REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Konwencja MLI – zmiany w opodatkowaniu polskich firm za granicą i zagranicznych firm w Polsce

Rödl & Partner
Audyt, BPO, doradztwo podatkowe, doradztwo prawne, consulting
Konwencja MLI – zmiany w opodatkowaniu polskich firm za granicą i zagranicznych firm w Polsce
Konwencja MLI – zmiany w opodatkowaniu polskich firm za granicą i zagranicznych firm w Polsce

REKLAMA

Wielostronna konwencja podatkowa MLI (z ang. Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties) weszła w życie 1 lipca 2018 r. Wprowadziła ona reguły pozwalające na ujednolicenie systemu podatkowego i ograniczenie unikania opodatkowania na poziomie międzynarodowym. Konsekwencją tej konwencji jest rozpoczęcie procesu zmiany umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych pomiędzy Polską, a niektórymi innymi krajami i terytoriami.

Konwencję MLI podpisało do tej pory 87 stron, a ratyfikowało 19 jurysdykcji: Australia, Austria, Francja, Irlandia, Izrael, Japonia, Jersey, Litwa, Malta,  Monako, Nowa Zelandia, Serbia, Singapur, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Wielka Brytania, Wyspa Man, a także Polska. Z czasem lista podmiotów ratyfikujących Konwencję MLI będzie się wydłużała.

Kraje te mogą zmienić obowiązujące umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (tzw. umowy UPO) nie przeprowadzając dodatkowych negocjacji, a jedynie implementując przepisy opracowane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w ramach inicjatywy przeciwdziałania zmniejszaniu podstawy opodatkowania oraz transferu dochodów przez przedsiębiorstwa wielonarodowe. Polska zgłosiła chęć objęcia zakresem Konwencji MLI 78 obowiązujących umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry

Autopromocja

KSeF. Jak przygotować się do wystawiania e-faktur

Kup książkę:

KSeF. Jak przygotować się do wystawiania e-faktur + plakat KSeF. Krok po kroku

Konwencja MLI  - zmiany w systemie podatkowym

Wielostronna Konwencja podatkowa MLI to odpowiedź OECD na agresywne optymalizacje podatkowe, które wiążą się z przenoszeniem zysków do innych, bardziej atrakcyjnych podatkowo jurysdykcji.  Konwencja jest stosowana równolegle do zawartych i zgłoszonych umów. Nie wprowadza automatycznych zmian w miejsce dotychczasowych przepisów układów bilateralnych, niemniej w przypadku kolizji norm pierwszeństwo uzyskają postanowienia Konwencji. Regulacje w niej zawarte mogą mieć wpływ na fiskalne obowiązki polskich przedsiębiorców działających za granicą i zagranicznych inwestorów działających w Polsce. Konwencja zmienia zawarte w przepisach poszczególnych dwustronnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (tzw. umowy o UPO), o ile oba państwa będące stronami danego porozumienia wcześniej ratyfikowały Konwencję. Konieczne jest również zgłoszenie danej umowy przez oba objęte nią państwa.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Konwencja MLI w Polsce

Od 1 stycznia 2019 r. Konwencja MLI będzie stosowana do podatków u źródła w odniesieniu do umów o UPO z Austrią, Australią, Francją, Izraelem, Japonią, Litwą, Nową Zelandią, Serbią, Słowacją, Słowenią i Wielką Brytanią. Natomiast do pozostałych podatków (w tym do podatków od dochodów z pracy najemnej) od 1 stycznia 2019 r. Konwencja MLI będzie stosowana wyłącznie do umów o UPO z Austrią i Słowenią. W miarę ratyfikacji przez kolejne państwa, sukcesywnie będzie ona stosowana w odniesieniu do pozostałych umów o UPO.  W związku z niepodpisaniem Konwencji przez USA umowa UPO między Polską i Stanami Zjednoczonymi zachowa dotychczasowe brzmienie. Porozumienie podatkowe z Niemcami z kolei nie zostało jeszcze zgłoszone do zmiany w ramach nowego systemu.

Jak wspomniano, podstawowym celem wprowadzenia Konwencji jest przeciwdziałanie polityce agresywnego planowania podatkowego. Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu ma być jednoznaczne określenie lokalizacji, w której wypracowywana jest wartość konkretnego podmiotu.

Autopromocja

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna

Kup książkę:

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna - Poradnik Gazety Prawnej

Polskie stanowisko wobec Konwencji MLI

Państwa podpisujące Konwencję mają możliwość indywidualnego określenia własnego podejścia do większości regulacji i sposobu ich zastosowania do poszczególnych umów o UPO. Możliwość ta pozwala na zachowanie mniej konwencjonalnych rozwiązań, które często sprawdzają się lepiej od standardowych w przypadku współpracy konkretnych dwóch krajów. Polska zajęła stanowisko wobec głównych rozwiązań prawnych przyjętych w konwencji, określając swoje preferencje dotyczące ich wprowadzania do umów bilateralnych.

 1. Dodatkowe wymagania dotyczące wypłaty zysków: Konwencja przewiduje uzależnienie zastosowania zwolnienia lub wyłączenia z opodatkowania dywidend od spełnienia warunku minimalnego okresu (365 dni) posiadania udziałów, akcji, praw głosu lub pokrewnych praw w spółce wypłacającej dywidendę. Do umów o UPO łączących Polskę, które posiadają już warunek minimalnego posiadania udziałów (jest to uregulowane w umowach m.in. z Cyprem, Belgią, Danią czy Maltą) zagwarantowana została eksterytorialność stosowania przepisu Konwencji.
 2. Klauzula PPT: Klauzula daje organom możliwość zakwestionowania transakcji (porozumienia) z podmiotem zagranicznym w postaci odmowy przyznania korzyści wynikających z umów o UPO dla dochodu/kapitału. Warunkiem zakwestionowania transakcji jest stwierdzenie, że jedynym celem jej przeprowadzenia było uzyskanie korzyści podatkowej. Polska podpisując Konwencję wyraziła chęć wprowadzenia nowej generalnej klauzuli PPT do swoich UPO.
 3. Klauzula switch-over: Konwencja przewiduje trzy warianty wprowadzenia tej klauzuli do umów o UPO (A, B lub C). Opcja A dotyczy rozszerzenia metody wyłączenia z progresją o postanowienie podobne do zawartego w art. 23A ust. 4 Modelowej Konwencji OECD, a celem tej zmiany jest uniknięcie sytuacji powstania nieopodatkowania w odniesieniu do danego dochodu w sytuacji braku zgody między państwem rezydencji podatkowej a państwem, na terytorium którego powstaje dochód. Opcja B zakłada zmiany, zgodnie z którymi państwo rezydencji miałoby prawo korzystać z metody zaliczenia proporcjonalnego zamiast z metody wyłączenia także w sytuacji, w której dywidendy mogą być odliczane od podstawy opodatkowania w państwie źródła. Trzecia opcja – C – wybrana przez Polskę przedstawia całościowe podejście, dzięki któremu stosowana dotychczas metoda (wyłączenie z progresją) będzie automatycznie zastąpiona metodą proporcjonalnego odliczenia jedynie w sytuacji, gdy pozytywne stanowisko w tej sprawie zajmie również drugie państwo będące stroną umowy o UPO.
 4. Zasada ograniczania struktur hybrydowych: Według Konwencji, jeżeli dany podmiot może być traktowany na podstawie umowy o UPO jako rezydent podatkowy więcej niż jednego państwa, strony tej umowy muszą dojść do porozumienia, którego państwa rezydentem będzie dany podmiot dla celów porozumienia. W razie braku konsensusu, podmiotowi nie będą przysługiwać korzyści wynikające z umowy. Okoliczności, które powinny zostać uwzględnione to m.in. faktyczne miejsce przebywania zarządu, miejsce zarejestrowania siedziby oraz inne istotne czynniki. Należy podkreślić, że rozwiązania te nie obejmują rezydentów podatkowych będących osobami fizycznymi. Polska zgłosiła listę umów zawierających postanowienia określające państwo rezydencji podmiotów, do których powyższa zasada znajduje zastosowanie. Gdy umawiające się państwa wskażą te same postanowienia zgłoszonych umów o UPO, wówczas w drodze procedury wzajemnego porozumiewania ustala się, w którym z nich podmiot powinien zostać uznany za rezydenta podatkowego. Dotychczasowe zasady określania rezydencji podatkowej osób fizycznych zachowują aktualność.
 5. Klauzula nieruchomościowa: Określa zasady opodatkowania sprzedaży udziałów w spółce, której większość majątku stanowią nieruchomości. Konwencja MLI wprowadza określony przedział czasowy (365 dni) poprzedzający zbycie posiadanych udziałów, jak również rozszerza definicję pojęcia dochodu z udziałów/akcji o dochód z innych, porównywalnych praw udziałowych w jednostce. W sytuacji gdy wszystkie strony zgłoszonych umów o UPO zgłoszą zamiar stosowania przepisów Konwencji i wskażą te same postanowienia w umowach o UPO, Polska również będzie je stosować.
 6. Procedura wzajemnego porozumiewania się: Zobowiązuje umawiające się państwa do podjęcia starań mających zapobiec opodatkowaniu niezgodnemu z zawartą umową o UPO. Polska w kontekście umów o UPO zawartych z Indonezją, Katarem, Kuwejtem, Libanem i Włochami zastrzegła, że okres na zgłoszenie opodatkowania niezgodnego z umową będzie krótszy od okresu przewidzianego w Konwencji, tj. trzech
 7. Klauzula ograniczenia korzyści (ang. limitation of benefits, LOB): W świetle tej klauzuli, państwa mogą uzależnić przyznanie korzyści podatkowych od spełnienia dodatkowych warunków odnoszących się np. do formy prawnej, struktury właścicielskiej czy prowadzonej działalności. Polska zastrzegła, że w drodze dwustronnych negocjacji będzie dodatkowo działać w kierunku wprowadzenia do poszczególnych umów o UPO klauzuli LOB.

Standard minimalny

Ponieważ większość postanowień Konwencji MLI nie musi być obowiązkowo zastosowana, strony Konwencji zostały zobligowane do stosowania tzw. standardu minimalnego. Standard ten został określony w artykułach 6, 7 i 16 Konwencji MLI i dotyczy następujących kwestii:

Autopromocja

Bieżące aktualności o zmianach przepisów

Czy biuro rachunkowe ma nowe obowiązki w związku z wprowadzeniem KSeF? Zmiany w podatkach dochodowych na 2024 r. i innych zmianach w VAT 2024 oraz prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. I wiele innych bieżących tematów ...

IFK Platforma Księgowych i Kadrowych
 • dążenie przez państwa do osiągnięcia celów umów o UPO, rozumianych jako: unikanie podwójnego opodatkowania oraz zapobieganie unikaniu lub uchylaniu się od opodatkowania,
 • stosowanie klauzul abuzywnych, mających na celu zapobieganie korzyściom majątkowym (w praktyce klauzule PPT i LOB),
 • stosowanie przepisów o rozstrzyganiu sporów (tzw. procedura wzajemnego porozumiewania się).

Opodatkowanie zagranicznych zakładów podatkowych

Konwencja MLI dotyka również praktyki w zakresie zapobiegania sztucznemu tworzeniu zakładów podatkowych, które mają celu unikanie opodatkowania. Temat ten związany jest z działaniem 7 BEPS (ang. Base Erosion and Profit Shifting).  Postanowienia Konwencji zakładają:

 • wprowadzenie regulacji anty-abuzywnych dotyczących przenoszenia  dochodu do zakładu podatkowego położonego w państwie trzecim (art. 10),
 • rozszerzenie definicji agenta zależnego (art. 12),
 • zapobieganie sztucznemu dzieleniu operacji gospodarczych (art. 13 i kontraktów w celu uniknięcia limitu czasowego dla powstania zakładu w przypadku prac budowlanych lub instalacyjnych (art. 14). Określono również definicję podmiotów blisko powiązanych (artykuł 15 Konwencji).

Polska zastrzegła sobie prawo do niestosowania przepisów Konwencji MLI dotyczących kwestii zakładu podatkowego. Mają być one uzgadnianie w ramach negocjacji dwustronnych poszczególnych umów o UPO.  

Podsumowanie

Podpisanie konwencji MLI przez państwa OECD oraz G20 należy uznać za ważny krok w ramach zwalczania unikania i uchylania się przed opodatkowaniem oraz podwójnego opodatkowania. Wdrożenie konwencji powinno przyczynić się do zacieśniania systemu podatkowego i ograniczenia przenoszenia zysków z jednego kraju do drugiego z niższym opodatkowaniem.

Specjaliści zwracają jednak uwagę na fakt, że niektóre kraje zobowiązały się do przyjęcia wyłącznie tzw. minimalnego standardu, którego wąskie zdefiniowanie pozwala na wyłączenie wielu istotnych rozwiązań, mogących pozytywnie wpłynąć na stosowanie międzynarodowego prawa podatkowego.

Cześć krajów (w tym Polska) wyraziły przykładowo ograniczoną chęć związania się postanowieniami Konwencji w kwestii arbitrażu, podkreślając, że wady procedury arbitrażowej, związane zwłaszcza z ponoszeniem znacznych kosztów procedury, przewyższają możliwe do osiągnięcia z niej korzyści.

Ponadto, wskazuje się na trudności związane z interpretacją prawa oraz na większą liczbę przyszłych sporów sądowych między podatnikami a organami podatkowymi, wynikającymi z ciągłych zmian zastrzeżeń i notyfikacji wraz z przystępowaniem do Konwencji kolejnych państw bądź zmiany dotychczasowego podejścia przez państwa, będące jej sygnatariuszami.

Dominika Tyczka, doradca podatkowy w Rödl & Partner we Wrocławiu

Daria Walkowiak, adwokat w Rödl & Partner we Wrocławiu

http://roedl.com/pl/

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Szef KAS zmienia interpretację! VAT zapłacony przy aporcie nie jest przychodem podatkowym

  Szef KAS z urzędu zmienił nieprawidłową interpretację. Wnoszący aport nie zapłaci podatku dochodowego od kwoty  podatku VAT zapłaconego przez spółkę, do której wniesiono aport.

  Tabela kursów średnich NBP nr 189/A/NBP/2023 - z 29 września 2023

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 29 września 2023 roku. NBP nr 189/A/NBP/2023. Średni kurs euro w tym dniu to 4,6356 zł.

  MF: w e-US można złożyć wniosek o zwrot kosztów zakupu kasy fiskalnej

  W e-Urzędzie Skarbowym można już złożyć wniosek o zwrot kosztów za zakup kasy fiskalnej – podało MF w komunikacie.

  Umorzenie zaległości podatkowej. Co warto wiedzieć?

  Zaległości podatkowe to problem, z którym boryka się wielu podatników. Czasami z powodu nieprzewidzianych okoliczności nie jesteśmy w stanie uregulować zobowiązań w terminie. Dla takich sytuacji istnieje procedura umorzenia zaległości podatkowych. W tym artykule przyjrzymy się dokładnie, jak działa ten proces, kto może z niego skorzystać i jakie kroki należy podjąć.

  KAS: międzynarodowa spółka zaniżyła podatek na ponad 1,2 mln zł

  Kontrola przeprowadzona w międzynarodowej spółce przez pracowników dolnośląskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wykazała zaniżenie podatku na ponad 1,2 mln zł – podała w piątek KAS.

  Projekt ustawy budżetowej na 2024 rok. Kluczowe wskaźniki i strategia zarządzania długiem

  Rząd przedstawił projekt ustawy budżetowej na 2024 rok, który ma na celu zapewnienie stabilności finansowej kraju. Głównymi filarami tego projektu są bezpieczeństwo, wsparcie programów społecznych, ochrona zdrowia oraz strategie minimalizujące koszty obsługi długu Skarbu Państwa. W kontekście globalnych wyzwań, takich jak konflikt na Ukrainie, jakie kluczowe wskaźniki gospodarcze i założenia zostały uwzględnione w tym projekcie? Oto przegląd najważniejszych informacji.

  KSeF jest już w innych krajach. I to nie tylko Europy. Jak e-faktury działają na całym świecie?

  E-faktury okazały się skutecznym narzędziem również w takich krajach jak np. Australia, Chiny, Hongkong, Tajwan, Japonia, Korea Południowa, Indie, Brazylia, Chile i Meksyk.

  Prawo do błędu. Kiedy przedsiębiorca uniknie kary za naruszenie przepisów?

  Każdy nowy przedsiębiorca stawia czoła wyzwaniom związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jednym z największych obaw jest nieświadome naruszenie przepisów i związane z tym konsekwencje. Na szczęście, polski system prawny wprowadził "prawo do błędu", które chroni nowych przedsiębiorców przed karami za pewne nieumyślne naruszenia. Ale jakie są zasady tego prawa i kto może z niego skorzystać?

  Podatkowe pomysły wyborcze. Co ciekawego proponują partie?

  W nadchodzących wyborach podatkowe obietnice stają się kluczowym elementem programów wyborczych największych partii w Polsce. Czy obietnice te są realne? Czy mogą przynieść korzyści dla polskich przedsiębiorców i obywateli? W poniższym artykule przyjrzymy się propozycjom podatkowym trzech komitetów wyborczych: Konfederacji, Polski 2050 oraz Prawa i Sprawiedliwości. Eksperci dokładnie przeanalizowali te propozycje, aby dać czytelnikom klarowny obraz tego, co mogą oczekiwać po ewentualnym wyborze każdej z tych partii. Zapraszamy do lektury!

  Co czeka polską gospodarkę? Znamy już odczyt ważnego wskaźnika

  Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury we wrześniu br. nie zmienił się istotnie - poinformowało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. W ocenie ekspertów konsumpcja jest słabym motorem wzrostu, a ciągłe jej stymulowanie oddala perspektywę ożywienia po stronie inwestycji.

  REKLAMA