zamknij okno Następny artykuł

Do końca kwietnia trzeba skorygować dokumenty złożone w ZUS za 2009 r.

Infor.pl Księgowość

Znajdujesz się: Księgowość » Temat dnia » Temat dnia

Leasing | Wstępna opłata leasingowa | Koszty uzyskania przychodów
Wstępna opłata leasingowa jednorazowym kosztem

Ostatnia aktualizacja: 2010-04-25
Autor: Wiesława Moczydłowska
Źródło: ISK

Wstępna opłata leasingowa może być jednorazowo, w dacie jej poniesienia, zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Nie ma konieczności jej rozbijania i częściowego zaliczania do kosztów w poszczególnych miesiącach trwania umowy leasingu.

 

Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 23 marca 2010 r. (sygn. akt II FSK 1733/08). Oto stan faktyczny, na podstawie którego orzekał NSA.

 

Spółka zawarła na 6 lat umowę leasingu operacyjnego. Przedmiot leasingu miał być amortyzowany przez finansującego, a płatność za jego używanie miała nastąpić w 72 ratach. Umowa zawierała również opłatę inicjalną w wysokości 15% wartości przedmiotu leasingu. Spółka wystąpiła o interpretację, czy opłata ta może być od razu, w całości kosztem podatkowym. Powołując się na art. 15 ust. 4d i art. 17b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stwierdziła, że opłata inicjalna do umowy leasingu jest kosztem podatkowym w dacie jej poniesienia.

Sprawdź definicję leasingu w internetowej Encyklopedii księgowego

Zdaniem Ministra Finansów, skoro zapłata raty inicjalnej jest warunkiem wstępnym do zawarcia umowy leasingu, to dotyczy ona całego okresu trwania umowy leasingowej. Tym samym dotyczy okresu przekraczającego rok podatkowy i nie ma bezpośredniego odzwierciedlenia w osiąganych przez spółkę przychodach. Koszt poniesienia opłaty inicjalnej należy zatem podzielić proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczy, czyli okresu trwania umowy leasingu.

W skardze do WSA spółka podniosła, że zasady umowy leasingu są zawsze przedmiotem umowy stron. Sprawa pierwszej raty inicjalnej, która może być różnie kształtowana (od 0% do np. 20%), jest przedmiotem negocjacji przy zawarciu takiej umowy. Spółka zobowiązała się do poniesienia raty inicjalnej w wysokości 15% wartości umowy. Jej zdaniem nie można interpretować tego tak, że wpłata raty inicjalnej jest związana z całym okresem trwania leasingu i należy odnosić ją w koszty proporcjonalnie do czasu trwania leasingu. Poniesiony koszt raty inicjalnej jest opłatą w związku z zawarciem umowy leasingu i nie ma znaczenia, na jaki okres umowa została zawarta. Rata inicjalna jako koszt pośredni powinna być uwzględniana w kosztach uzyskania przychodów w dacie jej poniesienia. Nie dotyczy bowiem okresu przekraczającego rok podatkowy, a tylko przy spełnieniu takiego warunku koszt ten należałoby rozliczyć proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczy.

Sąd uznał skargę za zasadną. Przypomniał, że od 1 stycznia 2007 r. ustawodawca dokonał wyraźnego rozróżnienia kosztów na bezpośrednie i pośrednie. Zgodnie z art. 15 ust. 4d updop koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącane w dacie ich poniesienia. Datą poniesienia jest data ujęcia kosztu w księgach rachunkowych. Sąd stwierdził, że wstępna opłata leasingowa ma charakter opłaty samoistnej, nieprzypisanej do poszczególnych rat leasingowych. Jej poniesienie jest warunkiem koniecznym do realizacji umowy leasingu. Zatem nie można powiedzieć, że dotyczy ona okresu, na jaki umowa została zawarta. Zdaniem sądu wstępna opłata leasingowa powinna zostać zaliczona do kosztów jednorazowo, bez konieczności rozliczania jej w czasie. Opłata inicjalna dotyczy nie tyle samego trwania usługi leasingu, lecz prawa do skorzystania z niego. Opłatę wnosi leasingobiorca, zanim jeszcze leasing zostanie uruchomiony. Od niej zależy, czy do leasingu w ogóle dojdzie.

Również NSA, po rozpoznaniu skargi kasacyjnej Ministra Finansów, podzielił pogląd podatnika i WSA. NSA oddalił skargę kasacyjną i stwierdził, że wstępna opłata leasingowa może być zaliczona do kosztów jednorazowo w dacie jej poniesienia. Nie ma więc konieczności jej rozbijania i częściowego zaliczania do kosztów w poszczególnych miesiącach trwania umowy leasingu. NSA podkreślił, że w każdym przypadku należy wyjaśnić, czy konkretna opłata ma charakter samoistny, czy też stanowi opłatę z tytułu korzystania z przedmiotu leasingu przez cały okres umowy.

Więcej na ten temat (podobne wyroki sądów, przeciwne interpretacje oraz stanowisko redakcji) przeczytasz w Internetowym Serwisie Księgowego w artykule Wstępna opłata leasingowa jednorazowym kosztem


oprac. Wiesława Moczydłowska

ekspert w zakresie podatków dochodowych i rachunkowości
Chcesz otrzymywać najnowsze
informacje na ten temat?

Najnowsze komentarze:

 • avatar

  mbrb 2010-05-10 16:08

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  Ostatnie wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dają nadzieję na trwałą zmianę linii interpretacyjnej w tym zakresie. W wyroku z 17 czerwca 2008r. (sygn. III SA/Wa 24/08) Sąd nie zgodził się z prezentowanym dotąd stanowiskiem organów podatkowych uznając, iż wstępną opłatę leasingową należy zaliczać jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów. Sąd wskazał, iż „opłata ta jest kosztem jednorazowym związanym z zawarciem umowy leasingu, a w konsekwencji i wydaniem samego przedmiotu leasingu. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy leasingu, zniszczenia przedmiotu leasingu, zaprzestania działalności przez korzystającego, bądź leasingodawcę (finansującego), koncepcja organu, iż opłatę tę należy rozliczyć proporcjonalnie do czasu trwania umowy upada”. Jednocześnie Sąd podkreślił, iż jeżeli w umowie nie określono, iż opłata inicjalna jest opłatą na poczet usługi wykonywanej przez okres jej trwania, należy uznać ją jako koszt uzyskania przychodu jednorazowo w momencie poniesienia. Stanowisko to potwierdził WSA w wyroku z 8 sierpnia 2008r. (sygn.III SA/Wa 221/08).

 • avatar

  mbrb 2010-05-10 16:08

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  Pojawiały się, bardziej korzystne dla leasingobiorców interpretacje, pozwalające na zaliczenie opłaty wstępnej do kosztów uzyskania przychodu jednorazowo, w momencie jej poniesienia. Potwierdzenie takiego stanowiska możemy znaleźć m.in. w interpretacjach Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 20 lutego 2008r. (nr ITPB1/415-600/07/AK) oraz Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku z 12 lipca 2007 r. (nr IIUSpblA/1/415-58/101a/57/07/BB).

 • avatar

  grzesiek 2010-05-07 13:19

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  no włąsnie w tym problem, że US twierdzi że opłata powinna być rozliczana w ratach tylu ile jest rat leasingu. Natomiast jak ktoś się nie zgadza z tym to idzie do sądu i sąd podważa interpretacje US twierdząc że opłata inicjalna ma charakter samoistny i trzeba ją rozliczać jednorazowo. Dlatego Halina nie miałaś problemów z kontrolą US...

 • avatar

  Halina 2010-05-06 10:45

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  Miałam kontrole z US - rozliczam wstępną opłatę leasingową w ratach na tyle rat na ile jest wziety leasing i to jest zgodne.Rozliczenia międzyokresowe

 • avatar

  Maciej bydgoszcz 2010-05-06 10:26

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  Dziki, debilny, zacofany i jajcarski kraj, interpretacje przepisów zależą chyba od pory roku, żenada.

HITY INFOR.PL

Niezbędnik

Pomóż nam lepiej dostosować nasz portal
do Twoich potrzeb. Zaznacz jedną odpowiedź.

Z jakiego programu do prowadzenia księgowości korzystasz?