Kategorie

Zmiana zasad naliczania składek na FEP - wyjaśnienia ZUS

Na stronie ZUS zostały opublikowane wyjaśnienia opisujące zasady opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych. Obecnie ZUS nakazuje opłacać składki na FEP od przychodu uzyskanego za okres, w jakim pracownik wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. We wcześniejszym poradniku ZUS nakazywał opłacać składkę na FEP od przychodu za te miesiące, w których ta praca była wykonywana, niezależnie od tego, za jaki okres przychód ten został wypłacony.

Zmiana sposobu naliczania składek na FEP ma istotne znaczenie przy rozliczaniu składek od przychodów:

1) wypłaconych za okres, w jakim praca „szczególna” nie była wykonywana,

2) wypłaconych po przekroczeniu przez pracownika rocznej granicznej kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

3) wypłaconych za okres po rozwiązaniu stosunku pracy.

W odpowiedzi na pytanie „Monitora”, od kiedy należy stosować nowe zasady, ZUS odpowiedział: „Nowe wytyczne należy uznawać jako zastępujące dotychczasowe z mocą od 1 stycznia 2010 r. (chociaż w większej swojej części powtarzają one dotychczasowe zasady), a więc stanowią podstawę do skorygowania dokonanych rozliczeń, jeżeli zostałyby one dokonane na zasadach odmiennych. Jednakże w sytuacji przedstawionej w pkt 4 część II (...), informacji zamieszczonej na naszych stronach WWW, dopuszczalne jest odstąpienie od korygowania dokumentów rozliczeniowych, jeśli płatnicy zastosowali się do wcześniejszych wytycznych Zakładu w tym zakresie odmiennych od obecnie zaprezentowanych”.

I. Obowiązek opłacania składki

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych (zwanej danej ustawą), składka na Fundusz Emerytur Pomostowych (zwana dalej składką na FEP), powinna być opłacana za okres od 1 stycznia 2010 r. za pracownika, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) urodził się po 31 grudnia 1948 r.,

2) wykonuje prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 3 ustawy.

Reklama

Płatnik składek zobowiązany jest więc opłacać składkę na FEP za wszystkich pracowników spełniających powyższe warunki, w tym także za tych, którzy wykonują prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w niepełnym wymiarze czasu pracy.

W myśl art. 35 ust. 2 ustawy, obowiązek opłacania składek na FEP za pracownika, o którym mowa w ust. 1, powstaje z dniem rozpoczęcia wykonywania przez niego pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a ustaje z dniem zaprzestania wykonywania tych prac. Okres od dnia rozpoczęcia wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze do dnia zaprzestania wykonywania takiej pracy należy rozumieć jako okres od dnia zatrudnienia pracownika na stanowisku pracy, na którym wykonywana jest praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, do dnia ustania zatrudnienia na tym stanowisku pracy.

Za pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach w rozumieniu ustawy uważa się także ubezpieczonych z tytułu działalności twórczej lub artystycznej tancerzy zawodowych, wykonujących po dniu wejścia w życie ustawy prace związane z bardzo ciężkim wysiłkiem fizycznym.

Składkę na FEP należy opłacić również za:

Reklama

1) pracowników wykonujących prace górnicze, którzy uzyskali prawo do emerytury pomostowej na podstawie art. 11 ustawy za okres wykonywania prac górniczych, o których mowa w art. 50c ustawy o emeryturach i rentach z FUS, nie wcześniej jednak niż za okres od 1 stycznia 2010 r.,

2) zwolnionych ze służby żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej i Państwowej Straży Pożarnej, o których mowa w art. 13 ustawy, od uposażenia wypłaconego po 31 grudnia 2009 r. do dnia zwolnienia ze służby.

II. Podstawa wymiaru i wysokość składek

1. Zasady ogólne

Stopa procentowa składki na FEP wynosi 1,5 proc. podstawy jej wymiaru. Składka na FEP jest finansowana w całości przez płatnika składek.

Podstawę wymiaru składki na FEP stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określona w art. 18 ust. 1-2 i ust. 8 oraz w art. 21 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (zwanej dalej ustawą o sus). Przy ustalaniu podstawy wymiaru składki na FEP (odmiennie niż ma to miejsce przy opłacaniu składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) stosuje się ograniczenie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o sus. Tym samym:

1) składniki przychodu nieuwzględnione w podstawie wymiaru składek na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106 ze zm.) nie stanowią również podstawy wymiaru składek na FEP,

2) obowiązek opłacania składek na FEP ustaje wskutek osiągnięcia przez ubezpieczonego ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o sus,

3) jeżeli w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zgodnie z art. 18 ust. 1a ustawy o sus, uwzględniony został przychód z tytułu umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło zawartej z własnym pracodawcą lub wykonywanej na jego rzecz, to będzie on stanowił podstawę wymiaru składek na FEP. Bez znaczenia jest, czy przedmiotem takiej umowy cywilnoprawnej jest wykonywanie prac określonych przez płatnika jako prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,

4) w przypadku osób wykonujących prace w szczególnych warunkach z tytułu działalności twórczej lub artystycznej tancerzy zawodowych, które zobowiązane są do opłacania za siebie składek na FEP, podstawę wymiaru tych składek stanowi podstawa określona w art. 18 ust. 8 ustawy o sus.

 

Składka na FEP powinna być opłacana od wszelkich wynagrodzeń stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przysługujących za okres zatrudnienia w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze. Tym samym, obowiązek opłacania składki na FEP nie dotyczy tych składników wynagrodzeń, które są należne za okres pracy, w którym praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze nie była wykonywana.

W każdym przypadku, gdy od otrzymanego przez pracownika wynagrodzenia za okres zatrudnienia na stanowisku pracy, na którym wykonywana jest praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, istnieje obowiązek opłacenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, każdorazowo istnieje także obowiązek opłacenia składki na FEP.

2. Rozpoczęcie lub zakończenie wykonywania prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w trakcie miesiąca

W przypadku gdy rozpoczęcie lub zakończenie wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przypada w trakcie miesiąca (gdy data rozpoczęcia lub zakończenia wykonywania tego rodzaju pracy nie jest tożsama odpowiednio z datą nawiązania lub ustania stosunku pracy), składka na FEP jest należna tylko od części wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przysługującego za ten miesiąc. Podstawę wymiaru tej składki należy ustalić proporcjonalnie w stosunku do okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w tym miesiącu.

PRZYKŁADY

1. Pracownik jest zatrudniony u płatnika od 1 października 2010 r., przy czym prace w szczególnych warunkach zaczął wykonywać od 25 października 2010 r. Wynagrodzenie za pracę zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami jest wypłacane do 26. dnia miesiąca, za który jest ono należne. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za tego ubezpieczonego za październik 2010 r. wynosiła 3000 zł.

Za danego pracownika składka na FEP należna za październik powinna być naliczona od podstawy, którą będzie stanowiła podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za ten miesiąc, ustalona proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w warunkach szczególnych w październiku, tj. od kwoty 677,42 zł - (podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za miesiąc, w którym nastąpiło rozpoczęcie wykonywania pracy w szczególnych warunkach: liczba dni tego miesiąca) x liczba dni pracy w szczególnych warunkach w tym miesiącu.

2. Pracownik, który jest zatrudniony w warunkach szczególnych, od 15 kwietnia 2010 r. zostaje skierowany do innej pracy niebędącej pracą w warunkach szczególnych. Wynagrodzenie za pracę zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami jest wypłacane 10. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

W danym przypadku ostatnią składkę na FEP należną za danego pracownika pracodawca powinien opłacić za maj 2010 r. Podstawę jej wymiaru będzie stanowiła podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za ten miesiąc (tj. wynagrodzenie należne za kwiecień) ustalona proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w warunkach szczególnych w kwietniu.

Za kwiecień składka na FEP powinna być naliczona od podstawy, którą będzie stanowiła podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za ten miesiąc (tj. wynagrodzenie należne za marzec).

3. Składka na FEP a osiągnięcie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe określonej art. 19 ust. 1 ustawy o sus.

