Kategorie

Wysokość składki wypadkowej od 1 kwietnia 2018 r.

Adam Kuchta
Redaktor portalu Infor.pl
Wysokość składki wypadkowej od 1 kwietnia 2018 r. /Fot. Fotolia
Fotolia
Na początku kwietnia 2018 roku zaczną obowiązywać nowe regulacje w zakresie składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Składka dla płatnika zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż dziewięciu ubezpieczonych będzie obniżona do 1,67%, z obecnych 1,8%.

Nowe rozporządzenie w sprawie składki na ubezpieczenie wypadkowe

Zmiany zakłada projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków ( z dnia 26 stycznia 2018 r.).

Wyjaśnijmy, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych kategorię ryzyka dla grup działalności ustala się na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego za trzy ostatnie lata kalendarzowe, dostępne w dniu 31 stycznia danego roku. Kategorię ryzyka dla grup działalności ustala się na okres nie dłuższy niż trzy lata składkowe, co oznacza, że począwszy od roku składkowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2018 r. dla poszczególnych grup działalności powinny być ogłoszone nowe kategorie ryzyka.

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

W związku z tym projektowane rozporządzenie określa nowe kategorie ryzyka i odpowiadające im stopy procentowe składki.

Zmiany w zakresie kategorii ryzyka i wysokości składki

Nowe rozporządzenie przewiduje, że w stosunku do obowiązującej regulacji tę samą kategorię ryzyka i tę samą stopę procentową składki wypadkowej zachowają 32 grupy działalności.

Wzrost kategorii ryzyka i tym samym wzrost stopy procentowej składki dotyczy 4 grup, natomiast w przypadku 28 grup efektem zmiany kategorii ryzyka jest obniżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Najniższa stopa procentowa składki dla grup działalności wynosić będzie 0,67 %, natomiast najwyższa -  3,33%.

Reklama

Z uwagi na to, że stopa procentowa składki dla płatnika zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych oraz dla płatników składek niepodlegających wpisowi do rejestru REGON wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności oznacza to, że w nowym roku składkowym dla tych płatników składek będzie ona niższa i wyniesie 1,67 % (obecnie 1,8 %).

Natomiast ci płatnicy składek, którzy nie składali informacji ZUS IWA z uwagi na brak obowiązku jej składania, składkę na ubezpieczenie wypadkowe opłacają według stopy procentowej właściwej dla ich grupy działalności.

Zobacz wskaźnik: Stopy procentowe składki wypadkowej

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia czytamy, że zaproponowane zmiany pozytywnie wpłynął na sektor małych i średnich przedsiębiorstw, ponieważ obniżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe przyczyni się do poprawy ich sytuacji finansowej. Natomiast zmniejszenie kosztów funkcjonowania tych przedsiębiorstw może też pozytywnie wpłynąć na rynek pracy.

Stopy procentowe składki wypadkowej dla grup działalności

Poniższa tabela zawiera grupy działalności, kategorie ryzyka i stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe dla poszczególnych grup działalności, zaproponowane w projekcie rozporządzenia.

Polecamy: Kodeks pracy 2018. Praktyczny komentarz z przykładami

Lp.

 

Grupy działalności

Kod PKD*

Kategorie ryzyka

Stopy procentowe składki (%)

1

 2

 3

 4

 5

1

 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

 

A-01

 

9

 2,53

2

 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

 

A-02

 

10

 2,80

3

 Rybactwo

 

A-03

 4

 1,20

4

 Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)

 

B-05

 12

 3,33

5

 Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego

 B-06

 10

 2,80

6

 Górnictwo rud metali

 B-07

 

11

 3,06

7

 Pozostałe górnictwo i wydobywanie

 B-08

 7

 2,00

8

 

Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie

 

B-09

 11

 3,06

9

 

Produkcja artykułów spożywczych

 C-10

 5

 

1,47

10

 Produkcja napojów

 C-11

 4

 

1,20

11

 Produkcja wyrobów tytoniowych

 C-12

 

4

 

1,20

12

 Produkcja wyrobów tekstylnych

 

C-13

 5

 1,47

13

 

Produkcja odzieży

 C-14

 

3

 0,93

14

 Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych

 C-15

 3

 0,93

15

 

Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania

 

C-16

 8

 2,26

16

 Produkcja papieru i wyrobów z papieru

 

C-17

 6

 1,73

17

 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

 

C-18

 3

 0,93

18

 Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej

 

C-19

 

5

 1,47

19

 

Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

 C-20

 5

 

1,47

20

 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

 C-21

 4

 

1,20

21

 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

 

C-22

 5

 

1,47

22

 

Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

 

C-23

 6

 1,73

23

 

Produkcja metali

 

C-24

 

9

 2,53

24

 

Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

 C-25

 6

 1,73

25

 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych

 C-26

 

3

 0,93

26

 Produkcja urządzeń elektrycznych

 C-27

 5

 

1,47

27

 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

 C-28

 5

 

1,47

28

 

Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli

 C-29

 

5

 1,47

29

 

Produkcja pozostałego sprzętu transportowego

 

C-30

 6

 1,73

30

 

Produkcja mebli

 C-31

 5

 1,47

31

 

Pozostała produkcja wyrobów

 

C-32

 

4

 

1,20

32

 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

 C-33

 5

 1,47

33

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

 

D-35

 

4

 1,20

34

 Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

 

E-36

 

5

 1,47

35

 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

 E-37

 5

 1,47

36

 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców

 E-38

 7

 

2,00

37

 Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

 E-39

 6

 

1,73

38

 

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

 F-41

 5

 1,47

39

 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

 F-42

 6

 

1,73

40

 Roboty budowlane specjalistyczne

 

F-43

 4

 

1,20

41

 

Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych

 

G-45

 3

 0,93

42

 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

 G-46

 

3

 0,93

43

 

Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

 

G-47

 3

 0,93

44

 

Transport lądowy oraz transport rurociągowy

 

H-49

 

4

 1,20

45

 

Transport wodny

 H-50

 

8

 2,26

46

 Transport lotniczy

 

H-51

 2

 0,67

47

 Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

 

H-52

 5

 1,47

48

 

Działalność pocztowa i kurierska

 H-53

 5

 1,47

49

 

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

 I

 2

 0,67

50

 Informacja i komunikacja

 J

 2

 0,67

51

 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

 K

 2

 0,67

52

 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

 

L

 2

 0,67

53

 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

 

M

 2

 

0,67

54

 

Wynajem i dzierżawa

 N-77

 4

 1,20

55

 Działalność związana z zatrudnieniem

 

N-78

 4

 

1,20

56

 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

 N-79

 

2

 0,67

57

 Działalność detektywistyczna i ochroniarska

 N-80

 

3

 0,93

58

 

Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

 N-81

 4

 

1,20

59

 

Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

 N-82

 

2

 0,67

60

 

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialne

 O,U

 3

 

0,93

61

 Edukacja

 P

 3

 0,93

62

 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

 

Q

 

4

 1,20

63

 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

 R

 3

 0,93

64

 Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

 S,T

 

2

 0,67

* Kod PKD określony w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U.  poz. 1885,  z 2009 r.  poz. 489 oraz z 2017 r. poz. 2440).

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

Zobacz także: Moja firma Kadry

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  24 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  System e-TOLL ruszył 24 czerwca

  e-TOLL. 24 czerwca 2021 r. Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) uruchamiają nowy system poboru opłat za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz za przejazd po płatnych odcinkach autostrad Konin-Stryków (A2) i Wrocław-Sośnica (A4) zarówno dla pojazdów ciężkich jak i lekkich. Na miejscach poboru opłat autostrad A2 i A4 wyznaczone zostały pasy przejazdowe dedykowane dla użytkowników systemów e-TOLL i viaTOLL.

  30 tys. zł kwoty wolnej od podatku dla rozliczających się liniowo

  Polski Ład - przedsiębiorcy chcą zmian, m.in. kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł dla przedsiębiorców rozliczających się liniowo. O wprowadzenie podatkowych zmian do Polskiego Ładu wystąpił do premiera Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

  Zwrot VAT zapłaconego w Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 r.

  Zwrot VAT. Wielka Brytania będzie nadal przyznawać zwroty podatku VAT przedsiębiorcom z UE. Taką informację potwierdziła brytyjska administracja podatkowa - poinformowało 23 czerwca 2021 r. polskie Ministerstwo Finansów.

  Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach dla uczniów szkół ponadpodstawowych

  Krajowa Izba Doradców Podatkowych i Ministerstwo Finansów zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Podatkach. Dwuetapowy konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, a ze względu na pandemię w tym roku zostanie przeprowadzony w formule online.

  Praktyka w stosowaniu przepisów o MDR

  Regulacje dotyczące schematów podatkowych (MDR) obowiązują w polskim porządku prawnym od 1 stycznia 2019 roku, a więc już ponad dwa lata. Co więcej, biorąc pod uwagę retrospektywny obowiązek zgłaszania schematów podatkowych, można powiedzieć, że zaraportowane do tej pory schematy podatkowe dotyczą uzgodnień, w zakresie których to pierwsza czynność miała miejsce nawet trzy lata temu (schematy transgraniczne).

  Korepetycje, kursy i inne usługi prywatnego nauczania - zwolnienie z VAT

  Prywatne nauczanie a VAT. Usługi prywatnego nauczania świadczone przez nauczycieli są zwolnione z VAT. Konieczne jest jednak posiadanie przez nauczyciela kierunkowego wykształcenia, a także świadczenie usług nauczania na podstawie umowy zawartej z uczniem (lub opiekunem prawnym ucznia). Jednak zwolnienie to nie ma zastosowania do usług świadczonych przez nauczycieli w ramach zajęć organizowanych przez podmiot trzeci.

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI - od kiedy?

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z 18 marca 2021 r. (sygn. I SA/Op 22/21) potwierdził, że prawo do skorzystania ze zwolnienia podatkowego w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI) istnieje od momentu poniesienia pierwszych kosztów kwalifikowanych. Takie rozstrzygnięcie kwestionuje dotychczas powszechne wśród organów skarbowych.

  Wzór deklaracji uproszczonej AKC-US od 1 lipca 2021 r.

  Akcyza od samochodów osobowych. Ustawodawca określił nowy wzór deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US). Rozporządzenie w tej sprawie wchodzi w życie 1 lipca 2021 r.

  Globalne podatki i minimalna stawka CIT [Raport PIE]

  Globalne podatki. Transfer zysków do rajów podatkowych powoduje, że globalne wpływy z podatku CIT są corocznie zmniejszane o ok 240 mld USD. Najbogatsi ludzie świata przelewają 7,6 bln USD na zagraniczne konta, by uniknąć organów podatkowych. Polski Instytut Ekonomiczny w raporcie „Global taxes in the post-COVID-19 era” wskazuje, że wprowadzenie globalnego podatku majątkowego zapewniłoby 289 mld USD rocznie, globalnego podatku klimatycznego – 279 mld USD rocznie, a globalnej minimalnej stawki CIT – 127 mld USD rocznie. Zebrane w ten sposób środki wystarczyłyby na zaszczepienie przeciw COVID-19 każdej dorosłej osoby na świecie 4 razy w ciągu roku.

  VAT e-commerce. Procedura szczególna dla przesyłek do 150 euro

  VAT e-commerce. Resort finansów objaśnia uproszczoną procedurę w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. „USZ”). Zmiany już od 1 lipca 2021 r.

  Fundusze inwestycyjne - zmiana przepisów

  Fundusze inwestycyjne. 22 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Projekt ten dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, dotyczących funduszy inwestycyjnych oraz zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Zgodnie z projektem większość zmian ma wejść w życie 2 sierpnia 2021 r.

  Należyta staranność w cenach transferowych w świetle objaśnień Ministerstwa Finansów

  Należyta staranność w cenach transferowych. Pojęcie należytej staranności nie jest sprecyzowane w przepisach. Ustawodawca nie wskazuje konkretnych działań, które powinny zostać powzięte, ani informacji, które należy weryfikować. Pewne wskazówki w zakresie domniemania oraz należytej staranności, o których mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT wynikają z objaśnień podatkowych MF.

  Pakiet Slim VAT 2 z poprawkami

  Slim VAT 2. Sejmowa komisja finansów publicznych przyjęła w dniu 22 czerwca, wraz z poprawkami, nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, której celem jest uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet Slim VAT 2.

  Refakturowanie podatku od nieruchomości na dzierżawcę lub najemcę

  Refakturowanie podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości nie może być przedmiotem sprzedaży lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w efekcie nie podlega odrębnemu „refakturowaniu”. Jednak jeżeli strony umowy dzierżawy lub najmu postanowią, że wynajmujący „przerzuca” koszt podatku od nieruchomości na dzierżawcę (najemcę), wówczas koszt ten stanowi element ceny usługi dzierżawy (najmu). Innymi słowy wartość podatku od nieruchomości stanowi część zapłaty (czynszu) za usługę dzierżawy lub najmu. Dlatego też w takiej sytuacji wydzierżawiający (lub najemce) powinien wystawić fakturę, w której podstawa opodatkowania, to łączna cena (wartość) usługi dzierżawy obejmująca m.in. wartość podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Koszty podatku od nieruchomości nie mogą bowiem stanowić samodzielnego świadczenia, lecz są elementem podstawowej czynności, jaką jest dzierżawa nieruchomości, zatem co do zasady nie powinny być wykazywane na fakturze w odrębnej pozycji.

  Transparentność wynagrodzeń w UE - jak się przygotować?

  Transparentność wynagrodzeń w UE. Projekt przygotowany przez Komisję Europejską zakłada rewolucyjne zmiany w zakresie transparentności wynagrodzeń. Jakie rozwiązania zakłada i jakie konsekwencje może za sobą nieść? Jak przygotować organizację do ujawnienia płac?

