Kategorie

Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

Krzysztof Hanuszek
Doradca podatkowy
Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej
shutterstock
Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.

W pierwszej części niniejszego artykułu przedstawione zostały skutki podatkowe wniesienia samochodu do spółki cywilnej. Zasadnym jest więc przedstawić skutki podatkowe czynności odwrotnej, to jest wycofania samochodu ze spółki cywilnej. Na wstępie warto jeszcze podnieść kilka istotnych kwestii dotyczących majątku spółki i wspólników. Mianowicie spółka prawa cywilna nie jest podmiotem prawnym odrębnym od wspólników, lecz jest dwustronnym (wielostronnym) stosunkiem zobowiązaniowym łączącym wspólników (vide uzasadnienia uchwały składów siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 1993 r., III CZP 176/92, OSNC 1993, nr 10, poz. 171 oraz z dnia 26 stycznia 1996 r., III CZP 11/95, OSNC 1996, nr 5, poz. 63, a także wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 października 2003 r., I CK 201/02, niepubl.). W wyniku powstania spółki cywilnej dochodzi do wyodrębnienia masy majątkowej stanowiącej majątek wspólny wspólników. Pod względem prawnym - jak to wyjaśnił Sąd Najwyższy w uzasadnieniu pierwszej z przywołanych uchwał - "majątek spółki cywilnej" stanowi współwłasność łączną wspólników. Tak więc w przypadku zawiązania spółki prawa cywilnego funkcjonują równolegle obok siebie odrębne masy majątkowe należące do poszczególnych wspólników oraz będąca współwłasnością łączną wspólników („majątek spółki cywilnej”), przy czym przepisy prawa nie wykluczają przesunięć majątkowych pomiędzy tymi masami. Zatem „majątek spółki cywilnej” – skoro Sąd Najwyższy użył takiego sformułowania, to wydaje się, iż można się nim posługiwać –stanowi współwłasność łączną wspólników i w takim też sensie będzie to sformułowanie poniżej stosowane. 

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Wycofanie z „majątku spółki cywilnej” składnika majątku, chociażby właśnie samochodu, do majątku prywatnego wspólników, jeżeli nie posiada przymiotu odpłatności, to nie spowoduje powstania przychodu w rozumieniu Ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.– dalej Ustawa PIT). Tak też wypowiedział się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 26 stycznia 2018 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.341.2017.5.RR. Organ podatkowy stwierdził, że wycofanie „z majątku spółki cywilnej” do majątku prywatnego nie będzie nosić w istocie cech zbycia, jak również nie będzie posiadać przymiotu odpłatności, zatem wycofanie to nie spowoduje powstania przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże w przypadku wycofania danego składnika majątku, np. samochodu, ze spółki cywilnej nie dochodzi do zmiany właściciela. Właścicielem „majątku spółki cywilnej” są bowiem jak już wyjaśniono na zasadzie współwłasności łącznej wspólnicy spółki, a nie sama spółka cywilna. Tak więc wycofania składnika majątku ze spółki cywilnej powoduje jedynie przekształcenie współwłasności łącznej wspólników we współwłasność ułamkową. Lecz w wielu przypadkach gdy dany składnik majątku, przykładowo właśnie samochód, jest wycofywany ze spółki cywilnej, to czynione jest to po to, aby składnik ten stał się prywatną własnością jednego tylko ze wspólników. Aby to osiągnąć konieczne jest zniesienie współwłasności danego składnika majątku, co uczynić można w sposób odpłatny i nieodpłatny, a to z kolei rodzi skutki w podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn odpowiednio.    

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Reklama

Ustawa z dnia 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 815 z późn. zm. – dalej Ustawa o PCC) stwierdza w art. 1 pkt 1 lit. f, że opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) podlega między innymi umowa o zniesienie współwłasności w części dotyczącej spłat lub dopłat. Dalej przywołana ustawa mówi  w art. 4 pkt 5, iż obowiązek podatkowy przy umowie o zniesienie współwłasności ciąży na podmiocie nabywającym rzeczy lub prawa majątkowe ponad udział we współwłasności. Podstawę opodatkowania zgodnie z art. 6 ust.1 pkt 5 Ustawy o PCC stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego nabytego ponad wartość udziału we współwłasności, a stawka podatku 2% jak mówi art. 7 ust. 1 pkt 2 lit a tejże ustawy. 

Nim przedstawione zostaną skutki podatkowe nieodpłatnego zniesienia współwłasności składnika „majątku spółki” zasadnym jest jeszcze wskazać, że w przypadku gdy rzeczony składnik majątku, np. samochód, będzie przekazywany ze spółki cywilnej i nastąpi przy tym zmiana umowy spółki, to nie będzie rodziło to obowiązku podatkowego w PCC. Dzieje się tak, bowiem zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 2 Ustawy o PCC zmiana umowy spółki rodzi obowiązek w tym podatku jeżeli powoduje podwyższenie podstawy opodatkowania, co uzupełnia ust. 3 pkt 1 stwierdzający, że za zmianę umowy spółki uważa się wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki. Rzecz jasna w przypadku wycofania danego składnika majątku ze spółki nie następuje wniesienie lub podwyższenie wkładu, lecz czynność dokładnie odwrotna, zatem z tego tytułu nie powstanie obowiązek podatkowy w zakresie PCC.

Podatek od spadków i darowizn

Powyżej nakreślono skutki podatkowe odpłatnego zniesienia współwłasności, lecz wspólnicy spółki cywilnej mogę również zdecydować się na nieodpłatne zniesienie współwłasności składnika majątku np. samochodu, wycofanego z tej spółki. W takim przypadku zastosowanie znajdą przepisy Ustawy z dnia z dnia 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1761 z późn. zm.). Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega nieodpłatne zniesienie współwłasności, a podstawę opodatkowania wedle art. 7 ust. 6 tej ustawy stanowi wartość rzeczy lub praw majątkowych, w części przekraczającej wartość udziału we współwłasności, który przed jej zniesieniem przysługiwał nabywcy. Godzi się jeszcze wskazać na jedną kwestie, a mianowicie w praktyce może być tak, że wspólnicy spółki cywilnej, którzy następnie nieodpłatnie znoszą współwłasność składnika majątku wycofanego z tej spółki, są ze sobą blisko spokrewnieni. W takim przypadku warto sięgnąć do art. 4 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku od spadków i darowizn – w myśl tego przepisu zwalnia się od podatku nabycie przez osoby zaliczone do I grupy podatkowej (tj. małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów) własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności.

Podatek od towarów i usług

W pierwszej części niniejszego artykułu analizowano również taki wariant stanu faktycznego, gdzie osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą, czynnym podatnikiem VAT, wniesie samochód ciężarowy wykorzystywany w swojej działalności gospodarczej jako aport (wkład niepieniężny) do spółki cywilnej. Zasadnym jest więc przeanalizować pod względem opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT) czynność w swej istocie odwrotną, to znaczy polegająca na nieodpłatnym przekazaniu ze spółki cywilnej tegoż samochodu tej osobie fizycznej. To, czy czynność ta opodatkowana będzie podatkiem VAT zależy od tego, czy spółce cywilnej przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabycia samochodu lub jego części składowych (podatnikami na gruncie podatku dochodowego są wspólnicy, natomiast podatnikiem VAT jest spółka cywilna) gdyż wówczas nieodpłatne przekazanie będzie podlegało opodatkowaniu VAT-em, czy też spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabycia samochodu ani jego części składowych bowiem wtenczas nieodpłatne przekazanie nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT. Wnioski te wynikają z art. 7 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), który mówi, że przez dostawę towarów (a więc czynność opodatkowaną VAT), rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów (słowo „towar” należy tu rozumieć szeroko) należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności przekazanie na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych wspólników, udziałowców etc. jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Podatek od środków transportu

W sytuacji gdy samochód będący przedmiotem analizowanych czynności podlega opodatkowaniu podatkiem od środków transportu zgodnie z art. 8 Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.), to wycofania ze spółki cywilnej i zniesienia współwłasności będzie również skutkowało tym, że miast kilku właścicieli samochód będzie miał jednego, co z kolei spowoduje, że obowiązek podatkowy ciążyć będzie na teraz już tylko tym jednym właścicielu od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty (art. 9 ust. 4 przywołanej ustawy). 

Uwagi końcowe

Rzecz jasna prócz odpłatnego i nieodpłatnego zniesienia współwłasności istnieją również inne opcje, takie jak chociażby sprzedaż samochodu jednemu ze wspólników, co z kolei wymagałoby odrębnej analizy pod względem podatkowym. Trzeba bowiem zaznaczyć, że powyższe rozważania mają jedynie charakter przykładowy i ze swego założenia nie są wyczerpujące. Biorąc pod uwagę różne czynniki kształtujące realnie istniejące stany faktyczne nie może być inaczej. Dlatego też planując wniesienie lub wycofanie samochodu ze spółki cywilnej, jak też inne tego rodzaju czynności, rekomendować należy ich dokładną analizę pod względem podatkowym z uwzględnieniem wszystkich okoliczności danej sprawy.

Krzysztof Hanuszek
doradca podatkowy

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  23 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Pakiet Slim VAT 2 z poprawkami

  Slim VAT 2. Sejmowa komisja finansów publicznych przyjęła w dniu 22 czerwca, wraz z poprawkami, nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, której celem jest uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet Slim VAT 2.

  Refakturowanie podatku od nieruchomości na dzierżawcę lub najemcę

  Refakturowanie podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości nie może być przedmiotem sprzedaży lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w efekcie nie podlega odrębnemu „refakturowaniu”. Jednak jeżeli strony umowy dzierżawy lub najmu postanowią, że wynajmujący „przerzuca” koszt podatku od nieruchomości na dzierżawcę (najemcę), wówczas koszt ten stanowi element ceny usługi dzierżawy (najmu). Innymi słowy wartość podatku od nieruchomości stanowi część zapłaty (czynszu) za usługę dzierżawy lub najmu. Dlatego też w takiej sytuacji wydzierżawiający (lub najemce) powinien wystawić fakturę, w której podstawa opodatkowania, to łączna cena (wartość) usługi dzierżawy obejmująca m.in. wartość podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Koszty podatku od nieruchomości nie mogą bowiem stanowić samodzielnego świadczenia, lecz są elementem podstawowej czynności, jaką jest dzierżawa nieruchomości, zatem co do zasady nie powinny być wykazywane na fakturze w odrębnej pozycji.

  Transparentność wynagrodzeń w UE - jak się przygotować?

  Transparentność wynagrodzeń w UE. Projekt przygotowany przez Komisję Europejską zakłada rewolucyjne zmiany w zakresie transparentności wynagrodzeń. Jakie rozwiązania zakłada i jakie konsekwencje może za sobą nieść? Jak przygotować organizację do ujawnienia płac?

  Jaki wzrost PKB w 2021 roku?

  PKB w 2021 roku. Wzrost gospodarczy (tj. wzrost Produktu Krajowego Brutto - PKB) Polski w 2021 r. może zbliżyć się do 5 proc., ale resort finansów pozostaje konserwatywny w swoich prognozach - powiedział 22 czerwca PAP Biznes minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Podkreślił, że w budżecie są zabezpieczone środki na wypadek kolejnej fali pandemii. Dodał, że wykonanie budżetu po czerwcu może być zbliżone do tego po maju, kiedy to w odnotowano nadwyżkę w wysokości 9,4 mld zł.

  Elektroniczny TAX FREE od początku 2022 roku

  Ustawa o VAT daje możliwość zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym. Procedura TAX FREE pozwala turystom odwiedzającym Polskę na uniknięcie podwójnego opodatkowania. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa szykują zmiany dla przedsiębiorców działających w systemie zwrotu VAT podróżnym od początku 2022 roku, polegającą na odejściu od papierowej wersji procedury i zastąpienie jej elektronicznym systemem ewidencji.

  Przedsiębiorca jako honorowych dawca krwi - co przysługuje?

  Honorowy dawca krwi, który jest pracownikiem, po oddaniu krwi może otrzymać dwa dni wolnego. Co jednak w sytuacji gdy honorowym dawcą krwi jest przedsiębiorca? Czy z tego tytułu przysługują mu jakieś preferencje?

  Zmęczenie cyfrowe w czasie pandemii

  Zmęczenie cyfrowe. 41% ankietowanych niepokoi się wpływem Internetu na dobre samopoczucie bardziej niż przed pandemią – wynika z badania EY. Jak postrzegamy obecnie korzystanie z kanałów cyfrowych?

  E-faktury - zagrożenia i ryzyka

  E-faktury. Już w październiku 2021 r. w Polsce zostaną wprowadzone e-faktury – zapowiada polski rząd. Na razie będą dobrowolną formą rozliczenia, jednak za dwa lata (od 2023 roku) system podatkowy zostanie całkowicie zdigitalizowany. Eksperci wskazują, że oprócz oczywistych korzyści, takich jak uszczelnienie systemu podatkowego czy uproszczenie rozliczeń między kontrahentami, e-faktury wiążą się też z pewnymi ryzykami. To przede wszystkim obawa przed inwigilacją i działaniami hakerów.

  Pakiet VAT e-commerce, czyli podwyżki w e-handlu

  Pakiet VAT e-commerce. Nowelizacja ustawy o VAT wprowadza tzw. unijny pakiet e-commerce. Zmiana ma wejść we wszystkich krajach Unii. Celem jest wyrównanie szans firm z UE w konkurowaniu w obszarze handlu elektronicznego z podmiotami z krajów trzecich.

  Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) – jakie korzyści?

  Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) jest narzędziem do zmniejszenia zobowiązania podatkowego w ramach grupy kapitałowej umożliwiającym zwiększenie swobody dokonywania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi wchodzącymi w skład PGK oraz zmniejszenie obowiązków administracyjnych związanych z rozliczeniem CIT. Jednak funkcjonowanie w ramach takiej grupy wiąże się również z ryzykiem, które wynika z konieczności przestrzegania bardzo rygorystycznych warunków PGK. Jest to więc rozwiązanie korzystne, a zarazem ryzykowne dla podatników.

  Czy podatek może zapłacić za podatnika inny podmiot?

  Zapłata podatku. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w wyroku z 14 kwietnia 2021 r. (sygn. II FSK 3305/18) , że zobowiązanie podatkowe płatnika wygasa również w przypadku, kiedy kiedy wpłata podatku realizowana jest przez podmiot trzeci. Konieczne jest jednak aby podatek został opłacony ze środków podatnika, by podmiot uiszczający podatek miał do wykonania tej czynności umocowanie oraz aby wiedzę o tym fakcie miał organ podatkowy, na rzecz którego dokonywana jest konkretna wpłata należności.

  Kościński: jesteśmy za sprawiedliwymi podatkami

  Raje podatkowe, podatek minimalny. Działania resortu finansów ukierunkowane są na wprowadzenie sprawiedliwych podatków w UE i poza nią, dlatego istotne jest zwalczanie rajów podatkowych - poinformował minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

  Tarcza PFR 1.0 - ponad 42 mld zł umorzonych subwencji

  Subwencje z Tarczy PFR. Z 61 mld zł udzielonych subwencji z Tarczy PFR 1.0 umorzymy firmom w sumie 42-45 mld zł, czyli o 4-6 mld zł więcej, niż pierwotnie zakładaliśmy - powiedział wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk.

  Opłata reprograficzna - czy przepisy są zgodne z prawem UE?

  Opłata reprograficzna - nowe regulacje. Przepisy dotyczące opłaty reprograficznej mogą być niezgodne z polskim i unijnym prawem. Projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego budzi wątpliwości prawników. Które przepisy budzą wątpliwości?

  VAT e-commerce - projekt objaśnień podatkowych MF

  VAT e-commerce. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt objaśnień podatkowych do pakietu zmian w VAT zwanego potocznie VAT e-commerce. W objaśnieniach tych zawarto 59 praktycznych przykładów jak działa pakiet. Objaśnienia te mają chronić przedsiębiorców z mocą wiążącą dla administracji skarbowej. Ministerstwo Finansów zaprasza podatników do zgłaszania uwag do tego projektu w ramach prekonsultacji do 30 czerwca.

  Akcyza. Wzory deklaracji uproszczonych AKC-UA i AKC-UAKZ

  Wzory deklaracji akcyzowych. Ukazało się rozporządzenie dotyczące wzorów deklaracji uproszczonych w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych, chodzi o wzory AKC-UA i AKC-UAKZ. Nowe deklaracje mają zastosowanie począwszy od rozliczenia za trzeci kwartał 2021 r.

  22 czerwca 2021 roku przypada "Dzień Wolności Podatkowej"

  Dzień Wolności Podatkowej. W tym roku "Dzień Wolności Podatkowej" przypada 22 czerwca w 173. dniu roku. Na opłacenie wszystkich danin, czyli podatków i opłat, które są przymusowe niezależnie od tego, jak się nazywają, pracujemy 172 dni z 365, czyli o 12 dni dłużej niż w 2020 r. - poinformowało w poniedziałek Centrum im. Adama Smitha. W 2020 roku Dzień Wolności Podatkowej przypadał 10 czerwca, w 2019 roku 8 czerwca, a w roku 2018 - 6 czerwca.

  Rejestracja samochodu ciężarowego do 3,5 tony - nowy obowiązek akcyzowy od 1 lipca 2021 r.

  Rejestracja samochodu ciężarowego do 3,5 tony. Od 1 lipca 2021 r., aby zarejestrować samochód ciężarowy i specjalny o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, sprowadzany z innego kraju UE, będziemy musieli przedłożyć w wydziale komunikacji odpowiedni dokument z urzędu skarbowego, który potwierdzi, że nie musimy zapłacić akcyzy od tego samochodu. Jest to nowy obowiązek.

  Stawki VAT w gastronomii - dania na wynos z 5% czy 8% VAT?

  Stawki VAT w gastronomii. Sprzedaż w lokalach gastronomicznych dań na wynos jest dostawą towarów, dlatego mogła być opodatkowana stawką 5% zamiast 8%. Tak wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 kwietnia 2021 r. w sprawie C-703/19, dotyczącej polskiego podatnika. Wyrok ma praktyczne konsekwencje głównie w stanie prawnym obowiązującym do 30 czerwca 2020 r. Zawiera jednak przydatne wskazówki odnoszące się również do stosowania obecnych przepisów, po wprowadzeniu nowej matrycy stawek VAT.

  Specjalista ds. e-przetargów

  Specjalista ds. e-przetargów. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2021 roku, wprowadziła kilka istotnych zmian, które mają na celu usprawnienie procesów zakupowych wśród wykonawców i zamawiających. Nowe prawo pokazuje, że niezbędne jest także posiadanie dodatkowych kompetencji przez specjalistów z tego sektora. Czy można zatem mówić o tworzeniu się nowego stanowiska pracy, które da się określić mianem specjalisty ds. e-przetargów?

  Niższych podatków, stabilnego prawa - czego życzyć przedsiębiorcom?

  Dzień Przedsiębiorcy jest obchodzony w dniu 21 czerwca. Czego można im życzyć? Stabilnego prawa, mniej uciążliwych formalności oraz niższych podatków i składek ZUS – wynika z badania zleconego przez inFakt agencji ARC Rynek i Opinia. Równie ważne jest, aby pomimo niesprzyjających warunków do prowadzenia biznesu nadal odczuwali satysfakcję ze swojej działalności.

  Należyta staranność w cenach transferowych w świetle objaśnień Ministerstwa Finansów

  Należyta staranność w cenach transferowych. Pojęcie należytej staranności nie jest sprecyzowane w przepisach. Ustawodawca nie wskazuje konkretnych działań, które powinny zostać powzięte, ani informacji, które należy weryfikować. Pewne wskazówki w zakresie domniemania oraz należytej staranności, o których mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT wynikają z objaśnień podatkowych MF.

  Zamówienia publiczne w 2021 roku - nowe przepisy, problemy wykonawców i zamawiających

  Zamówienia publiczne. Powszechny dostęp do szczepień i stopniowe luzowanie obostrzeń to w końcu czas na odbudowanie gospodarki. Będzie miało to bezpośredni wpływ na wzrost procesów zakupowych, również w sektorze zamówień publicznych. Trudny okres pandemii, szczególnie w pierwszych jej miesiącach, spowolnił lub całkowicie sparaliżował niektóre branże. Zmiany w Prawie zamówień publicznych (Pzp), które weszły w życie od 1 stycznia 2021 r. miały usprawnić procesy zakupowe. Czy zamawiający i wykonawcy są gotowi na zmierzenie się z nową rzeczywistością wynikającą z nowelizacji ustawy?

  Strategia podatkowa a schematy podatkowe

  MDR to skrót od Mandatory Disclosure Rules – są to przepisy prawa związane z obowiązkiem przekazywania (raportowania) do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) informacji o schematach podatkowych. Regulacje te mają istotny wpływ na działalność podatników – w określonych przypadkach nakładają na podatników obowiązek raportowy, jak również obowiązek wdrożenia i stosowania tzw. procedury wewnętrznej.

  Franszyza redukcyjna a PIT

  Franszyza redukcyjna a PIT. Czy kwota franszyzy redukcyjnej, która została wypłacona poszkodowanemu przez ubezpieczonego sprawcę szkody jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych?