REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Określenie organu podatkowego właściwego do realizacji zaległości podatkowych

REKLAMA

Odpowiadając na wystąpienie z dnia 11 marca 2002 r. nr (...) w sprawie określenia organu podatkowego właściwego do realizacji zaległości podatkowych (z wyjątkiem zaliczek) i nadpłat powstałych przed zmianą właściwości miejscowej, Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia, co następuje:
Kwestia właściwości organów podatkowych do wszczęcia i prowadzenia postępowania podatkowego oraz kwestia właściwości wierzycieli uprawnionych do żądania wykonania zobowiązania podatkowego – stanowią dwa odrębne zagadnienia, uregulowane w różnych aktach prawnych. Właściwość miejscową organów egzekucyjnych regulują przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968 ze zm.), przepisy wykonawcze do tej ustawy oraz przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, zaś właściwość miejscową organów podatkowych przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.
1. Zgodnie z art. 17 ustawy – Ordynacja podatkowa, jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową ustala się według miejsca zamieszkania lub adresu siedziby podatnika (płatnika, inkasenta). Przepis ten jest podstawą ustalenia właściwości miejscowej tylko wówczas, gdy ustawy podatkowe nie zawierają w tym zakresie regulacji.
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) oraz ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) nie regulują kwestii właściwości miejscowej organu podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odnoszą się tylko do kwestii właściwości miejscowej organu podatkowego przy wpłacaniu podatku przez płatników.
Wobec tego właściwość miejscowa organów podatkowych (dla podatnika) w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym określana jest według reguł zawartych w Ordynacji podatkowej.
W zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym należnym za rok podatkowy, zgodnie z art. 17 Ordynacji podatkowej i § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz.U. Nr 240, poz. 2069), podstawą ustalenia właściwości miejscowej organu podatkowego jest miejsce zamieszkania (pobytu) lub adres siedziby podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego. Urząd ten jest właściwy nie tylko w sprawie podatku dochodowego należnego za dany rok podatkowy, ale także w sprawach dotyczących poprzednich lat podatkowych.
Wraz ze zmianą miejsca zamieszkania lub adresu siedziby w trakcie roku podatkowego nie ulega równocześnie zmianie właściwość urzędu skarbowego w sprawie podatku dochodowego należnego za dany rok i poprzednie lata podatkowe. Zgodnie z § 10 rozporządzenia z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie właściwości organów podatkowych urzędem skarbowym właściwym w sprawie należnego za dany rok podatkowy podatku dochodowego jest urząd skarbowy według miejsca zamieszkania (pobytu) lub adresu siedziby podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego. Oznacza to, że po zmianie miejsca zamieszkania lub adresu siedziby w trakcie roku podatkowego wyznaczenie nowego urzędu skarbowego właściwego w sprawie podatku dochodowego należnego za ten rok może nastąpić najwcześniej w ostatnim dniu tego roku, zazwyczaj będzie to moment złożenia zeznania podatkowego, w którym podatnik wskaże miejsce zamieszkania na dzień 31 grudnia roku podatkowego, za który składane jest zeznanie. Tak wyznaczony urząd skarbowy stanie się także właściwy w sprawach dotyczących poprzednich lat podatkowych, chyba że w tych sprawach została wszczęta kontrola podatkowa lub postępowanie podatkowe. Zgodnie bowiem z art. 18a Ordynacji podatkowej, jeżeli po zakończeniu roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach dotyczących poprzednich lat podatkowych lub innych okresów rozliczeniowych jest organ właściwy po zaistnieniu tych zdarzeń, z zastrzeżeniem art. 18b.
Przykładowo:
1. Podatnik na dzień 31 grudnia 2002 r. miał miejsce zamieszkania na terenie objętym właściwością miejscową Urzędu Skarbowego X. Urząd ten jest właściwy w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych należnego za 2002 r. oraz za lata wcześniejsze (np. za 2000 r. i 2001 r.), a więc w sprawach tych zobowiązań uprawniony jest do wszczęcia kontroli podatkowej, wszczęcia postępowania podatkowego, wydania decyzji na podstawie art. 21 § 3 Ordynacji podatkowej, stwierdzenia nadpłaty, udzielenia ulg itp.
2. W dniu 30 marca 2003 r. podatnik zmienił miejsce zamieszkania. Obecnie mieszka na obszarze objętym właściwością miejscową Urzędu Skarbowego Y.
3. Pomimo zmiany miejsca zamieszkania, Urząd Skarbowy X pozostanie właściwy w sprawie należnego podatku dochodowego za 2000 r. oraz za lata wcześniejsze.
4. Zmiana właściwości miejscowej urzędu skarbowego w zakresie rozliczenia podatku dochodowego za rok podatkowy nastąpi, jeżeli wedle stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. podatnik nadal mieszka na obszarze objętym właściwością Urzędu Skarbowego Y. Urząd Skarbowy Y będzie wówczas właściwy miejscowo w sprawie weryfikacji rozliczenia podatku dochodowego za 2003 r. oraz za lata wcześniejsze (2002 r., 2001 r. i 2000 r.), z wyjątkiem tych spraw, w których w Urzędzie Skarbowym X została wszczęta kontrola podatkowa lub postępowanie podatkowe. W zakresie rozliczenia podatku dochodowego za rok podatkowy, który jest przedmiotem kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego w Urzędzie Skarbowym X, nadal pozostanie właściwym ten Urząd Skarbowy.
2. W zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług podstawą ustalenia właściwości miejscowej jest, stosownie do art. 4 pkt 10 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), miejsce wykonywania czynności, a jeżeli czynności te wykonywane są na terenie dwóch lub więcej urzędów skarbowych – siedziba podatnika, a gdy podatnik nie ma siedziby – miejsce zamieszkania podatnika.
W przypadku zaś zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę właściwości miejscowej w trakcie okresu rozliczeniowego (miesiąca), zgodnie z § 12 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości organów podatkowych, organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego za ten okres rozliczeniowy (miesiąc) – jest organ podatkowy właściwy dla podatnika z tytułu rozliczeń tego podatku w ostatnim dniu tego okresu (miesiąca).
Natomiast w razie wystąpienia, po zakończeniu okresu rozliczeniowego, zdarzenia powodującego zmianę właściwości miejscowej, np. zmiana miejsca wykonywania czynności, urzędem skarbowym właściwym miejscowo w sprawach poprzednich okresów rozliczeniowych jest, stosownie do art. 18a Ordynacji podatkowej, urząd skarbowy właściwy po zaistnieniu tych zdarzeń, tj. urząd skarbowy właściwy według nowego miejsca wykonywania czynności.
3. Właściwość miejscowa urzędu skarbowego wyznaczana w sposób określony w pkt 1 i 2 nie ogranicza się jedynie do prowadzenia postępowania podatkowego i wydania decyzji, lecz także rozciąga się na wszystkie inne sprawy, np. udzielanie zwolnień, ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, stwierdzenie nadpłaty, orzeczenie odpowiedzialności osób trzecich itp.
4. W przypadku gdy w danej sprawie została wszczęta kontrola podatkowa lub postępowanie podatkowe, w myśl art. 18b Ordynacji podatkowej, zdarzenia, które powodują zmianę właściwości miejscowej, np. zmiana miejsca zamieszkania, adresu siedziby, nie powodują utraty właściwości miejscowej przez organ podatkowy właściwy w dniu wszczęcia kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego. Organ ten pozostaje właściwy także w innych sprawach związanych z przedmiotem kontroli lub postępowania podatkowego, np. wydaje decyzję na podstawie art. 21 § 3 Ordynacji podatkowej, udziela ulg w spłacie zobowiązania będącego przedmiotem kontroli lub postępowania, realizuje nadpłatę, orzeka o odpowiedzialności osób trzecich itp.
Z kolei ustalenie wierzyciela należności, uprawnionego do wystawienia tytułu wykonawczego po wystąpieniu zdarzenia powodującego zmianę właściwości miejscowej, np. zmianie miejsca zamieszkania, adresu siedziby, miejsca prowadzenia czynności, uzależnione jest od wystąpienia następujących okoliczności:
1. W przypadku gdy wysokość zadeklarowanego zobowiązania podatkowego nie budzi wątpliwości, ale zobowiązanie to nie jest regulowane dobrowolnie, wierzycielem należności wynikającej z deklaracji jest organ zainteresowany w wykonaniu przez zobowiązanego obowiązku albo powołany do czuwania nad wykonaniem obowiązku (art. 5 § 1 pkt 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji), a więc organ podatkowy właściwy przed zaistnieniem zdarzenia powodującego zmianę właściwości miejscowej, np. sprzed zmiany miejsca zamieszkania lub adresu siedziby. Należność wynika bowiem bezpośrednio z przepisów prawa i nie następuje wszczęcie postępowania podatkowego.
2. Jeżeli zadeklarowane zobowiązanie podatkowe zostało uregulowane, lecz po wystąpieniu zdarzenia powodującego zmianę właściwości miejscowej stwierdzono, że zobowiązanie to zostało zaniżone, organ podatkowy (właściwy po zaistnieniu tych zdarzeń), który wszczął postępowanie podatkowe i wydał decyzję wymiarową, staje się na podstawie art. 5 § 1 pkt 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wierzycielem zaniżonej należności, uprawnionym do wystawienia tytułu wykonawczego.
3. W sytuacji gdy wierzyciel ustalony przed wystąpieniem zdarzenia powodującego zmianę właściwości miejscowej wystawił tytuł wykonawczy, na podstawie którego wszczęto postępowanie egzekucyjne, a następnie w czasie trwania tego postępowania okazało się, że zobowiązanie zostało zaniżone, organ, który w czasie trwania postępowania egzekucyjnego wydał decyzję wymiarową (właściwy po zaistnieniu tych zdarzeń), nie staje się wierzycielem należności, bowiem wierzyciel został wyznaczony wcześniej. Zachodzi wówczas potrzeba zaktualizowania tytułu wykonawczego. Organ, który wydał decyzję, obowiązany jest zatem przesłać w tym celu wierzycielowi jej odpis.
4. W przypadku gdy wierzyciel, ustalony przed wystąpieniem zdarzenia powodującego zmianę właściwości miejscowej, wystawił tytuł wykonawczy, na podstawie którego przeprowadzono postępowanie egzekucyjne, a następnie stwierdzono, że zadeklarowane zobowiązanie zostało zaniżone, wówczas organ, który wszczął postępowanie podatkowe i wydał po zakończeniu postępowania egzekucyjnego decyzję wymiarową, staje się wierzycielem należności wynikających z decyzji.
Dodatkowo nadmienia się, że rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i niepodatkowych należności budżetowych przez urzędy skarbowe jako organy podatkowe (Dz.U. Nr 77, poz. 876 ze zm.) nie zawiera przepisów określających właściwość miejscową organów podatkowych dla podatnika.
Przepisy § 41 ust. 1a i 1b tego rozporządzenia ustalają jedynie szczegółowo obowiązki urzędów skarbowych w przypadkach, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami o właściwości miejscowej lub określającymi wierzyciela zaległości, urząd skarbowy – właściwy po zmianie – podejmuje realizację określonych zaległości lub nadpłat (ust. 1a) oraz gdy urząd skarbowy – właściwy po zmianie – nie podejmuje realizacji określonych zaległości lub nadpłat (ust. 1b).
PISMO SP1/S-861-187-412/2002 DYREKTORA DEPARTAMENTU SYSTEMU PODATKOWEGO z 28 maja 2003 r. do Izby Skarbowej w Warszawie (do wiadomości dyrektorów izb skarbowych)
Autopromocja

REKLAMA

Źródło: GP

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Błędna stawka VAT na paragonie z NIP nabywcy. Jak dokonać korekty i ująć w ewidencji i JPK V7M?

W praktyce zdarza się nie tak rzadko, że wystawiony paragon z NIP nabywcy zawiera błędną stawkę VAT. Czy i jak można skorygować taki paragon z błędną stawką VAT?

Fiskus dowie się, że prowadzisz działalność gospodarczą bez rejestracji. Zmiany od 1 lipca 2024 r. Co wynika z nowych przepisów?

W dniu 5 czerwca 2024 r. Senat przyjął bez poprawek rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, który implikuje unijną dyrektywę DAC7 uszczelniającą system podatkowy we wszystkich krajach UE. Jeśli Prezydent podpisze ustawę, zacznie ona obowiązywać już od 1 lipca br. Nowe przepisy związane są z wprowadzeniem obowiązku raportowania danych przez platformy sprzedażowe tj. Allegro, OLX czy Booking dotyczących ilości oraz wartości transakcji dokonywanych przez ich użytkowników

Kiedy i w jakich okolicznościach pracodawca ma obowiązek zwiększyć wymiar urlopu wypoczynkowego? Czy każdy pracownik może na to liczyć?

W jakich sytuacjach i terminach pracownik nabywa prawo do zwiększonego wymiaru urlopu wypoczynkowego? Kiedy pracodawca ma obowiązek udzielić dodatkowych dni urlopu? Co wynika z przepisów?

Zwolnienie z VAT dla małych firm. Minister Finansów szykuje istotne zmiany w ustawie o VAT

Nowelizacja ustawy o VAT ma pozwolić na korzystanie ze zwolnienia podmiotowego w VAT w Polsce przez małe firmy (do 200 tys. zł rocznej wartości sprzedaży) mające siedzibę w innym państwie członkowskim UE. A polskie małe firmy będą mogły również korzystać ze zwolnienia z VAT w innych państwach członkowskich UE. Tak wynika z założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, które zostały opublikowane 12 czerwca 2024 r. w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

REKLAMA

Nowa składka zdrowotna komplikuje system. Przedsiębiorcy chcą inaczej

Składak zdrowotna ma być rozliczana inaczej już od początku 2025 roku. Niestety, z pozytywnym odbiorem przedsiębiorców nie spotkały się rządowe zapowiedzi dotyczące osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną stawką liniową i ryczałtem. W obu tych przypadkach planowane rozwiązania podnoszą wysokość składki zdrowotnej i komplikują system.

Zmiany w podatku od nieruchomości od 2025 roku. Definicje budynku i budowli, ujednolicenie opodatkowania garaży wielostanowiskowych w budynkach mieszkalnych

W Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 11 czerwca 2024 r. założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku leśnym oraz ustawy o opłacie skarbowej. W zakresie podatku od nieruchomości ten projekt zakłada wprowadzenie definicji budynku i budowli a także ujednolicenie zasad opodatkowania garaży wielostanowiskowych w budynkach mieszkalnych.

Dotacje dla biznesu 2024. Ścieżka SMART: kolejne rundy naborów wniosków dla MŚP oraz dużych przedsiębiorstw

Ścieżka SMART jest jednym z czterech priorytetów w ramach Programu FENG na lata 2021-2027. Wydaje się ona być jedną z najpopularniejszych dotacji oferowanych przez Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki dla MŚP oraz dużych przedsiębiorstw chcących zwiększyć swoją zdolność badawczą oraz innowacyjność. Trzecia runda konkursu zgodnie z aktualnym harmonogramem naborów FENG rozpocznie się 27 czerwca i potrwa do 24 października. 

Podatek od psa i kota w Polsce – kto musi płacić, a kto jest zwolniony?

W Polsce właściciele psów mogą być zobowiązani do opłacenia podatku od posiadania zwierząt, co jest regulowane przepisami lokalnymi gmin. Opłata ta wynika z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i jest stosowana w celu pokrycia kosztów związanych z utrzymaniem czystości i porządku w miejscach publicznych oraz finansowaniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Inaczej jest w przypadku kotów.

REKLAMA

MF: dwa etapy wdrożenia obowiązkowego KSeF. Będzie kolejna zmiana ustawy o VAT

W dniu 5 czerwca 2024 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę przesuwającą termin wdrożenia obowiązkowego KSeF na dzień 1 lutego 2026 r. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 10 czerwca br. i wejdzie w życie 1 lipca br. W drugim etapie procesu legislacyjnego Ministerstwo Finansów zaproponuje rozwiązania w zakresie uproszczenia stosowania obligatoryjnego KSeF i etapowego wdrażania tego systemu. Ministerstwo Finansów udostępniło wersję produkcyjną Aplikacji Mobilnej KSeF.

Zajęcie komornicze wynagrodzenia a świadczenie z ZFŚS

Zdarza się, że wynagrodzenie pracownika jest obejmowane zajęciem komorniczym. Co w sytuacji, gdy takiemu pracownikowi należy się świadczenie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (np. dofinansowanie urlopu. Czy ze świadczenia z zfśs pracodawca może dokonać potrącenia? Okazuje się, że to bardzo kontrowersyjny problem.

REKLAMA