Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zasiłek chorobowy i jednorazowe odszkodowanie z ubezpieczenia wypadkowego

Urszula Kurek
inforCMS
Pracownik, który miał wypadek przy pracy, ma z tego tytułu prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 100% podstawy wymiaru oraz do jednorazowego odszkodowania. Pracodawca ma obowiązek skompletować dokumenty potwierdzające okoliczności wypadku i sporządzić protokół powypadkowy.

Wysokość zasiłku chorobowego zależy od indywidualnego wynagrodzenia za pracę każdego pracownika. Natomiast kwota jednorazowego odszkodowania zależy od uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem, który określa lekarz orzecznik lub komisja ZUS. Stopień uszczerbku określany jest procentowo. Odszkodowanie przysługuje w wysokości ustalonej jako iloczyn procentowego uszczerbku na zdrowiu i stawki za 1% uszczerbku, która zmienia się od 1 kwietnia każdego roku.

Płatnik zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego

Zakłady pracy, które wypłacają zasiłki z ubezpieczenia chorobowego, samodzielnie wypłacają zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego na podstawie zebranej dokumentacji związanej z wypadkiem i sporządzonego przez siebie protokołu powypadkowego. O wypłacony w danym miesiącu zasiłek pomniejszają kwotę składek na ubezpieczenia społeczne do wpłacenia na konto ZUS, które muszą opłacić za ten miesiąc.

Po zakończeniu leczenia i rehabilitacji pracownika zakład pracy kompletuje i składa w ZUS wniosek o przyznanie pracownikowi jednorazowego odszkodowania. Po złożeniu tej dokumentacji ZUS może przeprowadzić dodatkowe postępowanie wyjaśniające w sprawie uznania zdarzenia za wypadek przy pracy i ewentualnego przyczynienia się pracownika do jego spowodowania.

PRZYKŁAD

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zakład pracy na podstawie sporządzonego protokołu powypadkowego i spisanych zeznań świadków ustalił prawo pracownika do zasiłku chorobowego w związku z wypadkiem samochodowym, któremu uległ pracownik, a który został zakwalifikowany jako wypadek przy pracy. Pracownik otrzymywał zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru przez 68 dni. Po tym okresie zakład pracy złożył w ZUS dokumentację do wypłaty jednorazowego odszkodowania. ZUS zwrócił się do policji o udzielenie dodatkowych informacji w sprawie okoliczności wypadku. W czasie trwania postępowania wyjaśniającego ustalono, że pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy, w momencie zdarzenia był pod wpływem silnych leków psychotropowych, które były powodem zaistniałego wypadku. ZUS uznał wypadek przy pracy, ale odmówił pracownikowi prawa do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego w związku z tym, że wyłączną przyczyną wypadku był stan pracownika. ZUS ustala w takiej sytuacji stopień uszczerbku na zdrowiu w wysokości 0%, a dodatkowo ustala nadpłatę nienależnie pobranego zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego.

Zakład pracy, który 30 listopada ubiegłego roku zgłaszał do ubezpieczenia chorobowego mniej niż 20 osób, nie jest uprawniony do wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Jeśli pracownik ulegnie wypadkowi przy pracy, to taka firma nie wypłaca mu żadnych świadczeń - pracownik ma w takiej sytuacji prawo do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego wypłacanego przez ZUS.

Zakład pracy, który nie wypłaca zasiłków pracownikom, powinien przekazać do ZUS dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego dla pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy - protokół wypadkowy i zebraną dokumentację na okoliczność wypadku oraz wypełniony druk ZUS Z-3.

Na podstawie tych dokumentów ZUS analizuje dokumenty. Jeżeli uzna zdarzenie za wypadek przy pracy, to wypłaca pracownikowi przysługujący zasiłek chorobowy oraz kieruje pracownika na badanie lekarza orzecznika w celu ustalenia prawa do jednorazowego odszkodowania.

Jeżeli pracodawca nieuprawniony do wypłaty zasiłków wypłacił pracownikowi wynagrodzenie chorobowe na podstawie art. 92 Kodeksu pracy, a później okaże się, że choroba została spowodowana wypadkiem przy pracy, to wypłacone wynagrodzenie chorobowe należy rozliczyć w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne jako zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego i przekazać dalszą wypłatę zasiłku do ZUS. W tym przypadku ZUS obliczy pełną kwotę należnego zasiłku i w razie gdy:

• kwota wypłacona pracownikowi przez pracodawcę jest niższa niż należna - wypłaca pracownikowi różnicę między kwotą należną a pobraną przez pracownika,

• kwota wypłacona pracownikowi przez pracodawcę jest równa kwocie należnej - wypłacone wynagrodzenie jest traktowane jak zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego i może być w całości rozliczone w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne,

• kwota wypłacona pracownikowi przez pracodawcę przewyższa należną kwotę zasiłku chorobowego - wynagrodzenie chorobowe jest traktowane jak zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego jedynie do wysokości należnego zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego i może być rozliczone w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne tylko do tej wysokości.

W każdym z tych przypadków pracodawca jest zobowiązany złożyć w ZUS dokumenty rozliczeniowe korygujące za pracownika.

Jednorazowe odszkodowanie

Wniosek o wypłatę jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy należy składać w ZUS po zakończeniu leczenia. ZUS nie wypłaca odszkodowań zaliczkowo.

Wysokość jednorazowego odszkodowania uzależniona jest od procentowego stopnia stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, który ustala lekarz orzecznik albo komisja lekarska podczas badania osoby poszkodowanej.

Wysokość odszkodowania jest ustalana według stawki za 1% uszczerbku na zdrowiu obowiązującej w dniu wydania przez ZUS decyzji w sprawie przyznania jednorazowego odszkodowania w związku z wypadkiem przy pracy. Jeśli związek zdarzenia z wypadkiem przy pracy ustalił sąd orzeczeniem, wysokość odszkodowania jest ustalana według stawek obowiązujących w dniu wydania orzeczenia.

PRZYKŁAD

Pracownik drukarni miał wypadek w pracy 21 listopada 2007 r. podczas cięcia druków na gilotynie. Wskutek wypadku stracił palec wskazujący z kością śródręcza prawej ręki. Leczenie oraz rehabilitacja pracownika trwały kilka miesięcy. Po zakończeniu leczenia pracownik został skierowany na badanie przez lekarza orzecznika ZUS. Podczas badania lekarz orzecznik uznał utratę uszczerbku na zdrowiu w wysokości 23%. Wysokość odszkodowania została ustalona w decyzji ZUS z 30 kwietnia 2008 r. w następujący sposób: 23 x 538 zł = 12 374 zł. Mimo że wypadek miał miejsce w listopadzie 2007 r., gdy obowiązywała niższa stawka za 1% uszczerbku na zdrowiu (495 zł), ZUS wysokość odszkodowania ustalił według stawek obowiązujących w dniu wydania decyzji.

Nie ma minimalnej kwoty odszkodowania. Jeśli lekarz orzecznik ustali 1% uszczerbek na zdrowiu, odszkodowanie przysługuje w wysokości stawki za 1%.

Zakład pracy, który kieruje pracownika na komisję lekarską w celu ustalenia prawa do jednorazowego odszkodowania w związku z wypadkiem przy pracy, powinien złożyć w ZUS:

• pismo o ustalenie procentowego uszczerbku na zdrowiu i przyznanie jednorazowego odszkodowania,

• protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy,

• zeznania świadków wypadku,

• zaświadczenie o stanie zdrowia ze wskazaniem zakończenia leczenia oraz ewentualnej rehabilitacji.

ZUS ustala termin badania ubezpieczonego przez lekarza orzecznika w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku. Lekarz orzecznik ustala stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu oraz jego związek z wypadkiem przy pracy na podstawie bezpośredniego badania ubezpieczonego i posiadanej dokumentacji medycznej oraz dokumentacji dotyczącej tego wypadku.

Lekarz orzecznik ustala w procentach stopień uszczerbku na zdrowiu według ustalonej oceny procentowej. ZUS wydaje decyzję w sprawie odszkodowania w terminie 30 dni od zakończenia postępowania wyjaśniającego w sprawie ustalenia procentowego uszczerbku na zdrowiu. Termin ten ulega wydłużeniu w związku z koniecznością uprawomocnienia się orzeczenia wydanego przez lekarza orzecznika ZUS (termin 14 dni) oraz w związku z możliwością złożenia sprzeciwu przez jednostkę ZUS (kolejne 7 dni). Łączny okres uprawomocnienia orzeczenia wynosi 21 dni. Odszkodowanie przekazywane jest niezwłocznie po wydaniu decyzji na rachunek bankowy poszkodowanego lub za pośrednictwem urzędu pocztowego.

Kiedy nie przysługują świadczenia wypadkowe

Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują pracownikowi, gdy:

• wyłączną przyczyną wypadku przy pracy było udowodnienie naruszenia przez pracownika przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa,

• pracownik będący w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających bądź substancji psychotropowych przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku.

PRZYKŁAD

W czasie włamania do budynku firmy komputerowej pracownik ochrony doznał poważnych uszkodzeń ciała zadanych przez włamywaczy. Badania wykonane w szpitalu wykazały we krwi pracownika dużą dawkę alkoholu. Pracownik nie ma prawa do świadczeń z ustawy wypadkowej (zasiłku chorobowego, odszkodowania) za czas niezdolności do pracy. Ma natomiast prawo do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 80% podstawy wymiaru (lub 70% podstawy wymiaru za czas pobytu w szpitalu).

Pracownik traci prawo do świadczeń z ustawy wypadkowej wyłącznie wtedy, gdy jedyną przyczyną wypadku było udowodnienie przez pracodawcę lub ZUS naruszenia przez poszkodowanego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia w sposób umyślny lub wskutek rażącego niedbalstwa, bądź udowodnienia pracownikowi, że podczas wypadku znajdował się on pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających mających wpływ na wykonywaną przez niego pracę.

• art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 1 pkt 1 i 4, art. 8 ust. 1, art. 10, art. 11 ust. 1 i 4 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych - Dz.U. Nr 199, poz. 1673; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 115, poz. 792

• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania - Dz.U. Nr 234, poz. 1974

• obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26 lutego 2008 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej - M.P. Nr 22, poz. 219

• art. 92, art. 237 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1239

Urszula Kurek

specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Trybunał każe ścigać oszustów i pozorantów VAT na podstawie przepisów unijnych, a nie krajowych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał 25 maja 2023 r. wyrok w polskiej sprawie (C-114/22) dotyczącej kwestionowania prawa do odliczenia VAT na podstawie pozorności czynności. Sprawa dotyczyła transakcji sprzedaży znaków towarowych i odliczenia podatku naliczonego w tym zakresie. 

  Aktualny rachunek bankowy trzeba zgłosić do urzędu skarbowego. Termin mija 30 czerwca 2023 r.

  Ministerstwo Finansów przypomina, że organizacje pożytku publicznego (OPP), które chcą otrzymać 1,5% podatku PIT, powinny do 30 czerwca 2023 r. zgłosić do urzędu skarbowego aktualny rachunek bankowy. Zgłoszenie nie jest konieczne jeżeli rachunek został zgłoszony w ubiegłych latach i jest nadal aktualny.

  Nabywca zwraca zakupiony towar. Jak i kiedy rozliczyć VAT?

  Jak prawidłowo rozliczyć VAT w przypadku zwrotu zakupionych towarów przez nabywcę? Wyjaśniamy na poniższym przykładzie. 

  Inwestycja w SAFE – co musisz wiedzieć, żeby nie stracić

  Inwestycje amerykańskich spółek na polskim rynku widoczne są na każdym kroku. Wbrew pozorom, ruch kapitału odbywa się jednak również w przeciwnym kierunku. Polscy inwestorzy co raz częściej lokują kapitał w zagraniczne start-up’y, w tym w innowacyjne projekty z Ameryki Północnej. Jedną z możliwości prowadzenia tego typu działań są umowy SAFE.

  Samochód wycofany z działalności rolniczej. Czy jego sprzedaż podlega VAT?

  Rolnik ryczałtowy sprzedaje samochód, który wykorzystywał w działalności rolniczej. Samochód ten został przed sprzedażą wycofany z działalności rolniczej, co zostało potwierdzone sporządzonym na tę okoliczność protokołem. Czy sprzedaż taka podlega opodatkowaniu VAT? Czy byłoby inaczej, gdyby przed sprzedażą samochód nie został wycofany z działalności rolniczej?

  Wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej i wynajem prywatny. Czy trzeba korygować odliczony VAT?

  Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług architektonicznych. Zamierzam wycofać z działalności gospodarczej do majątku prywatnego nieruchomość - dom, w którym dotychczas mieściła się siedziba mojej firmy. Nieruchomość stanowi środek trwały, od nabycia którego odliczyłem VAT. Po wycofaniu z działalności do majątku prywatnego dom będzie wynajmowany innej firmie, w której będzie ona prowadziła działalność gospodarczą. Zatem najem będzie podlegał opodatkowaniu stawką 23%. Czy powinienem dokonać korekty podatku odliczonego w związku z wycofaniem nieruchomości do majątku prywatnego w celu jej dalszego wynajmu?

  Rola odbiorców energii w transformacji energetycznej. Bezpłatne webinarium 15 czerwca

  Już 15 czerwca 2023 r. odbędzie się bezpłatne webinarium „Rola odbiorców energii w transformacji energetycznej”. Zapraszamy!

  Sprzedaż praw do projektu farmy (elektrowni) fotowoltaicznej - stawka VAT

  Sprzedaż praw do projektu elektrowni (farmy) fotowoltaicznej to świadczenie kompleksowe, dla którego właściwą stawką VAT jest 23 proc. Tak wynika z wyroku WSA w Olsztynie z lutego 2023 r.

  Open banking ułatwi obsługę KSeF?

  Jeszcze w tym roku Komisja Europejska ma przedstawić projekt trzeciej wersji dyrektywy PSD (Payment Service Directive). Nowe przepisy dotyczące otwartej bankowości mogą ułatwić m.in. płatność zobowiązań podatkowych oraz obsługę państwowych systemów faktur elektronicznych - m.in. powstającego w Polsce KSeF.

  MF: szerokie zmiany w egzekucji podatków

  Planowane zmiany w egzekucji administracyjnej poruszono podczas konferencji „Egzekucja administracyjna należności podatkowych” zorganizowanej przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego. Zmiany mają dotyczyć sposobu negocjacji pomiędzy dłużnikiem a organem egzekucyjnym.

  Oszustwo na "zdalny pulpit" (aplikacja AnyDesk). Na czym polega? Jak uniknąć wyłudzenia danych i pieniędzy?

  Co to jest oszustwo na "zdalny pulpit"? Dlaczego oprogramowanie AnyDesk jest groźne? uniknąć wyłudzenia danych i straty pieniędzy?

  Oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych 2023 - koniec maja, początek czerwca. Tabela

  Jakie oprocentowanie lokat terminowych i kont oszczędnościowych oferują banki pod koniec maja 2023 r.?

  Abonament rtv 2024 - stawki takie same jak w 2023 roku

  W 2024 roku będą obowiązywać takie same stawki abonamentu rtv jak w 2023 roku. Tak wynika z rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 10 maja 2023 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2024 r., opublikowanego w Dzienniku Ustaw z 18 maja 2023 r., poz. 943. Rozporządzenie to wejdzie w życie 2 czerwca 2023 r.

  Obowiązkowy KSeF od lipca 2024 roku - projekt ustawy skierowany do Komisji Finansów Publicznych

  W dniu 26 maja 2023 r. odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o VAT, której celem jest wprowadzenie obowiązkowego e-fakturowania przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur. Sejm opowiedział się za przesłaniem projektu do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych.

  Diety przedsiębiorcy w transporcie międzynarodowym mogą być kosztem

  Dyrektor KIS potwierdził, że zmiana przepisów dotyczących czasu pracy kierowców nie wpłynęła na możliwość odliczania diety przez kierowców prowadzących działalność gospodarczą. Diety te mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w części nieprzekraczającej wysokości określonej przez ministra pracy, zarówno w przypadku krajowych, jak i zagranicznych podróży służbowych.

  Co zrobić, gdy źle przelejesz pieniądze?

  Nieprawidłowe dane w przelewie to nie powód do paniki. Pieniądze wciąż można odzyskać. Jeżeli zdarzy się pomyłka, nie należy czekać. Natychmiast skontaktuj się ze swoim bankiem i dowiedz się, co powinieneś zrobić.

  Szansa na obniżkę stóp procentowych w czwartym kwartale tego roku

  Jeżeli nie zajdą jakieś absolutnie nadzwyczajne okoliczności, jak kolejny wielki kryzys energetyczny, to inflacja będzie spadała do końca roku i jest nadzieja na obniżkę stóp procentowych jeszcze w czwartym kwartale tego roku - powiedział premier

  Czy wynagrodzenie za funkcje kierownicze i nadzorcze w pracach B+R stanowi koszt kwalifikowany?

  Ulga badawczo-rozwojowa jest coraz częściej wykorzystywaną przez przedsiębiorców preferencją podatkową. Wskazuje na to nie tylko liczba wydawanych interpretacji podatkowych w tym zakresie, która podawana jest już w tysiącach, lecz także dane ministerstwa finansów - kwoty odliczeń mierzone są w miliardach złotych. 

  Kwota zwrotów podatkowych za 2022 - ok. 24 mld zł

  Zwroty podatkowe za rok 2022 to kwota ok. 24 mld złotych, a najwyższy zwrot podatku wyniósł 8,6 tys. zł – poinformował w czwartek wiceminister finansów Artur Soboń. Dla 239,5 tys. podatników korzystne okazało się rozliczenie na warunkach sprzed 1 lipca 2022 r. - dodał.

  Ponad milion złotych! Tyle wyniosła dopłata do składki zdrowotnej pewnego przedsiębiorcy

  22 maja upłynął termin rozliczania się przedsiębiorców z rocznej składki zdrowotnej za 2022 rok. Według danych ZUS-u rekordzista musiał dopłacić z tego tytułu aż 1,06 mln złotych. Z kolei najwyższa kwota zwrotu, o którą wnioskował podatnik, wyniosła 4,41 mln złotych.

  Bank ogłasza upadłość. Na co mogą liczyć jego klienci? Co gwarantuje BFG?

  Pensje, emerytury, renty czy stypendia spływają zwykle na nasze rachunki w bankach, gdzie przechowujemy także oszczędności na lokatach lub kontach. Czy w razie upadłości banku pieniądze przepadają bezpowrotnie? Na szczęście nie. Nad pokrzywdzonymi czuwa bowiem Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG).

  Półprofesjonalny przywóz wyrobów akcyzowych z UE – e-SAD - zmiany w 2023 roku. Dokumentacja, obowiązek podatkowy i inne nowości

  Jakie zmiany przepisów weszły w życie w 2023 roku w zakresie półprofesjonalnego przywozu wyrobów akcyzowych do Polski z innych państw Unii Europejskiej? Co wynika z tych zmian dla praktyki obrotu towarowego? Wyjaśnia Mirosław Siwiński, radca prawny i doradca podatkowy, partner w Advicero Nexia.

  Gdzie najchętniej korzystamy z płatności odroczonych?

  Według Juniper Research, aktualna liczba ponad 360 milionów użytkowników płatności odroczonych na świecie, wzrośnie do ponad 900 milionów do 2027 roku. Płatności odroczone, które kojarzą się z zakupami w sieci, coraz mocniej zdobywają także offline, zwłaszcza na rynku usług zdrowotnych. 

  Webinarium „Krajowy System e-Faktur (KSeF) – jak się przygotować do wersji obowiązkowej?” + certyfikat gwarantowany

  Zapraszamy na praktyczne webinarium „Krajowy System e-Faktur (KSeF) – jak się przygotować do wersji obowiązkowej?” z gwarantowanym imiennym certyfikatem, które odbędzie się 15 czerwca 2023 roku. Polecamy!

  Skale podatkowe, kwoty wolne i zwolnienia w podatku od spadków i darowizn będą podwyższone o wskaźnik inflacji. Co wynika z projektu rozporządzenia?

  Minister Finansów przygotował projekt rozporządzenia, w którym chce podnieść w 2023 roku o wskaźnik inflacji kwoty pieniędzy oraz wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych z podatku od spadków i darowizn i niepodlegających temu podatkowi (kwoty wolne od podatku). Podwyższone będą także przedziały nadwyżki kwot wartości rzeczy i praw majątkowych podlegających opodatkowaniu, określone w skalach podatkowych z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.