Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Odszkodowanie wypłacone spółce za błąd fiskusa - skutki podatkowe

Russell Bedford Poland Sp. z o.o.
Grupa doradcza Russell Bedford jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm doradczych Russell Bedford International, zrzeszających prawników, audytorów, doradców podatkowych, księgowych, finansistów oraz doradców biznesowych. Russell Bedford doradza klientom w ponad 90 krajach na całym świecie. Grupa posiada ponad 290 biur i zatrudnia ok. 7.000 profesjonalnych doradców.
Odszkodowanie wypłacone spółce za błąd fiskusa - skutki podatkowe / Fot. Fotolia
Odszkodowanie wypłacone spółce za błąd fiskusa - skutki podatkowe / Fot. Fotolia
Jak wynika z orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie określenia konsekwencji podatkowych otrzymanych odszkodowań przez spółki kapitałowe, organy skarbowe stoją na stanowisku, iż środki pieniężne otrzymane przez spółki kapitałowe z tytułu wypłaconego odszkodowania za niezgodne z prawem działania organów państwa (np. aparatu skarbowego) podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy o CIT. Przepis ten stanowi, wprost, że przychód to otrzymane pieniądze.

W ustawie o CIT brak jednoznacznych zapisów regulujących konsekwencje podatkowe związane z otrzymaniem odszkodowania – w przeciwieństwie do zapisów ustawy o PIT zakładających, co do zasady, zwolnienie z podatku otrzymane odszkodowania.

Podnoszone są głosy, iż pobieranie przez Skarb Państwa podatku od odszkodowania, które zostało wypłacone za wyrządzaną szkodę przez organy państwa (np. fiskusa), jest sprzeczne z poczuciem sprawiedliwości oraz podważa rekompensacyjny charakter otrzymanych środków w formie odszkodowania.

Mając na uwadze wydaną odpowiedź na interpelację poselską nr 32281 z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie opodatkowania odszkodowań otrzymywanych przez spółki kapitałowe, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów wskazuje ponownie na art. 12 ust. 1 ustawy o CIT, który nie wprowadza reguły, która tego rodzaju przychód (otrzymane odszkodowanie) wyłączałaby spod opodatkowania.

Z drugiej strony, na podstawie ustawy o PIT wolne od podatku są odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej, do wysokości określonej w tym wyroku lub tej ugodzie. Jako wyjątek należy uznać sytuację, w której odszkodowanie lub zadośćuczynienie otrzymane zostało w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (art. 21 ust. 1 pkt 3b lit. a updof) – które polega opodatkowaniu.

Dodatkowo poinformowano, iż w Ministerstwie Finansów nie są prowadzone prace legislacyjne w kierunku wyłączenia z przychodów podatkowych uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych odszkodowań z tytułu odpowiedzialności deliktowej Skarbu Państwa.

Zabezpieczanie należności handlowych - odszkodowanie a przychód w CIT

W zakresie ustawy o CIT Podsekretarz Stanu wskazał, że zgodnie z brzmieniem art. 17 ust. 1 pkt 12 updop, obowiązującym do końca 1998 r., odszkodowania otrzymane na podstawie przepisów prawa administracyjnego, prawa cywilnego i na podstawie innych ustaw były wolne od podatku dochodowego. Jednocześnie na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 5 tej ustawy nie stanowiły kosztów uzyskania przychodów straty w środkach trwałych i obrotowych w części pokrytej odpisami amortyzacyjnymi oraz otrzymanym odszkodowaniem z tytułu ubezpieczenia. W konsekwencji, w stanie prawnym do końca 1998 r. kwota otrzymanego odszkodowania zmniejszała wartość poniesionej straty, czyli strata w części pokrytej odszkodowaniem nie mogła zostać uznana za koszt uzyskania przychodów. Przedmiotowa regulacja skutkowała tym, iż cała wartość odszkodowania była wolna od podatku dochodowego. Jednakże art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy o CIT został uchylony. Przedmiotowa zmiana została połączona z zmianą art. 16 ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT. W konsekwencji wprowadzenia obowiązujących od 1 stycznia 1999 r. zmian ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są rzeczywiste szkody w środkach trwałych i obrotowych, a ewentualne otrzymane odszkodowania są uznawana za przychody podatkowe na podstawie art. 12 ust. 1.

Ministerstwo Finansów podkreśla, iż uznanie za przychód podatkowy otrzymanych odszkodowań następuje w stosunku do podatników prowadzących działalność gospodarczą – osób fizycznych w podatku PIT i osób prawnych w podatku CIT. Ministerstwo wskazuje, zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, które zostały przywołane m.in. w wyroku NSA, sygn. akt II FSK 732/13, wskazują na intencję ustawodawcy w ustaleniu reguły opodatkowania, potwierdzonej w orzeczeniu Sądu.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Zgodnie z najnowszym wyrokiem NSA z 9 kwietnia 2015 r., II FSK 732/13 w sprawie opodatkowania odszkodowania za błąd fiskusa, Sąd w uzasadnieniu zaprezentował dość kontrowersyjne stanowisko. Z jednej strony Sąd wskazał, iż ewentualne odszkodowanie uzyskanie przez spółkę kapitałową (podatnika podatku CIT) za rzeczywisty ubytek w mieniu należałoby wyłączyć z opodatkowania CIT. Takie wyłączenie dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych dotyczyłoby sytuacji, w której podmiotem otrzymującym owe odszkodowanie byłaby spółka, która bezpośrednio poniosła szkodę wskutek czynu niedozwolonego (nie wskazując jednak bezpośrednio podstawy prawnej takowego rozstrzygnięcia – oczywiście korzystnego dla podatników).

Sąd wskazał, iż o zaliczeniu konkretnego świadczenia odszkodowawczego do przychodów podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych, winna decydować możliwość jego rozpoznania jako dochodu w rozumieniu ustawy o CIT. Wykładnia art. 12 ust. 1 ustawy o CIT jest niepełna, o ile nie uwzględnia istoty podatków dochodowych, a w tym oceny czy w konkretnym przypadku można w ogóle mówić o powstaniu dochodu w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o CIT. Sąd potwierdził, iż dopiero stwierdzenie istnienia dochodu urealnia powstanie przedmiotu opodatkowania podatkiem dochodowym. Dodatkowa konkluzja Sądu wskazuje, iż sens podatku dochodowego należy wiązać, co do zasady, z powstaniem u podatnika przyrostu czystego majątku, wskutek zaistnienia zdarzenia, które nie jest objęte zakresem przedmiotowym innej daniny publicznoprawnej.

Zdaniem Sądu, jeżeli odszkodowanie rekompensuje jedynie rzeczywistą stratę na mieniu poniesioną przez poszkodowanego na skutek czynu niedozwolonego (damnum emergens), a co za tym idzie przywraca istniejący sprzed wystąpienia szkody stan aktywów i nie powoduje zwiększenia mienia podatnika, świadczenie takie, co do zasady, nie mieści się w pojęciu „dochód” w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o CIT. W konsekwencji pozostaje ono poza zakresem przedmiotowym ustawy o CIT, mimo braku wyraźnego wyłączenia przez ustawodawcę tych zdarzeń z zakresu przedmiotowego tego aktu prawnego.

Jak udokumentować dla potrzeb VAT wypłatę odszkodowania

Zdaniem NSA rozważania dotyczące wyłączenia z zakresu opodatkowania podatkiem CIT odszkodowań rekompensujących rzeczywisty ubytek w mieniu, można odnieść do sytuacji, w której świadczenie takie uzyskałaby tylko spółka, która bezpośrednio poniosła szkodę wskutek czynu niedozwolonego. Sąd wskazał, iż w przedmiotowej sprawie świadczenie odszkodowawcze uzyskał nie podmiot, który bezpośrednio odczuł skutki deliktu, (tj. nie była to spółka w odniesieniu, do której dział organ skarbowy w sposób niedozwolony), lecz był to podmiot będący akcjonariuszem wskazanej spółki. Sąd stwierdził, iż podmiot otrzymujący odszkodowanie (spółka będąca udziałowcem) tylko pośrednio „odczuła” skutki czynu niedozwolonego sprawcy (władzy publicznej), w związku z utratą wartości posiadanych przez nią akcji.

Sąd dalej podtrzymał, iż wypłacone odszkodowanie (na rzecz akcjonariusza spółki) należy raczej identyfikować z wypłatą świadczenia za akcje, zgodnie z ich wartością rynkową sprzed powstania szkody. Rzekomo, przysporzenie takie zrównać należy z należnością uzyskaną z odpłatnego zbycia akcji. Realną korzyść podatnika (akcjonariusza) stanowić będzie w tym przypadku dodatnia różnica między wysokością uzyskanego świadczenia za te akcje, a wydatkami poniesionymi na ich nabycie. Sąd doszedł do wniosku, iż otrzymane przez akcjonariusza z tego tytułu pieniądze należy rozpoznać, jako przychód podatkowy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o CIT. Z drugiej strony, podatnik ten będzie uprawniony do rozliczenia kosztów uzyskania przychodów w wielkości wydatków poniesionych na objęcie lub nabycie tych akcji, a to stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT.

Przedmiotowe stanowisko Sądu zawiera jednak pewną niekonsekwencję. Z jednej strony Sąd uznaje, iż nie stanowi przychodu podatkowego wypłacone wynagrodzenie dla podmiotu, któremu „bezpośrednio” wyrządzono szkodę (ponieważ, odszkodowanie ma funkcję rekompensującą rzeczywisty ubytek w mieniu). Z drugiej strony, Sąd wskazał, iż przyznane odszkodowanie (które również pełni funkcję rekompensującą) dla podmiotu któremu „pośrednio” wyrządzono szkodę, już stanowi przychód podlegający opodatkowaniu. Dodatkowo, Sąd ten uznał, iż podmiot otrzymujący odszkodowanie za wyrządzoną szkodę działaniem „pośrednim” (a nie bezpośrednim) powinno być uznawane dla celów podatkowych jak „ekwiwalent” za potencjalną sprzedaż danego składnika aktywów (z przyznanym prawem do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów związanych z „ewentualną sprzedażą”).

Polecamy: Sporządzanie polityki rachunkowości w firmie – przykład praktyczny

Przedmiotowe stanowisko Sądu jest istotnie wątpliwe. Odszkodowanie pełni funkcję kompensacyjną i stanowi finansową rekompensatę uszczerbku, który powstał u osoby poszkodowanej wskutek zdarzenia wywołującego szkodę. Wysokość odszkodowania musi więc być adekwatna do rozmiarów powstałej szkody. Odszkodowanie powinno pokrywać tak szkodę rzeczywistą, jak i utracone korzyści, czyli to wszystko, co poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby nie doszło do zdarzenia. Przepisy podatkowe nie rozróżniają odrębnych konsekwencji, czy szkoda powstała poprzez działanie bezpośrednie czy pośrednie. Dodatkowo, w żadnym aspekcie przyznane odszkodowanie nie może być uznane za „ekwiwalent” za potencjalną sprzedaż danego składnika aktywów (osoba poszkodowana w przedmiotowym przypadku nie miała zamiaru dokonać sprzedaży posiadanych akcji). Konkluzja Sądu uznająca przyznane odszkodowanie za ewentualną należność „uzyskaną z odpłatnego zbycia akcji” stanowi nadinterpretację niezgodną z literalnym brzmieniem przepisów.

Należy podkreślić, iż w oparciu o aktualny kształt przepisów ustawy o CIT, dochodem jest – co oczywiste – nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania. Jednakże, przychodem nie jest każde przysporzenie majątkowe, a tylko takie które literalnie zostało uznane przez ustawodawcę za przychód podatkowy. Odpowiednio, kosztem podatkowym jest tylko ściśle określony wydatek w ustawie. W konsekwencji, przepisy podatkowe w najmniejszym zakresie nie odwołują się do ekonomicznego pojęcia dochodu, które to pojęcie jest znacząco różne.

W konsekwencji, stanowisko Sądu, w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy, uznające, iż otrzymane odszkodowanie przez spółkę kapitałową „bezpośrednio poszkodowaną” nie jest dla niej przychodem podatkowym – jest bardzo korzystne dla podatników – jednakże nie znajduje uzasadnienia w obowiązujących przepisach od 1999 r. Rozróżnienie dla celów podatkowych uzyskanych odszkodowań za szkody wyrządzone działaniem bezpośrednim lub pośrednim również nie znajduje odzwierciedlenia w jakichkolwiek przepisach podatkowych. Dodatkowo, uznanie, iż podmiot otrzymujący odszkodowanie za wyrządzoną szkodę działaniem „pośrednim” powinien potraktować otrzymane środki analogicznie „do wynagrodzenia ze sprzedaży danego aktywu” (z prawem do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów) – również nie ma uzasadnienia w treści obowiązujących przepisów podatkowych. Chociaż również i to stanowisko jest korzystne dla podatników w świetle art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy o CIT (dotychczasowe stanowisko judykatury wskazywało, iż podatnik powinien wykazać tylko przychód podatkowy w wysokości wartości otrzymanego odszkodowania – jako otrzymane pieniądze).

Podsumowując, interpretacja przepisów podatkowych dokonywana zarówno przez organy podatkowe, jak również przez sądy administracyjne, może dawać niejednokrotnie sprzeczne rezultaty. Działania takie z pewnością nie służą stałości przepisów oraz niebudzącej wątpliwości ich wykładni.

Autor: Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający Russell Bedford, Doktor Nauk Prawnych, Adwokat, Doradca Podatkowy,Certified Public Accountant – Biegły Rewident w Irlandii, Certified Fraud Examiner - Biegły ds. Wykrywania Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych, Certified Internal Controls Auditor - Międzynarodowy Audytor Wewnętrzny. Absolwent University of Cambridge - British Centre for English and European Legal Studies - Faculty of Law and Administration, absolwent i stypendysta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w rozliczeniach transakcji między podmiotami powiązanymi - transfer pricing, aspektach prawno-podatkowych M&A oraz zagadnieniach dotyczących pochodnych instrumentów finansowych.

Artykuł pochodzi z RB Magazine wydawanego przez Russell Bedford

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Ordynacja podatkowa - część 1
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
  płatnika
  podatnika
  urzędu skarbowego
  budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Uproszczenia w akcyzie dla producentów energii odnawialnej
  Będą uproszczenia w podatku akcyzowym dla małych producentów energii odnawialnej i dla samorządów korzystających z OZE – wynika z opublikowanej na stronie KPRM zapowiedzi nowelizacji ustawy akcyzowej.
  Podwójna nowelizacja przepisów kodeksu karnego skarbowego w 2022 r.
  Od 1 stycznia 2022 roku w życie weszło wiele zmian w przepisach, w szczególności w zakresie prawa podatkowego. Zmianami została objęta również ustawa – Kodeks karny skarbowy. Co ciekawe jednak, w trakcie roku doszło do ponownej nowelizacji tej ustawy a kolejne zmiany zaczęły obowiązywać od 1 lipca. Jakich zmian dokonano w kodeksie karnym skarbowym w 2022 roku? Poniżej wskazujemy na najciekawsze i najbardziej istotne zmiany, które warto znać.
  Slim VAT 3 a sprzedaż mieszana - co się zmieni?
  Slim VAT 3 wprowadza zmiany w systemie proporcji odliczania VAT w sprzedaży mieszanej. Znacząco zwiększona zostanie kwota, która pozwala na odliczenie 100% wysokości podatku naliczonego.
  Dzialy specjalne produkcji rolnej. Normy szacunkowe dochodu od 1 stycznia 2023 r.
  Rząd opublikował projekt rozporządzenia określającego normy szacunkowe dochodu działów specjalnych produkcji rolnej. Nowe stawki wchodzą w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Dotyczą np. uprawy w szklarniach, uprawy grzybów oraz hodowli kotów rasowych.
  Jak wypłacić zysk ze spółki z o.o.
  Jak wspólnik spółki z o.o. może wypłacić zysk ze spółki, aby było najkorzystniej?
  Straty na lokatach bankowych w 2022 roku
  Nawet ponad 13% – takie realne straty mogą dać depozyty, które kończą się w trzecim kwartale 2022 r. Tak złych wyników w przypadku lokat nie mieliśmy od wielu lat. I choć sytuacja deponentów się poprawia, to i tak trudno liczyć na to, że bankowe lokaty uchronią nasz kapitał przed inflacją.
  SLIM VAT 3 i sankcja 20% VAT - zmiany w VAT od 2023 roku
  Zaprezentowana przez Ministerstwo Finansów w 2020 roku idea „SLIM VAT” doczekała się kolejnej odsłony. 8 sierpnia 2022 roku został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tzw. SLIM VAT 3. Pakiet ten, tak jak poprzednie, ma na celu wprowadzenie kolejnych uproszczeń w zakresie rozliczenia VAT. Projekt ustawy zakłada również implementację wyroku TSUE z dnia 15 kwietnia 2021 roku w sprawie C-935/19 dotyczącego możliwości nakładania przez organy podatkowe 20 proc. sankcji VAT. Obecnie projekt trafił do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Konsultacje projektu potrwają do 26 sierpnia 2022 roku. Z kolei planowane wejście w życie nowych przepisów przewidziano na 1 stycznia 2023 roku.
  Inflacja w Polsce. Presja inflacyjna po 7 miesiącach 2022 roku nie słabnie
  Mimo oczekiwań wielu ekspertów na osłabienie dynamiki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, według najnowszych danych GUS, inflacja nadal przyspiesza, sięgając w lipcu 2022 r. 15,6 proc., a więc była nieznacznie wyższa niż miesiąc wcześniej i najwyższa od 1997 roku.
  Fiskus promuje sprzedaż alkoholu z powodu spadku wpływów z akcyzy ... w Japonii
  W Japonii fiskus ogłosił akcję "Sake Viva!", która ma na celu zwiększenie sprzedaży alkoholu w kraju, gdzie jego konsumpcja mocno spada, co powoduje obniżenie wpływów z akcyzy - podaje w czwartek BBC.
  Informacja o realizacji strategii podatkowej - obowiązek dużych firm i grup kapitałowych
  Ministerstwo Finansów przypomina o obowiązku poinformowania naczelnika urzędu skarbowego o adresie strony internetowej, na której umieszczone są informacje o realizowanej strategii podatkowej. Obowiązek dotyczy dużych przedsiębiorstw i grup kapitałowych.
  50% koszty uzyskania przychodu a minimalne wynagrodzenie za pracę
  Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu w ramach m.in. umowy o pracę i umów cywilnoprawnych to sposób na obniżenie należności podatkowych.
  Modele SAAS, PAAS i IAAS – czym różnią się w konsekwencjach podatkowych?
  Czy zastanawiałeś się kiedyś nad świadczeniem usług za pośrednictwem chmury obliczeniowej? W skrócie polega to na dostarczaniu np. mocy obliczeniowej, ale również oprogramowania czy systemów w modelu usługowym. Problem jaki może pojawić się na Twojej drodze to wybór sposobu świadczenia tych usług oraz skutków podatkowych z nimi związanych.
  Dobrowolne zabezpieczenie zobowiązania podatkowego przez podatnika
  Podatnik, który otrzymał decyzję o zabezpieczeniu zobowiązania podatkowego lub posiada nieostateczną decyzję organu I instancji, wyprzedzając działania organu podatkowego, może skorzystać z instytucji zabezpieczenia dobrowolnego. Jak to zrobić i na czym polega dobrowolne zabezpieczenie zobowiązania podatkowego przez podatnika?
  Wystawianie faktur – terminy ustawowe
  Faktura jest podstawowym dokumentem, który potwierdza transakcję zakupową. Stanowi podstawę do obliczeń podatkowych oraz określania zobowiązania podatkowego, w określonych okresach. Nic więc dziwnego, że ustawodawca zdecydował jak powinien wyglądać dokument faktury oraz w jakim czasie minimalnym oraz maksymalnym dokument taki powinien zostać wystawiony.
  Czy członek zarządu spółki może być jej pracownikiem?
  Członek zarządu spółki z o.o. może (choć nie musi) być zatrudniony w tej spółce na podstawie umowy o pracę. Okazuje się jednak, że nie zawsze jest to możliwe.
  Firma w mieszkaniu a koszty podatkowe w PIT
  Szczególnie w trudnych gospodarczo momentach wielu przedsiębiorców zastanawia się nad minimalizacją swoich kosztów. Jedną z opcji jest prowadzenie działalności gospodarczej z prywatnego mieszkania lub domu. Często oznacza to przeznaczenie części nieruchomości na cele biurowe – jak chociażby stworzenie sali spotkań czy gabinetu, a także ponoszenie części kosztów mediów na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Czy takie wydatki, ponoszone w prywatnym domu podatnika, ale na cele firmowe mogą być rozliczane firmowo? Czy mają wpływ na wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych?
  Kasy fiskalne w myjniach samochodowych od 1 października 2022 r. Konieczny paragon
  Nie wystarczy pozwolić klientom na zeskanowanie elektronicznego kodu QR i przesłać im linku na podany adres e-mailowy. To nie to samo, co wydanie paragonu fiskalnego – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
  50% kosztów uzyskania przychodów informatyka - jakie wymogi należy spełnić
  Polskie prawo przewiduje możliwość zastosowania preferencyjnych (50%) kosztów uzyskania przychodów przez specjalistów z branży IT, którzy w ramach realizowanych zadań działają w sposób twórczy. Jest to więc związane m.in. z grami komputerowymi i tworzeniem programów. Aby skorzystać z podwyższonych KUP, trzeba jednak spełnić konkretne przesłanki. Przedstawiamy działania po stronie pracodawcy, które pozwolą uniknąć powstania wątpliwości w razie kontroli ze strony Urzędu Skarbowego.
  Nowe przepisy dotyczące firm windykacyjnych. Co się zmieni? Od kiedy?
  Aktualnie windykacja należności, zwłaszcza ta w formie pozasądowej (polubownej), nie jest obwarowana kompleksową regulacją prawną. Odnosi się do zarówno do osoby windykatora, formy prowadzenia działalności, jak i zasad przeprowadzania windykacji pozasądowej. Bez odpowiednich regulacji może dochodzić do naruszeń ze strony firm windykacyjnych, których przedstawiciele popełniają czyny niezgodne z zasadami etyki (np. w wyniku nękania) lub niedozwolone w ramach windykacji. Właśnie dlatego ustawodawca zamierza wprowadzić nowe wymogi dla firm windykacyjnych. Wdrożenie tych zasad może wymusić znaczne przeobrażenia na podmiotach, które zajmują się odzyskiwaniem zaległych należności.
  Dane osobowe kandydatów do pracy a RODO - przechowywanie danych po rekrutacji
  Przedsiębiorca ma prawo przetwarzać dane kandydatów do pracy po zakończonej rekrutacji z uwagi na ewentualne roszczenia z tytułu dyskryminacji. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 4 sierpnia 2022 r. W ten sposób WSA zakwestionował niekorzystną dla firm wykładnię Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wyrok jest nieprawomocny ale omawiana sprawa może doprowadzić do zmiany stanowiska dotyczącego przechowywania danych osobowych kandydatów.
  W lipcu spadła liczba ofert pracy
  W lipcu spadła liczba ofert pracy - wynika z przekazanego PAP Barometru Ofert Pracy. Według analizy wysoka inflacja i restrykcyjna polityka monetarna ograniczą aktywność inwestycyjną, co spowoduje wyhamowanie tempa powstawania nowych etatów.
  PIT-2, PIT-2A, PIT-3 - nowe wzory formularzy podatkowych od 2023 roku
  Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory oświadczeń/wniosków PIT-2 (wersja 9), PIT-2A (wersja 8), PIT-3 (wersja 9), składanych przez podatników płatnikom dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, które będą miały zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2023 r. Konsultacje podatkowe tych wzorów rozpoczęły się 10 sierpnia 2022 r. i potrwają do 19 sierpnia 2022 r. Po zakończeniu tych konsultacji podatkowych, wzory formularzy, zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45b ustawy o PIT. Formularze te nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw.
  Zmiany w prawie restrukturyzacyjnym od 2024 roku
  W 2024 roku – wraz z implementacją przez Polskę unijnej dyrektywy drugiej szansy – wejdą w życie kolejne zmiany w prawie restrukturyzacyjnym. – Nie będzie to rewolucja w naszym systemie, ale podkreślenie polityki drugiej szansy dla firm w trudnej sytuacji ekonomicznej – ocenia radca prawny Bartosz Sierakowski. W procesie restrukturyzacji pojawi się konieczność przeprowadzenia tzw. testu zaspokojenia, czyli prognozy możliwych wariantów zaspokojenia wierzycieli. To oznacza nowe obowiązki dla doradców restrukturyzacyjnych i prawdopodobnie wzrost kosztów całej procedury.
  Praca obywateli Ukrainy w Polsce a opodatkowanie PIT. Co trzeba wiedzieć po pół roku pobytu w Polsce
  Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę miliony (dosłownie) obywateli Ukrainy mniej lub bardziej tymczasowo przeniosło się do Polski, aby szukać schronienia przed wojną. W rezultacie albo rozpoczęli pracę zdalną w Polsce dla swojego pracodawcy z siedzibą na Ukrainie albo po prostu podjęli pracę w Polsce. Wykonują oni swoją pracę z polskiego adresu zamieszkania i to wkrótce zrodzi problem dotyczący opodatkowania dochodów z tej pracy omówiony poniżej.
  Slim VAT 3 - znaczące zmiany w VAT
  Slim VAT 3 trafił do konsultacji publicznych. Jest to kolejny pakiet uproszczeń w rozliczeniach VAT dla przedsiębiorców. Na czym będą polegać proponowane zmiany?