reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > CIT > Koszty > Zaliczanie odsetek do kosztów podatkowych w CIT (cienka kapitalizacja) – zmiany od 2015 roku

Zaliczanie odsetek do kosztów podatkowych w CIT (cienka kapitalizacja) – zmiany od 2015 roku

Ministerstwo Finansów przygotowało obszerne wyjaśnienia w związku z wejściem w życie od początku 2015 roku nowych zasad limitowania wysokości odsetek zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów obowiązujące w podatku dochodowym od osób prawnych. Poniżej prezentujemy to opracowanie.

Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszły w życie – na podstawie ustaw y z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym  od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. poz. 1328 i 1478) , dalej jako  „ustawa zmieniająca” - przepisy wprowadzające istotne zmiany w zasadach podatkowego rozliczania odsetek od, szeroko rozumianych, pożyczek.

Zmiany te polegają na:

  1. Modyfikacji istniejących przepisów dotyczących tzw. niedostatecznej (cienkiej)  kapitalizacji;
  2. Wprowadzeniu, alternatywnej w stosunku do przepisów o tzw.  niedostatecznej  (cienkiej) kapitalizacji,  regulacji  określającej  metodę ujmowania w kosztach  podatkowych odsetek od pożyczek.

I. 1. Przepisy o niedostatecznej kapitalizacji w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r.  

Instytucja tzw. niedostatecznej (cienkiej) kapitalizacji do końca 2014 r. regulowana była w  art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 oraz ust. 6, 7 i 7b  ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku  dochodowymi od osób prawnych  (dalej jako: „ustawa o CIT ”).  

Zgodnie z tymi przepisami nie stanowiły kosztów uzyskania przychodów odsetki od pożyczek  (kredytów) udzielonych spółce przez jej wspólnika posiadającego nie mniej niż 25% udziałów  (akcji) tej spółki albo od wspólników posiadających łącznie nie mniej niż 25 % udziałów (akcji) tej spółki, jeżeli wartość zadłużenia spółki wobec wspólników tej spółki posiadających  co najmniej 25% udziałów (akcji) i wobec innych podmiotów posiadających co najmniej 25%  udziałów w kapitale takiego wspólnika osiągnęła łącznie trzykrotność wartości kapitału  zakładowego spółki  - w części, w jakiej pożyczka (kredyt) przekraczała tę wartość  zadłużenia, określoną na dzień zapłaty odsetek (art. 16 ust. 1. pkt 60).

Ponadto  nie  stanowiły kosztów uzyskania przychodów odsetki od pożyczek (kredytów)  udzielonych przez spółkę innej spółce, jeżeli w obu tych podmiotach ten sam wspólnik  posiada ł nie mniej niż po 25% udziałów (akcji), a wartość zadłużenia spółki otrzymującej  pożyczkę (kredyt) wobec wspólników tej spółki posiadających co najmniej 25% jej udziałów  (akcji) i wobec innych podmiotów posiadających co najmniej 25% udziałów w kapitale tych  wspólników oraz wobec spółki udzielającej pożyczki (kredytu) osiągnęła łącznie trzykrotność  wartości kapitału zakładowego spółki  - w części, w jakiej pożyczka (kredyt) przekraczała tę  wartość zadłużenia, określoną na dzień zapłaty odsetek (art. 16 ust. 1 pkt 61).  

Zobacz: Przewodnik po zmianach przepisów 2014/2015     

Podatki 2015 - komplet

Analogiczne zasady stosowane były w stosunku do  spółdzielni, członków spółdzielni oraz  funduszu udziałowego takiej spółdzielni.

Przez pożyczkę, o której mowa w tych przepisach rozumiana była każda umowa, w której  dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego pożyczkę określoną ilość  pieniędzy, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy; przez taką pożyczkę  rozumiano także emisję papierów wartościowych o charakterze dłużnym, depozyt  nieprawidłowy lub lokatę.  

Na potrzeby omawianej regulacji wskaźnik procentowy posiadanych udziałów (akcji)  w spółce określa no na podstawie liczby praw głosu, jakie w związku z posiadanymi udziałami (akcjami) przysługiwały danemu podmiotowi. W przypadku wspólnika spółki komandytowo - akcyjnej mającej siedzibę lub zarząd w Polsce, niebędącego akcjonariuszem,  warunek  odnoszący się do  wskaźnika procentowego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61  ustawy o CIT,  był uznawany za spełniony bez względu na wielkość jego udziału w tej spółce  (art. 16 ust. 6 ustawy o CIT).

Wartość, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT,  funduszu udziałowego  w spółdzielni  lub kapitału zakładowego spółki określało się bez uwzględnienia tej części tego  funduszu lub kapitału, jaka nie została na ten fundusz lub kapitał faktycznie przekazana lub  jaka została pokryta wierzytelnościami z tytułu pożyczek (kredytów) oraz z tytułu odsetek od  tych pożyczek (kredytów), przysługującymi członkom wobec tej spółdzielni lub wspólnikom  wobec tej spółki, a także wartościami niematerialnymi lub prawnymi, od których nie  dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a - 16m.

I. 2. Przepisy o niedostatecznej kapitalizacji w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r.  

Nowelizacja ustawy o CIT wprowadzona ustawą zmieniającą nie  dokonała zmiany istoty regulacji  o tzw. niedostatecznej kapitalizacji, a jedynie zmodyfikowała – w różnym stopniu  - jej poszczególne elementy konstrukcyjne.

I tak, ustawą zmieniającą w omawianych przepisach wprowadzone zostały zmiany dotyczące:

· Zakresu pożyczek objętych tą regulacją, poprzez poszerzenie kręgu „kwalifikowanych” wspólników o podmioty powiązane ze spółką pośrednio (w inny sposób niż określony w art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy o CIT, w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2014 r. tj. w relacji „siostra-siostra”)

Zgodnie z nowymi przepisami ograniczenie w zaliczaniu odsetek  do kosztów uzyskania przychodów dotyczyć będzie nie tylko odsetek od pożyczek otrzymanych przez spółkę  (spółdzielnię) od jej  „kwalifikowanych”  bezpośrednich wspólników (członków) oraz od  spółki (spółdzielni), w której ci wspólnicy (członkowie) również posiadają określoną liczbę udziałów (akcji), ale także odsetek od pożyczek udzielonych spółce (spółdzielni) przez  podmioty posiadające w niej w sposób pośredni udział w wysokości  co najmniej 25% .

Określając wielkość udziału pośredniego, jaki  dany  podmiot posiada w kapitale innego  podmiotu zastosowanie znajdzie zasada,  zgodnie z którą  jeżeli jeden podmiot posiada w  kapitale drugiego podmiotu określony udział, a ten drugi posiada taki sam udział w kapitale innego podmiotu, to pierwszy podmiot posiada udział pośredni w kapitale tego innego podmiotu w tej samej wysokości; jeżeli zaś wartości te są różne, to  za wysokość udziału pośrednie go przyjmuje się niższą  z tych wartości (art. 16 ust. 6 ustawy o CIT w zw. z art. 11  ust. 5b ustawy o CIT). W pozostałym zakresie sposób liczenia procentowego wskaźnika  posiadanych udziałów (akcji) w spółce (spółdzielni) pozostaje bez zmian.  

· Sposobu i momentu obliczania wartości zadłużenia spółki wobec „kwalifikowanych” wspólników (podmiotów) poprzez:


a)  doprecyzowanie , iż  pojęcie to („zadłużenie”) należy rozumieć szeroko, jako obejmujące swoim zakresem zadłużenie podatnika wobec powiązanych z nim podmiotów także z innych tytułów niż  pożyczka  

b)  poszerzenie kręgu podmiotów branych pod uwagę przy obliczaniu zadłużenia spółki o wszystkie podmioty posiadające pośrednio co najmniej 25% jej udziałów (akcji)  

Już na gruncie dotychczasowych przepisów o niedostatecznej kapitalizacji przy obliczeniu wartości zadłużenia spółki należało uwzględniać zadłużenie wobec niektórych podmiotów  powiązanych ze spółką w sposób pośredni tj. wobec podmiotów posiadających 25% udziałów  w kapitale „kwalifikowanego” wspólnika spółki, która otrzymała pożyczkę. Na podstawie ustawy zmieniającej krąg ten został poszerzony o  wszystkie podmioty posiadające w spółce, która zaciągnęła pożyczkę udział pośredni w wysokości co najmniej 25%.

Wskaźniki i stawki

Kalkulatory

c) zmianę momentu, na który liczona jest wartość zadłużenia

Znowelizowane przepisy przewidują, że wartość tego zadłużenia będzie ustalana  na ostatni  dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek od pożyczki, a nie, jak dotychczas,  na dzień zapłaty tych odsetek.  Z miana  ta eliminuje konieczność każdorazowego badania stanu  zadłużenia spółki wobec „kwalifikowanych” wspólników (podmiotów), jeżeli odsetki  wypłacane są częściej niż raz w miesiącu lub z tytułu  więcej niż jednej pożyczki zaciągniętej  u „kwalifikowanego” wspólnika (podmiotu).

Przykład 1
Spółka  z o.o. zaciągnęła trzy pożyczki od „kwalifikowanych” wspólników (podmiotów).  Odsetki od każdej z tych pożyczek płatne są w okresach miesięcznych. Termin płatności  odsetek przypada odpowiednio na 10 - ty, 15 - ty i 25 - ty  dzień każdego miesiąca.  Na podstawie  dotychczasowych przepisów spółka, która zaciągnęła pożyczki zobowiązana była do ustalania stanu zadłużenia  wobec „kwalifikowanych” wspólników (podmiotów)  na każdy ze wskazanych dni zapłaty odsetek tj. 3 razy w ciągu miesiąca. Na podstawie znowelizowanych  przepisów wartość zadłużenia brana pod uwagę przy ustalaniu limitu odsetek zaliczanych do  kosztów podatkowych obliczana będzie tylko raz w stosunku do wszystkich tych płatności.  Wartość ta będzie obliczana na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek.  

d)  pomniejszanie wartości zadłużenia spółki o wartość pożyczek udzielonych przez spółkę jej „kwalifikowanym” wspólnikom (podmiotom powiązanym, o których mowa w art. 16 ust. 1 p kt 60 i 61 ustawy o CIT)  

Stanowi o tym dodany przepis art. 16 ust. 7g ustawy o CIT .  W konsekwencji  „ wartość zadłużenia” brana pod uwagę przy ustalaniu limitu odsetek zaliczanych do kosztów uzyskani a  przychodów zgodnie z art. 16  u st . 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT będzie wartością  „netto”,  stanowiącą różnicę między wartością  zadłużenia spółki wobec „kwalifikowanych”  wspólników (podmiotów) a wartością pożyczek udzielonych tym wspólnikom (podmiotom)  przez spółkę.

· Sposobu obliczania limitu odsetek zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów poprzez:  


a) odejście od  wartości  kapitału zakładowego jako miernika branego pod uwagę  przy obliczaniu tego limitu na rzecz odniesienia się do kapitału własnego spółki z  jednoczesną zmianą wskaźnika wartości zadłużenia do wysokości  kapitału z 1:3  na 1:1

Dotychczasowe przepisy art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61  ustawy o CIT uzależniały możliwość  zaliczania do podatkowych kosztów odsetek od pożyczek udzielonych podatnikom od  stopnia, w jakim zadłużenie tych podatników przekracza trzykrotną wartość kapitału  zakładowego spółki. Uwzględniając jednak fakt, iż wysokość kapitału zakładowego nie jest  wartością oddającą rzeczywistą wartość posiadanego przez spółkę majątku, ustawodawca  odstąpił od kryterium „kapitału zakładowego” (z pewnymi wyłączeniami) i zastąpił je kryterium wysokości kapitałów własnych podatnika (z pewnymi wyłączeniami).

W związku jednak z tym, iż kapitał zakładowy jest tylko jednym z kapitałów uwzględnianych w „kapitałach własnych”, obowiązujący dotychczas wskaźnik kapitału do zadłużenia wynoszący 1:3 zastąpiono wskaźnikiem 1:1. Należy pamiętać, że wskaźnik ten odnosi się tylko do zadłużenia podatnika (spółki albo spółdzielni) wobec podmiotów „kwalifikowanych”, powiązanych z nim w sposób bezpośredni i pośredni, a nie wobec wszystkich kontrahentów podatnika. Nie uwzględnia on zatem zadłużenia podatnika wobec innych podmiotów. 

Zgodnie z dodanym art. 16 ust. 7h ustawy o CIT wartość kapitału własnego określa się na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek od pożyczek z pominięciem jednak wartości kapitałów z aktualizacji wyceny oraz części kapitału własnego pochodzącego z otrzymanych pożyczek podporządkowanych. Wartość tę pomniejsza się o wartość kapitału zakładowego spółki lub funduszu udziałowego w spółdzielni, jaka nie została na ten kapitał lub fundusz faktycznie przekazana lub jaka została pokryta wierzytelnościami z tytułu pożyczek oraz z tytułu odsetek od tych pożyczek, przysługującymi wspólnikom wobec tej spółki lub członkom wobec tej spółdzielni, a także jaka została pokryta wkładami w postaci wartości niematerialnych lub prawnych , od których nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a - 16m 

b) doprecyzowanie sposobu obliczania, jaka część odsetek od pożyczki nie podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów

Nowy zapis precyzuje także, iż wysokość odsetek od pożyczki, niepodlegających zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów ustala się w oparciu o proporcję, w jakiej (i) wartość zadłużenia przekraczająca wartość kapitału własnego spółki pozostaje do (ii) całkowitej kwoty zadłużenia wobec „kwalifikowanych” podmiotów (o których mowa odpowiednio w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT).

Przykład 2

Spółka z o.o. zaciągnęła w marcu 2015 r. trzyletnią pożyczkę w kwocie 10.000.000 zł od udziałowca posiadającego 51% jej udziałów. Oprocentowanie tej pożyczki ustalono na 5% (stałe). Spłata pożyczki wraz z odsetkami dokonywana jest w okresach miesięcznych (do 10. dnia każdego miesiąca). W kwietniu 2015 r. kwota odsetek do zapłaty wynosi 41.666 zł. Oprócz tej pożyczki spółka posiada w stosunku do tego samego udziałowca inne zobowiązania opiewające na kwotę 2.600.000 zł.

Łączna wartość zadłużenia spółki z o.o. brana pod uwagę przy ustalaniu limitu odsetek zaliczanych do kosztów podatkowych na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT na dzień 31.03.2015 r. wynosi 12 .600.000 zł . Kapitały własne spółki z o.o. wynoszą 4.0 00.000 zł.

W przedstawionym przykładzie spółka z o.o. nie będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kwoty 28.437 zł , obliczonej w następujący sposób:
a) wartość zadłużenia przekraczająca kwotę kapitałów własnych wynosi: 12.600.000 zł [zadłużenie] – 4.000.000 zł [kapitały własne] = 8.600.000 zł
b) proporcja wartości zadłużenia przekraczającego kwotę kapitałów własnych (a) do całkowitej kwoty zadłużenia wobec „kwalifikowanych” wspólników wynosi:  8.600.000 zł / 12.600.000 zł [zadłużenie] = 0,6825
c) wysokość odsetek niepodlegających zaliczeniu do kosztów podatkowych wynosi: 41.666 zł [odsetki od pożyczki] x 0,6825 [proporcja] = 28.437 zł .

· Doprecyzowania definicji pożyczki

Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu art. 16 ust. 7b ustawy o CIT przez pożyczkę będzie rozumieć się każdą umowę, w której dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy. Przez pożyczkę tę rozumieć się będzie także kredyt , emisję papierów wartościowych o charakterze dłużnym, depozyt nieprawidłowy lub lokatę. Za pożyczkę nie będzie natomiast uważać się pochodnych instrumentów finansowych.

· Zdefiniowania pojęcia odsetek

Przez odsetki od pożyczki rozumieć się będzie wszelkie poniesione na rzecz pożyczkodawcy koszty związane z uzyskaniem i korzystaniem z pożyczki (odsetki, opłaty, prowizje, premie), a także opłaty z tytułu opóźnionej zapłaty zobowiązań. Stanowi o tym przepis art. 15c ust. 8 ustawy o CIT.

I. 3. Regulacje przejściowe – art. 7 ust. 1 i art. 12 ustawy zmieniającej   

Uwaga!
Do odsetek od pożyczek (kredytów) w przypadku których kwota udzielonej podatnikowi pożyczki (kredytu) została temu podatnikowi faktycznie przekazana przed 1 stycznia 2015 r. stosuje się przepisy art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 oraz ust. 6 ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym do końca 2014 r. (art. 7 ust. 1 ustawy zmieniającej). Nie jest zatem w tym zakresie wystarczające np. samo zawarcie umowy pożyczki. Warunkiem stosowania dotychczasowych regulacji jest faktyczne otrzymanie kwoty pożyczki przed 1 stycznia 2015 r.
Ponadto przepisy w brzmieniu dotychczasowym, zgodnie z art. 12 ustawy zmieniającej, stosują podatnicy kontynuujący działalność, u których rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym – jednakże tylko do końca ich roku podatkowego rozpoczętego w 20 14 r. 

Przykład 3
Sp. z o.o. , której rok podatkowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym zawarła w dniu 16 grudnia 2014 r. umowę pożyczki ze wspólnikiem posiadającym (bezpośrednio) 80% jej udziałów. Kwota pożyczki została spółce przekazana w tym samym dniu. Odsetki od tej pożyczki będą spłacane kwartalnie. Do odsetek od tej pożyczki zastosowanie znajdą przepisy art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 oraz ust. 6 ustawy o CIT w brzmieniu dotychczasowym, tj. obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 r.*

* Chyba, że podatnik wybierze stosowanie metody alternatywnej na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy zmieniającej (o której niżej)

Przykład 4
Sp. z o.o. , której rok podatkowy nie jest tożsamy z rokiem kalendarzowym i trwa od kwietnia do marca zawarła w dniu 16 grudnia 2014 r. umowę pożyczki ze wspólnikiem posiadającym (bezpośrednio) 60% jej udziałów. Kwota pożyczki została spółce przekazana w tym samym dniu. Odsetki od tej pożyczki będą spłacane miesięcznie. Do odsetek od tej pożyczki również znajdą zastosowanie przepisy art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 oraz ust. 6 ustawy o C IT w brzmieniu dotychczasowym. *

Przykład 5
Sp. z o.o. zawiązana w 2011 r., której rok podatkowy nie jest tożsamy z rokiem kalendarzowym i trwa od kwietnia do marca zawarła w dniu 8 stycznia 2015 r. umowę pożyczki ze wspólnikiem posiadającym (bezpośrednio) 60% jej udziałów. Kwota pożyczki została spółce przekazana w tym samym dniu. Odsetki od tej pożyczki będą spłacane miesięcznie. Do odsetek od tej pożyczki przepisy o niedostatecznej kapitalizacji w brzmieniu dotychczasowym stosowane będą tylko do końca jej bieżącego roku podatkowego tj. do 31 marca 2015 r. (na podstawie art. 12 ustawy zmieniającej w związku z jej art. 7 ust. 1). Natomiast do odsetek od tej pożyczki spłacanych po 31 marca 2015 r. zastosowanie znajdą przepisy o niedostatecznej kapitalizacji w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą.**
** Chyba, że podatnik wybierze stosowanie metody alternatywnej (o której niżej).

Przykład 6
Sp. z o.o. zawiązana w 2011 r., której rok podatkowy nie jest tożsamy z rokiem kalendarzowym i trwa od kwietnia do marca zawarła w dniu 8 stycznia 2015 r. umowę pożyczki ze wspólnikiem posiadającym pośrednio 30% jej udziałów. Kwota pożyczki została spółce przekazana w tym samym dniu. Odsetki od tej pożyczki będą spłacane miesięcznie. Do odsetek o d tej pożyczki spłacanych do końca bieżącego roku podatkowego spółki tj. do dnia 31 marca 2015 r. ograniczenia w zaliczaniu tych odsetek do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT, w ogóle nie będą stosowane. Wynika to z faktu, iż pożyczki udzielił podatnikowi podmiot nie będący „kwalifikowanym” wspólnikiem w świetle dotychczas obowiązującej regulacji. Jednakże przepisy o niedostatecznej kapitalizacji (wynikające z nich ograniczenia) stosowane będą do odsetek o d tej pożyczki spłacanych po 31 marca 2015 r. **

II. Rozwiązanie alternatywne w stosunku do przepisów o niedostatecznej kapitalizacji - nowe regulacje od 2015 r. 

Poza dokonaniem zmian w przepisach o niedostatecznej kapitalizacji ustawa zmieniająca wprowadza do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych , alternatywną w stosunku do tych przepisów, regulację limitującą wysokość odsetek zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów. Regulacja ta zawarta jest w art. 15c ustawy o CIT.

W przypadku uznania przez podatnika (będącego spółką lub spółdzielnią), że obecne zasady oparte na relacji między kapitałem a zadłużeniem wobec podmiotów powiązanych nie odpowiadają specyfice prowadzonej działalności gospodarczej i przez to wypaczają wynik podatkowy, podatnik ma prawo wyboru innego rozwiązania, limitującego wysokość odsetek jaka może zostać przez podatnika zaliczona w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów. Limit ten ustalany będzie w oparciu o określony procent (zmienny – aktualnie, tj. na dzień 9.01.2015 r. wynoszący 3,25) wartości podatkowej aktywów podatnika oraz w oparciu o wysokość osiągniętego za dany rok podatkowy zysku operacyjnego (do wysokości 50% tego zysku). Odsetki przewyższające ten limit będą mogły, co do zasady, zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w następnych, kolejnych 5-ciu latach podatkowych , w granicach limitu obowiązującego w każdym z tych lat. 

Regulacja zawarta w art. 15c ustawy o CIT jest ALTERNATYWĄ dla stosowania przepisów o niedostatecznej kapitalizacji. Zatem nie stosuje się jej, gdy nie zachodzą relacje, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 lub 61 ustawy o CIT tj. gdy spółka nie otrzymała pożyczki od podmiotu powiązanego, o którym mowa w tych przepisach.  

· Zakres podmiotowy i przedmiotowy

Nowe zasady, określone w art. 15c ustawy o CIT, stosuje się do tej samej grupy podatników, co w przypadku przepisów o niedostatecznej kapitalizacji tj. do spółek i spółdzielni. Wspólna dla obu regulacji jest również definicja „pożyczki”, jak i definicja „odsetek od pożyczki”. 

Pożyczka - każda umowa, w której dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy; przez pożyczkę tę rozumie się także kredyt, emisję papierów wartościowych o charakterze dłużnym, depozyt nieprawidłowy lub lokatę; pochodnych instrumentów finansowych nie uważa się za pożyczkę w rozumieniu tego przepisu. 

Odsetki od pożyczki - wszelkie poniesione na rzecz pożyczkodawcy koszty związane z  uzyskaniem i korzystaniem z pożyczki, o której mowa  art. 16 ust. 7b (odsetki, opłaty,  prowizje, premie), a także opłaty z tytułu opóźnionej zapłaty zobowiązań  uzyskania przychodów w następnych, kolejnych 5-ciu latach podatkowych, w granicach limitu obowiązującego w każdym z tych lat.

I tak, spółka lub spółdzielnia, która otrzymała pożyczkę, od podmiotów, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT , może nie stosować wynikających z tych przepisów ograniczeń w zaliczaniu odsetek od takiej pożyczki do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli zdecyduje o stosowaniu zasad określonych w art. 15c u stawy o CIT.

O wyborze stosowania tych zasad spółki i spółdzielnie są obowiązane zawiadomić, w formie pisemnej, właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego. Jeżeli podatnik otrzymał pożyczkę od podmiotu „kwalifikowanego” w trakcie roku podatkowego może wybrać stosowanie zasad określonych w art. 15c ustawy o CIT, pod warunkiem zawiadomienia o tym wyborze właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy takiej pożyczki (o ile wcześniej nie stosował tych przepisów). W takim jednak przypadku podatnik zobowiązany jest stosować te zasady przez cały rok podatkowy, w którym otrzymał tą pożyczkę i nie krócej niż przez trzy następujące po sobie lata podatkowe. W przypadku, gdy w związku z otrzymaniem w trakcie roku podatkowego pożyczki od powiązanego podmiotu „kwalifikowanego” podatnik nie zdecyduje się na stosowanie regulacji zawartej w art. 15c ustawy o CIT w roku otrzymania tej pożyczki, może zdecydować o wyborze metody określonej w tym przepisie w kolejnych latach podatkowych – o ile w tych latach wciąż spłaca odsetki od tej pożyczki. O wyborze stosowania tej metody w innym roku niż rok otrzymania pożyczki podatnik musi zawiadomić w formie pisemnej, właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego (zgodnie z ust. 1 art. 15c ustawy o CIT).

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ecovis System Rewident Sp. z o.o.

Ecovis System Rewident Sp. z o.o. to niezawodny partner dostarczający kompleksowe rozwiązania z zakresu audytu, księgowości, doradztwa podatkowego oraz kadr i płac. Firma istnieje na polskim rynku od 1995 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama