REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak rozliczyć wygraną w konkursie internetowym

REKLAMA

Jeżeli wartość nagrody, otrzymanej w konkursie internetowym, nie przekracza 760 zł, zwycięzca nie wykaże dochodu. Jeżeli jednak przekracza wskazaną kwotę, organizator jest zobowiązany do pobrania i odprowadzenia podatku od całości wygranej. W obu przypadkach wydatki poniesione na zakup nagród organizator zaliczy do kosztów uzyskania przychodów.

Częstą praktyką przedsiębiorców, którzy pragną zdobyć nowych klientów i jednocześnie wypromować swoją firmę, jest organizowanie konkursów przy wykorzystywaniu Internetu. Mają jednak problem, jak opodatkować wygrane w tego typu konkursach.

Autopromocja

Podatnicy, biorący udział w konkursie, powinni pamiętać, że wygrana stanowi przychód dla celów podatkowych. Wartość tego rodzaju nagród podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; dalej: updof). Jeśli wygrana ma charakter pieniężny, płatnik, dokonując jej wypłaty, pobiera podatek z wypłacanej kwoty. W przypadku gdy nagroda jest przekazywana w innej postaci niż pieniądz (koszulka, aparat, zestaw kina domowego), przed jej wydaniem organizator konkursu powinien zażądać od zwycięzcy wpłaty gotówki na poczet należnego podatku.

Jednak nie jest tak w każdym przypadku. We wskazanych w ustawie przypadkach zwycięzcy konkursów będą zwolnieni z zapłaty podatku. I tak, zwolnienie dotyczy m.in. nagród zdobytych w konkursach, jeśli łącznie spełniają następujące warunki (art. 21 ust. 1 pkt 68 updof):

- ich jednorazowa wartość nie przekracza 760 zł;

- zostały wygrane w konkursach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu,

Dalszy ciąg materiału pod wideo

- są to nagrody związane ze sprzedażą premiową.

Limit wygranej zwolnionej z podatku

Jak zaznaczono, zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych podlegają wygrane nie przekraczające jednorazowo kwoty 760 zł. Organizator nie jest wówczas zobowiązany do poboru i odprowadzenia podatku dochodowego od wygranej oraz złożenia formularza PIT-8AR.

Warto pamiętać, że zwolnienie z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 updof odnosi się do każdej wygranej zdobytej w ramach pojedynczego konkursu (przykład 1 i 2).

Jeżeli wartość wygranej przekracza 760 zł, organizator pobiera podatek od całej wygranej. Odprowadza go na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według jego miejsca zamieszkania. Rozwiązanie takie wskazuje m.in. dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 29 marca 2008 r.: „Natomiast w sytuacji, gdy wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych przez środki masowego przekazu przekroczy kwotę 760 zł, uzyskany przychód podlegał będzie w całości opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Podmiotem obowiązanym (płatnikiem), na mocy art. 41 ust. 4 i art. 42 ust. 1 ww. ustawy, do pobrania i odprowadzenia - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika - podatku dochodowego od całej wartości nagrody (wygranej) oraz złożenia formularza PIT-8AR, jest podmiot dokonujący wypłaty nagrody. Organizator konkursu nie musi składać miesięcznej deklaracji o wygranych. Deklarację roczną przekazuje się do urzędu skarbowego według miejsca zamieszkania płatnika (...)”.

Jednocześnie należy zauważyć, iż jeżeli zwycięzcą konkursu jest kilka osób (zespół), wartość nagrody należy podzielić na te osoby. Takie stanowisko możemy odnaleźć w piśmie dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 7 grudnia 2007 r. (sygn. IPPB1/415-216/07-3/JB):

„(...) Spółka, wręczając jedną wspólną nagrodę w formie bonu towarowego dla czterech osób (zwycięzców zawodów regatowych), umieściła ich nazwiska na liście odbioru nagrody, a każdy z nich pokwitował jej odbiór, składając własnoręcznie swój podpis. Ponadto z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego nie wynika, aby między tymi osobami fizycznymi zawarta była jakakolwiek umowa cywilnoprawna, z której wynikałoby, iż osoby te dokonują ustalonego między sobą podziału tej nagrody. A zatem należy stwierdzić, iż wartość otrzymanego przez cztery osoby bonu towarowego mieści się w ich udziale dokonanym we wspólnym przedsięwzięciu i o ile kwota w wyniku podziału tej nagrody nie przekroczy 760 zł na osobę, będzie korzystała ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych w myśl art. 21 ust. 1 pkt 68, a tym samym na Spółce w związku z tym nie będą ciążyły obowiązki płatnika (...)” (przykład 3).

