Kategorie

Obowiązek informowania o darowiznach w zeznaniu rocznym i Internecie

Sławomir Biliński
Z faktem otrzymania darowizn przez organizacje pożytku publicznego związane są określone obowiązki informacyjne.

Obowiązki te regulowane są przez przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przypomnijmy, że obowiązek informowania dotyczy darowizn dających darczyńcom wymierne korzyści podatkowe. Darczyńca-osoba prawna może skorzystać z odliczenia darowizn od dochodu do limitu 10% dochodu. Natomiast w zakresie darowizn dokonanych przez osoby fizyczne darczyńcom-ofiarodawcom przysługuje odliczenie do wysokości 6% dochodu (art. 26 ust. 1 pkt 9 updof).

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przewidują obowiązek odrębnego wykazywania darowizn otrzymanych na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 18 ust. 1e updop). Obowiązek ten dotyczy darowizn, w których obdarowanymi są organizacje wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Są to organizacje niebędące jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej, utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia. Termin realizacji tego obowiązku to czas złożenia zeznania podatkowego za poprzedni rok (do końca trzeciego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego).

Informacja w zeznaniu rocznym...

Otrzymująca darowiznę organizacja pożytku publicznego powinna wykazać łączną kwotę darowizn w zeznaniu rocznym. Wyodrębnienie takie następuje w załączniku do deklaracji podatkowej składanej za cały rok podatkowy poprzez odrębne wykazanie kwoty przychodów wynikających z otrzymanych darowizn. W stanowiącej załącznik do deklaracji informacji CIT-D podaje się kwotę ogółem otrzymanych darowizn (poz. 23 formularza CIT-D). Organizacja pożytku publicznego deklaruje także cele, na które zostały przeznaczone darowizny (część C4 formularza CIT-D). Informację CIT-D należy dołączyć do zeznania bez względu na wysokość otrzymanych darowizn.

W przypadku otrzymywania darowizn od osób prawnych może pojawić się dodatkowo obowiązek poinformowania urzędu skarbowego o darczyńcach przekazujących wysokie darowizny (w informacji CIT-D). Obowiązek ten dotyczy darowizn od osób prawnych, których jednorazowa wartość przekracza 15 000 zł lub ich łączna suma otrzymana od jednego darczyńcy przekracza 35 000 zł. Takie darowizny są wyszczególniane w informacji CIT-D wraz z podaniem pełnej nazwy i adresu darczyńcy.

Uwaga!

Organizacje pożytku publicznego obdarowane przez osoby prawne darowiznami, których jednorazowa wartość przekracza 15 000 zł lub ich łączna suma otrzymana od jednego darczyńcy przekracza 35 000 zł, powinny poinformować urząd skarbowy o darczyńcy wraz z podaniem nazwy i adresu.

Należy zauważyć, że przepisy ustawy nie wskazują na stosunki prawne wiążące darczyńcę z obdarowanym, nie ma więc znaczenia, czy darczyńca jest organem założycielskim lub właścicielem obdarowanego, czy też nie.

... i w Internecie

Obdarowana organizacja jest obowiązana do podania do publicznej wiadomości informacji o darowiznach, które zostały wyodrębnione w rocznym zeznaniu podatkowym. Następuje to w terminie, w którym należy złożyć zeznanie podatkowe za poprzedni rok (do końca trzeciego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego). Z obowiązku prezentacji informacji zwolniono grupę tych podmiotów, których dochód za dany rok podatkowy nie przekracza kwoty 20 000 zł.

Uwaga!

W wypadku otrzymania darowizn od osób prawnych, których jednorazowa wartość przekracza 15 000 zł lub ich łączna suma otrzymana od jednego darczyńcy przekracza 35 000 zł, konieczne staje się także podanie informacji o otrzymanej darowiźnie do publicznej wiadomości.

Informacje takie mogą być:

l prezentowane w środkach masowego przekazu (również w Internecie) lub

l wyłożone dla zainteresowanych w ogólnie dostępnych pomieszczeniach - obowiązek ten może być zrealizowany np. poprzez wywieszenie tej informacji na tablicy ogłoszeń znajdującej się na ścianie budynku.

Nie ma obowiązku równoczesnego opublikowania tych informacji np. w Internecie, jak też w miejscu ogólnodostępnym. Wystarczy udostępnić je w jednym z tych miejsc i o miejscu udostępnienia informacji zawiadomić naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

Podsumowując, organizacje pożytku publicznego, uprawniające do odliczenia darowizny, mają faktyczny obowiązek prowadzenia ich ewidencji. Na podstawie ewidencji musi być możliwe ustalenie:

l kwoty ogółem otrzymanych darowizn,

l wysokości kwot darowizn od darczyńców - osób prawnych.

Warto dodać, że także podatnicy otrzymujący darowizny, nieskładający zeznania rocznego, są obowiązani (w terminie, jaki mają podatnicy obciążeni tym obowiązkiem) poinformować o otrzymanych darowiznach (art. 18 ust. 1f updop). Również i oni mają obowiązek przekazania urzędowi skarbowemu informacji o kwocie ogółem otrzymanych darowizn, ze wskazaniem celu przeznaczenia oraz wyszczególnieniem darowizn pochodzących od osób prawnych, z podaniem nazwy i adresu darczyńcy, jeżeli jednorazowa kwota darowizny przekracza 15 000 zł lub jeżeli suma wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku podatkowym od jednego darczyńcy przekracza 35 000 zł. Także i w tym wypadku pojawia się obowiązek podania tych informacji do publicznej wiadomości na wcześniej opisanych zasadach. Podatnicy składający deklarację samodzielnie zaznaczają to w pozycji 8 formularza.

Obowiązki kościelnych osób prawnych

Z dodatkowymi obowiązkami muszą liczyć się kościelne osoby prawne. Powinny one przedstawić darczyńcy pokwitowanie odbioru darowizny oraz w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny - sprawozdanie o przeznaczeniu jej na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą (art. 55 ust. 7 ustawy z 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej).

Uwaga!

Kościelne osoby prawne przekazują darczyńcom sprawozdanie o przeznaczeniu darowizny na kościelną działalność w okresie dwóch lat od dnia jej przekazania.

Sprawozdanie takie jest warunkiem wyłączenia u darczyńcy darowizny z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Warto dodać, że uprzednio omówione w stosunku do organizacji pożytku publicznego obowiązki sprawozdawcze, wynikające z przepisów o podatku dochodowym, dotyczą wyłącznie kościelnych osób prawnych składających zeznanie roczne (art. 18 ust. 1h updop). Nie będą nim natomiast podlegać organizacje kościelne nieskładające zeznania rocznego. Są to kościelne osoby prawne osiągające dochody wyłącznie z niegospodarczej działalności statutowej. Potwierdza to również Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście w interpretacji z 28 czerwca 2006 r. (sygnatura 1435/DP1/423-18/06/IS).

Reasumując:

Otrzymująca darowiznę organizacja pożytku publicznego powinna wykazać łączną kwotę darowizn w zeznaniu rocznym.

W przypadku otrzymywania darowizn od osób prawnych istnieje dodatkowo obowiązek poinformowania urzędu skarbowego o darczyńcach przekazujących wysokie darowizny, których jednorazowa wartość przekracza 15 000 zł lub ich łączna suma otrzymana od jednego darczyńcy przekracza 35 000 zł.


Sławomir Biliński

Podstawy prawne:

l ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 251, poz. 1847

l ustawa z 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej - Dz.U. Nr 29, poz. 154; ost.zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 68, poz. 623

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  19 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  ECOFIN o reformie stawek VAT i unii bankowej

  Reforma stawek VAT w UE. Reforma stawek podatku VAT, unia bankowa i usługi finansowe – to tematy posiedzenia Rady ECOFIN, które odbyło się 18 czerwca 2021 r. Dyskutowane przez Radę rozwiązania na tym etapie uwzględniają większość głównych priorytetów negocjacyjnych Polski w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT. Polska liczy na ich przyjęcie w trakcie Prezydencji Słowenii w Radzie UE. Było to ostatnie planowane posiedzenie ECOFIN za Prezydencji Portugalii.

  Wymiana danych podatkowych w czasie rzeczywistym - Finlandia i Estonia są pierwsze

  Wymiana danych podatkowych. O przystąpieniu do elektronicznej wymiany informacji podatkowych w czasie rzeczywistym poinformowały w 18 czerwca 2021 r. władze Finlandii i Estonii. Według organów podatkowych dwóch sąsiednich krajów tego typu rozwiązanie jest "unikatowe" w skali światowej.

  Transakcje z rajami podatkowymi – kolejne obowiązki dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych

  Transakcje z rajami podatkowymi. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT, PIT i spółek niebędącymi osobami prawnymi dla transakcji o wartości powyżej 500 tys. PLN dotyczy zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w raju podatkowym.

  Wartość początkowa środka trwałego - jak ustalić

  Wartość początkowa środka trwałego. Przepisy ustawy o podatkach dochodowych (ustawa o PIT i ustawa o CIT) określają dość dokładnie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych. Ustalenie wartości początkowej wg wyceny podatnika jest możliwością daną przez przepisy jedynie w wyjątkowych przypadkach - jeżeli nie można ustalić tej wartości wg ceny zakupu. Podatnicy nabywający środki trwałe (np. samochody) i remontujący je mogą ustalić wartość początkową z uwzględnieniem wydatków poniesionych (do dnia oddania środka trwałego do użytkowania) na naprawę, remont, czy modernizację - o ile mogą udokumentować te wydatki.

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym (wydanie II)

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 16 czerwca 2021 r. już drugą Czarną Księgę barier (administracyjnych i prawnych) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które utrudniają działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców.

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

  Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

  24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Skonta i rabaty przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych

  W transakcjach handlowych rozróżniamy różnego rodzaju obniżki cen. Wśród najczęściej stosowanych są skonta i rabaty. Należy jednak pamiętać, że ich udzielenie ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku jaki zapłaci przedsiębiorca.

  Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności gospodarczej?

  Podatek od najmu. W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę (w składzie 7. sędziów) dotyczącą rozróżnienia najmu prywatnego i najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej dla potrzeb opodatkowania PIT i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak tę kwestię rozstrzygnął NSA?

  Czy wszyscy podatnicy muszą mieć kasę online od 1 stycznia 2023 r.?

  Kasy fiskalne online są już obowiązkowe dla wybranych grup podatników. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii będą dostępne tylko do końca 2022 r. Czy oznacza to, że wszyscy podatnicy będą musieli mieć kasy fiskalne online od 1 stycznia 2023 r.? Co warto wiedzieć o nowym rodzaju kas?

  Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany od 2022 r.

  Sprawozdania finansowe. Ustawodawca rozszerza zakres wymogów sprawozdawczych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą stosowane od 2022 r., tj. do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r.

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.