Kategorie

Jak rozliczyć wygraną w konkursie internetowym

Jeżeli wartość nagrody, otrzymanej w konkursie internetowym, nie przekracza 760 zł, zwycięzca nie wykaże dochodu. Jeżeli jednak przekracza wskazaną kwotę, organizator jest zobowiązany do pobrania i odprowadzenia podatku od całości wygranej. W obu przypadkach wydatki poniesione na zakup nagród organizator zaliczy do kosztów uzyskania przychodów.

Częstą praktyką przedsiębiorców, którzy pragną zdobyć nowych klientów i jednocześnie wypromować swoją firmę, jest organizowanie konkursów przy wykorzystywaniu Internetu. Mają jednak problem, jak opodatkować wygrane w tego typu konkursach.

Podatnicy, biorący udział w konkursie, powinni pamiętać, że wygrana stanowi przychód dla celów podatkowych. Wartość tego rodzaju nagród podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; dalej: updof). Jeśli wygrana ma charakter pieniężny, płatnik, dokonując jej wypłaty, pobiera podatek z wypłacanej kwoty. W przypadku gdy nagroda jest przekazywana w innej postaci niż pieniądz (koszulka, aparat, zestaw kina domowego), przed jej wydaniem organizator konkursu powinien zażądać od zwycięzcy wpłaty gotówki na poczet należnego podatku.

Jednak nie jest tak w każdym przypadku. We wskazanych w ustawie przypadkach zwycięzcy konkursów będą zwolnieni z zapłaty podatku. I tak, zwolnienie dotyczy m.in. nagród zdobytych w konkursach, jeśli łącznie spełniają następujące warunki (art. 21 ust. 1 pkt 68 updof):

- ich jednorazowa wartość nie przekracza 760 zł;

- zostały wygrane w konkursach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu,

- są to nagrody związane ze sprzedażą premiową.

Limit wygranej zwolnionej z podatku

Jak zaznaczono, zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych podlegają wygrane nie przekraczające jednorazowo kwoty 760 zł. Organizator nie jest wówczas zobowiązany do poboru i odprowadzenia podatku dochodowego od wygranej oraz złożenia formularza PIT-8AR.

Warto pamiętać, że zwolnienie z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 updof odnosi się do każdej wygranej zdobytej w ramach pojedynczego konkursu (przykład 1 i 2).

Jeżeli wartość wygranej przekracza 760 zł, organizator pobiera podatek od całej wygranej. Odprowadza go na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według jego miejsca zamieszkania. Rozwiązanie takie wskazuje m.in. dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 29 marca 2008 r.: „Natomiast w sytuacji, gdy wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych przez środki masowego przekazu przekroczy kwotę 760 zł, uzyskany przychód podlegał będzie w całości opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Podmiotem obowiązanym (płatnikiem), na mocy art. 41 ust. 4 i art. 42 ust. 1 ww. ustawy, do pobrania i odprowadzenia - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika - podatku dochodowego od całej wartości nagrody (wygranej) oraz złożenia formularza PIT-8AR, jest podmiot dokonujący wypłaty nagrody. Organizator konkursu nie musi składać miesięcznej deklaracji o wygranych. Deklarację roczną przekazuje się do urzędu skarbowego według miejsca zamieszkania płatnika (...)”.

Jednocześnie należy zauważyć, iż jeżeli zwycięzcą konkursu jest kilka osób (zespół), wartość nagrody należy podzielić na te osoby. Takie stanowisko możemy odnaleźć w piśmie dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 7 grudnia 2007 r. (sygn. IPPB1/415-216/07-3/JB):

„(...) Spółka, wręczając jedną wspólną nagrodę w formie bonu towarowego dla czterech osób (zwycięzców zawodów regatowych), umieściła ich nazwiska na liście odbioru nagrody, a każdy z nich pokwitował jej odbiór, składając własnoręcznie swój podpis. Ponadto z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego nie wynika, aby między tymi osobami fizycznymi zawarta była jakakolwiek umowa cywilnoprawna, z której wynikałoby, iż osoby te dokonują ustalonego między sobą podziału tej nagrody. A zatem należy stwierdzić, iż wartość otrzymanego przez cztery osoby bonu towarowego mieści się w ich udziale dokonanym we wspólnym przedsięwzięciu i o ile kwota w wyniku podziału tej nagrody nie przekroczy 760 zł na osobę, będzie korzystała ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych w myśl art. 21 ust. 1 pkt 68, a tym samym na Spółce w związku z tym nie będą ciążyły obowiązki płatnika (...)” (przykład 3).

Środki masowego przekazu

Przez pewien czas urzędy skarbowe stały na stanowisku, że nagroda wygrana w konkursie internetowym podlega opodatkowaniu bez względu na jej wartość. A to dlatego, że Internet jako środek masowego przekazu nie został literalnie wymieniony w przepisie, obok prasy, radia i telewizji. Obecnie dominuje pogląd, zgodnie z którym Internet mieści się w pojęciu środków masowego przekazu.

Potwierdzenie powyższych uwag znajdujemy w wielu interpretacjach. Przykładem jest interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 29 marca 2008 r. (sygn. ITPB2/415-76/08/BK). Możemy w niej przeczytać: „(...) wartość wygranych, przyznanych w konkursie organizowanym i emitowanym na powszechnie dostępnej stronie internetowej, gdy jednorazowo nie przekracza kwoty 760 zł jest objęta zwolnieniem wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

Z kolei dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, w interpretacji indywidualnej z 13 października 2009 r. (sygn. IPPB1/415-551/09-4/ES), podkreśla, iż Internet spełnia funkcję środka masowego przekazu, jeżeli informacje o konkursie są zamieszczone na stronie ogólnodostępnej: „Zatem, stwierdzić należy, że użyte w powołanym przepisie określenie »(...) w środkach masowego przekazu« mieści w sobie również pojęcie Internetu, jako środka przekazu, pomimo iż nie został on wprost wymieniony w dyspozycji powołanego przepisu. Wyłączona z tego zakresu będzie jedynie ta część Internetu, której krąg odbiorców jest ograniczony, tj. usługi poczty elektronicznej czy też strony dostępne przy użyciu odpowiedniego kodu, lub strony korporacyjne kierowane do ściśle określonego kręgu odbiorców, np. pracowników korporacji”.

 

Związek nagrody z działalnością gospodarczą

Wskazane zwolnienie z podatku nie dotyczy jednak nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą. W tym przypadku na organizatorze konkursu nie ciąży obowiązek odprowadzenia podatku od przekazanej nagrody ani złożenia deklaracji PIT-8AR. To podatnik ma obowiązek doliczyć otrzymaną nagrodę (jej wartość) do przychodów z działalności gospodarczej. Przychodem z działalności gospodarczej jest bowiem również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (art. 14 ust. 2 pkt 8 updof). Takie stanowisko potwierdza postanowienie w sprawie interpretacji naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 14 września 2007 r. (sygn. 1471/DPF/415/59/07/MJ): „(...) w przypadku nagród lub wygranych w konkursach pozostających w związku z działalnością gospodarczą wartość tych nagród stanowi przychód z tej działalności, zatem podatnik ma obowiązek odprowadzić podatek dochodowy według właściwych dla niego zasad opodatkowania działalności gospodarczej, a na Spółce nie ciążą obowiązki płatnika wynikające z art. 30 ust. 1 pkt 2 i art. 41 ust. 4 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (...)” (przykład 4).

Wydatki na nagrody a koszty

Wydatki poniesione na zakup nagród w konkursie internetowym mogą zostać uznane za koszt uzyskania przychodu.

Zgodnie z ogólną regułą kosztami podatkowymi mogą być tylko takie wydatki, które wpływają na osiągnięcie przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Ponadto wydatek nie może się znajdować w katalogu wydatków, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Wydatki na organizację konkursów nie zostały wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych; dalej: updop (odpowiednio art. 22 ust. 1 updof). Nie można ich bowiem zakwalifikować jako reprezentacji, ponieważ ona wiąże się z okazałością i wytwornością (art. 16 ust. 1 pkt 28 updop, odpowiednio art. 23 ust. 23 updof). Organizacja konkursu internetowego tych cech nie posiada.

Wydatek na organizację konkursu ma na celu zwiększenie poziomu obrotów ze sprzedaży, a tym samym osiąganych z tego tytułu przychodów. Organy podatkowe nie kwestionują możliwości zaliczania wskazanych wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Potwierdza to postanowienie naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w sprawie interpretacji prawa podatkowego z 12 kwietnia 2006 r. (sygn. 1471/DPD2/423-10/06/AB).

Wydatki spółki związane z organizacją konkursu, w tym z nabyciem nagród, często wiążą się z możliwością pozyskiwania informacji od użytkowników strony internetowej w sprawach interesujących organizatora lub jego klientów. Na tej podstawie powstają wówczas raporty i analizy. Również w takich sytuacjach wydatki na organizację konkursu stanowią koszty uzyskania przychodów. Takie stanowisko zajął Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie w postanowieniu w sprawie interpretacji prawa podatkowego z 14 lutego 2006 r. (sygn. 1472/ROP1/423-346- 51/06/AW).

Wydatek na organizację konkursu internetowego nie ma bezpośredniego związku z przychodem. Wpływa natomiast na jego uzyskanie w sposób pośredni. Dlatego też stanowi koszty uzyskania przychodu w momencie poniesienia (art. 15 ust. 4d updop).

Przykład 1: Podwójna wygrana w jednym konkursie

Jan W. wziął udział w konkursie plastycznym organizowanym i emitowanym przez środki masowego przekazu. Jego prace zdobyły dwa pierwsze miejsca honorowane nagrodami w wysokości odpowiednio 700 zł i 500 zł. W takiej sytuacji powinien zostać pobrany podatek od całej wygranej. Nie ma znaczenia fakt, iż pojedyncza nagroda nie przekracza 760 zł.

(700 zł + 500 zł) x 10% = 1200 zł x 10% = 120 zł.

Jan W. zapłaci więc od wygranej podatek w wysokości 120 zł.

Przykład 2: Kilka nagród w różnych konkursach

Tadeusz Z. w 2010 r. brał udział w wielu konkursach organizowanych i emitowanych przez środki masowego przekazu. W czterech z nich zdobył nagrody pieniężne, odpowiednio w wysokości: 200 zł, 300 zł, 500 zł oraz 1000 zł.

Tylko w przypadku ostatniej wygranej Tadeusz Z. jest zobowiązany do zapłaty podatku.

1000 zł x 10% = 100 zł.

Pozostałe wygrane nie podlegają opodatkowaniu, ponieważ żadna z nich nie przekracza kwoty 760 zł i każda została przekazana w wyniku zwycięstwa w różnych konkursach.

Przykład 3: Wspólna wygrana zespołu

Czterech przyjaciół wzięło udział w konkursie na projekt strony internetowej dla przedsiębiorcy. Konkurs był ogólnodostępny, ogłoszony za pomocą środków masowego przekazu (prasa).

Zdobyli główną nagrodę w wysokości 2000 zł. W tej sytuacji udział każdego z nich w wysokości 500 zł nie będzie podlegał opodatkowaniu.

Przykład 4: Nagroda otrzymana w związku z działalnością gospodarczą

Kazimierz N. prowadzi sklep spożywczy. Wziął udział w konkursie organizowanym przez hurtownie, w której zaopatruje się w towar. Konkurs polegał na osiągnięciu jak największych obrotów w przeciągu trzech miesięcy. W związku z wygraną Kazimierz N. otrzymał nagrodę w wysokości 1000 zł. Nagroda ta powinna zostać wliczona do przychodów firmy.

 

Podstawa prawna

- Art. 15 i 16 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397.

- Art. 12 i 14 ust. 2 pkt 8, art. 21 ust. 1 pkt 68, art. 22 i 23 ust. 23, art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. nr 75, poz. 398.

 

Rafał Styczyński

doradca podatkowy

źródło: Informator Prawno-Podatkowy

 

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  26 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Podatek minimalny w CIT - kto zapłaci i jak będzie liczony?

  Podatek minimalny w CIT. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (przygotowany w ramach Polskiego Ładu), przewiduje m.i. wprowadzenie nowego podatku – podatku minimalnego dla dużych korporacji. Przy czym korporacje na potrzeby podatku minimalnego rząd definiuje podobnym kluczem jak klasę średnią na potrzeby kalkulacji składki zdrowotnej.

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021. Wejście w życie nowych przepisów ograniczających ulgę abolicyjną spowodowało, że od 1 stycznia 2021 r. polscy rezydenci podatkowi osiągający przychody w państwach, z którymi na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia zapłacą wyższy PIT.

  Jaka inflacja w 2022 roku?

  Inflacja w 2022 roku. Rada Polityki Pieniężnej podtrzymuje strategię średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2,5 proc. z symetrycznym przedziałem odchyleń +/- 1 pkt. proc. - wynika z opublikowanych przez NBP "Założeń polityki pieniężnej" na 2022 rok.

  Jak odzyskać pieniądze przelane pomyłkowo na inny rachunek bankowy?

  Pomyłkowy przelew - jak odzyskać pieniądze. Wykonując przelew bankowy należy upewnić się, czy numer rachunku odbiorcy jest właściwy. Rzecznik Finansowy ostrzega, że przelanie środków finansowych na zły numer rachunku, może skutkować całkowitą utratą pieniędzy. Jeśli jednak taki błąd nam się przydarzy, nie załamujmy się. Klienci instytucji finansowych dysponują pewnymi możliwościami prawnymi, by dochodzić zwrotu własnych pieniędzy. O szczegółach informuje Rzecznik Finansowy w przygotowanym poradniku, który powstał na bazie konkretnych spraw zgłaszanych przez klientów do biura Rzecznika Finansowego.

  Wysokość przeciętnego dochodu w gospodarstwach rolnych w 2020 r.

  Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2020 r. 3819 zł - wynika z obwieszczenia Prezesa GUS opublikowanego w Monitorze Polskim.

  Klimat i biznes: oczekiwania po publikacji raportu IPCC

  Zmiany klimatu a biznes. Opublikowany w sierpniu szósty raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (IPCC) jednoznacznie potwierdza, że ograniczanie emisji CO2, a tym samym postępowania globalnego ocieplenia, absolutnie nie może być odkładane w czasie. Działać trzeba natychmiast. Dokument zawiera analizę badań z zakresu nauk o klimacie i jest podsumowaniem prac osób zajmujących się badaniem zjawiska zmian klimatu. W dobie nagłych i nieprzewidywalnych zjawisk pogodowych oraz innych skutków zmian klimatu, których teraz nie jesteśmy w stanie przewidzieć, sektor biznesu powinien zewrzeć szyki i wspólnie zastanowić się nad tym, jak sprostać negatywnym konsekwencjom aktywności przemysłowej i skutecznie zapobiegać dalszej degradacji środowiska. Stawka, jak wszyscy wiemy, jest wysoka. Ten temat komentuje dr Agata Rudnicka z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

  Ulga dla dużych rodzin - rozwiązanie potrzebne, ale czy optymalne

  Ulga dla dużych rodzin to ruch we właściwym kierunku i rozwiązanie, które było potrzebne. Ale można mieć wątpliwości, czy podobnego efektu nie da się osiągnąć w inny sposób – powiedział ekonomista prof. Marek Kośny. Ekspert podkreślał też konieczność poprawy sytuacji mieszkaniowej rodzin.