Jeżeli pracownik wykonujący pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze osiągnie roczną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, obowiązek opłacania składki na FEP za tego pracownika w danym roku ustaje.

3. Pracownik wykonujący pracę w szczególnych warunkach w sierpniu 2010 r. osiągnął podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe określoną art. 19 ust.1 ustawy o sus. We wrześniu zostało mu wypłacone wynagrodzenie należne za sierpień.

W danym przypadku, począwszy od września do grudnia 2010 r. pracodawca nie ma obowiązku opłacania składek na FEP za tego pracownika.

4. Pracownik, który 10 września 2010 r. osiągnął pułap podstawy wymiaru składek określony w art. 19 ust. 1 ustawy o sus, od 16 września rozpoczął wykonywanie pracy w szczególnych warunkach.

W tym przypadku nie ma obowiązku odprowadzania składki na FEP za wrzesień. Również za kolejne miesiące tego roku składka na FEP nie jest już naliczana.

5. Pracownik, który 17 września 2010 r. osiągnął pułap podstawy wymiaru składek określony w art. 19 ust. 1 ustawy o sus, do 15 września wykonywał pracę w szczególnych warunkach. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za okres od 1 do 17 września, tj. do dnia zastosowania ograniczenia z art. 19 ust.1 ustawy o sus, wyniosła 3400 zł.

W tym przypadku, podstawa wymiaru składki na FEP za wrzesień za tego pracownika wynosi 3000 zł, zgodnie z wyliczeniem: (3400 zł: 17) x 15, gdzie:

3400 zł to podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ustalona za wrzesień po uwzględnieniu jej ograniczenia wynikającego z art. 19 ust. 1 ustawy o sus,

17 to liczba dni liczona do dnia osiągnięcia pułapu rocznej podstawy wymiaru składek,

15 to liczba dni, przez które była wykonywana praca w szczególnych warunkach we wrześniu.

6. Pracownik, który 17 września 2010 r. osiągnął pułap podstawy wymiaru składek określony w art. 19 ust. 1 ustawy o sus, od 15 września wykonuje pracę w szczególnych warunkach. Wynagrodzenie za pracę zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami jest wypłacane 10. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, tym samym otrzymane we wrześniu wynagrodzenie jest wynagrodzeniem należnym za sierpień 2010 r.

W tym przypadku składka na FEP za wrzesień za tego pracownika nie jest odprowadzana. Podobnie za kolejne miesiące tego roku.

4. Uzyskiwanie przychodów stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w okresie wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w przypadku jeśli dany składnik wynagrodzenia przysługuje za okres, w którym praca o takim charakterze nie była wykonywana.

Składka na FEP jest opłacana od wszelkich wynagrodzeń stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przysługujących za okres zatrudnienia w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze. Tym samym obowiązek opłacania składki na FEP nie dotyczy tych składników wynagrodzeń, które są należne za okres pracy, w którym praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze nie była wykonywana, nawet jeżeli ich wypłata następuje w okresie wykonywania tych prac. W przypadku wypłat przysługujących w części za okres wykonywania prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze obowiązek opłacenia składki na FEP powstaje tylko od części wynagrodzenia przysługującego za okres wykonywania takich prac.

7. Pracownik podejmuje zatrudnienie u danego pracodawcy od 1 lutego 2010 r. Od 1 kwietnia 2010 r. rozpoczyna wykonywanie prac w szczególnych warunkach. Wynagrodzenie za pracę zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami jest wypłacane 10. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

W tym przypadku od wynagrodzenia należnego za marzec, a wypłaconego w kwietniu pracodawca nie ma obowiązku opłacania składki na FEP. Pierwszą składkę na FEP za tego pracownika pracodawca zobowiązany jest rozliczyć w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA sporządzanej za maj 2010 r. od wynagrodzenia należnego za kwiecień, a wypłacanego w maju.

8. Pracownik zatrudniony w warunkach szczególnych od 1 kwietnia 2010 r. do 31 października 2010 r. w marcu 2011 r. otrzymuje nagrodę roczną za 2010 r. w kwocie 3000 zł.

W tym przypadku, w związku z wypłatą tej nagrody, pracodawca zobowiązany jest opłacić składkę na FEP od części tej nagrody, ustalonej proporcjonalnie za okres zatrudnienia w szczególnych warunkach w 2010 r., a więc od kwoty: 1758,90 zł (3000 zł: 365 dni) x 214 (liczba dni, przez które świadczona była praca w warunkach szczególnych w 2010 r.). Rozliczenie tej składki powinno nastąpić w deklaracji rozliczeniowej sporządzanej za marzec 2011 r.

 

9. Pracownik dotychczas zatrudniony u danego pracodawcy w zwykłych warunkach, od 1 października 2010 r. rozpoczyna pracę w szczególnych warunkach. 15 października 2010 r. otrzymał nagrodę za III kwartał 2010 r. stanowiącą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W tym przypadku od wypłacanej nagrody nie powstaje obowiązek opłacenia składki na FEP.

10. Pracownik jest zatrudniony w warunkach szczególnych w okresie od 8 stycznia do 14 lutego 2010 r. Po ustaniu wykonywania tych prac nie nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy. Wynagrodzenie za pracę zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami jest wypłacane 10. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Tym samym pracownik ten 10 stycznia 2010 r. otrzymał wynagrodzenie należne za grudzień, 10 lutego za styczeń, a 10 marca za luty.

W danym przypadku od wypłaconego 10 stycznia wynagrodzenia należnego za grudzień składka na FEP nie jest należna. Składkę tę należy natomiast opłacić od części:

wypłaconego 10 lutego wynagrodzenia należnego za styczeń, ustalonego proporcjonalnie do okresu pracy w szczególnych warunkach w styczniu (tj. od wynagrodzenia za okres od 8 do 31 stycznia),

 wypłaconego 10 marca wynagrodzenia należnego za luty, ustalonego proporcjonalnie do okresu pracy w szczególnych warunkach w lutym (tj. od wynagrodzenia za okres od 1 do 14 lutego).

11. Pracownik jest zatrudniony od 10 lutego 2009 r., pracę w szczególnych warunkach wykonuje od 2 do 14 marca 2010 r. Pracownikowi temu wypłacono następujące składniki wynagrodzenia stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

 10.03.2010 r. - wynagrodzenie za luty w wysokości 2000 zł,

13.03.2010 r. - nagrodę roczną 14. pensję za 2009 r. w wysokości 2500 zł,

10.04.2010 r. - wynagrodzenie za marzec 2010 r. w wysokości 3000 zł.

W tym przypadku składka na FEP będzie należna jedynie od części wynagrodzenia wypłacanego w kwietniu, ustalonego proporcjonalnie do okresu pracy w szczególnych warunkach w marcu (tj. od wynagrodzenia należnego za okres od 2 do 14 marca). Podstawę wymiaru tej składki będzie stanowiła kwota: 1258,06 zł (3000 zł : 31 dni) x 13 (liczba dni, przez które świadczona była praca w warunkach szczególnych).

Rozliczenie tej składki powinno nastąpić w deklaracji rozliczeniowej sporządzanej za kwiecień 2010 r. Pozostałe składniki wynagrodzenia wymienione w przykładzie nie stanowią podstawy wymiaru składki na FEP.

5. Ustalanie podstawy wymiaru składki na FEP w przypadku składników wynagrodzenia przysługujących za okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, których wypłata lub postawienie do dyspozycji ubezpieczonego następuje po ustaniu zatrudnienia lub ustaniu wykonywania tych prac.

12. Pracodawca zatrudnia pracownika w warunkach szczególnych do 31 marca 2010 r., po tej dacie praca danego pracownika nie nosi znamion zatrudnienia w warunkach szczególnych ani o szczególnym charakterze. Wynagrodzenia za pracę zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami są płatne do 10. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Od wynagrodzenia należnego za marzec, a wypłacanego w kwietniu, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, pracodawca jest zobowiązany odprowadzić składkę na FEP za tego pracownika.

13. W wyniku przejęcia zakładu pracy przez innego pracodawcę w trybie art. 231 Kodeksu pracy, pracownicy zatrudnieni w tym zakładzie 1 marca 2010 r. stali się pracownikami pracodawcy przejmującego zakład. Zarówno w okresie sprzed przejęcia, jak i po tej dacie pracownicy ci wykonują prace w szczególnych warunkach. Dotychczasowy pracodawca zobowiązany jest wypłacić tym pracownikom należne za luty wynagrodzenia w terminie do 10 marca. W takiej sytuacji pracodawca ten zobowiązany będzie odprowadzić od wypłacanych w marcu przychodów stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe również składkę na FEP.

W przypadku gdy wypłata wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest dokonywana po rozwiązaniu stosunku pracy, pracodawca zobowiązany będzie odprowadzić składkę na FEP od tego wynagrodzenia, jeżeli jest ono należne za okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

14. Pracodawca zatrudnia pracownika w warunkach szczególnych do 31 marca 2010 r. Wynagrodzenia za pracę zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami płatne są do 10. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni i tym samym wynagrodzenie za marzec 2010 r. wypłacone zostało w kwietniu, a więc po ustaniu zatrudnienia. Od tego wynagrodzenia pracodawca ma obowiązek odprowadzenia składki na FEP.

15. Pracownik był zatrudniony do 31 grudnia 2009 r. W okresie zatrudnienia wykonywał pracę w szczególnych warunkach w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy. Należne za grudzień wynagrodzenie zostało mu wypłacone w styczniu 2010 r. W takim przypadku pracodawca nie miał obowiązku odprowadzenia składki na FEP od przychodów tego pracownika stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za styczeń, gdyż zatrudnienie ustało przed wejściem w życie przepisów dotyczących obowiązku opłacania składek na FEP.

16. Pracownik, który jest zatrudniony w warunkach szczególnych w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy od 1 stycznia 2009 r., zostaje zwolniony z pracy 31 maja 2010 r. W czerwcu 2010 r. pracownik ten otrzymuje wypłatę wynagrodzenia za maj 2010 r. oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (w tym za 5 dniu urlopu za 2009 r. oraz za 4 dni urlopu za 2010 r.).

W danym przypadku składka na FEP powinna być obliczona od wypłaconego w czerwcu wynagrodzenia należnego za maj oraz od ekwiwalentu za niewykorzystane 4 dni urlopu wypoczynkowego za 2010 r.

17. Pracownik zatrudniony w warunkach szczególnych zostaje zwolniony 31 maja 2010 r. 28 maja 2010 r. pracownik ten otrzymuje nagrodę roczną za 2009 r.

W danym przypadku nagroda roczna za 2009 r. nie powinna być uwzględniona w podstawie wymiaru składki na FEP.

 

18. Pracownik jest zatrudniony w warunkach szczególnych do 20 maja 2010 r., po tej dacie stosunek pracy ulega rozwiązaniu. 28 maja pracownik ten otrzymuje nagrodę roczną za 2009 r.

W danym przypadku nagroda roczna za 2009 r. nie powinna zostać uwzględniona w podstawie wymiaru składki na FEP.

6. Dwie umowy o pracę, z których tylko jedna dotyczy wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

W przypadku gdy pracownika łączą z pracodawcą dwie odrębne umowy o pracę, z których tylko jedna dotyczy wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, obowiązek odprowadzania składek na FEP obejmuje wyłącznie przychody osiągane z umowy obejmującej obowiązek wykonywania tych prac.

III. Zasady rozliczania i opłacania składek

Składki na FEP za wszystkich pracowników, za których płatnik zobowiązany jest je opłacić za dany miesiąc, są rozliczane w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. W bloku danych: IX „Zestawienie należnych składek na Fundusz Emerytur Pomostowych” płatnik wykazuje:

• w polu 01 - liczbę pracowników, za których jest opłacana składka na Fundusz Emerytur Pomostowych (w przypadku rozliczania składek na FEP za żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy - liczbę tych osób uwzględnia się w tym polu),

• w polu 02 - liczbę stanowisk pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,

• w polu 03 - sumę należnych składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Składkę na FEP płatnik składek zobowiązany jest opłacać co miesiąc w terminie określonym w art. 47 ustawy o sus. Składka ta powinna być opłacana na wskazany przez Zakład rachunek bankowy odrębną wpłatą.

