REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Konwencja MLI – zmiany w opodatkowaniu polskich firm za granicą i zagranicznych firm w Polsce

Rödl & Partner
Audyt, BPO, doradztwo podatkowe, doradztwo prawne, consulting
Konwencja MLI – zmiany w opodatkowaniu polskich firm za granicą i zagranicznych firm w Polsce
Konwencja MLI – zmiany w opodatkowaniu polskich firm za granicą i zagranicznych firm w Polsce

REKLAMA

REKLAMA

Wielostronna konwencja podatkowa MLI (z ang. Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties) weszła w życie 1 lipca 2018 r. Wprowadziła ona reguły pozwalające na ujednolicenie systemu podatkowego i ograniczenie unikania opodatkowania na poziomie międzynarodowym. Konsekwencją tej konwencji jest rozpoczęcie procesu zmiany umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych pomiędzy Polską, a niektórymi innymi krajami i terytoriami.

Konwencję MLI podpisało do tej pory 87 stron, a ratyfikowało 19 jurysdykcji: Australia, Austria, Francja, Irlandia, Izrael, Japonia, Jersey, Litwa, Malta,  Monako, Nowa Zelandia, Serbia, Singapur, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Wielka Brytania, Wyspa Man, a także Polska. Z czasem lista podmiotów ratyfikujących Konwencję MLI będzie się wydłużała.

Autopromocja

Kraje te mogą zmienić obowiązujące umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (tzw. umowy UPO) nie przeprowadzając dodatkowych negocjacji, a jedynie implementując przepisy opracowane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w ramach inicjatywy przeciwdziałania zmniejszaniu podstawy opodatkowania oraz transferu dochodów przez przedsiębiorstwa wielonarodowe. Polska zgłosiła chęć objęcia zakresem Konwencji MLI 78 obowiązujących umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry

Konwencja MLI  - zmiany w systemie podatkowym

Wielostronna Konwencja podatkowa MLI to odpowiedź OECD na agresywne optymalizacje podatkowe, które wiążą się z przenoszeniem zysków do innych, bardziej atrakcyjnych podatkowo jurysdykcji.  Konwencja jest stosowana równolegle do zawartych i zgłoszonych umów. Nie wprowadza automatycznych zmian w miejsce dotychczasowych przepisów układów bilateralnych, niemniej w przypadku kolizji norm pierwszeństwo uzyskają postanowienia Konwencji. Regulacje w niej zawarte mogą mieć wpływ na fiskalne obowiązki polskich przedsiębiorców działających za granicą i zagranicznych inwestorów działających w Polsce. Konwencja zmienia zawarte w przepisach poszczególnych dwustronnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (tzw. umowy o UPO), o ile oba państwa będące stronami danego porozumienia wcześniej ratyfikowały Konwencję. Konieczne jest również zgłoszenie danej umowy przez oba objęte nią państwa.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Konwencja MLI w Polsce

Od 1 stycznia 2019 r. Konwencja MLI będzie stosowana do podatków u źródła w odniesieniu do umów o UPO z Austrią, Australią, Francją, Izraelem, Japonią, Litwą, Nową Zelandią, Serbią, Słowacją, Słowenią i Wielką Brytanią. Natomiast do pozostałych podatków (w tym do podatków od dochodów z pracy najemnej) od 1 stycznia 2019 r. Konwencja MLI będzie stosowana wyłącznie do umów o UPO z Austrią i Słowenią. W miarę ratyfikacji przez kolejne państwa, sukcesywnie będzie ona stosowana w odniesieniu do pozostałych umów o UPO.  W związku z niepodpisaniem Konwencji przez USA umowa UPO między Polską i Stanami Zjednoczonymi zachowa dotychczasowe brzmienie. Porozumienie podatkowe z Niemcami z kolei nie zostało jeszcze zgłoszone do zmiany w ramach nowego systemu.

Jak wspomniano, podstawowym celem wprowadzenia Konwencji jest przeciwdziałanie polityce agresywnego planowania podatkowego. Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu ma być jednoznaczne określenie lokalizacji, w której wypracowywana jest wartość konkretnego podmiotu.

Polskie stanowisko wobec Konwencji MLI

Państwa podpisujące Konwencję mają możliwość indywidualnego określenia własnego podejścia do większości regulacji i sposobu ich zastosowania do poszczególnych umów o UPO. Możliwość ta pozwala na zachowanie mniej konwencjonalnych rozwiązań, które często sprawdzają się lepiej od standardowych w przypadku współpracy konkretnych dwóch krajów. Polska zajęła stanowisko wobec głównych rozwiązań prawnych przyjętych w konwencji, określając swoje preferencje dotyczące ich wprowadzania do umów bilateralnych.

 1. Dodatkowe wymagania dotyczące wypłaty zysków: Konwencja przewiduje uzależnienie zastosowania zwolnienia lub wyłączenia z opodatkowania dywidend od spełnienia warunku minimalnego okresu (365 dni) posiadania udziałów, akcji, praw głosu lub pokrewnych praw w spółce wypłacającej dywidendę. Do umów o UPO łączących Polskę, które posiadają już warunek minimalnego posiadania udziałów (jest to uregulowane w umowach m.in. z Cyprem, Belgią, Danią czy Maltą) zagwarantowana została eksterytorialność stosowania przepisu Konwencji.
 2. Klauzula PPT: Klauzula daje organom możliwość zakwestionowania transakcji (porozumienia) z podmiotem zagranicznym w postaci odmowy przyznania korzyści wynikających z umów o UPO dla dochodu/kapitału. Warunkiem zakwestionowania transakcji jest stwierdzenie, że jedynym celem jej przeprowadzenia było uzyskanie korzyści podatkowej. Polska podpisując Konwencję wyraziła chęć wprowadzenia nowej generalnej klauzuli PPT do swoich UPO.
 3. Klauzula switch-over: Konwencja przewiduje trzy warianty wprowadzenia tej klauzuli do umów o UPO (A, B lub C). Opcja A dotyczy rozszerzenia metody wyłączenia z progresją o postanowienie podobne do zawartego w art. 23A ust. 4 Modelowej Konwencji OECD, a celem tej zmiany jest uniknięcie sytuacji powstania nieopodatkowania w odniesieniu do danego dochodu w sytuacji braku zgody między państwem rezydencji podatkowej a państwem, na terytorium którego powstaje dochód. Opcja B zakłada zmiany, zgodnie z którymi państwo rezydencji miałoby prawo korzystać z metody zaliczenia proporcjonalnego zamiast z metody wyłączenia także w sytuacji, w której dywidendy mogą być odliczane od podstawy opodatkowania w państwie źródła. Trzecia opcja – C – wybrana przez Polskę przedstawia całościowe podejście, dzięki któremu stosowana dotychczas metoda (wyłączenie z progresją) będzie automatycznie zastąpiona metodą proporcjonalnego odliczenia jedynie w sytuacji, gdy pozytywne stanowisko w tej sprawie zajmie również drugie państwo będące stroną umowy o UPO.
 4. Zasada ograniczania struktur hybrydowych: Według Konwencji, jeżeli dany podmiot może być traktowany na podstawie umowy o UPO jako rezydent podatkowy więcej niż jednego państwa, strony tej umowy muszą dojść do porozumienia, którego państwa rezydentem będzie dany podmiot dla celów porozumienia. W razie braku konsensusu, podmiotowi nie będą przysługiwać korzyści wynikające z umowy. Okoliczności, które powinny zostać uwzględnione to m.in. faktyczne miejsce przebywania zarządu, miejsce zarejestrowania siedziby oraz inne istotne czynniki. Należy podkreślić, że rozwiązania te nie obejmują rezydentów podatkowych będących osobami fizycznymi. Polska zgłosiła listę umów zawierających postanowienia określające państwo rezydencji podmiotów, do których powyższa zasada znajduje zastosowanie. Gdy umawiające się państwa wskażą te same postanowienia zgłoszonych umów o UPO, wówczas w drodze procedury wzajemnego porozumiewania ustala się, w którym z nich podmiot powinien zostać uznany za rezydenta podatkowego. Dotychczasowe zasady określania rezydencji podatkowej osób fizycznych zachowują aktualność.
 5. Klauzula nieruchomościowa: Określa zasady opodatkowania sprzedaży udziałów w spółce, której większość majątku stanowią nieruchomości. Konwencja MLI wprowadza określony przedział czasowy (365 dni) poprzedzający zbycie posiadanych udziałów, jak również rozszerza definicję pojęcia dochodu z udziałów/akcji o dochód z innych, porównywalnych praw udziałowych w jednostce. W sytuacji gdy wszystkie strony zgłoszonych umów o UPO zgłoszą zamiar stosowania przepisów Konwencji i wskażą te same postanowienia w umowach o UPO, Polska również będzie je stosować.
 6. Procedura wzajemnego porozumiewania się: Zobowiązuje umawiające się państwa do podjęcia starań mających zapobiec opodatkowaniu niezgodnemu z zawartą umową o UPO. Polska w kontekście umów o UPO zawartych z Indonezją, Katarem, Kuwejtem, Libanem i Włochami zastrzegła, że okres na zgłoszenie opodatkowania niezgodnego z umową będzie krótszy od okresu przewidzianego w Konwencji, tj. trzech
 7. Klauzula ograniczenia korzyści (ang. limitation of benefits, LOB): W świetle tej klauzuli, państwa mogą uzależnić przyznanie korzyści podatkowych od spełnienia dodatkowych warunków odnoszących się np. do formy prawnej, struktury właścicielskiej czy prowadzonej działalności. Polska zastrzegła, że w drodze dwustronnych negocjacji będzie dodatkowo działać w kierunku wprowadzenia do poszczególnych umów o UPO klauzuli LOB.

Standard minimalny

Ponieważ większość postanowień Konwencji MLI nie musi być obowiązkowo zastosowana, strony Konwencji zostały zobligowane do stosowania tzw. standardu minimalnego. Standard ten został określony w artykułach 6, 7 i 16 Konwencji MLI i dotyczy następujących kwestii:

 • dążenie przez państwa do osiągnięcia celów umów o UPO, rozumianych jako: unikanie podwójnego opodatkowania oraz zapobieganie unikaniu lub uchylaniu się od opodatkowania,
 • stosowanie klauzul abuzywnych, mających na celu zapobieganie korzyściom majątkowym (w praktyce klauzule PPT i LOB),
 • stosowanie przepisów o rozstrzyganiu sporów (tzw. procedura wzajemnego porozumiewania się).

Opodatkowanie zagranicznych zakładów podatkowych

Konwencja MLI dotyka również praktyki w zakresie zapobiegania sztucznemu tworzeniu zakładów podatkowych, które mają celu unikanie opodatkowania. Temat ten związany jest z działaniem 7 BEPS (ang. Base Erosion and Profit Shifting).  Postanowienia Konwencji zakładają:

 • wprowadzenie regulacji anty-abuzywnych dotyczących przenoszenia  dochodu do zakładu podatkowego położonego w państwie trzecim (art. 10),
 • rozszerzenie definicji agenta zależnego (art. 12),
 • zapobieganie sztucznemu dzieleniu operacji gospodarczych (art. 13 i kontraktów w celu uniknięcia limitu czasowego dla powstania zakładu w przypadku prac budowlanych lub instalacyjnych (art. 14). Określono również definicję podmiotów blisko powiązanych (artykuł 15 Konwencji).

Polska zastrzegła sobie prawo do niestosowania przepisów Konwencji MLI dotyczących kwestii zakładu podatkowego. Mają być one uzgadnianie w ramach negocjacji dwustronnych poszczególnych umów o UPO.  

Podsumowanie

Podpisanie konwencji MLI przez państwa OECD oraz G20 należy uznać za ważny krok w ramach zwalczania unikania i uchylania się przed opodatkowaniem oraz podwójnego opodatkowania. Wdrożenie konwencji powinno przyczynić się do zacieśniania systemu podatkowego i ograniczenia przenoszenia zysków z jednego kraju do drugiego z niższym opodatkowaniem.

Specjaliści zwracają jednak uwagę na fakt, że niektóre kraje zobowiązały się do przyjęcia wyłącznie tzw. minimalnego standardu, którego wąskie zdefiniowanie pozwala na wyłączenie wielu istotnych rozwiązań, mogących pozytywnie wpłynąć na stosowanie międzynarodowego prawa podatkowego.

Cześć krajów (w tym Polska) wyraziły przykładowo ograniczoną chęć związania się postanowieniami Konwencji w kwestii arbitrażu, podkreślając, że wady procedury arbitrażowej, związane zwłaszcza z ponoszeniem znacznych kosztów procedury, przewyższają możliwe do osiągnięcia z niej korzyści.

Ponadto, wskazuje się na trudności związane z interpretacją prawa oraz na większą liczbę przyszłych sporów sądowych między podatnikami a organami podatkowymi, wynikającymi z ciągłych zmian zastrzeżeń i notyfikacji wraz z przystępowaniem do Konwencji kolejnych państw bądź zmiany dotychczasowego podejścia przez państwa, będące jej sygnatariuszami.

Dominika Tyczka, doradca podatkowy w Rödl & Partner we Wrocławiu

Daria Walkowiak, adwokat w Rödl & Partner we Wrocławiu

http://roedl.com/pl/

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zawieszenie projektu CPK to zły sygnał także dla mniejszych firm

„Zawieszenie” projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego to zły sygnał również dla mniejszych firm. Czy małe firmy mogą mieć kłopoty przez zawieszenie projektu CPK? Firma zaangażowana w projekt CPK raczej nie dostanie kredytu.

3 czerwca 2024 r. upływa termin na złożenie wniosku o zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej

Do 3 czerwca 2024 r. przedsiębiorcy mają czas na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej za ubiegły rok. Jakie są skutki nie zrobienia tego w terminie, co się stanie z nadpłatą?

Zmiana wzoru i miejsc naklejania znaków akcyzy na wyroby winiarskie [KOMENTARZ]

Komentarz prezes Magdaleny Zielińskiej Związku Pracodawców Polskiej Rady Winiarstwa.

Cyberbezpieczeństwo w branży TSL – nowe wymogi. Co zmieni unijna dyrektywa NIS 2 od 17 października 2024 roku?

Dyrektywa NIS 2 wymusza na firmach konieczność wdrożenia strategii zarządzania ryzykiem. W praktyce oznacza to, że muszą zabezpieczyć swoje systemy komputerowe, procesy bezpieczeństwa oraz wiedzę swoich pracowników na tyle, by zapewnić funkcjonowanie i odpowiednio szybką reakcję w przypadku ataku hakerskiego. Od 17 października 2024 roku wszystkie kraje członkowskie powinny zaimplementować dyrektywę w swoim systemie prawnym.

Nawet 8%. Lokaty bankowe – oprocentowanie pod koniec maja 2024 r.

Ile wynosi oprocentowanie najlepszych depozytów bankowych pod koniec maja 2024 roku? Jakie odsetki można uzyskać z lokat bankowych i kont oszczędnościowych? Średnie oprocentowanie najlepszych lokat i rachunków oszczędnościowych wzrosło w maju do nieco ponad 5,7%.

ZUS pobrał 4000 zł od wdowy. 20 680,00 zł udziału w emeryturze zmarłego [Mąż nie skorzystał z emerytury]

Wdowa otrzymała wypłatę gwarantowaną 20 680,00 zł (udział w emeryturze zmarłego męża w zakresie subkonta). ZUS pobrał (jako płatnik PIT) 4000 zł i przekazał te pieniądze fiskusowi. ZUS wykonał prawidłowo przepisy podatkowe ustalające podatek na prawie 1/5 płatności. ZUS jest tu tylko pośrednikiem między wdową a fiskusem.

8-procentowy VAT nie dla domków letniskowych

Zgodnie z obecną praktyką organów podatkowych 8-procentowy VAT może być stosowany wyłącznie przy wznoszeniu budynków mieszkalnych przeznaczonych do stałego zamieszkania, zatem przedsiębiorcy budujące domki letniskowe lub rekreacyjne muszą wystawiać faktury z 23-procentowym VAT. 

Faktura korygująca 2024. Czy można zmienić dane nabywcy na zupełnie inny podmiot?

Sprzedawca wystawił fakturę VAT na podmiot XYZ Sp. z o.o., jednak właściwym nabywcą był XYZ Sp. k. Te dwa podmioty łączy tylko nazwa „XYZ” oraz osoba zarządzająca. Są to natomiast dwie różne działalności z różnymi numerami NIP. Czy w takiej sytuacji sprzedawca może zmienić dane nabywcy widniejące na fakturze poprzez fakturę korygującą, tj. bez konieczności wystawiania tzw. korekty „do zera” na XYZ Sp. z o.o., i obciążenie XYZ Sp. k. tylko poprzez korektę i zmianę odbiorcy faktury? 

Nowy sposób organów celno-skarbowych na uszczelnienie wywozu towarów podlegającym sankcjom na Rosję

Oświadczenie producenta o tym, iż wie kto jest kupującym i sprzedającym towar oraz o tym, iż wie, że jego wyprodukowany towar będzie przejeżdżał przez Rosję w tranzycie i zna końcowego użytkownika produktu, ma być narzędziem do ograniczenia wywozu towarów które są wyszczególnione w rozporządzeniu Rady (UE) NR 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Opóźnienia w zapłacie w podatku dochodowym - skutki

Przedsiębiorcy mają wynikający z przepisów podatkowych obowiązek płacenia różnych podatków. W tym także podatków dochodowych: PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych i CIT – podatek dochodowy od osób prawnych (w przypadku np. spółek z o.o. czy akcyjnych). Każde opóźnienie w zapłacie podatku – także podatku dochodowego grozi nie tylko obowiązkiem obliczenia od zaległości podatkowych odsetek ale także odpowiedzialnością karną skarbową. Zaległość podatkowa, to także może być problem pracowników, którzy nie zapłacili podatku dochodowego PIT wynikającego z rocznego zeznania podatkowego.

REKLAMA