Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Działanie dłużnika na szkodę wierzyciela. Jak odzyskać dług?

Kredyt Inkaso S.A.
Nowoczesna windykacja
Działanie dłużnika na szkodę wierzyciela. Jak odzyskać dług?
Działanie dłużnika na szkodę wierzyciela. Jak odzyskać dług?
Twój dłużnik zbył majątek, który był jedynym możliwym sposobem na odzyskanie pożyczonych pieniędzy. Posiadasz tytuł wykonawczy przeciwko dłużnikowi, a mimo to egzekucja w stosunku do niego jest bezskuteczna. Co dalej?

Dłużnik ukrywa majątek

Bardzo często zdarzają się sytuacje, w których dłużnik zbywa swój majątek, aby uniknąć spłaty zadłużenia. Zdarza się, że dłużnik fikcyjne dokonuje zbycia nieruchomości, czy innych składników swojego majątku na rzecz rodziny, czy znajomych, bądź odpłatnie zbywa majątek na rzecz osoby trzeciej. Dłużnik dokonuje takich czynności myśląc, że nie poniesie żadnych konsekwencji. Nic bardziej mylnego.

Otóż są sposoby, aby taka czynność, której celem jest uszczuplenie majątku przez dłużnika - tak aby utrudnić, bądź uniemożliwić odzyskanie przez Ciebie Twoich pieniędzy mogła być uznana za bezskuteczną względem Twojej osoby, jako pokrzywdzonego wierzyciela. Musisz jednak wiedzieć jakie temu służą mechanizmy i jak je skutecznie zastosować.

Jednym z takich instrumentów jest wytoczenie powództwa o uznanie czynności prawnej dokonanej przez dłużnika (np. zbycia majątku) za bezskuteczną względem wierzyciela (względem Ciebie, jako pokrzywdzonego wierzyciela) tzw. skarga pauliańska.

Jan Kowalski prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zajmującą się sprzedażą materiałów budowlanych sprzedał towar dla Henryka Nowaka i wystawił fakturę na kwotę 150 tyś zł.  Henryk Nowak nie zapłacił należności w terminie. W związku z tym J. Kowalski wystąpił do sądu o wydanie nakaz zapłaty przeciwko H. Nowakowi i go uzyskał. J. Kowalski skierował sprawę do Komornika. Wskazując tym samym jako jeden ze sposobów egzekucję z nieruchomości H. Nowaka dla której Sąd Rejonowy w Zamościu prowadzi księgę wieczystą o numerze ZA1Z/00000001/1 położoną w Zamościu przy ulicy Pięknej 5. W trakcie postępowania egzekucyjnego okazało się, że dłużnik – H. Nowak 2 lata wcześniej zbył przedmiotową nieruchomość w drodze darowizny na rzecz swojej matki.  J. Kowalski  wystąpił do sądu z powództwem o uznanie za bezskuteczną darowizny dokonanej pomiędzy Nowakiem, a jego  matką i sprawa zakończyła się pozytywnym rozstrzygnięciem dla J. Kowalskiego.

Czy trzeba koniecznie wysyłać wezwanie do zapłaty przed skierowaniem sprawy do sądu?

Dalszy ciąg materiału pod wideo

50 Ściąg Księgowego z aktualizacją online

Czym jest skarga pauliańska?

Jeżeli doszło do sytuacji w której Twój dłużnik zbył majątek na rzecz osoby trzeciej, a Ty jako wierzyciel zostałeś pokrzywdzony możesz żądać uznania tej czynności za bezskuteczną. Istotnym jest aby dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzyciela, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć. W takiej sytuacji to właśnie skarga paulińska jest mechanizmem, który posłuży Ci do zakwestionowania czynności prawnej dokonanej przez dłużnika z osobą trzecią w celu  pokrzywdzenia Ciebie jako wierzyciela. Jest instrumentem chroniącym przed niewypłacalnością dłużnika.

Przyjmuje się, że czynność taka dokonana jest z pokrzywdzeniem wierzyciela jeśli jeżeli wskutek tej czynności dłużnik stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu, niż był przed dokonaniem czynności.

Istnieją pewne sytuacje w których dłużnicy zbywają majątek na podstawie czynności nieodpłatnych np. darowizna. W takiej sytuacji również możesz żądać uznania czynności prawnej za bezskuteczną – nawet gdy osoba obdarowana nie wiedziała o kłopotach finansowych darczyńcy. Domniemywa się zatem, że osoba obdarowana wiedziała, że dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzyciela. Podobne domniemanie istnieje przy czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzyciela, gdy korzyść majątkową uzyskała osoba w bliskim z nim stosunku.

Przewlekłość postępowania sądowego - metody na zbyt długo rozpatrywane sprawy w sądzie

Przesłanki wytoczenia skargi pauliańskiej

Gdy okaże się, że Twój dłużnik zbył przedmiot, z którego mogłeś przeprowadzić egzekucję zastanów się nad wniesieniem do sądu skargi pauliańskiej.  W pierwszej kolejności jednak przed złożeniem skargi pauliańskiej zawiadom osobę trzecią, która nabyła od Twojego dłużnika składnik majątku, o zamiarze wytoczenia powództwa i daj jej szanse spłacić wierzytelność dłużnika, bądź wskazać majątek dłużnika pozwalający na spłatę przysługującej Ci wierzytelności. Jeśli osoba  wezwana zlekceważy Twoje wezwanie, nie pozostaje Ci nic innego jak wkroczenie na drogę sądową w celu ochrony swoich praw.

Pamiętaj, że aby skutecznie złożyć powództwo muszą łącznie zaistnieć następujące przesłanki:

1) pokrzywdzenie wierzyciela (polegająca na tym, iż wskutek czynności prawnej dokonanej przez dłużnika stał się on niewypłacalny albo niewypłacalny w wyższym stopniu niż był przed dokonaniem czynności)

2. uzyskanie korzyści przez osobę trzecią

3. działanie dłużnika ze świadomością pokrzywdzenia wierzyciela oraz wiedza  lub możliwość dowiedzenia się o tym przez osobę trzecią.

Musisz ponadto pamiętać, że udowodnienie powyższych przesłanek spoczywa na Tobie, jako pokrzywdzonemu wierzycielowi. Wobec tego musisz zastanowić się jak wykazać fakt pokrzywdzenia przez dłużnika. Niewątpliwie takim dowodem jest po pierwsze – fakt zbycia majątku przez dłużnika mający na celu pokrzywdzenie Ciebie, jako wierzyciela, a po drugie postanowienie Komornika Sądowego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego na podstawie art 824 § 1 pkt 3 k.p.c. - Komornik umarza postępowanie egzekucyjne np. w sytuacji, gdy oczywistym jest, że z z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów  egzekucyjnych.

Ustawodawca wprowadził również szereg domniemań faktycznych ułatwiających udowodnienie pokrzywdzonemu wierzycielowi przesłanek uzasadniających uznanie danej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego (o czym była mowa wyżej).

Koszty pracy po zmianach - multipakiet: książka, program, CD, teleporadnia

VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r.

Skarga pauliańska – elementy konieczne:

1. Wnosząc powództwo w pierwszej kolejności musisz ustalić właściwość sądu. W przypadku skargi pauliańskiej sądem właściwym jest sąd według miejsca zamieszkania pozwanego, a więc miejsce zamieszkania osoby trzeciej, która nabyła składnik majątku od Twojego dłużnika.

2. Kolejną kwestią jest ustalenie osoby pozwanego. Należy pamiętać, że przy skardze pauliańskiej pozywamy osobę trzecią, która nabyła składnik majątku od Twojego dłużnika, a nie samego dłużnika.

3. Koniecznym elementem, który musisz uwzględnić w skardze jest wskazanie wartości przedmiotu sporu. Ta kwestia budzi w doktrynie wiele sprzeczności, dlatego racjonalnym wydaje się przytoczenie stanowiska Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 24 sierpnia 2012 r., Sygn. I ACz 470/12 przyjmuje się, że przy skardze pauliańskiej dla oznaczenia wartości przedmiotu sporu miarodajne są dwie wartości: albo wartość tego, co na skutek zaskarżonej czynności z majątku dłużnika wyszło lub do niego nie weszło, albo wysokość wierzytelności wraz z zaległymi należnościami ubocznymi za czas poprzedzający wniesienie pozwu - w zależności od tego, która z tych wielkości jest niższa.

J. Kowalskiemu przysługuje wierzytelność od H. Nowaka w wysokości 150 tyś zł. H. Nowak aby uniknąć egzekucji z majątku zbył zbył swoją nieruchomość w drodze darowizny na rzecz swojej matki. Wartość nieruchomości wynosiła 300 tyś zł. Wartość przedmiotu sporu będzie stanowiła kwota wierzytelności przysługującej J. Kowalskiemu od H. Nowaka, a więc 150 tyś zł.

J. Kruszyńskiemu przysługuje wierzytelność od H. Nowaka w wysokości 450 tyś zł. H. Nowak aby uniknąć egzekucji z majątku zbył swoją nieruchomość w drodze darowizny na rzecz swojej matki. Wartość nieruchomości wynosiła 300 tyś zł. Wartość przedmiotu sporu będzie stanowiła wartość nieruchomości (jako wartości niższej), a więc 300 tyś zł.

4. Pozew musisz opłacić. Opłata za skargę pauliańską stanowi 5% z kwoty stanowiącej wysokość wartości przedmiotu sporu.

5. W treści musisz wnieść o uznanie czynności za bezskuteczną względem Ciebie, jako pokrzywdzonego wierzyciela. Jest to istotna kwestia, bowiem błędne określenie żądania będzie rodzić skutki w postaci oddalenia pozwu. Ponadto musisz wskazać czynność prawną, która ma być uznana za bezskuteczną wskazując: rodzaj czynności, jej istotną treść, strony czynności, datę jej dokonania oraz formę czynności.

Termin na złożenie skargi pauliańskiej

Uznania czynności prawnej za bezskuteczną możesz żądać w terminie 5 lat od daty dokonania tej czynności. Bez znaczenia jest fakt w jakim terminie dowiedziałeś się o dokonaniu takiej czynności. W tym terminie możesz wnieść pozew o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną.

Co to oznacza?

Jeśli w tym terminie nie złożysz pozwu Twoje uprawnienie bezpowrotnie wygasa i nie możesz powoływać się na brak wiedzy o zbyciu majątku przez dłużnika. Jak już wyżej wspomniano bieg terminu rozpoczyna się w dniu w  którym została dokonana czynność rozporządzająca przez dłużnika np. zbycie nieruchomości  - w tej sytuacji będzie to dzień zawarcia umowy sprzedaży dokonanej w formie aktu notarialnego.


Skarga uwzględniona – co dalej?

Gdy uzyskasz prawomocne orzeczenie uwzględniające skargę paulianską kolejnym krokiem jest skierowanie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego do Komornika Sądowego. We wniosku egzekucyjnym jako dłużnika musisz oznaczyć swojego pierwotnego dłużnika (a nie osobę trzecią, tak jak miało to miejsce przy skardze pauliańskiej). Do wniosku egzekucyjnego musisz załączyć tytuł wykonawczy wydany przeciwko Twojemu dłużnikowi, a także wyrok uwzględniający żądanie uznania czynności prawnej dłużnika za bezskuteczną względem Ciebie. We wniosku egzekucyjnym należy wskazać składnik majątku, z którego wnosimy o przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego. W takiej sytuacji Komornik zgodnie z Twoim żądaniem dokona zajęcia danego składnika majątku i przeprowadzi z niego postępowanie egzekucyjne – tak jak gdyby dany składnik majątku w dalszym ciągu znajdował się w majątku dłużnika.

Zaznaczyć należy, że masz prawo pierwszeństwa przed wierzycielami osoby, która nabyła dany składnik majątku od dłużnika. Osoba, która nabyła od dłużnika sporny składnik majątku może zwolnić się od zadośćuczynienia Twojego roszczenia, jeżeli zaspokoi Twoje roszczenie albo wskaże wystarczające do jego zaspokojenia mienie dłużnika.

Podstawa prawna: art 527 – 534 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny

Edyta Szałacha, aplikant radcowski

Kancelaria Prawnicza FORUM Grupa Kredyt Inkaso

Reklama
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Kaucja za butelki plastikowe, szklane i puszki od 2025 roku. Ile wyniesie?

  6 czerwca 2023 r. rząd ma pracować nad projektem ustawy o wprowadzeniu systemu kaucyjnego - wynika z informacji zamieszczonej w porządku obrad Rady Ministrów. System kaucyjny ma objąć, np. butelki z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku do 3 l, szklane wielokrotnego użytku do 1,5 l i puszki metalowe do 1 l.

  Usługi dla stałego miejsca prowadzenia działalności pod lupą NSA

  Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrzył skargę kasacyjną spółki, która toczyła spór z organem podatkowym w zakresie miejsca rozliczania VAT od usług wsparcia (orzeczenie z 14 lutego 2023 r., sygnatura I FSK 1794/19).

  Nowelizacja SLIM VAT 3 to także zmiany w PIT, wyższe kwoty wolne w podatku od spadków i darowizn i odroczenie obowiązku wysyłania JPK_PIT i JPK_CIT

  W dniu 1 czerwca 2023 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (zwana potocznie SLIM VAT 3). Ta nowelizacja zawiera nie tylko zmiany w podatku VAT ale także kilka zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i wyższe kwoty wolne w podatku od spadków i darowizn. Przesunięto o rok obowiązek wysyłania JPK_PIT i JPK_CIT.

  Księgowość to fundament rozwoju firmy

  Zarówno w małych firmach, jak i w międzynarodowych przedsiębiorstwach, dział księgowości odgrywa kluczową rolę w zakresie zarządzania finansami i zapewnianiu przejrzystości informacji finansowych. Obchodzony 9 czerwca Dzień Księgowego to doskonała okazja, aby uznać i docenić wkład grupy, która zapewnia solidne podstawy do podejmowania decyzji biznesowych w firmach.

  800 plus za styczeń 2024 r. może być wypłacone w lutym

  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, który ma na celu podwyższenie świadczenia wychowawczego (tzw. 500 plus) do kwoty 800 zł miesięcznie od 2024 roku.

  "Ewa, nasza tęczowa księgowa". Historyjka napisana przez ChatGPT

  "Ewa, nasza tęczowa księgowa" - tak nazwaliśmy historyjkę o księgowej, którą napisał ChatGPT-4. Ciekawi jesteśmy jak Wam się spodoba i przede wszystkim, czy wywoła uśmiech na Waszych twarzach… a w których miejscach - to już sprawka sztucznej inteligencji!

  Przelewy bankowe w Boże Ciało 2023 i długi weekend 8-11 czerwca

  Jak działają międzybankowe systemy rozliczeniowe Elixir, Euro Elixir i Express Elixir w czasie Bożego Ciała (8 czerwca 2023 r.) i całego długiego weekendu 8-11 czerwca? Kiedy dojdzie do odbiorcy przelew bankowy wysłany w Boże Ciało?

  Księgowość na wesoło. Żarty z okazji Międzynarodowego Dnia Księgowego

  Międzynarodowy Dzień Księgowego już w najbliższy piątek - 9 czerwca. My zaczynamy świętowanie już od dziś i mamy dla Was, drodzy Księgowi i Księgowe, kolejną porcję dowcipów prosto z biur rachunkowych. Bo liczy się humor!

  WIRON stosowany do prefinansowania PROW 2014-2020 od 1 września 2023 r.

  Nowy wskaźnik referencyjny WIRON, który ma zastąpić dotychczasowy WIBOR, będzie stosowany przy prefinansowaniu działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Tak przewiduje zakłada projekt rozporządzenia opublikowany 24 maja 2023 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Od początku 2023 roku spadają wskaźniki WIBOR i WIRON. Co dalej?

  Trzymiesięczny WIRON spadł od początku 2023 roku z 6,18 proc. do 5,83 proc. W tym samym czasie WIBOR 3M stopniał o 10 pkt bazowych (do 6,9 proc.). Jeśli sytuacja się nie zmieni, inwestorzy po zaplanowanej na 1 stycznia 2025 r. tranzycji, będą zarabiali mniej.

  Prezydent podpisał ustawę SLIM VAT 3. Jakie zmiany i od kiedy?

  Prezydent podpisał ustawę znaną jako SLIM VAT 3. Na mocy nowych przepisów zwiększony został m.in. limit dla podatników, którzy mogą korzystać z metody kasowej rozliczania podatku VAT oraz rozliczać się kwartalnie. Próg przychodowy wzrósł z 1,2 miliona do 2 milionów euro. Ustawa wejdzie w życie 1 lipca. Jej celem jest uproszczenie regulacji podatkowych i ułatwienie prowadzenia działalności przedsiębiorcom. Jakie zmiany na nich czekają?

  Domy seniora z preferencyjną stawką podatku od nieruchomości

  Zapadł ważny wyrok dla praktyki naliczania stawki podatku od nieruchomości dla działalności opiekuńczej (domów seniora). Chodzi o wyrok z dnia 23 maja 2023 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w sprawie o sygn. I SA/ Kr 250/23.

  Pomysły na prezent dla współpracownika odchodzącego na emeryturę

  Prezent dla współpracownika odchodzącego na emeryturę to sympatyczny gest i podziękowanie za dotychczasową wspólną pracę. Ale co kupić? Przygotowaliśmy kilka pomysłów. 

  Prezydent podpisał pakiet Slim VAT 3

  Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o VAT – podała kancelaria prezydenta. Ustawa wprowadza pakiet Slim VAT 3, który ma uprosić rozliczanie tego podatku.

  Emilewicz: projektem nowelizacji ustawy o KUKE w przyszłym tygodniu zajmie się rząd

  Zakładam, że projekt ustawy o KUKE w przyszłym tygodniu trafi pod obrady rządu, byśmy zdążyli przepracować ją w Sejmie w czerwcu i lipcu - powiedziała PAP pełnomocnik rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej Jadwiga Emilewicz.

  Zwrot składki zdrowotnej: wydłużenie terminu, ostatni moment

  Jeżeli w wyniku rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne okaże się, że składka ta została opłacona w kwocie wyższej niż ustalona, płatnikowi składek przysługuje  jej zwrot. Termin na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty wynikającej z rocznego rozliczenia (RZS-R) został wydłużony do 5 czerwca 2023 r.

  Podatek od napiwku. Kto zapłaci?

  Napiwek przypisany konkretnej osobie nie jest dochodem spółki gastronomicznej, a spółka nie zapłaci podatku dochodowego. Podatek dochodowy za napiwek obciąża jednak osobę, która otrzymała napiwek.

  Spółka nie musi pobierać podatku przy wypłacie zaliczki na poczet zysku

  Do obliczenia podatku od zysku wypłaconego komplementariuszowi konieczne jest poznanie wysokości podatku należnego od spółki. Skoro PIT od zysku komplementariusza pomniejszany jest o proporcjonalną część CIT zapłaconego przez spółkę komandytową, to pierwszy z wymienionych podatków będzie mógł zostać wyliczony i pobrany dopiero po złożeniu przez spółkę rocznego zeznania i podjęciu przez wspólników uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku. Spółka, jako płatnik, nie ma więc obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego przy wypłacie komplementariuszowi zaliczki na poczet zysku. Wyrok z 2 lutego 2023 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (sygn. akt I SA/Wr 394/22).

  Aktualizacja aplikacji mZUS 2023 - nowe funkcje i zmiana wyglądu

  31 maja 2023 r. ZUS poinformował, że udostępnił aktualizację aplikacji mobilnej mZUS. W nowej wersji zmieniony został wygląd aplikacji i rozbudowano ją o kolejne funkcje.

  Wnioski na PUE ZUS o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej można składać do 5 czerwca

  Do 5 czerwca 2023 r. prowadzący działalność gospodarczą mają czas na złożenie wniosku RZS-R o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne wynikającej z rocznego rozliczenia. Wniosek w tej sprawie należy złożyć elektronicznie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS – poinformował 1 czerwca 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

  Czy da się oszczędzić milion na emeryturę? Sprawdzamy!

  Aż 79% Polaków nie oszczędza pieniędzy na emeryturę poza obowiązującymi składkami, a 62,5% nie odkłada regularnie żadnej kwoty na żaden cel. Jednocześnie dochód rozporządzalny na 1 osobę w Polsce w 2022 roku wyniósł 2 249,79 zł. Czy daje to możliwość odłożenia miliona złotych na emeryturę?

  Mały ZUS Plus 2023/2024 - dodatkowe 12 miesięcy korzyści. Ile zaoszczędzi przedsiębiorca?

  Mały ZUS Plus będzie wydłużony o rok dla przedsiębiorców, którzy korzystają z tej preferencji (ulgi) w 2023 roku. Poinformowało o tym 31 maja 2023 r. Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Wskutek tego przedłużenia przedsiębiorcy ci zaoszczędzą nawet kilkaset złotych miesięcznie. 

  UE pozwala na obniżenie stawki VAT na odzież dziecięcą. Polska nie chce

  Obniżony VAT na odzież dziecięcą. W ostatnim czasie ożywiła się dyskusja wokół obniżenia stawki VAT na odzież i obuwie dla dzieci. Eksperci nie wykluczają, że temat powróci w najbliższej kampanii wyborczej. Na czym polega problem?

  Niezgłoszenie zmiany w KRS - konsekwencje. Postępowanie przymuszające – jakie jest zagrożenie?

  Dokonanie wpisu oraz rejestracja zmian danych ujawnionych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) to jeden z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki handlowej. Zgodnie z przepisami, wniosek o wpis lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS powinien być złożony do sądu rejestrowego w terminie 7 dni od dnia, w którym zdarzenie uzasadniające zmianę miało miejsce. Praktyka pokazuje, że wielu przedsiębiorców zaniedbuje ten obowiązek i zgłasza zmiany za późno lub nie robi tego wcale.

  KSeF uszczelni system podatkowy. Czy zlikwiduje szarą strefę?

  Krajowy System e-Faktur (KSeF) to ważne narzędzie pomagające w zwalczaniu oszustw podatkowych. Elektroniczny proces wystawiania, przekazywania i przechowywania faktur ułatwia walkę z nieuczciwymi praktykami. Czy obowiązkowe wprowadzenie systemu zapewni skuteczne środki kontroli i wyeliminuje tzw. szarą strefę? Jakie korzyści przyniesie firmom?