reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Obrót gospodarczy > Spółki > Odwołanie członka zarządu spółki z o.o. i wykreślenie z KRS

Odwołanie członka zarządu spółki z o.o. i wykreślenie z KRS

Odwołanie członka zarządu jest często poruszanym tematem wśród przedsiębiorców. Jednakże zagadnienia związane z właściwym odwołaniem członka zarządu oraz skutecznym dokonaniem wpisu do KRS mogą stanowić przeszkodę w prawidłowym funkcjonowaniu spółki. Poniżej podpowiadamy, w jaki sposób dokonać skutecznego i zgodnego z prawem odwołania członka zarządu i jak ten fakt zgłosić do KRS.

Jak prawidłowo odwołać członka zarządu spółki z o.o.

Wedle art. 203 Kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.) członek zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą wspólników. Należy podkreślić, że odwołanie może nastąpić przed upływem kadencji członka zarządu, a także bez względu na przyczynę tego odwołania.

Przepis art. 203 § 2 k.s.h. wskazuje nadto, że „Umowa spółki może zawierać inne postanowienia, w szczególności ograniczać prawo odwołania członka zarządu do ważnych powodów”. W związku z tym, w umowie spółki może być zawarty zapis określający zamknięty katalog istotnych powodów. Określenie „ważne powody” jest klauzulą generalną, zwrotem nieostrym, wobec tego wskazanie w umowie spółki przyczyn rozwiązania stanowi skuteczne zabezpieczenie funkcjonowania spółki. W sytuacji podjęcia decyzji o odwołaniu członka zarządu z ważnych powodów dobrze byłoby je wskazać w uchwale, ponieważ może to stanowić podstawę wytoczenia powództwa o naprawienie szkody wywołanej przez spółkę przez odwołanego członka zarządu.

Przykładem odwołania z ważnych powodów członka zarządu może być min. utrata określonych uprawnień zawodowych, naruszenie umowy spółki, dłuższa choroba, czy potrzeba redukcji liczby członków zarządu ze względów organizacyjnych. Umowa spółki może również wskazać odmienne zasady odwoływania w stosunku do każdego członków zarządu z osobna, z uwagi na występujące postanowienia ich powołania. Jednakże należy podkreślić, że umowa spółki nie może wyłączyć uprawnienia do odwołania członków zarządu.

Odwołanie członka zarządu jest możliwe także wówczas, gdy jest on jednocześnie wspólnikiem. Co istotne - odwołanie wspólnika z funkcji członka zarządu nie wymaga jego zgody. Będzie ono zatem skuteczne nawet wtedy, gdy wspólnik zagłosuje przeciwko własnemu odwołaniu. Prawo do pełnienia funkcji członka zarządu przez wspólnika nie jest prawem korporacyjnym stąd też nie należy takiego przypadku rozpatrywać jako kategorii uszczuplenia praw wspólnika.

Odwołanie członka zarządu jest skuteczne z chwilą podjęcia uchwały przez wspólników spółki. W braku odmiennych postanowień uchwała powinna zostać podjęta bezwzględną większością głosów. W uchwale z dnia 2.02.1994 r. Sąd Najwyższy przyjął stanowisko, że zasada tajności głosowania zostaje zachowana nawet przy podjęciu uchwały poza zgromadzeniem wspólników – poprzez głosowanie korespondencyjne. Jak stanowi art. 247 § 2 k.s.h. „tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągniecie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego ze wspólników obecnych lub reprezentowanych na zgromadzeniu wspólników”.

Wpis do KRS zmian zarządu spółki z o.o.

Powyżej zostało omówione zagadnienie dotyczące odwołalności członka Zarządu Spółki, natomiast dla dopełnienia prawidłowości spółka ma obowiązek dokonać stosownych czynności zmierzających do wykreślenia odwołanego członka z Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: KRS).

Przepis art. 22 ustawy o KRS stanowi, że” wniosek o wpis do Rejestru powinien był złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej”.  Należy również wspomnieć, że niezłożenie wniosku o wpis do Rejestru spowoduje, że sąd rejestrowy, gdy poweźmie wiadomości o nieaktualnym wpisie, wezwie obowiązanych do złożenia wpisu, wyznaczając dodatkowy siedmiodniowy termin pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. Wobec tego nie wykonanie nałożonego przez Sąd obowiązku spowoduje nałożenie kary grzywny na obowiązanych.

Natomiast co ważniejsze, wpis w KRS określonej osoby jako członka zarządu spółki z o.o. nie rozstrzyga o ponoszeniu przez tę osobę odpowiedzialności na zasadach przewidzianych w art. 299 k.s.h. Uchwała o odwołaniu członka zarządu jest skuteczna niezależnie od jej ujawnienia w KRS.

Żeby prawidłowo dokonać wykreślenia członka zarządu należy wypełnić wniosek KRS - Z3 oraz formularz KRS - ZK, których wzory są zamieszczone na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Dokumenty powinny zostać podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi w spółce. Przepis art. 205 § 1 k.s.h. stanowi, że „jeżeli zarząd jest wieloosobowy, sposób reprezentowania określa umowa spółki. Jeżeli umowa spółki nie zawiera żadnych postanowień w tym przedmiocie, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem”.

W związku z powyższym, jeżeli w spółce jest zarząd wieloosobowy a uprawnionym do reprezentacji jest każdy z członków zarządu, wniosek o zmiany w KRS powinien zostać podpisany przez jednego z członków zarządu. Dokument potwierdzający wygaśnięcie mandatu należy złożyć sądowi rejestrowemu właściwemu dla spółki. Należy pamiętać, że zgłoszenie zmiany danych członków zarządu do KRS wiąże się z uiszczeniem opłaty sądowej w wysokości 250 zł oraz opłacie za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w wysokości 100 zł.  Opłaty za wpis zmiany w KRS należy dokonać przelewem na rachunek banku właściwego Sądu. W tytule przelewu należy umieścić firmę Spółki oraz numer KRS wraz z informacją czego dotyczy wpis zmiany. Potwierdzenie transakcji dokonanego przelewu załączamy do składanego wniosku. Również do wniosku należy dołączyć Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z uchwałami o odwołaniu członka zarządu, a także inne dokumenty potwierdzające zmiany w zarządzie w zależności od zawartych zapisów w umowie spółki.

Jak najszybsze dokonanie zmian w KRS leży w interesie spółki z o.o., a przede wszystkim chroni kontrahentów. Dlatego, należy zadbać, aby dobre imię spółki nie ucierpiało na niewypełnieniu obowiązków związanych z wpisem do KRS.

Dominika Borowicz

Polecamy: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Polecamy: INFORLEX Biznes

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama