Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Pomoc dla Ukrainy w kosztach podatkowych i odliczenie od podstawy opodatkowania (PIT i CIT)

Pomoc dla Ukrainy w kosztach podatkowych i odliczenie od podstawy opodatkowania (PIT i CIT)
Pomoc dla Ukrainy w kosztach podatkowych i odliczenie od podstawy opodatkowania (PIT i CIT)
Podatnicy podatków dochodowych mogą rozliczyć darowizny przekazane na rzecz Ukrainy w kosztach uzyskania przychodów (w PIT i CIT), a następnie odliczyć od podstawy opodatkowania. Jednak nie w każdej sytuacji podatnik skorzysta z obu tych preferencji podatkowych jednocześnie.

Pomoc dla Ukrainy w kosztach podatkowych i odliczenie od podstawy opodatkowania - CIT i PIT

Na gruncie podatków dochodowych podatnicy mają możliwość rozliczenia pomocy na rzecz Ukrainy poprzez:

 • zaliczenie pomocy do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 38w ustawy o PDOP oraz odpowiednio art. 52zf ustawy o PDOF,
 • odliczenie darowizny od podstawy opodatkowania na podstawie art. 18 ustawy o PDOP.

Wybór zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pomocy humanitarnej, nie oznacza, że nie będzie jednocześnie możliwe odliczenie darowizny od podstawy opodatkowania, pod warunkiem, że przedmiotem darowizny nie będą produkty spożywcze.

Rozliczenie podatkowe pomocy na rzecz Ukrainy – czy można skorzystać z obu preferencji

Skorzystanie z obu preferencji podatkowych będzie możliwe pod warunkiem, że zostaną spełnione łącznie wszystkie warunki dające prawo zarówno do zaliczenia wydatków w ciężar kosztów uzyskania przychodów, jak i dających prawo do odliczenia darowizny od podstawy opodatkowania.

Art. 52 zf ust. 3 ustawy o PDOF wprost stanowi, że podatnik może odliczyć od dochodu lub przychodu darowizny rzeczy lub praw majątkowych zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 niniejszej ustawy lub art. 11 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym również w przypadku, gdy koszty wytworzenia lub cena nabycia tych rzeczy lub praw majątkowych zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie ust. 1.

Natomiast na gruncie ustawy o PDOP, możliwość jednoczesnego skorzystania z obu preferencji wynika z wykładni z art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o PDOP w zw. z art. 18 ust. 1k tej ustawy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ustawy podatkowe nie wprowadzają zakazu odliczania od podstawy opodatkowania innych darowizn niż rozliczone w kosztach produkty spożywcze dla organizacji pożytku publicznego. Zatem, jeśli podatnik przekaże uprawnionym podmiotom pomoc w innej postaci niż produkty spożywcze, skorzysta z obu preferencji podatkowych. Należy jednak zastrzec, że dla jednoczesnego skorzystania z obu preferencji podatkowych konieczne jest spełnienie większych wymogów, niż dla odliczenia darowizny od podstawy opodatkowania na zasadach ogólnych.

Zaliczenie pomocy na rzecz Ukrainy do kosztów uzyskania przychodów - warunki

Kosztem uzyskania przychodów są koszty wytworzenia lub cena nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn przekazanych w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy:

 1. organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących na terytorium Ukrainy,
 2. jednostkom samorządu terytorialnego,
 3. wojewodom,
 4. Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych,
 5. podmiotom wykonującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Ukrainy działalność leczniczą lub działalność z zakresu ratownictwa medycznego

- o ile koszty wytworzenia lub cena nabycia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne.

Kosztem uzyskania przychodów są również koszty poniesione z tytułu nieodpłatnego świadczenia, którego celem jest przeciwdziałanie skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy, realizowanego w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. na rzecz wyżej wymienionych podmiotów, o ile nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne.

WARUNEK 1

Stosownie do powołanych przepisów, aby udzieloną pomoc (koszty wytworzenia lub cena nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn lub koszty poniesione z tytułu nieodpłatnego świadczenia) zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, wydatki te nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów na podstawie innych przepisów. Oznacza to, że pomoc nie może być dwukrotnie ujęta jako koszty uzyskania przychodów.

Tylko w przypadku, gdy koszty wytworzenia/ cena nabycia lub wartość nieodpłatnego świadczenia nie zostały zaliczone dotychczas do kosztów uzyskania przychodów (np. jako koszty prowadzonej działalności), będą mogły zostać zaliczone do takich kosztów jako darowizna na rzecz Ukrainy, pod warunkiem spełnienia pozostałych przesłanek.

