Kategorie

Jak obniżenie składki rentowej i podwyższenie minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2008 r. wpływa na podstawę wymiaru świadczeń

Anna Szocińska
inforCMS
Od 1 stycznia 2008 r. nastąpiło dalsze obniżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenia rentowe z 3,5% do 1,5% podstawy wymiaru składki, w części finansowanej ze środków ubezpieczonego. Zmiana składki rentowej ma również wpływ na ustalanie podstawy wymiaru świadczeń w związku z chorobą, opieką i macierzyństwem z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Wysokość składki rentowej od 1 stycznia 2008 r. została obniżona również po stronie pracodawców z 6,5% do 4,5%. Kolejna zmiana, która obowiązuje od 1 styczna 2008 r. i ma wpływ na wysokość podstawy wymiaru świadczeń dla pracowników, to podwyższenie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę z 936 zł do 1126 zł.

Wynagrodzeniem pracownika, które należy przyjąć do obliczenia podstawy wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, jest przychód pracownika, po odliczeniu od 1 stycznia 2008 r. kwoty odpowiadającej łącznie 13,71% tego przychodu, pod warunkiem że wynagrodzenie zostało wypłacone po 31 grudnia 2007 r. Wypłacone przed 1 stycznia 2008 r. należy pomniejszyć w okresie od lipca do grudnia 2007 r. łącznie o 15,71%, natomiast wypłacone przed 30 czerwca 2007 r. łącznie o 18,71%.

1. W styczniu pracownik opiekował się chorym dzieckiem. Pracuje u nas 6 miesięcy na pełny etat i otrzymuje minimalne wynagrodzenie za pracę, wypłacane za dany miesiąc w następnym miesiącu. Wynagrodzenie za grudzień otrzymał w styczniu 2007 r. Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku dla tego pracownika?

Od 1 stycznia 2008 r. podstawa wymiaru świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby, opieki i macierzyństwa dla pracownika nie może być niższa niż 777,30 zł w pierwszym roku pracy i 971,62 zł od drugiego roku zatrudnienia.

Jeżeli pracownik jest zatrudniony od 6 miesięcy i otrzymuje wynagrodzenie minimalne, to oznacza, że wyliczona dla niego podstawa wymiaru zasiłku opiekuńczego wyniesie 792,08 zł (z założeniem, że jest to kolejny rok pracy zawodowej). Zgodnie z wyliczeniem:

• od lipca do listopada 2007 r. przychód 936 zł pomniejszamy łącznie o 15,71%:

936 zł - [(936 zł × 9,76%) + (936 zł × 3,5%) + (936 zł × 2,45%)] = 936 zł - 91,35 zł - 32,76 zł - 22,93 zł = 788,96 zł

788,96 zł × 5 miesięcy = 3944,80 zł

• grudzień 2007 r. - przychód 936 zł pomniejszamy łącznie o 13,71%:

936 zł - [(936 zł × 9,76%) + (936 zł × 1,5%) + (936 zł × 2,45%) = 936 zł - 91,35 zł - 14,04 zł - 22,93 zł = 807,68 zł

3944,80 zł + 807,68 zł = 4752,48 zł

4752,48 zł : 6 miesięcy = 792,08 zł

Natomiast od 1 stycznia br. podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków w związku z pracą w pełnym wymiarze czasu pracy dla pracownika nie może być niższa od kwoty:

• 777,30 zł - w pierwszym roku zatrudnienia, tj. 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia (od 1 stycznia 2008 r. - 900,80 zł) po odliczeniu kwoty odpowiadającej łącznie 13,71% tego wynagrodzenia:

900,80 zł - [(900,80 zł × 9,76%) + (900,80 zł × 1,5%) + (900,80 zł × 2,45%)] = 900,80 zł - 87,92 zł - 13,51 zł - 22,07 zł = 777,30 zł

• 971,62 zł - od drugiego roku zatrudnienia, tj. 100% minimalnego wynagrodzenia (od 1 stycznia 2008 r. - 1126 zł) po odliczeniu łącznie 13,71% tej kwoty:

1126 zł - [(1126 zł × 9,76%) - (1126 zł × 1,5%) - (1126 zł × 2,45%)] = 1126 zł - 109,90 zł - 16,89 zł - 27,59 zł = 971,62 zł

Ustalona dla Państwa pracownika podstawa wymiaru zasiłku wynosi 792,08 zł. Jest wyższa od minimalnej podstawy wymiaru zasiłku w pierwszym roku zatrudnienia, która wynosi 777,30 zł. Jednak jeżeli dla pracownika jest to kolejny rok pracy, to wyliczoną podstawę wymiaru należy podwyższyć do minimalnej gwarantowanej podstawy wymiaru dla pracowników, tj. do kwoty 971,62 zł.

Podstawa wymiaru świadczeń nie może być niższa od wyżej podanych kwot minimalnych, zarówno w przypadku gdy niezdolność do pracy powstała po 31 grudnia 2007 r., jak i gdy niezdolność do pracy powstała przed 1 stycznia br. i trwa nieprzerwanie po 31 grudnia 2007 r. W tym przypadku od 1 stycznia 2008 r. podstawę wymiaru należy podwyższyć do podstawy minimalnej gwarantowanej dla pracowników, ustalanej na podstawie stażu pracy pracownika.

PRZYKŁAD

Pracownik jest zatrudniony od 1 stycznia 2007 r. Otrzymuje minimalne wynagrodzenie za pracę wypłacane do końca miesiąca. Choruje nieprzerwanie od 20 grudnia 2007 r. Podstawę wymiaru zasiłku stanowiła kwota 788,96 zł do 31 grudnia 2007 r. Natomiast od 1 stycznia 2008 r. podstawę wymiaru zasiłku chorobowego pracownika należy podwyższyć do kwoty 971,62 zł.

2. Pracownik jest zatrudniony u nas od 1 sierpnia 2007 r. i otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze 28 dnia miesiąca, natomiast premię miesięczną w następnym miesiącu za poprzedni miesiąc. 28 stycznia 2008 r. zachorował. W jaki sposób ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego dla pracownika od 28 stycznia 2008 r. w związku z obniżeniem składki na ubezpieczenia rentowe?

Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego dla pracownika należy ustalić, pomniejszając przychód wypłacony do 31 grudnia 2007 r. łącznie o 15,71%, natomiast przychód wypłacony po 31 grudnia 2007 r. łącznie o 13,71%.

Jeżeli tak ustalona podstawa wymiaru jest równa lub wyższa od minimalnej gwarantowanej podstawy wymiaru dla pracowników, to należy ustalić na jej podstawie wynagrodzenie chorobowe pracownika. Jeżeli jest niższa od minimalnej gwarantowanej podstawy wymiaru, to należy ją podwyższyć do minimalnej podstawy.

Podstawą wymiaru świadczeń dla pracowników jest przychód z 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc powstania niezdolności do pracy, bez względu na termin wypłaty przychodu. Pracownik jest zatrudniony od 1 sierpnia 2007 r., dlatego do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego należy wliczyć jego przychód za okres od sierpnia do grudnia 2007 r. Premię i inne składniki wynagrodzenia, które mają Państwo obowiązek uwzględnić w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków pracowników, należy wliczyć w kwocie wypłaconej pracownikowi za miesiące kalendarzowe, z których wynagrodzenie przyjmuje się do podstawy wymiaru świadczenia. Jeżeli Państwa pracownik otrzymuje wynagrodzenie w miesiącu, w którym je uzyskał, to w związku z chorobą w styczniu 2008 r. należy przyjąć do podstawy wymiaru wynagrodzenie za okres od sierpnia do grudnia 2007 r. i pomniejszyć łącznie o 15,71% kwoty potrąconych składek. Premię miesięczną wypłaconą za okres od sierpnia do listopada 2007 r. łącznie o 15,71%, natomiast premię za grudzień 2007 r. wypłaconą w styczniu 2008 r. należy wliczyć do podstawy wymiaru po pomniejszeniu łącznie o 13,71%.

3. Zleceniobiorca podlega wszystkim ubezpieczeniom społecznym. Zachorował 28 stycznia br. Wynagrodzenie z umowy zlecenia za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2007 r. zostało w całości wypłacone 13 stycznia br. w kwocie 7000 zł. W jaki sposób, w związku z obniżeniem składki rentowej, ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego dla zleceniobiorcy, który przychód z umowy zlecenia uzyskał w styczniu br.?

Ustalając podstawę wymiaru zasiłku wypłaconego zleceniobiorcy w styczniu 2008 r., wynagrodzenie z umowy zlecenia powinni Państwo pomniejszyć o 13,71%. Następnie uzyskane za okres od lipca do grudnia 2007 r. wynagrodzenie należy podzielić przez liczbę miesięcy, za które przysługiwało zleceniobiorcy, w tym przypadku należy podzielić przez 6 miesięcy.

Jeżeli przychód zleceniobiorcy, który jest podstawą naliczenia wysokości zasiłku chorobowego, zostanie wypłacony po 31 grudnia 2007 r., to przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku przychód należy pomniejszyć o kwotę odpowiadającą 13,71% podstawy wymiaru składek. O taką kwotę należy pomniejszyć przychód zleceniobiorcy, nawet jeżeli dotyczy okresu sprzed 1 stycznia 2008 r. Zasada ta ma zastosowanie do osób, które do ubezpieczenia chorobowego przystąpiły na innej podstawie niż umowa o pracę, np. na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia albo innej umowy, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, jeśli w umowie określono odpłatność za jej wykonanie kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej, albo prowizyjnie.

Zleceniobiorca wynagrodzenie za wykonanie umowy zlecenia uzyskał w styczniu br. i od tego miesiąca została obniżona stopa procentowa składki rentowej. Dlatego, pomimo że wynagrodzenie przysługiwało za okres przed 1 stycznia 2008 r., kwotę wynagrodzenia należy pomniejszyć o 13,71%:

7000 zł (przychód z umowy zlecenia) × 13,71% = 959,70 zł

7000 zł - 959,70 zł = 6040,30 zł

6040,30 zł : 6 miesięcy = 1006,72 zł

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego dla zleceniobiorcy od 28 stycznia 2008 r. będzie stanowiła kwota 1006,72 zł.

4. Pracownica chorowała w październiku 2007 r. Ponownie zachorowała 22 stycznia br. Czy w związku z tym, że od 1 stycznia 2008 r. uległa obniżeniu składka rentowa, należy na nowo ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego tej pracownicy od stycznia? Czy też należy na nowo ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia, jeżeli pracownik zachorował po przerwie krótszej niż 3 miesiące, ale po obniżeniu składki rentowej?

Podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby dla pracownicy nie należy ustalać na nowo tylko w związku ze zmianą wysokości składki rentowej od stycznia 2008 r. Podstawy wymiaru świadczeń nie ustala się na nowo, jeżeli między okresami ich pobierania nie było przerwy albo była ona krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe. Zasada ta ma także zastosowanie, gdy kolejny zasiłek przysługuje za okres, w którym obowiązuje niższa stopa procentowa składki na ubezpieczenia rentowe lub gdy w przerwie między okresami pobierania zasiłków ubezpieczony uzyskał przychód, od którego potrącono niższą składkę na ubezpieczenia rentowe.

Podstawą wymiaru zasiłku dla Państwa pracownicy od 22 stycznia będzie kwota ustalona na październik 2007 r., ponieważ przerwa między zachorowaniami wyniosła 2 miesiące kalendarzowe.

PRZYKŁAD

Pracownik był nieobecny w pracy z powodu opieki nad dzieckiem w okresie od 11 do 15 listopada 2007 r. W lutym br. pracownik zachorował. Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego dla niego w lutym będzie stanowić przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres od listopada 2006 r. do października 2007 r. Pracownik ma stałe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 3000 zł. Dlatego podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego będzie wynosiła:

od listopada 2006 r. do czerwca 2007 r.:

3000 zł - [(3000 zł × 9,76%) + (3000 zł × 6,5%) + (3000 zł × 2,45%)] = 3000 zł - 292,80 zł - 195 zł - 73,50 zł = 2438,70 zł

2438,70 zł × 8 miesięcy = 19 509,60 zł

od lipca do października 2007 r.:

3000 zł - [(3000 zł × 9,76%) + (3000 zł × 3,5%) + (3000 zł × 2,45%)] = 3000 zł - 292,80 zł - 105 zł - 73,50 zł = 2528,70 zł

2528,70 zł × 4 miesiące = 10 114,80 zł

Suma przychodów pracownika z 12 miesięcy poprzedzających chorobę w listopadzie 2007 r. wynosi:

19 509,60 zł + 10 114,80 zł = 29 624,40 zł

29 624,40 : 12 miesięcy = 2468,70 zł

Podstawa wymiaru zasiłku tak ustalona na miesiąc pierwszej choroby w listopadzie 2007 r. będzie również podstawą wymiaru wynagrodzenia chorobowego dla pracownika w związku z chorobą w lutym 2008 r. Przerwa między okresami pobierania zasiłku nie przekroczyła 3 miesięcy kalendarzowych, dlatego podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego, które pracownikowi przysługuje w lutym 2008 r., nie należy ustalać na nowo. Wynosi ona 2468,70 zł. W tym przypadku nie ma znaczenia, że w okresie między kolejnymi zwolnieniami lekarskimi została obniżona wysokość składki rentowej.

• rozporządzenie z 11 września 2007 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2008 r. - Dz.U. Nr 171, poz. 1209

• ustawa z 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. Nr 115, poz. 792

• art. 3 pkt 3 i 4, art. 36-38, art. 42 ust. 1, art. 43, art. 45 ust. 1, art. 48 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 115, poz. 792

Anna Szocińska

specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Tylko teraz
Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  16 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kiedy e-faktury będą obligatoryjne? Jak się przygotować?

  E-faktury. Z końcem sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do ustawy VAT wdrażającej Krajowy System e-Faktur (KSeF). Choć początkowo z powyższego rozwiązania będzie można korzystać dobrowolnie, już od 2023 roku stanie się ono obligatoryjne. Jakie są korzyści i wyzwania dla przedsiębiorców wynikające z jego wdrożenia?

  Prosta Spółka Akcyjna – jak założyć, jak działa

  Prosta Spółka Akcyjna (PSA) jest szczególnie atrakcyjna dla młodych innowatorów, którzy dysponują unikalnym know-how i chcą otworzyć biznes, ale nie mają na to własnego majątku. Możesz ją szybko zarejestrować, a jej obsługa jest bardzo prosta. O tym, jak krok po kroku założyć PSA i jakie płyną z tego korzyści dla przedsiębiorców, rozmawiali 15 września 2021 r. uczestniczy konferencji online, zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości.

  Drugi samochód w jednoosobowej działalności a koszty podatkowe

  Samochód w działalności gospodarczej. W związku z tym, że przepisy nie zabraniają posiadania więcej niż jednego samochodu w ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, przedsiębiorcy decydują się na zakup kolejnego pojazdu do swojej działalności. Część z nich ma jednak pewne wątpliwości i dostrzega potencjalne ryzyko podatkowe związane z zakupem drugiego auta. Dlatego decyduje się wystąpić o potwierdzenie planowanego zakupu oraz jego skutków podatkowych w ramach interpretacji indywidualnej. Stanowisko fiskusa jest korzystne dla podatników, jednak zawiera pewne warunki.

  Polski Ład. Przedsiębiorcy będą rezygnować z podatku liniowego

  Polski Ład. Około 700 tys. przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym zostanie najmocniej dotkniętych planowanymi zmianami w ramach Polskiego Ładu. Zwiększenie im obciążeń, nawet jeśli wyniesie 4,9 proc. zamiast 9 proc., bez możliwości odliczenia kwoty wolnej od podatku, czyli planowanych 30 tys. zł, może spowodować, że część przedsiębiorców zrezygnuje z tej formy opodatkowania. – Tymczasem od 2004 roku, kiedy ją wprowadzono, przyniosła ona wiele korzyści zarówno dla firm, jak i budżetu państwa – mówi Rzecznik MŚP Adam Abramowicz, który zbiera podpisy pod petycją w sprawie zablokowania niekorzystnych zmian. Podpisało ją już ponad 52 tys. osób.

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu. Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego skala „szarej strefy” w zatrudnieniu w Polsce szacowana jest na 880 tysięcy osób (ok. 5,4% ogólnej liczby pracujących) [1]. Trzeba jednak zaznaczyć, że badania statystyczne nie odkrywają rzeczywistej skali zjawiska. Realnie praca nierejestrowana może obejmować nawet 16% osób w wieku produkcyjnym [2].

  Polski Ład. Kontrola podatkowa na wniosek

  Polski Ład. Podatnik, który dostanie od szefa Krajowej Administracji Skarbowej ostrzeżenie przed podejrzanym kontrahentem, będzie mógł wnioskować o przeprowadzenie kontroli podatkowej w zakresie będącym przedmiotem tego ostrzeżenia.

  Przekształcasz działalność gospodarczą w jednoosobową sp. z o.o.? Sprawdź co zmieni się w Twojej księgowości!

  Zmiana dotychczasowej formy prawnej firmy z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oznacza rewolucję w obowiązkach księgowych. Jeśli przed przekształceniem prowadziłeś podatkową księgę przychodów i rozchodów, zakładając spółkę z o.o. musi przejść na księgi rachunkowe.

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku - skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku. Kluczowym elementem nowego Polskiego Ładu są istotne zmiany w podatkach. Zmiany te obejmą system opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce, wsparcie innowacyjnych rozwiązań, pobudzenie inwestycji o nowe rozwiązania dla inwestorów strategicznych.

  Ulga na powrót od 1 stycznia 2022 r.

  Ulga na powrót. Polski Ład przewiduje wprowadzenie ulgi w podatku dochodowym dla podatników osiedlających się w Polsce, tzw. ulga na powrót. Proponuje się, aby ulga na powrót weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Kto będzie miał prawo do nowej ulgi i jaka będzie jej wysokość?

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm - wnioski do 30 września

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm. Polski Fundusz Rozwoju ponownie uruchomił Tarczę Finansową dla Dużych Firm. 14 września 2021 r. PFR poinformował o udostępnieniu możliwości składania wniosków o finansowanie preferencyjne w ramach tej Tarczy. Finansowanie służy pokryciu szkody powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z COVID-19. Program został uruchomiony w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów zmian do programu rządowego Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm, po uzyskaniu uprzednio decyzji Komisji Europejskiej. Termin na zgłoszenie wniosków upływa 30 września 2021 r.

  Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 roku - 3010 zł

  Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 roku. Na posiedzeniu w dniu 14 września 2021 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku. W przyszłym roku minimalne pensje wzrosną do kwoty 3010 zł, natomiast minimalna stawka godzinowa wynosić będzie 19,70 zł.

  Polski Ład w podatkach - skutki dla podatników PIT i CIT

  Polski Ład w podatkach. W związku z Polskim Ładem skokowy wzrost obciążeń czeka przedsiębiorców płacących PIT, część osób opodatkowanych liniowo może zainteresować się ryczałtem, wreszcie dostępny dla wielu podatników będzie estoński CIT- mówi PAP partner w kancelarii KNDP Marek Kolibski. Według niego kontrowersje budzi tryb wprowadzania zmian - mają zacząć obowiązywać za niecałe 4 miesiące.

  PIT za 2020 r. Podatnicy odliczyli 7,5 mld zł ulgi termomodernizacyjnej

  Ulga termomodernizacyjna. Według wstępnych danych z rozliczeń PIT za 2020 r. z ulgi termomodernizacyjnej skorzystało ponad 450 tys. podatników, ponad dwa razy więcej niż za 2019 r. - wynika z danych resortu finansów. Za 2020 r. odliczono w ten sposób 7,5 mld zł.; za 2019 r. było to 3,2 mld zł.

  Oskarżenie o udział w karuzeli VAT

  Sankcje za udział w karuzeli VAT. Przedsiębiorca wygrał ze skarbówką, bo jej organ, nie analizując dowodów, automatycznie uznał go za przestępcę, powielając ustalenia innego organu.

  Progi podatkowe w 2022 roku

  Progi podatkowe. W ramach Polskiego Ładu ustawodawca proponuje podwyższenie do 120 000 zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku. Zmiana miałaby wejść w życie od 2022 roku.

  Tax Free od 1 stycznia 2022 r. Obowiązek rejestracji

  Tax Free. Od 1 stycznia 2022 r. wszyscy sprzedawcy w systemie zwrotu podatku VAT podróżnym będą mieć obowiązek wystawiania dokumentów Tax Free w formie elektronicznej. Trwa rejestracja podmiotów, które będą chciały sprzedawać w systemie Tax Free po 1 stycznia 2022 r.

  Polski Ład to wzrost kosztów obsługi księgowej

  Polski Ład. Reforma podatkowa spowoduje masowe ruchy przedsiębiorców szukających możliwości optymalizacji biznesu i wpłynie na wzrost kosztów obsługi księgowej - mówią eksperci o pakiecie podatkowym Polskiego Ładu. Ich zdaniem na zmianach skorzystają pracownicy etatowi, ale i tak zyski zje inflacja.

  Rachunek VAT może być wykorzystywany przez oszustów

  Rachunek VAT (split payment). Jak informują doradcy podatkowi, coraz częściej zdarzają się przypadki przelewania kwoty brutto na rachunek VAT. Podkreślają również, że mechanizm ten może być wykorzystywany przez oszustów.

  Propozycje Polskiego Ładu dla rolnictwa

  Polski Ład dla rolnictwa. Uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, satelitarny system monitoringu upraw rolniczych czy e-okienko dla rolnika – to tylko część propozycji Polskiego Ładu dla sektora. Szczegóły, nad którymi trwają prace, mają być znane w ciągu kilku najbliższych tygodni. – Chcemy rozwiązać problemy, o których rolnicy mówili już od dawna. Inwestycje pomogą wyrównywać szanse między obszarami wiejskimi a miastem – zapowiada Anna Gembicka, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Czy ulga rehabilitacyjna obejmuje zakup komputera?

  Ulga rehabilitacyjna a zakup komputera. Czy rozliczając się z podatku dochodowego podatnik (osoba niepełnosprawna) może zakupiony komputer zaliczyć do ulgi rehabilitacyjnej?

  Nabycie sprawdzające - nowe narzędzie kontroli podatników

  Polski Ład - nabycie sprawdzające. Wszczęcie kontroli celno-skarbowej lub podatkowej jest uregulowanym procesem wymagającym spełnienia kilku przesłanek. Celem takich regulacji jest zapewnienie podatnikowi odpowiednich warunków oraz poinformowanie o nadchodzącej kontroli. Polski Ład przewiduje jednak instytucję quasi kontroli podatkowej „bez formalności”, jaką jest „nabycie sprawdzające”. Nowym regulacjom będzie poświęcony cały nowy Rozdział 1b ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

  "Szybki VAT" w pakiecie paliwowym - wniosek derogacyjny do KE

  "Szybki VAT" w pakiecie paliwowym. Ministerstwo Finansów przygotowało i przekazało rządowi projekt wniosku o derogację do Komisji Europejskiej, który umożliwi dalsze stosowanie tzw. szybkiego VAT w ramach pakietu paliwowego – wynika z odpowiedzi MF na pytania PAP, dotyczące konsekwencji wyroku TSUE.

  Korekta refaktury mediów - rozliczenie VAT

  Korekta refaktury mediów. Podatnik refakturuje na najemcę koszty mediów. Będzie wystawiał korektę "in minus", gdyż przyjęto błędny odczyt z licznika. Kiedy należy rozliczyć korektę?

  Odliczenie VAT od zakupu towarów do użytku prywatnego (osobistego)

  Odliczenie VAT. Czy można odliczyć VAT od zakupu towarów, które zgodnie z wolą sprzedającego mogą być wykorzystane "wyłącznie do użytku prywatnego/osobistego"?

  Polski Ład. Przedsiębiorców przeraża podatkowy chaos

  Ustawa podatkowa z Polskiego Ładu. Budzi przerażenie perspektywa, że ustawa podatkowa wchodząca w skład Polskiego Ładu może zostać uchwalona jeszcze we wrześniu, a następnie ogłoszona na miesiąc przed rozpoczęciem kolejnego roku podatkowego. Tak obszerne i istotne zmiany wprowadzane do wszystkich kluczowych ustaw podatkowych oraz ingerujące w interesy praktycznie wszystkich przedsiębiorców, nie mogą być uchwalane w pośpiechu - przekonuje ekspert Konfederacji Lewiatan.