Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zmiana zasad naliczania składek na FEP - wyjaśnienia ZUS

Na stronie ZUS zostały opublikowane wyjaśnienia opisujące zasady opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych. Obecnie ZUS nakazuje opłacać składki na FEP od przychodu uzyskanego za okres, w jakim pracownik wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. We wcześniejszym poradniku ZUS nakazywał opłacać składkę na FEP od przychodu za te miesiące, w których ta praca była wykonywana, niezależnie od tego, za jaki okres przychód ten został wypłacony.

Zmiana sposobu naliczania składek na FEP ma istotne znaczenie przy rozliczaniu składek od przychodów:

1) wypłaconych za okres, w jakim praca „szczególna” nie była wykonywana,

2) wypłaconych po przekroczeniu przez pracownika rocznej granicznej kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

3) wypłaconych za okres po rozwiązaniu stosunku pracy.

W odpowiedzi na pytanie „Monitora”, od kiedy należy stosować nowe zasady, ZUS odpowiedział: „Nowe wytyczne należy uznawać jako zastępujące dotychczasowe z mocą od 1 stycznia 2010 r. (chociaż w większej swojej części powtarzają one dotychczasowe zasady), a więc stanowią podstawę do skorygowania dokonanych rozliczeń, jeżeli zostałyby one dokonane na zasadach odmiennych. Jednakże w sytuacji przedstawionej w pkt 4 część II (...), informacji zamieszczonej na naszych stronach WWW, dopuszczalne jest odstąpienie od korygowania dokumentów rozliczeniowych, jeśli płatnicy zastosowali się do wcześniejszych wytycznych Zakładu w tym zakresie odmiennych od obecnie zaprezentowanych”.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

I. Obowiązek opłacania składki

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych (zwanej danej ustawą), składka na Fundusz Emerytur Pomostowych (zwana dalej składką na FEP), powinna być opłacana za okres od 1 stycznia 2010 r. za pracownika, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) urodził się po 31 grudnia 1948 r.,

2) wykonuje prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 3 ustawy.

Płatnik składek zobowiązany jest więc opłacać składkę na FEP za wszystkich pracowników spełniających powyższe warunki, w tym także za tych, którzy wykonują prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w niepełnym wymiarze czasu pracy.

W myśl art. 35 ust. 2 ustawy, obowiązek opłacania składek na FEP za pracownika, o którym mowa w ust. 1, powstaje z dniem rozpoczęcia wykonywania przez niego pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a ustaje z dniem zaprzestania wykonywania tych prac. Okres od dnia rozpoczęcia wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze do dnia zaprzestania wykonywania takiej pracy należy rozumieć jako okres od dnia zatrudnienia pracownika na stanowisku pracy, na którym wykonywana jest praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, do dnia ustania zatrudnienia na tym stanowisku pracy.

Za pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach w rozumieniu ustawy uważa się także ubezpieczonych z tytułu działalności twórczej lub artystycznej tancerzy zawodowych, wykonujących po dniu wejścia w życie ustawy prace związane z bardzo ciężkim wysiłkiem fizycznym.

Składkę na FEP należy opłacić również za:

1) pracowników wykonujących prace górnicze, którzy uzyskali prawo do emerytury pomostowej na podstawie art. 11 ustawy za okres wykonywania prac górniczych, o których mowa w art. 50c ustawy o emeryturach i rentach z FUS, nie wcześniej jednak niż za okres od 1 stycznia 2010 r.,

2) zwolnionych ze służby żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej i Państwowej Straży Pożarnej, o których mowa w art. 13 ustawy, od uposażenia wypłaconego po 31 grudnia 2009 r. do dnia zwolnienia ze służby.

II. Podstawa wymiaru i wysokość składek

1. Zasady ogólne

Stopa procentowa składki na FEP wynosi 1,5 proc. podstawy jej wymiaru. Składka na FEP jest finansowana w całości przez płatnika składek.

Podstawę wymiaru składki na FEP stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określona w art. 18 ust. 1-2 i ust. 8 oraz w art. 21 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (zwanej dalej ustawą o sus). Przy ustalaniu podstawy wymiaru składki na FEP (odmiennie niż ma to miejsce przy opłacaniu składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) stosuje się ograniczenie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o sus. Tym samym:

1) składniki przychodu nieuwzględnione w podstawie wymiaru składek na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106 ze zm.) nie stanowią również podstawy wymiaru składek na FEP,

2) obowiązek opłacania składek na FEP ustaje wskutek osiągnięcia przez ubezpieczonego ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o sus,

3) jeżeli w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zgodnie z art. 18 ust. 1a ustawy o sus, uwzględniony został przychód z tytułu umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło zawartej z własnym pracodawcą lub wykonywanej na jego rzecz, to będzie on stanowił podstawę wymiaru składek na FEP. Bez znaczenia jest, czy przedmiotem takiej umowy cywilnoprawnej jest wykonywanie prac określonych przez płatnika jako prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,

4) w przypadku osób wykonujących prace w szczególnych warunkach z tytułu działalności twórczej lub artystycznej tancerzy zawodowych, które zobowiązane są do opłacania za siebie składek na FEP, podstawę wymiaru tych składek stanowi podstawa określona w art. 18 ust. 8 ustawy o sus.

 

Składka na FEP powinna być opłacana od wszelkich wynagrodzeń stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przysługujących za okres zatrudnienia w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze. Tym samym, obowiązek opłacania składki na FEP nie dotyczy tych składników wynagrodzeń, które są należne za okres pracy, w którym praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze nie była wykonywana.

W każdym przypadku, gdy od otrzymanego przez pracownika wynagrodzenia za okres zatrudnienia na stanowisku pracy, na którym wykonywana jest praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, istnieje obowiązek opłacenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, każdorazowo istnieje także obowiązek opłacenia składki na FEP.

2. Rozpoczęcie lub zakończenie wykonywania prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w trakcie miesiąca

W przypadku gdy rozpoczęcie lub zakończenie wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przypada w trakcie miesiąca (gdy data rozpoczęcia lub zakończenia wykonywania tego rodzaju pracy nie jest tożsama odpowiednio z datą nawiązania lub ustania stosunku pracy), składka na FEP jest należna tylko od części wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przysługującego za ten miesiąc. Podstawę wymiaru tej składki należy ustalić proporcjonalnie w stosunku do okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w tym miesiącu.

PRZYKŁADY

1. Pracownik jest zatrudniony u płatnika od 1 października 2010 r., przy czym prace w szczególnych warunkach zaczął wykonywać od 25 października 2010 r. Wynagrodzenie za pracę zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami jest wypłacane do 26. dnia miesiąca, za który jest ono należne. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za tego ubezpieczonego za październik 2010 r. wynosiła 3000 zł.

Za danego pracownika składka na FEP należna za październik powinna być naliczona od podstawy, którą będzie stanowiła podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za ten miesiąc, ustalona proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w warunkach szczególnych w październiku, tj. od kwoty 677,42 zł - (podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za miesiąc, w którym nastąpiło rozpoczęcie wykonywania pracy w szczególnych warunkach: liczba dni tego miesiąca) x liczba dni pracy w szczególnych warunkach w tym miesiącu.

2. Pracownik, który jest zatrudniony w warunkach szczególnych, od 15 kwietnia 2010 r. zostaje skierowany do innej pracy niebędącej pracą w warunkach szczególnych. Wynagrodzenie za pracę zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami jest wypłacane 10. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

W danym przypadku ostatnią składkę na FEP należną za danego pracownika pracodawca powinien opłacić za maj 2010 r. Podstawę jej wymiaru będzie stanowiła podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za ten miesiąc (tj. wynagrodzenie należne za kwiecień) ustalona proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w warunkach szczególnych w kwietniu.

Za kwiecień składka na FEP powinna być naliczona od podstawy, którą będzie stanowiła podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za ten miesiąc (tj. wynagrodzenie należne za marzec).

3. Składka na FEP a osiągnięcie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe określonej art. 19 ust. 1 ustawy o sus.

Jeżeli pracownik wykonujący pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze osiągnie roczną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, obowiązek opłacania składki na FEP za tego pracownika w danym roku ustaje.

3. Pracownik wykonujący pracę w szczególnych warunkach w sierpniu 2010 r. osiągnął podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe określoną art. 19 ust.1 ustawy o sus. We wrześniu zostało mu wypłacone wynagrodzenie należne za sierpień.

W danym przypadku, począwszy od września do grudnia 2010 r. pracodawca nie ma obowiązku opłacania składek na FEP za tego pracownika.

4. Pracownik, który 10 września 2010 r. osiągnął pułap podstawy wymiaru składek określony w art. 19 ust. 1 ustawy o sus, od 16 września rozpoczął wykonywanie pracy w szczególnych warunkach.

W tym przypadku nie ma obowiązku odprowadzania składki na FEP za wrzesień. Również za kolejne miesiące tego roku składka na FEP nie jest już naliczana.

5. Pracownik, który 17 września 2010 r. osiągnął pułap podstawy wymiaru składek określony w art. 19 ust. 1 ustawy o sus, do 15 września wykonywał pracę w szczególnych warunkach. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za okres od 1 do 17 września, tj. do dnia zastosowania ograniczenia z art. 19 ust.1 ustawy o sus, wyniosła 3400 zł.

W tym przypadku, podstawa wymiaru składki na FEP za wrzesień za tego pracownika wynosi 3000 zł, zgodnie z wyliczeniem: (3400 zł: 17) x 15, gdzie:

3400 zł to podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ustalona za wrzesień po uwzględnieniu jej ograniczenia wynikającego z art. 19 ust. 1 ustawy o sus,

17 to liczba dni liczona do dnia osiągnięcia pułapu rocznej podstawy wymiaru składek,

15 to liczba dni, przez które była wykonywana praca w szczególnych warunkach we wrześniu.

6. Pracownik, który 17 września 2010 r. osiągnął pułap podstawy wymiaru składek określony w art. 19 ust. 1 ustawy o sus, od 15 września wykonuje pracę w szczególnych warunkach. Wynagrodzenie za pracę zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami jest wypłacane 10. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, tym samym otrzymane we wrześniu wynagrodzenie jest wynagrodzeniem należnym za sierpień 2010 r.

W tym przypadku składka na FEP za wrzesień za tego pracownika nie jest odprowadzana. Podobnie za kolejne miesiące tego roku.

4. Uzyskiwanie przychodów stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w okresie wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w przypadku jeśli dany składnik wynagrodzenia przysługuje za okres, w którym praca o takim charakterze nie była wykonywana.

Składka na FEP jest opłacana od wszelkich wynagrodzeń stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przysługujących za okres zatrudnienia w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze. Tym samym obowiązek opłacania składki na FEP nie dotyczy tych składników wynagrodzeń, które są należne za okres pracy, w którym praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze nie była wykonywana, nawet jeżeli ich wypłata następuje w okresie wykonywania tych prac. W przypadku wypłat przysługujących w części za okres wykonywania prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze obowiązek opłacenia składki na FEP powstaje tylko od części wynagrodzenia przysługującego za okres wykonywania takich prac.

7. Pracownik podejmuje zatrudnienie u danego pracodawcy od 1 lutego 2010 r. Od 1 kwietnia 2010 r. rozpoczyna wykonywanie prac w szczególnych warunkach. Wynagrodzenie za pracę zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami jest wypłacane 10. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

W tym przypadku od wynagrodzenia należnego za marzec, a wypłaconego w kwietniu pracodawca nie ma obowiązku opłacania składki na FEP. Pierwszą składkę na FEP za tego pracownika pracodawca zobowiązany jest rozliczyć w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA sporządzanej za maj 2010 r. od wynagrodzenia należnego za kwiecień, a wypłacanego w maju.

8. Pracownik zatrudniony w warunkach szczególnych od 1 kwietnia 2010 r. do 31 października 2010 r. w marcu 2011 r. otrzymuje nagrodę roczną za 2010 r. w kwocie 3000 zł.

W tym przypadku, w związku z wypłatą tej nagrody, pracodawca zobowiązany jest opłacić składkę na FEP od części tej nagrody, ustalonej proporcjonalnie za okres zatrudnienia w szczególnych warunkach w 2010 r., a więc od kwoty: 1758,90 zł (3000 zł: 365 dni) x 214 (liczba dni, przez które świadczona była praca w warunkach szczególnych w 2010 r.). Rozliczenie tej składki powinno nastąpić w deklaracji rozliczeniowej sporządzanej za marzec 2011 r.

 

9. Pracownik dotychczas zatrudniony u danego pracodawcy w zwykłych warunkach, od 1 października 2010 r. rozpoczyna pracę w szczególnych warunkach. 15 października 2010 r. otrzymał nagrodę za III kwartał 2010 r. stanowiącą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W tym przypadku od wypłacanej nagrody nie powstaje obowiązek opłacenia składki na FEP.

10. Pracownik jest zatrudniony w warunkach szczególnych w okresie od 8 stycznia do 14 lutego 2010 r. Po ustaniu wykonywania tych prac nie nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy. Wynagrodzenie za pracę zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami jest wypłacane 10. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Tym samym pracownik ten 10 stycznia 2010 r. otrzymał wynagrodzenie należne za grudzień, 10 lutego za styczeń, a 10 marca za luty.

W danym przypadku od wypłaconego 10 stycznia wynagrodzenia należnego za grudzień składka na FEP nie jest należna. Składkę tę należy natomiast opłacić od części:

wypłaconego 10 lutego wynagrodzenia należnego za styczeń, ustalonego proporcjonalnie do okresu pracy w szczególnych warunkach w styczniu (tj. od wynagrodzenia za okres od 8 do 31 stycznia),

 wypłaconego 10 marca wynagrodzenia należnego za luty, ustalonego proporcjonalnie do okresu pracy w szczególnych warunkach w lutym (tj. od wynagrodzenia za okres od 1 do 14 lutego).

11. Pracownik jest zatrudniony od 10 lutego 2009 r., pracę w szczególnych warunkach wykonuje od 2 do 14 marca 2010 r. Pracownikowi temu wypłacono następujące składniki wynagrodzenia stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

 10.03.2010 r. - wynagrodzenie za luty w wysokości 2000 zł,

13.03.2010 r. - nagrodę roczną 14. pensję za 2009 r. w wysokości 2500 zł,

10.04.2010 r. - wynagrodzenie za marzec 2010 r. w wysokości 3000 zł.

W tym przypadku składka na FEP będzie należna jedynie od części wynagrodzenia wypłacanego w kwietniu, ustalonego proporcjonalnie do okresu pracy w szczególnych warunkach w marcu (tj. od wynagrodzenia należnego za okres od 2 do 14 marca). Podstawę wymiaru tej składki będzie stanowiła kwota: 1258,06 zł (3000 zł : 31 dni) x 13 (liczba dni, przez które świadczona była praca w warunkach szczególnych).

Rozliczenie tej składki powinno nastąpić w deklaracji rozliczeniowej sporządzanej za kwiecień 2010 r. Pozostałe składniki wynagrodzenia wymienione w przykładzie nie stanowią podstawy wymiaru składki na FEP.

5. Ustalanie podstawy wymiaru składki na FEP w przypadku składników wynagrodzenia przysługujących za okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, których wypłata lub postawienie do dyspozycji ubezpieczonego następuje po ustaniu zatrudnienia lub ustaniu wykonywania tych prac.

12. Pracodawca zatrudnia pracownika w warunkach szczególnych do 31 marca 2010 r., po tej dacie praca danego pracownika nie nosi znamion zatrudnienia w warunkach szczególnych ani o szczególnym charakterze. Wynagrodzenia za pracę zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami są płatne do 10. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Od wynagrodzenia należnego za marzec, a wypłacanego w kwietniu, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, pracodawca jest zobowiązany odprowadzić składkę na FEP za tego pracownika.

13. W wyniku przejęcia zakładu pracy przez innego pracodawcę w trybie art. 231 Kodeksu pracy, pracownicy zatrudnieni w tym zakładzie 1 marca 2010 r. stali się pracownikami pracodawcy przejmującego zakład. Zarówno w okresie sprzed przejęcia, jak i po tej dacie pracownicy ci wykonują prace w szczególnych warunkach. Dotychczasowy pracodawca zobowiązany jest wypłacić tym pracownikom należne za luty wynagrodzenia w terminie do 10 marca. W takiej sytuacji pracodawca ten zobowiązany będzie odprowadzić od wypłacanych w marcu przychodów stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe również składkę na FEP.

W przypadku gdy wypłata wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest dokonywana po rozwiązaniu stosunku pracy, pracodawca zobowiązany będzie odprowadzić składkę na FEP od tego wynagrodzenia, jeżeli jest ono należne za okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

14. Pracodawca zatrudnia pracownika w warunkach szczególnych do 31 marca 2010 r. Wynagrodzenia za pracę zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami płatne są do 10. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni i tym samym wynagrodzenie za marzec 2010 r. wypłacone zostało w kwietniu, a więc po ustaniu zatrudnienia. Od tego wynagrodzenia pracodawca ma obowiązek odprowadzenia składki na FEP.

15. Pracownik był zatrudniony do 31 grudnia 2009 r. W okresie zatrudnienia wykonywał pracę w szczególnych warunkach w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy. Należne za grudzień wynagrodzenie zostało mu wypłacone w styczniu 2010 r. W takim przypadku pracodawca nie miał obowiązku odprowadzenia składki na FEP od przychodów tego pracownika stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za styczeń, gdyż zatrudnienie ustało przed wejściem w życie przepisów dotyczących obowiązku opłacania składek na FEP.

16. Pracownik, który jest zatrudniony w warunkach szczególnych w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy od 1 stycznia 2009 r., zostaje zwolniony z pracy 31 maja 2010 r. W czerwcu 2010 r. pracownik ten otrzymuje wypłatę wynagrodzenia za maj 2010 r. oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (w tym za 5 dniu urlopu za 2009 r. oraz za 4 dni urlopu za 2010 r.).

W danym przypadku składka na FEP powinna być obliczona od wypłaconego w czerwcu wynagrodzenia należnego za maj oraz od ekwiwalentu za niewykorzystane 4 dni urlopu wypoczynkowego za 2010 r.

17. Pracownik zatrudniony w warunkach szczególnych zostaje zwolniony 31 maja 2010 r. 28 maja 2010 r. pracownik ten otrzymuje nagrodę roczną za 2009 r.

W danym przypadku nagroda roczna za 2009 r. nie powinna być uwzględniona w podstawie wymiaru składki na FEP.

 

18. Pracownik jest zatrudniony w warunkach szczególnych do 20 maja 2010 r., po tej dacie stosunek pracy ulega rozwiązaniu. 28 maja pracownik ten otrzymuje nagrodę roczną za 2009 r.

W danym przypadku nagroda roczna za 2009 r. nie powinna zostać uwzględniona w podstawie wymiaru składki na FEP.

6. Dwie umowy o pracę, z których tylko jedna dotyczy wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

W przypadku gdy pracownika łączą z pracodawcą dwie odrębne umowy o pracę, z których tylko jedna dotyczy wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, obowiązek odprowadzania składek na FEP obejmuje wyłącznie przychody osiągane z umowy obejmującej obowiązek wykonywania tych prac.

III. Zasady rozliczania i opłacania składek

Składki na FEP za wszystkich pracowników, za których płatnik zobowiązany jest je opłacić za dany miesiąc, są rozliczane w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. W bloku danych: IX „Zestawienie należnych składek na Fundusz Emerytur Pomostowych” płatnik wykazuje:

• w polu 01 - liczbę pracowników, za których jest opłacana składka na Fundusz Emerytur Pomostowych (w przypadku rozliczania składek na FEP za żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy - liczbę tych osób uwzględnia się w tym polu),

• w polu 02 - liczbę stanowisk pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,

• w polu 03 - sumę należnych składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Składkę na FEP płatnik składek zobowiązany jest opłacać co miesiąc w terminie określonym w art. 47 ustawy o sus. Składka ta powinna być opłacana na wskazany przez Zakład rachunek bankowy odrębną wpłatą.

W przypadku żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, o których mowa w art. 13 ustawy, składki na FEP opłaca się od uposażenia tych osób wypłaconego po 31 grudnia 2009 r. do dnia zwolnienia ze służby, na zasadach i w trybie określonym dla składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przekazywanych za żołnierzy lub funkcjonariuszy zwolnionych ze służby. Tym samym, składki ustalone od uposażeń wypłaconych w danym roku kalendarzowym, przyjętych do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (z uwzględnieniem ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ustawy o sus), powinny być wykazane i rozliczone w deklaracji rozliczeniowej przekazywanej za grudzień każdego roku, za który wystąpił obowiązek ich opłacenia, oraz za ostatni miesiąc pozostawania w służbie.

Natomiast w przypadku pracowników wykonujących prace górnicze, którzy uzyskali prawo do emerytury pomostowej na podstawie art. 11 ustawy, składki na FEP powinny zostać rozliczone i opłacone jednorazowo za cały okres wykonywania prac górniczych (nie wcześniej jednak niż za okres od 1.01.2010 r.) w odpowiednim terminie miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ustalenie prawa do emerytury pomostowej.

19. Pracownik nabył prawo do emerytury pomostowej w kwietniu 2010 r. Składki należne na FEP za okres wykonywania prac górniczych, o których mowa w art. 50c ustawy o emeryturach i rentach z FUS, płatnik powinien opłacić w terminie opłacania składek za kwiecień 2010 r.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność ubezpieczone z tytułu działalności twórczej lub artystycznej tancerzy zawodowych, wykonujące po dniu wejścia w życie ustawy prace związane z bardzo ciężkim wysiłkiem fizycznym, zobowiązane są samodzielnie opłacać należną za siebie składkę na FEP od podstawy wymiaru określonej w art. 18 ust. 8 ustawy o sus, w obowiązującym je terminie płatności składek na ubezpieczenia społeczne.

UWAGA! Uprzejmie informujemy, że nie będzie kwestionowane odstąpienie od złożenia korekt dokumentów rozliczeniowych za okres ubiegły w przypadkach omówionych w pkt 4 - część III, w których przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na FEP płatnik zastosował się do odmiennych zasad wynikających z poprzednich wyjaśnień.

Źródło: www.zus.pl

Reklama
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Ryzyko podatkowe można ubezpieczyć. W jakim zakresie?

  Liczne zmiany przepisów i niejednolite interpretacje i orzeczenia w sprawach podatkowych to codzienność polskich podatników, firm i księgowych. Nie wszyscy wiedzą, że można ubezpieczyć się od ryzyka podatkowego. Ubezpieczyciele oferują w tym zakresie kompleksową ochronę ubezpieczeniową, np. ochronę skarbową dla osób fizycznych odpowiedzialnych za finanse (dot. ryzyka kar z kks), czy ochronę podatkową uruchamianą w ramach sporów podatników z organami podatkowymi. 

  Czy wynagrodzenie za funkcje kierownicze w pracach B+R stanowi koszt kwalifikowany?

  Wynagrodzenie za funkcje kierownicze i nadzorcze w pracach B+R stanowi koszt kwalifikowany.

  Wdrożenie nowej metryki programu Płatnik 7 czerwca 2023 r.

  ZUS poinformował o wdrożeniu nowej metryki programu Płatnik, które ma mieć miejsce 7 czerwca 2023 r. w godzinach wieczornych.

  Dywidenda rzeczowa - skutki podatkowe w CIT po stronie spółki wypłacającej dywidendę

  Jakie skutki podatkowe w podatku dochodowym wywołuje dywidenda rzeczowa po stronie spółki wypłacającej dywidendę?

  Slim VAT 3 - Kawa z INFORLEX 13 czerwca 2023 r.

  Kawa z INFORLEX to cykl bezpłatnych spotkań online. Spotkania odbywają się w formule „na żywo” w wybrane wtorki o godzinie 9.00. Przy porannej kawie poruszamy najbardziej aktualne tematy, które stanowią także zasób kompleksowej bazy wiedzy INFORLEX. Rozmawiamy o podatkach, księgowości, rachunkowości, kadrach, płacach oraz HR. 13 czerwca br. tematem spotkania będzie Slim VAT 3.

  Fiskus chce wiedzieć kto sprzedaje towary i usługi w internecie a nie płaci podatków. Wdrożenie dyrektywy DAC7 od 1 września 2023 r.

  Ministerstwo Finansów pracuje nad ustawą, która zobowiąże operatorów platform cyfrowych do raportowania organom podatkowym o aktywnych sprzedawcach, m.in. tych, którzy dokonali co najmniej 30 transakcji w roku lub sprzedali towary za więcej niż 2 tys. euro. Raportowane będą też dane osób, które za pośrednictwem platformy wynajmą np. swoje mieszkanie - informuje dyrektor Departamentu Polityki Podatkowej w Ministerstwie Finansów Marcin Lachowicz. 

  Stopy procentowe NBP bez zmian w czerwcu 2023 r.

  Rada Polityki Pieniężnej w czasie posiedzenia w dniach 5-6 czerwca 2023 r. nie podjęła decyzji o zmianie wysokości żadnej stopy procentowej NBP. Stopa referencyjna wynosi nadal 6,75 proc.

  Czy zwrot nadpłaty składki zdrowotnej jest przychodem?

  Przedsiębiorcy czekają na zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej. Powstaje jednak pytanie, czy środki, które oddaje ZUS, powinny zostać uznane za przychód przedsiębiorstwa. Wszystko zależy od wybranej metody rozliczania podatku.

  Czy drobny producent wina ma obowiązek stosowania e-SAD?

  W komunikacie z 5 czerwca 2023 r. Ministerstwo Finansów poinformowało, że służby Komisji Europejskiej potwierdziły, że brak jest podstaw do zwolnienia drobnych producentów wina z wymogów określonych w art. 33-43 dyrektywy 2020/262, w tym z obowiązku stosowania e-SAD przy przemieszczaniu wewnątrzwspólnotowym poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyprodukowanego przez nich wina oraz posiadania numeru akcyzowego uprawnionego/certyfikowanego wysyłającego.

  Księgowość nie jest nudna! Żarty prosto z biur rachunkowych

  Nie ustajemy w świętowaniu Międzynarodowego Dnia Księgowego. Następna porcja humoru jest już gotowa. Zapraszamy!
   

  Kaucja za butelki plastikowe, szklane i puszki od 2025 roku. Ile wyniesie?

  6 czerwca 2023 r. Rada Ministrów przyjęła i skierowała do Sejmu projekt ustawy o wprowadzeniu systemu kaucyjnego. System kaucyjny ma objąć od 2025 roku, np. butelki z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku do 3 l, szklane wielokrotnego użytku do 1,5 l i puszki metalowe do 1 l.

  Usługi dla stałego miejsca prowadzenia działalności pod lupą NSA

  Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrzył skargę kasacyjną spółki, która toczyła spór z organem podatkowym w zakresie miejsca rozliczania VAT od usług wsparcia (orzeczenie z 14 lutego 2023 r., sygnatura I FSK 1794/19).

  Liczy się humor, czyli księgowy też człowiek!

  U nas Międzynarodowy Dzień Księgowego trwa cały tydzień! Kolejny zestaw żartów prosto od księgowych już na Was czeka!

  Nowelizacja SLIM VAT 3 to także zmiany w PIT, wyższe kwoty wolne w podatku od spadków i darowizn i odroczenie obowiązku wysyłania JPK_PIT i JPK_CIT

  W dniu 1 czerwca 2023 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (zwana potocznie SLIM VAT 3). Ta nowelizacja zawiera nie tylko zmiany w podatku VAT ale także kilka zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i wyższe kwoty wolne w podatku od spadków i darowizn. Przesunięto o rok obowiązek wysyłania JPK_PIT i JPK_CIT.

  Księgowość to fundament rozwoju firmy

  Zarówno w małych firmach, jak i w międzynarodowych przedsiębiorstwach, dział księgowości odgrywa kluczową rolę w zakresie zarządzania finansami i zapewnianiu przejrzystości informacji finansowych. Obchodzony 9 czerwca Dzień Księgowego to doskonała okazja, aby uznać i docenić wkład grupy, która zapewnia solidne podstawy do podejmowania decyzji biznesowych w firmach.

  800 plus za styczeń 2024 r. może być wypłacone w lutym

  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, który ma na celu podwyższenie świadczenia wychowawczego (tzw. 500 plus) do kwoty 800 zł miesięcznie od 2024 roku.

  "Ewa, nasza tęczowa księgowa". Historyjka napisana przez ChatGPT

  "Ewa, nasza tęczowa księgowa" - tak nazwaliśmy historyjkę o księgowej, którą napisał ChatGPT-4. Ciekawi jesteśmy jak Wam się spodoba i przede wszystkim, czy wywoła uśmiech na Waszych twarzach… a w których miejscach - to już sprawka sztucznej inteligencji!

  Przelewy bankowe w Boże Ciało 2023 i długi weekend 8-11 czerwca

  Jak działają międzybankowe systemy rozliczeniowe Elixir, Euro Elixir i Express Elixir w czasie Bożego Ciała (8 czerwca 2023 r.) i całego długiego weekendu 8-11 czerwca? Kiedy dojdzie do odbiorcy przelew bankowy wysłany w Boże Ciało?

  Księgowość na wesoło. Żarty z okazji Międzynarodowego Dnia Księgowego

  Międzynarodowy Dzień Księgowego już w najbliższy piątek - 9 czerwca. My zaczynamy świętowanie już od dziś i mamy dla Was, drodzy Księgowi i Księgowe, kolejną porcję dowcipów prosto z biur rachunkowych. Bo liczy się humor!

  WIRON stosowany do prefinansowania PROW 2014-2020 od 1 września 2023 r.

  Nowy wskaźnik referencyjny WIRON, który ma zastąpić dotychczasowy WIBOR, będzie stosowany przy prefinansowaniu działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Tak przewiduje zakłada projekt rozporządzenia opublikowany 24 maja 2023 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Od początku 2023 roku spadają wskaźniki WIBOR i WIRON. Co dalej?

  Trzymiesięczny WIRON spadł od początku 2023 roku z 6,18 proc. do 5,83 proc. W tym samym czasie WIBOR 3M stopniał o 10 pkt bazowych (do 6,9 proc.). Jeśli sytuacja się nie zmieni, inwestorzy po zaplanowanej na 1 stycznia 2025 r. tranzycji, będą zarabiali mniej.

  Prezydent podpisał ustawę SLIM VAT 3. Jakie zmiany i od kiedy?

  Prezydent podpisał ustawę znaną jako SLIM VAT 3. Na mocy nowych przepisów zwiększony został m.in. limit dla podatników, którzy mogą korzystać z metody kasowej rozliczania podatku VAT oraz rozliczać się kwartalnie. Próg przychodowy wzrósł z 1,2 miliona do 2 milionów euro. Ustawa wejdzie w życie 1 lipca. Jej celem jest uproszczenie regulacji podatkowych i ułatwienie prowadzenia działalności przedsiębiorcom. Jakie zmiany na nich czekają?

  Domy seniora z preferencyjną stawką podatku od nieruchomości

  Zapadł ważny wyrok dla praktyki naliczania stawki podatku od nieruchomości dla działalności opiekuńczej (domów seniora). Chodzi o wyrok z dnia 23 maja 2023 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w sprawie o sygn. I SA/ Kr 250/23.

  Pomysły na prezent dla współpracownika odchodzącego na emeryturę

  Prezent dla współpracownika odchodzącego na emeryturę to sympatyczny gest i podziękowanie za dotychczasową wspólną pracę. Ale co kupić? Przygotowaliśmy kilka pomysłów. 

  Prezydent podpisał pakiet Slim VAT 3

  Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o VAT – podała kancelaria prezydenta. Ustawa wprowadza pakiet Slim VAT 3, który ma uprosić rozliczanie tego podatku.