Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Opodatkowanie CIT dywidend wypłacanych podmiotom krajowym

Opodatkowanie CIT dywidend wypłacanych podmiotom krajowym
Opodatkowanie CIT dywidend wypłacanych podmiotom krajowym
Fotolia
CIT od dywidend. Zyski z dywidend wypłacanych odbiorcom posiadającym status spółki w rozumieniu ustawy o CIT, mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Regulacje na gruncie tej ustawy nie są jednolite w odniesieniu do poszczególnych podmiotów, dlatego warto im się bliżej przyjrzeć.

Dywidendy wypłacane na rzecz osób prawnych

Zgodnie z art. 7b ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, dywidenda uznawana jest za przychód z zysków kapitałowych. Natomiast podatek dochodowy od przychodów z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski wynosi 19% uzyskanego przychodu. Płatnikiem tego podatku są podmioty, które dokonują wypłat dywidend. W dniu dokonania wypłaty są one obowiązane do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od tych wypłat i przekazania go do właściwego urzędu skarbowego w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym go pobrano. Ponadto, do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek podatkowy płatnik powinien przesłać do organu podatkowego deklarację CIT – 6R.

Zwolnienie z opodatkowania dywidend wypłacanych na rzecz podmiotów krajowych

Na gruncie art. 22 ust. 4 ustawy o CIT, dochody z dywidend, mogą podlegać zwolnieniu od podatku, z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariuszy z tytułu udziału w zyskach spółek komandytowych i spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP, po łącznym spełnieniu poniżej wymienionych warunków:

 1. wypłacającym dywidendę jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jest spółka podlegająca w Polsce lub w innym niż Polska państwie członkowskim UE lub w innym państwie należącym do EOG, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
 3. spółka uzyskująca dochody z dywidend posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej dywidendy – nieprzerwanie przez okres 2 lat, a posiadanie to wynika z tytułu własności,
 4. spółka uzyskująca dochody z dywidend nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres 2 lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji) przez spółkę osiągającą dochody (przychody) z tytułu dywidend, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji) nieprzerwanie przez okres 2 lat spółka będąca odbiorcą dywidendy, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) z dywidendy w wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia.

Zwolnienia nie stosuje się, jeśli skorzystanie ze zwolnienia określonego w tych przepisach było sprzeczne w danych okolicznościach z przedmiotem lub celem tych przepisów bądź głównym lub jednym z głównych celów dokonania transakcji lub innej czynności albo wielu transakcji lub innych czynności, a sposób działania był sztuczny.

Zgodnie z przepisami ustawy o CIT, sposób działania nie jest sztuczny, jeżeli na podstawie istniejących okoliczności należy przyjąć, że podmiot działający rozsądnie i kierujący się zgodnymi z prawem celami zastosowałby ten sposób działania w dominującej mierze z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Możliwość zwolnienia wypłacanej dywidendy z opodatkowania uzależnione jest od podjęcia przez płatnika aktywności w zakresie udowodnienia spełnienia przez podatnika warunków do zastosowania zwolnienia na podstawie omówionego przepisu. Kwestię obowiązków płatników w tym zakresie reguluje art. 26 ustawy o CIT.

Co do zasady zakres obowiązków płatnika uzależniony został od tego, czy wypłacane należności przekraczają kwotę 2 mln PLN.

W przypadku wypłaty dywidendy do kwoty 2 mln PLN, pierwszym z warunków niepobrania podatku jest obowiązek dochowania należytej staranności przy weryfikowaniu warunków zastosowania zwolnienia (art. 26 ust. 1 ustawy o CIT).

Kolejne warunki niepobrania podatku z tytułu dywidendy wypłacanej na rzecz krajowego podmiotu na podstawie omówionych przepisów reguluje art. 26 ust. 1f ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem, płatnicy, którzy dokonują wypłat stosują zwolnienie pod warunkiem uzyskania od podatnika sporządzonego na piśmie oświadczenia, że w stosunku do wypłacanych należności spełnione zostały warunki, o których mowa w art. 22 ust. 4 pkt 4 ustawy o CIT.

Wobec powyższego, w celu zastosowania zwolnienia, płatnik ma obowiązek uzyskania od spółki mającej siedzibę na terytorium kraju, na rzecz której wypłacana jest dywidenda, pisemnego oświadczenia, że spółka ta nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Uwaga!
Omówione powyżej warunki nie będą tożsame w przypadku wypłaty dywidendy na rzecz podatników z siedzibą poza terytorium RP. W takim przypadku poza wskazanymi warunkami, płatnik powinien posiadać również certyfikat rezydencji podatkowej odbiorcy należności, stosownie do art. 26 ust. 1c ustawy o CIT.

Natomiast jeżeli łączna kwota należności wypłacanych z tytułów dywidend przekracza wartość 2 mln zł, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami są obowiązane jako płatnicy co do zasady pobrać, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat według 19% stawki podatku od nadwyżki ponad kwotę 2 mln, bez uwzględniania zwolnień wynikających z przepisów szczególnych.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31.12. 2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2020 poz. 2421) – zastosowanie przepisu art. 26 ust. 2e podlega czasowemu wyłączeniu w przypadku dokonywanych do dnia 30 czerwca 2021 r. wypłat należności m.in. z tytułu dywidend, pod warunkiem spełnienia przesłanek do zastosowania zwolnienia. Wyłączenie lub ograniczenie stosowania przepisu art. 26 ust 2e ulega cyklicznemu wydłużaniu i zgodnie z opublikowanym dnia 11.06.2021 r. projektem nowelizacji rozporządzenia, Ministerstwo Finansów planuje kolejne odroczenie tego terminu do dnia 31.12.2021 r.

Jak wskazano w ustawie o CIT, przy weryfikacji warunków zwolnienia z podatku, wynikających z przepisów szczególnych, płatnik jest obowiązany do dochowania należytej staranności. Objawia się ona m.in. w powinności ustalenia czy uzyskująca dywidendy spółka jest w stosunku do nich podatnikiem oraz czy prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju siedziby. Przy ocenie dochowania należytej staranności uwzględnia się charakter oraz skalę działalności prowadzonej przez płatnika.

Podsumowując, w obecnym stanie prawnym dokonując wypłaty dywidendy na rzecz podatnika posiadającego siedzibę w Polsce, niezależnie od kwoty wypłacanej dywidendy, chcąc skorzystać ze zwolnienia należy dochować należytą staranność przy weryfikacji warunków zastosowania zwolnienia oraz pozyskać pisemne oświadczenie od odbiorcy dywidendy, potwierdzające, że odbiorca – udziałowiec/ akcjonariusz nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Zwolnienie dla wspólników spółek komandytowych

Dotychczas wypłata z zysku spółki komandytowej pozostawała neutralna. Podatek dochodowy ustalany był wyłącznie na poziomie wspólników od dochodu w części przypadającej na tego wspólnika.

Nowelizacja ustawy o CIT wprowadziła zmiany, zgodnie z którymi począwszy od stycznia 2021 r. (względnie maja 2021 r.) spółka komandytowa stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o CIT w nowym brzmieniu ma również zastosowanie do spółek komandytowych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W chwili obecnej zyski ze spółek komandytowych nie są już zyskami wspólników z działalności gospodarczej lecz są traktowane jak zyski z udziału w osobach prawnych.

Oznacza to, że od przychodu z zysku spółki komandytowej osiągniętego w danym okresie rozliczeniowym, podatnik (wspólnik spółki komandytowej) zapłaci 19% podatek dochodowy z zysków kapitałowych (art. 22 ust. 1 ustawy o CIT).

Obowiązek poboru podatku, co do zasady spoczywa na spółce jako płatniku podatku.

Zyski komplementariusza

Natomiast zgodnie z art. 22 ust. 1a ustawy o CIT, zryczałtowany podatek według stawki 19%, od przychodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej, pomniejsza się o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału komplementariusza w zysku tej spółki i podatku należnego od dochodu tej spółki, obliczonego zgodnie z art. 19, za rok podatkowy, z którego przychód z tytułu udziału w zysku został uzyskany.

Zastrzec należy, że kwota pomniejszenia, o którym mowa w ust. 1a, nie może przekroczyć kwoty podatku obliczonego według stawki 19% (art. 22 ust. 1b ustawy o CIT).

W efekcie tego przepisu obciążenie finansowe z tytułu podatku dochodowego po stronie komplementariusza pozostanie na tym samym poziomie, co przed zmianą przepisów. Komplementariusz będzie mógł odliczyć podatek CIT zapłacony przez spółkę komandytową, przypadający na niego stosownie do udziału w zysku.

Zmieni się jednak poziom opodatkowania drugiego wspólnika – komandytariusza.

Zyski komandytariusza

Zwalnia się od podatku dochodowego kwotę stanowiącą 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie więcej jednak niż 60 000 zł w roku podatkowym odrębnie z tytułu udziału w zyskach w każdej takiej spółce komandytowej, w której podatnik jest komandytariuszem (art. 22 ust. 4e ustawy o CIT).

Zwolnienie przewidziane dla komandytariusza uwarunkowane jest od spełnienia przesłanek, o których mowa w art. 22 ust. 4f ustawy o CIT.

Zwolnienia, o którym mowa w ust. 4e, nie stosuje się do komandytariusza spółki komandytowej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:

 1. posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej lub
 2. jest członkiem zarządu:
  1. spółki posiadającej osobowość prawną lub spółki kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej, lub
  2. spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej, lub

jest podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 z członkiem zarządu lub wspólnikiem spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej.

Obowiązki płatnika

W stosunku do wypłaty zysku komplementariusza, spółka jako płatnik jest zobowiązana pobrać podatek, po uwzględnieniu odliczenia, o którym mowa w art. 22 ust. 1a (por. art. 26 ust. 1 ustawy o CIT).

W odniesieniu do możliwości zastosowania zwolnienia w stosunku do zysku wypłacanego komandytariuszowi, spółka jako płatnik jest zobowiązana do dochowania należytej staranności przy weryfikowaniu możliwości zastosowania zwolnienia.

Przepis art. 26 ustawy o CIT nie nakłada na spółki jako płatników dodatkowych warunków do stosowania omawianych zwolnień.

Zwolnienie dochodów z zysku w spółce jawnej

Po 1 stycznia 2021 r., jeżeli spółka jawna, której wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne nie dochowa warunków, o których mowa w art. 1 ust. 3 ustawy o CIT, stanie się podatnikiem CIT.

W takim przypadku zyski wypłacane na rzecz wspólników będą traktowane jako zyski z tytułu udziałów w osobie prawnej.

Przepisy art. 22 oraz 26 ustawy o CIT nie zawierają szczególnych uregulowań w odniesieniu do podatników będących wspólnikami spółek jawnych.

Oznacza to, że wspólnik (inna spółka będąca podatnikiem CIT) uzyskujący zysk z udziału w takiej spółce będzie zobowiązany zapłacić 19% podatek.

Zasady oraz warunki zwolnienia tego przychodu z opodatkowania wynikają również z art. 22 ust. 2 ustawy o CIT i art. 26 tej ustawy.

Katarzyna Kliszczewska, TAXEO Komorniczak i Wspólnicy sp. k.

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Maksymalna cena gazu dla piekarni i cukierni 200,17 zł/MWh. Wniosek RPG tylko przez PUE ZUS od 8 kwietnia 2023 r.

  ZUS informuje, że przedsiębiorcy, którzy zajmują się produkcją pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek oraz wykorzystują do prowadzenia działalności piec ogrzewany gazem ziemnym, będą mogli korzystać od 1 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. z ceny maksymalnej gazu wynoszącej 200,17 zł/MWh. Muszą w tym celu złożyć wniosek przez PUE ZUS. Wnioski można składać od 8 kwietnia 2023 r. Jakie warunki trzeba spełnić by skorzystać z tej ceny gazu?

  14. emerytura będzie wypłacana emerytom i rencistom w każdym roku - także w 2023 r. Ile wyniesie czternasta emerytura?

  Tak zwana "czternasta emerytura" będzie wypłacana emerytom i rencistom corocznie. Tak wynika z założeń projektu ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, opublikowanym 24 marca 2023 r. w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów.

  Estoński CIT a udziały w spółce cichej. Jakie skutki?

  Estoński CIT pozwala firmie tak długo nie płacić podatku od zysku, dopóki nie zostanie on wypłacony wspólnikom. Oznacza to, że spółka rozliczająca się estońskim CIT-em nie musi odprowadzać zaliczek na CIT tak długo, jak długo wygenerowane przychody przeznacza na bieżącą działalność lub inwestycje. Wybierając tę formę opodatkowania spółka musi spełnić jednak określone warunki. Czy jednym z nich jest nie przystępowanie do spółki cichej?

  Składki ZUS od umowy zlecenia w 2023 roku. Składka zdrowotna od zleceń. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zleceniobiorców

  Kto podlega ubezpieczeniom społecznym od umów zlecenia? Jakie składki płaci się na zleceniu? Czy trzeba płacić składki ZUS od zleceniobiorcy, który jest również pracownikiem? Co ze składkami od zleceniobiorców na urlopach macierzyńskich, wychowawczych, bezpłatnych? Co z ubezpieczeniem zleceniobiorców, którzy są rolnikami, przedsiębiorcami? Jaka składka zdrowotna od zleceniobiorcy?

  Co to jest windykacja polubowna i dlaczego nie warto bać się windykatora

  Windykacja polubowna. Wystarczy dłuższa choroba, która uniemożliwi pracę, a brak regularnych dochodów przełoży się na zwlekanie z terminową zapłatą rachunków i już można zostać dłużnikiem. Wiele osób wpada w panikę, gdy otrzymuje list lub telefon z firmy windykacyjnej. Skąd te emocje? Powodem jest brak wiedzy. Kiedy kontaktuje się z nami windykator, to dobra wiadomość, bo oznacza, że zaległym długiem nie zainteresował się jeszcze sąd i mamy szansę na polubowne rozwiązanie problemu finansowego. 

  Ulga na niepełnosprawne dziecko - rodzice bez limitu dochodów. Limit 100 tys. zł dla każdego małżonka przy ryczałcie od najmu prywatnego

  23 marca 2023 r. sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła poprawki do nowelizacji kilku ustaw podatkowych łącznie - dotyczące m.in. podatku PIT oraz ryczałtu od najmu. Rodzice dziecka niepełnosprawnego będą mogli korzystać z ulgi na dziecko bez limitu dochodów. Obecnie limit ten wynosi 112 tys. zł rocznie dla obojga rodziców łącznie. Dziadkowie opiekujący się niepełnosprawnym wnukiem będą mogli skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. A zgodnie z inną poprawką, w ryczałcie od najmu prywatnego każdy z małżonków będzie miał własny limit 100 tys. zł, powyżej którego płaci się podwyższoną stawkę 12,5 proc.

  Czy ceny będą wyższe? Ile jeszcze potrwa zamieszanie na rynku energetycznym?

  - Każdy ma nostalgię i chęć powrotu do tego co było przed wojną w kontekście cen, ale to oczywiście nie jest możliwe - mówi Waldemar Buda Minister Rozwoju i Technologii w rozmowie z Grzegorzem Osieckim z DGP.

  Które narody Polacy lubią bardziej, a które mniej w 2023 roku? Co wynika z badań?

  Z sondażu CBOS-u z lutego 2023 r. wynika, że Polacy najbardziej lubią Amerykanów, Włochów, Anglików, Słowaków, Czechów i Ukraińców. Do Rosjan niechęć deklaruje ogromna większość badanych (82 proc.), a sympatię bardzo niewielu (6 proc.).

  Umowa o dofinansowanie w ścieżce SMART – nowe zasady rozliczania projektów od 2023 roku

  Rozpoczęła się długo zapowiadana polityka spójności na lata 2021-2027, w ramach której finansowany jest program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Nowy program to nowe założenia i zasady, ale także zmiany w dokumentacji konkursowej, w tym w umowach o dofinansowanie. W pierwszym konkursie Ścieżki SMART umowa o dofinansowanie została stworzona na fundamentach umów zawieranych w ramach POIR. Choć sporo elementów nie zostało zmienionych, to są pewne różnice, na które warto zwrócić uwagę. 

  Zbiorcza faktura korygująca - kiedy można wystawić

  Jeżeli istnieje konieczność skorygowania większej liczby transakcji z danym kontrahentem sprzedawca może wystawić jedną zbiorczą fakturę korygującą. Nie ma wątpliwości, że taka możliwość istnieje, gdy udzielono rabatu czy opustu, gdyż wynika to wprost z przepisów ustawy o VAT. Inaczej ma się sytuacja, gdy powodem wystawienia zbiorczej faktury korygującej jest inna przyczyna. Organy podatkowe nie zabraniają jednak wystawiania w takich przypadkach zbiorczych faktur, pod warunkiem że zawierają one wszystkie elementy przewidziane dla pojedynczych faktur korygujących.

  Bezpieczny kredyt 2 procent a wynajem mieszkania. Co się bardziej opłaca?

  “Bezpieczny Kredyt 2%”, nad którym pracuje rząd, ma być nie tylko 3-4 razy tańszy niż standardowy kredyt. Dzięki preferencyjnej “hipotece” zakup mieszkania ma być też 3 razy tańszy niż najem – wynika z szacunków HRE Investments. Będzie tak we wszystkich przebadanych 10 miastach w Polsce. 

  Trzynasta emerytura z KRUS 2023. Kiedy wypłata? Dla kogo? Jaka kwota brutto?

  Kto otrzyma tzw. trzynastą emeryturę z KRUS w 2023 roku. Kiedy nastąpi wypłata? Jaka kwota brutto trzynastej emerytury?

  Zakup używanej maszyny rolniczej - np. ciągnika - a podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

  Czy rolnik ryczałtowy ma obowiązek zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) jeżeli kupi od innego rolnika używany traktor (czy inną maszynę rolniczą, np. siewnik, bronę, pług, kombajn), czy inną rzecz wykorzystywaną w gospodarstwie rolnym? Jak odpowiadają na to pytanie organy podatkowe?

  Utrata prawa do estońskiego CIT wskutek powierniczego nabycia udziałów

  Estoński CIT stanowi interesującą przestrzeń do funkcjonowania dla podatnika i stosunkowo nadal nie do końca zagospodarowaną pod kątem prawnopodatkowym. W związku z tym pojawiają się nadal wśród podatników różnego rodzaju wątpliwości i pytania w zakresie możliwości dokonywania różnorodnych działań na gruncie tej specjalnej formy opodatkowania.

  Ceny jaj 2023 - detaliczne, hurtowe. Ile trzeba zapłacić za jaja w marcu w polskich sklepach?

  W Polsce ceny jaj skoczyły przez rok prawie o 30 proc. Ile kosztują jaja w Polsce? W hurtowniach, w sklepach i na targowiskach (bazarkach). Ceny detaliczne jaj w Unii Europejskiej w styczniu 2023 r. były (średnio) o 30 procent większe w porównaniu do stycznia 2022 r. Najbardziej podrożały w Czechach (+85%) a najmniej w państwach europejskich nie należących do UE (Szwajcaria, Norwegia) - ok. +10% r/r.

  Pułapki podatkowe w fundacji rodzinnej - na co trzeba uważać?

  Hasło „fundacja rodzinna” krąży po polskim Internecie od lat, a zainteresowanie tą instytucją nasiliło się wraz z uchwaleniem ustawy o fundacjach rodzinnych. Mogłoby się wydawać, że samo utworzenie fundacji jest lekiem na całe zło i rozwiąże wszystkie problemy polskiego podatnika, który ledwo podniósł się po Polskim Ładzie. Czy tak jest w rzeczywistości?

  Faktura dla osoby fizycznej w JPK. Co zrobić gdy sprzedaży nie zarejestrowano na kasie fiskalnej?

  Jak ująć w pliku JPK fakturę dla osoby fizycznej bez dopiętego paragonu z kasy fiskalnej. Dla osoby fizycznej została wystawiona faktura bez NIP, ale sprzedaży nie zaewidencjonowano na kasie fiskalnej (błąd pracownika). Czy taką fakturę ujmuję bez oznaczenia FP? Czy muszę ten błąd jakoś naprawić?

  Zmiana czasu na letni 2023 - kiedy. Która noc będzie krótsza?

  W nocy z soboty 25 marca na niedzielę 26 marca 2023 r. następuje zmiana czasu z zimowego na letni. Wskazówki zegarów trzeba przesunąć z godz. 2.00 na 3.00. a więc spać będziemy tej nocy godzinę krócej. 

  Zerowy VAT na żywność (stawka 0%) do końca 2023 roku. Minister Finansów: prawdopodobne

  Pozostawienie "zerowej" stawki VAT do końca tego roku jest prawdopodobne, a decyzja w tej sprawie powinna zapaść w kwietniu - poinformowała w środę minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

  Darowizny na cele kultu religijnego – ulga w podatku PIT

  Przekazałeś darowiznę na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą? A może na kościół lub związek religijny? Dobro wraca! Skorzystaj z ulgi i zapłacić niższy podatek.

  Ulga termomodernizacyjna. Jak odliczyć 53 tys. zł lub więcej

  Ulga termomodernizacyjna pozwala na znaczne odliczenie w zeznaniu rocznym PIT, które można opcjonalnie podzielić na kilka lat. Małżonkowie mogą odliczyć dwukrotność kwoty 53 tys. zł. Jak skorzystać z ulgi?

  Opodatkowanie nieruchomości w Polsce 2023 – raport Instytutu Finansów. Czy jest szansa na wprowadzenie podatku katastralnego?

  Instytut Finansów przy Ministerstwie Finansów opublikował 21 marca 2023 r. raport: „Opodatkowanie nieruchomości w Polsce na tle systemów europejskich. Wybrane problemy i propozycje zmian”. Zdaniem Instytutu obecny system opodatkowania nieruchomości w Polsce wymaga zmian. Jednocześnie w raporcie stwierdzono, że „(…) jeszcze przez długi czas realizacja opodatkowania wartości wszystkich nieruchomości (czyli podatek katastralny – przypisek PH) nie będzie możliwa. Przeprowadzenie takiej reformy podatków od nieruchomości w Polsce należy obiektywnie uznać za zadanie niezmiernie złożone i trudne do zrealizowania.”

  ZUS: utrudniona komunikacja elektroniczna od 23 do 27 marca 2023 r. Co może nie działać?

  ZUS informuje, że w związku z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych od 23 do 27 marca 2023 r. mogą występować ograniczenia w komunikacji elektronicznej z ZUS. Na czym będą polegać te ograniczenia?

  5 rzeczy, na które musisz zwrócić uwagę przy składaniu deklaracji podatkowej w Polsce (5 речей, на які потрібно звернути увагу при подачі податкової декларації в Польщі) JĘZYK UKRAIŃSKI

  W związku z trwającym gorącym okresem podatkowym i obowiązkowym składaniem deklaracji PIT nawarstwiają się pytania odnośnie rozliczania podatkowego pracowników z Ukrainy. Co musisz wiedzieć, jeśli jesteś obywatelem Ukrainy, w ciągu ostatniego roku zamieszkałeś w Polsce i to właśnie tutaj podjąłeś pracę zarobkową? 

  Оскільки вже розпочався період податкового декларування податків від доходів фізичних осіб PIT, виникають численні запитання щодо податкового обліку працівників з України. Що потрібно знати, якщо Ви є громадянином України, який проживав у Польщі протягом останнього року і виконував тут оплачувану роботу? 

  e-ZLA 2023 - zmiany w przekazywaniu zaświadczeń (zwolnień) lekarskich od 24 marca

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) poinformował w komunikacie z 21 marca 2023 r., że po 24 marca 2023 r. elektroniczne zaświadczenia lekarskie (e-ZLA) będą przekazywane na profile płatników składek automatycznie utworzone przez ZUS, nawet jeśli płatnik nie dokończył procesu rejestracji na PUE ZUS.