WARUNEK 2

Ponadto, aby koszty wytworzenia lub cena nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn lub koszty poniesione z tytułu nieodpłatnego świadczenia zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, wydatki te muszą zostać przekazane na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy.

WARUNEK 3

Kolejny warunek dotyczy podmiotu, któremu powinna zostać przekazana pomoc, aby mogła zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

Zarówno w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów wytworzenia lub ceny nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn oraz kosztów poniesionych z tytułu nieodpłatnego świadczenia, pomoc powinna być przekazana:

 • organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących na terytorium Ukrainy,
 • jednostkom samorządu terytorialnego,
 • wojewodom,
 • Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych,
 • podmiotom wykonującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Ukrainy działalność leczniczą lub działalność z zakresu ratownictwa medycznego.

WARUNEK 4

Warunkiem zaliczenia pomocy do kosztów uzyskania przychodów jest jej przekazanie w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Podsumowanie

Wskazane powyżej warunki muszą być spełnione łącznie, aby zaliczyć darowiznę w postaci przekazania nieodpłatnie towarów lub nieodpłatnego świadczenia do kosztów uzyskania przychodów.

Odliczenie darowizny od postawy opodatkowania

Podstawę opodatkowania stanowi dochód po odliczeniu darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o którym mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom, określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego, obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele - łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu (CIT) lub 6% dochodu (PIT).

W przypadku odliczenia od podstawy opodatkowania nieodpłatne świadczenie usług nie może być uznane za przedmiot darowizny. Oznacza to, że wartości tych usług podatnik nie może odliczyć od dochodu jako darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Zatem możliwość odliczenia pomocy na rzecz Ukrainy od podstawy opodatkowania będzie dotyczyła wyłącznie pomocy rzeczowej lub finansowej.

WARUNEK 1

Odliczenie darowizny nie może przekroczyć 10% dochodu (CIT) lub 6% dochodu (PIT).

Należy wskazać, że w przypadku odliczenia darowizn na cele kultu religijnego oraz na cele kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe, łączna kwota odliczeń nie może przekroczyć wskazanego procenta dochodu.

WARUNEK 2

Przepisy regulują kwestie podmiotowe dotyczące podmiotu, który powinien otrzymać darowiznę, aby podlegała ona odliczeniu od dochodu.

Podmiotami otrzymującymi darowiznę powinny być organizacje, o którym mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub równoważne organizacje, określone w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego, obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Obie ustawy podatkowe ograniczają możliwość odliczenia od dochodu darowizn na rzecz krajowych organizacji oraz tych działających na terenie UE lub EOG, co wyłącza z możliwości dokonania odliczenia pomoc na rzecz organizacji ukraińskich.

WARUNEK 3

Przepisy określają wysokość odliczenia od podstawy opodatkowania.

Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem od towarów i usług, w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej darowizny. Przy określaniu wartości tych darowizn stosuje się odpowiednio art. 14 ustawy o PDOP/ art. 19 ustawy o PDOF.

Odpowiednie stosowanie tych przepisów oznacza, że przy określaniu wartości darowizn, ich wartość należy określić zgodnie z cenami rynkowymi.

Zatem od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny rzeczowe w wysokości ich wartości rynkowej (o ile spełnione są pozostałe warunki).

WARUNEK 4

Warunkiem odliczenia darowizn od podstawy opodatkowania jest ich właściwe udokumentowanie. W przypadku darowizny rzeczowej warunkiem odliczenia darowizny jest posiadanie dokumentu, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

WARUNEK 5

Kolejnym warunkiem jest wykazanie darowizny w zeznaniu podatkowym.

Podatnicy korzystający z odliczenia darowizn, są obowiązani wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę, adres i numer identyfikacji podatkowej lub numer uzyskany w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym obdarowany ma siedzibę, służący dla celów podatkowych identyfikacji.

Podsumowanie

Wskazane powyżej warunki muszą być spełnione łącznie, aby odliczyć darowiznę w postaci przekazania nieodpłatnie części do lokomotyw od postawy opodatkowania.

Skorzystanie z obu preferencji jednocześnie

W zależności od tego na rzecz jakiego podmiotu podatnik przekaże pomoc, będzie możliwe skorzystanie jednocześnie z obu preferencji (zaliczenie darowizny do kosztów uzyskania przychodów oraz odliczenie od podstawy opodatkowania) lub wyłącznie zaliczenie pomocy do kosztów uzyskania przychodów.

Jednocześnie należy wskazać, że w przypadku pomocy w formie finansowej, darowizna podlega odliczeniu wyłącznie od podstawy opodatkowania, nie może stanowić kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 38w ustawy o PDOP lub art. 52zf ustawy o PDOF.

Tylko w przypadku przekazania rzeczy przedmiotem darowizny organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającym na terytorium Polski, spełnione zostaną warunki do odliczenia darowizny zarówno od podstawy opodatkowania, jak i zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów (z uwzględnieniem różnic, co do wartości odliczenia).

Jednocześnie należy wskazać, że:

 • w przypadku art. 38w ustawy o PDOP / art. 52zf ustawy o PDOF zaliczeniu do kosztów podlegają koszty wytworzenia lub cena nabycia rzeczy będących przedmiotem darowizn,
 • odliczeniu od podstawy opodatkowania podlega wartość rynkowa pomocy (darowizny rzeczowej czyli cen rynkowa części, które mają zostać darowane).

Jeżeli podatnik przekaże darowiznę rzeczową innym podmiotom wskazanym w art. 38w ust.1 ustawy o PDOP lub art. 52 zf ust. 1 ustawy o PDOF (np. organizacji pożytku publicznego działającego na terytorium Ukrainy, jednostkom samorządu terytorialnego), będzie mógł wyłącznie zaliczyć ją do kosztów uzyskania przychodów.

Jednocześnie należy wskazać, że w przypadku zapewnienia przez podatnika nieodpłatnego świadczenia na rzecz podmiotów wskazanych w art. 38w ust.1 ustawy o PDOP/ art. 52 zf ust. 1 ustawy o PDOF, będzie upoważniało go to do zaliczenia kosztów tego świadczenia do kosztów uzyskania przychodów, jednak bez możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania.

Wioleta Kosińska, doradca podatkowy, Kierownik Zespołu ds. podatków bezpośrednich w Taxeo Komorniczak i Wspólnicy sp. k.

Reklama
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(1)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Xyz
  2023-05-10 15:24:08
  Mało im??? co tak zachęcacie!!! Wstyd!!!!A czy można odliczyć sobie pomoc udzieloną biednym Polakom???
  0
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Spółka nie musi pobierać podatku przy wypłacie zaliczki na poczet zysku

Do obliczenia podatku od zysku wypłaconego komplementariuszowi konieczne jest poznanie wysokości podatku należnego od spółki. Skoro PIT od zysku komplementariusza pomniejszany jest o proporcjonalną część CIT zapłaconego przez spółkę komandytową, to pierwszy z wymienionych podatków będzie mógł zostać wyliczony i pobrany dopiero po złożeniu przez spółkę rocznego zeznania i podjęciu przez wspólników uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku. Spółka, jako płatnik, nie ma więc obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego przy wypłacie komplementariuszowi zaliczki na poczet zysku. Wyrok z 2 lutego 2023 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (sygn. akt I SA/Wr 394/22).

Aktualizacja aplikacji mZUS 2023 - nowe funkcje i zmiana wyglądu

31 maja 2023 r. ZUS poinformował, że udostępnił aktualizację aplikacji mobilnej mZUS. W nowej wersji zmieniony został wygląd aplikacji i rozbudowano ją o kolejne funkcje.

Wnioski na PUE ZUS o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej można składać do 5 czerwca

Do 5 czerwca 2023 r. prowadzący działalność gospodarczą mają czas na złożenie wniosku RZS-R o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne wynikającej z rocznego rozliczenia. Wniosek w tej sprawie należy złożyć elektronicznie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS – poinformował 1 czerwca 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Czy da się oszczędzić milion na emeryturę? Sprawdzamy!

Aż 79% Polaków nie oszczędza pieniędzy na emeryturę poza obowiązującymi składkami, a 62,5% nie odkłada regularnie żadnej kwoty na żaden cel. Jednocześnie dochód rozporządzalny na 1 osobę w Polsce w 2022 roku wyniósł 2 249,79 zł. Czy daje to możliwość odłożenia miliona złotych na emeryturę?

Mały ZUS Plus 2023/2024 - dodatkowe 12 miesięcy korzyści. Ile zaoszczędzi przedsiębiorca?

Mały ZUS Plus będzie wydłużony o rok dla przedsiębiorców, którzy korzystają z tej preferencji (ulgi) w 2023 roku. Poinformowało o tym 31 maja 2023 r. Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Wskutek tego przedłużenia przedsiębiorcy ci zaoszczędzą nawet kilkaset złotych miesięcznie. 

UE pozwala na obniżenie stawki VAT na odzież dziecięcą. Polska nie chce

Obniżony VAT na odzież dziecięcą. W ostatnim czasie ożywiła się dyskusja wokół obniżenia stawki VAT na odzież i obuwie dla dzieci. Eksperci nie wykluczają, że temat powróci w najbliższej kampanii wyborczej. Na czym polega problem?

Niezgłoszenie zmiany w KRS - konsekwencje. Postępowanie przymuszające – jakie jest zagrożenie?

Dokonanie wpisu oraz rejestracja zmian danych ujawnionych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) to jeden z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki handlowej. Zgodnie z przepisami, wniosek o wpis lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS powinien być złożony do sądu rejestrowego w terminie 7 dni od dnia, w którym zdarzenie uzasadniające zmianę miało miejsce. Praktyka pokazuje, że wielu przedsiębiorców zaniedbuje ten obowiązek i zgłasza zmiany za późno lub nie robi tego wcale.

KSeF uszczelni system podatkowy. Czy zlikwiduje szarą strefę?

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to ważne narzędzie pomagające w zwalczaniu oszustw podatkowych. Elektroniczny proces wystawiania, przekazywania i przechowywania faktur ułatwia walkę z nieuczciwymi praktykami. Czy obowiązkowe wprowadzenie systemu zapewni skuteczne środki kontroli i wyeliminuje tzw. szarą strefę? Jakie korzyści przyniesie firmom? 

Podatek od nadmiarowych zysków w Polsce. Czy i kiedy będzie wprowadzony? Sasin: prace trwają

Wprowadzenie podatku od nadmiarowych zysków dla niektórych branż nie jest przesądzone - poinformował wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Zastrzegł, że nad rozwiązaniami pracuje resort klimatu.

Podatkowe zagadnienia e-commerce ze szczególnym uwzględnieniem roli operatorów interfejsu elektronicznego

Pakiet e-commerce, który wprowadził szereg zmian oraz nowych pojęć  głównie w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązuje od 20 maja 2021 r. Szczególnie ciekawe były zmiany, które „uporządkowały” kwestię platform ułatwiających sprzedaż wysyłkową dla konsumentów z UE (B2C).  Mowa jest tutaj głównie o interfejsach elektronicznych takich jak chociażby Amazon. Co istotne, adres siedziby dla takich platform nie ma żadnego znaczenia w rozwiązaniu, o którym będzie mowa, o ile ułatwiają one określone dostawy towarów.

Ile zarabiają prezydent i wiceprezydenci Rzeszowa? Jaki mają majątek?

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano oświadczenie majątkowe prezydenta Rzeszowa Konrada Fijołka. Wynika z niego, że prezydent zarobił ponad 250 tys. zł w 2022 roku. To o nieco ponad 107 tys. zł więcej niż w 2021 roku.

Podatnicy nie spieszą się z testowaniem KSeF

Od 1 lipca przyszłego roku korzystanie z KSeF będzie obowiązkowe. Obecnie jest to dobrowolne, a oficjalne dane Ministerstwa Finansów pokazują, jakie jest podejście podatników do tego tematu. Jak to wygląda? 

Informacje z urzędu skarbowego przez telefon lub e-Urząd Skarbowy. Co się zmieni od 15 czerwca 2023 r.?

Od 15 czerwca 2023 r. podatnicy i płatnicy podatków będą mogli uzyskać od każdego z naczelników urzędów skarbowych (niezależnie od terytorialnej właściwości działania tych organów) dane i informacje o swojej indywidualnej sytuacji podatkowo-prawnej (w tym objęte tajemnicą skarbową) telefonicznie lub za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym.

Trybunał każe ścigać oszustów i pozorantów VAT na podstawie przepisów unijnych, a nie krajowych

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał 25 maja 2023 r. wyrok w polskiej sprawie (C-114/22) dotyczącej kwestionowania prawa do odliczenia VAT na podstawie pozorności czynności. Sprawa dotyczyła transakcji sprzedaży znaków towarowych i odliczenia podatku naliczonego w tym zakresie. 

Aktualny rachunek bankowy trzeba zgłosić do urzędu skarbowego. Termin mija 30 czerwca 2023 r.

Ministerstwo Finansów przypomina, że organizacje pożytku publicznego (OPP), które chcą otrzymać 1,5% podatku PIT, powinny do 30 czerwca 2023 r. zgłosić do urzędu skarbowego aktualny rachunek bankowy. Zgłoszenie nie jest konieczne jeżeli rachunek został zgłoszony w ubiegłych latach i jest nadal aktualny.

Nabywca zwraca zakupiony towar. Jak i kiedy rozliczyć VAT?

Jak prawidłowo rozliczyć VAT w przypadku zwrotu zakupionych towarów przez nabywcę? Wyjaśniamy na poniższym przykładzie. 

Inwestycja w SAFE – co musisz wiedzieć, żeby nie stracić

Inwestycje amerykańskich spółek na polskim rynku widoczne są na każdym kroku. Wbrew pozorom, ruch kapitału odbywa się jednak również w przeciwnym kierunku. Polscy inwestorzy co raz częściej lokują kapitał w zagraniczne start-up’y, w tym w innowacyjne projekty z Ameryki Północnej. Jedną z możliwości prowadzenia tego typu działań są umowy SAFE.

Samochód wycofany z działalności rolniczej. Czy jego sprzedaż podlega VAT?

Rolnik ryczałtowy sprzedaje samochód, który wykorzystywał w działalności rolniczej. Samochód ten został przed sprzedażą wycofany z działalności rolniczej, co zostało potwierdzone sporządzonym na tę okoliczność protokołem. Czy sprzedaż taka podlega opodatkowaniu VAT? Czy byłoby inaczej, gdyby przed sprzedażą samochód nie został wycofany z działalności rolniczej?

Wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej i wynajem prywatny. Czy trzeba korygować odliczony VAT?

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług architektonicznych. Zamierzam wycofać z działalności gospodarczej do majątku prywatnego nieruchomość - dom, w którym dotychczas mieściła się siedziba mojej firmy. Nieruchomość stanowi środek trwały, od nabycia którego odliczyłem VAT. Po wycofaniu z działalności do majątku prywatnego dom będzie wynajmowany innej firmie, w której będzie ona prowadziła działalność gospodarczą. Zatem najem będzie podlegał opodatkowaniu stawką 23%. Czy powinienem dokonać korekty podatku odliczonego w związku z wycofaniem nieruchomości do majątku prywatnego w celu jej dalszego wynajmu?

Rola odbiorców energii w transformacji energetycznej. Bezpłatne webinarium 15 czerwca

Już 15 czerwca 2023 r. odbędzie się bezpłatne webinarium „Rola odbiorców energii w transformacji energetycznej”. Zapraszamy!

Sprzedaż praw do projektu farmy (elektrowni) fotowoltaicznej - stawka VAT

Sprzedaż praw do projektu elektrowni (farmy) fotowoltaicznej to świadczenie kompleksowe, dla którego właściwą stawką VAT jest 23 proc. Tak wynika z wyroku WSA w Olsztynie z lutego 2023 r.

Open banking ułatwi obsługę KSeF?

Jeszcze w tym roku Komisja Europejska ma przedstawić projekt trzeciej wersji dyrektywy PSD (Payment Service Directive). Nowe przepisy dotyczące otwartej bankowości mogą ułatwić m.in. płatność zobowiązań podatkowych oraz obsługę państwowych systemów faktur elektronicznych - m.in. powstającego w Polsce KSeF.

MF: szerokie zmiany w egzekucji podatków

Planowane zmiany w egzekucji administracyjnej poruszono podczas konferencji „Egzekucja administracyjna należności podatkowych” zorganizowanej przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego. Zmiany mają dotyczyć sposobu negocjacji pomiędzy dłużnikiem a organem egzekucyjnym.

Oszustwo na "zdalny pulpit" (aplikacja AnyDesk). Na czym polega? Jak uniknąć wyłudzenia danych i pieniędzy?

Co to jest oszustwo na "zdalny pulpit"? Dlaczego oprogramowanie AnyDesk jest groźne? uniknąć wyłudzenia danych i straty pieniędzy?

Oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych 2023 - koniec maja, początek czerwca. Tabela

Jakie oprocentowanie lokat terminowych i kont oszczędnościowych oferują banki pod koniec maja 2023 r.?