Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak ewidencjonować lokaty krótkoterminowe

Beata Piotrowska
Zakwalifikowanie lokaty do inwestycji krótkoterminowych będzie możliwe, gdy termin jej wymagalności jest krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia bilansowego. Jeśli jednostka posiada lokaty terminowe o terminie zapadalności do trzech miesięcy, zaliczy je do innych środków pieniężnych.

Lokaty terminowe to depozyty bankowe deponowane w banku na określony z góry okres. Właściciel lokaty (deponent) za założone środki pieniężne otrzymuje zapłatę w postaci odsetek. Wysokość odsetek zależy od oprocentowania lokaty oraz częstotliwości ich kapitalizowania. Oprocentowane wkładów terminowych ma charakter stały lub zmienny.

Rodzaje lokat

Na rynku spotykamy klasyczne lokaty dynamiczne oraz lokaty progresywne. Lokaty dynamiczne są najlepsze w sytuacji, kiedy jednostka zbiera pieniądze na konkretny cel, a nie jest w stanie określić precyzyjnie terminu, kiedy będzie ich potrzebować. Lokata tego typu umożliwia jednostce jej zerwanie bez utraty odsetek (jedynie w pierwszym miesiącu nie otrzyma ona żadnych odsetek).

Lokaty progresywne umożliwiają jednostce dopłacanie dodatkowych pieniędzy do już posiadanej lokaty, bez konieczności zawierania odrębnej umowy z bankiem. Oprocentowanie tego rodzaju lokat zależy od wysokości dopłat i jest tym wyższe, im wyższe są wartości dopłat.

Lokaty krótkoterminowe, czyli do 12 miesięcy, przeważnie oprocentowane są stałą stopą procentową.

Każdy bank ma w swojej ofercie różne lokaty krótkoterminowe: tzw. overnighty, tygodniowe, dwutygodniowe, miesięczne, trzymiesięczne, sześciomiesięczne i roczne.

Lokata overnight (lokata na noc) to lokata, w przypadku której bank blokuje pieniądze gromadzone na koncie klienta dosłownie na noc i nalicza wyższe odsetki od tej kwoty. Lokata overnight jest 1 lub 2 punkty wyżej oprocentowana. Lokata overnight stanowi wygodną formę inwestowania, gdyż środki są tak samo płynne jak na rachunku bieżącym.

Można założyć także lokatę na termin, który jednostce odpowiada, najlepiej np. 20 dni, ale należy mieć wówczas na uwadze, że stworzenie takiej lokaty może wiązać się z niższym oprocentowaniem, gdyż jest to produkt wykraczający poza standardową ofertę banku.

Trzeba zauważyć, że w przypadku lokowania mniejszych kwot równie ważna może okazać się kwestia dostępności banku. Z doświadczenia wiadomo jednak, że najlepiej jeśli zakłada się lokatę krótkoterminową w banku, w którym jednostka posiada ROR, zwłaszcza gdy oferuje on możliwość łatwego przelewania pieniędzy pomiędzy rachunkiem a lokatą.

W większości banków, gdy chcemy ulokować większą kwotę pieniędzy, otrzymujemy wyższe oprocentowanie. Możliwość negocjacji zaczyna się zwykle powyżej 100 tys. zł. Należy zauważyć, że większość banków ustala też minimalną kwotę, którą można ulokować na warunkach opisanych w ich ofercie np. 1 tys. zł.

Stopa efektywna

Ważnym kryterium przy wyborze rodzaju lokaty jest stopa procentowa. Jeśli lokata 3-miesięczna, półroczna i roczna mają takie samo oprocentowanie, np. 4 proc., to czy oznacza to, że tyle samo można na nich zarobić. Okazuje się, że nie. Najwięcej można zarobić deponując środki na depozycie o kwartalnej kapitalizacji odsetek. Jednak wniosek taki jest uzasadniony przy stałych stopach procentowych przez cały rok przy wzroście stóp procentowych w ciągu roku. Jeżeli jednak w ciągu roku nastąpi obniżenie stóp procentowych, to może okazać się, że depozyt roczny zawarty przy oprocentowaniu 4 proc. daje wyższy dochód niż zawierane co kwartał depozyty kwartalne.

Zakładając, że w drugiej połowie roku nastąpiło obniżenie stóp procentowych i depozyt w trzecim i czwartym kwartale był już zawierany przy oprocentowaniu np. 3,7 proc., to ostateczne oprocentowanie w skali roku wyniesie - 3,84 proc. (4 proc. x 1 + 4 proc. x 1 + 3,7 proc. x 1 + 3,7 proc. x 1 = 1 proc.+ 1 proc. + 0,92 proc. + 0,92 proc.).

Wycena środków

Bankowa lokata terminowa spełnia definicję inwestycji (art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy o rachunkowości), ponieważ stanowi aktywa nabyte celem osiągnięcia korzyści ekonomicznych w postaci odsetek. Spełniona jest także definicja aktywów finansowych (art. 3 ust. 1 pkt 24 ustawy o rachunkowości), gdyż stanowi ona bądź aktywa pieniężne, bądź wynikające z kontraktu (umowy) prawo do otrzymania aktywów pieniężnych.

Aby można było zakwalifikować aktywa w postaci lokaty do inwestycji krótkoterminowych, powinny one posiadać określony termin wymagalności, który jest krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia bilansowego. Jeśli jednostka posiada lokaty terminowe o terminie zapadalności do trzech miesięcy, zaliczy je do innych środków pieniężnych.

Bankowe lokaty terminowe o terminie zapadalności powyżej trzech miesięcy, ale mniej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego, zalicza się do kategorii - inne krótkoterminowe aktywa finansowe. Lokaty bankowe powinno wyceniać się w wartości godziwej, za którą uznaje się ich wartość nominalną powiększoną o odsetki. Powstałe różnice z wyceny zalicza się do przychodów lub kosztów finansowych.

Ewidencja w księgach

Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, również od lokat terminowych, doliczone przez bank zwiększają stan środków pieniężnych na danym rachunku bankowym i równocześnie drugostronnie zalicza się je do przychodów finansowych (art. 42 ust. 3 ustawy o rachunkowości), z wyjątkiem odsetek od środków pieniężnych na wyodrębnionym rachunku bankowym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) oraz zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON), które zaliczane są na zwiększenie tych funduszy (art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o ZFŚS).

Dopisanie przez bank odsetek od środków na rachunkach bankowych lokat terminowych księguje się: Wn konto „Inne rachunki bankowe”/Ma konto „Przychody finansowe”.

Dopisanie przez bank odsetek od środków ZFŚS oraz ZFRON księguje się: Wn „Inne rachunki bankowe” (analitycznie: Środki ZFŚS lub ZFRON)/ Ma konto „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” lub „Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”.

Nieco odmiennie ujmowane są odsetki od lokat środków pieniężnych ustalone przy wycenie na dzień bilansowy.

W przypadku gdy dopisanie odsetek przez bank następuje po dniu bilansowym, z uwagi na okres lokaty środków, którego część wydłuża się poza dzień bilansowy, to przy wycenie na dzień bilansowy, należy ustalić część odsetek za okres trwania lokaty do dnia bilansowego.

Odsetki te ujmuje się wówczas następująco: Wn konto „Pozostałe rozliczenia międzyokresowe”/Ma konto „Przychody finansowe”.

Natomiast po dniu bilansowym, czyli w następnym roku obrotowym, pod datą zrealizowania odsetek, tj. dopisania przez bank do stanu na rachunku bankowym, dokonuje się następujących zapisów:

1. Kwota odsetek dopisanych przez bank za okres trwania lokaty (w tym dotyczących okresu do dnia bilansowego), czyli cała suma odsetek za okres trwania lokaty:

Wn konto „Inne rachunki bankowe”/Ma konto „Przychody finansowe”

2. Storno odsetek naliczonych przez jednostkę w związku z wyceną lokaty na dzień bilansowy (ze znakiem minus):

Wn konto „Pozostałe rozliczenia międzyokresowe”/Ma konto „Przychody finansowe”.

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ PRZY ZAKŁADANIU LOKATY

Przy zakładaniu lokaty terminowej przede wszystkim należy zwrócić uwagę na:

l wysokość oprocentowania oraz częstotliwość kapitalizacji odsetek,

l wysokość kwoty minimalnej,

l czy istnieje możliwość negocjowania wysokości oprocentowania w przypadku posiadania większej kwoty pieniędzy,

l czy można ustanowić pełnomocnictwo,

l czy odsetki są dopisywane do kapitału, czy też bank przekazuje je na nieoprocentowany rachunek,

l wysokość dodatkowych opłat związanych z założeniem lokaty,

l czy istnieje możliwość wyboru rodzaju lokaty.

PRZYKŁAD

JAK WYLICZYĆ EFEKTYWNĄ STOPĘ PROCENTOWĄ

Jednostka Y chce zainwestować 15 000 zł na 1 rok. Bank oferuje trzy różne depozyty:

1. depozyt roczny - stopa procentowa (nominalna) wynosi 4 proc.,

2. depozyt 6-miesięczny - stopa procentowa (nominalna) w stosunku rocznym wynosi 4 proc. (w ciągu roku można utworzyć dwie lokaty półroczne),

3. depozyt 3-miesięczny - stopa procentowa (nominalna) w stosunku rocznym wynosi 4 proc. (w ciągu roku można utworzyć cztery lokaty trzymiesięczne).

Liczymy, ile pieniędzy otrzymamy z każdej lokaty w ciągu jednego roku, aby uzyskać odpowiedź, która lokata jest najbardziej korzystna.

1. depozyt roczny - 15 600 zł,

Po roku otrzymujemy 15 600 zł, czyli 15 000 zł + (odsetki 4 proc. x 15 000 zł = 600 zł)

2. depozyt półroczny - 15 606 zł.

Po pierwszym półroczu otrzymujemy połowę nominalnej stawki rocznej oprocentowania, czyli 1 x 4 proc. = 2 proc.; po drugim półroczu także otrzymujemy połowę nominalne stawki rocznej oprocentowania, czyli 2 proc., ale liczonego już nie od wartości początkowej 15 000 zł, ale od kwoty uwzględniającej kapitalizację odsetek. Kapitalizacja oznacza, że odsetki są doliczane do inwestycji, zwiększają kapitał inwestycyjny, od którego będą liczone kolejne odsetki.

W tym przypadku kapitał inwestycyjny po pierwszych 6 miesiącach będzie wynosił: 15 000 zł + odsetki za pierwsze półrocze 300 zł.

Ostatecznie, kapitał jednostki Y przy depozycie półrocznym będzie rósł następująco:

15 000 zł + odsetki za pierwsze półrocze (2 proc. z 15 000 zł = 300 zł) + odsetki za drugie półrocze (2 proc. x 15 300 zł = 306 zł) = 15 606 zł.

Jak widać, przy tych samych pieniądzach otrzymujemy 606 zł, a więc efektywna stopa procentowa depozytu półrocznego z kapitalizacją odsetek wynosi:

(606 zł: 15 000 zł) x 100 proc. = 4,04 proc. (więcej niż w przypadku depozytu rocznego, przy którym otrzymujemy stopę procentową 4 proc.).

3. depozyt kwartalny - 15 609,05 zł

W każdym kwartale otrzymujemy oprocentowanie w wysokości 1 x 4 proc., a na koniec majątek jednostki Y wyniesie: 15 000 zł + odsetki:

l za I kwartał: 1 proc. x 15 000 zł = 150 zł,

l za II kwartał: 1 proc. x (15 000 zł + 150 zł) = 151,50 zł,

l za III kwartał: 1 proc. x (15 000 zł + 150 zł + 151,50 zł) = 153,01 zł,

l za IV kwartał: 1 proc. x (15 000 zł + 150 zł + 151,50 zł + 153,01 zł) = 154,54 zł.

Razem odsetki za cztery kwartały wynoszą: 150 zł + 151,50 zł + 153,01 zł + 154,54 zł = 609,05 zł.

Po roku z tej inwestycji otrzymujemy 15 609,05 zł.

Efektywna stopa procentowa w tym przypadku wynosi: 609,05 zł: 15 000 zł x 100 proc. = 4,06 proc.

BEATA PIOTROWSKA

ksiegowosc@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

l Art. 3 ust. 1 pkt 17 i 24, art. 34 ust. 4 pkt 1-3 oraz art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

l Art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 z późn. zm).

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Zwrot niemieckiego podatku jest niższy niż spodziewany. Co można zrobić?

  Składając roczne rozliczenie podatku dochodowego, podatnicy mają nadzieję na otrzymanie jak najwyższego zwrotu podatku. Zdarza się, że decyzja wydana przez niemiecki urząd skarbowy (Finanzamt) przynosi rozczarowanie, gdy wysokość zwrotu w danym roku jest niższa niż spodziewana lub gdy odbiega od kwot uzyskiwanych w latach poprzednich. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?

  Zapłata podatku kartą płatniczą w każdym urzędzie skarbowym

  Ministerstwo Finansów poinformowało 31 marca 2023 r., że można już płacić podatki w urzędzie skarbowym za pośrednictwem terminala płatniczego. Płatności kartą przyjmują też organy egzekucyjne – w urzędzie i w miejscu zamieszkania zobowiązanego.

  KSeF obowiązkowy od 1 lipca 2024 r. Kary od 2025 r. Jak uniknąć błędów?

  Od 1 lipca 2024 r. polscy podatnicy będą zobowiązani do wystawiania faktur przy użyciu Krajowego Systemu eFaktur (KSeF). Dla wielu firm wiązać się to będzie z poważnymi zmianami w procesie płatności, a niedopełnienie obowiązków może wiązać się z otrzymaniem kary finansowej. Przesyłanie dokumentów w formie cyfrowej co prawda zmniejsza ryzyko popełnienia błędu w fakturowaniu, jednak całkowicie go nie wyklucza. Na co zwracać uwagę, żeby spełnić wymogi KSeF i uniknąć niespodziewanych sankcji?

  Niedziela 2 kwietnia 2023 r. Czy sklepy będą otwarte?

  W niedzielę, 2 kwietnia sklepy będą otwarte. Jest to niedziela handlowa przed Wielkanocą. Następna niedziela handlowa przypada 30 kwietnia 2023 r.

  Likwidacja podatku od czynności cywilnoprawnych przy zakupie pierwszego mieszkania na rynku wtórnym

  Rząd zamierza zlikwidować podatek od czynności cywilno-prawnych przy zakupie pierwszego mieszkania na rynku wtórnym - poinformował 31 marca 2023 r. minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Przy hurtowych zakupach mieszkań PCC wyniesie 6% od od szóstego i kolejnych mieszkań kupowanych w danej inwestycji (budynku).

  Oszczędzanie w walutach zyskuje na popularności

  Rosnąca inflacja, sytuacja gospodarcza na świecie oraz kolejne doniesienia ekonomiczne ze świata sprawiają, że coraz więcej osób zaczyna się interesować oszczędzaniem i inwestycjami w waluty obce. Optymizmem nie napawa też pozycja polskiej złotówki, która w ostatnim czasie nie ma zbyt wielu impulsów do umocnienia. Czy inwestycja w waluty obce się opłaca? Z jakim ryzykiem musimy się liczyć oraz czym kierować się podczas wyboru odpowiedniej waluty? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w tekście, jednak nie jest on zachętą do inwestowania, tylko pakietem informacji o zakupie waluty obcej. 

  Jak można (było) zostać milionerem w 2023 roku? Wystarczyło 2-3 tys. zł inwestować miesięcznie przez 15 lat

  Aby w 2023 roku stać się milionerem wystarczyło przez ostatnich 15 lat inwestować trochę ponad 2-3 tys. zł miesięcznie – sugerują szacunki HRE Investment Trust. I wcale nie trzeba było w tym czasie kupować bitcoinów. Wystarczyły nieruchomości, złoto, obligacje lub szkockie trunki. Najtrudniej w ostatnich latach było budować majątek z pomocą lokat i akcji największych giełdowych spółek. 

  Odwrotne obciążenie VAT - zmiany od 1 kwietnia 2023 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że odwrotne obciążenie VAT będzie stosowane do giełdowych transakcji dotyczących gazu, energii i uprawnień do emisji CO2. Nowe przepisy w tym zakresie mają charakter przepisów epizodycznych i będą obowiązywać od 1 kwietnia 2023 r. do 28 lutego 2025 r.

  Ukraińcy z numerem PESEL ze statusem UKR mogą ubiegać się o zezwolenia na pobyt czasowy

  Od 31 marca 2023 r. obywatele Ukrainy, którzy posiadają numer PESEL ze statusem UKR, mogą ubiegać się o udzielenie zezwoleń na pobyt czasowy w celu podejmowania pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej - poinformował rzecznik prasowy Urzędu do Spraw Cudzoziemców Jakub Dudziak.

  Uchwała NSA - zawieszenie terminów w administracji w trakcie pandemii

  27 marca Naczelny Sąd Administracyjny zajął się bardzo istotną sprawą, która dotyczyła regulacji zagadnienia zawieszenia terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych na gruncie tzw. ustawy covidowej. Należy wskazać, iż powyższy temat pozostawał obiektem sporu między podatnikami a fiskusem i znaczna część spraw z tym związana oczekuje nadal na rozstrzygnięcie przez sądy administracyjne.

  Podwyżka wynagrodzeń pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wstecznie od 1 stycznia 2023 r. Ile zarabia się w KPRM?

  Wstecznie – od 1 stycznia 2023 r. - wzrosły „widełki” (czyli minimalne i maksymalne stawki) wynagrodzeń zasadniczych pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na poszczególnych stanowiskach. Tak wynika z opublikowanego 30 marca 2023 r. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Dz. U. 2023, poz. 609). Rozporządzenie to zostało podpisane przez premiera Morawieckiego i opublikowane w Dzienniku Ustaw tego samego dnia, w którym projekt tego rozporządzenia został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Kredyt z WIBOR-em. Czy można go podważyć, tak jak kredyt frankowy? KNF: zarzuty wobec WIBOR są instrumentalne

  "Przy kredytach opartych o wskaźnik WIBOR wszyscy powinniśmy wyciągnąć wnioski ze sprawy frankowej, że jeśli nie będzie odpowiednio wczesnej i stanowczej reakcji instytucji, które mają stać na straży stabilności sektora finansowego, sytuacja może się wymknąć spod kontroli” – powiedział PAP Biznes Jacek Jastrzębski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. 

  Bezrobocie w Polsce 2023. Ile wynosi? Będzie spadać, czy rosnąć?

  Z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że stopa bezrobocia w Polsce w styczniu 2023 roku wyniosła 5,5%. Oznacza to, że na 1,2 mln osób w wieku produkcyjnym, 64,1 tysiące było bezrobotnych. Każdego miesiąca sytuacja się poprawia.

  Zmiana sposobu wykorzystania leasingowanego samochodu. Czy trzeba korygować odliczony VAT?

  Zmiana przeznaczenia pojazdu samochodowego na wykorzystywany również do celów innych niż działalność gospodarcza wymaga korekty podatku naliczonego odliczonego przy jego nabyciu. Obniżenia kwoty podatku naliczonego dokonuje się wówczas w wartości proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty. Podatnicy mają jednak wątpliwości, czy zasady te znajdują również odpowiednie zastosowanie do pojazdów użytkowanych na podstawie umów leasingu.

  Opłata za wcześniejsze rozwiązanie umowy a VAT

  Uiszczana przez abonenta kwota pieniężna, określana jako roszczenie z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, stanowi w istocie wynagrodzenie za świadczenie usług. Dlatego jej zapłata powinna być rozliczona w VAT. Takie stanowisko zajął w styczniu 2023 r. Szef KAS, zmieniając kilka interpretacji na ten temat uznających to dotychczas świadczenie za odszkodowanie niepodlegające VAT.

  ZUS zwróci nadpłatę składki zdrowotnej. Warunek to wypełnienie wniosku

  Po dokonaniu rocznego rozliczenia składki zdrowotnej przedsiębiorca może dodatkowo złożyć wniosek o zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Uwaga: może być na to tylko kilka dni, w zależności od dnia złożenia rozliczenia rocznego.

  Emerytury 2023 - od 1 kwietnia emerytury obliczane przez ZUS będą niższe

  Jak informuje prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - od 1 kwietnia 2023 roku ZUS będzie korzystał z nowej tablicy średniego dalszego trwania życia opublikowanej przez Główny Urząd Statystyczny. wskutek tego emerytury obliczane po 1 kwietnia 2023 roku będą niższe o ponad 6 proc. Zmiana nie dotyczy osób, które już przeszły na emeryturę.

  2 mld zł z na inwestycje w produkcję amunicji w Polsce. Narodowy Program Amunicyjny

  Zobowiązaliśmy się w najbliższym czasie przeznaczyć do 2 mld zł ze środków publicznych na Narodowy Program Amunicyjny; to zobowiązanie, które zwiększy potencjał do pozyskania arsenału amunicyjnego i jego produkcji w Polsce - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki 29 marca 2023 r..

  Ulga CSR (sponsoringowa) - kryterium niezarobkowej działalności

  Niezarobkowa działalność podmiotu sponsorowanego jest głównym kryterium dla zastosowania ulgi dla wspierających sport, kulturę i edukację (ulga sponsoringowa, ulga CSR). Jak trzeba oceniać charakter działalności podmiotu sponsorowanego?

  Wydatki promocyjne a odliczenie VAT. Jak to jest w gminie?

  Gmina nie ma prawa do odliczenia VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki z tytułu zakupu materiałów reklamowych i informacyjnych oraz prezentów małej wartości, a także wydatki poniesione w związku z organizacją jarmarku i zamieszczeniem życzeń świątecznych w gazecie lokalnej.

  Wynagrodzenia kadry kierowniczej mogą stanowić koszt kwalifikowany w uldze B+R

  Spółki chcące w pełni wykorzystać potencjał ulgi B+R często spotykają się z nieuzasadnionym oporem ze strony organów podatkowych wydających interpretacje indywidualne. Przykładem takiej postawy może być kwestionowanie przez Dyrektora KIS możliwości uwzględnienia w kosztach kwalifikowanych wynagrodzeń kadry kierowniczej nadzorującej prace B+R. Przynajmniej w teorii wątpliwości te powinien rozwiać wyrok NSA z 23 marca 2023 r. (sygn. II FSK 2217/20), w którym potwierdzono pozytywne dla podatników stanowisko.

  Stopy procentowe NBP 2023/2024. Kiedy zaczną spadać?

  Rada Polityki Pieniężnej obniży stopę referencyjną o 50 pb. w listopadzie 2023 r. i będzie to początek cyklu redukcji stóp procentowych w Polsce - prognozują ekonomiści Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Ich zdaniem, w 2024 r. Rada zetnie stopy o kolejne 150 pb., w efekcie czego na koniec przyszłego roku stopa referencyjna wyniesie 4,75 proc.

  Których ulg podatkowych nie uwzględnia automatycznie Twój e-PIT? Rozliczenie PIT za 2022 rok w 2023 roku.

  Sezon PIT-owy 2023 mija półmetek. Zostało już niewiele ponad miesiąc do 2 maja, który to dzień jest ostatecznym terminem złożenia PIT-a za 2022 rok. Ministerstwo Finansów radzi, by sprawdzić swoje dane i rozliczenie dostępne w usłudze Twój e-PIT. Warto też wiedzieć, których ulg podatkowych Twój e-PIT automatycznie nie uzupełnia oraz na jakie pułapki uważać, żeby nie stracić zmianach podatkowych, które zaszły w zeszłym roku.

  e-Doręczenia - od kiedy? Usługi zaufania najpóźniej od 1 stycznia 2024 r.

  W lutym 2023 roku rząd podjął decyzję o przesunięciu terminu wejścia w życie przepisów zobowiązujących firmy do wdrożenia usługi e-Doręczeń. Zresztą nie pierwszy raz. Według aktualnych informacji elektroniczna komunikacja z urzędami ruszy nie później niż z początkiem stycznia 2024 r. Ponadto komunikat wskazujący konkretną datę implementacji odpowiednich systemów zostanie opublikowany w dzienniku ustaw z przynajmniej 90-dniowym wyprzedzeniem, a organizacje figurujące w KRS będą zmuszone dostosować się do zmian legislacyjnych w ciągu 30 dni. 

  Dwie duże nowelizacje kodeksu pracy w 2023 roku. Kiedy wejdą w życie liczne zmiany w prawie pracy? Najważniejsze nowości dla pracowników i pracodawców (lista)

  Na wejście w życie oczekują dwie duże nowelizacje kodeksu pracy – jedna dotyczy pracy zdalnej i badania trzeźwości pracowników a druga wdraża do kodeksu pracy dwie unijne dyrektywy (m.in. zmiany w umowie na okres próbny, umowach na czas określony, nowy urlop opiekuńczy, dłuższe przerwy w pracy, zmiany dot. zasiłku macierzyńskiego i wiele innych). Od kiedy zaczną obowiązywać nowe przepisy kodeksu pracy? Które z tych zmian są najważniejsze dla pracowników i pracodawców?