Kategorie

Fundusze unijne na inwestycje w badania i rozwój

Accreo
Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.
Fundusze unijne na inwestycje w badania i rozwój /Fot. fotolia
Fundusze unijne na inwestycje w badania i rozwój /Fot. fotolia
Do końca tego roku pozostało już niewiele czasu, mimo to wciąż jest to najlepszy czas na składanie wniosków o dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej. Dotacje można uzyskać między innymi na realizację projektów badawczo-rozwojowych, tworzenie i rozbudowę infrastruktury B+R, a także wdrażanie innowacji do przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Aktualnie trwa nabór wniosków w ramach działania 2.1  Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Program Operacyjny Inteligentny Rozwój organizowany przez Ministerstwo Rozwoju.

Przedsiębiorstwa w tym również duże firmy mogą ubiegać się o dofinansowanie na utworzenie lub rozbudowę centrum B+R, w którym będą opracowywane nowe, lub udoskonalane dotychczasowe produkty, usługi lub technologie.

 Poziom dofinansowania wynosi odpowiednio:

 • eksperymentalne prace rozwojowe – max. 45% kosztów kwalifikowanych,
 • na część inwestycyjną (zgodnie z mapą pomocy regionalne w zależności od lokalizacji projektu) tj. do 70% kosztów kwalifikowanych,
 • pomoc de minimis do 45%.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 2 mln PLN.

Do kosztów kwalifikowanych należą między innymi:

 • nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycie prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych,
 • nabycie albo wytworzenie środków trwałych innych niż prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz nieruchomości,
 • nabycie robót i materiałów budowlanych,
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych,
 • usługi doradcze oraz koszty wiedzy technicznej.

Premiowane będą w konkursie projekty zakładające współpracę w ramach projektu z jednostkami naukowymi oraz wzrost zatrudnienia kadry B+R.  Istotny podczas oceny wniosków będzie również jak najwyższy udział nakładów Wnioskodawcy na działalność B+R w całkowitych nakładach inwestycyjnych w związku z realizacją projektu.

Przewidziany budżet dla konkursu wynosi 460 mln PLN. Termin składania wniosków upływa 16 grudnia 2016 r.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi aktualnie 4 konkursy w ramach, których można ubiegać się o wsparcie prac B+R.

Należy mieć na uwadze, że innowacje wdrażane w ramach prowadzonych prac B+R nie muszą być opracowane samodzielnie przez wdrażające ją przedsiębiorstwo. Przedsiębiorstwa mogą również wdrażać innowacje opracowane we współpracy z innymi przedsiębiorstwami lub instytucjami, a także innowacje, których autorami są inne przedsiębiorstwa lub instytucje.

W dotacjach na projekty badawczo-rozwojowe punktowane są innowacje technologiczne - produktowe lub procesowe, które przyczyniają się do rozwoju produktów i usług. Bazują one na wynikach prac naukowych i działalności badawczej.

Polecamy: Jak wygrać przetarg - poradnik dla małych i średnich firm (książka)

Poziom dofinansowania dla projektów B+R wynosi odpowiednio:

BADANIA PRZEMYSŁOWE:

 • Mikro i małe przedsiębiorstwo – 70 % kosztów kwalifikowalnych.
 • Średnie przedsiębiorstwo – 60% kosztów kwalifikowalnych.
 • Duże przedsiębiorstwo – 50% kosztów kwalifikowalnych.

PRACE ROZWOJOWE:

 • Mikro i małe przedsiębiorstwo – 45 % kosztów kwalifikowalnych.
 • Średnie przedsiębiorstwo – 35 % kosztów kwalifikowalnych.
 • Duże przedsiębiorstwo – 25 % kosztów kwalifikowalnych.

W zależności od konkursu w ramach, którego wspierane są projekty B+R możliwe jest zwiększenie poziomu dofinansowania. Możliwe jest to, gdy Wnioskodawca, czyli firma wnioskująca o przyznanie pomocy, zadeklaruje szerokie rozpowszechnianie wyników projektu B+R lub wykaże skuteczną współpracę z jednostką naukową lub nawiąże współprace z co najmniej dwoma firmami nie powiązanymi.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się miedzy innym:

 • Wynagrodzenia - koszty zatrudnienia (koszty brutto) pracowników na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie,
 • Podwykonawstwo - usługi badawcze (np. zewnętrznych firm, jednostek naukowych i badawczych, inne podmioty jedynie za zgodą Instytucji),
 • Amortyzację zakupionej lub wytworzonej aparatury badawczo-rozwojowej, wartości niematerialnych i prawnych,
 • Leasing sprzętów wykorzystywanych w projekcie (odpowiedni udział % raty leasingowej, w zależności od zaangażowania),
 • Materiały, np. surowce, półprodukty, odczynniki.

Zobacz także: Fundusze unijne


Aktualne nabory w ramach, których można się ubiegać o wsparcie prac B+R:

1. „Szybka ścieżka” – poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania). Konkurs skierowany jest dla dużych Przedsiębiorstw oraz MŚP.

Budżet wynosi 1 000 mln PLN dla dużych Przedsiębiorstw oraz 750 mln PLN dla MŚP.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi

 • 2 mln PLN – w przypadku MŚP planujących realizację projektu na obszarze województw innych niż województwo mazowieckie.
 • 5 mln PLN – w przypadku MŚP planujących realizację projektu na obszarze województwa mazowieckiego,
 • 12 mln PLN dla dużych przedsiębiorstw.

Konkurs zakończy się 30 grudnia 2016 r.

2. Konkursy w ramach działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”

 • INNOMOTO

Konkurs dedykowany jest wyłącznie dla branży motoryzacyjnej i służy wsparciu realizacji przedsięwzięć B+R, wpisujących się w jeden z trzech podanych niżej obszarów badawczych:

 • innowacyjne technologie produkcji, regeneracji, odzysku i recyklingu;
 • innowacyjne pojazdy i napędy;
 • innowacyjne części, komponenty i systemy do zastosowania w pojazdach.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 1 mln PLN

Budżet: 250 mln PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać do 20 stycznia 2017 r.

 • PROGRAM BADAWCZY SEKTORA ELEKTROENERGETYCZNEGO "PBSE" oraz INTELIGENTNE URZĄDZENIA I SYSTEMY ENERGETYKI ROZPROSZONEJ "IU SER"

"PBSE"

"IU SER"

Termin naboru:

2 listopada 2016 r. - 20 grudnia 2016 r.

21 listopada 2016 r. - 30 grudnia 2016 r.

Budżet:

150 mln PLN

125 mln PLN

Wartość kosztów kwalifikowanych:

od 2 mln PLN do 50 mln PLN

od 2 mln PLN do 30 mln PLN

Obszary tematyczne:

 • Energetyka konwencjonalna.
 • Energetyka odnawialna.
 • Sieci elektroenergetyczne.
 • Nowe produkty i usługi.

 • Magazynowanie energii w systemach użytkowników końcowych.
 • Sterowanie generacją i energią
  w układach rozsianych użytkowników końcowych.
 • Technologie w obszarze systemów
  i urządzeń zwiększania efektywności  energetyczne.
 • Rozwój technologii dla konstrukcji urządzeń internetu  Rzeczy (IoT) dla Realizacji usług M2M.
 • Rozwój systemów, urządzeń
  i oprogramowania dla bezpieczeństwa sieci infrastruktury krytycznej.

Koniec roku to także w województwach czas wzmożonego wysiłku przy uruchamianiu nowych konkursów. Zaplanowane w harmonogramie zadania, które z biegiem czasu były przesuwane na dalsze okresy, wreszcie przechodzą do fazy realizacji. Dla przedsiębiorców to okazja, by wraz z końcem roku pozyskać dofinansowanie na realizację swoich planów rozwojowych i inwestycyjnych.

Niewątpliwie warte zainteresowania inicjatywy zaplanował Samorząd Województwa Mazowieckiego ogłaszając w ostatnim czasie nabór wniosków w dwóch działaniach Regionalnego Programu Operacyjnego.

W ramach działania 1.2 RPO WM zainteresowani beneficjenci będą mogli, w terminie do 4 stycznia 2017 roku, składać wniosku o dofinansowanie w ramach dwóch typów projektów:

3. Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych, RPO Mazowieckiego

To wyjątkowa w skali kraju szansa na pozyskanie dofinansowania przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność w obszarach, których nie obejmują inteligentne specjalizacje regionalne. To nie tylko furtka dla firm działających w niszowych branżach, ale dla wszystkich, którzy chcąc zrealizować nietuzinkowe i innowacyjne projekty.

Wsparcie w tym konkursie obejmować będzie projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw wykraczające poza priorytetowe dla Mazowsza kierunki badań i co do zasady dla sektora MŚP, jednakże przewiduje się inwestycje również dużych przedsiębiorstw, pod warunkiem zapewnienia przez nie konkretnych efektów dyfuzji działalności B+R do gospodarki.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 3 mln PLN, zaś wśród kosztów możliwych do sfinansowania ze środków UE znajdziemy m.in. koszty personelu, podwykonawstwa, aparatury i sprzętu, a także wartości niematerialnych i prawnych.

Zobacz także: Moja firma


4. Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, RPO Mazowieckiego

Drugim typem projektu, możliwym do zrealizowania w ramach działania 1.2 jest tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego. W ramach tego projektu beneficjenci będą mogli współfinansować m.in. zakup nieruchomości, nabycie wartości niematerialnych i prawnych; w tym wiedzy technicznej i patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, ekspertyz, analiz i raportów badawczych itp.

Możliwe do współfinansowania są również materiały budowlane i roboty budowlane polegające na budowie lub dostosowaniu budynków do wykorzystania w celach badawczo-rozwojowych, a także:

 • Koszty przygotowania dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu i opracowania agendy badawczej.
 • Koszty uzyskania certyfikatów istotnych z punktu widzenia podniesienia konkurencyjności infrastruktury badawczo-rozwojowej;
 • Koszty sprzętu laboratoryjnego.

Uzupełnieniem konkursów na CBR oraz badania i rozwój jest konkurs na wdrożenie z działania 3.3 Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R). Nabór w tym konkursie rozpocznie się 28 listopada i potrwa do 31 stycznia 2017 roku.

W ramach konkursu wspierane będą projekty polegające na:

 • rozbudowie przedsiębiorstw związanych z wprowadzaniem na rynek produktów i usług nowych co najmniej w skali regionu w wyniku wdrożenia prac B+R;
 • realizacji zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianie w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną) w wyniku wdrożenia prac B+R.

Beneficjenci wdrażający wyniki prac B+R muszą jednak pamiętać o wykazaniu na dzień składania wniosku, że jest w posiadaniu praw do wyników prac B+R, które zapewnią mu odpowiedni poziom uprawnień, pozwalający na wykorzystanie wyników prac B+R zgodnie z opisem i celami projektu, jak np.: umowa potwierdzająca zakup wyników prac B+R, patentu, licencji, umowy cywilnoprawne, raporty, sprawozdania merytoryczne z przeprowadzonych badań, testów i walidacji prototypów, projektów pilotażowych.

Wśród kosztów możliwych do współfinansowania ze środków są m.in. materiały i roboty budowlane, w szczególności zakup lub modernizacja środków trwałych wraz z kosztem dostawy, instalacji i uruchomienia w tym:

 • maszyn, sprzętu i urządzeń;
 • materiałów niezbędnych do wytworzenia maszyn i urządzeń;
 • montażu i pierwszego uruchomienia, sprawdzenia i przystosowania nabytego sprzętu;
 • dostawę, instalację i uruchomienie maszyn, sprzętu i urządzeń zaliczanych do środków trwałych wraz ze specjalistycznym instruktażem w ich obsłudze.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 4 000 000,00 PLN, zaś minimalny poziom dofinansowania wynosi 2 000 000,00 PLN.

W aktualnej perspektywie finansowej znacząca część środków przeznaczona jest na realizację projektów badawczo-rozwojowych, tworzenie i rozbudowę infrastruktury B+R, a także wdrażanie innowacji będącej wynikiem prac B+R do przedsiębiorstw z sektora MŚP. W związku z tym zachęcamy Państwa do aplikowania w ramach tych konkursów.

Autorzy:

Kamila Czarny, Starszy Konsultant w Accreo

Michał Hackiewicz, Konsultant w Accreo

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszej oferty
Webinarium: SLIM VAT 2 – Ulga na złe długi + Certyfikat gwarantowany
Webinarium: SLIM VAT 2 – Ulga na złe długi + Certyfikat gwarantowany
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  27 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polski Ład. Nowa składka zdrowotna dla władz spółek

  Składka zdrowotna. W Polskim Ładzie znalazła się zmiana obniżająca wynagrodzenie członkom zarządów oraz prezesom spółek, a także innym osobom wybranym do pełnienia swoich funkcji w drodze powołania. Do tej pory uiszczali oni jedynie podatek dochodowy, a od 1 stycznia 2022 r. dojdzie jeszcze konieczność opłacania składki zdrowotnej.

  Koszty usług niematerialnych w CIT - usługi handlowe nie są podobne do doradczych

  Tematyka limitowanych kosztów uzyskania przychodów z tytułu niektórych usług niematerialnych nabywanych od podmiotów powiązanych budzi wiele sporów podatników z organami podatkowymi. W wyroku z 16 marca 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny zakwestionował interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, który usługi handlowe uznał za podobne do usług doradczych, badania rynku oraz reklamowych. W uzasadnieniu wyroku NSA trafnie stwierdził, że „(…) gdyby usługi doradcze odnosić do innych usług w taki sposób, jak czyni to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, to byłyby do nich podobne wszystkie profesjonalne usługi, których świadczenie opiera się na wiedzy i doświadczeniu.”. Co ważne, wyrok ten pozostanie aktualny nawet w przypadku uchylenia art. 15e ustawy o CIT, co zakłada projekt nowelizacji ustawy o CIT przygotowany w ramach Polskiego Ładu.

  Kasy fiskalne online w gastronomii - wyrok WSA

  Kasy fiskalne online w gastronomii. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie wydał wyrok w zakresie obowiązku stosowania kas fiskalnych online do rejestrowania sprzedaży w placówkach gastronomicznych. Czego dotyczyła sprawa i co orzekł WSA?

  Polski Ład. Dodatkowe obciążenia podatkowe w CIT

  Polski Ład zawiera propozycje zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Na jakie dodatkowe obciążenia podatkowe muszą być przygotowani podatnicy CIT?

  Polski Ład. Podatkowe zmiany dla rodzin

  Polski Ład. Zamiast preferencyjnego rozliczenia z dzieckiem będzie odliczenie 1500 zł rocznie dla samotnych rodziców. Pojawi się ulga „zero PIT dla dużych rodzin”. Poznaliśmy jej szczegóły.

  Ulga dla klasy średniej w PIT. Za niskie lub za wysokie zarobki to utrata ulgi

  Ulga podatkowa dla klasy średniej w PIT, przewidziana w pakiecie zmian podatkowych Polskiego Ładu od 2022 roku, może mieć zaskakujące skutki dla niektórych pracowników. Jeśli korzystali w niej w trakcie roku, a przy rozliczaniu PIT-u okaże się, że jednak zarobili za mało (tj. mniej niż 68 412 zł brutto rocznie) lub za dużo (więcej niż 133 692 zł brutto rocznie) - utracą prawo do ulgi i będą musieli zwrócić korzyści podatkowe.

  Podatek minimalny w CIT - kto zapłaci i jak będzie liczony?

  Podatek minimalny w CIT. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (przygotowany w ramach Polskiego Ładu), przewiduje m.i. wprowadzenie nowego podatku – podatku minimalnego dla dużych korporacji. Przy czym korporacje na potrzeby podatku minimalnego rząd definiuje podobnym kluczem jak klasę średnią na potrzeby kalkulacji składki zdrowotnej.

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021. Wejście w życie nowych przepisów ograniczających ulgę abolicyjną spowodowało, że od 1 stycznia 2021 r. polscy rezydenci podatkowi osiągający przychody w państwach, z którymi na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia zapłacą wyższy PIT.

  Jaka inflacja w 2022 roku?

  Inflacja w 2022 roku. Rada Polityki Pieniężnej podtrzymuje strategię średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2,5 proc. z symetrycznym przedziałem odchyleń +/- 1 pkt. proc. - wynika z opublikowanych przez NBP "Założeń polityki pieniężnej" na 2022 rok.

  Jak odzyskać pieniądze przelane pomyłkowo na inny rachunek bankowy?

  Pomyłkowy przelew - jak odzyskać pieniądze. Wykonując przelew bankowy należy upewnić się, czy numer rachunku odbiorcy jest właściwy. Rzecznik Finansowy ostrzega, że przelanie środków finansowych na zły numer rachunku, może skutkować całkowitą utratą pieniędzy. Jeśli jednak taki błąd nam się przydarzy, nie załamujmy się. Klienci instytucji finansowych dysponują pewnymi możliwościami prawnymi, by dochodzić zwrotu własnych pieniędzy. O szczegółach informuje Rzecznik Finansowy w przygotowanym poradniku, który powstał na bazie konkretnych spraw zgłaszanych przez klientów do biura Rzecznika Finansowego.

  Wysokość przeciętnego dochodu w gospodarstwach rolnych w 2020 r.

  Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2020 r. 3819 zł - wynika z obwieszczenia Prezesa GUS opublikowanego w Monitorze Polskim.

  Klimat i biznes: oczekiwania po publikacji raportu IPCC

  Zmiany klimatu a biznes. Opublikowany w sierpniu szósty raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (IPCC) jednoznacznie potwierdza, że ograniczanie emisji CO2, a tym samym postępowania globalnego ocieplenia, absolutnie nie może być odkładane w czasie. Działać trzeba natychmiast. Dokument zawiera analizę badań z zakresu nauk o klimacie i jest podsumowaniem prac osób zajmujących się badaniem zjawiska zmian klimatu. W dobie nagłych i nieprzewidywalnych zjawisk pogodowych oraz innych skutków zmian klimatu, których teraz nie jesteśmy w stanie przewidzieć, sektor biznesu powinien zewrzeć szyki i wspólnie zastanowić się nad tym, jak sprostać negatywnym konsekwencjom aktywności przemysłowej i skutecznie zapobiegać dalszej degradacji środowiska. Stawka, jak wszyscy wiemy, jest wysoka. Ten temat komentuje dr Agata Rudnicka z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

  Ulga dla dużych rodzin - rozwiązanie potrzebne, ale czy optymalne

  Ulga dla dużych rodzin to ruch we właściwym kierunku i rozwiązanie, które było potrzebne. Ale można mieć wątpliwości, czy podobnego efektu nie da się osiągnąć w inny sposób – powiedział ekonomista prof. Marek Kośny. Ekspert podkreślał też konieczność poprawy sytuacji mieszkaniowej rodzin.

  Jak uzyskać dni wolne na opiekę nad chorym dzieckiem?

  Opieka nad chorym dzieckiem. Rozpoczynający się okres jesienny sprzyja infekcjom, zwłaszcza u najmłodszych. Pracownicy, którzy muszą zaopiekować się chorym dzieckiem, mają dwie możliwości uzyskania w tym celu dni wolnych.

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT (1,5 tys. zł) zamiast wspólnego rozliczenia

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT. Poprawka zgłoszona do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastąpi wspólne rozliczanie nową ulgą dla samotnych rodziców w wysokości 1,5 tys. zł. Wiceminister rodziny Barbara Socha zapewnia, że rozwiązania przewidziane w Polskim Ładzie będą dla rodziców korzystniejsze od obecnych.

  Podatek od nieruchomości a schematy podatkowe

  Schematy podatkowe nie omijają podatku od nieruchomości. Z wydanych w tym zakresie Objaśnień podatkowych wynika bezpośrednio, że Szef KAS jest zainteresowany także tym obszarem (str. 12). Wspiera to również kształt formularza MDR-1, w którym – w części, w której należy określić transakcje/zagadnienia obejmujące schemat podatkowy – wskazano dla przykładu: zwolnienia i definicje pojęcia budowla/budynek na gruncie podatku od nieruchomości.

  Polski Ład. Zmiany podatkowe z ulgą dla dużych rodzin

  Polski Ład. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła zmiany w ustawach podatkowych, jakie mają zostać wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Wśród wprowadzonych poprawek znalazł się zapis wprowadzający ulgę dla rodzin z czworgiem lub większą liczbą dzieci.

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r. Czy znikną faktury papierowe?

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r.. Nadciąga rewolucja w fakturowaniu. Znane do tej pory faktury papierowe, jak i stosowane obecnie faktury elektroniczne nie będą jedynymi dopuszczalnymi formami dokumentowania transakcji. Faktury ustrukturyzowane mają być wprowadzone na zasadach dobrowolności od 1 stycznia 2022 roku.

  Polski Ład - duże rodziny bez podatku

  Polski Ład. Jesteśmy otwarci na poprawkę w Polskim Ładzie wspierającą rodziny - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller odpowiadając na pytanie o dodatkowe wsparcie podatkowe dla dużych rodzin. Dodał, że jest pakiet kilku rozwiązań wnoszonych przez parlamentarzystów PiS, są one poważnie rozważane.

  Stałe miejsce prowadzenia działalności a obecność pracowników

  Stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb podatku VAT jest istotne, ponieważ determinuje miejsce (kraj), na terytorium którego usługi powinny być opodatkowane. Jest to często kwestia sporna, będąca przedmiotem orzeczeń nie tylko krajowych sądów administracyjnych, ale także Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Ulga na powrót w PIT - zmiany od 2022 roku

  Ulga na powrót w PIT. Po konsultacjach związanych z podatkową częścią Polskiego Ładu, rząd zdecydował się zmienić niektóre z jego założeń, m.in. w zakresie konstrukcji ulgi na powrót. Przypomnijmy, że w pierwotnych założeniach Polskiego Ładu ulga na powrót miała mieć konstrukcję odliczenia od podatku indywidualnie wyliczonej kwoty, która miała być ustalona na podstawie podatku należnego za poprzednie lata.

  Czy darowizna od brata jest zwolniona z podatku?

  Darowizna od brata a podatek od spadków i darowizn. Czy darowizna, którą podatnik otrzyma od brata, podlega zwolnieniu z podatku zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?

  Praca zdalna a obowiązek składania deklaracji CIT-ST

  Deklaracja CIT-ST a praca zdalna. Pandemia wirusa COVID-19 wymusiła na pracodawcach zmiany organizacji pracy w zakładach pracy. Gdzie tylko było to możliwe, pracownicy zostali skierowani do wykonywania pracy w formie zdalnej (home office). Było to ogromne wyzwanie logistyczne, w których dotychczas praca była świadczona głównie stacjonarnie w siedzibie pracodawcy. Zmiana sposobu świadczenia pracy przez osoby zatrudnione wpłynęła na wiele kwestii z zakresu prawa pracy, między innymi wymusiła na rządzących zajęcie się tematem uregulowania pracy zdalnej. Przepisy w tym zakresie są obecnie konsultowane w ramach Rady Dialogu Społecznego. Praca zdalna stawia przed nami jednak o wiele więcej pytań. Jednym z problemów, jaki pojawia się w nawiązaniu do tego tematu, jest obowiązek składania deklaracji CIT-ST do urzędu skarbowego w przypadku, gdy pracodawca posiada zakłady (oddziały) na terenie innej jednostki samorządu niż siedziba przedsiębiorstwa. Czy w przypadku świadczenia pracy zdalnej przez pracowników również możemy mówić o obowiązku składania deklaracji CIT-ST przez podmioty, które przed pandemią nie były do tego zobowiązane?

  Polski Ład w podatkach - jak uniknąć negatywnych zmian

  Polski Ład w podatkach. Już teraz pojawiają się różne pomysły mające na celu uniknięcie negatywnych dla podatników skutków Polskiego Ładu. Są to np.: przekształcenie w spółkę z o.o., w spółkę komandytowo-akcyjną, ucieczka za granicę, przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo estoński CIT. Eksperci przestrzegają jednak: każdy przedsiębiorca musi indywidualnie przeanalizować, co mu się opłaca. Radzą też wstrzymać się jeszcze z decyzjami.

  Spłata zaległości jest bez VAT. Problem z korektą odliczenia

  Spłata zaległości a VAT. Kto zalega z podatkiem wobec gminy, może uregulować dług, przekazując jej własność rzeczy lub prawa majątkowego. Ale co w sytuacji, gdy wcześniej przy ich zakupie odliczył VAT naliczony?