Środki masowego przekazu

Przez pewien czas urzędy skarbowe stały na stanowisku, że nagroda wygrana w konkursie internetowym podlega opodatkowaniu bez względu na jej wartość. A to dlatego, że Internet jako środek masowego przekazu nie został literalnie wymieniony w przepisie, obok prasy, radia i telewizji. Obecnie dominuje pogląd, zgodnie z którym Internet mieści się w pojęciu środków masowego przekazu.

Potwierdzenie powyższych uwag znajdujemy w wielu interpretacjach. Przykładem jest interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 29 marca 2008 r. (sygn. ITPB2/415-76/08/BK). Możemy w niej przeczytać: „(...) wartość wygranych, przyznanych w konkursie organizowanym i emitowanym na powszechnie dostępnej stronie internetowej, gdy jednorazowo nie przekracza kwoty 760 zł jest objęta zwolnieniem wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

Z kolei dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, w interpretacji indywidualnej z 13 października 2009 r. (sygn. IPPB1/415-551/09-4/ES), podkreśla, iż Internet spełnia funkcję środka masowego przekazu, jeżeli informacje o konkursie są zamieszczone na stronie ogólnodostępnej: „Zatem, stwierdzić należy, że użyte w powołanym przepisie określenie »(...) w środkach masowego przekazu« mieści w sobie również pojęcie Internetu, jako środka przekazu, pomimo iż nie został on wprost wymieniony w dyspozycji powołanego przepisu. Wyłączona z tego zakresu będzie jedynie ta część Internetu, której krąg odbiorców jest ograniczony, tj. usługi poczty elektronicznej czy też strony dostępne przy użyciu odpowiedniego kodu, lub strony korporacyjne kierowane do ściśle określonego kręgu odbiorców, np. pracowników korporacji”.

 

Autopromocja

Związek nagrody z działalnością gospodarczą

Wskazane zwolnienie z podatku nie dotyczy jednak nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą. W tym przypadku na organizatorze konkursu nie ciąży obowiązek odprowadzenia podatku od przekazanej nagrody ani złożenia deklaracji PIT-8AR. To podatnik ma obowiązek doliczyć otrzymaną nagrodę (jej wartość) do przychodów z działalności gospodarczej. Przychodem z działalności gospodarczej jest bowiem również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (art. 14 ust. 2 pkt 8 updof). Takie stanowisko potwierdza postanowienie w sprawie interpretacji naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 14 września 2007 r. (sygn. 1471/DPF/415/59/07/MJ): „(...) w przypadku nagród lub wygranych w konkursach pozostających w związku z działalnością gospodarczą wartość tych nagród stanowi przychód z tej działalności, zatem podatnik ma obowiązek odprowadzić podatek dochodowy według właściwych dla niego zasad opodatkowania działalności gospodarczej, a na Spółce nie ciążą obowiązki płatnika wynikające z art. 30 ust. 1 pkt 2 i art. 41 ust. 4 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (...)” (przykład 4).

Wydatki na nagrody a koszty

Wydatki poniesione na zakup nagród w konkursie internetowym mogą zostać uznane za koszt uzyskania przychodu.

Zgodnie z ogólną regułą kosztami podatkowymi mogą być tylko takie wydatki, które wpływają na osiągnięcie przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Ponadto wydatek nie może się znajdować w katalogu wydatków, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Wydatki na organizację konkursów nie zostały wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych; dalej: updop (odpowiednio art. 22 ust. 1 updof). Nie można ich bowiem zakwalifikować jako reprezentacji, ponieważ ona wiąże się z okazałością i wytwornością (art. 16 ust. 1 pkt 28 updop, odpowiednio art. 23 ust. 23 updof). Organizacja konkursu internetowego tych cech nie posiada.