  Jak uzyskać dni wolne na opiekę nad chorym dzieckiem?

  Opieka nad chorym dzieckiem. Rozpoczynający się okres jesienny sprzyja infekcjom, zwłaszcza u najmłodszych. Pracownicy, którzy muszą zaopiekować się chorym dzieckiem, mają dwie możliwości uzyskania w tym celu dni wolnych.

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT (1,5 tys. zł) zamiast wspólnego rozliczenia

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT. Poprawka zgłoszona do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastąpi wspólne rozliczanie nową ulgą dla samotnych rodziców w wysokości 1,5 tys. zł. Wiceminister rodziny Barbara Socha zapewnia, że rozwiązania przewidziane w Polskim Ładzie będą dla rodziców korzystniejsze od obecnych.

  Podatek od nieruchomości a schematy podatkowe

  Schematy podatkowe nie omijają podatku od nieruchomości. Z wydanych w tym zakresie Objaśnień podatkowych wynika bezpośrednio, że Szef KAS jest zainteresowany także tym obszarem (str. 12). Wspiera to również kształt formularza MDR-1, w którym – w części, w której należy określić transakcje/zagadnienia obejmujące schemat podatkowy – wskazano dla przykładu: zwolnienia i definicje pojęcia budowla/budynek na gruncie podatku od nieruchomości.

  Polski Ład. Zmiany podatkowe z ulgą dla dużych rodzin

  Polski Ład. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła zmiany w ustawach podatkowych, jakie mają zostać wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Wśród wprowadzonych poprawek znalazł się zapis wprowadzający ulgę dla rodzin z czworgiem lub większą liczbą dzieci.

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r. Czy znikną faktury papierowe?

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r.. Nadciąga rewolucja w fakturowaniu. Znane do tej pory faktury papierowe, jak i stosowane obecnie faktury elektroniczne nie będą jedynymi dopuszczalnymi formami dokumentowania transakcji. Faktury ustrukturyzowane mają być wprowadzone na zasadach dobrowolności od 1 stycznia 2022 roku.

  Polski Ład - duże rodziny bez podatku

  Polski Ład. Jesteśmy otwarci na poprawkę w Polskim Ładzie wspierającą rodziny - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller odpowiadając na pytanie o dodatkowe wsparcie podatkowe dla dużych rodzin. Dodał, że jest pakiet kilku rozwiązań wnoszonych przez parlamentarzystów PiS, są one poważnie rozważane.

  Stałe miejsce prowadzenia działalności a obecność pracowników

  Stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb podatku VAT jest istotne, ponieważ determinuje miejsce (kraj), na terytorium którego usługi powinny być opodatkowane. Jest to często kwestia sporna, będąca przedmiotem orzeczeń nie tylko krajowych sądów administracyjnych, ale także Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Ulga na powrót w PIT - zmiany od 2022 roku

  Ulga na powrót w PIT. Po konsultacjach związanych z podatkową częścią Polskiego Ładu, rząd zdecydował się zmienić niektóre z jego założeń, m.in. w zakresie konstrukcji ulgi na powrót. Przypomnijmy, że w pierwotnych założeniach Polskiego Ładu ulga na powrót miała mieć konstrukcję odliczenia od podatku indywidualnie wyliczonej kwoty, która miała być ustalona na podstawie podatku należnego za poprzednie lata.

  Czy darowizna od brata jest zwolniona z podatku?

  Darowizna od brata a podatek od spadków i darowizn. Czy darowizna, którą podatnik otrzyma od brata, podlega zwolnieniu z podatku zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?

  Praca zdalna a obowiązek składania deklaracji CIT-ST

  Deklaracja CIT-ST a praca zdalna. Pandemia wirusa COVID-19 wymusiła na pracodawcach zmiany organizacji pracy w zakładach pracy. Gdzie tylko było to możliwe, pracownicy zostali skierowani do wykonywania pracy w formie zdalnej (home office). Było to ogromne wyzwanie logistyczne, w których dotychczas praca była świadczona głównie stacjonarnie w siedzibie pracodawcy. Zmiana sposobu świadczenia pracy przez osoby zatrudnione wpłynęła na wiele kwestii z zakresu prawa pracy, między innymi wymusiła na rządzących zajęcie się tematem uregulowania pracy zdalnej. Przepisy w tym zakresie są obecnie konsultowane w ramach Rady Dialogu Społecznego. Praca zdalna stawia przed nami jednak o wiele więcej pytań. Jednym z problemów, jaki pojawia się w nawiązaniu do tego tematu, jest obowiązek składania deklaracji CIT-ST do urzędu skarbowego w przypadku, gdy pracodawca posiada zakłady (oddziały) na terenie innej jednostki samorządu niż siedziba przedsiębiorstwa. Czy w przypadku świadczenia pracy zdalnej przez pracowników również możemy mówić o obowiązku składania deklaracji CIT-ST przez podmioty, które przed pandemią nie były do tego zobowiązane?

  Polski Ład w podatkach - jak uniknąć negatywnych zmian

  Polski Ład w podatkach. Już teraz pojawiają się różne pomysły mające na celu uniknięcie negatywnych dla podatników skutków Polskiego Ładu. Są to np.: przekształcenie w spółkę z o.o., w spółkę komandytowo-akcyjną, ucieczka za granicę, przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo estoński CIT. Eksperci przestrzegają jednak: każdy przedsiębiorca musi indywidualnie przeanalizować, co mu się opłaca. Radzą też wstrzymać się jeszcze z decyzjami.

  Spłata zaległości jest bez VAT. Problem z korektą odliczenia

  Spłata zaległości a VAT. Kto zalega z podatkiem wobec gminy, może uregulować dług, przekazując jej własność rzeczy lub prawa majątkowego. Ale co w sytuacji, gdy wcześniej przy ich zakupie odliczył VAT naliczony?

  Polski Ład z pakietem ulg podatkowych

  Polski Ład. Już wkrótce podatnicy, po uchwaleniu projektu z dnia 28 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, będą mogli skorzystać z wybranych ulg podatkowych. Jakie muszą spełnić warunki, by móc po nie sięgnąć?

  Pośrednictwo w sprzedaży gwarancji a odliczenie VAT

  Transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Podatnik prowadzący działalność handlową powinien ujmować w mianowniku proporcji VAT również, zwolnione z VAT, transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Nie są one bowiem „pomocniczymi transakcjami finansowymi” - tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Zerowy PIT dla rodzin 4 plus

  Zerowy PIT. Rodzice co najmniej czwórki dzieci nie zapłacą podatku, jeśli ich wspólne dochody nie przekroczą 170 tys. zł rocznie. Taki jest najbardziej prawdopodobny wariant kolejnej poprawki klubu PiS do Polskiego Ładu - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

  Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych już w październiku w Targach Kielce

  Spotkanie, to coś czego brakowało nam wszystkim w ostatnim czasie. A jeśli połączyć to z merytorycznymi wystąpieniami, warsztatami ze specjalistami, a także bankietem? To równanie oznacza tylko jedno – II Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych! Patronem medialnym wydarzenia jest Infor.

  Usługi świadczone przez wspólnika na rzecz spółki komandytowej

  Spółka komandytowa. Organy podatkowe nie kwestionują zakupu usług doradczych od komplementariusza, o ile spełnione będą warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu.

  Efekty zwalczania luki VAT

  Zwalczanie luki VAT przyczynia się do tego, że rząd może o 80 mld zł zwiększyć prognozę dochodów na rok 2021 – powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski podczas konferencji „Uczciwy VAT, zysk dla wszystkich”.