reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Interpretacje i orzecznictwo > Indywidualna interpretacja podatkowa nie jest wyrocznią – jak i kiedy można ją skarżyć (wzór skargi do WSA)

Indywidualna interpretacja podatkowa nie jest wyrocznią – jak i kiedy można ją skarżyć (wzór skargi do WSA)

Coraz częściej podatnicy w przypadku niejasności przepisów prawa podatkowego sięgają po instytucję interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego. Jednak zdarza się, że opinia organu podatkowego jest odmienna od stanowiska podatnika. Czy wówczas podatnik jest zmuszony ją zaakceptować i stosować, czy też może się od niej odwołać?

Istota interpretacji indywidualnej

Interpretacje indywidualne wydaje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyłącznie na wniosek podatnika. Szczególne wytyczne co do wniosku regulują przepisy Ordynacji podatkowej. Zgodnie z brzmieniem art. 14b par. 3 Ordynacji podatkowej składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawiania własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Organ podatkowy wydaje interpretację indywidualną bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Zawiera wyczerpujący opis przedstawionego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz stanowisko organu podatkowego wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny (art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej). Organ może odstąpić od uzasadnienia prawnego w przypadku, kiedy stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry

A co w sytuacji, kiedy organ podatkowy nie zgodzi się ze stanowiskiem podatnika?

Interpretacja indywidualna nie podlega kontroli instancyjnej, co oznacza, że nie przysługuje od niej odwołanie czy zażalenie. Podatnik może wnieść, w ciągu 30 dni od doręczenia interpretacji, skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę skarżącego. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał interpretację.

Skarga musi zawierać zarzuty wobec organu podatkowego, które mogą dotyczyć naruszenia przepisów postępowania, błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania prawa materialnego. Wniesienie skargi niesie za sobą obowiązek uiszczenia wpisu stałego w wysokości 200,00 zł. W przypadku braku płatności, sąd wzywa do dopełnienia obowiązku (7 dni od doręczenia zarządzenia o wezwaniu do zapłaty) i jeśli nie zostanie dopełniony wówczas skarga podlega odrzuceniu.

Wyrok wojewódzkiego sądu administracyjnego

Sąd rozpatruje wyłącznie zarzuty zawarte w skardze oraz powołaną podstawę prawną. Wojewódzki sąd administracyjny przy uwzględnieniu skargi, zgodnie z art. 146 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (ppsa) może uchylić indywidualną interpretację przepisów podatkowych. Wówczas organ podatkowy (Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej), po otrzymaniu akt sprawy, jest zobowiązany do ponownego rozpatrzenia sprawy i wydania interpretacji podatkowej, która będzie uwzględniała wytyczne zawarte w wyroku. Jest bowiem związany orzeczeniem sądowym i zawartą tam oceną prawną i wskazaniami co do dalszego postępowania.

Po wyroku sądu, termin wydania interpretacji podatkowej wynosi trzy miesiące liczone od dnia doręczenia przez sąd organowi podatkowemu akt administracyjnych sprawy (po uprawomocnieniu się orzeczenia).

W przypadku odrzucenia skargi przez wojewódzki sąd administracyjny, podatnikowi przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Skarga powinna być złożona za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który wydał zaskarżoną interpretację, w ciągu 30 dni od dnia doręczenia stronie skarżącej odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Skargę kasacyjną można oprzeć na naruszeniu prawa materialnego przez jego błędną wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie lub naruszenie przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy (art. 174 ppsa). Co jest istotne, skarga nie może być złożona przez podatnika, gdyż istnieje przymus adwokacko-radcowski. Na mocy art. 175 § 3 ppsa, skarga może być sporządzona również przez doradcę podatkowego lub rzecznika patentowego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny przed przekazaniem skargi do NSA może uchylić zaskarżony wyrok, jeśli podstawy skargi kasacyjnej są usprawiedliwione. Wówczas WSA rozstrzyga także o kosztach postępowania kasacyjnego.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Sąd rozpoznaje sprawę w granicach złożonej skargi, biorąc jednak pod uwagę nieważność postępowania. Nieważność postępowania może mieć miejsce, gdy droga sądowa była niedopuszczalna, strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej, skład orzekający był sprzeczny z przepisami prawa.

Wyrok NSA może zawierać poniższe rozstrzygnięcia:

 • Oddalenie skargi, jeśli nie ma uzasadnionych podstaw lub pomimo błędnego uzasadnienia orzeczenie odpowiada prawu,
 • Uchylenie orzeczenia w całości lub w części i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania sądowi, który je wydał,
 • Uchylenie orzeczenia i rozpoznanie skargi przez NSA (kiedy naruszone zostały przepisy prawa materialnego i brak jest naruszeń przepisów postępowania),
 • Uchylenie orzeczenia i odrzucenie skargi albo umorzenie postępowania, w przypadku kiedy przesłanki zachodziły przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym

Interpretacja to nie wyrocznia

Należy pamiętać, że w postępowaniu, które dotyczy pisemnej interpretacji nie ma do czynienia z rozstrzygnięciem sprawy, a wyłącznie ze zajęciem stanowiska w kwestii wykładni przepisu.

Interpretacja, która została wydana w oparciu o art. 14b Ordynacji podatkowej nie stanowi aktu stosowania prawa, ale określa sytuację podatnika. W związku z tym nie ma obowiązku zastosowania się do niej.

Patrycja Majzner

Wzór skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Miejscowość, dnia …….

Wojewódzki Sąd Administracyjny w ….
Adres:

za pośrednictwem
Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
ul. Teodora Sixta 17
43-300 Bielsko-Biała

Strona Skarżąca:
Dane wraz z NIP

Reprezentowana przez:
Dane Doradcy Podatkowego

Organ, którego działanie jest przedmiotem skargi:
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
ul. Teodora Sixta 17
43-300 Bielsko-Biała

Sygn. Sprawy:

SKARGA DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

na interpretację indywidualną

Na podstawie art. 3 par. 1, par. 2 pkt. 4a, art. 50 par. 1, art. 52 par. 3, art. 53 par. 2, art. 54 par. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 20012r. poz. 270 ze zm., zwanej dalej p.p.s.a.), działając w imieniu i na rzecz strony skarżącej, w oparciu o załączone pełnomocnictwo, zaskarżam w całości interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacj Skarbowej w Bielsku-Białej w dniu…. Sygnatura ……… doręczonej stronie skarżącej w dniu……… w przedmiocie ……………….

Zaskarżonej interpretacji indywidualnej zarzucam:

 • Naruszenie przepisów prawa materialnego poprzez błędną wykładnię i przyjęcie niewłaściwej kwalifikacji, w szczególności art. …… poprzez uznanie ……..
 • Naruszenie przepisów prawa procesowego poprzez niewłaściwe zastosowanie, które mogło mieć istotny wpływ na przebieg sprawy tj. art. ….., poprzez ….

Mając na uwadze powyższe zarzuty wobec interpretacji indywidualnej wnoszę o:

 • Uwzględnienie skargi oraz uchylenie interpretacji indywidualnej z dnia …… sygn. …..,
 • Zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, od organu na rzecz strony skarżącej według norm przepisanych.

UZASADNIENIE

Stan faktyczny i stanowisko prawne organu

Stanowisko prawne strony skarżącej

Podpis

Załączniki:

 1. Oryginał pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł.
 2. Odpis skargi wraz z załącznikami
 3. Dowód uiszczenia wpisu stałego w wysokości 200,00 zł.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Nowy JPK_VAT

Korekta w nowym JPK_V7 – jak to zrobić?

reklama

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama