Kategorie

Jak obniżenie składki rentowej i podwyższenie minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2008 r. wpływa na podstawę wymiaru świadczeń

Anna Szocińska
inforCMS
Od 1 stycznia 2008 r. nastąpiło dalsze obniżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenia rentowe z 3,5% do 1,5% podstawy wymiaru składki, w części finansowanej ze środków ubezpieczonego. Zmiana składki rentowej ma również wpływ na ustalanie podstawy wymiaru świadczeń w związku z chorobą, opieką i macierzyństwem z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Wysokość składki rentowej od 1 stycznia 2008 r. została obniżona również po stronie pracodawców z 6,5% do 4,5%. Kolejna zmiana, która obowiązuje od 1 styczna 2008 r. i ma wpływ na wysokość podstawy wymiaru świadczeń dla pracowników, to podwyższenie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę z 936 zł do 1126 zł.

Wynagrodzeniem pracownika, które należy przyjąć do obliczenia podstawy wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, jest przychód pracownika, po odliczeniu od 1 stycznia 2008 r. kwoty odpowiadającej łącznie 13,71% tego przychodu, pod warunkiem że wynagrodzenie zostało wypłacone po 31 grudnia 2007 r. Wypłacone przed 1 stycznia 2008 r. należy pomniejszyć w okresie od lipca do grudnia 2007 r. łącznie o 15,71%, natomiast wypłacone przed 30 czerwca 2007 r. łącznie o 18,71%.

Reklama

1. W styczniu pracownik opiekował się chorym dzieckiem. Pracuje u nas 6 miesięcy na pełny etat i otrzymuje minimalne wynagrodzenie za pracę, wypłacane za dany miesiąc w następnym miesiącu. Wynagrodzenie za grudzień otrzymał w styczniu 2007 r. Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku dla tego pracownika?

Od 1 stycznia 2008 r. podstawa wymiaru świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby, opieki i macierzyństwa dla pracownika nie może być niższa niż 777,30 zł w pierwszym roku pracy i 971,62 zł od drugiego roku zatrudnienia.

Jeżeli pracownik jest zatrudniony od 6 miesięcy i otrzymuje wynagrodzenie minimalne, to oznacza, że wyliczona dla niego podstawa wymiaru zasiłku opiekuńczego wyniesie 792,08 zł (z założeniem, że jest to kolejny rok pracy zawodowej). Zgodnie z wyliczeniem:

• od lipca do listopada 2007 r. przychód 936 zł pomniejszamy łącznie o 15,71%:

936 zł - [(936 zł × 9,76%) + (936 zł × 3,5%) + (936 zł × 2,45%)] = 936 zł - 91,35 zł - 32,76 zł - 22,93 zł = 788,96 zł

788,96 zł × 5 miesięcy = 3944,80 zł

• grudzień 2007 r. - przychód 936 zł pomniejszamy łącznie o 13,71%:

936 zł - [(936 zł × 9,76%) + (936 zł × 1,5%) + (936 zł × 2,45%) = 936 zł - 91,35 zł - 14,04 zł - 22,93 zł = 807,68 zł

3944,80 zł + 807,68 zł = 4752,48 zł

4752,48 zł : 6 miesięcy = 792,08 zł

Natomiast od 1 stycznia br. podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków w związku z pracą w pełnym wymiarze czasu pracy dla pracownika nie może być niższa od kwoty:

• 777,30 zł - w pierwszym roku zatrudnienia, tj. 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia (od 1 stycznia 2008 r. - 900,80 zł) po odliczeniu kwoty odpowiadającej łącznie 13,71% tego wynagrodzenia:

900,80 zł - [(900,80 zł × 9,76%) + (900,80 zł × 1,5%) + (900,80 zł × 2,45%)] = 900,80 zł - 87,92 zł - 13,51 zł - 22,07 zł = 777,30 zł

• 971,62 zł - od drugiego roku zatrudnienia, tj. 100% minimalnego wynagrodzenia (od 1 stycznia 2008 r. - 1126 zł) po odliczeniu łącznie 13,71% tej kwoty:

1126 zł - [(1126 zł × 9,76%) - (1126 zł × 1,5%) - (1126 zł × 2,45%)] = 1126 zł - 109,90 zł - 16,89 zł - 27,59 zł = 971,62 zł

Reklama

Ustalona dla Państwa pracownika podstawa wymiaru zasiłku wynosi 792,08 zł. Jest wyższa od minimalnej podstawy wymiaru zasiłku w pierwszym roku zatrudnienia, która wynosi 777,30 zł. Jednak jeżeli dla pracownika jest to kolejny rok pracy, to wyliczoną podstawę wymiaru należy podwyższyć do minimalnej gwarantowanej podstawy wymiaru dla pracowników, tj. do kwoty 971,62 zł.

Podstawa wymiaru świadczeń nie może być niższa od wyżej podanych kwot minimalnych, zarówno w przypadku gdy niezdolność do pracy powstała po 31 grudnia 2007 r., jak i gdy niezdolność do pracy powstała przed 1 stycznia br. i trwa nieprzerwanie po 31 grudnia 2007 r. W tym przypadku od 1 stycznia 2008 r. podstawę wymiaru należy podwyższyć do podstawy minimalnej gwarantowanej dla pracowników, ustalanej na podstawie stażu pracy pracownika.

PRZYKŁAD

Pracownik jest zatrudniony od 1 stycznia 2007 r. Otrzymuje minimalne wynagrodzenie za pracę wypłacane do końca miesiąca. Choruje nieprzerwanie od 20 grudnia 2007 r. Podstawę wymiaru zasiłku stanowiła kwota 788,96 zł do 31 grudnia 2007 r. Natomiast od 1 stycznia 2008 r. podstawę wymiaru zasiłku chorobowego pracownika należy podwyższyć do kwoty 971,62 zł.

2. Pracownik jest zatrudniony u nas od 1 sierpnia 2007 r. i otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze 28 dnia miesiąca, natomiast premię miesięczną w następnym miesiącu za poprzedni miesiąc. 28 stycznia 2008 r. zachorował. W jaki sposób ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego dla pracownika od 28 stycznia 2008 r. w związku z obniżeniem składki na ubezpieczenia rentowe?

Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego dla pracownika należy ustalić, pomniejszając przychód wypłacony do 31 grudnia 2007 r. łącznie o 15,71%, natomiast przychód wypłacony po 31 grudnia 2007 r. łącznie o 13,71%.

Jeżeli tak ustalona podstawa wymiaru jest równa lub wyższa od minimalnej gwarantowanej podstawy wymiaru dla pracowników, to należy ustalić na jej podstawie wynagrodzenie chorobowe pracownika. Jeżeli jest niższa od minimalnej gwarantowanej podstawy wymiaru, to należy ją podwyższyć do minimalnej podstawy.

Podstawą wymiaru świadczeń dla pracowników jest przychód z 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc powstania niezdolności do pracy, bez względu na termin wypłaty przychodu. Pracownik jest zatrudniony od 1 sierpnia 2007 r., dlatego do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego należy wliczyć jego przychód za okres od sierpnia do grudnia 2007 r. Premię i inne składniki wynagrodzenia, które mają Państwo obowiązek uwzględnić w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków pracowników, należy wliczyć w kwocie wypłaconej pracownikowi za miesiące kalendarzowe, z których wynagrodzenie przyjmuje się do podstawy wymiaru świadczenia. Jeżeli Państwa pracownik otrzymuje wynagrodzenie w miesiącu, w którym je uzyskał, to w związku z chorobą w styczniu 2008 r. należy przyjąć do podstawy wymiaru wynagrodzenie za okres od sierpnia do grudnia 2007 r. i pomniejszyć łącznie o 15,71% kwoty potrąconych składek. Premię miesięczną wypłaconą za okres od sierpnia do listopada 2007 r. łącznie o 15,71%, natomiast premię za grudzień 2007 r. wypłaconą w styczniu 2008 r. należy wliczyć do podstawy wymiaru po pomniejszeniu łącznie o 13,71%.

3. Zleceniobiorca podlega wszystkim ubezpieczeniom społecznym. Zachorował 28 stycznia br. Wynagrodzenie z umowy zlecenia za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2007 r. zostało w całości wypłacone 13 stycznia br. w kwocie 7000 zł. W jaki sposób, w związku z obniżeniem składki rentowej, ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego dla zleceniobiorcy, który przychód z umowy zlecenia uzyskał w styczniu br.?

Ustalając podstawę wymiaru zasiłku wypłaconego zleceniobiorcy w styczniu 2008 r., wynagrodzenie z umowy zlecenia powinni Państwo pomniejszyć o 13,71%. Następnie uzyskane za okres od lipca do grudnia 2007 r. wynagrodzenie należy podzielić przez liczbę miesięcy, za które przysługiwało zleceniobiorcy, w tym przypadku należy podzielić przez 6 miesięcy.

Jeżeli przychód zleceniobiorcy, który jest podstawą naliczenia wysokości zasiłku chorobowego, zostanie wypłacony po 31 grudnia 2007 r., to przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku przychód należy pomniejszyć o kwotę odpowiadającą 13,71% podstawy wymiaru składek. O taką kwotę należy pomniejszyć przychód zleceniobiorcy, nawet jeżeli dotyczy okresu sprzed 1 stycznia 2008 r. Zasada ta ma zastosowanie do osób, które do ubezpieczenia chorobowego przystąpiły na innej podstawie niż umowa o pracę, np. na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia albo innej umowy, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, jeśli w umowie określono odpłatność za jej wykonanie kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej, albo prowizyjnie.

Zleceniobiorca wynagrodzenie za wykonanie umowy zlecenia uzyskał w styczniu br. i od tego miesiąca została obniżona stopa procentowa składki rentowej. Dlatego, pomimo że wynagrodzenie przysługiwało za okres przed 1 stycznia 2008 r., kwotę wynagrodzenia należy pomniejszyć o 13,71%:

7000 zł (przychód z umowy zlecenia) × 13,71% = 959,70 zł

7000 zł - 959,70 zł = 6040,30 zł

6040,30 zł : 6 miesięcy = 1006,72 zł

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego dla zleceniobiorcy od 28 stycznia 2008 r. będzie stanowiła kwota 1006,72 zł.

4. Pracownica chorowała w październiku 2007 r. Ponownie zachorowała 22 stycznia br. Czy w związku z tym, że od 1 stycznia 2008 r. uległa obniżeniu składka rentowa, należy na nowo ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego tej pracownicy od stycznia? Czy też należy na nowo ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia, jeżeli pracownik zachorował po przerwie krótszej niż 3 miesiące, ale po obniżeniu składki rentowej?

Podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby dla pracownicy nie należy ustalać na nowo tylko w związku ze zmianą wysokości składki rentowej od stycznia 2008 r. Podstawy wymiaru świadczeń nie ustala się na nowo, jeżeli między okresami ich pobierania nie było przerwy albo była ona krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe. Zasada ta ma także zastosowanie, gdy kolejny zasiłek przysługuje za okres, w którym obowiązuje niższa stopa procentowa składki na ubezpieczenia rentowe lub gdy w przerwie między okresami pobierania zasiłków ubezpieczony uzyskał przychód, od którego potrącono niższą składkę na ubezpieczenia rentowe.

Podstawą wymiaru zasiłku dla Państwa pracownicy od 22 stycznia będzie kwota ustalona na październik 2007 r., ponieważ przerwa między zachorowaniami wyniosła 2 miesiące kalendarzowe.

PRZYKŁAD

Pracownik był nieobecny w pracy z powodu opieki nad dzieckiem w okresie od 11 do 15 listopada 2007 r. W lutym br. pracownik zachorował. Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego dla niego w lutym będzie stanowić przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres od listopada 2006 r. do października 2007 r. Pracownik ma stałe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 3000 zł. Dlatego podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego będzie wynosiła:

od listopada 2006 r. do czerwca 2007 r.:

3000 zł - [(3000 zł × 9,76%) + (3000 zł × 6,5%) + (3000 zł × 2,45%)] = 3000 zł - 292,80 zł - 195 zł - 73,50 zł = 2438,70 zł

2438,70 zł × 8 miesięcy = 19 509,60 zł

od lipca do października 2007 r.:

3000 zł - [(3000 zł × 9,76%) + (3000 zł × 3,5%) + (3000 zł × 2,45%)] = 3000 zł - 292,80 zł - 105 zł - 73,50 zł = 2528,70 zł

2528,70 zł × 4 miesiące = 10 114,80 zł

Suma przychodów pracownika z 12 miesięcy poprzedzających chorobę w listopadzie 2007 r. wynosi:

19 509,60 zł + 10 114,80 zł = 29 624,40 zł

29 624,40 : 12 miesięcy = 2468,70 zł

Podstawa wymiaru zasiłku tak ustalona na miesiąc pierwszej choroby w listopadzie 2007 r. będzie również podstawą wymiaru wynagrodzenia chorobowego dla pracownika w związku z chorobą w lutym 2008 r. Przerwa między okresami pobierania zasiłku nie przekroczyła 3 miesięcy kalendarzowych, dlatego podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego, które pracownikowi przysługuje w lutym 2008 r., nie należy ustalać na nowo. Wynosi ona 2468,70 zł. W tym przypadku nie ma znaczenia, że w okresie między kolejnymi zwolnieniami lekarskimi została obniżona wysokość składki rentowej.

• rozporządzenie z 11 września 2007 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2008 r. - Dz.U. Nr 171, poz. 1209

• ustawa z 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. Nr 115, poz. 792

• art. 3 pkt 3 i 4, art. 36-38, art. 42 ust. 1, art. 43, art. 45 ust. 1, art. 48 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 115, poz. 792

Anna Szocińska

specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych

Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  14 cze 2021
  Zakres dat:

  Polskie Ład. Wyższe dopłaty do paliwa dla rolników od 2022 r.

  Polskie Ład dla rolnictwa. W ramach programu ma nastąpić podniesienie stawki dopłaty do 110 zł na hektar. Wypłata dopłat według podwyższonej stawki ma nastąpić w I połowie 2022 r.

  Polski Ład - wsparcie dla rolnictwa

  Polski Ład - rolnictwo. 12 czerwca 2021 r. premier Mateusz Morawiecki podczas debaty dot. Polskiego Ładu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Instytucie Zootechniki w Balicach koło Krakowa, przedstawił szereg pozytywnych zmian jakie czekają rolników. Ważniejsze zmiany, to: wyższe dopłaty do paliwa dla rolników, uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych, kodeks rolny, E-okienko dla rolnika, cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, centralny system informatyczny zasobu państwowej ziemi.

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

  Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

  Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

  Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

  Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Pusta faktura wymaga udowodnienia

  Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

  Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

  Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.

  Zwrot VAT niektórym podmiotom - zmiany od 1 lipca 2021 r.

  Zwrot VAT. Ustawodawca przygotował projekt nowego rozporządzenia w zakresie zwrotu VAT niektórym podmiotom. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 r. Co się zmieni?

  Zarobki w Szwecji. Ile można zarobić zbierając jagody?

  Zarobki w Szwecji. Z danych Szwedzkiego Urzędu Statystycznego wynika, że średnia pensja w Szwecji wynosi 35,3 tys. koron brutto (ok. 15 tys. zł). Mediana wynosi 31,7 tys. koron brutto (ok. 14 tys. zł).

  Raportowanie niefinansowe ESG zyskuje na znaczeniu

  Raportowanie niefinansowe ESG (environmental, social i governance). Inwestorzy coraz częściej szukają informacji o wpływie spółek na środowisko i społeczeństwo. Polskie firmy rzadko jednak raportują takie kwestie. Dlaczego warto raportować? Co powinny zawierać raporty ESG?

  Globalna stawka CIT a realna działalność gospodarcza

  Globalna stawka CIT. Polska nie poprze planu wprowadzenia globalnego minimalnego poziomu podatku od przedsiębiorstw, o ile nie będzie klauzuli wyłączającej z niego istotną działalność gospodarczą prowadzoną w kraju - powiedział dziennikowi "Financial Times" minister finansów Tadeusz Kościński.

  ZUS w Polsce vs. ZUS w Anglii

  Ubiegły miesiąc okazał się niezwykle istotny dla polskiej gospodarki. Premier Morawiecki ogłosił główne założenia „Nowego Ładu”, czyli programu ekonomiczno-społecznego, którego założeniem ma być zniwelowanie strat, jakie w naszej gospodarce poczyniła pandemia koronawirusa. Jednakże nie dla wszystkich plan ten okazał się dobrym pomysłem; co więcej, wzbudził wśród pewnej części społeczeństwa spore obawy.

  Nowelizacja ustawy o AML – nowe obowiązki dla rynku walut wirtualnych

  Nowelizacja ustawy o AML. Wirtualne waluty to ekspresowo rozwijająca się branża z dziedziny nowoczesnych technologii. Jednak zarówno wydobycie, sprzedaż, wymiana i spekulacja walutami nie jest zarezerwowana wyłącznie dla przedsiębiorców jako inwestycja czy środek płatniczy. Walutę wirtualną często wykorzystuje się również do realizacji nieuczciwych celów i w ramach działań niezgodnych z prawem. W związku z tym pojawiają się kolejne regulacje prawne – zarówno krajowe, jak i międzynarodowe – dotyczące AML/CFT. 15 maja 2021 weszła w życie nowelizacja ustawy o AML. Co warto o niej wiedzieć?

  Blockchain w księgowości – przyszłość, która już zapukała do drzwi

  Blockchain w księgowości. Wiele wskazuje na to, że rachunkowość oparta o nowe technologie, w tym technologię blockchain to nieodległa przyszłość. Prowadzenie księgowości z wykorzystaniem rejestru rozproszonego i inteligentnych umów może pomóc przedsiębiorcom osiągać większe dochody szybciej i łatwiej. Jednocześnie, wprowadzanie nowych rozwiązań zawsze wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Czy wątpliwości branży księgowej związane z blockchainem są uzasadnione?

  Ulga na ekspansję - kto skorzysta i na jakich zasadach?

  Ulga na ekspansję, która została zaproponowana w ramach Polskiego Ładu, ma objąć przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie podmioty, które podejmują ekspansją na rynki zagraniczne. Na jakich warunkach będzie można korzystać z ulgi na ekspansję? Kiedy ulga wejdzie w życie?

  Dodatkowe prace a opodatkowanie VAT kar umownych

  VAT od kar umownych - dodatkowe prace. W trakcie realizacji projektu budowlanego mogą wystąpić nowe okoliczności, takie jak np. problemy z gruntem czy wady dokumentacji projektowej. Może to spowodować konieczność podjęcia dodatkowych prac, a tym samym poniesienia dodatkowych kosztów przez wykonawcę, które powinny obciążać zamawiającego. Strony umowy budowlanej muszą ustalić, czy taka kara umowna podlega, czy nie podlega opodatkowaniu VAT.

  Jak postrzegamy księgowych? Sowa, mrówka czy leniwiec?

  Księgowi są nazywani zaufanymi doradcami i wysokiej klasy specjalistami. Chociaż te określenia brzmią poważnie, po pracy często rozwijają nietypowe zainteresowania, jak sporty ekstremalne, sztuki walki, żeglarstwo bądź śpiew w chórze. Sposób, w jaki ich odbieramy, pokazują też metafory. Księgowego można porównać do wielu zwierząt – mądrej sowy, walecznego tygrysa bądź pracowitej mrówki. Z okazji Dnia Księgowego postanowiliśmy przyjrzeć się wizerunkowi specjalistów od rachunkowości.

  Nowy podatek od elektroniki uderzy w twórców i konsumentów

  Opłata reprograficzna. Nowy podatek od elektroniki uderzy w kieszenie konsumentów i przedsiębiorców, nie pomoże twórcom - stwierdził Związek Cyfrowa Polska, wydając negatywną ocenę do projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego w ramach konsultacji społecznych resortu kultury.

  Podatkowa grupa kapitałowa – rozliczenie straty

  Podatkowa grupa kapitałowa. Spośród pięciu spółek tworzących grupę jedna przyniosła stratę, a cztery dochody. Spółka dominująca pomniejszyła o tę stratę podatek dochodowy wykazany i zaliczkowany przez cztery rentowne spółki, zachowując powstałą na plus różnicę zaliczek CIT, a następnie rozdysponowując ją pomiędzy siebie i spółkę przynoszącą straty. Była pewna, że to działanie będzie obojętne podatkowo, ale fiskus stwierdził, że jest to przysporzenie majątku tych spółek i musi zostać opodatkowane jak zwykły przychód. Spór między przedsiębiorcą a Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej rozstrzygnął sąd, stwierdzając, że: „Stanowisko KIS jest nie tylko nieprawidłowe, ale także nielogiczne i sprzeczne wewnętrznie. Jest również wyrazem nadmiernego fiskalizmu państwa”.