Kategorie

Opodatkowanie CIT dywidend wypłacanych podmiotom krajowym

Opodatkowanie CIT dywidend wypłacanych podmiotom krajowym
Opodatkowanie CIT dywidend wypłacanych podmiotom krajowym
Fotolia
CIT od dywidend. Zyski z dywidend wypłacanych odbiorcom posiadającym status spółki w rozumieniu ustawy o CIT, mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Regulacje na gruncie tej ustawy nie są jednolite w odniesieniu do poszczególnych podmiotów, dlatego warto im się bliżej przyjrzeć.

Dywidendy wypłacane na rzecz osób prawnych

Zgodnie z art. 7b ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, dywidenda uznawana jest za przychód z zysków kapitałowych. Natomiast podatek dochodowy od przychodów z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski wynosi 19% uzyskanego przychodu. Płatnikiem tego podatku są podmioty, które dokonują wypłat dywidend. W dniu dokonania wypłaty są one obowiązane do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od tych wypłat i przekazania go do właściwego urzędu skarbowego w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym go pobrano. Ponadto, do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek podatkowy płatnik powinien przesłać do organu podatkowego deklarację CIT – 6R.

Zwolnienie z opodatkowania dywidend wypłacanych na rzecz podmiotów krajowych

Na gruncie art. 22 ust. 4 ustawy o CIT, dochody z dywidend, mogą podlegać zwolnieniu od podatku, z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariuszy z tytułu udziału w zyskach spółek komandytowych i spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP, po łącznym spełnieniu poniżej wymienionych warunków:

 1. wypłacającym dywidendę jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jest spółka podlegająca w Polsce lub w innym niż Polska państwie członkowskim UE lub w innym państwie należącym do EOG, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
 3. spółka uzyskująca dochody z dywidend posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej dywidendy – nieprzerwanie przez okres 2 lat, a posiadanie to wynika z tytułu własności,
 4. spółka uzyskująca dochody z dywidend nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres 2 lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji) przez spółkę osiągającą dochody (przychody) z tytułu dywidend, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji) nieprzerwanie przez okres 2 lat spółka będąca odbiorcą dywidendy, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) z dywidendy w wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia.

Zwolnienia nie stosuje się, jeśli skorzystanie ze zwolnienia określonego w tych przepisach było sprzeczne w danych okolicznościach z przedmiotem lub celem tych przepisów bądź głównym lub jednym z głównych celów dokonania transakcji lub innej czynności albo wielu transakcji lub innych czynności, a sposób działania był sztuczny.

Zgodnie z przepisami ustawy o CIT, sposób działania nie jest sztuczny, jeżeli na podstawie istniejących okoliczności należy przyjąć, że podmiot działający rozsądnie i kierujący się zgodnymi z prawem celami zastosowałby ten sposób działania w dominującej mierze z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych.

Możliwość zwolnienia wypłacanej dywidendy z opodatkowania uzależnione jest od podjęcia przez płatnika aktywności w zakresie udowodnienia spełnienia przez podatnika warunków do zastosowania zwolnienia na podstawie omówionego przepisu. Kwestię obowiązków płatników w tym zakresie reguluje art. 26 ustawy o CIT.

Co do zasady zakres obowiązków płatnika uzależniony został od tego, czy wypłacane należności przekraczają kwotę 2 mln PLN.

W przypadku wypłaty dywidendy do kwoty 2 mln PLN, pierwszym z warunków niepobrania podatku jest obowiązek dochowania należytej staranności przy weryfikowaniu warunków zastosowania zwolnienia (art. 26 ust. 1 ustawy o CIT).

Kolejne warunki niepobrania podatku z tytułu dywidendy wypłacanej na rzecz krajowego podmiotu na podstawie omówionych przepisów reguluje art. 26 ust. 1f ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem, płatnicy, którzy dokonują wypłat stosują zwolnienie pod warunkiem uzyskania od podatnika sporządzonego na piśmie oświadczenia, że w stosunku do wypłacanych należności spełnione zostały warunki, o których mowa w art. 22 ust. 4 pkt 4 ustawy o CIT.

Wobec powyższego, w celu zastosowania zwolnienia, płatnik ma obowiązek uzyskania od spółki mającej siedzibę na terytorium kraju, na rzecz której wypłacana jest dywidenda, pisemnego oświadczenia, że spółka ta nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Uwaga!
Omówione powyżej warunki nie będą tożsame w przypadku wypłaty dywidendy na rzecz podatników z siedzibą poza terytorium RP. W takim przypadku poza wskazanymi warunkami, płatnik powinien posiadać również certyfikat rezydencji podatkowej odbiorcy należności, stosownie do art. 26 ust. 1c ustawy o CIT.

Natomiast jeżeli łączna kwota należności wypłacanych z tytułów dywidend przekracza wartość 2 mln zł, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami są obowiązane jako płatnicy co do zasady pobrać, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat według 19% stawki podatku od nadwyżki ponad kwotę 2 mln, bez uwzględniania zwolnień wynikających z przepisów szczególnych.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31.12. 2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2020 poz. 2421) – zastosowanie przepisu art. 26 ust. 2e podlega czasowemu wyłączeniu w przypadku dokonywanych do dnia 30 czerwca 2021 r. wypłat należności m.in. z tytułu dywidend, pod warunkiem spełnienia przesłanek do zastosowania zwolnienia. Wyłączenie lub ograniczenie stosowania przepisu art. 26 ust 2e ulega cyklicznemu wydłużaniu i zgodnie z opublikowanym dnia 11.06.2021 r. projektem nowelizacji rozporządzenia, Ministerstwo Finansów planuje kolejne odroczenie tego terminu do dnia 31.12.2021 r.

Jak wskazano w ustawie o CIT, przy weryfikacji warunków zwolnienia z podatku, wynikających z przepisów szczególnych, płatnik jest obowiązany do dochowania należytej staranności. Objawia się ona m.in. w powinności ustalenia czy uzyskująca dywidendy spółka jest w stosunku do nich podatnikiem oraz czy prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju siedziby. Przy ocenie dochowania należytej staranności uwzględnia się charakter oraz skalę działalności prowadzonej przez płatnika.

Podsumowując, w obecnym stanie prawnym dokonując wypłaty dywidendy na rzecz podatnika posiadającego siedzibę w Polsce, niezależnie od kwoty wypłacanej dywidendy, chcąc skorzystać ze zwolnienia należy dochować należytą staranność przy weryfikacji warunków zastosowania zwolnienia oraz pozyskać pisemne oświadczenie od odbiorcy dywidendy, potwierdzające, że odbiorca – udziałowiec/ akcjonariusz nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Zwolnienie dla wspólników spółek komandytowych

Dotychczas wypłata z zysku spółki komandytowej pozostawała neutralna. Podatek dochodowy ustalany był wyłącznie na poziomie wspólników od dochodu w części przypadającej na tego wspólnika.

Nowelizacja ustawy o CIT wprowadziła zmiany, zgodnie z którymi począwszy od stycznia 2021 r. (względnie maja 2021 r.) spółka komandytowa stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o CIT w nowym brzmieniu ma również zastosowanie do spółek komandytowych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W chwili obecnej zyski ze spółek komandytowych nie są już zyskami wspólników z działalności gospodarczej lecz są traktowane jak zyski z udziału w osobach prawnych.

Oznacza to, że od przychodu z zysku spółki komandytowej osiągniętego w danym okresie rozliczeniowym, podatnik (wspólnik spółki komandytowej) zapłaci 19% podatek dochodowy z zysków kapitałowych (art. 22 ust. 1 ustawy o CIT).

Obowiązek poboru podatku, co do zasady spoczywa na spółce jako płatniku podatku.

Zyski komplementariusza

Natomiast zgodnie z art. 22 ust. 1a ustawy o CIT, zryczałtowany podatek według stawki 19%, od przychodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej, pomniejsza się o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału komplementariusza w zysku tej spółki i podatku należnego od dochodu tej spółki, obliczonego zgodnie z art. 19, za rok podatkowy, z którego przychód z tytułu udziału w zysku został uzyskany.

Zastrzec należy, że kwota pomniejszenia, o którym mowa w ust. 1a, nie może przekroczyć kwoty podatku obliczonego według stawki 19% (art. 22 ust. 1b ustawy o CIT).

W efekcie tego przepisu obciążenie finansowe z tytułu podatku dochodowego po stronie komplementariusza pozostanie na tym samym poziomie, co przed zmianą przepisów. Komplementariusz będzie mógł odliczyć podatek CIT zapłacony przez spółkę komandytową, przypadający na niego stosownie do udziału w zysku.

Zmieni się jednak poziom opodatkowania drugiego wspólnika – komandytariusza.

Zyski komandytariusza

Zwalnia się od podatku dochodowego kwotę stanowiącą 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie więcej jednak niż 60 000 zł w roku podatkowym odrębnie z tytułu udziału w zyskach w każdej takiej spółce komandytowej, w której podatnik jest komandytariuszem (art. 22 ust. 4e ustawy o CIT).

Zwolnienie przewidziane dla komandytariusza uwarunkowane jest od spełnienia przesłanek, o których mowa w art. 22 ust. 4f ustawy o CIT.

Zwolnienia, o którym mowa w ust. 4e, nie stosuje się do komandytariusza spółki komandytowej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:

 1. posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej lub
 2. jest członkiem zarządu:
  1. spółki posiadającej osobowość prawną lub spółki kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej, lub
  2. spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej, lub

jest podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 z członkiem zarządu lub wspólnikiem spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej.

Obowiązki płatnika

W stosunku do wypłaty zysku komplementariusza, spółka jako płatnik jest zobowiązana pobrać podatek, po uwzględnieniu odliczenia, o którym mowa w art. 22 ust. 1a (por. art. 26 ust. 1 ustawy o CIT).

W odniesieniu do możliwości zastosowania zwolnienia w stosunku do zysku wypłacanego komandytariuszowi, spółka jako płatnik jest zobowiązana do dochowania należytej staranności przy weryfikowaniu możliwości zastosowania zwolnienia.

Przepis art. 26 ustawy o CIT nie nakłada na spółki jako płatników dodatkowych warunków do stosowania omawianych zwolnień.

Zwolnienie dochodów z zysku w spółce jawnej

Po 1 stycznia 2021 r., jeżeli spółka jawna, której wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne nie dochowa warunków, o których mowa w art. 1 ust. 3 ustawy o CIT, stanie się podatnikiem CIT.

W takim przypadku zyski wypłacane na rzecz wspólników będą traktowane jako zyski z tytułu udziałów w osobie prawnej.

Przepisy art. 22 oraz 26 ustawy o CIT nie zawierają szczególnych uregulowań w odniesieniu do podatników będących wspólnikami spółek jawnych.

Oznacza to, że wspólnik (inna spółka będąca podatnikiem CIT) uzyskujący zysk z udziału w takiej spółce będzie zobowiązany zapłacić 19% podatek.

Zasady oraz warunki zwolnienia tego przychodu z opodatkowania wynikają również z art. 22 ust. 2 ustawy o CIT i art. 26 tej ustawy.

Katarzyna Kliszczewska, TAXEO Komorniczak i Wspólnicy sp. k.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  21 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Wiążące polecenie dotyczące prowadzenia spraw w grupie spółek

  Wiążące polecenie w grupie spółek. Spółka dominująca uczestnicząca w grupie spółek będzie mogła wydawać spółce zależnej wiążące polecenia – nie zawsze jednak spółka zależna będzie nimi związana. Skutki wiążącego polecenia w grupie spółek i okoliczności odmowy jego wykonania wyjaśnia Bartosz Lewandowski – aplikant radcowski z Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych.

  Będą wyjaśnienia podatkowe do Polskiego Ładu

  Polski Ład. Chcemy opublikować wyjaśnienia podatkowe, dotyczące rozwiązań wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu dla przedsiębiorców, które będą wiążące dla administracji – powiedział wiceminister finansów Jan Sarnowski podczas EKG w Katowicach

  Ekologia coraz ważniejsza w strategiach firm

  Ekologia w strategiach firm. Prawie 57% firm na świecie uważa, że pandemia przyspieszyła realizację celów środowiskowych w firmie. Instytucje finansowe i rosnące oczekiwania społeczne są głównym katalizatorem zmian – wynika z najnowszego raportu ING i EY Biznes dla klimatu. Raport o zmianie priorytetów.

  Gadżety reklamowe a koszty uzyskania przychodów

  Gadżety reklamowe a koszty. Wydatki poniesione na nabycie drobnych gadżetów z logo podatnika, które są rozdawane dobrowolnie i nieodpłatnie, stanowią wydatki reklamowe. Tego rodzaju wydatki, jako spełniające kryteria z art. 15 ust 1 ustawy o CIT, mogą być w całości uznane za koszty uzyskania przychodów. Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 17 września 2021 r.

  Kiedy można odliczyć VAT od zakupu artykułów spożywczych?

  Odliczenie VAT od artykułów spożywczych. Podatnicy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nabywają różnego rodzaju artykuły spożywcze wpływające na komfort organizowania spotkań, motywację pracowników czy postrzeganie przedsiębiorcy na rynku. Kiedy możliwe jest odliczenie VAT od tych artykułów?

  Crowdsourcing jako model wsparcia i rozwoju biznesu

  Crowdsourcing można określić jako tzw. mądrość ludu czy wiedzę tłumu. Wbrew pozorom i anglojęzycznej nazwie, zjawisko to miało swoje odzwierciedlenie w życiu społecznym już w XVIII wieku. Wtedy to brytyjski rząd ogłosił konkurs dla obywateli na opracowanie najlepszego sposobu określania dokładnej pozycji statku na morzu. Ustalono nagrodę w wys. 20 tys. funtów, a proporcjonalnie otrzymywał ją każdy, kto miał choćby minimalny udział w rozwiązanie problemu. To jedna z pierwszych sytuacji, w których pojawiła się idea crowdsourcingu. Jak wykorzystać ją we współczesnym biznesie?

  Sprzedaż firmowego laptopa osobie prywatnej a kasa fiskalna

  Sprzedaż firmowego laptopa osobie prywatnej a kasa fiskalna. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, zamierza sprzedać firmowy laptop. Czy jeżeli laptop zostanie sprzedany osobie prywatnej, konieczne będzie nabycie przez osobę fizyczną kasy fiskalnej? Dodam, że obecnie osoba ta nie ma kasy fiskalnej.

  Zakup samochodu w innym kraju UE przez podatnika zwolnionego z VAT

  Zakup samochodu a zwolnienie z VAT. Nasz klient, który korzysta ze zwolnienia z VAT ze względu na obrót, chce kupić w Niemczech, na firmę, używany samochód o wartości około 60 000 zł. Czy należy rozliczyć VAT z tego tytułu? Czy nasz klient straci prawo do zastosowania zwolnienia?

  Zakup pieca gazowego w ramach ulgi rehabilitacyjnej

  Ulga rehabilitacyjna. Czy zakup grzewczego pieca gazowego, zapewniającego ciepło w mieszkaniu oraz ciepłą, bieżącą wodę stanowi wydatek ułatwiający wykonywanie czynności życiowych, w związku z niepełnosprawnością związaną z narządami ruchu? Czy kwota tego zakupu podlega odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

  Zmiany w VAT - SLIM VAT 2

  Zmiany w VAT. 1 października 2021 r. wchodzi w życie zdecydowana większość przepisów ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe wprowadzającej tzw. pakiet SLIM VAT 2, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw 6 września 2021 r. Część zmian weszła w życie już 7 września br. Co się zmienia w rozliczeniach VAT?

  Polski Ład. Propozycje zmian w VAT

  Polski Ład, wśród licznych zmian przepisów prawa podatkowego, zawiera także nowe propozycje w zakresie ustawy o VAT, które mogą zacząć obowiązywać już od 2022 r. Oto najważniejsze zmiany w VAT w ramach Polskiego Ładu.

  Kościński o Polskim Ładzie: Zostawiamy więcej pieniędzy dla tych co zarabiają mniej

  Polski Ład. Chodzi tu o elementarną sprawiedliwość. Nie może być tak, że pracodawca który zarabia 30 tys. płaci mniejsze podatni niż pracownik co zarabia 3 tys. - mówi w wywiadzie minister finansów Tadeusz Kościński.

  Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy

  Polski Ład a klin podatkowy. Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy i podtrzymać wzrost gospodarczy; myślę, że to, co proponujemy, zda egzamin – powiedział minister finansów Tadeusz Kościński podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

  Ryczałt w 2022 r. Co zmieni Polski Ład?

  Ryczałt 2022. W ramach Polskiego Ładu mają zostać ujednolicone zasady opodatkowania przychodów z najmu lub dzierżawy. Ustawodawca planuje także zmiany w stawkach ryczałtu. Jakie nowości mogą się pojawić od przyszłego roku?

  Podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy

  Minimalny podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy, w tym MŚP, spółki Skarbu Państwa, startupy, a nawet mikrofirmy. Nowy podatek doprowadzi do znaczącej podwyżki cen wielu towarów i spowoduje ucieczkę dużych firm do innych krajów UE - ocenia Konfederacja Lewiatan.

  System viaTOLL tylko do 30 września 2021 r.

  System viaTOLL będzie działać wyłącznie do 30 września br. Od 1 października zostanie wyłączony, a jedynym systemem umożliwiającym opłacanie przejazdów ciężkich po drogach płatnych będzie system e-TOLL – powiedziała Magdalena Rzeczkowska, Szefowa Krajowej Administracji Skarbowej.

  Zasady ustalania rezydencji podatkowej

  Rezydencja podatkowa. Jak wyglądają zasady ustalania rezydencji podatkowej na podstawie objaśnień Ministerstw Finansów z 29 kwietnia 2021 r.?

  Sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej a PIT

  Odpłatne zbycie nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, która nie była środkiem trwałym i nie podlegała ujęciu w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej. Taką interpretację przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) został zaprezentowany w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego (podjętej w składzie siedmiu sędziów) z 17 lutego 2014 r. (sygn. akt II FPS 8/13). Tak samo uważają organy podatkowe, w tym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

  Minimalne wynagrodzenie otrzymuje 2,2 mln Polaków. Podwyżka już w 2022 r.

  Płaca minimalna w 2022 roku. Rząd podniósł minimalne wynagrodzenie oraz godzinową stawkę minimalną od 2022 roku. Najniższe wynagrodzenie dla zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wyniesie brutto 3010 złotych, a stawka godzinowa dla samozatrudnionych i zleceniobiorców – 19,70 złotych brutto. Obecnie w Polsce 2,2 miliona osób otrzymuje płace na poziomie minimalnego wynagrodzenia.

  Minimalny podatek dochodowy od wielkich korporacji, a obciążenie małych i średnich firm

  Minimalny podatek dochodowy. Na wzór rozwiązań stosowanych w USA czy Kanadzie, polski ustawodawca wprowadził w ramach pakietu zmian do ustaw podatkowych tzw. „Polski Ład” minimalny podatek dochodowy. Jako cel wprowadzenia nowego obciążenia Ministerstwo Finansów wskazało konieczność wsparcia gospodarki osłabionej w wyniku pandemii COVID – 19 oraz załatanie luki budżetowej powstałej w podatku dochodowym od osób prawnych.

  Korekta JPK_V7M - błędna nazwa dostawcy

  Korekta JPK_V7M. Podatnik otrzymał fakturę korygującą dotyczącą sprzedaży z czerwca 2021 r. Korekta jest na 0,00 zł i dotyczy wyłącznie zmiany danych sprzedawcy. Firma sprzedawcy się przekształciła, w związku z czym zmieniła się jego nazwa (NIP został ten sam). Czy podatnik powinien korygować JPK za czerwiec 2021 r.?

  Projekt zmian w ustawach podatkowych w ramach Polskiego Ładu

  Polski Ład a podatki. Sejm skierował do komisji projekt zmian w ustawach podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Zgłoszony przez Koalicję Obywatelską wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu nie uzyskał większości.

  Komornicze e-licytacje nieruchomości od 19 września 2021 r.

  Komornicze e-licytacje nieruchomości. Od 19 września 2021 r. zaczęły obowiązywać przepisy dotyczące możliwości sprzedaży nieruchomości w drodze komorniczej licytacji elektronicznej. Resort sprawiedliwości ocenia, że zmiana pozwoli na likwidację zmów między licytantami oraz zapewni transparentność i bezpieczeństwo postępowań.

  Windykacja należności na własną rękę, czy przez firmę windykacyjną?

  Windykacja należności. Aż 73 proc. małych i średnich przedsiębiorstw wskazuje, że firmy korzystające z profesjonalnej windykacji są postrzegane jako wiarygodne i odpowiedzialnie traktują zapłatę za swoją pracę – wynika z badania Kaczmarski Inkasso. Mimo to wiele z nich decyduje się na samodzielne dochodzenie należności od kontrahentów. Uważają, że tak będzie taniej i prościej. Jak jest naprawdę?

  Wzrosła liczba faktur przekazywanych do odzyskania

  Faktury przekazywane do odzyskania. O 1/3 zwiększyła się od sierpnia ub. r. do sierpnia 2021 r. liczba faktur przekazywanych przez przedsiębiorców do odzyskania, a średni okres przeterminowania faktur skrócił się w tym czasie od 222 do 180 dni - wynika z danych Kaczmarski Inkasso, partnera Krajowego Rejestru Długów.