Kategorie

Akcyza i cło od karetek pogotowia i innych pojazdów sanitarnych

karetka pogotowia, ambulans, pojazd sanitarny
karetka pogotowia, ambulans, pojazd sanitarny
fot. Fotolia
Związek Producentów i Dystrybutorów Pojazdów Sanitarnych ostrzega, że ich branża znalazła się na skraju bankructwa na skutek działań urzędów celnych i skarbowych oraz nieprecyzyjnych regulacji prawnych. Od wielu miesięcy producenci i dystrybutorzy pojazdów sanitarnych są nieustannie kontrolowani przez służby celne i skarbowe, nakładające wsteczny podatek akcyzowy za lata 2006 - 2009.

Zdaniem ZPiDPS organy te błędnie interpretują prawo i łamią dobre zwyczaje w relacjach państwa z biznesem, w celu osiągnięcia iluzorycznych wpływów budżetowych, co prowadzi do nieuchronnej likwidacji sektora produkcji pojazdów sanitarnych w Polsce.  

„Urzędy Celne naliczyły nam podatek akcyzowy wstecznie, na podstawie nowej interpretacji przepisów, które w momencie wszczęcia kontroli już nie obowiązywały. Do końca lutego 2009 r. producenci pojazdów sanitarnych klasyfikowali wytworzone przez siebie pojazdy jako „samochody służby zdrowia na podwoziach samochodów ciężarowych”, czyli pojazdy specjalnego przeznaczenia, które nie podlegały akcyzie – opierając się na PKWiU (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług) z 1997, gdyż ta wersja nas obowiązywała” – mówi Wincenty Zeszuta, prezes Związku Producentów i Dystrybutorów Pojazdów Sanitarnych. 

Polecamy: Biuletyn VAT

Reklama

Od 1 marca 2009 r. weszła w życie nowa ustawa akcyzowa. Zdaniem Izby Celnej obecnie wszystkie ambulanse bez względu na ich rzeczywiste przeznaczenie powinny być klasyfikowane zgodnie z symbolem CN 8703 powiązanym z PKWiU z roku 2004 symbolem 34.10.2, czyli jako auta osobowe do przewozu osób i powinny zostać objęte akcyzą. Przy pojemności silników przekraczającej dwa litry oznacza to opłatę w wysokości 18,6%.

Zdaniem celników, z pojazdów medycznych do zwolnionej z akcyzy kategorii CN 8705 kwalifikowałyby się jedynie ruchome przychodnie rentgenowskie lub kołowe kliniki z salą operacyjną. „Karetkę reanimacyjną definiują jako samochód osobowy, przeznaczony zasadniczo do przewozu osób, tj. osób chorych i wymagających pomocy medycznej udzielanej przy użyciu sprzętu stanowiącego jego wyposażenie” – podkreśla prezes Zeszuta.

Akcyza od ambulansów

Reklama

Na początku 2013 roku został utworzony Związek Producentów i Dystrybutorów Pojazdów Sanitarnych, który podejmuje szereg działań na rzecz swoich członków. Prezes i członkowie związku spotkali się z przedstawicielami Ministerstwa Finansów, m.in. Szefem Izb Celnych wiceministrem Jackiem Kapicą, przeprowadzili liczne rozmowy telefoniczne z wysokimi rangą urzędnikami oraz złożyli w urzędach kilkanaście dowodów, łącznie ze stanowiskami Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa Zdrowia, potwierdzające prawidłowe działanie członków związku. Pisma szczegółowo wyjaśniające rożne aspekty sprawy zostały wystosowane do Pana Premiera, wicepremiera i ministra finansów (dwukrotnie), wicepremiera i ministra gospodarki (dwukrotnie) i do przewodniczącego Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów.

„Nie otrzymaliśmy żadnych merytorycznych odpowiedzi. Przy sympatyzującej postawie wielu urzędników, powiedziano im jednak, że żadne argumenty nie mają znaczenia ponieważ sprawa wymierzania akcyzy, kar i odsetek została postanowiona na wysokim szczeblu i decyzje urzędów można skarżyć jedynie w sądzie, do czego członków związku oficjalnie zachęcano. Urzędy Celne obstają nadal przy stanowisku, że pojazdy ciężarowe używane do produkcji ambulansów  są samochodami osobowymi i jako takie podlegały akcyzie.„ – mówi W. Zeszuta.

Nie wszystkie organy celne tak samo interpretują przepisy. Innego zdania jest Izba Celna w Łodzi, która te same przepisy interpretuje odmiennie i nie naliczyła akcyzy na karetki sanitarne wyprodukowane w firmie AMZ Sp. z o.o., z siedzibą w Kutnie.

Polecamy: Nowe umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2017 r.

Taka dowolna interpretacja przepisów czy raczej tworzenie nowej rzeczywistości prawnej bez ustawowych podstaw, wbrew logice i interesom państwa, jest nie do przyjęcia. Wykreowana została absurdalna sytuacja, w której przez wiele lat akceptowano praktykę nie wymierzania akcyzy. Żadna z licznych kontroli sprawdzających nasze działania do roku 2011 nie uznała tego za nieprawidłowość, bo było to zgodne z ówcześnie obowiązującym prawem i logiką. Teraz pojawiły się trudności w zrównoważeniu budżetu, postanowiono więc wstecznie ogłosić nową interpretację przepisów.

Naliczaniu akcyzy za lata 2006 – 2009 towarzyszy naliczanie odsetek urzędowych i wymierzanie kar finansowych za rzekome łamanie przez nas przepisów. Dokonuje się wpisów do hipotek naszych nieruchomości, zajmuje pieniądze na kontach itp. co uniemożliwia nam codzienną działalność i doprowadzi w konsekwencji do likwidacji firm.” – mówi prezes.

Korekta rozliczeń VAT dotyczących ubezpieczenia przedmiotu leasingu – ochrona leasingobiorców

 „Największym absurdem tej sytuacji jest obciążanie nas akcyzą i karami za to, że jedna część państwa (służba zdrowia) odniosła korzyści nie płacąc akcyzy w przeszłości. Teraz druga cześć tego samego państwa wymierza nam za to wsteczne podatki i nalicza kary. W międzyczasie natomiast żaden z licznych urzędów czy służb kontrolnych nie miał najmniejszych zastrzeżeń co do stosowanej przez nas praktyki nie naliczania tej akcyzy. Nawiasem mówiąc, dzięki nieuiszczeniu akcyzy służba zdrowia mogła zakupić dodatkowo około 400 karetek. Rekapitulując: państwo skorzystało kupując tańsze karetki, a teraz państwo usiłuje wyegzekwować od nas wstecznie akcyzę i kary po to, żeby ponownie odnieść korzyść w postaci bezprawnie nałożonych na nas kwot.” – mówi prezes Wincenty Zeszuta.

„Jest to jednak bardzo krótkoterminowa „korzyść”, która szybko zamieni się w długotrwałe straty i koszty, ponoszone przez państwo. Ogromne będą też koszty społeczne likwidacji miejsc pracy, utraty wpływów podatkowych od firm prowadzących w tym sektorze działalność, które to zostaną doprowadzone do upadłości. Służba zdrowia będzie musiała importować droższe karetki, znacznie pogorszy się ich obsługa techniczna a więc i niezawodność, będą mnożyć się przypadki awarii w czasie przewozu chorych czy rannych.  Bardzo dobrze działający dotychczas polski sektor gospodarki, który osiągnął najwyższy poziom światowy, przestanie istnieć.” – podkreśla prezes Związku Producentów i Dystrybutorów Pojazdów Sanitarnych.

Producenci pojazdów sanitarnych budują również pojazdy specjalne dla MON, MS, Kancelarii Premiera i Prezydenta, BOR oraz ważnych służb państwowych.

Jeśli działania służb finansowych nie zostaną wstrzymane, ich skutki będą rozległe i nadzwyczaj szkodliwe.

1) Zniszczony zostanie sektor krajowej produkcji pojazdów sanitarnych, który stal się bardzo dynamicznym, tworzącym znaczną wartość dodaną, fragmentem polskiej gospodarki. Ambulanse sanitarne są jedynym typem pojazdów, jakie nie są do Polski importowane.  Wręcz przeciwnie, coraz więcej karetek idzie na eksport. Nasza produkcja zaspakaja 100% potrzeb służby zdrowia. Likwidacja tak dynamicznej grupy zawodowej będzie niewybaczalnym i kosztownym błędem.  

2) Budżet uzyska jednorazowo ok. 15 milionów złotych z wymierzonych wstecz opłat akcyzowych, grzywien i odsetek urzędowych.


3) Pracę straci kilka tysięcy bardzo wysoko wykwalifikowanych osób zatrudnionych bezpośrednio lub pośrednio w produkcji i serwisie.  Odtworzenie w przyszłości tego sektora będzie niezwykle trudne i kosztowne. 

4) Budżet rocznie będzie wypłacać ok.100 milionów złotych na koszty zasiłków dla bezrobotnych, prób przekwalifikowania ich i znalezienia innych miejsc pracy oraz na znacznie droższy import pojazdów sanitarnych dotychczas produkowanych w Polsce. Brak wyspecjalizowanego serwisu eksploatowanych pojazdów doprowadzi do ich przyśpieszonej dekapitalizacji i narastającej zawodności technicznej.

5/ Sprawy sądowe skierowane przeciwko niesłusznym decyzjom urzędników będą prawdopodobnie wygrywane, w związku z czym budżet odda to, co wcześniej uzyskał, dodatkowo ponosząc  koszty prawne, sądowe i odsetek urzędowych.

6/ Wystąpią problemy z certyfikacją producentów pod kątem wymogów bezpieczeństwa państwa (certyfikaty dostępu do informacji niejawnej itd..). Kiedy upadną firmy dotychczas działające i posiadające niezbędne dopuszczenia ze strony władz bezpieczeństwa. Czy takie certyfikaty otrzymają podmioty zagraniczne i na jakich podstawach?

7/ Koszt pojazdów specjalnych dla organów i instytucji państwowych znacznie wzrośnie. Szczególnie poszkodowane będzie Ministerstwo Zdrowia, wojewódzkie jednostki pogotowia ratunkowego oraz szpitale, które będą musiały płacić zdecydowanie więcej za importowane pojazdy sanitarne. Utracimy też wpływy za pojazdy obecnie eksportowane.

8/ Polscy odbiorcy państwowi (a więc budżet) będą kupować karetki produkowane zagranicą, w cenie o ok. 25 proc. wyższej od polskich.

9/ Uratowanie 200 miejsc pracy w fabryce Fiata w Nowych Tychach kosztuje kilkaset milionów złotych pomocy i subsydiów budżetowych. W przypadku producenta karetek i wokół tego sektora zniknie ponad 3000 miejsc pracy. Dlaczego? Ponieważ niektórzy urzędnicy chcą uzyskać ok. 15 mln zł nienależnej akcyzy. To absurd.

10/ Najsmutniejsze jest ślepe brnięcie państwa w obronę raz podjętej, bezpodstawnej decyzji. Prywatnie urzędnicy przyznają, że to bezsens i sugerują kierowanie spraw do sądu. To, że w międzyczasie upadną firmy, nikogo nie interesuje.

Akcyzy, jakiej producenci pojazdów sanitarnych nie naliczyli zgodnie z obowiązującą w latach 2006 - 2009 wykładnią prawa, nie wykorzystali oni jako własnych zysków. To instytucje i jednostki państwa, które dzisiaj drugim swoim ramieniem, finansowym, usiłują doprowadzić ten sektor do bankructwa, kupowały pojazdy sanitarne taniej, bo bez akcyzy. Państwo więc już raz skorzystało z braku opłat akcyzowych. Nigdy nie zareagowało w minionych latach na fakt jej nieopłacenia, nigdy nie interpretowało ówczesnych przepisów tak, jak teraz to robi. Wręcz przeciwnie, wszelkie kontrole akceptowały wówczas stan faktyczny.

Firmy naszego sektora nie mogą zrozumieć dlaczego w sprawie ogromnie ważnej dla wyspecjalizowanej grupy zawodowej - czyli dla nas -  ale także dla państwa i jego istotnych interesów oraz rynku pracy, nie uzyskali wiążących odpowiedzi od nikogo, kto otrzymał ich merytoryczne i bardzo rzeczowo przedstawione listy i argumenty. Ta sporna sprawa dotyczy karetek sanitarnych,  a więc sektora, którego sprawne działanie interesuje każdego Polaka.

Pragniemy jednoznacznie podkreślić iż jesteśmy polskimi producentami, którzy do końca lutego 2009 r. obowiązani byli stosować polskie przepisy PKWiU z 1997r a nie nomenklaturę scaloną CN.  Dlaczego Ministerstwo Finansów nie uznaje faktu iż ustawa akcyzowa z roku 2004 (czyli przed wejściem Polski do struktur Unii Europejskiej) rozgraniczała produkcję krajową (mającą się posługiwać PKWiU z roku 1997) od importu (gdzie posługiwano się nomenklaturą scaloną CN).  Jedyną odpowiedzią jaka się nasuwa to brak odpowiedzialności  i wyobraźni.”- stwierdza prezes związku.

Z szacunkiem i wielką nadzieja odbieramy wyroki sadu w sprawach interpretacji przepisów o pojazdach sanitarnych . Zgodnie z prawem i zdrowym rozsądkiem WSA w Gdańsku i Olsztynie odrzuciły decyzje służb celnych i skarbowych wymierzających wstecznie opłaty akcyzowe. Te wyroki przywracają wiarę w praworządność, ale mogą nie odwrócić postępującej zapaści w firmach tego sektora. 

Przy okazji - pragniemy zwrócić uwagę na Polska Normę PN-EN 1789, która szczegółowo określa wymiary przedziału medycznego w ambulansie. Wymogów tych nie jest w stanie spełnić żaden samochód osobowy, spełniają natomiast autobusy i właśnie samochody ciężarowe.

Cała sprawa toczy się w czasie kryzysu, przy rekordowym bezrobociu i słabnącym wzroście gospodarczym. Wszystkie ważne osobistości nieustannie składają publiczne deklaracje o poparciu dla gospodarki. Dobra okazja, żeby je praktycznie spełnić. Bez wysiłku, bez nowych ustaw, bez kosztów. Apelujemy do rządzących – macie dobra okazję. Zróbcie to”podkreśla Wincenty Zeszuta.

***

Związek Producentów i Dystrybutorów Pojazdów Sanitarnych został zarejestrowany 19 lutego 2013 r. Prezesem Zarządu jest Pana Wincenty Zeszuta. Celem działania związku jest prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju runku pracy, ochrona praw i prezentowanie interesów zrzeszonych organizacji pracodawców wobec organów władzy publicznej, organizowanie pomocy członkom Związku w rozwiązywaniu problemów merytorycznych, ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z podejmowaniem przez nich działalności gospodarczej w kraju i za granicą.

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  4 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Program motywacyjny opcji menedżerskich jako finansowy katalizator w okresie pandemii

  Koszty oraz specyfika programu motywacyjnego opcji na akcje i warrantów subskrypcyjnych - wycena opcji menedżerskich zgodnie z MSSF 2.

  Ulga na zabytki w PIT i ryczałcie od 2022 roku

  Ulga na zabytki. Od 2022 r. ma zostać wprowadzona nowa ulga podatkowa dla podatników podatku PIT (płacących podatek wg skali podatkowej i 19% stawki podatku) oraz podatników ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, będących właścicielami lub współwłaścicielami zabytków nieruchomych (zabytkowych nieruchomości wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków). Odliczone od dochodu (przychodu - w przypadku ryczałtu) będą mogły być wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane (także wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej) dotyczące ww. zabytkowej nieruchomości. Odliczeniu będą mogły podlegać także wydatki na odpłatne nabycie ww. zabytkowej nieruchomości - pod warunkiem, że podatnik poniósł na ten zabytek wydatek o charakterze remontowo-konserwatorskim. Ulga na zabytki jest przewidziana w projekcie (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT), przygotowanego w ramach tzw. Polskiego Ładu. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Podatek dochodowy: co można wliczyć w firmowe koszty?

  Wrzucić w koszty, czy nie wrzucić? Oto jest pytanie, które zadaje sobie każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą. Odpowiedź ma niebagatelne znaczenie, bo decyduje o wysokości podatku dochodowego. Poza tym nieprawidłowe zakwalifikowanie wydatku może narazić przedsiębiorcę na kłopoty z urzędem skarbowym.

  Polski Ład. Nowe ulgi podatkowe

  Ulgi podatkowe Polskiego Ładu. Wsparcie od fiskusa dostaną sponsorzy przekazujący pieniądze na sport, kulturę i naukę, a także kupujący zabytki. Preferencje mają sprzyjać również rozwojowi firm i ekspansji na nowe rynki.

  Wspólne rozliczenie PIT - zmiany od 2022 roku

  Wspólne rozliczenie PIT. Przygotowany w ramach tzw. Polskiego Ładu projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) przewiduje m.in. istotne zmiany w zakresie wspólnego rozliczenia podatku dochodowego przez małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Czynności opodatkowane PCC a zwolnienie z VAT

  Opodatkowanie PCC a VAT. Jakie są skutki zwolnienia z podatku VAT jednej ze stron czynności cywilnoprawnej dla jej opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

  Dział podatkowy w firmie - 6 globalnych trendów

  Dział podatkowy w firmie. Działy podatkowe mogą odegrać strategiczną rolę w procesie transformacji biznesowej. Zdaniem połowy liderów działów podatkowych pandemia zwiększyła produktywność pracowników. Na podstawie rozmów z liderami działów podatkowych, eksperci Deloitte wyróżnili sześć trendów, które będą definiować pracę specjalistów podatkowych i finansowych.

  Nowe Prawo własności przemysłowej - szykują się duże zmiany

  Prawo własności przemysłowej. Zmiany w zakresie zgłaszania wzorów użytkowych, ochrony wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i wynalazków przewiduje projekt (UD263) nowego Prawa własności przemysłowej, który został opublikowany w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Projekt ten jest przygotowywany w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii i ma zostać przyjęty przez rząd w IV kwartale 2021 roku.

  Polski Ład - co się zmieni w podatkach?

  Polski Ład - zmiany w podatkach. Przedstawiamy raport nt. podatkowych zmian w Polskim Ładzie, przygotowany przez prof. Adama Mariańskiego, przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Profesor Adam Mariański analizuje w nim projekt zmian przepisów podatkowych i wskazuje które z proponowanych przez Ministerstwo Finansów rozwiązań są korzystne dla podatników, a które doprowadzą do zwiększenia obciążeń podatkowych i pogłębienia się nierówności.

  Abolicja podatkowa dla firm wracających z zagranicy

  W ramach Nowego Ładu rząd zapowiada wprowadzenie amnestii fiskalnej dla przedsiębiorców wracających do Polski z zagranicy. Od lipca do końca roku 2022 będzie można zgłosić osiągnięty w przeszłości dochód, który nie został opodatkowany. Rząd zapewnia przedsiębiorców, że gdy wrócą do Polski z majątkiem i dochodami, nie będą ścigani za unikanie opodatkowania.

  Opodatkowanie VAT usługi najmu świadczonej na rzecz unijnego kontrahenta

  VAT od najmu. O ile w przypadku świadczenia usług najmu nieruchomości na rzecz podatnika mającego siedzibę na terenie Polski ulega wątpliwości, że usługa ta podlega opodatkowaniu w Polsce, o tyle takie wątpliwości pojawiają się często w przypadku świadczenia ww. usług na rzecz podmiotów mających siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE.

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Krajowa Administracja Skarbowa od początku epidemii COVID-19 wydała już około 90 tys. decyzji o przyznaniu ulg na łączną kwotę ok. 8,1 mld zł.

  Co wchodzi w skład ksiąg rachunkowych?

  Księgi rachunkowe. Z jakich elementów składają się księgi rachunkowe? Jak prowadzić konta księgi głównej oraz konta ksiąg pomocniczych? Co powinno zawierać zestawienie obrotów i sald?

  Zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego -zmiany od 2022 roku

  Zwrot akcyzy od paliwa rolnikom 2022. Rada Ministrów przyjęła 30 lipca projekt nowelizacji ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego. Nowe przepisy zwiększą m.in. limit oleju napędowego, zużywanego na 1 ha upraw rolnych.

  Wzrost otwartych postępowań restrukturyzacyjnych

  Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Gospodarka z nadziejami, ale firmy wciąż mają problemy. Rynek restrukturyzacyjny odnotował bezprecedensowy wskaźnik otwartych postępowań na poziomie 460 w kwartale.

  Zasady opodatkowania nieruchomości komercyjnych

  Podatek od nieruchomości komercyjnych. Kto podlega opodatkowaniu? Co stanowi podstawę opodatkowania? Kiedy przysługuje zwolnienie z podatku od nieruchomości komercyjnych?

  Jak rząd powinien wspierać biznes - rekomendacje AICPA® i CIMA®

  Jak rząd powinien wspierać biznes. Association of International Certified Professional Accountants, reprezentujące AICPA & CIMA, wzywa polski rząd do podjęcia dalszych kroków w zakresie wspierania odbudowy gospodarczej w Polsce poprzez wdrażanie programów dla sektora MŚP w obszarze cyfryzacji i nowych technologii, wzmacnianie kluczowych zasobów Polski, takich jak wysoko wykwalifikowana pula talentów oraz wspieranie przedsiębiorstw w ich dążeniach do zrównoważonego rozwoju. Sugestie oraz rekomendacje dotyczące dalszego wsparcia przez polski rząd biznesu i rozwoju przemysłu zostały opracowane czerpiąc z szerokiego doświad¬czenia i dogłębnej, specjalistycznej wiedzy członków Instytutu Rachunkowości Zarządczej CIMA w Polsce.

  Zasady rozliczania kryptowalut w PIT

  Kryptowaluty a PIT. W ostatnich latach inwestycje w kryptowaluty rozwijają się bardzo dynamicznie. Już nie tylko bitcoin, ale dziesiątki innych walut wirtualnych pojawiają się na portalach inwestycyjnych. Warto przyjrzeć się jak wyglądają podstawowe zasady podatkowego rozliczenia dochodu z obrotu krytpowalutami.

  Podatki 2022 - co nowego dla firm?

  Podatki 2022 - co nowego dla firm? W przedstawionym przez rząd projekcie zmian w systemie podatkowym pozytywnie ocenić można m. in. rozszerzenie estońskiego CIT, zmiany w VAT i koncepcję spółki holdingowej. Projekt przewiduje też jednak szereg niekorzystnych rozwiązań i firmy będą musiały liczyć się ze wzrostem obciążeń - oceniają eksperci z KPMG. Wprowadzanie fundamentalnych zmian w systemie w tak krótkim czasie, w warunkach pandemii, niepokoi biznes.

  Likwidacja odliczenia składki zdrowotnej od podatku

  Składka zdrowotna. Jedną z najważniejszych dla osób prowadzących działalność gospodarczą zmian, zaplanowanych w Polskim Ładzie, jest likwidacja możliwości odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej od podatku – wynika z analizy przygotowanej przez doradców podatkowych z Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

  Stawka 5% VAT dla dostaw towarów na wynos

  Stawka VAT - jedzenie na wynos. W sprawach toczących się przy udziale Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach w sprawach połączonych I FSK 1290/18, I FSK 1678/18, I FSK 1461/18, I FSK 1749/18, I FSK 1516/18, I FSK 1649/18 wskazał, że dla dostaw towarów na wynos zastosowanie znajduje stawka 5% VAT.

  Upadłości i restrukturyzacje firm w 2021 roku

  Upadłości i restrukturyzacje firm. W pierwszej połowie 2021 r. sądy ogłosiły upadłość wobec 201 firm. 36 proc. z nich było notowanych w Krajowym Rejestrze Długów już rok przed ogłoszeniem upadłości przez sąd, a w dniu bankructwa 58 proc. Znacznie większa liczba przedsiębiorstw została objęta postępowaniem restrukturyzacyjnym - aż 1064.

  Opłata koncesyjna dla magazynów energii i zmiana opłaty dla offshore

  Wysokość opłat koncesyjnych dla magazynowania energii elektrycznej oraz zmiana wysokości opłaty koncesyjnej na wytwarzanie energii w morskich farmach wiatrowych zostanie uregulowana w III kwartale br.; nastąpi to w rozporządzeniu Rady Ministrów - wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu.

  VAT e-commerce - nowe regulacje podatkowe w transgranicznej sprzedaży

  VAT e-commerce. Pakiet e-commerce to nic innego, jak szereg zmian w ustawie o podatku od towarów i usług w międzynarodowym handlu elektronicznym i imporcie w relacjach B2C. Adresowany jest do przedsiębiorców, którzy dokonują transgranicznych dostaw towarów i świadczą transgraniczne usługi unijnym konsumentom w transakcjach B2C.

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT w 2021 roku

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT. W pierwszych sześciu miesiącach 2021 r. wpłynęło prawie 20% mniej wniosków o uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Jednak z danych resortu finansów wynika, że zgodzono się uwolnić kwotę prawie 80% większą niż wcześniej. W analizowanych okresach wydano niemal po tyle samo odmów. Ale w tym roku zablokowano znacznie więcej środków. Ostatnio negatywne postanowienia dotyczą głównie wnioskodawców bez wiodącego PKD.