Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Ulga na ekspansję. Czy połączenie spółek wyklucza odliczenie podatkowe?

PwC Studio
Serwis prawno-podatkowy PwC
Ulga na ekspansję. Czy połączenie spółek wyklucza odliczenie podatkowe?
Ulga na ekspansję. Czy połączenie spółek wyklucza odliczenie podatkowe?
Shutterstock

Jakie skutki dla skorzystania z ulgi na ekspansję ma połączenie spółek? Czy spółka przejmująca ma prawo do wykorzystania w ramach ulgi na ekspansję aktywa wygenerowanego przez spółkę przejmowaną?

Podmioty dokonujące reorganizacji struktury biznesowej, muszą się  liczyć z wystąpieniem negatywnych konsekwencji podatkowych. W interpretacji indywidualnej z 2 lutego 2023 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.864.2022.2.AN) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej rozstrzygał kwestię: czy spółka przejmująca ma prawo do wykorzystania w ramach ulgi na ekspansję aktywa wygenerowanego przez spółkę przejmowaną. Fiskus uznał, że taka możliwość jest wykluczona w sytuacji, gdy spółka przejęta do dnia przekształcenia nie spełniła wszystkich warunków do skorzystania z preferencji.

Połączenie spółek a ulga na ekspansję

W dniu 1 sierpnia 2022 r. doszło do połączenia Spółki D (...) Sp. z o.o. („Wnioskodawca”, „Spółka Przejmująca”) ze spółką R Sp. z o.o. („Poprzednik Prawny”, „Spółka Przejmowana”). Połączenie zostało przeprowadzone w trybie przepisu art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych („,KSH”), poprzez przeniesienie całego majątku obejmującego wszystkie prawa i obowiązki (aktywa i pasywa) Spółki Przejmowanej na rzecz Spółki Przejmującej. W dniu połączenia Wnioskodawca wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki Poprzednika Prawnego, zgodnie z art. 494 § 1 KSH (sukcesja uniwersalna).

Spółka Przejmująca złożyła do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej („Dyrektor KIS”, „Organ”) wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie tzw. ulgi na ekspansję („Ulga”), określonej w art. 18eb ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych („Ustawa o CIT”).

Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie produkcji narzędzi. Zarówno Spółka Przejmująca oraz jej Poprzednik Prawny w ramach prowadzonej działalności ponosili w 2022 r. koszty w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży oferowanych produktów (koszty kwalifikowane) - m.in. koszty związane z uczestnictwem w targach.

Wydatki ponoszone przez Poprzednika Prawnego, nie zostały zaliczone przez niego do kosztów uzyskania przychodów, lecz stanowiły rozliczenia międzyokresowe bierne. W targach z którymi związane są wydatki uczestniczyła lub będzie uczestniczyć już Spółka Przejmująca i ona zaliczy przedmiotowe wydatki w ciężar kosztów uzyskania przychodów.

Wnioskodawca przewiduje, że w 2022 r. oraz w 2023 zwiększy względem roku 2021 r. przychody ze sprzedaży oferowanych  produktów w taki sposób, że:

 • zwiększy przychody ze sprzedaży produktów w stosunku do przychodów z tego tytułu ustalonych na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego rok poniesienia kosztów lub
 • osiągnie przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych lub
 • osiągnie przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju.

Jednocześnie, biorąc pod uwagę fakt, że Spółka Przejmująca jest spółką powstałą dopiero w 2022 r., (data rejestracji w KRS 18 marca 2022 r.), to Wnioskodawca w celu zbadania czy w 2022 r. i 2023 r. zwiększy względem 2021 r. przychody ze sprzedaży oferowanych produktów, zamierza porównywać się do przychodów osiąganych w 2021 r. przez Poprzednika Prawnego, a w odniesieniu do 2022 roku zamierza sumować przychody ze sprzedaży produktów osiągnięte przez Spółkę Przejmowaną do dnia połączenia i przychody osiągnięte po dniu połączenia.

Biorąc pod uwagę powyższe, Spółka Przejmująca w zeznaniu CIT-8 składanym za 2022 r. planuje rozliczyć Ulgę.

Zdaniem podatnika spółka przejmująca może przejąć prawo do skorzystania z ulgi podatkowej

Zgodnie z art. 18eb ust. 4 Ustawy o CIT, podatnik jest uprawniony do skorzystania z odliczenia pod warunkiem, że w okresie 2 kolejno następujących po sobie lat podatkowych, licząc od roku podatkowego, w którym poniósł koszty zwiększenia przychodów, o których mowa w ust. 1, zwiększył przychody ze sprzedaży produktów w stosunku do przychodów z tego tytułu ustalonych na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego rok poniesienia tych kosztów lub osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych, lub osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju.

Zdaniem Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę fakt, że Spółka Przejmująca powstała dopiero w marcu 2022 r., jako następca prawny Spółki Przejmowanej, jest uprawniona do skorzystania z odliczenia o którym mowa w art. 18eb ust. 1 Ustawy o CIT, jeśli zwiększy przychody ze sprzedaży produktów oferowanych wcześniej przez Poprzednika Prawnego lub osiągnie przychody ze sprzedaży produktów wcześniej nieoferowanych przez Poprzednika Prawnego, albo produktów nieoferowanych przez Spółkę Przejmowaną w danym kraju, zgodnie z wyżej powołanym art. 18eb ust. 4 Ustawy o CIT.

Zgodnie bowiem z art. 93 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa („Ordynacja podatkowa”), osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się: 1) osób prawnych, (...) - wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek.

Natomiast, zgodnie z art. 93 § 2 Ordynacji podatkowej, przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie: 1) innej osoby prawnej (osób prawnych).

Zgodnie z art. 93e Ordynacji podatkowej, powyższe przepisy stosuje się w zakresie, w jakim odrębne ustawy, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz inne ratyfikowane umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, nie stanowią inaczej.

Biorąc pod uwagę powyższe, na gruncie Ordynacji podatkowej, mamy do czynienia z sukcesją uniwersalną. Rozumieć przez nią należy wstąpienie następcy prawnego, co do zasady, we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki podatnika. Przepisy Ordynacji podatkowej nie wskazują szczegółowo, jakie prawa oraz obowiązki przechodzą na spółkę przejmującą. Prawa te i obowiązki wynikająca z ustaw szczególnych regulujących poszczególne podatki, które stanowią lex specialis w stosunku do przepisów ordynacji podatkowej regulujących prawa oraz obowiązki następców prawnych, które są przepisami lex generalis. 

Jednocześnie Wnioskodawca podkreślił, że wszelkie ograniczenia dot. zakresu sukcesji podatkowej, powinny wynikać bezpośrednio z przepisów prawa. W przypadku Ulgi ani przepisy Ordynacji podatkowej, ani przepisy Ustawy o CIT, nie przewidują żadnych ograniczeń związanych z zastosowaniem Ulgi przez następcę prawnego.

Dyrektor KIS: sukcesji podlegają te prawa i obowiązki podatkowe, które "nie uległy konkretyzacji" do daty połączenia spółek

Dyrektor KIS stwierdził, że stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Organ odwołał się w treści uzasadnienia do brzemienia art. 93 Ordynacji Podatkowej. 

Zdaniem Organu, należy przyjąć, że sukcesji podlegają te prawa i obowiązki, które choć wynikają ze zdarzeń mających miejsce przed połączeniem, to nie uległy konkretyzacji do tej daty na gruncie rozliczeń podatkowych (przychód i koszt).

Decydujące znaczenie ma więc okoliczność, czy dane prawo lub obowiązek powstało i istniało przed dniem połączenia. Wniosek taki wynika z literalnej wykładni art. 93 Ordynacji podatkowej, w którym ustawodawca posłużył się czasem teraźniejszym. Zatem, przedmiotem sukcesji mogą być wyłącznie tzw. ,,stany otwarte’’, tj. prawa i obowiązki, które na dzień połączenia "pozostają" w związku z przydzielonymi Spółce Przejmującej składnikami majątku i nie zostały rozliczone przez Spółkę Przejmowaną, tj. które nie uległy konkretyzacji na gruncie rozliczeń podatkowych.

Zatem, skoro 1 sierpnia 2022 r. doszło do połączenia Wnioskodawcy ze Spółką Przejmowaną, w związku z czym Wnioskodawca w rozliczeniu podatkowym za 2022 r. nie będzie uwzględniał przychodów i kosztów Poprzednika Prawnego, to pomimo sukcesji wskazanej w art. 93 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, obowiązującej w przypadku łączących się osób prawnych, Wnioskodawca w celu skorzystania z Ulgi nie jest uprawniony do porównywania przychodów ze sprzedaży produktów osiąganych przez Spółkę Przejmowaną.

W art. 18eb ust. 4 Ustawy o CIT, jest mowa bowiem o podatniku który zwiększył przychody ze sprzedaży oraz osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych, lub osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju.

Natomiast - zdaniem Dyrektora KIS - Spółka Przejmowana do dnia przejęcia nie nabyła prawa do korzystania z ulgi, o której mowa w art. 18eb ustawy o CIT.

Komentarz PwC: niekorzystne dla podatników stanowisko fiskusa, sprzeczne z orzecznictwem TK

Stanowisko wyrażone w komentowanej interpretacji przez Organ jest niekorzystne dla podatników. W praktyce pozbawia ono możliwości skorzystania z Ulgi przez podmioty, które poniosą koszty kwalifikowane, a następnie dokonają przekształcenia w okresie poprzedzającym spełnienie wszystkich warunków do skorzystania z preferencji. 

Należy zwrócić uwagę, że w przypadku zwiększenia kosztów ze sprzedaży produktów ,,nabycie prawa do skorzystania z ulgi’’ może nastąpić dopiero po okresie dwóch lat od daty poniesienia kosztów kwalifikowanych. Zatem przyjęcie optyki organu może skutkować konkluzją, iż podmioty planujące skorzystanie z Ulgi, powinny rozważyć odsunięcie w czasie planowanych czynności restrukturyzacyjnych.

Niemniej jednak, stanowisko Dyrektora KIS zdaje się nie korespondować ze stanowiskiem judykatury. Wstąpienie w sytuację prawną poprzednika prawnego może polegać także na wstąpieniu w sytuację prawną nie do końca ukształtowaną. W wielu wyrokach Trybunał Konstytucyjny wskazywał bowiem, że ekspektatywy jako tymczasowe prawa podmiotowe podlegają takiej samej ochronie prawnej jak prawo podmiotowe ukształtowane

Logicznym wnioskiem płynącym z orzecznictwa jest uznanie, że sukcesją uniwersalną objęte są także ekspektatywy nabycia prawa. Należy zwrócić uwagę, że podatnik ponoszący koszty kwalifikowane, nabywa jednocześnie ekspektatywę prawa do uzyskania ponadnormatywnego odliczenia. Ten fakt zdaje się również sankcjonować sam ustawodawca - umożliwiając podatnikowi dokonanie odliczenia kosztów kwalifikowanych przed ostatecznym nabyciem prawa do skorzystania z Ulgi (art. 18eb ust. 9 Ustawy o CIT).

Stanowisko organu zasługuje na dezaprobatę również z przyczyn czysto gospodarczych. Celem Ulgi jest bowiem zachęcenie podatników do ekspansji prowadzonej działalności. Natomiast częstym efektem dynamicznego wzrostu danego przedsiębiorstwa jest konieczność reorganizacji biznesowej. Za nieuzasadnione ekonomicznie należy uznać odbieranie prawa do skorzystania z Ulgi przez wskazaną grupę podatników.

Maciej Klimczyk, Manager
Jakub Babańczyk, Associate
PwC Polska

 

Reklama
Źródło: PwC
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(1)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Rejestracja spółki z o.o.
  2023-05-25 13:46:17
  Pomoc w założeniu własnej firmy - zostań swoim własnym szefem! rejestracja-spolki-zoo pl
  0
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Prezydent podpisał ustawę SLIM VAT 3. Jakie zmiany i od kiedy?

Prezydent podpisał ustawę znaną jako SLIM VAT 3. Na mocy nowych przepisów zwiększony został m.in. limit dla podatników, którzy mogą korzystać z metody kasowej rozliczania podatku VAT oraz rozliczać się kwartalnie. Próg przychodowy wzrósł z 1,2 miliona do 2 milionów euro. Ustawa wejdzie w życie 1 lipca. Jej celem jest uproszczenie regulacji podatkowych i ułatwienie prowadzenia działalności przedsiębiorcom. Jakie zmiany na nich czekają?

Domy seniora z preferencyjną stawką podatku od nieruchomości

Zapadł ważny wyrok dla praktyki naliczania stawki podatku od nieruchomości dla działalności opiekuńczej (domów seniora). Chodzi o wyrok z dnia 23 maja 2023 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w sprawie o sygn. I SA/ Kr 250/23.

Pomysły na prezent dla współpracownika odchodzącego na emeryturę

Prezent dla współpracownika odchodzącego na emeryturę to sympatyczny gest i podziękowanie za dotychczasową wspólną pracę. Ale co kupić? Przygotowaliśmy kilka pomysłów. 

Prezydent podpisał pakiet Slim VAT 3

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o VAT – podała kancelaria prezydenta. Ustawa wprowadza pakiet Slim VAT 3, który ma uprosić rozliczanie tego podatku.

Emilewicz: projektem nowelizacji ustawy o KUKE w przyszłym tygodniu zajmie się rząd

Zakładam, że projekt ustawy o KUKE w przyszłym tygodniu trafi pod obrady rządu, byśmy zdążyli przepracować ją w Sejmie w czerwcu i lipcu - powiedziała PAP pełnomocnik rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej Jadwiga Emilewicz.

Zwrot składki zdrowotnej: wydłużenie terminu, ostatni moment

Jeżeli w wyniku rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne okaże się, że składka ta została opłacona w kwocie wyższej niż ustalona, płatnikowi składek przysługuje  jej zwrot. Termin na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty wynikającej z rocznego rozliczenia (RZS-R) został wydłużony do 5 czerwca 2023 r.

Podatek od napiwku. Kto zapłaci?

Napiwek przypisany konkretnej osobie nie jest dochodem spółki gastronomicznej, a spółka nie zapłaci podatku dochodowego. Podatek dochodowy za napiwek obciąża jednak osobę, która otrzymała napiwek.

Spółka nie musi pobierać podatku przy wypłacie zaliczki na poczet zysku

Do obliczenia podatku od zysku wypłaconego komplementariuszowi konieczne jest poznanie wysokości podatku należnego od spółki. Skoro PIT od zysku komplementariusza pomniejszany jest o proporcjonalną część CIT zapłaconego przez spółkę komandytową, to pierwszy z wymienionych podatków będzie mógł zostać wyliczony i pobrany dopiero po złożeniu przez spółkę rocznego zeznania i podjęciu przez wspólników uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku. Spółka, jako płatnik, nie ma więc obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego przy wypłacie komplementariuszowi zaliczki na poczet zysku. Wyrok z 2 lutego 2023 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (sygn. akt I SA/Wr 394/22).

Aktualizacja aplikacji mZUS 2023 - nowe funkcje i zmiana wyglądu

31 maja 2023 r. ZUS poinformował, że udostępnił aktualizację aplikacji mobilnej mZUS. W nowej wersji zmieniony został wygląd aplikacji i rozbudowano ją o kolejne funkcje.

Wnioski na PUE ZUS o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej można składać do 5 czerwca

Do 5 czerwca 2023 r. prowadzący działalność gospodarczą mają czas na złożenie wniosku RZS-R o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne wynikającej z rocznego rozliczenia. Wniosek w tej sprawie należy złożyć elektronicznie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS – poinformował 1 czerwca 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Czy da się oszczędzić milion na emeryturę? Sprawdzamy!

Aż 79% Polaków nie oszczędza pieniędzy na emeryturę poza obowiązującymi składkami, a 62,5% nie odkłada regularnie żadnej kwoty na żaden cel. Jednocześnie dochód rozporządzalny na 1 osobę w Polsce w 2022 roku wyniósł 2 249,79 zł. Czy daje to możliwość odłożenia miliona złotych na emeryturę?

Mały ZUS Plus 2023/2024 - dodatkowe 12 miesięcy korzyści. Ile zaoszczędzi przedsiębiorca?

Mały ZUS Plus będzie wydłużony o rok dla przedsiębiorców, którzy korzystają z tej preferencji (ulgi) w 2023 roku. Poinformowało o tym 31 maja 2023 r. Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Wskutek tego przedłużenia przedsiębiorcy ci zaoszczędzą nawet kilkaset złotych miesięcznie. 

UE pozwala na obniżenie stawki VAT na odzież dziecięcą. Polska nie chce

Obniżony VAT na odzież dziecięcą. W ostatnim czasie ożywiła się dyskusja wokół obniżenia stawki VAT na odzież i obuwie dla dzieci. Eksperci nie wykluczają, że temat powróci w najbliższej kampanii wyborczej. Na czym polega problem?

Niezgłoszenie zmiany w KRS - konsekwencje. Postępowanie przymuszające – jakie jest zagrożenie?

Dokonanie wpisu oraz rejestracja zmian danych ujawnionych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) to jeden z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki handlowej. Zgodnie z przepisami, wniosek o wpis lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS powinien być złożony do sądu rejestrowego w terminie 7 dni od dnia, w którym zdarzenie uzasadniające zmianę miało miejsce. Praktyka pokazuje, że wielu przedsiębiorców zaniedbuje ten obowiązek i zgłasza zmiany za późno lub nie robi tego wcale.

KSeF uszczelni system podatkowy. Czy zlikwiduje szarą strefę?

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to ważne narzędzie pomagające w zwalczaniu oszustw podatkowych. Elektroniczny proces wystawiania, przekazywania i przechowywania faktur ułatwia walkę z nieuczciwymi praktykami. Czy obowiązkowe wprowadzenie systemu zapewni skuteczne środki kontroli i wyeliminuje tzw. szarą strefę? Jakie korzyści przyniesie firmom? 

Podatek od nadmiarowych zysków w Polsce. Czy i kiedy będzie wprowadzony? Sasin: prace trwają

Wprowadzenie podatku od nadmiarowych zysków dla niektórych branż nie jest przesądzone - poinformował wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Zastrzegł, że nad rozwiązaniami pracuje resort klimatu.

Podatkowe zagadnienia e-commerce ze szczególnym uwzględnieniem roli operatorów interfejsu elektronicznego

Pakiet e-commerce, który wprowadził szereg zmian oraz nowych pojęć  głównie w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązuje od 20 maja 2021 r. Szczególnie ciekawe były zmiany, które „uporządkowały” kwestię platform ułatwiających sprzedaż wysyłkową dla konsumentów z UE (B2C).  Mowa jest tutaj głównie o interfejsach elektronicznych takich jak chociażby Amazon. Co istotne, adres siedziby dla takich platform nie ma żadnego znaczenia w rozwiązaniu, o którym będzie mowa, o ile ułatwiają one określone dostawy towarów.

Ile zarabiają prezydent i wiceprezydenci Rzeszowa? Jaki mają majątek?

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano oświadczenie majątkowe prezydenta Rzeszowa Konrada Fijołka. Wynika z niego, że prezydent zarobił ponad 250 tys. zł w 2022 roku. To o nieco ponad 107 tys. zł więcej niż w 2021 roku.

Podatnicy nie spieszą się z testowaniem KSeF

Od 1 lipca przyszłego roku korzystanie z KSeF będzie obowiązkowe. Obecnie jest to dobrowolne, a oficjalne dane Ministerstwa Finansów pokazują, jakie jest podejście podatników do tego tematu. Jak to wygląda? 

Informacje z urzędu skarbowego przez telefon lub e-Urząd Skarbowy. Co się zmieni od 15 czerwca 2023 r.?

Od 15 czerwca 2023 r. podatnicy i płatnicy podatków będą mogli uzyskać od każdego z naczelników urzędów skarbowych (niezależnie od terytorialnej właściwości działania tych organów) dane i informacje o swojej indywidualnej sytuacji podatkowo-prawnej (w tym objęte tajemnicą skarbową) telefonicznie lub za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym.

Trybunał każe ścigać oszustów i pozorantów VAT na podstawie przepisów unijnych, a nie krajowych

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał 25 maja 2023 r. wyrok w polskiej sprawie (C-114/22) dotyczącej kwestionowania prawa do odliczenia VAT na podstawie pozorności czynności. Sprawa dotyczyła transakcji sprzedaży znaków towarowych i odliczenia podatku naliczonego w tym zakresie. 

Aktualny rachunek bankowy trzeba zgłosić do urzędu skarbowego. Termin mija 30 czerwca 2023 r.

Ministerstwo Finansów przypomina, że organizacje pożytku publicznego (OPP), które chcą otrzymać 1,5% podatku PIT, powinny do 30 czerwca 2023 r. zgłosić do urzędu skarbowego aktualny rachunek bankowy. Zgłoszenie nie jest konieczne jeżeli rachunek został zgłoszony w ubiegłych latach i jest nadal aktualny.

Nabywca zwraca zakupiony towar. Jak i kiedy rozliczyć VAT?

Jak prawidłowo rozliczyć VAT w przypadku zwrotu zakupionych towarów przez nabywcę? Wyjaśniamy na poniższym przykładzie. 

Inwestycja w SAFE – co musisz wiedzieć, żeby nie stracić

Inwestycje amerykańskich spółek na polskim rynku widoczne są na każdym kroku. Wbrew pozorom, ruch kapitału odbywa się jednak również w przeciwnym kierunku. Polscy inwestorzy co raz częściej lokują kapitał w zagraniczne start-up’y, w tym w innowacyjne projekty z Ameryki Północnej. Jedną z możliwości prowadzenia tego typu działań są umowy SAFE.

Samochód wycofany z działalności rolniczej. Czy jego sprzedaż podlega VAT?

Rolnik ryczałtowy sprzedaje samochód, który wykorzystywał w działalności rolniczej. Samochód ten został przed sprzedażą wycofany z działalności rolniczej, co zostało potwierdzone sporządzonym na tę okoliczność protokołem. Czy sprzedaż taka podlega opodatkowaniu VAT? Czy byłoby inaczej, gdyby przed sprzedażą samochód nie został wycofany z działalności rolniczej?