Kategorie

Działanie dłużnika na szkodę wierzyciela. Jak odzyskać dług?

Kredyt Inkaso S.A.
Nowoczesna windykacja
Działanie dłużnika na szkodę wierzyciela. Jak odzyskać dług?
Działanie dłużnika na szkodę wierzyciela. Jak odzyskać dług?
Twój dłużnik zbył majątek, który był jedynym możliwym sposobem na odzyskanie pożyczonych pieniędzy. Posiadasz tytuł wykonawczy przeciwko dłużnikowi, a mimo to egzekucja w stosunku do niego jest bezskuteczna. Co dalej?

Dłużnik ukrywa majątek

Bardzo często zdarzają się sytuacje, w których dłużnik zbywa swój majątek, aby uniknąć spłaty zadłużenia. Zdarza się, że dłużnik fikcyjne dokonuje zbycia nieruchomości, czy innych składników swojego majątku na rzecz rodziny, czy znajomych, bądź odpłatnie zbywa majątek na rzecz osoby trzeciej. Dłużnik dokonuje takich czynności myśląc, że nie poniesie żadnych konsekwencji. Nic bardziej mylnego.

Otóż są sposoby, aby taka czynność, której celem jest uszczuplenie majątku przez dłużnika - tak aby utrudnić, bądź uniemożliwić odzyskanie przez Ciebie Twoich pieniędzy mogła być uznana za bezskuteczną względem Twojej osoby, jako pokrzywdzonego wierzyciela. Musisz jednak wiedzieć jakie temu służą mechanizmy i jak je skutecznie zastosować.

Jednym z takich instrumentów jest wytoczenie powództwa o uznanie czynności prawnej dokonanej przez dłużnika (np. zbycia majątku) za bezskuteczną względem wierzyciela (względem Ciebie, jako pokrzywdzonego wierzyciela) tzw. skarga pauliańska.

Jan Kowalski prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zajmującą się sprzedażą materiałów budowlanych sprzedał towar dla Henryka Nowaka i wystawił fakturę na kwotę 150 tyś zł.  Henryk Nowak nie zapłacił należności w terminie. W związku z tym J. Kowalski wystąpił do sądu o wydanie nakaz zapłaty przeciwko H. Nowakowi i go uzyskał. J. Kowalski skierował sprawę do Komornika. Wskazując tym samym jako jeden ze sposobów egzekucję z nieruchomości H. Nowaka dla której Sąd Rejonowy w Zamościu prowadzi księgę wieczystą o numerze ZA1Z/00000001/1 położoną w Zamościu przy ulicy Pięknej 5. W trakcie postępowania egzekucyjnego okazało się, że dłużnik – H. Nowak 2 lata wcześniej zbył przedmiotową nieruchomość w drodze darowizny na rzecz swojej matki.  J. Kowalski  wystąpił do sądu z powództwem o uznanie za bezskuteczną darowizny dokonanej pomiędzy Nowakiem, a jego  matką i sprawa zakończyła się pozytywnym rozstrzygnięciem dla J. Kowalskiego.

Czy trzeba koniecznie wysyłać wezwanie do zapłaty przed skierowaniem sprawy do sądu?

50 Ściąg Księgowego z aktualizacją online

Czym jest skarga pauliańska?

Jeżeli doszło do sytuacji w której Twój dłużnik zbył majątek na rzecz osoby trzeciej, a Ty jako wierzyciel zostałeś pokrzywdzony możesz żądać uznania tej czynności za bezskuteczną. Istotnym jest aby dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzyciela, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć. W takiej sytuacji to właśnie skarga paulińska jest mechanizmem, który posłuży Ci do zakwestionowania czynności prawnej dokonanej przez dłużnika z osobą trzecią w celu  pokrzywdzenia Ciebie jako wierzyciela. Jest instrumentem chroniącym przed niewypłacalnością dłużnika.

Przyjmuje się, że czynność taka dokonana jest z pokrzywdzeniem wierzyciela jeśli jeżeli wskutek tej czynności dłużnik stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu, niż był przed dokonaniem czynności.

Istnieją pewne sytuacje w których dłużnicy zbywają majątek na podstawie czynności nieodpłatnych np. darowizna. W takiej sytuacji również możesz żądać uznania czynności prawnej za bezskuteczną – nawet gdy osoba obdarowana nie wiedziała o kłopotach finansowych darczyńcy. Domniemywa się zatem, że osoba obdarowana wiedziała, że dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzyciela. Podobne domniemanie istnieje przy czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzyciela, gdy korzyść majątkową uzyskała osoba w bliskim z nim stosunku.

Przewlekłość postępowania sądowego - metody na zbyt długo rozpatrywane sprawy w sądzie

Przesłanki wytoczenia skargi pauliańskiej

Gdy okaże się, że Twój dłużnik zbył przedmiot, z którego mogłeś przeprowadzić egzekucję zastanów się nad wniesieniem do sądu skargi pauliańskiej.  W pierwszej kolejności jednak przed złożeniem skargi pauliańskiej zawiadom osobę trzecią, która nabyła od Twojego dłużnika składnik majątku, o zamiarze wytoczenia powództwa i daj jej szanse spłacić wierzytelność dłużnika, bądź wskazać majątek dłużnika pozwalający na spłatę przysługującej Ci wierzytelności. Jeśli osoba  wezwana zlekceważy Twoje wezwanie, nie pozostaje Ci nic innego jak wkroczenie na drogę sądową w celu ochrony swoich praw.

Pamiętaj, że aby skutecznie złożyć powództwo muszą łącznie zaistnieć następujące przesłanki:

1) pokrzywdzenie wierzyciela (polegająca na tym, iż wskutek czynności prawnej dokonanej przez dłużnika stał się on niewypłacalny albo niewypłacalny w wyższym stopniu niż był przed dokonaniem czynności)

2. uzyskanie korzyści przez osobę trzecią

3. działanie dłużnika ze świadomością pokrzywdzenia wierzyciela oraz wiedza  lub możliwość dowiedzenia się o tym przez osobę trzecią.

Musisz ponadto pamiętać, że udowodnienie powyższych przesłanek spoczywa na Tobie, jako pokrzywdzonemu wierzycielowi. Wobec tego musisz zastanowić się jak wykazać fakt pokrzywdzenia przez dłużnika. Niewątpliwie takim dowodem jest po pierwsze – fakt zbycia majątku przez dłużnika mający na celu pokrzywdzenie Ciebie, jako wierzyciela, a po drugie postanowienie Komornika Sądowego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego na podstawie art 824 § 1 pkt 3 k.p.c. - Komornik umarza postępowanie egzekucyjne np. w sytuacji, gdy oczywistym jest, że z z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów  egzekucyjnych.

Ustawodawca wprowadził również szereg domniemań faktycznych ułatwiających udowodnienie pokrzywdzonemu wierzycielowi przesłanek uzasadniających uznanie danej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego (o czym była mowa wyżej).

Koszty pracy po zmianach - multipakiet: książka, program, CD, teleporadnia

VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r.

Skarga pauliańska – elementy konieczne:

1. Wnosząc powództwo w pierwszej kolejności musisz ustalić właściwość sądu. W przypadku skargi pauliańskiej sądem właściwym jest sąd według miejsca zamieszkania pozwanego, a więc miejsce zamieszkania osoby trzeciej, która nabyła składnik majątku od Twojego dłużnika.

2. Kolejną kwestią jest ustalenie osoby pozwanego. Należy pamiętać, że przy skardze pauliańskiej pozywamy osobę trzecią, która nabyła składnik majątku od Twojego dłużnika, a nie samego dłużnika.

3. Koniecznym elementem, który musisz uwzględnić w skardze jest wskazanie wartości przedmiotu sporu. Ta kwestia budzi w doktrynie wiele sprzeczności, dlatego racjonalnym wydaje się przytoczenie stanowiska Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 24 sierpnia 2012 r., Sygn. I ACz 470/12 przyjmuje się, że przy skardze pauliańskiej dla oznaczenia wartości przedmiotu sporu miarodajne są dwie wartości: albo wartość tego, co na skutek zaskarżonej czynności z majątku dłużnika wyszło lub do niego nie weszło, albo wysokość wierzytelności wraz z zaległymi należnościami ubocznymi za czas poprzedzający wniesienie pozwu - w zależności od tego, która z tych wielkości jest niższa.

J. Kowalskiemu przysługuje wierzytelność od H. Nowaka w wysokości 150 tyś zł. H. Nowak aby uniknąć egzekucji z majątku zbył zbył swoją nieruchomość w drodze darowizny na rzecz swojej matki. Wartość nieruchomości wynosiła 300 tyś zł. Wartość przedmiotu sporu będzie stanowiła kwota wierzytelności przysługującej J. Kowalskiemu od H. Nowaka, a więc 150 tyś zł.

J. Kruszyńskiemu przysługuje wierzytelność od H. Nowaka w wysokości 450 tyś zł. H. Nowak aby uniknąć egzekucji z majątku zbył swoją nieruchomość w drodze darowizny na rzecz swojej matki. Wartość nieruchomości wynosiła 300 tyś zł. Wartość przedmiotu sporu będzie stanowiła wartość nieruchomości (jako wartości niższej), a więc 300 tyś zł.

4. Pozew musisz opłacić. Opłata za skargę pauliańską stanowi 5% z kwoty stanowiącej wysokość wartości przedmiotu sporu.

5. W treści musisz wnieść o uznanie czynności za bezskuteczną względem Ciebie, jako pokrzywdzonego wierzyciela. Jest to istotna kwestia, bowiem błędne określenie żądania będzie rodzić skutki w postaci oddalenia pozwu. Ponadto musisz wskazać czynność prawną, która ma być uznana za bezskuteczną wskazując: rodzaj czynności, jej istotną treść, strony czynności, datę jej dokonania oraz formę czynności.

Termin na złożenie skargi pauliańskiej

Uznania czynności prawnej za bezskuteczną możesz żądać w terminie 5 lat od daty dokonania tej czynności. Bez znaczenia jest fakt w jakim terminie dowiedziałeś się o dokonaniu takiej czynności. W tym terminie możesz wnieść pozew o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną.

Co to oznacza?

Jeśli w tym terminie nie złożysz pozwu Twoje uprawnienie bezpowrotnie wygasa i nie możesz powoływać się na brak wiedzy o zbyciu majątku przez dłużnika. Jak już wyżej wspomniano bieg terminu rozpoczyna się w dniu w  którym została dokonana czynność rozporządzająca przez dłużnika np. zbycie nieruchomości  - w tej sytuacji będzie to dzień zawarcia umowy sprzedaży dokonanej w formie aktu notarialnego.


Skarga uwzględniona – co dalej?

Gdy uzyskasz prawomocne orzeczenie uwzględniające skargę paulianską kolejnym krokiem jest skierowanie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego do Komornika Sądowego. We wniosku egzekucyjnym jako dłużnika musisz oznaczyć swojego pierwotnego dłużnika (a nie osobę trzecią, tak jak miało to miejsce przy skardze pauliańskiej). Do wniosku egzekucyjnego musisz załączyć tytuł wykonawczy wydany przeciwko Twojemu dłużnikowi, a także wyrok uwzględniający żądanie uznania czynności prawnej dłużnika za bezskuteczną względem Ciebie. We wniosku egzekucyjnym należy wskazać składnik majątku, z którego wnosimy o przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego. W takiej sytuacji Komornik zgodnie z Twoim żądaniem dokona zajęcia danego składnika majątku i przeprowadzi z niego postępowanie egzekucyjne – tak jak gdyby dany składnik majątku w dalszym ciągu znajdował się w majątku dłużnika.

Zaznaczyć należy, że masz prawo pierwszeństwa przed wierzycielami osoby, która nabyła dany składnik majątku od dłużnika. Osoba, która nabyła od dłużnika sporny składnik majątku może zwolnić się od zadośćuczynienia Twojego roszczenia, jeżeli zaspokoi Twoje roszczenie albo wskaże wystarczające do jego zaspokojenia mienie dłużnika.

Podstawa prawna: art 527 – 534 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny

Edyta Szałacha, aplikant radcowski

Kancelaria Prawnicza FORUM Grupa Kredyt Inkaso

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszej oferty
Webinarium: SLIM VAT 2 – Ulga na złe długi + Certyfikat gwarantowany
Webinarium: SLIM VAT 2 – Ulga na złe długi + Certyfikat gwarantowany
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  27 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polski Ład. Nowa składka zdrowotna dla władz spółek

  Składka zdrowotna. W Polskim Ładzie znalazła się zmiana obniżająca wynagrodzenie członkom zarządów oraz prezesom spółek, a także innym osobom wybranym do pełnienia swoich funkcji w drodze powołania. Do tej pory uiszczali oni jedynie podatek dochodowy, a od 1 stycznia 2022 r. dojdzie jeszcze konieczność opłacania składki zdrowotnej.

  Koszty usług niematerialnych w CIT - usługi handlowe nie są podobne do doradczych

  Tematyka limitowanych kosztów uzyskania przychodów z tytułu niektórych usług niematerialnych nabywanych od podmiotów powiązanych budzi wiele sporów podatników z organami podatkowymi. W wyroku z 16 marca 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny zakwestionował interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, który usługi handlowe uznał za podobne do usług doradczych, badania rynku oraz reklamowych. W uzasadnieniu wyroku NSA trafnie stwierdził, że „(…) gdyby usługi doradcze odnosić do innych usług w taki sposób, jak czyni to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, to byłyby do nich podobne wszystkie profesjonalne usługi, których świadczenie opiera się na wiedzy i doświadczeniu.”. Co ważne, wyrok ten pozostanie aktualny nawet w przypadku uchylenia art. 15e ustawy o CIT, co zakłada projekt nowelizacji ustawy o CIT przygotowany w ramach Polskiego Ładu.

  Kasy fiskalne online w gastronomii - wyrok WSA

  Kasy fiskalne online w gastronomii. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie wydał wyrok w zakresie obowiązku stosowania kas fiskalnych online do rejestrowania sprzedaży w placówkach gastronomicznych. Czego dotyczyła sprawa i co orzekł WSA?

  Polski Ład. Dodatkowe obciążenia podatkowe w CIT

  Polski Ład zawiera propozycje zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Na jakie dodatkowe obciążenia podatkowe muszą być przygotowani podatnicy CIT?

  Polski Ład. Podatkowe zmiany dla rodzin

  Polski Ład. Zamiast preferencyjnego rozliczenia z dzieckiem będzie odliczenie 1500 zł rocznie dla samotnych rodziców. Pojawi się ulga „zero PIT dla dużych rodzin”. Poznaliśmy jej szczegóły.

  Ulga dla klasy średniej w PIT. Za niskie lub za wysokie zarobki to utrata ulgi

  Ulga podatkowa dla klasy średniej w PIT, przewidziana w pakiecie zmian podatkowych Polskiego Ładu od 2022 roku, może mieć zaskakujące skutki dla niektórych pracowników. Jeśli korzystali w niej w trakcie roku, a przy rozliczaniu PIT-u okaże się, że jednak zarobili za mało (tj. mniej niż 68 412 zł brutto rocznie) lub za dużo (więcej niż 133 692 zł brutto rocznie) - utracą prawo do ulgi i będą musieli zwrócić korzyści podatkowe.

  Podatek minimalny w CIT - kto zapłaci i jak będzie liczony?

  Podatek minimalny w CIT. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (przygotowany w ramach Polskiego Ładu), przewiduje m.i. wprowadzenie nowego podatku – podatku minimalnego dla dużych korporacji. Przy czym korporacje na potrzeby podatku minimalnego rząd definiuje podobnym kluczem jak klasę średnią na potrzeby kalkulacji składki zdrowotnej.

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021. Wejście w życie nowych przepisów ograniczających ulgę abolicyjną spowodowało, że od 1 stycznia 2021 r. polscy rezydenci podatkowi osiągający przychody w państwach, z którymi na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia zapłacą wyższy PIT.

  Jaka inflacja w 2022 roku?

  Inflacja w 2022 roku. Rada Polityki Pieniężnej podtrzymuje strategię średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2,5 proc. z symetrycznym przedziałem odchyleń +/- 1 pkt. proc. - wynika z opublikowanych przez NBP "Założeń polityki pieniężnej" na 2022 rok.

  Jak odzyskać pieniądze przelane pomyłkowo na inny rachunek bankowy?

  Pomyłkowy przelew - jak odzyskać pieniądze. Wykonując przelew bankowy należy upewnić się, czy numer rachunku odbiorcy jest właściwy. Rzecznik Finansowy ostrzega, że przelanie środków finansowych na zły numer rachunku, może skutkować całkowitą utratą pieniędzy. Jeśli jednak taki błąd nam się przydarzy, nie załamujmy się. Klienci instytucji finansowych dysponują pewnymi możliwościami prawnymi, by dochodzić zwrotu własnych pieniędzy. O szczegółach informuje Rzecznik Finansowy w przygotowanym poradniku, który powstał na bazie konkretnych spraw zgłaszanych przez klientów do biura Rzecznika Finansowego.

  Wysokość przeciętnego dochodu w gospodarstwach rolnych w 2020 r.

  Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2020 r. 3819 zł - wynika z obwieszczenia Prezesa GUS opublikowanego w Monitorze Polskim.

  Klimat i biznes: oczekiwania po publikacji raportu IPCC

  Zmiany klimatu a biznes. Opublikowany w sierpniu szósty raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (IPCC) jednoznacznie potwierdza, że ograniczanie emisji CO2, a tym samym postępowania globalnego ocieplenia, absolutnie nie może być odkładane w czasie. Działać trzeba natychmiast. Dokument zawiera analizę badań z zakresu nauk o klimacie i jest podsumowaniem prac osób zajmujących się badaniem zjawiska zmian klimatu. W dobie nagłych i nieprzewidywalnych zjawisk pogodowych oraz innych skutków zmian klimatu, których teraz nie jesteśmy w stanie przewidzieć, sektor biznesu powinien zewrzeć szyki i wspólnie zastanowić się nad tym, jak sprostać negatywnym konsekwencjom aktywności przemysłowej i skutecznie zapobiegać dalszej degradacji środowiska. Stawka, jak wszyscy wiemy, jest wysoka. Ten temat komentuje dr Agata Rudnicka z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

  Ulga dla dużych rodzin - rozwiązanie potrzebne, ale czy optymalne

  Ulga dla dużych rodzin to ruch we właściwym kierunku i rozwiązanie, które było potrzebne. Ale można mieć wątpliwości, czy podobnego efektu nie da się osiągnąć w inny sposób – powiedział ekonomista prof. Marek Kośny. Ekspert podkreślał też konieczność poprawy sytuacji mieszkaniowej rodzin.

  Jak uzyskać dni wolne na opiekę nad chorym dzieckiem?

  Opieka nad chorym dzieckiem. Rozpoczynający się okres jesienny sprzyja infekcjom, zwłaszcza u najmłodszych. Pracownicy, którzy muszą zaopiekować się chorym dzieckiem, mają dwie możliwości uzyskania w tym celu dni wolnych.

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT (1,5 tys. zł) zamiast wspólnego rozliczenia

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT. Poprawka zgłoszona do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastąpi wspólne rozliczanie nową ulgą dla samotnych rodziców w wysokości 1,5 tys. zł. Wiceminister rodziny Barbara Socha zapewnia, że rozwiązania przewidziane w Polskim Ładzie będą dla rodziców korzystniejsze od obecnych.

  Podatek od nieruchomości a schematy podatkowe

  Schematy podatkowe nie omijają podatku od nieruchomości. Z wydanych w tym zakresie Objaśnień podatkowych wynika bezpośrednio, że Szef KAS jest zainteresowany także tym obszarem (str. 12). Wspiera to również kształt formularza MDR-1, w którym – w części, w której należy określić transakcje/zagadnienia obejmujące schemat podatkowy – wskazano dla przykładu: zwolnienia i definicje pojęcia budowla/budynek na gruncie podatku od nieruchomości.

  Polski Ład. Zmiany podatkowe z ulgą dla dużych rodzin

  Polski Ład. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła zmiany w ustawach podatkowych, jakie mają zostać wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Wśród wprowadzonych poprawek znalazł się zapis wprowadzający ulgę dla rodzin z czworgiem lub większą liczbą dzieci.

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r. Czy znikną faktury papierowe?

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r.. Nadciąga rewolucja w fakturowaniu. Znane do tej pory faktury papierowe, jak i stosowane obecnie faktury elektroniczne nie będą jedynymi dopuszczalnymi formami dokumentowania transakcji. Faktury ustrukturyzowane mają być wprowadzone na zasadach dobrowolności od 1 stycznia 2022 roku.

  Polski Ład - duże rodziny bez podatku

  Polski Ład. Jesteśmy otwarci na poprawkę w Polskim Ładzie wspierającą rodziny - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller odpowiadając na pytanie o dodatkowe wsparcie podatkowe dla dużych rodzin. Dodał, że jest pakiet kilku rozwiązań wnoszonych przez parlamentarzystów PiS, są one poważnie rozważane.

  Stałe miejsce prowadzenia działalności a obecność pracowników

  Stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb podatku VAT jest istotne, ponieważ determinuje miejsce (kraj), na terytorium którego usługi powinny być opodatkowane. Jest to często kwestia sporna, będąca przedmiotem orzeczeń nie tylko krajowych sądów administracyjnych, ale także Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Ulga na powrót w PIT - zmiany od 2022 roku

  Ulga na powrót w PIT. Po konsultacjach związanych z podatkową częścią Polskiego Ładu, rząd zdecydował się zmienić niektóre z jego założeń, m.in. w zakresie konstrukcji ulgi na powrót. Przypomnijmy, że w pierwotnych założeniach Polskiego Ładu ulga na powrót miała mieć konstrukcję odliczenia od podatku indywidualnie wyliczonej kwoty, która miała być ustalona na podstawie podatku należnego za poprzednie lata.

  Czy darowizna od brata jest zwolniona z podatku?

  Darowizna od brata a podatek od spadków i darowizn. Czy darowizna, którą podatnik otrzyma od brata, podlega zwolnieniu z podatku zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?

  Praca zdalna a obowiązek składania deklaracji CIT-ST

  Deklaracja CIT-ST a praca zdalna. Pandemia wirusa COVID-19 wymusiła na pracodawcach zmiany organizacji pracy w zakładach pracy. Gdzie tylko było to możliwe, pracownicy zostali skierowani do wykonywania pracy w formie zdalnej (home office). Było to ogromne wyzwanie logistyczne, w których dotychczas praca była świadczona głównie stacjonarnie w siedzibie pracodawcy. Zmiana sposobu świadczenia pracy przez osoby zatrudnione wpłynęła na wiele kwestii z zakresu prawa pracy, między innymi wymusiła na rządzących zajęcie się tematem uregulowania pracy zdalnej. Przepisy w tym zakresie są obecnie konsultowane w ramach Rady Dialogu Społecznego. Praca zdalna stawia przed nami jednak o wiele więcej pytań. Jednym z problemów, jaki pojawia się w nawiązaniu do tego tematu, jest obowiązek składania deklaracji CIT-ST do urzędu skarbowego w przypadku, gdy pracodawca posiada zakłady (oddziały) na terenie innej jednostki samorządu niż siedziba przedsiębiorstwa. Czy w przypadku świadczenia pracy zdalnej przez pracowników również możemy mówić o obowiązku składania deklaracji CIT-ST przez podmioty, które przed pandemią nie były do tego zobowiązane?

  Polski Ład w podatkach - jak uniknąć negatywnych zmian

  Polski Ład w podatkach. Już teraz pojawiają się różne pomysły mające na celu uniknięcie negatywnych dla podatników skutków Polskiego Ładu. Są to np.: przekształcenie w spółkę z o.o., w spółkę komandytowo-akcyjną, ucieczka za granicę, przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo estoński CIT. Eksperci przestrzegają jednak: każdy przedsiębiorca musi indywidualnie przeanalizować, co mu się opłaca. Radzą też wstrzymać się jeszcze z decyzjami.

  Spłata zaległości jest bez VAT. Problem z korektą odliczenia

  Spłata zaległości a VAT. Kto zalega z podatkiem wobec gminy, może uregulować dług, przekazując jej własność rzeczy lub prawa majątkowego. Ale co w sytuacji, gdy wcześniej przy ich zakupie odliczył VAT naliczony?