Autopromocja

Wydatek na organizację konkursu ma na celu zwiększenie poziomu obrotów ze sprzedaży, a tym samym osiąganych z tego tytułu przychodów. Organy podatkowe nie kwestionują możliwości zaliczania wskazanych wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Potwierdza to postanowienie naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w sprawie interpretacji prawa podatkowego z 12 kwietnia 2006 r. (sygn. 1471/DPD2/423-10/06/AB).

Wydatki spółki związane z organizacją konkursu, w tym z nabyciem nagród, często wiążą się z możliwością pozyskiwania informacji od użytkowników strony internetowej w sprawach interesujących organizatora lub jego klientów. Na tej podstawie powstają wówczas raporty i analizy. Również w takich sytuacjach wydatki na organizację konkursu stanowią koszty uzyskania przychodów. Takie stanowisko zajął Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie w postanowieniu w sprawie interpretacji prawa podatkowego z 14 lutego 2006 r. (sygn. 1472/ROP1/423-346- 51/06/AW).

Wydatek na organizację konkursu internetowego nie ma bezpośredniego związku z przychodem. Wpływa natomiast na jego uzyskanie w sposób pośredni. Dlatego też stanowi koszty uzyskania przychodu w momencie poniesienia (art. 15 ust. 4d updop).

Przykład 1: Podwójna wygrana w jednym konkursie

Jan W. wziął udział w konkursie plastycznym organizowanym i emitowanym przez środki masowego przekazu. Jego prace zdobyły dwa pierwsze miejsca honorowane nagrodami w wysokości odpowiednio 700 zł i 500 zł. W takiej sytuacji powinien zostać pobrany podatek od całej wygranej. Nie ma znaczenia fakt, iż pojedyncza nagroda nie przekracza 760 zł.

(700 zł + 500 zł) x 10% = 1200 zł x 10% = 120 zł.

Jan W. zapłaci więc od wygranej podatek w wysokości 120 zł.

Przykład 2: Kilka nagród w różnych konkursach

Tadeusz Z. w 2010 r. brał udział w wielu konkursach organizowanych i emitowanych przez środki masowego przekazu. W czterech z nich zdobył nagrody pieniężne, odpowiednio w wysokości: 200 zł, 300 zł, 500 zł oraz 1000 zł.

Tylko w przypadku ostatniej wygranej Tadeusz Z. jest zobowiązany do zapłaty podatku.

1000 zł x 10% = 100 zł.

Pozostałe wygrane nie podlegają opodatkowaniu, ponieważ żadna z nich nie przekracza kwoty 760 zł i każda została przekazana w wyniku zwycięstwa w różnych konkursach.

Przykład 3: Wspólna wygrana zespołu

Czterech przyjaciół wzięło udział w konkursie na projekt strony internetowej dla przedsiębiorcy. Konkurs był ogólnodostępny, ogłoszony za pomocą środków masowego przekazu (prasa).

Zdobyli główną nagrodę w wysokości 2000 zł. W tej sytuacji udział każdego z nich w wysokości 500 zł nie będzie podlegał opodatkowaniu.

Przykład 4: Nagroda otrzymana w związku z działalnością gospodarczą

Kazimierz N. prowadzi sklep spożywczy. Wziął udział w konkursie organizowanym przez hurtownie, w której zaopatruje się w towar. Konkurs polegał na osiągnięciu jak największych obrotów w przeciągu trzech miesięcy. W związku z wygraną Kazimierz N. otrzymał nagrodę w wysokości 1000 zł. Nagroda ta powinna zostać wliczona do przychodów firmy.

 

Podstawa prawna

- Art. 15 i 16 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397.

- Art. 12 i 14 ust. 2 pkt 8, art. 21 ust. 1 pkt 68, art. 22 i 23 ust. 23, art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. nr 75, poz. 398.

 

Rafał Styczyński

doradca podatkowy

źródło: Informator Prawno-Podatkowy

 

Autopromocja

REKLAMA

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Projekt objaśnień podatku u źródła (WHT) wciąż wzbudza wątpliwości

  Obecny projekt objaśnień jest już kolejnym projektem, który ma definiować zagadnienia podatku WHT i obejmuje przepisy obowiązujące od początku 2022 r. Pierwszy projekt ujrzał światło dzienne w czerwcu 2019 r., jednak nigdy nie wszedł w życie. Nowy projekt objaśnień WHT budzi jednak nowe wątpliwości w zakresie interpretowania i stosowania przepisów w zakresie WHT, co przy jednoczesnym wzroście kontroli wśród podatników w zakresie tego podatku rodzi dodatkowe obawy. 

  Zerowy VAT na żywność w I kwartale 2024 r. Jest rozporządzenie!

  Rozporządzenie w sprawie zerowego VAT na żywność w I kwartale 2024 r. zostało dzisiaj po południu opublikowane w Dzienniku Ustaw.

  Na co płatnicy WHT muszą uważać składając oświadczenie WH-OSC? Jakie błędy są najczęściej popełniane?

  Ustawa o Polskim Ładzie 1 stycznia 2022 r.  wprowadziła mechanizm pay & refund w rozliczeniach z tytułu podatku u źródła (WHT). Mechanizmem objęte zostały należności z tytułu dywidend, odsetek i należności licencyjnych, wypłacanych na rzecz jednego podmiotu powiązanego, których łączna kwota przekracza 2 mln zł w roku podatkowym. Co istotne, w odniesieniu do nadwyżki ponad 2 mln zł nie przewidziano możliwości zastosowania zwolnienia z ustawy o CIT ani preferencji wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

  Kiedy nie trzeba zgłaszać darowizny?

  Zastanawiasz się, czy musisz składać formularz SD-Z2, aby zgłosić otrzymaną od rodziny darowiznę. Wyjaśniamy, kiedy nie trzeba tego robić. A gdy zajdzie taka konieczność, podajemy informację, jak można dokonać tego przez internet, korzystając z usług rządowych.

  Akcyjny (opcyjny) program motywacyjny ESOP - projektowanie i wdrażanie

  Co to jest akcyjny (opcyjny) program motywacyjny (menedżerski) ESOP? - idea, korzyści, koszty oraz skutki

  Ile aktualnie wynosi wartość oficjalnych aktywów rezerwowych Polski?

  Oficjalne aktywa rezerwowe Polski to 170,9 mld euro, a w przeliczeniu na dolary amerykańskie 186,7 mld - poinformował dzisiaj Narodowy Bank Polski. Są to dane na koniec listopada 2023 r.

  Taryfa celna 2024 - opublikowano Wspólną Taryfę Celną i tablice korelacyjne na przyszły rok oraz listy nowych i usuniętych kodów CN

  Departament Ceł Ministerstwa Finansów poinformował, że w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii L z 31 października 2023 roku zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/2364 z 26 września 2023 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Rozporządzenie to stosuje się od 1 stycznia 2024 roku.

  Tabela kursów średnich NBP z 7 grudnia 2023 roku - nr 237/A/NBP/2023

  Tabela kursów średnich NBP waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 7 grudnia 2023 roku - nr 237/A/NBP/2023. Kurs euro w tym dniu to 4,3334 zł.

  Wnioski WIS, WIA i WIP wyłącznie elektronicznie od 1 stycznia 2024 roku

  Ministerstwo Finansów poinformowało, że od 1 stycznia 2024 r. będzie można składać elektronicznie wnioski o wydanie wiążących informacji stawkowych (WIS), wnioski o wydanie wiążących informacji akcyzowych (WIA) i wnioski o wydanie wiążących informacji o pochodzeniu (WIP). Wnioski o wydanie WIS będą składane w serwisie e-Urząd Skarbowy a wnioski o wydanie WIA i WIP na portalu PUESC.

  Księgowy w erze sztucznej inteligencji. Czy AI odbierze księgowym pracę?

  Sztuczna inteligencja budzi wiele emocji. Gorące dyskusje, także w księgowości, wywołuje zwłaszcza potencjalny wpływ AI na poziom zatrudnienia w firmach. Czy faktycznie księgowi powinni obawiać się utraty pracy z powodu postępującej automatyzacji i rosnącej roli sztucznej inteligencji?

  REKLAMA