| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > ZUS i kadry > Składki > Wysokość składki wypadkowej od 1 kwietnia 2018 r.

Wysokość składki wypadkowej od 1 kwietnia 2018 r.

Na początku kwietnia 2018 roku zaczną obowiązywać nowe regulacje w zakresie składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Składka dla płatnika zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż dziewięciu ubezpieczonych będzie obniżona do 1,67%, z obecnych 1,8%.

Nowe rozporządzenie w sprawie składki na ubezpieczenie wypadkowe

Zmiany zakłada projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków ( z dnia 26 stycznia 2018 r.).

Wyjaśnijmy, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych kategorię ryzyka dla grup działalności ustala się na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego za trzy ostatnie lata kalendarzowe, dostępne w dniu 31 stycznia danego roku. Kategorię ryzyka dla grup działalności ustala się na okres nie dłuższy niż trzy lata składkowe, co oznacza, że począwszy od roku składkowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2018 r. dla poszczególnych grup działalności powinny być ogłoszone nowe kategorie ryzyka.

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

W związku z tym projektowane rozporządzenie określa nowe kategorie ryzyka i odpowiadające im stopy procentowe składki.

Zmiany w zakresie kategorii ryzyka i wysokości składki

Nowe rozporządzenie przewiduje, że w stosunku do obowiązującej regulacji tę samą kategorię ryzyka i tę samą stopę procentową składki wypadkowej zachowają 32 grupy działalności.

Wzrost kategorii ryzyka i tym samym wzrost stopy procentowej składki dotyczy 4 grup, natomiast w przypadku 28 grup efektem zmiany kategorii ryzyka jest obniżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Najniższa stopa procentowa składki dla grup działalności wynosić będzie 0,67 %, natomiast najwyższa -  3,33%.

Z uwagi na to, że stopa procentowa składki dla płatnika zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych oraz dla płatników składek niepodlegających wpisowi do rejestru REGON wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności oznacza to, że w nowym roku składkowym dla tych płatników składek będzie ona niższa i wyniesie 1,67 % (obecnie 1,8 %).

Natomiast ci płatnicy składek, którzy nie składali informacji ZUS IWA z uwagi na brak obowiązku jej składania, składkę na ubezpieczenie wypadkowe opłacają według stopy procentowej właściwej dla ich grupy działalności.

Zobacz wskaźnik: Stopy procentowe składki wypadkowej

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia czytamy, że zaproponowane zmiany pozytywnie wpłynął na sektor małych i średnich przedsiębiorstw, ponieważ obniżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe przyczyni się do poprawy ich sytuacji finansowej. Natomiast zmniejszenie kosztów funkcjonowania tych przedsiębiorstw może też pozytywnie wpłynąć na rynek pracy.

Stopy procentowe składki wypadkowej dla grup działalności

Poniższa tabela zawiera grupy działalności, kategorie ryzyka i stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe dla poszczególnych grup działalności, zaproponowane w projekcie rozporządzenia.

Polecamy: Kodeks pracy 2018. Praktyczny komentarz z przykładami

Lp.

 

Grupy działalności

Kod PKD*

Kategorie ryzyka

Stopy procentowe składki (%)

1

 2

 3

 4

 5

1

 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

 

A-01

 

9

 2,53

2

 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

 

A-02

 

10

 2,80

3

 Rybactwo

 

A-03

 4

 1,20

4

 Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)

 

B-05

 12

 3,33

5

 Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego

 B-06

 10

 2,80

6

 Górnictwo rud metali

 B-07

 

11

 3,06

7

 Pozostałe górnictwo i wydobywanie

 B-08

 7

 2,00

8

 

Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie

 

B-09

 11

 3,06

9

 

Produkcja artykułów spożywczych

 C-10

 5

 

1,47

10

 Produkcja napojów

 C-11

 4

 

1,20

11

 Produkcja wyrobów tytoniowych

 C-12

 

4

 

1,20

12

 Produkcja wyrobów tekstylnych

 

C-13

 5

 1,47

13

 

Produkcja odzieży

 C-14

 

3

 0,93

14

 Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych

 C-15

 3

 0,93

15

 

Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania

 

C-16

 8

 2,26

16

 Produkcja papieru i wyrobów z papieru

 

C-17

 6

 1,73

17

 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

 

C-18

 3

 0,93

18

 Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej

 

C-19

 

5

 1,47

19

 

Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

 C-20

 5

 

1,47

20

 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

 C-21

 4

 

1,20

21

 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

 

C-22

 5

 

1,47

22

 

Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

 

C-23

 6

 1,73

23

 

Produkcja metali

 

C-24

 

9

 2,53

24

 

Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

 C-25

 6

 1,73

25

 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych

 C-26

 

3

 0,93

26

 Produkcja urządzeń elektrycznych

 C-27

 5

 

1,47

27

 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

 C-28

 5

 

1,47

28

 

Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli

 C-29

 

5

 1,47

29

 

Produkcja pozostałego sprzętu transportowego

 

C-30

 6

 1,73

30

 

Produkcja mebli

 C-31

 5

 1,47

31

 

Pozostała produkcja wyrobów

 

C-32

 

4

 

1,20

32

 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

 C-33

 5

 1,47

33

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

 

D-35

 

4

 1,20

34

 Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

 

E-36

 

5

 1,47

35

 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

 E-37

 5

 1,47

36

 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców

 E-38

 7

 

2,00

37

 Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

 E-39

 6

 

1,73

38

 

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

 F-41

 5

 1,47

39

 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

 F-42

 6

 

1,73

40

 Roboty budowlane specjalistyczne

 

F-43

 4

 

1,20

41

 

Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych

 

G-45

 3

 0,93

42

 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

 G-46

 

3

 0,93

43

 

Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

 

G-47

 3

 0,93

44

 

Transport lądowy oraz transport rurociągowy

 

H-49

 

4

 1,20

45

 

Transport wodny

 H-50

 

8

 2,26

46

 Transport lotniczy

 

H-51

 2

 0,67

47

 Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

 

H-52

 5

 1,47

48

 

Działalność pocztowa i kurierska

 H-53

 5

 1,47

49

 

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

 I

 2

 0,67

50

 Informacja i komunikacja

 J

 2

 0,67

51

 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

 K

 2

 0,67

52

 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

 

L

 2

 0,67

53

 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

 

M

 2

 

0,67

54

 

Wynajem i dzierżawa

 N-77

 4

 1,20

55

 Działalność związana z zatrudnieniem

 

N-78

 4

 

1,20

56

 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

 N-79

 

2

 0,67

57

 Działalność detektywistyczna i ochroniarska

 N-80

 

3

 0,93

58

 

Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

 N-81

 4

 

1,20

59

 

Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

 N-82

 

2

 0,67

60

 

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialne

 O,U

 3

 

0,93

61

 Edukacja

 P

 3

 0,93

62

 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

 

Q

 

4

 1,20

63

 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

 R

 3

 0,93

64

 Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

 S,T

 

2

 0,67

* Kod PKD określony w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U.  poz. 1885,  z 2009 r.  poz. 489 oraz z 2017 r. poz. 2440).

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

Zobacz także: Moja firma Kadry

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Informacja Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »