Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Obowiązek składania oświadczenia, o którym mowa w art. 17 ust. 2 Prawa zamówień publicznych

Anna Dunajewska-Bańka
inforCMS
Jedną z gwarancji zapewnienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego bezstronności i obiektywizmu osób wykonujących czynności w tym postępowaniu jest obowiązek złożenia odpowiedniego oświadczenia, o którym mowa w art. 17 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia składają, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej: upzp). Jednak w przypadku zaistnienia choćby jednej z okoliczności wskazanej w art. 17 ust. 1 upzp osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają wykluczeniu.

Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia składają więc oświadczenie, z którego wynika, że:

1) (nie) ubiegają się o udzielenie tego zamówienia;

2) (nie) pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz (nie) są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;

3) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (nie) pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub (nie) były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;

4) (nie) pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;

5) (nie) zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

Oświadczenie w formie pisemnej

Z art. 17 ust. 2 upzp wyraźnie wynika, że oświadczenie takie należy złożyć pisemnie. W praktyce jednak takie oświadczenie składane jest na druku ZP-11, którego wzór zawarty jest w załączniku nr 3 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 24 października 2007 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (dalej: rozporządzenie).

Obowiązek składania oświadczenia niezależnie od wartości zamówienia

Zgodnie z treścią § 3 pkt 2 rozporządzenia, w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 upzp, zamawiający nie ma obowiązku sporządzania druków dodatkowych wymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, z wyjątkiem druku ZP-14, ZP-21 i ZP-23.

Mając jednak na uwadze brzmienie art. 17 ust. 2 upzp, należy podkreślić, że zapis ten odnosi się jedynie do fakultatywnego stosowania wzoru takiego oświadczenia (druku ZP-11), a nie do obowiązku składania oświadczenia w ogóle.

Ponadto jeśli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza ww. wartości, powołano komisję przetargową, mimo braku - w myśl art. 19 ust. 1 i 2 upzp - takiego obowiązku, członkowie komisji są zobligowani do złożenia oświadczeń na podstawie art. 17 upzp, ale nie musi być to na druku ZP-11.

Zapamiętaj!

Zwolnienie z obowiązku składania oświadczeń na druku ZP-11 dotyczy jedynie samej formy, a nie treści składanego oświadczenia.

Osoby zobligowane do złożenia oświadczenia

Przepisy upzp oraz wzór druku ZP-11 wskazują, że osobami zobowiązanymi do składania ww. oświadczenia są:

• kierownik zamawiającego,

pracownik zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności,

• członek komisji przetargowej,

• biegły,

• inna osoba wykonująca czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia (np. osoba trzecia, której zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia lub własna jednostka organizacyjna zamawiającego - art. 15 ust. 2 upzp).

Zapamiętaj!

Osoba, która nie złożyła oświadczenia, o którym mowa w art. 17 ust. 2 upzp, ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Wykonywanie czynności w postępowaniu

Z dyspozycji art. 17 ust. 2 upzp jednoznacznie wynika, że obowiązek składania takiego oświadczenia dotyczy jedynie osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a nie osób przygotowujących takie postępowanie.

Istotne jest zatem ustalenie granicy czasowej, w której toczy się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, a dokładnie momentu jego wszczęcia i zakończenia. Wszczęcie postępowania następuje w zależności od rodzaju trybu udzielania zamówienia publicznego. Natomiast za ostatni etap postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy uznać zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego, tj. udzielenie zamówienia.

W opinii Urzędu Zamówień Publicznych, do osób obowiązanych do złożenia oświadczenia z art. 17 ust. 2 upzp należy zaliczyć wszystkie osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, które mogą mieć wpływ na wynik tego postępowania. W konsekwencji zamawiający powinien zażądać złożenia przedmiotowych oświadczeń od tych osób.

A zatem czynności wykonywane w postępowaniu to konkretne czynności przewidziane w przepisach upzp, takie jak np.: modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ), rozstrzygnięcie protestu, wykluczenie wykonawcy, poprawienie omyłki rachunkowej, odrzucenie oferty, wybór najkorzystniejszej oferty, wystąpienie z wnioskiem o unieważnienie postępowania, zawarcie umowy. Do złożenia takiego oświadczenia zobowiązane będą więc osoby, które wykonywały czynności w postępowaniu, włącznie z podpisaniem umowy.

Z orzecznictwa

Kierownik zamawiającego jest zwolniony od obowiązku złożenia oświadczenia tylko wówczas, gdy powierzenie dotyczy wszystkich czynności związanych z przygotowaniem i udzieleniem zamówienia publicznego, w tym podpisania umowy.

Orzeczenie GKO z 10 maja 2007 r., sygn. akt DF/GKO-4900-6/6/07/275, Biul. NDFP 3/2007

Moment złożenia oświadczenia

Dyspozycja art. 17 ust. 2 upzp nie precyzuje, kiedy ma być składane oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.

Jednakże w orzecznictwie Głównej Komisji Orzekającej zarysował się pogląd, zgodnie z którym oświadczenie takie składa się w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a nie w dowolnym czasie po jego zakończeniu. Wynika to wprost z treści art. 17 ust. 1 ustawy upzp, mówiącym o „osobach wykonujących czynności w postępowaniu”, a także z konstrukcji protokołu postępowania (druk ZP-1), przewidującej złożenie oświadczeń przed podjęciem jakichkolwiek decyzji przez zamawiającego (orzeczenie GKO z 10 maja 2007 r., sygn. akt DF/GKO-4900-6/6/07/275, Biul. NDFP 3/2007).

Niemniej jednak pożądane jest, aby oświadczenie takie złożono przed podjęciem jakichkolwiek czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a nie np. dopiero w momencie otwarcia ofert. Z uwagi na to, że trzy z pięciu przesłanek (art. 17 ust. 1 pkt 2-4 upzp) dotyczą różnych relacji osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z wykonawcą, wiedza w tym zakresie - w zależności od trybu udzielania zamówienia - może być powzięta na różnym etapie postępowania. Niekiedy więc może okazać się, że przesłanki wykluczenia zaistnieją dopiero w trakcie postępowania.

Osoba wykonująca czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, niezwłocznie po powzięciu wiedzy o istnieniu choćby jednej z okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 upzp, powinna złożyć oświadczenie o zaistnieniu takiej okoliczności.

Zapamiętaj!

Zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 upzp, nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji w stosunku do wykonawców.

Przykład

W przetargu nieograniczonym członek komisji przetargowej przed dokonaniem czynności rozstrzygnięcia protestu na postanowienia SIWZ, wniesionego przez wykonawcę X, złożył 21 stycznia 2008 r. na druku ZP-11 oświadczenie o braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 upzp. W dniu otwarcia ofert, tj. 20 lutego 2008 r., powziął on wiadomość o zaistnieniu okoliczności określonej w art. 17 ust. 1 pkt 4 upzp względem wykonawcy Y. Dlatego też 21 lutego 2008 r. członek komisji przetargowej złożył na tym samym egzemplarzu druku ZP-11 oświadczenie o podleganiu wyłączeniu z tego postępowania w związku z zaistnieniem jednej z okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 upzp.

Członek komisji przetargowej postąpił właściwie. Z treści druku ZP-11 wynika wyraźnie, że 21 stycznia 2008 r. członek komisji przetargowej nie wiedział (nie mógł wiedzieć) o istnieniu jednej z okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 upzp. Natomiast niezwłocznie po zaistnieniu takiej okoliczności złożył na tym samym druku ZP-11 oświadczenie o zaistnieniu jednej z okoliczności, która jest przesłanką wykluczenia z takiego postępowania.

Wykluczenie z postępowania

Uznaje się, że w przypadku złożenia przez osobę wykonującą czynności w postępowaniu oświadczenia o istnieniu okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 upzp, kierownik zamawiającego powinien taką osobę wyłączyć z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Należy podkreślić, że niewyłączenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego osoby podlegającej wyłączeniu z takiego postępowania stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych, określone w art. 17 ust. 5 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Zapamiętaj!

Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podjęte przez osobę podlegającą wyłączeniu po powzięciu przez nią wiadomości o okolicznościach, o których mowa w art. 17 ust. 1, powtarza się, z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności faktycznych niewpływających na wynik postępowania (art. 17 ust. 3 upzp).

Odpowiedzialność karna za złożenie fałszywego oświadczenia

W myśl art. 17 ust. 2 upzp, złożenie fałszywego oświadczenia powoduje odpowiedzialność karną. Zgodnie bowiem z art. 233 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (dalej: k.k.), kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawiania wolności do lat 3. Zamawiający powinni mieć przy tym świadomość, że warunkiem tej odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie (oświadczenie), działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej lub odebrał od niego przyrzeczenie (art. 233 § 2 k.k.).

Podstawy prawne

• Ustawa z 26 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 124, poz. 859)

• Ustawa z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)

• Ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 79, poz. 551)

• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 24 października 2007 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. Nr 202, poz. 1463)

Instrukcje księgowego
Instrukcje księgowego – książka z aktualizacjami w serwisie online

Zawiera zestaw 96 aktualnych instrukcji objaśniających wybrane procedury podatkowe, księgowe, kadrowe oraz z dziedziny prawa cywilnego i gospodarczego. Instrukcje w serwisie są powiązane z kalkulatorami, formularzami, wskaźnikami, materiałami wideo i aktami prawnymi.

Teraz 17% taniej!
Źródło: Rachunkowość Budżetowa
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek od nieruchomości
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają:
  działki budowlane
  domy jednorodzinne
  garaże
  lasy
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Nowe zasady odpowiedzialności członka zarządu spółki od 13 października 2022 r.
  Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych, wchodząca w życie 13 października 2022 r., jest omawiana i analizowana od miesięcy. Wiele zmian ocenianych jest jako potrzebne i pożądane. Przykładem są nowe zapisy dotyczące odpowiedzialności członków zarządu spółki (z o.o. i akcyjnej), dzięki którym wszystkie spółki kapitałowe obowiązywać będą te same, spójne zasady.
  Jaka inflacja w 2023 roku?
  W drugiej połowie 2022 r. inflacja pozostanie wysoka, natomiast w 2023 r. prognozowane jest jej obniżenie, które powinno następować stopniowo - wynika z opublikowanych w poniedziałek Założeń Polityki Pieniężnej na rok 2023 przyjętych przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP).
  Ulga na dziecko a PIT-0 dla dużych rodzin
  Ministerstwo Finansów wyjaśniło na stronie podatki.gov.pl, że korzystanie z ulgi dla rodzin 4+ (tzw. PIT-0 dla dużych rodzin) nie wyklucza możliwości skorzystania z ulgi na dziecko. Rodzice (także opiekunowie prawni) wychowujący czworo i więcej dzieci mają też prawo do dodatkowego zwrotu z tytułu ulgi na dziecko, jeżeli brakuje im podatku do odliczenia tej ulgi prorodzinnej. Jednakże kwota tego zwrotu nie może przekroczyć kwoty zapłaconych przez rodziców składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
  Obligacje skarbowe (październik 2022) - oprocentowanie, oferta, jak kupić
  Ministerstwo Finansów informuje jakie obligacje skarbowe będą sprzedawane (w sprzedaży detalicznej) w październiku 2022 r. i jakie będzie oprocentowanie tych obligacji. Od 1 października 2022 r. detaliczne obligacje skarbowe można będzie kupić również w Banku Pekao S.A. Dotychczasowi klienci Pekao, a także wszystkie osoby zainteresowane obligacjami skarbowymi będą mogły je kupić w kanałach zdalnych – bankowości internetowej Pekao24 i aplikacji mobilnej PeoPay.
  Kasy fiskalne w myjniach samoobsługowych od 1 kwietnia 2023 r.
  Ministerstwo Finansów po raz kolejny przesuwa termin wejścia w życie obowiązku instalowania kas rejestrujących w samochodowych myjniach samoobsługowych – tym razem na 1 kwietnia 2023 r. - poinformował Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. 14 września 2022 r. opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów przedłużający ten termin
  Jak wybrać biuro rachunkowe?
  Jak wybrać dobre, kompetentne biuro rachunkowe? Jakie są najważniejsze kryteria wyboru biura rachunkowego? Wyjaśnia Marta Kusek, właścicielka biura rachunkowego, posiadająca 30-letnie doświadczenie w pracy na wszystkich szczeblach zawodu księgowego.
  Ulga na dziecko a dochód dziecka w 2022 roku - limit
  W 2022 roku roczny limit zarobków brutto pełnoletniego (do ukończenia 25. roku życia), uczącego się dziecka, uprawniający do skorzystania przez jego rodziców (lub opiekunów prawnych) z ulgi na dziecko wynosi 16 061,28 zł. Zmiana w tym zakresie weszła w życie od 1 lipca 2022 r. ale ma zastosowanie do rozliczenia podatkowego dochodów uzyskanych w całym 2022 roku.
  Podatek od nieruchomości a wysokość pomieszczeń
  Podatek od nieruchomości. Podstawą opodatkowania budynku jest jego powierzchnia użytkowa, jednak duże znaczenie w tym zakresie ma wysokość pomieszczeń. Może ona skutkować znacznym zmniejszeniem kwoty podatku od nieruchomości lub nawet całkowitym jej brakiem.
  Podatek od nadmiarowych zysków - jaka stawka
  Proponuję podatek od zysków nadzwyczajnych dla spółek energetycznych ze stawką 50 proc. - powiedział 25 września 2022 r. wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Dochody z tego podatku szacowane na 13,5 mld zł mają być przeznaczone na łagodzenie skutków wysokich cen energii.
  Podatek od nadmiarowych zysków. Dodatkowe 13,5 mld zł do budżetu
  Podatek od nadmiarowych zysków. Prawdopodobnie zostanie wprowadzone opodatkowanie nadzwyczajnych zysków dużych firm - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Szacowany wpływ z tego tytułu do budżetu państwa to 13,5 mld zł.
  Ulga na dziecko 2023 - dla kogo i ile?
  Ulga na dziecko 2023. Ulga prorodzinna jest ulgą podatkową, z której możemy skorzystać w rozliczeniu rocznym PIT. Kto odliczy ulgę na dziecko w 2023 roku i na jakich zasadach?
  Bezrobocie w Polsce 2022 - w sierpniu 4,8%. Czy stopa bezrobocia będzie rosła?
  W sierpniu 2022 r. stopa bezrobocia spadła do 4,8 proc. z 4,9 proc. odnotowanego w czerwcu i lipcu. Takich liczb nie widzieliśmy od ponad trzech dekad - powiedziała 23 września 2022 r. w rozmowie z PAP minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. tego samego dnia GUS poinformował, że liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w sierpniu 806,9 tys. wobec 810,2 tys. w lipcu. Dalszego spadku bezrobocia (w 2022 roku) nie będzie ze względu na czynniki sezonowe, ale także ze względu na pogarszającą się koniunkturę wśród firm – powiedział PAP ekonomista Banku Pekao Karol Pogorzelski. „Ciągle mamy otwartą ścieżkę do dalszych spadków bezrobocia. Nasza prognoza na koniec roku – 4,5 proc. nadal pozostaje aktualna” – podano w komentarzu Konfederacji Lewiatan do dzisiejszych danych GUS.
  Sezon grzewczy 2022/23. PGNiG: dostawy gazu zabezpieczone
  PGNiG wykorzysta przepustowość gazociągu Baltic Pipe zaplanowaną na ten rok w 100 proc.; zabezpieczone są też dostawy gazu na cały sezon grzewczy 2022/23 - poinformowała w piątek PAP spółka. Zapewniła, że ma dodatkowe kontrakty na zakup gazu z Norweskiego Szelfu Kontynentalnego.
  Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach online. Elektroniczna forma zaświadczenia ważna tak jak dokument papierowy
  Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (ZAS-W) można już otrzymać online (a wcześniej złożyć wniosek) za pomocą e-Urzędu Skarbowego - poinformowało 23 września 2022 r. Ministerstwo Finansów. Warunkiem uzyskania zaświadczenia w ten sposób jest udzielenie zgody na doręczenie elektroniczne. Zaświadczenie jest wystawiane jako dokument elektroniczny i doręczane na konto podatnika w e-US.
  NIP-2 nowy wzór formularza od 2023 roku
  Minister Finansów przygotował nowy wzór zgłoszenia NIP-2, który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2023 roku. Będzie to już 14. wersja tego formularza. Jakie zmiany zajdą w tym formularzu w porównaniu do obecnego wzoru? Do kiedy będzie można stosować obecny wzór formularza NIP-2 (wersja 13)?
  Specjalne Strefy Ekonomiczne a zwolnienie z podatku
  Jednym z istotnych zwolnień dotyczących przychodów z działalności gospodarczej jest zwolnienie dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej, która prowadzona jest na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.
  Sprzedaż nieruchomości na gruncie podatku VAT i PCC
  Podejmując decyzję o sprzedaży nieruchomości należy przygotować się na dokonanie wielu formalności. Powstaną skutki nie tylko o charakterze cywilnoprawnym, ale również te na gruncie podatku VAT albo podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).
  Estoński CIT. Kolejne zmiany
  Polski Ład wprowadził szereg zmian w ryczałcie od dochodów spółek (tzw. estońskim CIT). Były to zmiany zarówno na korzyść, jak i niekorzyść podatników. Jednak zmiany te budzą wiele wątpliwości interpretacyjnych. Kolejne zmiany w planach
  Zwrot zawyżonego VAT na paragonie. Sądy nie wiedzą, zdecyduje TSUE
  Zdaniem fiskusa, błędne zastosowanie zawyżonej stawki podatku VAT przy sprzedaży potwierdzonej paragonem fiskalnym nie daje prawa do korekty rozliczenia. Podatnik traci a urząd zyskuje. Czy można odzyskać nadpłacony w ten sposób podatek?
  Rejestr UBO na Cyprze – od 1 czerwca 2022 roku dostępny dla podmiotów zainteresowanych. Spółki już nie są takie anonimowe.
  Od kilku lat w krajach europejskich zaczęto wprowadzać rejestru beneficjentów rzeczywistych podmiotów gospodarczych. Ostatni ostawał się Cypr, którego prawo od lat zezwala na zarząd powierniczy i zapewnia bardzo korzystne warunki podatkowe. Jednak i na Cyprze rejestr UBO stał się jawny.
  Dodatek węglowy - dłuższy termin wypłaty (2 miesiące)
  Ustawa o wsparciu odbiorców ciepła wydłużyła z miesiąca do dwóch miesięcy (od dnia złożenia wniosku) termin wypłaty przez samorządy dodatku węglowego. Ale w przypadku wniosków złożonych po dniu 30 października 2022 r. dodatki węglowe wypłacane będą do dnia 30 grudnia 2022 r. Inny zapis nowej ustawy ustalił zasadę wypłaty dodatku węglowego w przypadku, gdy miejsce zamieszkania zamieszkuje więcej, niż jedno gospodarstwo domowe.
  Sprzedaż gospodarstwa rolnego a podatek dochodowy
  Sprzedaż (i każda inna forma odpłatnego zbycia) gospodarstwa rolnego (całego lub jego części) może korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych. Jakie są warunki tego zwolnienia podatkowego?
  Czy powiązania kapitałowe i osobowe spółek mogą wpływać na wysokość opłacanych składek ZUS?
  Spółka dominująca, będąca nawet 100% udziałowcem spółki zależnej nie ma obowiązku opłacania składek ZUS za spółkę zależną.
  Zgłoszenie SD-Z2 i zwolnienie dla najbliższej rodziny w podatku od spadków i darowizn
  Krajowa Informacja Skarbowa udzieliła 16 września 2022 r. odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania odnośnie zwolnienia z podatku od spadków i darowizn dla najbliższej rodziny oraz zgłoszenia SD-Z2.
  Czy dane w KSeF są bezpieczne?
  Ministerstwo Finansów zapewnia, że Krajowy System e-Faktur (KSeF) jest na bieżąco monitorowany przez MF, a dane z wystawionych faktur są bezpieczne, w szczególności z uwagi na szyfrowanie danych i samej komunikacji podatników z KSeF.