W przypadku żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, o których mowa w art. 13 ustawy, składki na FEP opłaca się od uposażenia tych osób wypłaconego po 31 grudnia 2009 r. do dnia zwolnienia ze służby, na zasadach i w trybie określonym dla składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przekazywanych za żołnierzy lub funkcjonariuszy zwolnionych ze służby. Tym samym, składki ustalone od uposażeń wypłaconych w danym roku kalendarzowym, przyjętych do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (z uwzględnieniem ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ustawy o sus), powinny być wykazane i rozliczone w deklaracji rozliczeniowej przekazywanej za grudzień każdego roku, za który wystąpił obowiązek ich opłacenia, oraz za ostatni miesiąc pozostawania w służbie.

Natomiast w przypadku pracowników wykonujących prace górnicze, którzy uzyskali prawo do emerytury pomostowej na podstawie art. 11 ustawy, składki na FEP powinny zostać rozliczone i opłacone jednorazowo za cały okres wykonywania prac górniczych (nie wcześniej jednak niż za okres od 1.01.2010 r.) w odpowiednim terminie miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ustalenie prawa do emerytury pomostowej.

19. Pracownik nabył prawo do emerytury pomostowej w kwietniu 2010 r. Składki należne na FEP za okres wykonywania prac górniczych, o których mowa w art. 50c ustawy o emeryturach i rentach z FUS, płatnik powinien opłacić w terminie opłacania składek za kwiecień 2010 r.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność ubezpieczone z tytułu działalności twórczej lub artystycznej tancerzy zawodowych, wykonujące po dniu wejścia w życie ustawy prace związane z bardzo ciężkim wysiłkiem fizycznym, zobowiązane są samodzielnie opłacać należną za siebie składkę na FEP od podstawy wymiaru określonej w art. 18 ust. 8 ustawy o sus, w obowiązującym je terminie płatności składek na ubezpieczenia społeczne.

UWAGA! Uprzejmie informujemy, że nie będzie kwestionowane odstąpienie od złożenia korekt dokumentów rozliczeniowych za okres ubiegły w przypadkach omówionych w pkt 4 - część III, w których przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na FEP płatnik zastosował się do odmiennych zasad wynikających z poprzednich wyjaśnień.

Źródło: www.zus.pl

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  1 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Upadłości i restrukturyzacje firm w 2021 roku

  Upadłości i restrukturyzacje firm. W pierwszej połowie 2021 r. sądy ogłosiły upadłość wobec 201 firm. 36 proc. z nich było notowanych w Krajowym Rejestrze Długów już rok przed ogłoszeniem upadłości przez sąd, a w dniu bankructwa 58 proc. Znacznie większa liczba przedsiębiorstw została objęta postępowaniem restrukturyzacyjnym - aż 1064.

  Opłata koncesyjna dla magazynów energii i zmiana opłaty dla offshore

  Wysokość opłat koncesyjnych dla magazynowania energii elektrycznej oraz zmiana wysokości opłaty koncesyjnej na wytwarzanie energii w morskich farmach wiatrowych zostanie uregulowana w III kwartale br.; nastąpi to w rozporządzeniu Rady Ministrów - wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu.

  VAT e-commerce - nowe regulacje podatkowe w transgranicznej sprzedaży

  VAT e-commerce. Pakiet e-commerce to nic innego, jak szereg zmian w ustawie o podatku od towarów i usług w międzynarodowym handlu elektronicznym i imporcie w relacjach B2C. Adresowany jest do przedsiębiorców, którzy dokonują transgranicznych dostaw towarów i świadczą transgraniczne usługi unijnym konsumentom w transakcjach B2C.

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT w 2021 roku

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT. W pierwszych sześciu miesiącach 2021 r. wpłynęło prawie 20% mniej wniosków o uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Jednak z danych resortu finansów wynika, że zgodzono się uwolnić kwotę prawie 80% większą niż wcześniej. W analizowanych okresach wydano niemal po tyle samo odmów. Ale w tym roku zablokowano znacznie więcej środków. Ostatnio negatywne postanowienia dotyczą głównie wnioskodawców bez wiodącego PKD.

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT - zmiany od 2022 roku

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT. Od 2022 roku przy określaniu wysokości ryczałtu (określającego wartość świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych), zamiast pojemności silnika, będzie brana pod uwagę moc silnika, z podziałem na do i powyżej 60 kW. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT). Zmiana ta skutkuje także objęciem niższym ryczałtem (250 zł) udostępnienia pracownikowi elektrycznego samochodu do celów prywatnych oraz samochodu napędzanego wodorem.

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki. W dniu 25 maja 2021 r. Szef KAS wydał opinię zabezpieczającą potwierdzającą że wniesienie przez nierezydentów, w drodze wkładu niepieniężnego, polskiej spółki do kontrolowanej przez nich spółki zagranicznej, ukierunkowane na utworzenie za granicą holdingu rodzinnego nie stanowi unikania opodatkowania. Będzie tak mimo tego, iż wypłacane przez polską spółkę do holdingu dywidendy będą mogły korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Fragmenty opinii wydają się wskazywać, że zarówno wybór jurysdykcji w której lokalizowany jest holding jak i moment w którym następuje wypłata dywidenda, mogą być analizowane przez pryzmat zaistnienia przesłanek zastosowania GAAR (General Anti‑Avoidance Rule – czyli ogólna klauzula obejścia prawa /podatkowego/).

  Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych - jak to zrobić

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, kto ma obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CPRA), dostępnym na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Powinny to niezwłocznie uczynić m.in. podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w akcyzie na podstawie zgłoszenia AKC-R i nie uzupełniły go o dane, które dotychczas były niewymagane.

  Konsultacje projektu zmian podatkowych wydłużone do 30 sierpnia

  Podatki 2022. Konsultacje społeczne projektów podatkowych związanych z tzw. Polskim Ładem zostały przedłużone do pięciu tygodni; potrwają do 30 sierpnia - poinformowało 28 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów. Resort tłumaczy, że wydłużenie konsultacji to odpowiedź na "sygnały płynące z rynku".

  Najem prywatny od 2022 roku opodatkowany tylko ryczałtem

  Najem prywatny 2022. Od przyszłego roku przychody z najmu i dzierżawy osiągane poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny) nie będą mogły być opodatkowane PIT. Jedyną formą opodatkowania tych przychodów będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł rocznych przychodów oraz 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł przychodów. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT). Zmiana ta będzie niekorzystna dla tych najemców, którzy ponoszą wysokie koszty dotyczące przedmiotu najmu. Na przykład remontują, czy modernizują wynajmowane mieszkania lub spłacają kredyt zaciągnięty na zakup tego mieszkania. Nie będzie można też uwzględniać odpisów amortyzacyjnych.

  Karta podatkowa 2022 - zmiany

  Karta podatkowa 2022 - zmiany. W 2022 roku opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT).

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych. Po niespełna dwóch latach od początku funkcjonowania ulgi w podatku dochodowym dla osób do 26 roku życia, nadal istnieje szereg niejasności związanych z ograniczeniami w jej stosowaniu. Wiele wątpliwości pojawia się w momencie, kiedy beneficjenci ww. ulgi uzyskują przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich.

  Podmioty medyczne nie muszą wymieniać kas rejestrujących

  Kasy fiskalne a usługi medyczne. Od 1 lipca 2021 r. kolejni podatnicy są zobowiązani do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na tzw. kasy online. Obowiązek wymiany kas rejestrujących dotyczy również podatników świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

  Procedura zwrotu akcyzy

  Zwrot akcyzy. Jedną z cech charakterystycznych podatku akcyzowego, odróżniających go od pozostałych podatków pośrednich jest jego jednofazowość, która zakłada nałożenie akcyzy na pierwszym szczeblu obrotu, tj. w momencie wydania towarów do konsumpcji. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że wyroby opodatkowane akcyzą w jednym państwie członkowskim zostają następnie przemieszczone do innego kraju, w którym również przeznaczane są do konsumpcji, co z założenia rodzi obowiązek nałożenia na nie akcyzy. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, polski ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku akcyzowym procedurę zwrotu akcyzy, której założenia i warunki zostaną omówione poniżej.

  Składka zdrowotna a PIT - co się zmieni od 2022 roku?

  Składka zdrowotna a PIT. Projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT i ustawy o NFZ) przewiduje m.in. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Kwota wolna od podatku 30 tys. zł, kwota zmniejszająca podatek 5100 zł - PIT 2022

  Kwota wolna od podatku 2022. W opublikowanym 26 lipca br. projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się m.in. nowa wysokość kwoty wolnej od podatku w PIT - 30 tys. zł - dla wszystkich podatników obliczających podatek według skali podatkowej. Taka kwota wolna od podatku w PIT uzyskana będzie dzięki podwyższeniu kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5100 zł (30 000 zł x 17% minus 5 100 zł = 0 zł). Ministerstwo Finansów wskazuje, że to europejski poziom kwoty wolnej od podatku, porównywalny z tym osiąganym w Niemczech czy Francji. To 10 razy większa kwota wolna niż jeszcze pięć lat temu. Nowa kwota wolna ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT.

  Ulga dla klasy średniej w PIT (ulga dla pracowników) od 2022 roku

  Ulga dla klasy średniej. W skierowanym 26 lipca br. do konsultacji projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się nowa ulga podatkowa w PIT - tzw. ulga dla klasy średniej. Ministerstwo Finansów wskazuje, że w celu ochrony klasy średniej projekt nie tylko przewiduje podwyższenie do 120 000 zł progu rocznych dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, ale również ulgę podatkową dla pracowników. Ulga ta ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT. Na czym ma polegać ulga dla klasy średniej?

  Źródła dochodów Unii Europejskiej - zasoby własne UE

  Źródła dochodów Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do budżetów krajowych, budżet UE jest budżetem inwestycyjnym i nie może wykazywać deficytu. Unia Europejska osiągnęła kompromis ws. wiążącego harmonogramu wprowadzania nowych źródeł dochodów UE. Jakie nowe źródła dochodów zyska Unia?

  Podatki 2022 - kto zyska na zmianach podatkowych

  Polski Ład - kto zyska na zmianach podatkowych. Podwyżka kwoty wolnej od podatku PIT do 30 tys. zł, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki – to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu. 26 lipca 2021 r. rozpoczęły się konsultacje pakietu zmian podatkowych. Ministerstwo Finansów planuje, że nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Co się zmieni w podatkach od 2022 roku? Kto zyska a kto straci na tych zmianach?

  Zmiany w PIT od 2022 roku - projekt, szczegóły, nowe ulgi

  Zmiany w PIT od 2022 roku. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 26 lipca 2021 r. szczegółowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr UD260). Tego samego dnia gotowy projekt nowelizacji wielu przepisów podatkowych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt ten stanowi część zmian legislacyjnych w ramach Polskiego Ładu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów oraz Prezesa Rady Ministrów zmiany w PIT mają wejść w życie od początku 2022 roku. Jakie zmiany w PIT są zapisane w tym projekcie?

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach. Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował 26 lipca 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku PIT w wysokości 30 tys. zł. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"?

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"? Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

  Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

  JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

  Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

  Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?

  Amortyzacja podatkowa i rozliczenie leasingu - będą zmiany

  Amortyzacja podatkowa i leasing. W ramach pakietu uszczelniającego podatki Ministerstwo Finansów planuje zmianę w przepisach o amortyzacji składników majątku prywatnego wprowadzanego do majątku firmy. Zmienią się także zasady rozliczenia podatkowego sprzedaży majątku firmowego (np. przedmiotów wykupionych z leasingu) przez właścicieli firm – dowiedziała się PAP.