Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak obniżenie składki rentowej i podwyższenie minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2008 r. wpływa na podstawę wymiaru świadczeń

Anna Szocińska
inforCMS
Od 1 stycznia 2008 r. nastąpiło dalsze obniżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenia rentowe z 3,5% do 1,5% podstawy wymiaru składki, w części finansowanej ze środków ubezpieczonego. Zmiana składki rentowej ma również wpływ na ustalanie podstawy wymiaru świadczeń w związku z chorobą, opieką i macierzyństwem z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Wysokość składki rentowej od 1 stycznia 2008 r. została obniżona również po stronie pracodawców z 6,5% do 4,5%. Kolejna zmiana, która obowiązuje od 1 styczna 2008 r. i ma wpływ na wysokość podstawy wymiaru świadczeń dla pracowników, to podwyższenie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę z 936 zł do 1126 zł.

Wynagrodzeniem pracownika, które należy przyjąć do obliczenia podstawy wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, jest przychód pracownika, po odliczeniu od 1 stycznia 2008 r. kwoty odpowiadającej łącznie 13,71% tego przychodu, pod warunkiem że wynagrodzenie zostało wypłacone po 31 grudnia 2007 r. Wypłacone przed 1 stycznia 2008 r. należy pomniejszyć w okresie od lipca do grudnia 2007 r. łącznie o 15,71%, natomiast wypłacone przed 30 czerwca 2007 r. łącznie o 18,71%.

1. W styczniu pracownik opiekował się chorym dzieckiem. Pracuje u nas 6 miesięcy na pełny etat i otrzymuje minimalne wynagrodzenie za pracę, wypłacane za dany miesiąc w następnym miesiącu. Wynagrodzenie za grudzień otrzymał w styczniu 2007 r. Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku dla tego pracownika?

Od 1 stycznia 2008 r. podstawa wymiaru świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby, opieki i macierzyństwa dla pracownika nie może być niższa niż 777,30 zł w pierwszym roku pracy i 971,62 zł od drugiego roku zatrudnienia.

Jeżeli pracownik jest zatrudniony od 6 miesięcy i otrzymuje wynagrodzenie minimalne, to oznacza, że wyliczona dla niego podstawa wymiaru zasiłku opiekuńczego wyniesie 792,08 zł (z założeniem, że jest to kolejny rok pracy zawodowej). Zgodnie z wyliczeniem:

• od lipca do listopada 2007 r. przychód 936 zł pomniejszamy łącznie o 15,71%:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

936 zł - [(936 zł × 9,76%) + (936 zł × 3,5%) + (936 zł × 2,45%)] = 936 zł - 91,35 zł - 32,76 zł - 22,93 zł = 788,96 zł

788,96 zł × 5 miesięcy = 3944,80 zł

• grudzień 2007 r. - przychód 936 zł pomniejszamy łącznie o 13,71%:

936 zł - [(936 zł × 9,76%) + (936 zł × 1,5%) + (936 zł × 2,45%) = 936 zł - 91,35 zł - 14,04 zł - 22,93 zł = 807,68 zł

3944,80 zł + 807,68 zł = 4752,48 zł

4752,48 zł : 6 miesięcy = 792,08 zł

Natomiast od 1 stycznia br. podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków w związku z pracą w pełnym wymiarze czasu pracy dla pracownika nie może być niższa od kwoty:

• 777,30 zł - w pierwszym roku zatrudnienia, tj. 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia (od 1 stycznia 2008 r. - 900,80 zł) po odliczeniu kwoty odpowiadającej łącznie 13,71% tego wynagrodzenia:

900,80 zł - [(900,80 zł × 9,76%) + (900,80 zł × 1,5%) + (900,80 zł × 2,45%)] = 900,80 zł - 87,92 zł - 13,51 zł - 22,07 zł = 777,30 zł

• 971,62 zł - od drugiego roku zatrudnienia, tj. 100% minimalnego wynagrodzenia (od 1 stycznia 2008 r. - 1126 zł) po odliczeniu łącznie 13,71% tej kwoty:

1126 zł - [(1126 zł × 9,76%) - (1126 zł × 1,5%) - (1126 zł × 2,45%)] = 1126 zł - 109,90 zł - 16,89 zł - 27,59 zł = 971,62 zł

Ustalona dla Państwa pracownika podstawa wymiaru zasiłku wynosi 792,08 zł. Jest wyższa od minimalnej podstawy wymiaru zasiłku w pierwszym roku zatrudnienia, która wynosi 777,30 zł. Jednak jeżeli dla pracownika jest to kolejny rok pracy, to wyliczoną podstawę wymiaru należy podwyższyć do minimalnej gwarantowanej podstawy wymiaru dla pracowników, tj. do kwoty 971,62 zł.

Podstawa wymiaru świadczeń nie może być niższa od wyżej podanych kwot minimalnych, zarówno w przypadku gdy niezdolność do pracy powstała po 31 grudnia 2007 r., jak i gdy niezdolność do pracy powstała przed 1 stycznia br. i trwa nieprzerwanie po 31 grudnia 2007 r. W tym przypadku od 1 stycznia 2008 r. podstawę wymiaru należy podwyższyć do podstawy minimalnej gwarantowanej dla pracowników, ustalanej na podstawie stażu pracy pracownika.

PRZYKŁAD

Pracownik jest zatrudniony od 1 stycznia 2007 r. Otrzymuje minimalne wynagrodzenie za pracę wypłacane do końca miesiąca. Choruje nieprzerwanie od 20 grudnia 2007 r. Podstawę wymiaru zasiłku stanowiła kwota 788,96 zł do 31 grudnia 2007 r. Natomiast od 1 stycznia 2008 r. podstawę wymiaru zasiłku chorobowego pracownika należy podwyższyć do kwoty 971,62 zł.

2. Pracownik jest zatrudniony u nas od 1 sierpnia 2007 r. i otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze 28 dnia miesiąca, natomiast premię miesięczną w następnym miesiącu za poprzedni miesiąc. 28 stycznia 2008 r. zachorował. W jaki sposób ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego dla pracownika od 28 stycznia 2008 r. w związku z obniżeniem składki na ubezpieczenia rentowe?

Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego dla pracownika należy ustalić, pomniejszając przychód wypłacony do 31 grudnia 2007 r. łącznie o 15,71%, natomiast przychód wypłacony po 31 grudnia 2007 r. łącznie o 13,71%.

Jeżeli tak ustalona podstawa wymiaru jest równa lub wyższa od minimalnej gwarantowanej podstawy wymiaru dla pracowników, to należy ustalić na jej podstawie wynagrodzenie chorobowe pracownika. Jeżeli jest niższa od minimalnej gwarantowanej podstawy wymiaru, to należy ją podwyższyć do minimalnej podstawy.

Podstawą wymiaru świadczeń dla pracowników jest przychód z 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc powstania niezdolności do pracy, bez względu na termin wypłaty przychodu. Pracownik jest zatrudniony od 1 sierpnia 2007 r., dlatego do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego należy wliczyć jego przychód za okres od sierpnia do grudnia 2007 r. Premię i inne składniki wynagrodzenia, które mają Państwo obowiązek uwzględnić w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków pracowników, należy wliczyć w kwocie wypłaconej pracownikowi za miesiące kalendarzowe, z których wynagrodzenie przyjmuje się do podstawy wymiaru świadczenia. Jeżeli Państwa pracownik otrzymuje wynagrodzenie w miesiącu, w którym je uzyskał, to w związku z chorobą w styczniu 2008 r. należy przyjąć do podstawy wymiaru wynagrodzenie za okres od sierpnia do grudnia 2007 r. i pomniejszyć łącznie o 15,71% kwoty potrąconych składek. Premię miesięczną wypłaconą za okres od sierpnia do listopada 2007 r. łącznie o 15,71%, natomiast premię za grudzień 2007 r. wypłaconą w styczniu 2008 r. należy wliczyć do podstawy wymiaru po pomniejszeniu łącznie o 13,71%.

3. Zleceniobiorca podlega wszystkim ubezpieczeniom społecznym. Zachorował 28 stycznia br. Wynagrodzenie z umowy zlecenia za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2007 r. zostało w całości wypłacone 13 stycznia br. w kwocie 7000 zł. W jaki sposób, w związku z obniżeniem składki rentowej, ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego dla zleceniobiorcy, który przychód z umowy zlecenia uzyskał w styczniu br.?

Ustalając podstawę wymiaru zasiłku wypłaconego zleceniobiorcy w styczniu 2008 r., wynagrodzenie z umowy zlecenia powinni Państwo pomniejszyć o 13,71%. Następnie uzyskane za okres od lipca do grudnia 2007 r. wynagrodzenie należy podzielić przez liczbę miesięcy, za które przysługiwało zleceniobiorcy, w tym przypadku należy podzielić przez 6 miesięcy.

Jeżeli przychód zleceniobiorcy, który jest podstawą naliczenia wysokości zasiłku chorobowego, zostanie wypłacony po 31 grudnia 2007 r., to przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku przychód należy pomniejszyć o kwotę odpowiadającą 13,71% podstawy wymiaru składek. O taką kwotę należy pomniejszyć przychód zleceniobiorcy, nawet jeżeli dotyczy okresu sprzed 1 stycznia 2008 r. Zasada ta ma zastosowanie do osób, które do ubezpieczenia chorobowego przystąpiły na innej podstawie niż umowa o pracę, np. na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia albo innej umowy, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, jeśli w umowie określono odpłatność za jej wykonanie kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej, albo prowizyjnie.

Zleceniobiorca wynagrodzenie za wykonanie umowy zlecenia uzyskał w styczniu br. i od tego miesiąca została obniżona stopa procentowa składki rentowej. Dlatego, pomimo że wynagrodzenie przysługiwało za okres przed 1 stycznia 2008 r., kwotę wynagrodzenia należy pomniejszyć o 13,71%:

7000 zł (przychód z umowy zlecenia) × 13,71% = 959,70 zł

7000 zł - 959,70 zł = 6040,30 zł

6040,30 zł : 6 miesięcy = 1006,72 zł

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego dla zleceniobiorcy od 28 stycznia 2008 r. będzie stanowiła kwota 1006,72 zł.

4. Pracownica chorowała w październiku 2007 r. Ponownie zachorowała 22 stycznia br. Czy w związku z tym, że od 1 stycznia 2008 r. uległa obniżeniu składka rentowa, należy na nowo ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego tej pracownicy od stycznia? Czy też należy na nowo ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia, jeżeli pracownik zachorował po przerwie krótszej niż 3 miesiące, ale po obniżeniu składki rentowej?

Podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby dla pracownicy nie należy ustalać na nowo tylko w związku ze zmianą wysokości składki rentowej od stycznia 2008 r. Podstawy wymiaru świadczeń nie ustala się na nowo, jeżeli między okresami ich pobierania nie było przerwy albo była ona krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe. Zasada ta ma także zastosowanie, gdy kolejny zasiłek przysługuje za okres, w którym obowiązuje niższa stopa procentowa składki na ubezpieczenia rentowe lub gdy w przerwie między okresami pobierania zasiłków ubezpieczony uzyskał przychód, od którego potrącono niższą składkę na ubezpieczenia rentowe.

Podstawą wymiaru zasiłku dla Państwa pracownicy od 22 stycznia będzie kwota ustalona na październik 2007 r., ponieważ przerwa między zachorowaniami wyniosła 2 miesiące kalendarzowe.

PRZYKŁAD

Pracownik był nieobecny w pracy z powodu opieki nad dzieckiem w okresie od 11 do 15 listopada 2007 r. W lutym br. pracownik zachorował. Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego dla niego w lutym będzie stanowić przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres od listopada 2006 r. do października 2007 r. Pracownik ma stałe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 3000 zł. Dlatego podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego będzie wynosiła:

od listopada 2006 r. do czerwca 2007 r.:

3000 zł - [(3000 zł × 9,76%) + (3000 zł × 6,5%) + (3000 zł × 2,45%)] = 3000 zł - 292,80 zł - 195 zł - 73,50 zł = 2438,70 zł

2438,70 zł × 8 miesięcy = 19 509,60 zł

od lipca do października 2007 r.:

3000 zł - [(3000 zł × 9,76%) + (3000 zł × 3,5%) + (3000 zł × 2,45%)] = 3000 zł - 292,80 zł - 105 zł - 73,50 zł = 2528,70 zł

2528,70 zł × 4 miesiące = 10 114,80 zł

Suma przychodów pracownika z 12 miesięcy poprzedzających chorobę w listopadzie 2007 r. wynosi:

19 509,60 zł + 10 114,80 zł = 29 624,40 zł

29 624,40 : 12 miesięcy = 2468,70 zł

Podstawa wymiaru zasiłku tak ustalona na miesiąc pierwszej choroby w listopadzie 2007 r. będzie również podstawą wymiaru wynagrodzenia chorobowego dla pracownika w związku z chorobą w lutym 2008 r. Przerwa między okresami pobierania zasiłku nie przekroczyła 3 miesięcy kalendarzowych, dlatego podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego, które pracownikowi przysługuje w lutym 2008 r., nie należy ustalać na nowo. Wynosi ona 2468,70 zł. W tym przypadku nie ma znaczenia, że w okresie między kolejnymi zwolnieniami lekarskimi została obniżona wysokość składki rentowej.

• rozporządzenie z 11 września 2007 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2008 r. - Dz.U. Nr 171, poz. 1209

• ustawa z 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. Nr 115, poz. 792

• art. 3 pkt 3 i 4, art. 36-38, art. 42 ust. 1, art. 43, art. 45 ust. 1, art. 48 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 115, poz. 792

Anna Szocińska

specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Informacje z urzędu skarbowego przez telefon lub e-Urząd Skarbowy. Co się zmieni od 15 czerwca 2023 r.?

  Od 15 czerwca 2023 r. podatnicy i płatnicy podatków będą mogli uzyskać od każdego z naczelników urzędów skarbowych (niezależnie od terytorialnej właściwości działania tych organów) dane i informacje o swojej indywidualnej sytuacji podatkowo-prawnej (w tym objęte tajemnicą skarbową) telefonicznie lub za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym.

  Trybunał każe ścigać oszustów i pozorantów VAT na podstawie przepisów unijnych, a nie krajowych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał 25 maja 2023 r. wyrok w polskiej sprawie (C-114/22) dotyczącej kwestionowania prawa do odliczenia VAT na podstawie pozorności czynności. Sprawa dotyczyła transakcji sprzedaży znaków towarowych i odliczenia podatku naliczonego w tym zakresie. 

  Aktualny rachunek bankowy trzeba zgłosić do urzędu skarbowego. Termin mija 30 czerwca 2023 r.

  Ministerstwo Finansów przypomina, że organizacje pożytku publicznego (OPP), które chcą otrzymać 1,5% podatku PIT, powinny do 30 czerwca 2023 r. zgłosić do urzędu skarbowego aktualny rachunek bankowy. Zgłoszenie nie jest konieczne jeżeli rachunek został zgłoszony w ubiegłych latach i jest nadal aktualny.

  Nabywca zwraca zakupiony towar. Jak i kiedy rozliczyć VAT?

  Jak prawidłowo rozliczyć VAT w przypadku zwrotu zakupionych towarów przez nabywcę? Wyjaśniamy na poniższym przykładzie. 

  Inwestycja w SAFE – co musisz wiedzieć, żeby nie stracić

  Inwestycje amerykańskich spółek na polskim rynku widoczne są na każdym kroku. Wbrew pozorom, ruch kapitału odbywa się jednak również w przeciwnym kierunku. Polscy inwestorzy co raz częściej lokują kapitał w zagraniczne start-up’y, w tym w innowacyjne projekty z Ameryki Północnej. Jedną z możliwości prowadzenia tego typu działań są umowy SAFE.

  Samochód wycofany z działalności rolniczej. Czy jego sprzedaż podlega VAT?

  Rolnik ryczałtowy sprzedaje samochód, który wykorzystywał w działalności rolniczej. Samochód ten został przed sprzedażą wycofany z działalności rolniczej, co zostało potwierdzone sporządzonym na tę okoliczność protokołem. Czy sprzedaż taka podlega opodatkowaniu VAT? Czy byłoby inaczej, gdyby przed sprzedażą samochód nie został wycofany z działalności rolniczej?

  Wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej i wynajem prywatny. Czy trzeba korygować odliczony VAT?

  Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług architektonicznych. Zamierzam wycofać z działalności gospodarczej do majątku prywatnego nieruchomość - dom, w którym dotychczas mieściła się siedziba mojej firmy. Nieruchomość stanowi środek trwały, od nabycia którego odliczyłem VAT. Po wycofaniu z działalności do majątku prywatnego dom będzie wynajmowany innej firmie, w której będzie ona prowadziła działalność gospodarczą. Zatem najem będzie podlegał opodatkowaniu stawką 23%. Czy powinienem dokonać korekty podatku odliczonego w związku z wycofaniem nieruchomości do majątku prywatnego w celu jej dalszego wynajmu?

  Rola odbiorców energii w transformacji energetycznej. Bezpłatne webinarium 15 czerwca

  Już 15 czerwca 2023 r. odbędzie się bezpłatne webinarium „Rola odbiorców energii w transformacji energetycznej”. Zapraszamy!

  Sprzedaż praw do projektu farmy (elektrowni) fotowoltaicznej - stawka VAT

  Sprzedaż praw do projektu elektrowni (farmy) fotowoltaicznej to świadczenie kompleksowe, dla którego właściwą stawką VAT jest 23 proc. Tak wynika z wyroku WSA w Olsztynie z lutego 2023 r.

  Open banking ułatwi obsługę KSeF?

  Jeszcze w tym roku Komisja Europejska ma przedstawić projekt trzeciej wersji dyrektywy PSD (Payment Service Directive). Nowe przepisy dotyczące otwartej bankowości mogą ułatwić m.in. płatność zobowiązań podatkowych oraz obsługę państwowych systemów faktur elektronicznych - m.in. powstającego w Polsce KSeF.

  MF: szerokie zmiany w egzekucji podatków

  Planowane zmiany w egzekucji administracyjnej poruszono podczas konferencji „Egzekucja administracyjna należności podatkowych” zorganizowanej przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego. Zmiany mają dotyczyć sposobu negocjacji pomiędzy dłużnikiem a organem egzekucyjnym.

  Oszustwo na "zdalny pulpit" (aplikacja AnyDesk). Na czym polega? Jak uniknąć wyłudzenia danych i pieniędzy?

  Co to jest oszustwo na "zdalny pulpit"? Dlaczego oprogramowanie AnyDesk jest groźne? uniknąć wyłudzenia danych i straty pieniędzy?

  Oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych 2023 - koniec maja, początek czerwca. Tabela

  Jakie oprocentowanie lokat terminowych i kont oszczędnościowych oferują banki pod koniec maja 2023 r.?

  Abonament rtv 2024 - stawki takie same jak w 2023 roku

  W 2024 roku będą obowiązywać takie same stawki abonamentu rtv jak w 2023 roku. Tak wynika z rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 10 maja 2023 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2024 r., opublikowanego w Dzienniku Ustaw z 18 maja 2023 r., poz. 943. Rozporządzenie to wejdzie w życie 2 czerwca 2023 r.

  Obowiązkowy KSeF od lipca 2024 roku - projekt ustawy skierowany do Komisji Finansów Publicznych

  W dniu 26 maja 2023 r. odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o VAT, której celem jest wprowadzenie obowiązkowego e-fakturowania przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur. Sejm opowiedział się za przesłaniem projektu do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych.

  Diety przedsiębiorcy w transporcie międzynarodowym mogą być kosztem

  Dyrektor KIS potwierdził, że zmiana przepisów dotyczących czasu pracy kierowców nie wpłynęła na możliwość odliczania diety przez kierowców prowadzących działalność gospodarczą. Diety te mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w części nieprzekraczającej wysokości określonej przez ministra pracy, zarówno w przypadku krajowych, jak i zagranicznych podróży służbowych.

  Co zrobić, gdy źle przelejesz pieniądze?

  Nieprawidłowe dane w przelewie to nie powód do paniki. Pieniądze wciąż można odzyskać. Jeżeli zdarzy się pomyłka, nie należy czekać. Natychmiast skontaktuj się ze swoim bankiem i dowiedz się, co powinieneś zrobić.

  Szansa na obniżkę stóp procentowych w czwartym kwartale tego roku

  Jeżeli nie zajdą jakieś absolutnie nadzwyczajne okoliczności, jak kolejny wielki kryzys energetyczny, to inflacja będzie spadała do końca roku i jest nadzieja na obniżkę stóp procentowych jeszcze w czwartym kwartale tego roku - powiedział premier

  Czy wynagrodzenie za funkcje kierownicze i nadzorcze w pracach B+R stanowi koszt kwalifikowany?

  Ulga badawczo-rozwojowa jest coraz częściej wykorzystywaną przez przedsiębiorców preferencją podatkową. Wskazuje na to nie tylko liczba wydawanych interpretacji podatkowych w tym zakresie, która podawana jest już w tysiącach, lecz także dane ministerstwa finansów - kwoty odliczeń mierzone są w miliardach złotych. 

  Kwota zwrotów podatkowych za 2022 - ok. 24 mld zł

  Zwroty podatkowe za rok 2022 to kwota ok. 24 mld złotych, a najwyższy zwrot podatku wyniósł 8,6 tys. zł – poinformował w czwartek wiceminister finansów Artur Soboń. Dla 239,5 tys. podatników korzystne okazało się rozliczenie na warunkach sprzed 1 lipca 2022 r. - dodał.

  Ponad milion złotych! Tyle wyniosła dopłata do składki zdrowotnej pewnego przedsiębiorcy

  22 maja upłynął termin rozliczania się przedsiębiorców z rocznej składki zdrowotnej za 2022 rok. Według danych ZUS-u rekordzista musiał dopłacić z tego tytułu aż 1,06 mln złotych. Z kolei najwyższa kwota zwrotu, o którą wnioskował podatnik, wyniosła 4,41 mln złotych.

  Bank ogłasza upadłość. Na co mogą liczyć jego klienci? Co gwarantuje BFG?

  Pensje, emerytury, renty czy stypendia spływają zwykle na nasze rachunki w bankach, gdzie przechowujemy także oszczędności na lokatach lub kontach. Czy w razie upadłości banku pieniądze przepadają bezpowrotnie? Na szczęście nie. Nad pokrzywdzonymi czuwa bowiem Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG).

  Półprofesjonalny przywóz wyrobów akcyzowych z UE – e-SAD - zmiany w 2023 roku. Dokumentacja, obowiązek podatkowy i inne nowości

  Jakie zmiany przepisów weszły w życie w 2023 roku w zakresie półprofesjonalnego przywozu wyrobów akcyzowych do Polski z innych państw Unii Europejskiej? Co wynika z tych zmian dla praktyki obrotu towarowego? Wyjaśnia Mirosław Siwiński, radca prawny i doradca podatkowy, partner w Advicero Nexia.

  Gdzie najchętniej korzystamy z płatności odroczonych?

  Według Juniper Research, aktualna liczba ponad 360 milionów użytkowników płatności odroczonych na świecie, wzrośnie do ponad 900 milionów do 2027 roku. Płatności odroczone, które kojarzą się z zakupami w sieci, coraz mocniej zdobywają także offline, zwłaszcza na rynku usług zdrowotnych. 

  Webinarium „Krajowy System e-Faktur (KSeF) – jak się przygotować do wersji obowiązkowej?” + certyfikat gwarantowany

  Zapraszamy na praktyczne webinarium „Krajowy System e-Faktur (KSeF) – jak się przygotować do wersji obowiązkowej?” z gwarantowanym imiennym certyfikatem, które odbędzie się 15 czerwca 2023 roku. Polecamy!