Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jakie prawa ma podatnik w postępowaniu podatkowym

Bogdan Świąder
Bogdan Świąder
inforCMS
Podatnik, któremu organ podatkowy określa podatek w drodze decyzji, może na etapie postępowania bronić się przed niekorzystnym rozstrzygnięciem. Jak skutecznie to robić?

Kontrole przeprowadzane przez urzędy skarbowe lub urzędy kontroli skarbowej to codzienność w życiu podatnika, szczególnie przedsiębiorcy prowadzącego własną działalność. Efektem kontroli może być wydanie decyzji określającej podatek w innej wysokości niż wpłacony do urzędu. Wydanie decyzji poprzedza przeprowadzenie postępowania podatkowego. Podatnik może jednak już na etapie tego postępowania bronić się, przedstawiając argumenty przemawiające na jego rzecz lub korzystać z przysługujących mu uprawnień. Organy podatkowe obowiązane są natomiast zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Przeglądanie akt

Jednym z głównych uprawnień, z których podatnik może skorzystać w trakcie postępowania podatkowego, jest możliwość przeglądania akt sprawy. W ciągu całego okresu, w którym jest rozpatrywana sprawa (czyli w ciągu miesiąca, a w szczególnych wypadkach w ciągu dwóch miesięcy od wszczęcia postępowania) podatnik na prawo do wglądu do informacji i ustaleń, które stanowią materiał, na podstawie którego zostanie wydana decyzja.

W każdym stadium postępowania organ podatkowy obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek, kopii lub odpisów. Czynności te dokonywane są w lokalu organu podatkowego w obecności pracownika tego organu. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów.

PONOWNE PRZESŁUCHANIE ŚWIADKA

Przeciwko przedsiębiorcy, który jest podatnikiem podatku od towarów i usług urząd skarbowy dokonał wszczęcia postępowania w zakresie zawyżenia zwrotu VAT. Organ podatkowy w związku z tym postępowaniem przesłuchał kilku świadków na okoliczność wystawiania faktur VAT, z których kontrolowany podatnik odliczył podatek naliczony. Urząd zawiadomił o tym podatnika, podając czas i miejsce, w ustawowym terminie, czyli na siedem dni przed przesłuchaniem. Podatnik nie skorzystał z tego prawa, co oznacza, że zrezygnował również z prawa do zadawania pytań świadkom. Wybór skorzystania lub nie z prawa do udziału w przeprowadzeniu dowodu z zeznań świadków zależy wyłącznie od strony. W takiej sytuacji podatnik nie może skutecznie powołać się na nieuczestniczenie w przesłuchaniu świadka i niemożliwość zadawania pytań, gdyż został o miejscu i terminie przeprowadzenia tego dowodu powiadomiony zgodnie z prawem. Nieuczestniczenie przez stronę w przesłuchaniu świadka nie może przesądzać o konieczności ponownego przesłuchania tego samego świadka - tym razem z jej udziałem.

Jednak istnieje jeden wyjątek, kiedy strona nie będzie miała możliwości zapoznania się ze wszystkimi dokumentami zgromadzonymi w postępowaniu podatkowym. Strona nie ma prawa do wglądu do znajdujących się w aktach sprawy dokumentów objętych ochroną tajemnicy państwowej, a także do innych dokumentów, które organ podatkowy wyłączy z akt sprawy ze względu na interes publiczny. Odmowa umożliwienia stronie zapoznania się z tymi dokumentami, sporządzania z nich notatek, kopii i odpisów, uwierzytelniania odpisów i kopii lub wydania uwierzytelnionych odpisów następuje w drodze postanowienia. W tym przypadku na takie postanowienie służy zażalenie.

Przeprowadzenie dowodu

Jeszcze w trakcie postępowania podatkowego, a przed wydaniem decyzji podatnik może wystąpić z żądaniem przeprowadzenia dowodu. Żądanie strony dotyczące przeprowadzenia dowodu organ podatkowy powinien uwzględnić, jeżeli przedmiotem dowodu są okoliczności mające znaczenie dla sprawy, chyba że okoliczności te stwierdzone są wystarczająco innym dowodem. Jako dowód organ podatkowy musi dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Nie tylko jednak podatnik może wystąpić z inicjatywą dowodową. Organ podatkowy może wyznaczyć stronie termin do przedstawienia dowodu będącego w jej posiadaniu. Termin ustala się, uwzględniając charakter dowodu i stan postępowania, przy czym nie może on być krótszy niż trzy dni. Niestety, przedstawienie dowodu przez stronę lub żądanie jego przeprowadzenia nie rozstrzyga automatycznie o racjach podatnika. Podatnik może wypowiedzieć się odnośnie zebranych dowodów, ale to organ podatkowy ocenia na podstawie całego zebranego materiału dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona. Okoliczność faktyczna może być uznana za udowodnioną, jeżeli strona miała możliwość wypowiedzenia się co do przeprowadzonych dowodów.

Strona powinna być zawiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z zeznań świa-dków, opinii biegłych lub oględzin przynajmniej na siedem dni przed terminem. Strona ma prawo brać udział w przeprowadzaniu dowodu, może zadawać pytania świadkom i biegłym oraz składać wyjaśnienia.

PRZEGLĄDANIE AKT

Podatnik jest stroną postępowania w sprawie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 rok. W związku z tym przysługuje mu prawo do przeglądania akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów w lokalu organu podatkowego w obecności pracownika tego organu. Dodatkowo może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów. Oznacza to, że strona ma możliwość wglądu do całości akt sprawy, a więc nie tylko do pism, adnotacji i protokołów sporządzanych przez organy podatkowe, ale również do wszystkich ewidencji i dokumentów znajdujących się w posiadaniu organu. Dotyczy to również informacji na temat podatnika udzielanych przez banki i instytucje finansowe oraz innych pism otrzymanych od instytucji i urzędów. Ograniczenie w swobodnym dostępie do akt sprawy organ podatkowy może zastosować do znajdujących się w tych aktach dokumentów objętych ochroną tajemnicy państwowej, a także do innych dokumentów, które organ podatkowy wyłączy z akt sprawy ze względu na interes publiczny. Z kolei podatnik ma prawo do przeglądania akt sprawy w każdym stadium postępowania i tylko od niego zależy sposób skorzystania z tego prawa. Oznacza to, że może sam zdecydować, czy będzie się zapoznawał z aktami na bieżąco i wielokrotnie, czy jednorazowo przed wydaniem decyzji, czy w ogóle.

Składanie oświadczeń

Jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia, organ podatkowy odbiera od strony, na jej wniosek, oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. W takim przypadku przed odebraniem oświadczenia organ podatkowy poucza podatnika o prawie odmowy zeznań i odpowiedzi na pytania oraz uprzedza o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

Innym uprawnieniem podatnika jest zgoda na przesłuchanie. Organ podatkowy może przesłuchać stronę po wyrażeniu przez nią zgody. Do przesłuchania strony stosuje się przepisy dotyczące świadka, z wyłączeniem przepisów o środkach przymusu. Oznacza to, że przesłuchiwany podatnik może odmówić odpowiedzi na pytania, gdy odpowiedź mogłaby narazić jego lub jego bliskich na odpowiedzialność karną, karną skarbową albo spowodować naruszenie obowiązku zachowania ustawowo chronionej tajemnicy zawodowej.

Stanowisko podatnika

Ostatnim uprawnieniem, które przysługuje podatnikowi przed wydaniem decyzji, jest możliwość oceny sprawy w kontekście zebranych przez organ podatkowy dowodów.

Przed wydaniem decyzji organ podatkowy wyznacza stronie siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego. Podatnik nie musi być zawiadamiany, gdy

l w wyniku postępowania wszczętego na wniosek strony ma zostać wydana decyzja w całości uwzględniająca jej wniosek,

l ustalenia zobowiązań podatkowych, które zgodnie z odrębnymi przepisami ustalane są corocznie, jeżeli stan faktyczny, na podstawie którego ustalono wysokość zobowiązania podatkowego za poprzedni okres, nie uległ zmianie,

l następuje umorzenie zaległości podatkowych z urzędu,

l sprawa dotyczy zabezpieczenia i zastawu skarbowego,

l zostanie złożone zeznanie podatkowe przez podatników podatku od spadków i darowizn, jeżeli decyzja ma zostać wydana wyłącznie na podstawie danych zawartych w tym zeznaniu.

ZAPOZNANIE PODATNIKA Z MATERIAŁEM DOWODOWYM

Podatnikowi zostało doręczone postanowienie o wszczęciu postępowania podatkowego z urzędu w zakresie określenia podatku dochodowego za 2006 rok. Wszczęcie postępowania było następstwem zaniżenia podatku za 2006 rok w wyniku nieuwzględnienia w rozliczeniu przez podatnika wszystkich faktur na sprzedaż. W trakcie postępowania urząd skarbowy otrzymał faktury wystawione na sprzedaż przez podatnika od jego kontrahenta oraz załączył do akt sprawy zeznania tego kontrahenta, które potwierdzały przeprowadzone transakcje. W związku z tym urząd skarbowy wezwał podatnika do zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, w tym między innymi z zeznaniami kontrahenta oraz kserokopiami faktur wystawionych przez podatnika, których on nie uwzględnił w rozliczeniu podatku za 2006 rok.

Jednocześnie organ podatkowy wysłał do innego urzędu skarbowego prośbę o sprawdzenie kontrahenta podatnika prowadzącego działalność w sąsiednim województwie. Urząd ten przesłał kserokopie faktur VAT, które wystawił kontrolowany podatnik. Okazało się, że również te faktury nie były uwzględnione przez podatnika w przychodach 2006 roku. Informację o istnieniu tych faktur organ podatkowy, który prowadził postępowanie, otrzymał już po tym, jak podatnik został zapoznany z materiałem dowodowym. Jeżeli gromadzone były jeszcze dowody po pierwotnym zapoznaniu podatnika ze sprawą, powinno nastąpić ponowne wyznaczenie terminu stronie do zapoznania się z całością zebranego w sprawie materiału dowodowego. Wyznaczenie tego terminu powinno nastąpić po całkowitym zakończeniu postępowania dowodowego (po zebraniu wszystkich dowodów w sprawie), bezpośrednio przed wydaniem decyzji.

Ważne!

Organ podatkowy może odstąpić od obowiązku zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania, jeżeli w wyniku postępowania wszczętego na wniosek strony ma zostać wydana decyzja w całości uwzględniająca wniosek strony

PRAWA PODATNIKA

Przed wydaniem decyzji podatnik ma prawo:

l brać czynny udział w każdym stadium postępowania,

l wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań,

l przeglądać akta sprawy w każdym stadium postępowania oraz sporządzać z nich notatek, kopii lub odpisów,

l żądać przeprowadzenia dowodu oraz uczestniczyć w przeprowadzaniu dowodu,

l otrzymać w postępowaniu podatkowym niezbędne informacje i wyjaśnienia o przepisach prawa podatkowego pozostających w związku z przedmiotem tego postępowania.

CO MOŻE BYĆ DOWODEM

Dowodami w postępowaniu podatkowym mogą być:

l księgi podatkowe,

l deklaracje złożone przez stronę,

l zeznania świadków,

l opinie biegłych,

l materiały i informacje zebrane w wyniku oględzin,

l informacje podatkowe,

l inne dokumenty zgromadzone w toku czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej,

l materiały zgromadzone w toku postępowania karnego,

l materiały zgromadzone w toku postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe.


BOGDAN ŚWIĄDER

bogdan.swiader@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

l Art. 123, art. 178-179, art. 180-181, art. 188-192, art. 199 oraz art. 200 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Reklama
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Prezydent podpisał ustawę SLIM VAT 3. Jakie zmiany i od kiedy?

  Prezydent podpisał ustawę znaną jako SLIM VAT 3. Na mocy nowych przepisów zwiększony został m.in. limit dla podatników, którzy mogą korzystać z metody kasowej rozliczania podatku VAT oraz rozliczać się kwartalnie. Próg przychodowy wzrósł z 1,2 miliona do 2 milionów euro. Ustawa wejdzie w życie 1 lipca. Jej celem jest uproszczenie regulacji podatkowych i ułatwienie prowadzenia działalności przedsiębiorcom. Jakie zmiany na nich czekają?

  Domy seniora z preferencyjną stawką podatku od nieruchomości

  Zapadł ważny wyrok dla praktyki naliczania stawki podatku od nieruchomości dla działalności opiekuńczej (domów seniora). Chodzi o wyrok z dnia 23 maja 2023 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w sprawie o sygn. I SA/ Kr 250/23.

  Pomysły na prezent dla współpracownika odchodzącego na emeryturę

  Prezent dla współpracownika odchodzącego na emeryturę to sympatyczny gest i podziękowanie za dotychczasową wspólną pracę. Ale co kupić? Przygotowaliśmy kilka pomysłów. 

  Prezydent podpisał pakiet Slim VAT 3

  Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o VAT – podała kancelaria prezydenta. Ustawa wprowadza pakiet Slim VAT 3, który ma uprosić rozliczanie tego podatku.

  Emilewicz: projektem nowelizacji ustawy o KUKE w przyszłym tygodniu zajmie się rząd

  Zakładam, że projekt ustawy o KUKE w przyszłym tygodniu trafi pod obrady rządu, byśmy zdążyli przepracować ją w Sejmie w czerwcu i lipcu - powiedziała PAP pełnomocnik rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej Jadwiga Emilewicz.

  Zwrot składki zdrowotnej: wydłużenie terminu, ostatni moment

  Jeżeli w wyniku rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne okaże się, że składka ta została opłacona w kwocie wyższej niż ustalona, płatnikowi składek przysługuje  jej zwrot. Termin na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty wynikającej z rocznego rozliczenia (RZS-R) został wydłużony do 5 czerwca 2023 r.

  Podatek od napiwku. Kto zapłaci?

  Napiwek przypisany konkretnej osobie nie jest dochodem spółki gastronomicznej, a spółka nie zapłaci podatku dochodowego. Podatek dochodowy za napiwek obciąża jednak osobę, która otrzymała napiwek.

  Spółka nie musi pobierać podatku przy wypłacie zaliczki na poczet zysku

  Do obliczenia podatku od zysku wypłaconego komplementariuszowi konieczne jest poznanie wysokości podatku należnego od spółki. Skoro PIT od zysku komplementariusza pomniejszany jest o proporcjonalną część CIT zapłaconego przez spółkę komandytową, to pierwszy z wymienionych podatków będzie mógł zostać wyliczony i pobrany dopiero po złożeniu przez spółkę rocznego zeznania i podjęciu przez wspólników uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku. Spółka, jako płatnik, nie ma więc obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego przy wypłacie komplementariuszowi zaliczki na poczet zysku. Wyrok z 2 lutego 2023 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (sygn. akt I SA/Wr 394/22).

  Aktualizacja aplikacji mZUS 2023 - nowe funkcje i zmiana wyglądu

  31 maja 2023 r. ZUS poinformował, że udostępnił aktualizację aplikacji mobilnej mZUS. W nowej wersji zmieniony został wygląd aplikacji i rozbudowano ją o kolejne funkcje.

  Wnioski na PUE ZUS o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej można składać do 5 czerwca

  Do 5 czerwca 2023 r. prowadzący działalność gospodarczą mają czas na złożenie wniosku RZS-R o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne wynikającej z rocznego rozliczenia. Wniosek w tej sprawie należy złożyć elektronicznie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS – poinformował 1 czerwca 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

  Czy da się oszczędzić milion na emeryturę? Sprawdzamy!

  Aż 79% Polaków nie oszczędza pieniędzy na emeryturę poza obowiązującymi składkami, a 62,5% nie odkłada regularnie żadnej kwoty na żaden cel. Jednocześnie dochód rozporządzalny na 1 osobę w Polsce w 2022 roku wyniósł 2 249,79 zł. Czy daje to możliwość odłożenia miliona złotych na emeryturę?

  Mały ZUS Plus 2023/2024 - dodatkowe 12 miesięcy korzyści. Ile zaoszczędzi przedsiębiorca?

  Mały ZUS Plus będzie wydłużony o rok dla przedsiębiorców, którzy korzystają z tej preferencji (ulgi) w 2023 roku. Poinformowało o tym 31 maja 2023 r. Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Wskutek tego przedłużenia przedsiębiorcy ci zaoszczędzą nawet kilkaset złotych miesięcznie. 

  UE pozwala na obniżenie stawki VAT na odzież dziecięcą. Polska nie chce

  Obniżony VAT na odzież dziecięcą. W ostatnim czasie ożywiła się dyskusja wokół obniżenia stawki VAT na odzież i obuwie dla dzieci. Eksperci nie wykluczają, że temat powróci w najbliższej kampanii wyborczej. Na czym polega problem?

  Niezgłoszenie zmiany w KRS - konsekwencje. Postępowanie przymuszające – jakie jest zagrożenie?

  Dokonanie wpisu oraz rejestracja zmian danych ujawnionych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) to jeden z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki handlowej. Zgodnie z przepisami, wniosek o wpis lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS powinien być złożony do sądu rejestrowego w terminie 7 dni od dnia, w którym zdarzenie uzasadniające zmianę miało miejsce. Praktyka pokazuje, że wielu przedsiębiorców zaniedbuje ten obowiązek i zgłasza zmiany za późno lub nie robi tego wcale.

  KSeF uszczelni system podatkowy. Czy zlikwiduje szarą strefę?

  Krajowy System e-Faktur (KSeF) to ważne narzędzie pomagające w zwalczaniu oszustw podatkowych. Elektroniczny proces wystawiania, przekazywania i przechowywania faktur ułatwia walkę z nieuczciwymi praktykami. Czy obowiązkowe wprowadzenie systemu zapewni skuteczne środki kontroli i wyeliminuje tzw. szarą strefę? Jakie korzyści przyniesie firmom? 

  Podatek od nadmiarowych zysków w Polsce. Czy i kiedy będzie wprowadzony? Sasin: prace trwają

  Wprowadzenie podatku od nadmiarowych zysków dla niektórych branż nie jest przesądzone - poinformował wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Zastrzegł, że nad rozwiązaniami pracuje resort klimatu.

  Podatkowe zagadnienia e-commerce ze szczególnym uwzględnieniem roli operatorów interfejsu elektronicznego

  Pakiet e-commerce, który wprowadził szereg zmian oraz nowych pojęć  głównie w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązuje od 20 maja 2021 r. Szczególnie ciekawe były zmiany, które „uporządkowały” kwestię platform ułatwiających sprzedaż wysyłkową dla konsumentów z UE (B2C).  Mowa jest tutaj głównie o interfejsach elektronicznych takich jak chociażby Amazon. Co istotne, adres siedziby dla takich platform nie ma żadnego znaczenia w rozwiązaniu, o którym będzie mowa, o ile ułatwiają one określone dostawy towarów.

  Ile zarabiają prezydent i wiceprezydenci Rzeszowa? Jaki mają majątek?

  W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano oświadczenie majątkowe prezydenta Rzeszowa Konrada Fijołka. Wynika z niego, że prezydent zarobił ponad 250 tys. zł w 2022 roku. To o nieco ponad 107 tys. zł więcej niż w 2021 roku.

  Podatnicy nie spieszą się z testowaniem KSeF

  Od 1 lipca przyszłego roku korzystanie z KSeF będzie obowiązkowe. Obecnie jest to dobrowolne, a oficjalne dane Ministerstwa Finansów pokazują, jakie jest podejście podatników do tego tematu. Jak to wygląda? 

  Informacje z urzędu skarbowego przez telefon lub e-Urząd Skarbowy. Co się zmieni od 15 czerwca 2023 r.?

  Od 15 czerwca 2023 r. podatnicy i płatnicy podatków będą mogli uzyskać od każdego z naczelników urzędów skarbowych (niezależnie od terytorialnej właściwości działania tych organów) dane i informacje o swojej indywidualnej sytuacji podatkowo-prawnej (w tym objęte tajemnicą skarbową) telefonicznie lub za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym.

  Trybunał każe ścigać oszustów i pozorantów VAT na podstawie przepisów unijnych, a nie krajowych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał 25 maja 2023 r. wyrok w polskiej sprawie (C-114/22) dotyczącej kwestionowania prawa do odliczenia VAT na podstawie pozorności czynności. Sprawa dotyczyła transakcji sprzedaży znaków towarowych i odliczenia podatku naliczonego w tym zakresie. 

  Aktualny rachunek bankowy trzeba zgłosić do urzędu skarbowego. Termin mija 30 czerwca 2023 r.

  Ministerstwo Finansów przypomina, że organizacje pożytku publicznego (OPP), które chcą otrzymać 1,5% podatku PIT, powinny do 30 czerwca 2023 r. zgłosić do urzędu skarbowego aktualny rachunek bankowy. Zgłoszenie nie jest konieczne jeżeli rachunek został zgłoszony w ubiegłych latach i jest nadal aktualny.

  Nabywca zwraca zakupiony towar. Jak i kiedy rozliczyć VAT?

  Jak prawidłowo rozliczyć VAT w przypadku zwrotu zakupionych towarów przez nabywcę? Wyjaśniamy na poniższym przykładzie. 

  Inwestycja w SAFE – co musisz wiedzieć, żeby nie stracić

  Inwestycje amerykańskich spółek na polskim rynku widoczne są na każdym kroku. Wbrew pozorom, ruch kapitału odbywa się jednak również w przeciwnym kierunku. Polscy inwestorzy co raz częściej lokują kapitał w zagraniczne start-up’y, w tym w innowacyjne projekty z Ameryki Północnej. Jedną z możliwości prowadzenia tego typu działań są umowy SAFE.

  Samochód wycofany z działalności rolniczej. Czy jego sprzedaż podlega VAT?

  Rolnik ryczałtowy sprzedaje samochód, który wykorzystywał w działalności rolniczej. Samochód ten został przed sprzedażą wycofany z działalności rolniczej, co zostało potwierdzone sporządzonym na tę okoliczność protokołem. Czy sprzedaż taka podlega opodatkowaniu VAT? Czy byłoby inaczej, gdyby przed sprzedażą samochód nie został wycofany z działalności rolniczej?