Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego

Grant Thornton
Grant Thornton to jedna z wiodących organizacji audytorsko-doradczych na świecie.
Małgorzata Przebieracz
Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego
Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego
inforCMS
Jak prawidłowo obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego w przypadku pierwszej pracy pracownika zatrudnionego na umowę o pracę i przy kolejnych zatrudnieniach?

Długie weekendy i dni wolne od pracy w 2020 roku

Każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę ma prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Prawa tego nie może się zrzec. To, z ilu dni wolnych będzie mógł skorzystać zależy przede wszystkim od jego ogólnego stażu pracy oraz od tego czy jest to jego pierwsza praca na umowę o pracę czy kolejne zatrudnienie.

Wymiar urlopu wypoczynkowego

Określony w ten sposób wymiar urlopu na podstawie art. 154 § 1 Kodeksu pracy wynosi:

- 20 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,

- 26 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Do łącznego okresu zatrudnienia wlicza się zarówno wszystkie okresy poprzednich zatrudnień bez względu na przerwy w świadczeniu pracy i sposób ustania stosunku pracy, jak i okresy pobierania nauki niepodlegające sumowaniu, przy czym jeśli okresy te pokrywają się, tzn. jeżeli pracownik jednocześnie pracował i uczył się, to obliczając długość okresu zatrudnienia wybiera się wariant dla niego korzystniejszy. W przypadku ukończenia różnych szkół do okresu pracy determinującego wymiar urlopu wlicza się inną liczbę lat zależną od rodzaju szkoły, to jest:

- czas trwania nauki przewidziany programem nauczania, nie więcej jednak niż 3 lata - gdy mówimy o zasadniczej lub innej równorzędnej szkole zawodowej,

- czas trwania nauki przewidziany programem nauczania, nie więcej jednak niż 5 lat - gdy mówimy o średniej szkole zawodowej,

- 5 lat - gdy mówimy o średniej szkole zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych,

- 4 lata - gdy mówimy o średniej szkole ogólnokształcącej,

- 6 lat - gdy mówimy o szkole policealnej,

- 8 lat - gdy mówimy o szkole wyższej (studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie).

Polecamy: Monitor prawa pracy i ubezpieczeń

Wymiar urlopu wypoczynkowego w przypadku pierwszej pracy


Pracownikowi zatrudnionemu po raz pierwszy na umowę o pracę, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, na podstawie art. 153 § 1 Kodeksu pracy przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego z upływem każdego kolejnego miesiąca pracy w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu, z którego mógłby skorzystać po przepracowaniu całego roku. W przypadku pierwszej pracy w życiu, gdy łączny okres zatrudnienia nie przekracza jeszcze 10 lat, zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy uzyskuje zatem prawo do korzystania z urlopu w częściach - w wysokości 1/12 z 20 dni po przepracowaniu każdego miesiąca pracy, to jest np. po pierwszym miesiącu ma prawo do 1,(6) dnia odpoczynku, a po dwóch miesiącach do 3,(3) dnia odpoczynku.

Przyjmuje się, że jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy, jeśli taki jest dobowy wymiar czasu pracy pracownika w danym dniu. W związku jednak z tym, że w sytuacji pierwszej pracy nie dokonuje się zaokrąglenia liczby dni odpoczynku, to możliwe jest udzielenie urlopu w wymiarze godzinowym odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy, jeżeli ta część pozostała do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika. Mimo to prezentuje się także stanowisko, że pracodawca chcąc uprzywilejować osobę zatrudnioną może udzielić jej urlopu w wyższym wymiarze zaokrąglając liczbę dni odpoczynku.

Warto pamiętać, że odnosząc się do powszechnie stosowanych zasad w prawie pracy okres miesiąca pracy nie kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi tego terminu (tak jak to jest w prawie cywilnym) tylko z upływem dnia poprzedzającego go, to jest np. jeśli zakład pracy zawarł umowę o pracę od dnia 01.09.2011 roku to pierwszy miesiąc pracy (z możliwością nabycia uprawnień do urlopu) upłynął pracownikowi 30.09.2011 roku, natomiast jeśli umowa o pracę została zawarta od dnia 21.09.2011 roku to pierwszy miesiąc pracy upłynął 20.10.2011 roku i tego dnia pracownik nabył prawo do swojego pierwszego urlopu. Pogląd taki prezentowany jest także w orzecznictwie sądowym.

Wyznaczając wymiar urlopu wypoczynkowego w przypadku pierwszej pracy w pełnym wymiarze czasu pracy należy przede wszystkim obliczyć przez ile pełnych miesięcy pracy zatrudniony będzie ją świadczył. Liczbę miesięcy przemnaża się przez wyznaczony uprzednio „wymiar miesięczny” czyli 1,(6) dnia, a otrzymany wynik przelicza się na pełne dni odpoczynku, natomiast niepełną część dnia przelicza się na pozostałe godziny wolne do wykorzystania. Przykładowo, jeśli pracownik podejmie swoją pierwszą pracę na pełen etat na okres czterech miesięcy to wówczas wymiar urlopu wypoczynkowego wyniesie:

W związku z powyższym w przypadku czterech miesięcy pracy wymiar urlopu wypoczynkowego w wysokości 6,(6) dnia oznacza dla pracownika 6 pełnych dni odpoczynku po 8 godzin oraz 0,(6) dnia co przeliczone na godziny stanowi 5 godzin i 20 minut.

Przykład 1

Dnia 11.07.2011 roku zakład pracy zawarł umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na trzymiesięczny okres próbny od 11.07.2011 roku do 10.10.2011 roku z pracownikiem Piotrem będącym absolwentem szkoły policealnej (szkoła ukończona dnia 22.06.2011 roku), dla którego jest to pierwsza praca.

- Staż pracy Pana Piotra będący podstawą do naliczenia urlopu wypoczynkowego w tym zakładzie pracy wynosi 6 lat (z tytułu ukończenia szkoły policealnej).

- Wymiar urlopu wypoczynkowego Pana Piotra w 2011 roku będący podstawą do obliczenia liczby przysługujących mu dni urlopu do wykorzystania w związku z dotychczasowym stażem pracy krótszym niż 10 lat wynosi 20 dni.

- Wymiar urlopu wypoczynkowego Pana Piotra proporcjonalny do zawartej umowy o pracę z obecnym pracodawcą wynosi 5 dni (1/12 z 20 dni za każdy miesiąc pracy czyli 1/12 przemnożona przez wymiar urlopu to jest 20 i liczbę miesięcy pracy to jest 3, bez zaokrąglania), przy czym do dnia 09.10.2011 roku pracownik ma prawo do 3,(3) dni odpoczynku, a prawo do kolejnych nabywa dopiero dnia 10.10.2011 roku po przepracowaniu całych trzech miesięcy pracy.

Wymiar urlopu wypoczynkowego przy kolejnych zatrudnieniach

W każdym następnym roku kalendarzowym pracownik nabywa prawo do kolejnych urlopów wypoczynkowych. Pracownikowi uprawnionemu do kolejnego urlopu, podejmującemu następne zatrudnienie na umowę o pracę w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy z dotychczasowym pracodawcą, na podstawie art. 1551 § 1 Kodeksu pracy przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do okresu u niego przepracowanego. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy przed rozwiązaniem umowy o pracę osoba zatrudniona wykorzysta urlop w wymiarze jej przysługującym lub w wyższym. Wówczas kolejny pracodawca musi odpowiednio skorygować wymiar urlopu umniejszając go w ten sposób, by łączny należny pracownikowi w danym roku kalendarzowym wymiar nie był niższy od tego, który wynika z okresu zatrudnienia w danym roku u wszystkich pracodawców.

W pozostałych przypadkach nowy zakład pracy daje pracownikowi kolejne prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego (w przypadku umowy o pracę na czas nie krótszy niż do końca roku) albo w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym (w przypadku umowy o pracę na czas krótszy niż do końca roku). Bardzo istotne jest w takiej sytuacji zwracanie uwagi na to, by łączny należny pracownikowi w danym roku kalendarzowym wymiar nie był wyższy od określonego ogólnym stażem i wymiarem czasu pracy.

Przy tego typu wyliczeniach niepełny miesiąc kalendarzowy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca, a jeśli w tym samym miesiącu kalendarzowym nastąpi ustanie stosunku pracy i nawiązanie nowego, to zaokrąglenia do pełnego miesiąca dokonuje dotychczasowy pracodawca. Niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

Chcąc precyzyjnie wyznaczyć wymiar urlopu wypoczynkowego przy kolejnych zatrudnieniach na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy należy analogicznie obliczyć przez ile miesięcy pracy zatrudniony będzie ją świadczył. Liczbę miesięcy przemnaża się przez wyznaczony „wymiar miesięczny” czyli 1,(6) dnia w przypadku gdy wymiar jest równy 20 dni oraz 2,1(6) dnia w przypadku gdy wymiar jest równy 26 dni, a otrzymany wynik zaokrągla się w górę (bądź w dół) - w zależności od wariantu. Przykładowo, jeśli pracownik legitymujący się ponad dziesięcioletnim stażem pracy podejmie następną pracę w danym roku kalendarzowym na pełen etat na okres czterech miesięcy (od maja do sierpnia) to wówczas wymiar urlopu wypoczynkowego wyniesie:

Jeżeli natomiast ta sama osoba zawrze w danym roku kalendarzowym kolejną umowę o pracę z innym pracodawcą na pełen etat na okres czterech miesięcy (od września do końca roku) to wówczas przy obliczaniu wymiaru urlopu wypoczynkowego trzeba będzie odjąć od pełnego wymiaru zsumowane uprzednio wszystkie wykorzystane już w danym roku dni urlopu.

Przykład 2

Dnia 01.09.2011 roku zakład pracy zawarł umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na dwumiesięczny okres próbny od 01.09.2011 roku do 31.10.2011 roku z pracownicą Marią legitymującą się dwoma dyplomami ukończenia szkoły wyższej (studia licencjackie ukończone dnia 10.06.2009 roku i studia magisterskie ukończone dnia 29.08.2011 roku) oraz czternastomiesięcznym stażem pracy (umowa o pracę z poprzednim pracodawcą od 01.07.2010 roku do 31.08.2011 roku, dodatkowo: informacja ze świadectwa pracy o liczbie wykorzystanych dni urlopu wypoczynkowego w bieżącym roku kalendarzowym - 14 dni).

- Staż pracy Pani Marii wynosi razem 9 lat i 2 miesiące (8 lat z tytułu ukończenia trzyletnich studiów licencjackich oraz rok i 2 miesiące pracy, gdyż okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy biegł równolegle z dodatkowym okresem pobierania nauki, nie nadającym większych uprawnień z tytułu ukończenia studiów magisterskich).

- Wymiar urlopu wypoczynkowego Pani Marii w 2011 roku w związku z dotychczasowym łącznym stażem pracy krótszym niż 10 lat wynosi 20 dni.

- Wymiar urlopu wypoczynkowego Pani Marii proporcjonalny do zawartej umowy o pracę z obecnym pracodawcą wynosi 3,(3) dnia - co po zaokrągleniu w górę daje 4 dni (1/12 z 20 dni za każdy miesiąc pracy czyli 1/12 przemnożona przez wymiar urlopu to jest 20 i liczbę miesięcy pracy to jest 2, zaokrąglona w górę).

Przykład 3

Dnia 20.10.2011 roku pracownica Maria (z przykładu 2) w trakcie trwania umowy o pracę z aktualnym pracodawcą otrzymała inną propozycję pracy w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony od 01.11.2011 roku do 30.04.2012 roku, z której zdecydowała się skorzystać po rozwiązaniu się dotychczasowej umowy o pracę z upływem czasu, na który była zawarta, to jest z dniem 31.10.2011 roku (umowa o pracę z ostatnim pracodawcą od 01.09.2011 roku do 31.10.2011 roku, dodatkowo: informacja ze świadectwa pracy o liczbie wykorzystanych dni urlopu wypoczynkowego w bieżącym roku kalendarzowym - 4 dni).

- Staż pracy Pani Marii u kolejnego pracodawcy na dzień 01.11.2011 roku wynosi obecnie razem 9 lat i 4 miesiące (8 lat z tytułu ukończenia trzyletnich studiów licencjackich, rok i 2 miesiące pracy z poprzedniego zakładu pracy oraz 2 miesiące z ostatniego).

- Wymiar urlopu wypoczynkowego Pani Marii w 2011 roku w związku z dotychczasowym łącznym stażem pracy krótszym niż 10 lat wynosi nadal 20 dni.

- Wymiar urlopu wypoczynkowego Pani Marii w nowym zakładzie pracy wynosi 2 dni (mimo, że wyliczany proporcjonalnie do zawartej umowy o pracę z nowym pracodawcą wynosi 3,(3) dnia), ponieważ należny pracownikowi w danym roku kalendarzowym wymiar nie może przekroczyć tego określonego w kodeksie pracy (w tym wypadku 20) - co po uwzględnieniu 14 dni urlopu wykorzystanych w poprzednim zakładzie pracy i 4 dni urlopu wykorzystanych w ostatnim zakładzie pracy (według danych i wyliczeń z przykładu 2) da dokładnie 2 dni.


Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - Dz. U. 1974 nr 24, poz. 141 (tekst pierwotny) i Dz. U. 1998 nr 21, poz. 94 (tekst jednolity) z późn. zm.; Dz. U. 2011 nr 36, poz. 181, nr 63, poz. 322, nr 80, poz. 432 oraz nr 144, poz. 855 (wg stanu prawnego na dzień 29 grudnia 2011 roku)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika - Dz. U. nr 62, poz. 286 z późn. zm.; 2002 nr 214, poz. 1812, 2003 nr 230, poz. 2293, 2006 nr 125, poz. 869,  2009 nr 115, poz. 971 (wg stanu prawnego na dzień 29 grudnia 2011 roku)

Małgorzata Przebieracz

Outsourcing Rachunkowości - Grant Thornton

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Konferencja: FORUM KADR I KSIĘGOWOŚCI 2022
Konferencja: FORUM KADR I KSIĘGOWOŚCI 2022
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek od spadków i darowizn
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Podatkowi od spadków i darowizn nie podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:
  spadku
  darowizny
  odpłatnego zniesienia współwłasności
  zasiedzenia
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Wspólne rozliczenia podatkowe samotnych rodziców z dziećmi przywrócone
  Procedowana ustawa o podatku PIT od osób fizycznych przywraca możliwość wspólnego rozliczania się samotnych rodziców z dziećmi – powiedziała 20 maja 2022 r. wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha.
  Pekao SA: spirala płacowo-cenowa się rozkręca
  Płace w sektorze przedsiębiorstw przyspieszyły w kwietniu z 12,4 do 14 proc. rok do roku, to oznacza rozkręcanie się spirali płacowo-inflacyjnej - ocenili analitycy Pekao SA, odnosząc się do piątkowych danych GUS.
  Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej podatnika VAT - kontrolowana spółka zagraniczna
  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: “TSUE”) 7 kwietnia 2022 r. zajął się kolejny raz problemem stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (en: “fixed establishment”, dalej: “FE”) przy okazji sprawy C-333/20 zainicjowanej przez rumuński sąd apelacyjny wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym.
  Kredyt przedsiębiorcy we franku szwajcarskim. Przedsiębiorca-frankowicz też może wygrać w sądzie
  Do tej pory to głównie konsumenci walczyli w sądach z bankami o uwolnienie się od kredytów w CHF i odzyskanie pieniędzy. Działo się tak dlatego, że szeroko komentowane orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotyczyły przede wszystkim spraw konsumenckich i wydawane były na podstawie przepisów, które dotyczyły relacji konsument – przedsiębiorca. Wydawać by się mogło, że frankowy przedsiębiorca nie może kwestionować ważności swojej umowy, jednak jest zupełnie inaczej co potwierdza decyzja Sądu Najwyższego!
  Grupy VAT możliwe od 1 stycznia 2023 r.
  Grupy VAT będzie można zawiązywać od 1 stycznia 2023 roku, a nie – jak to miało być pierwotnie – od 1 lipca 2022 roku. Nowelizacja Polskiego Ładu po poprawkach senackich ponownie trafia do Sejmu. Czym są grupy VAT i jakie korzyści lub ryzyka niosą dla przedsiębiorców?
  Zakupy w zagranicznych sklepach internetowych – podatki, cło, reklamacje. Jak wybrać uczciwego sprzedawcę na eBay lub Aliexpress?
  Jak bezpiecznie kupować w zagranicznym sklepie internetowym? Prowizje, grzywny, a nawet długi – zakupy w zagranicznych sklepach internetowych mogą być droższe niż myślisz! Kiedy zakupy za granicą mogą się skończyć grzywną od Urzędu Celno-Skarbowego? Uwaga na przewalutowanie i prowizje – przez nie cena może wzrosnąć! Jak wybrać uczciwego sprzedawcę na eBay lub Aliexpress?
  Darowizny na rzecz uchodźców zwolnione z VAT
  Zmianie uległy przepisy dotyczące stosowania obniżonych stawek podatku od towarów i usług. Obowiązuje zerowa stawka VAT od darowizn na rzecz uchodźców. Osoby udzielające pomocy uchodźcom z Ukrainy mogą korzystać z zerowego VAT dla nieodpłatnych dostaw towarów i świadczenia usług. Zwolnienie z VAT w tym zakresie ma obowiązywać do 30 czerwca br.
  VAT od umów długoterminowych - jak rozliczać
  Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT wymaga prawidłowego określenia chwili dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. W przypadku czynności długoterminowych, gdy obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych, największy problem stwarza ustalenie momentu wykonania usługi. Spory wywołuje odpowiedź na pytanie, które usługi możemy uznać za wykonane z końcem okresów rozliczeniowych, gdy są ustalane. Natomiast gdy nie mamy określonych okresów rozliczeniowych, powstaje pytanie, czy umowa długoterminowa jest wykonana z dniem jej zawarcia czy zakończenia. Obecnie organy zajmują niekorzystne dla podatników stanowisko.
  Semeniuk: trwają rozmowy z sektorem bankowym na temat kredytów o stałym oprocentowaniu
  Rozmawiamy z sektorem bankowym o możliwości wprowadzenia stałego oprocentowania kredytów. Chcemy wyjść z takim pakietem, nasz resort jest za to odpowiedzialny – powiedziała w czwartek wiceminister rozwoju Olga Semeniuk
  Waloryzacja składek na kontach ubezpieczonych w ZUS o ponad 9 proc. w czerwcu 2022 r.
  W czerwcu 2022 r. stan kont osób ubezpieczonych w ZUS, gdzie gromadzone są informacje o składkach na ubezpieczenie emerytalne, wzrośnie o 9,33 proc. Przełoży się to bezpośrednio na wysokość przyszłej emerytury – poinformowała PAP prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Osobie, która zgromadziła na koncie w ZUS 450 tys. zł, dopiszemy prawie 42 tys. zł – wskazała przykładowo prezes ZUS.
  Co zmieniło się w podatku u źródła (WHT) od 1 stycznia 2022 r.? Mechanizm „Pay and Refund”
  Ostatnia duża nowelizacja przepisów o podatku u źródła została uchwalona w październiku ubiegłego roku, a jej przepisy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Mimo w znacznej mierze słusznej krytyki, z jaką spotkał się sztandarowy projekt rządu pod hasłem „Polski Ład”, zmiany w zakresie WHT w większości należy ocenić pozytywnie. W 2022 roku wraca konstrukcja „Pay and Refund” (zawieszona w 2019 roku na 3 lata), ale w zmienionej formie.
  Webinarium 26 maja: Dywidenda za 2021 rok a podatek u źródła. Jak się przygotować do wypłaty?
  Serdecznie zapraszamy 26 maja 2022 r. o godz. 10:00 na webinarium dotyczące najlepszych praktyk przy wypłacie dywidend. Wiele spółek obecnie zamyka sprawozdania finansowe i planuje wypłaty dywidend do udziałowców. Z naszych obserwacji wynika, że kwestia podatku u źródła od dywidend to zagadnienie, które nadal budzi sporo wątpliwości wśród płatników. Infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.
  Zaliczki na podatek dochodowy (PIT) – zmiany od 1 lipca 2022 r. i od 1 stycznia 2023 r.
  Zmienią się przepisy dotyczące zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) w tym m.in. kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki, czy zasady stosowania przez płatników kwoty wolnej od podatku. Zmiany te przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład 2.0), który został 12 maja 2022 r. uchwalony przez Sejm i trafił do prac legislacyjnych w Senacie. Część tych zmian wejdzie w życie 1 lipca 2022 r. a część dopiero od 1 stycznia 2023 r. Jak liczyć zaliczki na PIT od 1 lipca 2022 r.? Co zmieni się od 2023 roku?
  Jak inwestować w akcje? Porady dla początkujących
  Inwestowanie w akcje to temat – rzeka, którego wyczerpać się nie da. Z jednej strony taka aktywność nie jest oficjalnie formą hazardu jednak od strony psychologicznej takie skojarzenie jest uzasadnione. Żadna wiedza ekonomiczna nie gwarantuje zysku lub uniknięcia straty. Jednak jeśli zastosujemy podstawowe zasady rozsądku, to pojawi się możliwość pewnego urozmaicenia oraz emocji analogicznych do wygrywania na loterii, oczywiście na mniejszą skalę. Najważniejsze jest traktowanie jak punktu odniesienia pewnego pojęcia z zakresu nauk społecznych – „dające się zaakceptować ryzyko”.
  Płatności online w sklepie internetowym i ich rola w prowadzeniu e-biznesu
  Metody płatności w sklepach internetowych stanowią ważny czynnik przy podejmowa-niu decyzji o zakupach. Kupujący najchętniej finalizują transakcje sposobami, które zna-ją i darzą zaufaniem. Gdy nie ma ich w ofercie sprzedawcy, mogą nawet rezygnować z zakupu, porzucając koszyk z wybranymi towarami.
  Kredyty hipoteczne o stałej stopie procentowej - 53 proc. kredytów udzielonych w PKO BP w marcu
  W I kwartale 2022 roku udział w sprzedaży przez PKO BP kredytów hipotecznych ze stałą stopą procentową osiągnął poziom 38 proc., a w samym marcu udział ten wynosił 53 proc. - podał 19 maja bank. Tego samego dnia wiceminister rozwoju Olga Semeniuk poinformowała, że trwają rozmowy z sektorem bankowym o możliwości wprowadzenia stałego oprocentowania kredytów.
  KO: proponujemy wprowadzenie obligacji NBP
  Proponujemy wprowadzenie obligacji detalicznych NBP, oprocentowanych tak jak stopa inflacji - mówili w środę posłowie KO: Katarzyna Lubnauer i Dariusz Rosati. Ich zdaniem dzięki temu przestanie spadać wartość oszczędności obywateli, a banki będą zmuszone do podniesienia oprocentowania lokat
  Zmiana zasad poboru zaliczek PIT od 1 lipca 2022 r.
  Nowelizacja Polskiego Ładu ma wejść w życie 1 lipca 2022 r. Zmianie ulegną między innymi zasady poboru zaliczek na podatek dochodowy PIT. Co czeka podatników?
  Wyksięgowanie zaległych należności z ksiąg rachunkowych - podstawy i praktyka, odpisy aktualizacyjne, skutki podatkowe
  W życiu rachunkowym przedsiębiorstwa jest kilka bardzo ważnych dat. Na pewno są nimi zakończenie roku podatkowego, termin zamknięcia księgi przychodów i rozchodów oraz termin złożenia zeznania rocznego za dany rok podatkowy. Najczęściej to w tych momentach podatnicy i przedsiębiorcy mają więcej do czynienia z księgowymi czy biurami rachunkowymi. Jednym z elementów porządkowania dokumentacji i ksiąg może być konieczność wyksięgowania zaległych należności z ksiąg rachunkowych.
  Wskaźnik WIRD oparty na stopach depozytów overnight
  Wskaźnik WIRD, który mógłby zastąpić WIBOR, jest oparty na oprocentowaniu depozytów overnight. Takie wskaźniki zwykle są niższe od stawek opartych na rynku międzybankowym – powiedział w środę PAP prezes GPW Benchmark Zbigniew Minda.
  Roczne rozliczenie CIT za 2021 rok do 30 czerwca
  Ministerstwo Finansów przypomina, że do 30 czerwca 2022 r. został przedłużony czas na rozliczenie rocznego podatku CIT za 2021 r. Dotyczy to wszystkich podatników podatku dochodowego od osób prawnych, w tym podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek.
  Inwestycje giełdowe a podatki. Jakich informacji podatkowych oczekiwać od domu maklerskiego inwestując w Polsce i za granicą?
  Szybko następujące zmiany oraz szybko zmieniające się warunki ekonomiczne coraz częściej skłaniają nas do szukania nowych form inwestowania. Jedną z takich form jest inwestowanie w instrumenty finansowe, takie jak akcje, fundusze inwestycyjne czy ETF-y. Z reguły inwestujemy na Giełdzie Papierów Wartościowych, ale w ostatnim czasie daje się zauważyć rosnące zainteresowanie inwestycjami również na giełdach zagranicznych, w zagraniczne papiery wartościowe. Jednakże z inwestycjami wiążą się także obowiązki podatkowe. O ile dość jasno są one określone w przypadku inwestycji na polskiej giełdzie, o tyle obowiązki podatkowe, związane z inwestowaniem na giełdzie zagranicznej, wciąż budzą wiele wątpliwości. Termin na składanie deklaracji podatkowych w 2022 r., co do zasady, już minął. W tym kontekście można zatem, na spokojnie, przeanalizować najciekawsze aspekty związane z wystawianiem (bądź niewystawianiem) informacji PIT-8C przez polskich płatników, dot. zagranicznych papierów wartościowych oraz zagranicznych otwartych funduszy inwestycyjnych.
  Kary umowne a PIT
  Kary umowne, w odróżnieniu od odszkodowań, stanowią przychód z innych źródeł i są objęte PIT. Przekonał się o tym podatnik, którego sprawa zakończyła się ostatecznie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie (wyrok NSA z dnia 29 marca 2022 r. sygn. II FSK 1822/19).
  WIRD, WIRF, WRR - GPW Benchmark rozpoczyna publiczne konsultacje nowych wskaźników stopy procentowej
  18 maja 2022 r. GPW Benchmark SA, spółka zależna Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, która jest Administratorem wskaźników WIBOR i WIBID, opublikowała dokument konsultacyjny dotyczący nowych transakcyjnych wskaźników referencyjnych stopy procentowej, które mogą zastąpić dotychczasowe wskaźniki. GPW Benchmark SA przygotowała propozycję trzech indeksów dla rynku stopy procentowej. Są to: Warszawski Indeks Rynku Finansowego – WIRF, Warszawski Indeks Rynku Depozytowego - WIRD oraz Warsaw Repo Rate - WRR. Konsultacje publiczne odnośnie tych wskaźników potrwają do początku czerwca 2022 r. Wyniki konsultacji mają zostać opublikowane na stronie internetowej GPW Bechmark w połowie czerwca br.
  Prezenty dla kontrahentów spoza UE - rozliczenie VAT
  Prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie produkcji i montażu systemów alarmowych, antywłamaniowych. Nasza działalność jest opodatkowana VAT. Ponieważ współpracujemy w ramach działalności z producentami podzespołów z Chin i Japonii, zakupiliśmy prezenty, które zamierzamy przekazać naszym kontrahentom spoza UE. Czy takie przekazanie należy opodatkować VAT? Czy mamy prawo do odliczenia podatku naliczonego zapłaconego przy nabyciu prezentów?