  Jaki wzrost PKB w 2021 roku?

  PKB w 2021 roku. Wzrost gospodarczy (tj. wzrost Produktu Krajowego Brutto - PKB) Polski w 2021 r. może zbliżyć się do 5 proc., ale resort finansów pozostaje konserwatywny w swoich prognozach - powiedział 22 czerwca PAP Biznes minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Podkreślił, że w budżecie są zabezpieczone środki na wypadek kolejnej fali pandemii. Dodał, że wykonanie budżetu po czerwcu może być zbliżone do tego po maju, kiedy to w odnotowano nadwyżkę w wysokości 9,4 mld zł.

  Elektroniczny TAX FREE od początku 2022 roku

  Ustawa o VAT daje możliwość zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym. Procedura TAX FREE pozwala turystom odwiedzającym Polskę na uniknięcie podwójnego opodatkowania. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa szykują zmiany dla przedsiębiorców działających w systemie zwrotu VAT podróżnym od początku 2022 roku, polegającą na odejściu od papierowej wersji procedury i zastąpienie jej elektronicznym systemem ewidencji.

  Przedsiębiorca jako honorowych dawca krwi - co przysługuje?

  Honorowy dawca krwi, który jest pracownikiem, po oddaniu krwi może otrzymać dwa dni wolnego. Co jednak w sytuacji gdy honorowym dawcą krwi jest przedsiębiorca? Czy z tego tytułu przysługują mu jakieś preferencje?

  Zmęczenie cyfrowe w czasie pandemii

  Zmęczenie cyfrowe. 41% ankietowanych niepokoi się wpływem Internetu na dobre samopoczucie bardziej niż przed pandemią – wynika z badania EY. Jak postrzegamy obecnie korzystanie z kanałów cyfrowych?

  E-faktury - zagrożenia i ryzyka

  E-faktury. Już w październiku 2021 r. w Polsce zostaną wprowadzone e-faktury – zapowiada polski rząd. Na razie będą dobrowolną formą rozliczenia, jednak za dwa lata (od 2023 roku) system podatkowy zostanie całkowicie zdigitalizowany. Eksperci wskazują, że oprócz oczywistych korzyści, takich jak uszczelnienie systemu podatkowego czy uproszczenie rozliczeń między kontrahentami, e-faktury wiążą się też z pewnymi ryzykami. To przede wszystkim obawa przed inwigilacją i działaniami hakerów.

  Pakiet VAT e-commerce, czyli podwyżki w e-handlu

  Pakiet VAT e-commerce. Nowelizacja ustawy o VAT wprowadza tzw. unijny pakiet e-commerce. Zmiana ma wejść we wszystkich krajach Unii. Celem jest wyrównanie szans firm z UE w konkurowaniu w obszarze handlu elektronicznego z podmiotami z krajów trzecich.

  Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) – jakie korzyści?

  Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) jest narzędziem do zmniejszenia zobowiązania podatkowego w ramach grupy kapitałowej umożliwiającym zwiększenie swobody dokonywania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi wchodzącymi w skład PGK oraz zmniejszenie obowiązków administracyjnych związanych z rozliczeniem CIT. Jednak funkcjonowanie w ramach takiej grupy wiąże się również z ryzykiem, które wynika z konieczności przestrzegania bardzo rygorystycznych warunków PGK. Jest to więc rozwiązanie korzystne, a zarazem ryzykowne dla podatników.

  Czy podatek może zapłacić za podatnika inny podmiot?

  Zapłata podatku. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w wyroku z 14 kwietnia 2021 r. (sygn. II FSK 3305/18) , że zobowiązanie podatkowe płatnika wygasa również w przypadku, kiedy kiedy wpłata podatku realizowana jest przez podmiot trzeci. Konieczne jest jednak aby podatek został opłacony ze środków podatnika, by podmiot uiszczający podatek miał do wykonania tej czynności umocowanie oraz aby wiedzę o tym fakcie miał organ podatkowy, na rzecz którego dokonywana jest konkretna wpłata należności.

  Kościński: jesteśmy za sprawiedliwymi podatkami

  Raje podatkowe, podatek minimalny. Działania resortu finansów ukierunkowane są na wprowadzenie sprawiedliwych podatków w UE i poza nią, dlatego istotne jest zwalczanie rajów podatkowych - poinformował minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

  Tarcza PFR 1.0 - ponad 42 mld zł umorzonych subwencji

  Subwencje z Tarczy PFR. Z 61 mld zł udzielonych subwencji z Tarczy PFR 1.0 umorzymy firmom w sumie 42-45 mld zł, czyli o 4-6 mld zł więcej, niż pierwotnie zakładaliśmy - powiedział wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk.