Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Pomoc dla Ukrainy w kosztach podatkowych i odliczenie od podstawy opodatkowania (PIT i CIT)

Pomoc dla Ukrainy w kosztach podatkowych i odliczenie od podstawy opodatkowania (PIT i CIT)
Pomoc dla Ukrainy w kosztach podatkowych i odliczenie od podstawy opodatkowania (PIT i CIT)
Podatnicy podatków dochodowych mogą rozliczyć darowizny przekazane na rzecz Ukrainy w kosztach uzyskania przychodów (w PIT i CIT), a następnie odliczyć od podstawy opodatkowania. Jednak nie w każdej sytuacji podatnik skorzysta z obu tych preferencji podatkowych jednocześnie.

Pomoc dla Ukrainy w kosztach podatkowych i odliczenie od podstawy opodatkowania - CIT i PIT

Na gruncie podatków dochodowych podatnicy mają możliwość rozliczenia pomocy na rzecz Ukrainy poprzez:

 • zaliczenie pomocy do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 38w ustawy o PDOP oraz odpowiednio art. 52zf ustawy o PDOF,
 • odliczenie darowizny od podstawy opodatkowania na podstawie art. 18 ustawy o PDOP.

Wybór zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pomocy humanitarnej, nie oznacza, że nie będzie jednocześnie możliwe odliczenie darowizny od podstawy opodatkowania, pod warunkiem, że przedmiotem darowizny nie będą produkty spożywcze.

Rozliczenie podatkowe pomocy na rzecz Ukrainy – czy można skorzystać z obu preferencji

Skorzystanie z obu preferencji podatkowych będzie możliwe pod warunkiem, że zostaną spełnione łącznie wszystkie warunki dające prawo zarówno do zaliczenia wydatków w ciężar kosztów uzyskania przychodów, jak i dających prawo do odliczenia darowizny od podstawy opodatkowania.

Art. 52 zf ust. 3 ustawy o PDOF wprost stanowi, że podatnik może odliczyć od dochodu lub przychodu darowizny rzeczy lub praw majątkowych zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 niniejszej ustawy lub art. 11 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym również w przypadku, gdy koszty wytworzenia lub cena nabycia tych rzeczy lub praw majątkowych zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie ust. 1.

Natomiast na gruncie ustawy o PDOP, możliwość jednoczesnego skorzystania z obu preferencji wynika z wykładni z art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o PDOP w zw. z art. 18 ust. 1k tej ustawy.

Ustawy podatkowe nie wprowadzają zakazu odliczania od podstawy opodatkowania innych darowizn niż rozliczone w kosztach produkty spożywcze dla organizacji pożytku publicznego. Zatem, jeśli podatnik przekaże uprawnionym podmiotom pomoc w innej postaci niż produkty spożywcze, skorzysta z obu preferencji podatkowych. Należy jednak zastrzec, że dla jednoczesnego skorzystania z obu preferencji podatkowych konieczne jest spełnienie większych wymogów, niż dla odliczenia darowizny od podstawy opodatkowania na zasadach ogólnych.

Zaliczenie pomocy na rzecz Ukrainy do kosztów uzyskania przychodów - warunki

Kosztem uzyskania przychodów są koszty wytworzenia lub cena nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn przekazanych w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy:

 1. organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących na terytorium Ukrainy,
 2. jednostkom samorządu terytorialnego,
 3. wojewodom,
 4. Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych,
 5. podmiotom wykonującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Ukrainy działalność leczniczą lub działalność z zakresu ratownictwa medycznego

- o ile koszty wytworzenia lub cena nabycia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne.

Kosztem uzyskania przychodów są również koszty poniesione z tytułu nieodpłatnego świadczenia, którego celem jest przeciwdziałanie skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy, realizowanego w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. na rzecz wyżej wymienionych podmiotów, o ile nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne.

WARUNEK 1

Stosownie do powołanych przepisów, aby udzieloną pomoc (koszty wytworzenia lub cena nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn lub koszty poniesione z tytułu nieodpłatnego świadczenia) zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, wydatki te nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów na podstawie innych przepisów. Oznacza to, że pomoc nie może być dwukrotnie ujęta jako koszty uzyskania przychodów.

Tylko w przypadku, gdy koszty wytworzenia/ cena nabycia lub wartość nieodpłatnego świadczenia nie zostały zaliczone dotychczas do kosztów uzyskania przychodów (np. jako koszty prowadzonej działalności), będą mogły zostać zaliczone do takich kosztów jako darowizna na rzecz Ukrainy, pod warunkiem spełnienia pozostałych przesłanek.

WARUNEK 2

Ponadto, aby koszty wytworzenia lub cena nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn lub koszty poniesione z tytułu nieodpłatnego świadczenia zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, wydatki te muszą zostać przekazane na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy.

WARUNEK 3

Kolejny warunek dotyczy podmiotu, któremu powinna zostać przekazana pomoc, aby mogła zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

Zarówno w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów wytworzenia lub ceny nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn oraz kosztów poniesionych z tytułu nieodpłatnego świadczenia, pomoc powinna być przekazana:

 • organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących na terytorium Ukrainy,
 • jednostkom samorządu terytorialnego,
 • wojewodom,
 • Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych,
 • podmiotom wykonującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Ukrainy działalność leczniczą lub działalność z zakresu ratownictwa medycznego.

WARUNEK 4

Warunkiem zaliczenia pomocy do kosztów uzyskania przychodów jest jej przekazanie w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Podsumowanie

Wskazane powyżej warunki muszą być spełnione łącznie, aby zaliczyć darowiznę w postaci przekazania nieodpłatnie towarów lub nieodpłatnego świadczenia do kosztów uzyskania przychodów.

Odliczenie darowizny od postawy opodatkowania

Podstawę opodatkowania stanowi dochód po odliczeniu darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o którym mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom, określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego, obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele - łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu (CIT) lub 6% dochodu (PIT).

W przypadku odliczenia od podstawy opodatkowania nieodpłatne świadczenie usług nie może być uznane za przedmiot darowizny. Oznacza to, że wartości tych usług podatnik nie może odliczyć od dochodu jako darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Zatem możliwość odliczenia pomocy na rzecz Ukrainy od podstawy opodatkowania będzie dotyczyła wyłącznie pomocy rzeczowej lub finansowej.

WARUNEK 1

Odliczenie darowizny nie może przekroczyć 10% dochodu (CIT) lub 6% dochodu (PIT).

Należy wskazać, że w przypadku odliczenia darowizn na cele kultu religijnego oraz na cele kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe, łączna kwota odliczeń nie może przekroczyć wskazanego procenta dochodu.

WARUNEK 2

Przepisy regulują kwestie podmiotowe dotyczące podmiotu, który powinien otrzymać darowiznę, aby podlegała ona odliczeniu od dochodu.

Podmiotami otrzymującymi darowiznę powinny być organizacje, o którym mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub równoważne organizacje, określone w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego, obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Obie ustawy podatkowe ograniczają możliwość odliczenia od dochodu darowizn na rzecz krajowych organizacji oraz tych działających na terenie UE lub EOG, co wyłącza z możliwości dokonania odliczenia pomoc na rzecz organizacji ukraińskich.

WARUNEK 3

Przepisy określają wysokość odliczenia od podstawy opodatkowania.

Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem od towarów i usług, w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej darowizny. Przy określaniu wartości tych darowizn stosuje się odpowiednio art. 14 ustawy o PDOP/ art. 19 ustawy o PDOF.

Odpowiednie stosowanie tych przepisów oznacza, że przy określaniu wartości darowizn, ich wartość należy określić zgodnie z cenami rynkowymi.

Zatem od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny rzeczowe w wysokości ich wartości rynkowej (o ile spełnione są pozostałe warunki).

WARUNEK 4

Warunkiem odliczenia darowizn od podstawy opodatkowania jest ich właściwe udokumentowanie. W przypadku darowizny rzeczowej warunkiem odliczenia darowizny jest posiadanie dokumentu, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

WARUNEK 5

Kolejnym warunkiem jest wykazanie darowizny w zeznaniu podatkowym.

Podatnicy korzystający z odliczenia darowizn, są obowiązani wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę, adres i numer identyfikacji podatkowej lub numer uzyskany w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym obdarowany ma siedzibę, służący dla celów podatkowych identyfikacji.

Podsumowanie

Wskazane powyżej warunki muszą być spełnione łącznie, aby odliczyć darowiznę w postaci przekazania nieodpłatnie części do lokomotyw od postawy opodatkowania.

Skorzystanie z obu preferencji jednocześnie

W zależności od tego na rzecz jakiego podmiotu podatnik przekaże pomoc, będzie możliwe skorzystanie jednocześnie z obu preferencji (zaliczenie darowizny do kosztów uzyskania przychodów oraz odliczenie od podstawy opodatkowania) lub wyłącznie zaliczenie pomocy do kosztów uzyskania przychodów.

Jednocześnie należy wskazać, że w przypadku pomocy w formie finansowej, darowizna podlega odliczeniu wyłącznie od podstawy opodatkowania, nie może stanowić kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 38w ustawy o PDOP lub art. 52zf ustawy o PDOF.

Tylko w przypadku przekazania rzeczy przedmiotem darowizny organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającym na terytorium Polski, spełnione zostaną warunki do odliczenia darowizny zarówno od podstawy opodatkowania, jak i zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów (z uwzględnieniem różnic, co do wartości odliczenia).

Jednocześnie należy wskazać, że:

 • w przypadku art. 38w ustawy o PDOP / art. 52zf ustawy o PDOF zaliczeniu do kosztów podlegają koszty wytworzenia lub cena nabycia rzeczy będących przedmiotem darowizn,
 • odliczeniu od podstawy opodatkowania podlega wartość rynkowa pomocy (darowizny rzeczowej czyli cen rynkowa części, które mają zostać darowane).

Jeżeli podatnik przekaże darowiznę rzeczową innym podmiotom wskazanym w art. 38w ust.1 ustawy o PDOP lub art. 52 zf ust. 1 ustawy o PDOF (np. organizacji pożytku publicznego działającego na terytorium Ukrainy, jednostkom samorządu terytorialnego), będzie mógł wyłącznie zaliczyć ją do kosztów uzyskania przychodów.

Jednocześnie należy wskazać, że w przypadku zapewnienia przez podatnika nieodpłatnego świadczenia na rzecz podmiotów wskazanych w art. 38w ust.1 ustawy o PDOP/ art. 52 zf ust. 1 ustawy o PDOF, będzie upoważniało go to do zaliczenia kosztów tego świadczenia do kosztów uzyskania przychodów, jednak bez możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania.

Wioleta Kosińska, doradca podatkowy, Kierownik Zespołu ds. podatków bezpośrednich w Taxeo Komorniczak i Wspólnicy sp. k.

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Ordynacja podatkowa - część 1
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
  płatnika
  podatnika
  urzędu skarbowego
  budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Naczelnicy urzędów skarbowych z wglądem w rachunki bankowe podatników od 1 lipca 2022 r.
  Od 1 lipca 2022 r., w życie wchodzi zmiana w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej, na mocy której naczelnicy urzędów skarbowych będą mogli uzyskać dostęp do danych o rachunkach bankowych podatników.
  Zaświadczenia podatkowe - nowe wzory od 7 lipca 2022 r. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (ZAS-W) i inne
  Minister Finansów przygotował projekt rozporządzenia, które zmieni rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe. Rozporządzenie to zmieni w szczególności wzory zaświadczeń podatkowych w tym zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości (ZAS-W), zaświadczenia o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DF) i zaświadczenia o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób prawnych (ZAS-DP). Ponadto pojawi się nowe zaświadczenie o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek na ubezpieczenia wykazane w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DFU).
  Handel na targowisku - co warto wiedzieć?
  Targowiska stanowią tradycyjną alternatywę dla nowoczesnych centrów handlowych. Pomimo radykalnej zmiany struktury handlu w ostatnich 30 latach, liczne grono osób w dalszym ciągu wybiera zakupy na targu. Targowiska to nie tylko okazje do niższych cen niszowych produktów ale również specyficzne uregulowania prawne.
  Zmiany w PIT od 1 lipca 2022 r. Niskie Podatki?
  1 lipca 2022 r. wchodzą w życie zmiany podatkowe (głównie w podatku dochodowym od osób fizycznych - PIT), które mają na celu skorygowanie błędów podatkowego Polskiego Ładu. Nowelizację z 9 czerwca, która wprowadza te zmiany określa się potocznie "Polski Ład 2.0" a Ministerstwo Finansów na jej określenie posługuje się frazą "Niskie Podatki". W komunikacie z 30 czerwca resort finansów wskazuje najważniejsze nowości podatkowe, które zaczną obowiązywać od lipca.
  Podatki od 1 lipca 2022 r. Najważniejsze zmiany i pułapki nowych przepisów
  Księgowi pod koniec czerwca 2022 r. mają wrażenie jakby już zleciał cały rok. Jeszcze ostatni CIT do złożenia, podpis na sprawozdaniu a tu już trzeba chyba kolejny rok zamykać …. gdzie się podziały te miesiące? Spokojnie, to tylko nowelizacja przepisów podatkowych. Dla odmiany tym razem w połowie roku i - by wzmocnić efekt – zmiany obowiązują od samego początku niezwykłego 2022 roku. Co się zmienia w PIT od 1 lipca? Na jakie pułapki trzeba uważać?
  Kiedy dywidenda krajowa nie jest objęta podatkiem u źródła?
  Jakie warunki muszą zostać spełnione, żeby dywidenda krajowa została zwolniona z podatku u źródła?
  Obowiązek integracji kasy fiskalnej z terminalem płatniczym dopiero od 2025 roku
  Ministerstwo Finansów w komunikacie z 29 czerwca 2022 r. poinformowało o odroczeniu obowiązku integracji kas rejestrujących online z terminalem płatniczym do 1 stycznia 2025 r. Pierwotnie ta integracja miała być obowiązkowa od 1 lipca 2022 r.
  Badanie: aż 66 proc. firm nadal korzysta z faktur papierowych
  Aż 66 proc. firm w Polsce nadal korzysta z faktur papierowych. Tylko 17 proc. firm wystawia je jedynie w formie elektronicznej – wynika z badania dotyczącego stosowania w Polsce faktur.
  Zmiany w CIT od 2023 roku. Uchylenie przepisów o tzw. ukrytej dywidendzie
  Ministerstwo Finansów przygotowało projekt obszernej nowelizacji podatku dochodowego od osób prawnych. Projekt ten zakłada m.in. uchylenie przepisów o tzw. ukrytej dywidendzie, które miały wejść w życie 1 stycznia 2023 r.
  ZUS: na zmianach podatkowych od 1 lipca skorzysta 3,1 mln emerytów i rencistów
  1 lipca w życie wchodzą ważne zmiany podatkowe, które obejmą emerytów i rencistów. Na zmianach zyska ok. 3,1 mln osób, które za cały 2022 r. zapłacą niższy podatek niż na zasadach z roku ubiegłego. Świadczenie na rękę może wzrosnąć nawet o ponad 100 zł – poinformował ZUS.
  Cyfryzacja KAS. Ponad 10 mln faktur testowych w KSeF. 66% firm w Polsce wystawia faktury papierowe
  Odnotowaliśmy w środowiskach testowych 804 tys. uwierzytelnień w systemie i 10,4 mln wystawionych faktur testowych w systemie KSeF – powiedział PAP wiceminister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej Bartosz Zbaraszczuk. Aż 66 proc. firm w Polsce nadal korzysta z faktur papierowych. Tylko 17 proc. firm wystawia je jedynie w formie elektronicznej – wynika z badania dotyczącego stosowania w Polsce faktur.
  Opłata od deszczu. Kto zapłaci podatek od deszczu?
  Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej to potocznie podatek od deszczu. Ten rodzaj daniny publicznej obciąża właścicieli nieruchomości z określonym dolnym limitem powierzchni, których określona część jest „zabetonowana” poprzez utworzenie np. parkingu lub asfaltowego podjazdu do garażu. Nie wszyscy wiedzą o istnieniu tego obowiązku. Korzystniej jest zapłacić z własnej inicjatywy niż narażać się na interwencje fiskusa oraz odsetki od niezapłaconej w terminie należności.
  Fogiel: tarcze antyinflacyjne w razie potrzeby będą przedłużane
  Na razie tarcza antyinflacyjna jest przedłużona o kilka miesięcy. Jeżeli będzie taka potrzeba, to te tarcze będą przedłużane - powiedział w środę rzecznik PiS Radosław Fogiel. "Będziemy pomagać Polakom tak długo, jak sytuacja będzie tego wymagać" - zapewnił.
  Maląg: obywatele Ukrainy mogą wnioskować o pomoc w uzyskaniu nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów
  W systemie praca.gov.pl obywatele Ukrainy mogą już składać wnioski o przyznanie finansowania opłaty pobieranej przez uczelnie wyższe za postępowanie nostryfikacyjne lub postępowanie w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie - poinformowała PAP szefowa MRiPS Marlena Maląg.
  Czym jest poręczenie za dług? Jak wyegzekwować poręczenie?
  Poręczenie to forma zabezpieczenia płatności przez dłużnika, która jest bardzo często wykorzystywana w praktyce gospodarczej. Przyczyną dużej popularności poręczenia może być fakt, iż jest to forma stosunkowo prosta i wygodna dla wierzyciela. Co więcej, udzielenie poręczenia nie powoduje zbyt wielu formalności. Co jeszcze warto wiedzieć na ten temat?
  Koszty windykacji - ile wynoszą? Czy można prowadzić windykację na koszt dłużnika?
  Zwlekający z zapłatą kontrahenci to niechlubny standard w polskich firmach. Niestety niemal każdy przedsiębiorca spotyka się w końcu z sytuacją, w której druga strona transakcji będzie zwlekać z regulacją wymagalnych zobowiązań. Przyczyny takiego stanu rzeczy bywają różne, a w wielu przypadkach koniecznością okazuje się wszczęcie sprawy sądowej. Warto wiedzieć, że kosztami postępowania można obciążyć dłużnika.
  Inflacja i rosnące stopy procentowe NBP. Czy Polacy oszczędzają? Czy chronią swoje oszczędności?
  Inflacja osiągnęła już w 2022 roku poziomy nienotowane od ponad dwudziestu lat. Większość prognoz sugeruje, że szybko rosnące ceny będą nam towarzyszyć przez dłuższy czas. Jak Polacy odnajdują się w obliczu inflacji? Czy nasza świadomość w tym zakresie jest wysoka? Jak podchodzimy do oszczędzania? Odpowiedzi na te pytania znajdziemy w najnowszych raportach autorstwa dr Katarzyny Sekścińskiej „Inflacja i stopy procentowe oczami polskiego konsumenta 2022” oraz „Postawy Polaków Wobec Finansów 2022”.
  Rozliczenie CIT za 2021 rok - do kiedy?
  Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2022 r. upływa termin rozliczenia rocznego podatku za 2021 r. dla większości podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Termin złożenia deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (CIT-8E) został przesunięty do 30 września 2022 r.
  JPK/PIT i JPK/CIT - od kiedy?
  Nowelizacja ustawy o PIT (oraz niektórych innych ustaw) z 9 czerwca 2022 r. odroczyła terminy wejścia w życie przepisów dotyczących prowadzenia ewidencji podatkowych przy użyciu programów komputerowych, a także obowiązku ich przesyłania w formie ustrukturyzowanej do urzędu skarbowego (tzw. JPK/PIT i JPK/CIT). Od kiedy podatnicy będą mieli obowiązek elektronicznego prowadzenia ewidencji podatkowych i wysyłania JPK/PIT lub JPK/CIT?
  PUE ZUS stanie się niedługo częścią platformy gov.pl
  Platforma Usług Elektronicznych ZUS stanie się niedługo częścią wielkiej platformy gov.pl – zapowiedziała prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska. Dodała, że rozwijane będą funkcjonujące rozwiązania informatyczne, np. e-wizyty i e-wnioski, będzie też więcej aplikacji mobilnych.
  Zwolnienie z VAT i cła przywozu towarów do zwalczania skutków COVID-19 tylko do 30 czerwca 2022 r.
  Decyzja Komisji Europejskiej zwalniająca z cła i VAT przywóz spoza Unii Europejskiej towarów potrzebnych do zwalczania skutków epidemii COVID-19 obowiązuje do 30 czerwca 2022 r. Ministerstwo Finansów informuje, że zwolnienie to nie będzie przedłużone.
  Odliczenie VAT od zakupów dokonanych przed rejestracją do VAT - rozliczenie podatku naliczonego
  Obniżenie podatku należnego o podatek naliczony zawarty w otrzymanych fakturach to fundamentalne prawo przysługujące podatnikom VAT. Jednym z warunków dokonania odliczenia jest rejestracja jako podatnik VAT czynny. Brak formalnej rejestracji w chwili dokonywania zakupów nie pozbawia jednak prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, o ile będą one wykorzystywane na potrzeby czynności opodatkowanych. Wymaga to odpowiedniego wypełnienia formularza VAT-R.
  Waloryzacja umów w zamówieniach publicznych - założenia specustawy
  Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowuje specustawę, która ułatwi waloryzację kontraktów we wszystkich kategoriach umów objętych zamówieniami publicznymi. Dla umów zawartych przed 1 stycznia 2021 r. będzie możliwość wprowadzenia klauzul waloryzacyjnych, a w umowach zawartych po tej dacie możliwe będzie podniesienie limitów waloryzacji.
  „Podatek Belki”. RPO pisze do Minister Finansów.
  Obywatele są zaniepokojeni szybkim wzrostem cen towarów i usług. W tym kontekście pytają o zasadność dalszego opodatkowania zysków kapitałowych, znanego jako ”podatek Belki”. Jest on dużym obciążeniem fiskalnym dla gospodarstw domowych - nie tylko wobec dwucyfrowej inflacji, ale i niskiego oprocentowania lokat oraz w dobie kryzysu po pandemii, a także wojny w Ukrainie.
  KAS: Jak klienci oceniają wizytę w urzędzie skarbowym – wyniki badania
  W ramach programu „Klient w centrum uwagi KAS” od kwietnia 2021 r. prowadzono internetowe badanie ankietowe wśród osób odwiedzających urzędy skarbowe. W ciągu roku spłynęło ponad 108 tys. wypełnionych ankiet, z których wynika, że ogólny poziom satysfakcji klientów wyniósł 82%. Wyniki badania są wykorzystywane do projektowania nowych rozwiązań i ulepszania obsługi w urzędach.