Kategorie

Jak rozliczyć wygraną w konkursie internetowym

Jeżeli wartość nagrody, otrzymanej w konkursie internetowym, nie przekracza 760 zł, zwycięzca nie wykaże dochodu. Jeżeli jednak przekracza wskazaną kwotę, organizator jest zobowiązany do pobrania i odprowadzenia podatku od całości wygranej. W obu przypadkach wydatki poniesione na zakup nagród organizator zaliczy do kosztów uzyskania przychodów.

Częstą praktyką przedsiębiorców, którzy pragną zdobyć nowych klientów i jednocześnie wypromować swoją firmę, jest organizowanie konkursów przy wykorzystywaniu Internetu. Mają jednak problem, jak opodatkować wygrane w tego typu konkursach.

Reklama

Podatnicy, biorący udział w konkursie, powinni pamiętać, że wygrana stanowi przychód dla celów podatkowych. Wartość tego rodzaju nagród podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; dalej: updof). Jeśli wygrana ma charakter pieniężny, płatnik, dokonując jej wypłaty, pobiera podatek z wypłacanej kwoty. W przypadku gdy nagroda jest przekazywana w innej postaci niż pieniądz (koszulka, aparat, zestaw kina domowego), przed jej wydaniem organizator konkursu powinien zażądać od zwycięzcy wpłaty gotówki na poczet należnego podatku.

Jednak nie jest tak w każdym przypadku. We wskazanych w ustawie przypadkach zwycięzcy konkursów będą zwolnieni z zapłaty podatku. I tak, zwolnienie dotyczy m.in. nagród zdobytych w konkursach, jeśli łącznie spełniają następujące warunki (art. 21 ust. 1 pkt 68 updof):

- ich jednorazowa wartość nie przekracza 760 zł;

- zostały wygrane w konkursach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu,

- są to nagrody związane ze sprzedażą premiową.

Limit wygranej zwolnionej z podatku

Jak zaznaczono, zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych podlegają wygrane nie przekraczające jednorazowo kwoty 760 zł. Organizator nie jest wówczas zobowiązany do poboru i odprowadzenia podatku dochodowego od wygranej oraz złożenia formularza PIT-8AR.

Warto pamiętać, że zwolnienie z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 updof odnosi się do każdej wygranej zdobytej w ramach pojedynczego konkursu (przykład 1 i 2).

Reklama

Jeżeli wartość wygranej przekracza 760 zł, organizator pobiera podatek od całej wygranej. Odprowadza go na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według jego miejsca zamieszkania. Rozwiązanie takie wskazuje m.in. dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 29 marca 2008 r.: „Natomiast w sytuacji, gdy wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych przez środki masowego przekazu przekroczy kwotę 760 zł, uzyskany przychód podlegał będzie w całości opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Podmiotem obowiązanym (płatnikiem), na mocy art. 41 ust. 4 i art. 42 ust. 1 ww. ustawy, do pobrania i odprowadzenia - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika - podatku dochodowego od całej wartości nagrody (wygranej) oraz złożenia formularza PIT-8AR, jest podmiot dokonujący wypłaty nagrody. Organizator konkursu nie musi składać miesięcznej deklaracji o wygranych. Deklarację roczną przekazuje się do urzędu skarbowego według miejsca zamieszkania płatnika (...)”.

Jednocześnie należy zauważyć, iż jeżeli zwycięzcą konkursu jest kilka osób (zespół), wartość nagrody należy podzielić na te osoby. Takie stanowisko możemy odnaleźć w piśmie dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 7 grudnia 2007 r. (sygn. IPPB1/415-216/07-3/JB):

„(...) Spółka, wręczając jedną wspólną nagrodę w formie bonu towarowego dla czterech osób (zwycięzców zawodów regatowych), umieściła ich nazwiska na liście odbioru nagrody, a każdy z nich pokwitował jej odbiór, składając własnoręcznie swój podpis. Ponadto z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego nie wynika, aby między tymi osobami fizycznymi zawarta była jakakolwiek umowa cywilnoprawna, z której wynikałoby, iż osoby te dokonują ustalonego między sobą podziału tej nagrody. A zatem należy stwierdzić, iż wartość otrzymanego przez cztery osoby bonu towarowego mieści się w ich udziale dokonanym we wspólnym przedsięwzięciu i o ile kwota w wyniku podziału tej nagrody nie przekroczy 760 zł na osobę, będzie korzystała ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych w myśl art. 21 ust. 1 pkt 68, a tym samym na Spółce w związku z tym nie będą ciążyły obowiązki płatnika (...)” (przykład 3).

Środki masowego przekazu

Przez pewien czas urzędy skarbowe stały na stanowisku, że nagroda wygrana w konkursie internetowym podlega opodatkowaniu bez względu na jej wartość. A to dlatego, że Internet jako środek masowego przekazu nie został literalnie wymieniony w przepisie, obok prasy, radia i telewizji. Obecnie dominuje pogląd, zgodnie z którym Internet mieści się w pojęciu środków masowego przekazu.

Potwierdzenie powyższych uwag znajdujemy w wielu interpretacjach. Przykładem jest interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 29 marca 2008 r. (sygn. ITPB2/415-76/08/BK). Możemy w niej przeczytać: „(...) wartość wygranych, przyznanych w konkursie organizowanym i emitowanym na powszechnie dostępnej stronie internetowej, gdy jednorazowo nie przekracza kwoty 760 zł jest objęta zwolnieniem wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

Z kolei dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, w interpretacji indywidualnej z 13 października 2009 r. (sygn. IPPB1/415-551/09-4/ES), podkreśla, iż Internet spełnia funkcję środka masowego przekazu, jeżeli informacje o konkursie są zamieszczone na stronie ogólnodostępnej: „Zatem, stwierdzić należy, że użyte w powołanym przepisie określenie »(...) w środkach masowego przekazu« mieści w sobie również pojęcie Internetu, jako środka przekazu, pomimo iż nie został on wprost wymieniony w dyspozycji powołanego przepisu. Wyłączona z tego zakresu będzie jedynie ta część Internetu, której krąg odbiorców jest ograniczony, tj. usługi poczty elektronicznej czy też strony dostępne przy użyciu odpowiedniego kodu, lub strony korporacyjne kierowane do ściśle określonego kręgu odbiorców, np. pracowników korporacji”.

 

Związek nagrody z działalnością gospodarczą

Wskazane zwolnienie z podatku nie dotyczy jednak nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą. W tym przypadku na organizatorze konkursu nie ciąży obowiązek odprowadzenia podatku od przekazanej nagrody ani złożenia deklaracji PIT-8AR. To podatnik ma obowiązek doliczyć otrzymaną nagrodę (jej wartość) do przychodów z działalności gospodarczej. Przychodem z działalności gospodarczej jest bowiem również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (art. 14 ust. 2 pkt 8 updof). Takie stanowisko potwierdza postanowienie w sprawie interpretacji naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 14 września 2007 r. (sygn. 1471/DPF/415/59/07/MJ): „(...) w przypadku nagród lub wygranych w konkursach pozostających w związku z działalnością gospodarczą wartość tych nagród stanowi przychód z tej działalności, zatem podatnik ma obowiązek odprowadzić podatek dochodowy według właściwych dla niego zasad opodatkowania działalności gospodarczej, a na Spółce nie ciążą obowiązki płatnika wynikające z art. 30 ust. 1 pkt 2 i art. 41 ust. 4 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (...)” (przykład 4).

Wydatki na nagrody a koszty

Wydatki poniesione na zakup nagród w konkursie internetowym mogą zostać uznane za koszt uzyskania przychodu.

Zgodnie z ogólną regułą kosztami podatkowymi mogą być tylko takie wydatki, które wpływają na osiągnięcie przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Ponadto wydatek nie może się znajdować w katalogu wydatków, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Wydatki na organizację konkursów nie zostały wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych; dalej: updop (odpowiednio art. 22 ust. 1 updof). Nie można ich bowiem zakwalifikować jako reprezentacji, ponieważ ona wiąże się z okazałością i wytwornością (art. 16 ust. 1 pkt 28 updop, odpowiednio art. 23 ust. 23 updof). Organizacja konkursu internetowego tych cech nie posiada.

Wydatek na organizację konkursu ma na celu zwiększenie poziomu obrotów ze sprzedaży, a tym samym osiąganych z tego tytułu przychodów. Organy podatkowe nie kwestionują możliwości zaliczania wskazanych wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Potwierdza to postanowienie naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w sprawie interpretacji prawa podatkowego z 12 kwietnia 2006 r. (sygn. 1471/DPD2/423-10/06/AB).

Wydatki spółki związane z organizacją konkursu, w tym z nabyciem nagród, często wiążą się z możliwością pozyskiwania informacji od użytkowników strony internetowej w sprawach interesujących organizatora lub jego klientów. Na tej podstawie powstają wówczas raporty i analizy. Również w takich sytuacjach wydatki na organizację konkursu stanowią koszty uzyskania przychodów. Takie stanowisko zajął Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie w postanowieniu w sprawie interpretacji prawa podatkowego z 14 lutego 2006 r. (sygn. 1472/ROP1/423-346- 51/06/AW).

Wydatek na organizację konkursu internetowego nie ma bezpośredniego związku z przychodem. Wpływa natomiast na jego uzyskanie w sposób pośredni. Dlatego też stanowi koszty uzyskania przychodu w momencie poniesienia (art. 15 ust. 4d updop).

Przykład 1: Podwójna wygrana w jednym konkursie

Jan W. wziął udział w konkursie plastycznym organizowanym i emitowanym przez środki masowego przekazu. Jego prace zdobyły dwa pierwsze miejsca honorowane nagrodami w wysokości odpowiednio 700 zł i 500 zł. W takiej sytuacji powinien zostać pobrany podatek od całej wygranej. Nie ma znaczenia fakt, iż pojedyncza nagroda nie przekracza 760 zł.

(700 zł + 500 zł) x 10% = 1200 zł x 10% = 120 zł.

Jan W. zapłaci więc od wygranej podatek w wysokości 120 zł.

Przykład 2: Kilka nagród w różnych konkursach

Tadeusz Z. w 2010 r. brał udział w wielu konkursach organizowanych i emitowanych przez środki masowego przekazu. W czterech z nich zdobył nagrody pieniężne, odpowiednio w wysokości: 200 zł, 300 zł, 500 zł oraz 1000 zł.

Tylko w przypadku ostatniej wygranej Tadeusz Z. jest zobowiązany do zapłaty podatku.

1000 zł x 10% = 100 zł.

Pozostałe wygrane nie podlegają opodatkowaniu, ponieważ żadna z nich nie przekracza kwoty 760 zł i każda została przekazana w wyniku zwycięstwa w różnych konkursach.

Przykład 3: Wspólna wygrana zespołu

Czterech przyjaciół wzięło udział w konkursie na projekt strony internetowej dla przedsiębiorcy. Konkurs był ogólnodostępny, ogłoszony za pomocą środków masowego przekazu (prasa).

Zdobyli główną nagrodę w wysokości 2000 zł. W tej sytuacji udział każdego z nich w wysokości 500 zł nie będzie podlegał opodatkowaniu.

Przykład 4: Nagroda otrzymana w związku z działalnością gospodarczą

Kazimierz N. prowadzi sklep spożywczy. Wziął udział w konkursie organizowanym przez hurtownie, w której zaopatruje się w towar. Konkurs polegał na osiągnięciu jak największych obrotów w przeciągu trzech miesięcy. W związku z wygraną Kazimierz N. otrzymał nagrodę w wysokości 1000 zł. Nagroda ta powinna zostać wliczona do przychodów firmy.

 

Podstawa prawna

- Art. 15 i 16 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397.

- Art. 12 i 14 ust. 2 pkt 8, art. 21 ust. 1 pkt 68, art. 22 i 23 ust. 23, art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. nr 75, poz. 398.

 

Rafał Styczyński

doradca podatkowy

źródło: Informator Prawno-Podatkowy

 

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  14 cze 2021
  Zakres dat:

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

  Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

  Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

  Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

  Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Pusta faktura wymaga udowodnienia

  Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

  Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

  Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.

  Zwrot VAT niektórym podmiotom - zmiany od 1 lipca 2021 r.

  Zwrot VAT. Ustawodawca przygotował projekt nowego rozporządzenia w zakresie zwrotu VAT niektórym podmiotom. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 r. Co się zmieni?

  Zarobki w Szwecji. Ile można zarobić zbierając jagody?

  Zarobki w Szwecji. Z danych Szwedzkiego Urzędu Statystycznego wynika, że średnia pensja w Szwecji wynosi 35,3 tys. koron brutto (ok. 15 tys. zł). Mediana wynosi 31,7 tys. koron brutto (ok. 14 tys. zł).

  Raportowanie niefinansowe ESG zyskuje na znaczeniu

  Raportowanie niefinansowe ESG (environmental, social i governance). Inwestorzy coraz częściej szukają informacji o wpływie spółek na środowisko i społeczeństwo. Polskie firmy rzadko jednak raportują takie kwestie. Dlaczego warto raportować? Co powinny zawierać raporty ESG?

  Globalna stawka CIT a realna działalność gospodarcza

  Globalna stawka CIT. Polska nie poprze planu wprowadzenia globalnego minimalnego poziomu podatku od przedsiębiorstw, o ile nie będzie klauzuli wyłączającej z niego istotną działalność gospodarczą prowadzoną w kraju - powiedział dziennikowi "Financial Times" minister finansów Tadeusz Kościński.

  ZUS w Polsce vs. ZUS w Anglii

  Ubiegły miesiąc okazał się niezwykle istotny dla polskiej gospodarki. Premier Morawiecki ogłosił główne założenia „Nowego Ładu”, czyli programu ekonomiczno-społecznego, którego założeniem ma być zniwelowanie strat, jakie w naszej gospodarce poczyniła pandemia koronawirusa. Jednakże nie dla wszystkich plan ten okazał się dobrym pomysłem; co więcej, wzbudził wśród pewnej części społeczeństwa spore obawy.

  Nowelizacja ustawy o AML – nowe obowiązki dla rynku walut wirtualnych

  Nowelizacja ustawy o AML. Wirtualne waluty to ekspresowo rozwijająca się branża z dziedziny nowoczesnych technologii. Jednak zarówno wydobycie, sprzedaż, wymiana i spekulacja walutami nie jest zarezerwowana wyłącznie dla przedsiębiorców jako inwestycja czy środek płatniczy. Walutę wirtualną często wykorzystuje się również do realizacji nieuczciwych celów i w ramach działań niezgodnych z prawem. W związku z tym pojawiają się kolejne regulacje prawne – zarówno krajowe, jak i międzynarodowe – dotyczące AML/CFT. 15 maja 2021 weszła w życie nowelizacja ustawy o AML. Co warto o niej wiedzieć?

  Blockchain w księgowości – przyszłość, która już zapukała do drzwi

  Blockchain w księgowości. Wiele wskazuje na to, że rachunkowość oparta o nowe technologie, w tym technologię blockchain to nieodległa przyszłość. Prowadzenie księgowości z wykorzystaniem rejestru rozproszonego i inteligentnych umów może pomóc przedsiębiorcom osiągać większe dochody szybciej i łatwiej. Jednocześnie, wprowadzanie nowych rozwiązań zawsze wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Czy wątpliwości branży księgowej związane z blockchainem są uzasadnione?

  Ulga na ekspansję - kto skorzysta i na jakich zasadach?

  Ulga na ekspansję, która została zaproponowana w ramach Polskiego Ładu, ma objąć przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie podmioty, które podejmują ekspansją na rynki zagraniczne. Na jakich warunkach będzie można korzystać z ulgi na ekspansję? Kiedy ulga wejdzie w życie?

  Dodatkowe prace a opodatkowanie VAT kar umownych

  VAT od kar umownych - dodatkowe prace. W trakcie realizacji projektu budowlanego mogą wystąpić nowe okoliczności, takie jak np. problemy z gruntem czy wady dokumentacji projektowej. Może to spowodować konieczność podjęcia dodatkowych prac, a tym samym poniesienia dodatkowych kosztów przez wykonawcę, które powinny obciążać zamawiającego. Strony umowy budowlanej muszą ustalić, czy taka kara umowna podlega, czy nie podlega opodatkowaniu VAT.

  Jak postrzegamy księgowych? Sowa, mrówka czy leniwiec?

  Księgowi są nazywani zaufanymi doradcami i wysokiej klasy specjalistami. Chociaż te określenia brzmią poważnie, po pracy często rozwijają nietypowe zainteresowania, jak sporty ekstremalne, sztuki walki, żeglarstwo bądź śpiew w chórze. Sposób, w jaki ich odbieramy, pokazują też metafory. Księgowego można porównać do wielu zwierząt – mądrej sowy, walecznego tygrysa bądź pracowitej mrówki. Z okazji Dnia Księgowego postanowiliśmy przyjrzeć się wizerunkowi specjalistów od rachunkowości.

  Nowy podatek od elektroniki uderzy w twórców i konsumentów

  Opłata reprograficzna. Nowy podatek od elektroniki uderzy w kieszenie konsumentów i przedsiębiorców, nie pomoże twórcom - stwierdził Związek Cyfrowa Polska, wydając negatywną ocenę do projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego w ramach konsultacji społecznych resortu kultury.

  Podatkowa grupa kapitałowa – rozliczenie straty

  Podatkowa grupa kapitałowa. Spośród pięciu spółek tworzących grupę jedna przyniosła stratę, a cztery dochody. Spółka dominująca pomniejszyła o tę stratę podatek dochodowy wykazany i zaliczkowany przez cztery rentowne spółki, zachowując powstałą na plus różnicę zaliczek CIT, a następnie rozdysponowując ją pomiędzy siebie i spółkę przynoszącą straty. Była pewna, że to działanie będzie obojętne podatkowo, ale fiskus stwierdził, że jest to przysporzenie majątku tych spółek i musi zostać opodatkowane jak zwykły przychód. Spór między przedsiębiorcą a Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej rozstrzygnął sąd, stwierdzając, że: „Stanowisko KIS jest nie tylko nieprawidłowe, ale także nielogiczne i sprzeczne wewnętrznie. Jest również wyrazem nadmiernego fiskalizmu państwa”.

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku - jakie korzyści dla firm?

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku. Ministerstwo Finansów proponuje przedsiębiorcom program Podatnik Bezgotówkowy. To propozycja dla tych firm, które większość transakcji płatniczych przeprowadzają w systemie cashless. Uzyskanie takiego statusu „Klienta Premium” będzie możliwe od 2022 roku. Firma, która go uzyska, skorzysta z najszybszego zwrotu VAT w Europie. Pieniądze znajdą się na ich kontach w maksymalnie 15 dni.

  Jaka stawka ryczałtu dla usług gastronomicznych?

  Stawka ryczałtu - usługi gastronomiczne. Czy sprzedaż usług gastronomicznych (przygotowywanie gotowych posiłków na rzecz kontrahentów) można opodatkować na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ze stawką 3%?