Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

Krzysztof Hanuszek
Doradca podatkowy
Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej
Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej
shutterstock
Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.

W pierwszej części niniejszego artykułu przedstawione zostały skutki podatkowe wniesienia samochodu do spółki cywilnej. Zasadnym jest więc przedstawić skutki podatkowe czynności odwrotnej, to jest wycofania samochodu ze spółki cywilnej. Na wstępie warto jeszcze podnieść kilka istotnych kwestii dotyczących majątku spółki i wspólników. Mianowicie spółka prawa cywilna nie jest podmiotem prawnym odrębnym od wspólników, lecz jest dwustronnym (wielostronnym) stosunkiem zobowiązaniowym łączącym wspólników (vide uzasadnienia uchwały składów siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 1993 r., III CZP 176/92, OSNC 1993, nr 10, poz. 171 oraz z dnia 26 stycznia 1996 r., III CZP 11/95, OSNC 1996, nr 5, poz. 63, a także wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 października 2003 r., I CK 201/02, niepubl.). W wyniku powstania spółki cywilnej dochodzi do wyodrębnienia masy majątkowej stanowiącej majątek wspólny wspólników. Pod względem prawnym - jak to wyjaśnił Sąd Najwyższy w uzasadnieniu pierwszej z przywołanych uchwał - "majątek spółki cywilnej" stanowi współwłasność łączną wspólników. Tak więc w przypadku zawiązania spółki prawa cywilnego funkcjonują równolegle obok siebie odrębne masy majątkowe należące do poszczególnych wspólników oraz będąca współwłasnością łączną wspólników („majątek spółki cywilnej”), przy czym przepisy prawa nie wykluczają przesunięć majątkowych pomiędzy tymi masami. Zatem „majątek spółki cywilnej” – skoro Sąd Najwyższy użył takiego sformułowania, to wydaje się, iż można się nim posługiwać –stanowi współwłasność łączną wspólników i w takim też sensie będzie to sformułowanie poniżej stosowane. 

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Wycofanie z „majątku spółki cywilnej” składnika majątku, chociażby właśnie samochodu, do majątku prywatnego wspólników, jeżeli nie posiada przymiotu odpłatności, to nie spowoduje powstania przychodu w rozumieniu Ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.– dalej Ustawa PIT). Tak też wypowiedział się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 26 stycznia 2018 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.341.2017.5.RR. Organ podatkowy stwierdził, że wycofanie „z majątku spółki cywilnej” do majątku prywatnego nie będzie nosić w istocie cech zbycia, jak również nie będzie posiadać przymiotu odpłatności, zatem wycofanie to nie spowoduje powstania przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże w przypadku wycofania danego składnika majątku, np. samochodu, ze spółki cywilnej nie dochodzi do zmiany właściciela. Właścicielem „majątku spółki cywilnej” są bowiem jak już wyjaśniono na zasadzie współwłasności łącznej wspólnicy spółki, a nie sama spółka cywilna. Tak więc wycofania składnika majątku ze spółki cywilnej powoduje jedynie przekształcenie współwłasności łącznej wspólników we współwłasność ułamkową. Lecz w wielu przypadkach gdy dany składnik majątku, przykładowo właśnie samochód, jest wycofywany ze spółki cywilnej, to czynione jest to po to, aby składnik ten stał się prywatną własnością jednego tylko ze wspólników. Aby to osiągnąć konieczne jest zniesienie współwłasności danego składnika majątku, co uczynić można w sposób odpłatny i nieodpłatny, a to z kolei rodzi skutki w podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn odpowiednio.    

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Ustawa z dnia 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 815 z późn. zm. – dalej Ustawa o PCC) stwierdza w art. 1 pkt 1 lit. f, że opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) podlega między innymi umowa o zniesienie współwłasności w części dotyczącej spłat lub dopłat. Dalej przywołana ustawa mówi  w art. 4 pkt 5, iż obowiązek podatkowy przy umowie o zniesienie współwłasności ciąży na podmiocie nabywającym rzeczy lub prawa majątkowe ponad udział we współwłasności. Podstawę opodatkowania zgodnie z art. 6 ust.1 pkt 5 Ustawy o PCC stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego nabytego ponad wartość udziału we współwłasności, a stawka podatku 2% jak mówi art. 7 ust. 1 pkt 2 lit a tejże ustawy. 

Nim przedstawione zostaną skutki podatkowe nieodpłatnego zniesienia współwłasności składnika „majątku spółki” zasadnym jest jeszcze wskazać, że w przypadku gdy rzeczony składnik majątku, np. samochód, będzie przekazywany ze spółki cywilnej i nastąpi przy tym zmiana umowy spółki, to nie będzie rodziło to obowiązku podatkowego w PCC. Dzieje się tak, bowiem zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 2 Ustawy o PCC zmiana umowy spółki rodzi obowiązek w tym podatku jeżeli powoduje podwyższenie podstawy opodatkowania, co uzupełnia ust. 3 pkt 1 stwierdzający, że za zmianę umowy spółki uważa się wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki. Rzecz jasna w przypadku wycofania danego składnika majątku ze spółki nie następuje wniesienie lub podwyższenie wkładu, lecz czynność dokładnie odwrotna, zatem z tego tytułu nie powstanie obowiązek podatkowy w zakresie PCC.

Podatek od spadków i darowizn

Powyżej nakreślono skutki podatkowe odpłatnego zniesienia współwłasności, lecz wspólnicy spółki cywilnej mogę również zdecydować się na nieodpłatne zniesienie współwłasności składnika majątku np. samochodu, wycofanego z tej spółki. W takim przypadku zastosowanie znajdą przepisy Ustawy z dnia z dnia 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1761 z późn. zm.). Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega nieodpłatne zniesienie współwłasności, a podstawę opodatkowania wedle art. 7 ust. 6 tej ustawy stanowi wartość rzeczy lub praw majątkowych, w części przekraczającej wartość udziału we współwłasności, który przed jej zniesieniem przysługiwał nabywcy. Godzi się jeszcze wskazać na jedną kwestie, a mianowicie w praktyce może być tak, że wspólnicy spółki cywilnej, którzy następnie nieodpłatnie znoszą współwłasność składnika majątku wycofanego z tej spółki, są ze sobą blisko spokrewnieni. W takim przypadku warto sięgnąć do art. 4 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku od spadków i darowizn – w myśl tego przepisu zwalnia się od podatku nabycie przez osoby zaliczone do I grupy podatkowej (tj. małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów) własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Podatek od towarów i usług

W pierwszej części niniejszego artykułu analizowano również taki wariant stanu faktycznego, gdzie osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą, czynnym podatnikiem VAT, wniesie samochód ciężarowy wykorzystywany w swojej działalności gospodarczej jako aport (wkład niepieniężny) do spółki cywilnej. Zasadnym jest więc przeanalizować pod względem opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT) czynność w swej istocie odwrotną, to znaczy polegająca na nieodpłatnym przekazaniu ze spółki cywilnej tegoż samochodu tej osobie fizycznej. To, czy czynność ta opodatkowana będzie podatkiem VAT zależy od tego, czy spółce cywilnej przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabycia samochodu lub jego części składowych (podatnikami na gruncie podatku dochodowego są wspólnicy, natomiast podatnikiem VAT jest spółka cywilna) gdyż wówczas nieodpłatne przekazanie będzie podlegało opodatkowaniu VAT-em, czy też spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabycia samochodu ani jego części składowych bowiem wtenczas nieodpłatne przekazanie nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT. Wnioski te wynikają z art. 7 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), który mówi, że przez dostawę towarów (a więc czynność opodatkowaną VAT), rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów (słowo „towar” należy tu rozumieć szeroko) należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności przekazanie na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych wspólników, udziałowców etc. jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Podatek od środków transportu

W sytuacji gdy samochód będący przedmiotem analizowanych czynności podlega opodatkowaniu podatkiem od środków transportu zgodnie z art. 8 Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.), to wycofania ze spółki cywilnej i zniesienia współwłasności będzie również skutkowało tym, że miast kilku właścicieli samochód będzie miał jednego, co z kolei spowoduje, że obowiązek podatkowy ciążyć będzie na teraz już tylko tym jednym właścicielu od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty (art. 9 ust. 4 przywołanej ustawy). 

Uwagi końcowe

Rzecz jasna prócz odpłatnego i nieodpłatnego zniesienia współwłasności istnieją również inne opcje, takie jak chociażby sprzedaż samochodu jednemu ze wspólników, co z kolei wymagałoby odrębnej analizy pod względem podatkowym. Trzeba bowiem zaznaczyć, że powyższe rozważania mają jedynie charakter przykładowy i ze swego założenia nie są wyczerpujące. Biorąc pod uwagę różne czynniki kształtujące realnie istniejące stany faktyczne nie może być inaczej. Dlatego też planując wniesienie lub wycofanie samochodu ze spółki cywilnej, jak też inne tego rodzaju czynności, rekomendować należy ich dokładną analizę pod względem podatkowym z uwzględnieniem wszystkich okoliczności danej sprawy.

Krzysztof Hanuszek
doradca podatkowy

Reklama
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(1)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  • sonia
    2022-10-29 15:30:58
    Może warto pokusić się o poradę prawną. Z mojej strony mogę polecić kancelarię adwokacką Cejrowski z Gdańska.
    0
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Prezydent podpisał ustawę SLIM VAT 3. Jakie zmiany i od kiedy?

Prezydent podpisał ustawę znaną jako SLIM VAT 3. Na mocy nowych przepisów zwiększony został m.in. limit dla podatników, którzy mogą korzystać z metody kasowej rozliczania podatku VAT oraz rozliczać się kwartalnie. Próg przychodowy wzrósł z 1,2 miliona do 2 milionów euro. Ustawa wejdzie w życie 1 lipca. Jej celem jest uproszczenie regulacji podatkowych i ułatwienie prowadzenia działalności przedsiębiorcom. Jakie zmiany na nich czekają?

Domy seniora z preferencyjną stawką podatku od nieruchomości

Zapadł ważny wyrok dla praktyki naliczania stawki podatku od nieruchomości dla działalności opiekuńczej (domów seniora). Chodzi o wyrok z dnia 23 maja 2023 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w sprawie o sygn. I SA/ Kr 250/23.

Pomysły na prezent dla współpracownika odchodzącego na emeryturę

Prezent dla współpracownika odchodzącego na emeryturę to sympatyczny gest i podziękowanie za dotychczasową wspólną pracę. Ale co kupić? Przygotowaliśmy kilka pomysłów. 

Prezydent podpisał pakiet Slim VAT 3

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o VAT – podała kancelaria prezydenta. Ustawa wprowadza pakiet Slim VAT 3, który ma uprosić rozliczanie tego podatku.

Emilewicz: projektem nowelizacji ustawy o KUKE w przyszłym tygodniu zajmie się rząd

Zakładam, że projekt ustawy o KUKE w przyszłym tygodniu trafi pod obrady rządu, byśmy zdążyli przepracować ją w Sejmie w czerwcu i lipcu - powiedziała PAP pełnomocnik rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej Jadwiga Emilewicz.

Zwrot składki zdrowotnej: wydłużenie terminu, ostatni moment

Jeżeli w wyniku rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne okaże się, że składka ta została opłacona w kwocie wyższej niż ustalona, płatnikowi składek przysługuje  jej zwrot. Termin na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty wynikającej z rocznego rozliczenia (RZS-R) został wydłużony do 5 czerwca 2023 r.

Podatek od napiwku. Kto zapłaci?

Napiwek przypisany konkretnej osobie nie jest dochodem spółki gastronomicznej, a spółka nie zapłaci podatku dochodowego. Podatek dochodowy za napiwek obciąża jednak osobę, która otrzymała napiwek.

Spółka nie musi pobierać podatku przy wypłacie zaliczki na poczet zysku

Do obliczenia podatku od zysku wypłaconego komplementariuszowi konieczne jest poznanie wysokości podatku należnego od spółki. Skoro PIT od zysku komplementariusza pomniejszany jest o proporcjonalną część CIT zapłaconego przez spółkę komandytową, to pierwszy z wymienionych podatków będzie mógł zostać wyliczony i pobrany dopiero po złożeniu przez spółkę rocznego zeznania i podjęciu przez wspólników uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku. Spółka, jako płatnik, nie ma więc obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego przy wypłacie komplementariuszowi zaliczki na poczet zysku. Wyrok z 2 lutego 2023 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (sygn. akt I SA/Wr 394/22).

Aktualizacja aplikacji mZUS 2023 - nowe funkcje i zmiana wyglądu

31 maja 2023 r. ZUS poinformował, że udostępnił aktualizację aplikacji mobilnej mZUS. W nowej wersji zmieniony został wygląd aplikacji i rozbudowano ją o kolejne funkcje.

Wnioski na PUE ZUS o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej można składać do 5 czerwca

Do 5 czerwca 2023 r. prowadzący działalność gospodarczą mają czas na złożenie wniosku RZS-R o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne wynikającej z rocznego rozliczenia. Wniosek w tej sprawie należy złożyć elektronicznie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS – poinformował 1 czerwca 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Czy da się oszczędzić milion na emeryturę? Sprawdzamy!

Aż 79% Polaków nie oszczędza pieniędzy na emeryturę poza obowiązującymi składkami, a 62,5% nie odkłada regularnie żadnej kwoty na żaden cel. Jednocześnie dochód rozporządzalny na 1 osobę w Polsce w 2022 roku wyniósł 2 249,79 zł. Czy daje to możliwość odłożenia miliona złotych na emeryturę?

Mały ZUS Plus 2023/2024 - dodatkowe 12 miesięcy korzyści. Ile zaoszczędzi przedsiębiorca?

Mały ZUS Plus będzie wydłużony o rok dla przedsiębiorców, którzy korzystają z tej preferencji (ulgi) w 2023 roku. Poinformowało o tym 31 maja 2023 r. Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Wskutek tego przedłużenia przedsiębiorcy ci zaoszczędzą nawet kilkaset złotych miesięcznie. 

UE pozwala na obniżenie stawki VAT na odzież dziecięcą. Polska nie chce

Obniżony VAT na odzież dziecięcą. W ostatnim czasie ożywiła się dyskusja wokół obniżenia stawki VAT na odzież i obuwie dla dzieci. Eksperci nie wykluczają, że temat powróci w najbliższej kampanii wyborczej. Na czym polega problem?

Niezgłoszenie zmiany w KRS - konsekwencje. Postępowanie przymuszające – jakie jest zagrożenie?

Dokonanie wpisu oraz rejestracja zmian danych ujawnionych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) to jeden z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki handlowej. Zgodnie z przepisami, wniosek o wpis lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS powinien być złożony do sądu rejestrowego w terminie 7 dni od dnia, w którym zdarzenie uzasadniające zmianę miało miejsce. Praktyka pokazuje, że wielu przedsiębiorców zaniedbuje ten obowiązek i zgłasza zmiany za późno lub nie robi tego wcale.

KSeF uszczelni system podatkowy. Czy zlikwiduje szarą strefę?

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to ważne narzędzie pomagające w zwalczaniu oszustw podatkowych. Elektroniczny proces wystawiania, przekazywania i przechowywania faktur ułatwia walkę z nieuczciwymi praktykami. Czy obowiązkowe wprowadzenie systemu zapewni skuteczne środki kontroli i wyeliminuje tzw. szarą strefę? Jakie korzyści przyniesie firmom? 

Podatek od nadmiarowych zysków w Polsce. Czy i kiedy będzie wprowadzony? Sasin: prace trwają

Wprowadzenie podatku od nadmiarowych zysków dla niektórych branż nie jest przesądzone - poinformował wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Zastrzegł, że nad rozwiązaniami pracuje resort klimatu.

Podatkowe zagadnienia e-commerce ze szczególnym uwzględnieniem roli operatorów interfejsu elektronicznego

Pakiet e-commerce, który wprowadził szereg zmian oraz nowych pojęć  głównie w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązuje od 20 maja 2021 r. Szczególnie ciekawe były zmiany, które „uporządkowały” kwestię platform ułatwiających sprzedaż wysyłkową dla konsumentów z UE (B2C).  Mowa jest tutaj głównie o interfejsach elektronicznych takich jak chociażby Amazon. Co istotne, adres siedziby dla takich platform nie ma żadnego znaczenia w rozwiązaniu, o którym będzie mowa, o ile ułatwiają one określone dostawy towarów.

Ile zarabiają prezydent i wiceprezydenci Rzeszowa? Jaki mają majątek?

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano oświadczenie majątkowe prezydenta Rzeszowa Konrada Fijołka. Wynika z niego, że prezydent zarobił ponad 250 tys. zł w 2022 roku. To o nieco ponad 107 tys. zł więcej niż w 2021 roku.

Podatnicy nie spieszą się z testowaniem KSeF

Od 1 lipca przyszłego roku korzystanie z KSeF będzie obowiązkowe. Obecnie jest to dobrowolne, a oficjalne dane Ministerstwa Finansów pokazują, jakie jest podejście podatników do tego tematu. Jak to wygląda? 

Informacje z urzędu skarbowego przez telefon lub e-Urząd Skarbowy. Co się zmieni od 15 czerwca 2023 r.?

Od 15 czerwca 2023 r. podatnicy i płatnicy podatków będą mogli uzyskać od każdego z naczelników urzędów skarbowych (niezależnie od terytorialnej właściwości działania tych organów) dane i informacje o swojej indywidualnej sytuacji podatkowo-prawnej (w tym objęte tajemnicą skarbową) telefonicznie lub za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym.

Trybunał każe ścigać oszustów i pozorantów VAT na podstawie przepisów unijnych, a nie krajowych

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał 25 maja 2023 r. wyrok w polskiej sprawie (C-114/22) dotyczącej kwestionowania prawa do odliczenia VAT na podstawie pozorności czynności. Sprawa dotyczyła transakcji sprzedaży znaków towarowych i odliczenia podatku naliczonego w tym zakresie. 

Aktualny rachunek bankowy trzeba zgłosić do urzędu skarbowego. Termin mija 30 czerwca 2023 r.

Ministerstwo Finansów przypomina, że organizacje pożytku publicznego (OPP), które chcą otrzymać 1,5% podatku PIT, powinny do 30 czerwca 2023 r. zgłosić do urzędu skarbowego aktualny rachunek bankowy. Zgłoszenie nie jest konieczne jeżeli rachunek został zgłoszony w ubiegłych latach i jest nadal aktualny.

Nabywca zwraca zakupiony towar. Jak i kiedy rozliczyć VAT?

Jak prawidłowo rozliczyć VAT w przypadku zwrotu zakupionych towarów przez nabywcę? Wyjaśniamy na poniższym przykładzie. 

Inwestycja w SAFE – co musisz wiedzieć, żeby nie stracić

Inwestycje amerykańskich spółek na polskim rynku widoczne są na każdym kroku. Wbrew pozorom, ruch kapitału odbywa się jednak również w przeciwnym kierunku. Polscy inwestorzy co raz częściej lokują kapitał w zagraniczne start-up’y, w tym w innowacyjne projekty z Ameryki Północnej. Jedną z możliwości prowadzenia tego typu działań są umowy SAFE.

Samochód wycofany z działalności rolniczej. Czy jego sprzedaż podlega VAT?

Rolnik ryczałtowy sprzedaje samochód, który wykorzystywał w działalności rolniczej. Samochód ten został przed sprzedażą wycofany z działalności rolniczej, co zostało potwierdzone sporządzonym na tę okoliczność protokołem. Czy sprzedaż taka podlega opodatkowaniu VAT? Czy byłoby inaczej, gdyby przed sprzedażą samochód nie został wycofany z działalności rolniczej?