| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Rozliczenie roczne PIT za 2010 r.

Rozliczenie roczne PIT za 2010 r.

Dokonując rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych, należy ustalić, które przychody podlegają rozliczeniu w zeznaniu rocznym. Część świadczeń nie jest przychodem opodatkowanym, część korzysta ze zwolnienia od podatku, istnieje też grupa świadczeń, które podlegają opodatkowaniu podatkiem zryczałtowanym i nie należy ich wykazywać w zeznaniu rocznym. To podatnik musi prawidłowo określić, które świadczenia faktycznie podlegają wykazaniu w zeznaniu rocznym. Wypełniając sam formularz, unikajmy podstawowych błędów, tj.: podajmy prawidłowy NIP, zaznaczmy odpowiedni kwadrat dotyczący sposobu rozliczenia, podajmy cel złożenia formularza (złożenie zeznania czy korekta), przyporządkujmy przychody do odpowiednich źródeł przychodów, dokonajmy odpowiednich zaokrągleń podstawy opodatkowania i podatku, podpiszmy zeznanie. Ważne jest dokonywanie prawidłowych podsumowań pozycji i innych działań matematycznych. Zeznanie za 2010 r. składamy do 2 maja 2011 r. (30 kwietnia 2010 r. przypada w sobotę). Za datę złożenia zeznania nadesłanego pocztą uważa się datę stempla pocztowego. Pamiętajmy, że nie ma już wątpliwości, że zeznanie roczne może za nas podpisać prawidłowo umocowany pełnomocnik.

Podatek od dochodu – ulga meldunkowa

Od 1 stycznia 2007 r. wprowadzono nowe zasady opodatkowania dochodów z omawianego tu źródła przychodu. Podstawą obliczenia podatku stał się dochód (przychód minus koszty), a sam podatek wynosi 19%. Należy podkreślić, że podatek ten płatny jest, przy zachowaniu warunku, że odpłatne zbycie nastąpi w ciągu 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie odpowiednio nieruchomości, prawa. Organ podatkowy ma prawo określić przychód ze sprzedaży według wartości rynkowej, w przypadku gdyby cena w umowie odbiegała znacząco od cen rynkowych. Koszty uzyskania przychodu stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania. Za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości i praw nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Wysokość nakładów, o których mowa powyżej, ustala się na podstawie faktur VAT oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

PRZYKŁAD

Podatnik zakupił mieszkanie w dniu 12 stycznia 2007 r. za cenę 160 000 zł. W kwietniu 2010 r., po przeprowadzeniu remontu, podatnik sprzedał to mieszkanie za 190 000 zł. Nakłady poczynione na remont wynosiły 20 000 zł i zostały udokumentowane fakturami VAT. Kosztem uzyskania przychodu będzie w tym przypadku kwota 180 000 zł (cena nabycia + koszty remontu). Dochód do opodatkowania wyniesie 10 000 zł.

Za koszt uznajemy te nakłady, które poczynione w czasie ich posiadania, powiększają wartość nieruchomości lub praw. Za koszt nie uznamy więc tych należności, które związane są z eksploatacją lokalu, budynku. Przepisy zakładają coroczną waloryzację kosztów nabycia lub wytworzenia w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku podatkowego w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego. W przypadku zamiany praw lub nieruchomości określonych powyżej dochód ustala się analogicznie u każdej ze stron umowy. Podatek ten płatny jest w terminie złożenia rocznego rozliczenia podatku za rok, w którym nastąpiło zbycie. Dochodu tego nie łączy się z innymi dochodami. Przepisy powyższe nie mają zastosowania, jeżeli:

• budowa i sprzedaż budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych oraz sprzedaż gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów są przedmiotem działalności gospodarczej podatnika,

• przychód ze sprzedaży nieruchomości i praw stanowi przychód z działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej.

W celu złagodzenia skutków tego nowego podatku ustawodawca wprowadził tzw. „ulgę meldunkową”. Na jej mocy zwolnione od 19% podatku były dochody osiągnięte z odpłatnego zbycia:

• budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,

• lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,

• spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,

• prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie

– jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym powyżej na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.

Ulga meldunkowa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. Od początku jej obowiązywania pojawiło się wiele wątpliwości, co do jej prawidłowego funkcjonowania. Wątpliwości dotyczyły w szczególności okresu zameldowania w zbywanych przez podatników nieruchomościach mieszkalnych, tj.:

• czy do okresu zameldowania wlicza się okres zameldowania przed 1 stycznia 2007 r. oraz przed datą nabycia,

• czy zameldowanie powinno bezpośrednio poprzedzać odpłatne zbycie,

• czy okres zameldowania powinien trwać nieprzerwanie przez 12 miesięcy.

Zasadniczo organy podatkowe rozstrzygały te wątpliwości na korzyść podatników, ale w ich efekcie uznano, że mechanizm ulgi meldunkowej nie działa prawidłowo. W konsekwencji nowelizacja u.p.d.o.f. z 6 listopada 2008 r. uchyliła tę ulgę z dniem 1 stycznia 2009 r. Jako argument za jej likwidacją podnoszono również planowane uchylenie obowiązku meldunkowego. Z ulgi meldunkowej można jednak nadal korzystać, na zasadzie praw nabytych, przy sprzedaży domów i mieszkań kupionych w latach 2007–2008.

ZAPAMIĘTAJ

Na zasadzie praw nabytych z „ulgi meldunkowej” mogą skorzystać ci podatnicy, którzy w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. nabyli lub wybudowali (oddali do użytkowania) nieruchomości i prawa określone w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)–c) u.p.d.o.f. Dla tych podatników określono nowy termin do składania oświadczenia o spełnieniu warunków do „ulgi meldunkowej”. Oświadczenie to należy złożyć do urzędu skarbowego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości lub prawa.

PRZYKŁAD

Podatnik oddał do użytkowania dom w marcu 2008 r. Sprzedał go w grudniu

2010 r. Podatnik był zameldowany w domu przez okres ponad 12 miesięcy. W tej sytuacji podatnik może skorzystać z „ulgi meldunkowej'”, jeżeli złoży do urzędu skarbowego w terminie do 2 maja 2011 r. (30 kwietnia 2011 r. przypada w sobotę) oświadczenie o spełnianiu warunków „ulgi meldunkowej”.

Zwolnienie ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków. Ważne jest, że dla skorzystania z tej ulgi liczy się również okres zameldowania przed nabyciem danej nieruchomości. W zeznaniu rocznym za 2010 r. należy wykazać 19% podatek od nieruchomości i praw majątkowych sprzedawanych w tym roku, które podatnik nabył lub wybudował w latach 2007–2008 i nie skorzystał z „ulgi meldunkowej”. W zależności od źródeł przychodów podatnika podatek ten może zostać rozliczony w zeznaniu PIT-36, PIT-36L, PIT-38. Rozliczany jest on w części – Kwota do zapłaty/Nadpłata poszczególnych zeznań.

PRZYKŁAD

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. Jest to jego jedyne źródło dochodów. W 2010 r. sprzedał mieszkanie, które nabył w 2008 r. roku. Podatnik nie może skorzystać z „ulgi meldunkowej”, ponieważ w mieszkaniu nie był zameldowany. Podatek od dochodu ze sprzedaży mieszkania podatnik powinien rozliczyć w zeznaniu PIT-36L (poz. 60).

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

WWW.SCANDIHOME.PL

Sklep internetowy ze skandynawskimi dodatkami do wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK