REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Opodatkowanie CIT dywidend wypłacanych podmiotom krajowym

Opodatkowanie CIT dywidend wypłacanych podmiotom krajowym
Opodatkowanie CIT dywidend wypłacanych podmiotom krajowym
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

CIT od dywidend. Zyski z dywidend wypłacanych odbiorcom posiadającym status spółki w rozumieniu ustawy o CIT, mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Regulacje na gruncie tej ustawy nie są jednolite w odniesieniu do poszczególnych podmiotów, dlatego warto im się bliżej przyjrzeć.

Dywidendy wypłacane na rzecz osób prawnych

Zgodnie z art. 7b ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, dywidenda uznawana jest za przychód z zysków kapitałowych. Natomiast podatek dochodowy od przychodów z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski wynosi 19% uzyskanego przychodu. Płatnikiem tego podatku są podmioty, które dokonują wypłat dywidend. W dniu dokonania wypłaty są one obowiązane do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od tych wypłat i przekazania go do właściwego urzędu skarbowego w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym go pobrano. Ponadto, do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek podatkowy płatnik powinien przesłać do organu podatkowego deklarację CIT – 6R.

REKLAMA

Autopromocja

Zwolnienie z opodatkowania dywidend wypłacanych na rzecz podmiotów krajowych

Na gruncie art. 22 ust. 4 ustawy o CIT, dochody z dywidend, mogą podlegać zwolnieniu od podatku, z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariuszy z tytułu udziału w zyskach spółek komandytowych i spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP, po łącznym spełnieniu poniżej wymienionych warunków:

 1. wypłacającym dywidendę jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jest spółka podlegająca w Polsce lub w innym niż Polska państwie członkowskim UE lub w innym państwie należącym do EOG, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
 3. spółka uzyskująca dochody z dywidend posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej dywidendy – nieprzerwanie przez okres 2 lat, a posiadanie to wynika z tytułu własności,
 4. spółka uzyskująca dochody z dywidend nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres 2 lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji) przez spółkę osiągającą dochody (przychody) z tytułu dywidend, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji) nieprzerwanie przez okres 2 lat spółka będąca odbiorcą dywidendy, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) z dywidendy w wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia.

Zwolnienia nie stosuje się, jeśli skorzystanie ze zwolnienia określonego w tych przepisach było sprzeczne w danych okolicznościach z przedmiotem lub celem tych przepisów bądź głównym lub jednym z głównych celów dokonania transakcji lub innej czynności albo wielu transakcji lub innych czynności, a sposób działania był sztuczny.

Zgodnie z przepisami ustawy o CIT, sposób działania nie jest sztuczny, jeżeli na podstawie istniejących okoliczności należy przyjąć, że podmiot działający rozsądnie i kierujący się zgodnymi z prawem celami zastosowałby ten sposób działania w dominującej mierze z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Możliwość zwolnienia wypłacanej dywidendy z opodatkowania uzależnione jest od podjęcia przez płatnika aktywności w zakresie udowodnienia spełnienia przez podatnika warunków do zastosowania zwolnienia na podstawie omówionego przepisu. Kwestię obowiązków płatników w tym zakresie reguluje art. 26 ustawy o CIT.

Co do zasady zakres obowiązków płatnika uzależniony został od tego, czy wypłacane należności przekraczają kwotę 2 mln PLN.

W przypadku wypłaty dywidendy do kwoty 2 mln PLN, pierwszym z warunków niepobrania podatku jest obowiązek dochowania należytej staranności przy weryfikowaniu warunków zastosowania zwolnienia (art. 26 ust. 1 ustawy o CIT).

Kolejne warunki niepobrania podatku z tytułu dywidendy wypłacanej na rzecz krajowego podmiotu na podstawie omówionych przepisów reguluje art. 26 ust. 1f ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem, płatnicy, którzy dokonują wypłat stosują zwolnienie pod warunkiem uzyskania od podatnika sporządzonego na piśmie oświadczenia, że w stosunku do wypłacanych należności spełnione zostały warunki, o których mowa w art. 22 ust. 4 pkt 4 ustawy o CIT.

REKLAMA

Wobec powyższego, w celu zastosowania zwolnienia, płatnik ma obowiązek uzyskania od spółki mającej siedzibę na terytorium kraju, na rzecz której wypłacana jest dywidenda, pisemnego oświadczenia, że spółka ta nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Uwaga!
Omówione powyżej warunki nie będą tożsame w przypadku wypłaty dywidendy na rzecz podatników z siedzibą poza terytorium RP. W takim przypadku poza wskazanymi warunkami, płatnik powinien posiadać również certyfikat rezydencji podatkowej odbiorcy należności, stosownie do art. 26 ust. 1c ustawy o CIT.

Natomiast jeżeli łączna kwota należności wypłacanych z tytułów dywidend przekracza wartość 2 mln zł, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami są obowiązane jako płatnicy co do zasady pobrać, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat według 19% stawki podatku od nadwyżki ponad kwotę 2 mln, bez uwzględniania zwolnień wynikających z przepisów szczególnych.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31.12. 2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2020 poz. 2421) – zastosowanie przepisu art. 26 ust. 2e podlega czasowemu wyłączeniu w przypadku dokonywanych do dnia 30 czerwca 2021 r. wypłat należności m.in. z tytułu dywidend, pod warunkiem spełnienia przesłanek do zastosowania zwolnienia. Wyłączenie lub ograniczenie stosowania przepisu art. 26 ust 2e ulega cyklicznemu wydłużaniu i zgodnie z opublikowanym dnia 11.06.2021 r. projektem nowelizacji rozporządzenia, Ministerstwo Finansów planuje kolejne odroczenie tego terminu do dnia 31.12.2021 r.

Jak wskazano w ustawie o CIT, przy weryfikacji warunków zwolnienia z podatku, wynikających z przepisów szczególnych, płatnik jest obowiązany do dochowania należytej staranności. Objawia się ona m.in. w powinności ustalenia czy uzyskująca dywidendy spółka jest w stosunku do nich podatnikiem oraz czy prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju siedziby. Przy ocenie dochowania należytej staranności uwzględnia się charakter oraz skalę działalności prowadzonej przez płatnika.

Podsumowując, w obecnym stanie prawnym dokonując wypłaty dywidendy na rzecz podatnika posiadającego siedzibę w Polsce, niezależnie od kwoty wypłacanej dywidendy, chcąc skorzystać ze zwolnienia należy dochować należytą staranność przy weryfikacji warunków zastosowania zwolnienia oraz pozyskać pisemne oświadczenie od odbiorcy dywidendy, potwierdzające, że odbiorca – udziałowiec/ akcjonariusz nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Zwolnienie dla wspólników spółek komandytowych

Dotychczas wypłata z zysku spółki komandytowej pozostawała neutralna. Podatek dochodowy ustalany był wyłącznie na poziomie wspólników od dochodu w części przypadającej na tego wspólnika.

Nowelizacja ustawy o CIT wprowadziła zmiany, zgodnie z którymi począwszy od stycznia 2021 r. (względnie maja 2021 r.) spółka komandytowa stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o CIT w nowym brzmieniu ma również zastosowanie do spółek komandytowych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W chwili obecnej zyski ze spółek komandytowych nie są już zyskami wspólników z działalności gospodarczej lecz są traktowane jak zyski z udziału w osobach prawnych.

Oznacza to, że od przychodu z zysku spółki komandytowej osiągniętego w danym okresie rozliczeniowym, podatnik (wspólnik spółki komandytowej) zapłaci 19% podatek dochodowy z zysków kapitałowych (art. 22 ust. 1 ustawy o CIT).

Obowiązek poboru podatku, co do zasady spoczywa na spółce jako płatniku podatku.

Zyski komplementariusza

Natomiast zgodnie z art. 22 ust. 1a ustawy o CIT, zryczałtowany podatek według stawki 19%, od przychodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej, pomniejsza się o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału komplementariusza w zysku tej spółki i podatku należnego od dochodu tej spółki, obliczonego zgodnie z art. 19, za rok podatkowy, z którego przychód z tytułu udziału w zysku został uzyskany.

Zastrzec należy, że kwota pomniejszenia, o którym mowa w ust. 1a, nie może przekroczyć kwoty podatku obliczonego według stawki 19% (art. 22 ust. 1b ustawy o CIT).

W efekcie tego przepisu obciążenie finansowe z tytułu podatku dochodowego po stronie komplementariusza pozostanie na tym samym poziomie, co przed zmianą przepisów. Komplementariusz będzie mógł odliczyć podatek CIT zapłacony przez spółkę komandytową, przypadający na niego stosownie do udziału w zysku.

Zmieni się jednak poziom opodatkowania drugiego wspólnika – komandytariusza.

Zyski komandytariusza

Zwalnia się od podatku dochodowego kwotę stanowiącą 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie więcej jednak niż 60 000 zł w roku podatkowym odrębnie z tytułu udziału w zyskach w każdej takiej spółce komandytowej, w której podatnik jest komandytariuszem (art. 22 ust. 4e ustawy o CIT).

Zwolnienie przewidziane dla komandytariusza uwarunkowane jest od spełnienia przesłanek, o których mowa w art. 22 ust. 4f ustawy o CIT.

Zwolnienia, o którym mowa w ust. 4e, nie stosuje się do komandytariusza spółki komandytowej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:

 1. posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej lub
 2. jest członkiem zarządu:
  1. spółki posiadającej osobowość prawną lub spółki kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej, lub
  2. spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej, lub

jest podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 z członkiem zarządu lub wspólnikiem spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej.

Obowiązki płatnika

W stosunku do wypłaty zysku komplementariusza, spółka jako płatnik jest zobowiązana pobrać podatek, po uwzględnieniu odliczenia, o którym mowa w art. 22 ust. 1a (por. art. 26 ust. 1 ustawy o CIT).

W odniesieniu do możliwości zastosowania zwolnienia w stosunku do zysku wypłacanego komandytariuszowi, spółka jako płatnik jest zobowiązana do dochowania należytej staranności przy weryfikowaniu możliwości zastosowania zwolnienia.

Przepis art. 26 ustawy o CIT nie nakłada na spółki jako płatników dodatkowych warunków do stosowania omawianych zwolnień.

Zwolnienie dochodów z zysku w spółce jawnej

Po 1 stycznia 2021 r., jeżeli spółka jawna, której wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne nie dochowa warunków, o których mowa w art. 1 ust. 3 ustawy o CIT, stanie się podatnikiem CIT.

W takim przypadku zyski wypłacane na rzecz wspólników będą traktowane jako zyski z tytułu udziałów w osobie prawnej.

Przepisy art. 22 oraz 26 ustawy o CIT nie zawierają szczególnych uregulowań w odniesieniu do podatników będących wspólnikami spółek jawnych.

Oznacza to, że wspólnik (inna spółka będąca podatnikiem CIT) uzyskujący zysk z udziału w takiej spółce będzie zobowiązany zapłacić 19% podatek.

Zasady oraz warunki zwolnienia tego przychodu z opodatkowania wynikają również z art. 22 ust. 2 ustawy o CIT i art. 26 tej ustawy.

Katarzyna Kliszczewska, TAXEO Komorniczak i Wspólnicy sp. k.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Mały ZUS Plus przegrywa w sądzie. To jest bardzo ważny wyrok dla przedsiębiorców

Mały ZUS Plus - jak długo powinna trwać przerwa, po upływie której przedsiębiorca może ponownie skorzystać z niższych składek? Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim wydał pierwszy wyrok w tej sprawie, który jest korzystny dla przedsiębiorców.

Czy przygotowania do KSeF poszły na marne? Co dalej z wdrożeniami w firmach?

Firmy, które przygotowały się na pierwotny termin wejścia w życie obligatoryjnego Krajowego Systemu e-Faktur, poniosły już związane z tym koszty. Pojawiają się więc pytania, czy powinny zaplanować w budżetach nowe wydatki, aby dostosować procesy i systemy do kolejnych zmian w KSeF. Czy dotychczasowe wdrożenia poszły na marne?

Nowości w KSeF: faktury papierowe czasowo poza KSeF, faktury konsumenckie, złożone załączniki. Konsultacje Ministerstwa Finansów

W dniu 18 lipca 2024 r. w Ministerstwie Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur zorganizowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Przedstawiciele MF podsumowali dotychczasowe prekonsultacje zmian w zakresie obowiązkowego KSeF. Eksperci Ministerstwa Finansów zaprezentowali też propozycje rozwiązań biznesowych tj. wymianę środowiska KSeF na docelowe, wdrożenie załączników i aktualizację struktury e-faktury,  a także planowane rozwiązania i nowe funkcjonalności KSeF.

Nowe dane o wynagrodzeniach Polaków. GUS odsłania karty

GUS opublikował dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2024 r. Przeciętna płaca wyniosła 8144,83 zł. Wzrost okazał się niższy od prognozowanego przez ekspertów. Mamy też nowe statystyki dotyczące zatrudnienia.

REKLAMA

Podatek od nieruchomości od obiektów sportowych. Będą zmiany od 2025 roku. Czy podatek obejmie place zabaw?

W ramach analiz opublikowanego projektu zmian w podatku od nieruchomości, chwilę uwagi należy poświęcić obiektom sportowym. Jako że standardowo ich wartość nie należy do niskich, ewentualne ruchy w tym zakresie, mogą generować istotne skutki podatkowe. Aczkolwiek, akurat w tym obszarze, MF zaproponował też trochę korzyści. Niekorzyści też.

Większe sumy gwarancyjne w OC posiadaczy pojazdów i rolników. Jednolity formularz zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia. Rząd przyjął projekt nowelizacji

W dniu 16 lipca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która ma dostosować polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących ubezpieczenia OC za szkody, które powstały w związku z ruchem pojazdów mechanicznych. Projekt ten przewiduje m.in. zwiększenie minimalnych sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych a także rolników. Czy w związku z tymi zmianami wzrosną ceny polis OC?

Drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Najwięcej na płyn do e-papierosów, aż o 75 proc.

Rząd chce wprowadzić drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Ich skala ma być kilkukrotnie większa, niż zakładała mapa akcyzowa. Już w 20225 r. akcyza na wyroby tytoniowe ma wzrosnąć: o 25 proc. na papierosy, o 38 proc. na tytoń do palenia oraz o 50 proc. na wkłady do podgrzewaczy tytoniu. Będzie podwyżka również płynów do e-papierosów, na które w 2025 r. akcyza wzrośnie aż o 75 proc.

Zakup sprzętu IT? Czasem lepiej wynająć. Na czym polega DaaS?

Na czym polega model biznesowy Device as a Service (DaaS)? Komu i kiedy się opłaca? Co sprawia, że jest to rosnący trend nie tylko w polskich firmach?

REKLAMA

Twój biznes działa dobrze ale pieniądze gdzieś wyciekają. Ekspert podpowiada gdzie szukać przyczyn i źródeł wycieków

Takie pytanie często zadają sobie przedsiębiorcy, którzy osiągając spore przychody, realizując duże i zyskowne projekty nagle stwierdzają brak gotówki na koncie. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie są pieniądze? Na te i inne pytania odpowiada dr nauk ekonomicznych Elżbieta Sobów – specjalistka ds. finansów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem.

Korekta podatku naliczonego: kiedy trzeba rozliczyć fakturę korygującą

Jak należy rozliczyć faktury korygujące? Podatnik będący nabywcą zgłosił reklamację oraz otrzymał mailową odpowiedź, w której sprzedawca uznał reklamację i wskazał kwotę korekty. Wiadomości mailowe są z marca 2024 r., a korekta wpłynęła w kwietniu 2024 r. Podatnik odliczył VAT naliczony z faktury pierwotnej w marcu 2024 r. Czy korektę należy rozliczyć w marcu 2024? 

REKLAMA