| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Rozliczenie roczne PIT za 2010 r.

Rozliczenie roczne PIT za 2010 r.

Dokonując rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych, należy ustalić, które przychody podlegają rozliczeniu w zeznaniu rocznym. Część świadczeń nie jest przychodem opodatkowanym, część korzysta ze zwolnienia od podatku, istnieje też grupa świadczeń, które podlegają opodatkowaniu podatkiem zryczałtowanym i nie należy ich wykazywać w zeznaniu rocznym. To podatnik musi prawidłowo określić, które świadczenia faktycznie podlegają wykazaniu w zeznaniu rocznym. Wypełniając sam formularz, unikajmy podstawowych błędów, tj.: podajmy prawidłowy NIP, zaznaczmy odpowiedni kwadrat dotyczący sposobu rozliczenia, podajmy cel złożenia formularza (złożenie zeznania czy korekta), przyporządkujmy przychody do odpowiednich źródeł przychodów, dokonajmy odpowiednich zaokrągleń podstawy opodatkowania i podatku, podpiszmy zeznanie. Ważne jest dokonywanie prawidłowych podsumowań pozycji i innych działań matematycznych. Zeznanie za 2010 r. składamy do 2 maja 2011 r. (30 kwietnia 2010 r. przypada w sobotę). Za datę złożenia zeznania nadesłanego pocztą uważa się datę stempla pocztowego. Pamiętajmy, że nie ma już wątpliwości, że zeznanie roczne może za nas podpisać prawidłowo umocowany pełnomocnik.

Podatek od dochodu – ulga meldunkowa

Od 1 stycznia 2007 r. wprowadzono nowe zasady opodatkowania dochodów z omawianego tu źródła przychodu. Podstawą obliczenia podatku stał się dochód (przychód minus koszty), a sam podatek wynosi 19%. Należy podkreślić, że podatek ten płatny jest, przy zachowaniu warunku, że odpłatne zbycie nastąpi w ciągu 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie odpowiednio nieruchomości, prawa. Organ podatkowy ma prawo określić przychód ze sprzedaży według wartości rynkowej, w przypadku gdyby cena w umowie odbiegała znacząco od cen rynkowych. Koszty uzyskania przychodu stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania. Za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości i praw nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Wysokość nakładów, o których mowa powyżej, ustala się na podstawie faktur VAT oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

PRZYKŁAD

Podatnik zakupił mieszkanie w dniu 12 stycznia 2007 r. za cenę 160 000 zł. W kwietniu 2010 r., po przeprowadzeniu remontu, podatnik sprzedał to mieszkanie za 190 000 zł. Nakłady poczynione na remont wynosiły 20 000 zł i zostały udokumentowane fakturami VAT. Kosztem uzyskania przychodu będzie w tym przypadku kwota 180 000 zł (cena nabycia + koszty remontu). Dochód do opodatkowania wyniesie 10 000 zł.

Za koszt uznajemy te nakłady, które poczynione w czasie ich posiadania, powiększają wartość nieruchomości lub praw. Za koszt nie uznamy więc tych należności, które związane są z eksploatacją lokalu, budynku. Przepisy zakładają coroczną waloryzację kosztów nabycia lub wytworzenia w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku podatkowego w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego. W przypadku zamiany praw lub nieruchomości określonych powyżej dochód ustala się analogicznie u każdej ze stron umowy. Podatek ten płatny jest w terminie złożenia rocznego rozliczenia podatku za rok, w którym nastąpiło zbycie. Dochodu tego nie łączy się z innymi dochodami. Przepisy powyższe nie mają zastosowania, jeżeli:

• budowa i sprzedaż budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych oraz sprzedaż gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów są przedmiotem działalności gospodarczej podatnika,

• przychód ze sprzedaży nieruchomości i praw stanowi przychód z działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej.

W celu złagodzenia skutków tego nowego podatku ustawodawca wprowadził tzw. „ulgę meldunkową”. Na jej mocy zwolnione od 19% podatku były dochody osiągnięte z odpłatnego zbycia:

• budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,

• lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,

• spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,

• prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie

– jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym powyżej na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.

Ulga meldunkowa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. Od początku jej obowiązywania pojawiło się wiele wątpliwości, co do jej prawidłowego funkcjonowania. Wątpliwości dotyczyły w szczególności okresu zameldowania w zbywanych przez podatników nieruchomościach mieszkalnych, tj.:

• czy do okresu zameldowania wlicza się okres zameldowania przed 1 stycznia 2007 r. oraz przed datą nabycia,

• czy zameldowanie powinno bezpośrednio poprzedzać odpłatne zbycie,

• czy okres zameldowania powinien trwać nieprzerwanie przez 12 miesięcy.

Zasadniczo organy podatkowe rozstrzygały te wątpliwości na korzyść podatników, ale w ich efekcie uznano, że mechanizm ulgi meldunkowej nie działa prawidłowo. W konsekwencji nowelizacja u.p.d.o.f. z 6 listopada 2008 r. uchyliła tę ulgę z dniem 1 stycznia 2009 r. Jako argument za jej likwidacją podnoszono również planowane uchylenie obowiązku meldunkowego. Z ulgi meldunkowej można jednak nadal korzystać, na zasadzie praw nabytych, przy sprzedaży domów i mieszkań kupionych w latach 2007–2008.

ZAPAMIĘTAJ

Na zasadzie praw nabytych z „ulgi meldunkowej” mogą skorzystać ci podatnicy, którzy w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. nabyli lub wybudowali (oddali do użytkowania) nieruchomości i prawa określone w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)–c) u.p.d.o.f. Dla tych podatników określono nowy termin do składania oświadczenia o spełnieniu warunków do „ulgi meldunkowej”. Oświadczenie to należy złożyć do urzędu skarbowego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości lub prawa.

PRZYKŁAD

Podatnik oddał do użytkowania dom w marcu 2008 r. Sprzedał go w grudniu

2010 r. Podatnik był zameldowany w domu przez okres ponad 12 miesięcy. W tej sytuacji podatnik może skorzystać z „ulgi meldunkowej'”, jeżeli złoży do urzędu skarbowego w terminie do 2 maja 2011 r. (30 kwietnia 2011 r. przypada w sobotę) oświadczenie o spełnianiu warunków „ulgi meldunkowej”.

Zwolnienie ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków. Ważne jest, że dla skorzystania z tej ulgi liczy się również okres zameldowania przed nabyciem danej nieruchomości. W zeznaniu rocznym za 2010 r. należy wykazać 19% podatek od nieruchomości i praw majątkowych sprzedawanych w tym roku, które podatnik nabył lub wybudował w latach 2007–2008 i nie skorzystał z „ulgi meldunkowej”. W zależności od źródeł przychodów podatnika podatek ten może zostać rozliczony w zeznaniu PIT-36, PIT-36L, PIT-38. Rozliczany jest on w części – Kwota do zapłaty/Nadpłata poszczególnych zeznań.

PRZYKŁAD

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. Jest to jego jedyne źródło dochodów. W 2010 r. sprzedał mieszkanie, które nabył w 2008 r. roku. Podatnik nie może skorzystać z „ulgi meldunkowej”, ponieważ w mieszkaniu nie był zameldowany. Podatek od dochodu ze sprzedaży mieszkania podatnik powinien rozliczyć w zeznaniu PIT-36L (poz. 60).

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

VGD

VGD jest międzynarodową firmą świadczącą usługi w zakresie audytu, podatków, księgowości, kadr i płac oraz doradztwa biznesowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK