REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zasiłek chorobowy i jednorazowe odszkodowanie z ubezpieczenia wypadkowego

Urszula Kurek
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Pracownik, który miał wypadek przy pracy, ma z tego tytułu prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 100% podstawy wymiaru oraz do jednorazowego odszkodowania. Pracodawca ma obowiązek skompletować dokumenty potwierdzające okoliczności wypadku i sporządzić protokół powypadkowy.

Wysokość zasiłku chorobowego zależy od indywidualnego wynagrodzenia za pracę każdego pracownika. Natomiast kwota jednorazowego odszkodowania zależy od uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem, który określa lekarz orzecznik lub komisja ZUS. Stopień uszczerbku określany jest procentowo. Odszkodowanie przysługuje w wysokości ustalonej jako iloczyn procentowego uszczerbku na zdrowiu i stawki za 1% uszczerbku, która zmienia się od 1 kwietnia każdego roku.

REKLAMA

Autopromocja

Płatnik zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego

Zakłady pracy, które wypłacają zasiłki z ubezpieczenia chorobowego, samodzielnie wypłacają zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego na podstawie zebranej dokumentacji związanej z wypadkiem i sporządzonego przez siebie protokołu powypadkowego. O wypłacony w danym miesiącu zasiłek pomniejszają kwotę składek na ubezpieczenia społeczne do wpłacenia na konto ZUS, które muszą opłacić za ten miesiąc.

Po zakończeniu leczenia i rehabilitacji pracownika zakład pracy kompletuje i składa w ZUS wniosek o przyznanie pracownikowi jednorazowego odszkodowania. Po złożeniu tej dokumentacji ZUS może przeprowadzić dodatkowe postępowanie wyjaśniające w sprawie uznania zdarzenia za wypadek przy pracy i ewentualnego przyczynienia się pracownika do jego spowodowania.

PRZYKŁAD

Dalszy ciąg materiału pod wideo

REKLAMA

Zakład pracy na podstawie sporządzonego protokołu powypadkowego i spisanych zeznań świadków ustalił prawo pracownika do zasiłku chorobowego w związku z wypadkiem samochodowym, któremu uległ pracownik, a który został zakwalifikowany jako wypadek przy pracy. Pracownik otrzymywał zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru przez 68 dni. Po tym okresie zakład pracy złożył w ZUS dokumentację do wypłaty jednorazowego odszkodowania. ZUS zwrócił się do policji o udzielenie dodatkowych informacji w sprawie okoliczności wypadku. W czasie trwania postępowania wyjaśniającego ustalono, że pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy, w momencie zdarzenia był pod wpływem silnych leków psychotropowych, które były powodem zaistniałego wypadku. ZUS uznał wypadek przy pracy, ale odmówił pracownikowi prawa do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego w związku z tym, że wyłączną przyczyną wypadku był stan pracownika. ZUS ustala w takiej sytuacji stopień uszczerbku na zdrowiu w wysokości 0%, a dodatkowo ustala nadpłatę nienależnie pobranego zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego.

Zakład pracy, który 30 listopada ubiegłego roku zgłaszał do ubezpieczenia chorobowego mniej niż 20 osób, nie jest uprawniony do wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Jeśli pracownik ulegnie wypadkowi przy pracy, to taka firma nie wypłaca mu żadnych świadczeń - pracownik ma w takiej sytuacji prawo do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego wypłacanego przez ZUS.

Zakład pracy, który nie wypłaca zasiłków pracownikom, powinien przekazać do ZUS dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego dla pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy - protokół wypadkowy i zebraną dokumentację na okoliczność wypadku oraz wypełniony druk ZUS Z-3.

Na podstawie tych dokumentów ZUS analizuje dokumenty. Jeżeli uzna zdarzenie za wypadek przy pracy, to wypłaca pracownikowi przysługujący zasiłek chorobowy oraz kieruje pracownika na badanie lekarza orzecznika w celu ustalenia prawa do jednorazowego odszkodowania.

Jeżeli pracodawca nieuprawniony do wypłaty zasiłków wypłacił pracownikowi wynagrodzenie chorobowe na podstawie art. 92 Kodeksu pracy, a później okaże się, że choroba została spowodowana wypadkiem przy pracy, to wypłacone wynagrodzenie chorobowe należy rozliczyć w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne jako zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego i przekazać dalszą wypłatę zasiłku do ZUS. W tym przypadku ZUS obliczy pełną kwotę należnego zasiłku i w razie gdy:

• kwota wypłacona pracownikowi przez pracodawcę jest niższa niż należna - wypłaca pracownikowi różnicę między kwotą należną a pobraną przez pracownika,

• kwota wypłacona pracownikowi przez pracodawcę jest równa kwocie należnej - wypłacone wynagrodzenie jest traktowane jak zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego i może być w całości rozliczone w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne,

• kwota wypłacona pracownikowi przez pracodawcę przewyższa należną kwotę zasiłku chorobowego - wynagrodzenie chorobowe jest traktowane jak zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego jedynie do wysokości należnego zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego i może być rozliczone w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne tylko do tej wysokości.

W każdym z tych przypadków pracodawca jest zobowiązany złożyć w ZUS dokumenty rozliczeniowe korygujące za pracownika.

Jednorazowe odszkodowanie

Wniosek o wypłatę jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy należy składać w ZUS po zakończeniu leczenia. ZUS nie wypłaca odszkodowań zaliczkowo.

Wysokość jednorazowego odszkodowania uzależniona jest od procentowego stopnia stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, który ustala lekarz orzecznik albo komisja lekarska podczas badania osoby poszkodowanej.

Wysokość odszkodowania jest ustalana według stawki za 1% uszczerbku na zdrowiu obowiązującej w dniu wydania przez ZUS decyzji w sprawie przyznania jednorazowego odszkodowania w związku z wypadkiem przy pracy. Jeśli związek zdarzenia z wypadkiem przy pracy ustalił sąd orzeczeniem, wysokość odszkodowania jest ustalana według stawek obowiązujących w dniu wydania orzeczenia.

PRZYKŁAD

Pracownik drukarni miał wypadek w pracy 21 listopada 2007 r. podczas cięcia druków na gilotynie. Wskutek wypadku stracił palec wskazujący z kością śródręcza prawej ręki. Leczenie oraz rehabilitacja pracownika trwały kilka miesięcy. Po zakończeniu leczenia pracownik został skierowany na badanie przez lekarza orzecznika ZUS. Podczas badania lekarz orzecznik uznał utratę uszczerbku na zdrowiu w wysokości 23%. Wysokość odszkodowania została ustalona w decyzji ZUS z 30 kwietnia 2008 r. w następujący sposób: 23 x 538 zł = 12 374 zł. Mimo że wypadek miał miejsce w listopadzie 2007 r., gdy obowiązywała niższa stawka za 1% uszczerbku na zdrowiu (495 zł), ZUS wysokość odszkodowania ustalił według stawek obowiązujących w dniu wydania decyzji.

Nie ma minimalnej kwoty odszkodowania. Jeśli lekarz orzecznik ustali 1% uszczerbek na zdrowiu, odszkodowanie przysługuje w wysokości stawki za 1%.

Zakład pracy, który kieruje pracownika na komisję lekarską w celu ustalenia prawa do jednorazowego odszkodowania w związku z wypadkiem przy pracy, powinien złożyć w ZUS:

• pismo o ustalenie procentowego uszczerbku na zdrowiu i przyznanie jednorazowego odszkodowania,

• protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy,

• zeznania świadków wypadku,

• zaświadczenie o stanie zdrowia ze wskazaniem zakończenia leczenia oraz ewentualnej rehabilitacji.

ZUS ustala termin badania ubezpieczonego przez lekarza orzecznika w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku. Lekarz orzecznik ustala stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu oraz jego związek z wypadkiem przy pracy na podstawie bezpośredniego badania ubezpieczonego i posiadanej dokumentacji medycznej oraz dokumentacji dotyczącej tego wypadku.

Lekarz orzecznik ustala w procentach stopień uszczerbku na zdrowiu według ustalonej oceny procentowej. ZUS wydaje decyzję w sprawie odszkodowania w terminie 30 dni od zakończenia postępowania wyjaśniającego w sprawie ustalenia procentowego uszczerbku na zdrowiu. Termin ten ulega wydłużeniu w związku z koniecznością uprawomocnienia się orzeczenia wydanego przez lekarza orzecznika ZUS (termin 14 dni) oraz w związku z możliwością złożenia sprzeciwu przez jednostkę ZUS (kolejne 7 dni). Łączny okres uprawomocnienia orzeczenia wynosi 21 dni. Odszkodowanie przekazywane jest niezwłocznie po wydaniu decyzji na rachunek bankowy poszkodowanego lub za pośrednictwem urzędu pocztowego.

Kiedy nie przysługują świadczenia wypadkowe

Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują pracownikowi, gdy:

• wyłączną przyczyną wypadku przy pracy było udowodnienie naruszenia przez pracownika przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa,

• pracownik będący w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających bądź substancji psychotropowych przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku.

PRZYKŁAD

W czasie włamania do budynku firmy komputerowej pracownik ochrony doznał poważnych uszkodzeń ciała zadanych przez włamywaczy. Badania wykonane w szpitalu wykazały we krwi pracownika dużą dawkę alkoholu. Pracownik nie ma prawa do świadczeń z ustawy wypadkowej (zasiłku chorobowego, odszkodowania) za czas niezdolności do pracy. Ma natomiast prawo do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 80% podstawy wymiaru (lub 70% podstawy wymiaru za czas pobytu w szpitalu).

Pracownik traci prawo do świadczeń z ustawy wypadkowej wyłącznie wtedy, gdy jedyną przyczyną wypadku było udowodnienie przez pracodawcę lub ZUS naruszenia przez poszkodowanego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia w sposób umyślny lub wskutek rażącego niedbalstwa, bądź udowodnienia pracownikowi, że podczas wypadku znajdował się on pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających mających wpływ na wykonywaną przez niego pracę.

• art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 1 pkt 1 i 4, art. 8 ust. 1, art. 10, art. 11 ust. 1 i 4 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych - Dz.U. Nr 199, poz. 1673; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 115, poz. 792

• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania - Dz.U. Nr 234, poz. 1974

• obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26 lutego 2008 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej - M.P. Nr 22, poz. 219

• art. 92, art. 237 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1239

Urszula Kurek

specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Księgowego

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowości w KSeF: faktury papierowe czasowo poza KSeF, faktury konsumenckie, złożone załączniki. Konsultacje Ministerstwa Finansów

W dniu 18 lipca 2024 r. w Ministerstwie Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur zorganizowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Przedstawiciele MF podsumowali dotychczasowe prekonsultacje zmian w zakresie obowiązkowego KSeF. Eksperci Ministerstwa Finansów zaprezentowali też propozycje rozwiązań biznesowych tj. wymianę środowiska KSeF na docelowe, wdrożenie załączników i aktualizację struktury e-faktury,  a także planowane rozwiązania i nowe funkcjonalności KSeF.

Nowe dane o wynagrodzeniach Polaków. GUS odsłania karty

GUS opublikował dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2024 r. Przeciętna płaca wyniosła 8144,83 zł. Wzrost okazał się niższy od prognozowanego przez ekspertów. Mamy też nowe statystyki dotyczące zatrudnienia.

Podatek od nieruchomości od obiektów sportowych. Będą zmiany od 2025 roku. Czy podatek obejmie place zabaw?

W ramach analiz opublikowanego projektu zmian w podatku od nieruchomości, chwilę uwagi należy poświęcić obiektom sportowym. Jako że standardowo ich wartość nie należy do niskich, ewentualne ruchy w tym zakresie, mogą generować istotne skutki podatkowe. Aczkolwiek, akurat w tym obszarze, MF zaproponował też trochę korzyści. Niekorzyści też.

Większe sumy gwarancyjne w OC posiadaczy pojazdów i rolników. Jednolity formularz zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia. Rząd przyjął projekt nowelizacji

W dniu 16 lipca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która ma dostosować polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących ubezpieczenia OC za szkody, które powstały w związku z ruchem pojazdów mechanicznych. Projekt ten przewiduje m.in. zwiększenie minimalnych sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych a także rolników. Czy w związku z tymi zmianami wzrosną ceny polis OC?

REKLAMA

Drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Najwięcej na płyn do e-papierosów, aż o 75 proc.

Rząd chce wprowadzić drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Ich skala ma być kilkukrotnie większa, niż zakładała mapa akcyzowa. Już w 20225 r. akcyza na wyroby tytoniowe ma wzrosnąć: o 25 proc. na papierosy, o 38 proc. na tytoń do palenia oraz o 50 proc. na wkłady do podgrzewaczy tytoniu. Będzie podwyżka również płynów do e-papierosów, na które w 2025 r. akcyza wzrośnie aż o 75 proc.

Zakup sprzętu IT? Czasem lepiej wynająć. Na czym polega DaaS?

Na czym polega model biznesowy Device as a Service (DaaS)? Komu i kiedy się opłaca? Co sprawia, że jest to rosnący trend nie tylko w polskich firmach?

Twój biznes działa dobrze ale pieniądze gdzieś wyciekają. Ekspert podpowiada gdzie szukać przyczyn i źródeł wycieków

Takie pytanie często zadają sobie przedsiębiorcy, którzy osiągając spore przychody, realizując duże i zyskowne projekty nagle stwierdzają brak gotówki na koncie. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie są pieniądze? Na te i inne pytania odpowiada dr nauk ekonomicznych Elżbieta Sobów – specjalistka ds. finansów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem.

Korekta podatku naliczonego: kiedy trzeba rozliczyć fakturę korygującą

Jak należy rozliczyć faktury korygujące? Podatnik będący nabywcą zgłosił reklamację oraz otrzymał mailową odpowiedź, w której sprzedawca uznał reklamację i wskazał kwotę korekty. Wiadomości mailowe są z marca 2024 r., a korekta wpłynęła w kwietniu 2024 r. Podatnik odliczył VAT naliczony z faktury pierwotnej w marcu 2024 r. Czy korektę należy rozliczyć w marcu 2024? 

REKLAMA

Prezesa skazano za zaległości podatkowe spółki. Ale to sąd popełnił błąd

Samo tylko objęcie funkcji prezesa zarządu spółki nie może powodować automatycznego przyjęcia na siebie odpowiedzialności karnej za cudze działania. Tak uznał Rzecznik Praw Obywatelskich, informując o wniesieniu skargi kasacyjnej na korzyść prezesa spółki, którego sąd skazał za nieodprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy, powstałych w okresie gdy nie objął jeszcze funkcji.

Podatek od nieruchomości obejmie nawet panele fotowoltaiczne. Takie zmiany już od 2025 roku

Zmiany w podatku od nieruchomości zmierzają do opodatkowania urządzeń energetycznych, np. paneli fotowoltaicznych. Budowle mają być opodatkowane jako całość techniczno-użytkowa. Podatkiem od nieruchomości (inaczej niż obecnie) już od 2025 roku objęte zostaną więc wszystkie elementów farmy fotowoltaicznej (w tym panele).

REKLAMA