Kategorie

40 euro – ryczałtowa rekompensata za windykację

Mariański Group
Profesjonalizm & Pasja
Artur Tim
Doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny (licencja syndyka), agent celny, prawnik
40 euro – ryczałtowa rekompensata za windykację
Wielu przedsiębiorców nie jest świadomych istnienia regulacji, która przyznaje uprawnienie do żądania zryczałtowanej rekompensaty za koszty dochodzenia należności w wysokości 40 euro. Kwota ta co do zasady przysługuje, jeśli tylko dłużnik, również będący przedsiębiorcą, przekracza określony w fakturze termin płatności, nawet jeśli przekroczenie wynosiłoby tylko jeden dzień.

Do niezapłaconej faktury przedsiębiorca doliczy 40 euro

Regulacja art. 10 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 403 ze zm., dalej: u.t.z.) stanowi w praktyce zagrożenie dla dłużników i jednocześnie stwarza wierzycielom możliwość osiągnięcia dodatkowego zysku. Stosowanie wskazanego przepisu budzi przy tym liczne wątpliwości, które doprowadziły do zadania pytania przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie i powzięcia przez Sąd Najwyższy uchwały w dniu 11 grudnia 2015 r., sygn. akt III CZP 94/15.

Reklama

Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że przewidziana w art. 10 ust. 1 u.t.z. kwota stanowi rekompensatę, stąd przysługuje wierzycielowi bez konieczności udowodnienia iż poniósł jakiekolwiek koszty dochodzenia należności. Kwota 40 € stanowi ryczałt, co oznacza, że jest ona niezależna od faktycznie poniesionych kosztów a także od wartości samej zaległości.

Spółka A sprzedała Panu B (przedsiębiorcy) określony towar. Pan B kupił towar w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą. Spółka wydała przedmiot umowy oraz wystawiła fakturę z siedmiodniowym terminem płatności. Pan B zapłacił kwotę wskazaną w fakturze z pięciodniowym opóźnieniem. Spółce co do zasady będzie przysługiwało uprawnienie do żądania zryczałtowanych kosztów dochodzenia należności w wysokości 40 €. Uprawnienie to będzie przysługiwało Spółce bez wezwania.

Przewodnik po zmianach przepisów 2015/2016 dla firm

Dług pieniężny to tzw. „dług oddawczy”. Momentem spełnienia świadczenia będzie zatem co do zasady data uznania rachunku bankowego wierzyciela, a nie moment np. złożenia przez dłużnika polecenia przelewu.

Należy podkreślić, że stosownie do dyspozycji art. 10 ust. 2 u.t.z., jeżeli wierzyciel poniósł większe wydatki aniżeli 40 euro, to ma możliwość dochodzenia również zwrotu kosztów przewyższających kwotę ryczałtu.

Cena za sprzedany w powyższym przykładzie towar wynosiła 15 zł. Wierzyciel nie zdążył przy tym ponieść żadnych kosztów dochodzenia wierzytelności. W oparciu o dosłowne brzmienie u.t.z., wierzyciel będzie jednak uprawniony do żądania zryczałtowanych kosztów w wysokości 40 euro.

Odsetki 2016 – rewolucyjne zmiany

Reklama

W przytaczanym przykładzie Spółka po upływie terminu płatności wskazanego na fakturze, udała się po poradę prawną do profesjonalnego pełnomocnika. Koszt porady wyniósł 300 zł. Ponieważ koszt odzyskiwania należności przewyższył zryczałtowaną kwotę 40 euro, wierzycielowi przysługuje zwrot kosztów dochodzenia wierzytelności w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, czyli w sumie 300 zł.

Regulacje art. 10 u.t.z. są przejawem implementacji do polskiego porządku prawnego Dyrektywy 2011/7 w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych. W preambule Dyrektywy wskazano, że celem wprowadzenia stałej kwoty ryczałtu jest przede wszystkim zachęcenie do terminowej regulacji swoich zobowiązań przez dłużników oraz uczciwa rekompensata dla wierzycieli za ponoszone koszty administracyjne i wewnętrzne związane z odzyskiwaniem należności w związku z opóźnieniami w płatnościach. Sposób wykładni przyjmowany w praktyce i potwierdzony przez Sąd Najwyższy jest zatem zgodny z celami Dyrektywy.

Monitor Księgowego – prenumerata

Dłużnik nie pozostaje bezsilny wobec roszczeń wierzyciela. Co podkreślił Sąd Najwyższy w ustnym uzasadnieniu do uchwały, uregulowanie u.t.z. nie wyłącza bowiem instytucji prawa cywilnego takich jak nadużycie prawa podmiotowego. Reguły te, znajdujące zastosowanie w wyjątkowych przypadkach, mają zapewnić właśnie wskazany w preambule „uczciwy” charakter rekompensaty.

Należy pamiętać, że uprawnienie do żądania zryczałtowanych kosztów dochodzenia wierzytelności zostało uzależnione od spełnienia przez wierzyciela swojego świadczenia.

Spółka A zawarła z Panem B (przedsiębiorcą) umowę sprzedaży określonego towaru. Spółka A wystawiła Panu B fakturę, lecz nie wydawała przedmiotu umowy. Pan B nie zapłacił ceny w ustalonym terminie. Dopóki towar nie zostanie wydany, uprawnienie do żądania zryczałtowanych kosztów dochodzenia wierzytelności nie powstanie.

Gdy termin płatności nie został określony, uprawnienie do żądania zwrotu zryczałtowanych kosztów odzyskiwania należności powstanie po upływie 30 dni od spełnienia własnego świadczenia przez wierzyciela. Wskazane uprawnienie powstanie także wtedy, gdy termin płatności w sposób nieuzasadniony przekraczał 60 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku. Gdy dłużnikiem jest podmiot publiczny, za punkt odniesienia należy przyjąć, co do zasady, 30 dni.

Strony ustaliły termin płatności na 360 dni od dnia doręczenia faktury. Jeśli tak długi termin płatności zostanie uznany za rażąco nieuczciwy wobec wierzyciela (a nie dłużnika!), wierzycielowi będzie przysługiwało prawo do zwrotu zryczałtowanych kosztów dochodzenia należności licząc już od 61. dnia po doręczeniu faktury.

Jeżeli strony ustaliły harmonogram spłat, uprawnienie do kwoty 40 euro powstanie w stosunku do każdej niezapłaconej części.

Strony ustaliły w harmonogramie spłat, że dłużnik zapłaci świadczenie w 10 częściach. Dłużnik opóźnił się z zapłatą 8 rat. Wierzycielowi będzie przysługiwało, co do zasady, uprawnienie do zryczałtowanych kosztów dochodzenia należności w wysokości 320 euro  (8x40 euro).

Stosownie do dyspozycji art. 13 u.t.z., uprawnienia do żądania zryczałtowanych kosztów dochodzenia wierzytelności nie mogą być w drodze umowy wyłączone, ani chociażby tylko ograniczone. Postanowienia takie byłyby nieważne, a zamiast nich stosowane przepisy ustawy.


Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2015 roku z pewnością wpłynie na częstotliwość dochodzenia przez wierzycieli zryczałtowanych kosztów odzyskiwania należności. Wciąż oczekujemy na pisemne uzasadnienie uchwały, jednak już teraz można sformułować tezę, iż praktyka zgodna z rozstrzygnięciem Sądu Najwyższego wygeneruje szereg dodatkowych wątpliwości, które będą rozstrzygane głównie na podstawie zasad współżycia społecznego.

Takie postępowanie w teorii zapewni „uczciwy” (dostosowany do okoliczności konkretnej sprawy) charakter zasądzanych kwot. Z drugiej strony rozstrzygnięcia konkretnych składów sędziowskich staną się trudne do przewidzenia, mogą także przybrać charakter lokalnie ujednolicony, co z pewnością wpłynie negatywnie na poczucie pewności prawa uczestników obrotu gospodarczego.

Artur Tim

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  16 cze 2021
  Zakres dat:

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.