REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Porada Infor.pl

Czy wynagrodzenia finansowane z funduszy strukturalnych UE są zwolnione z PIT?

wynagrodzenia finansowane ze środków UE
wynagrodzenia finansowane ze środków UE

REKLAMA

REKLAMA

Raczej nie. I o ile nie ma znaczenia to, że wypłata wynagrodzenia bywa dokonywana faktycznie z innych środków w ramach tzw. prefinansowania, a dopiero potem środki te są prefinansującemu refundowane z bezzwrotnej pomocy UE. To jednak decydująca jest wąska interpretacja przez sądy i fiskusa pojęcia podmiotu, który bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy.

Od początku naszej integracji z UE spory z organami podatkowymi wywołuje kwestia opodatkowania PIT wynagrodzeń finansowanych z unijnych środków pomocowych.

Autopromocja

Trzeba przypomnieć, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT wolne od podatku są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

a) pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz

b) podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca – bez względu na rodzaj umowy – wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Aby zatem skorzystać z tego zwolnienia trzeba spełnić dwie przesłanki pozytywne (pkt a i pkt b – zdanie pierwsze) i nie spełnić jednej negatywnej (pkt b – zdanie drugie).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Sposób wypłaty nie ma znaczenia

W tym przypadku Naczelny Sąd Administracyjny kontynuuje korzystną dla podatników linię orzeczniczą.

Organy podatkowe twierdziły i twierdzą nadal, że takie dochody nie podlegają zwolnieniu od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT, gdy w momencie wypłaty nie były finansowane ze środków bezzwrotnej pomocy pochodzącej od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, o których mowa w tym przepisie.

A przecież najczęściej mechanizm korzystania z funduszy UE polega na prefinansowaniu pewnych wydatków ze środków budżetu państwa, czy kredytów branych przez beneficjentów, a dopiero potem poniesione już wydatki (tzw. wydatki kwalifikowane) są refundowane z funduszy Unii Europejskiej.

Autopromocja

Instrukcje VAT. 15 praktycznych procedur dla podatników

Publikacja przedstawia wytyczne dotyczące rozliczania VAT i akcyzy od sprowadzanych samochodów. Omawia także kwestie związane z płatnościami faktur na rachunek bankowy, stosowaniem split payment oraz wyborem kwartalnego rozliczenia na rok 2024.
Sprawdź

Mechanizm tak zakłada, że w ostatecznym ekonomicznym rozrachunku dany projekt będzie (w całości lub części) sfinansowany ze środków UE, bo prefinansujący otrzyma zwrot swoich pieniędzy z budżetu UE.

Chodzi tu nie tylko o fundusze UE ale także o bezzwrotną pomoc finansową z innych zagranicznych źródeł.

Jednak od pewnego czasu sądy administracyjne na czele z NSA konsekwentnie uchylają decyzje i interpretacje organów podatkowych odmawiających podatnikom zwolnienia z PIT w takich sytuacjach.

Przyjrzyjmy się wyrokowi Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 lutego 2011 r. (sygn. II FSK 1819/09).

Stan faktyczny

Podatnik (osoba fizyczna) podpisał umowę z pewną spółką, dotyczącą wykonania zadania polegającego na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru na terenie budowy projektu "Budowa drogi expressowej (...)".

Projekt ten realizowany jest ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, a konkretnie z Funduszu Spójności UE. Spółka jest bezpośrednim dysponentem bezzwrotnych środków pomocowych, z których realizowany jest projekt.

Zapłata za usługi skarżącego dokonywana jest przelewami z wydzielonego konta spółki S. ale faktycznie spółka pierwotnie finansuje inwestycję ze środków budżetu państwa, a potem jej wydatki są zwracane z Funduszu Spójności UE.

Podatnik we wniosku o wydanie interpretacji podatkowej zapytał organ podatkowy czy jego wynagrodzenie jest zwolnione z PIT. Jego zdaniem tak.

Autopromocja

W interpretacji indywidualnej z 26 lutego 2008 r. organ interpretacyjny odmówił podatnikowi prawa do zwolnienia z PIT. Organ ten uznał, iż stoi temu na przeszkodzie fakt, iż jego wynagrodzenie nie jest bezpośrednio finansowane z bezzwrotnej pomocy finansowej Unii Europejskiej. Pochodzi ono bowiem z budżetu państwa i dopiero po udokumentowaniu poniesionych wydatków odpowiednia instytucja zwraca się do Komisji Europejskiej o zwrot tych środków.

Skoro zatem wynagrodzenie nie zostało przez podatnika uzyskane bezpośrednio z bezzwrotnych pomocowych środków wspólnotowych to, zdaniem organu, nie mogą korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jeżeli bowiem pomoc, jaką otrzymują beneficjenci, pochodzi ze środków pochodzących z budżetu państwa a więc nie jest finansowana ze środków bezzwrotnej pomocy, to nie został spełniony warunek dotyczący bezpośredniego pochodzenia bezzwrotnej pomocy. Dlatego też zdaniem fiskusa bezprzedmiotowe stało się postępowanie w zakresie ustalenia czy wnioskodawca bezpośrednio realizuje cel programu (co jest drugim warunkiem skorzystania z tego zwolnienia).

Sądy: liczy się kto ostatecznie finansuje

Podatnik odwołał się od tej interpretacji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który ją uchylił. Zdaniem WSA zawarty w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT wymóg zagranicznego pochodzenia środków bezzwrotnej pomocy rozumieć należy w ten sposób, iż jest on zachowany także i wtedy, gdy przedmiotowe środki w ostatecznym rozrachunku pochodzą z bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
Nie stoi na przeszkodzie takiemu rozumieniu tego pojęcia fakt, iż uprzednio są one wykładane przez budżet państwa członkowskiego, a następnie w zależności od przyjętego w danym kraju modelu rozdziału tych środków, są one refundowane przez bezzwrotne publiczne środki Wspólnoty Europejskiej.

W opinii Sądu, tylko takie rozumienie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT jest zgodne z celem ustanowionego w tym przepisie zwolnienia, a jednocześnie, co na gruncie prawa podatkowego ma zasadnicze znaczenie, jest również zgodne z literalnym brzmieniem tego przepisu.

Podkreślić zatem należy, iż omawiany przepis nie wymaga, by uzyskane przez podatnika środki pomocowe były uzyskane bezpośrednio z budżetu Unii Europejskiej czy innego wymienionego w tym przepisie podmiotu, to jest nie zakazuje on, by dany projekt nie mógł być sfinansowany poprzez zrefundowanie poniesionych uprzednio przez budżet państwa członkowskiego na ten cel środków.

Organ podatkowy nie dał za wygraną i złożył skargę kasacyjną do NSA ale NSA nie przyznał racji fiskusowi.

Zdaniem NSA sposób przekazywania środków bezzwrotnej pomocy, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT, to jest prefinansowanie czy też refinansowanie, nie ma wpływu na zasadniczą ocenę, że pomoc ta pochodzi z tychże środków.

Rzeczony sposób przekazywania środków pomocowych jest kwestią techniczną, która nie ma znaczenia dla oceny źródła pochodzenia środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych w ramach funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności. Decydujące jest ustalenie podmiotu, który finalnie ponosi ciężar finansowania programu.

NSA zauważył, że wobec relatywnie powszechnej praktyki wzmiankowanego prefinansowania lub refinansowania środków pomocowych zwolnienie podatkowe wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT praktycznie by nie funkcjonowało, gdyby techniczny sposób przekazywania środków uniemożliwiać miał objęcie ich (tym) zwolnieniem u uprawnionych beneficjentów.

NSA podkreślił także, że jego teza w tym wyroku stanowisko stanowi kontynuację jednolitej linii orzeczniczej Naczelnego Sądu Administracyjnego, której wnoszący skargę kasacyjną nie zauważa albo też ją ignoruje.

Chodzi np. o wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego:
- z dnia 28 stycznia 2009 r. (sygn. II FSK 1573/07),
- z dnia 15 kwietnia 2009 r. (sygn. II FSK 58/08),
- z dnia 22 października 2010 r. (sygn. II FSK 1067/09),
- z dnia 16 listopada 2010 r. (sygn. II FSK 1188/09),
- z dnia 8 grudnia 2010 r. (sygn. II FSK 1331/09 oraz II FSK 1339/09),
- czy z dnia 22 lutego 2011 r. (sygn. II FSK 1609/10).

Kto bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego ze środków UE?

Tak więc wygląda na to, że fiskus przegrał spór o interpretację warunku pierwszego omawianego zwolnienia, tj. wskazania kiedy środki pochodzą z bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Pamiętać jednak należy jeszcze o drugim warunku (art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b ustawy o PIT), tj. aby podatnik bezpośrednio realizował cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy. Przy czym przepis ten precyzuje, że zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca – bez względu na rodzaj umowy – wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Tu już orzecznictwo sądów administracyjnych jest niekorzystne dla podatników. Sądy wąsko interpretują tą kwestię.

NSA w wyroku z 17 listopada 2010 r. (sygn. II FSK 1265/09) rozpatrywał sprawę podatnika (osoby fizycznej), która była zatrudniona na umowę o pracę w Fundacji i przy realizacji projektów finansowanych z bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Przy czym to Fundacja realizuje na terenie Polski projekty finansowane ze środków bezzwrotnej pomocy udzielonej przez niemieckie Federalne Ministerstwo Współpracy Gospodarczej.

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego w orzecznictwie tego sądu (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 sierpnia 2010 r., II FSK 517/09 i powołane tam orzecznictwo) za ugruntowany już uznać należy pogląd, że podatnikiem bezpośrednio realizującym cel programu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a/ u.p.d.o.f. może być jedynie ten podmiot, któremu powierzono w sensie ekonomicznym i technicznym realizację konkretnego projektu i który ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe jego wykonanie.

Bezpośrednia realizacja nie jest równoznaczna z obowiązkiem osobistego wykonania przez tego podatnika czynności w ramach programu. Może on powierzyć wykonanie poszczególnych czynności, składających się na całość programu, innym podmiotom. Mogą to być również pracownicy podmiotu będącego beneficjentem bezzwrotnej pomocy. Osoby te jednak, wykonujące tylko pewne czynności, nie mogą być uznane za podatników realizujących bezpośrednio cel programu. Pracownicy ci nie ponoszą bowiem odpowiedzialności za realizację projektu, wykonują w istocie obowiązki pracownicze, pod kierownictwem i nadzorem podatnika, realizującego bezpośrednio program, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a/ u.p.d.o.f. Przychody przez nich otrzymywane nie pochodzą od podmiotów, wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a/ u.p.d.o.f., a są przychodami ze stosunku pracy.

Zgodzić się należy ze skarżącym organem, że użycie przez ustawodawcę w art. 21 ust.1 pkt 46 lit. b/ u.p.d.o.f. określenia "zleca" nie oznacza tylko i wyłącznie umów o świadczenie usług czy zlecenia (zauważyć zresztą należy brak konsekwencji Sądu przy wykładni tego rodzaju umów, skoro pod pojęciem tym rozumiał również umowy o dzieło czy o roboty budowlane). Nie można bowiem nie zauważyć, że słowo "zleca" powiązane zostało "z wykonaniem określonych czynności", a nie z rodzajem stosunku prawnego, wiążącego osobę fizyczną z podatnikiem. Winno ono zatem być rozumiane jako nałożenie na kogoś obowiązku, powierzenie wykonania jakiejś pracy. Co do stosunku umownego, w ramach którego zlecono tę pracę ustawodawca wskazał, iż wyłączenie dotyczy osób fizycznych bez względu na rodzaj łączącej je z podatnikiem umowy. Pojmował zatem ten stosunek bardzo szeroko, również jako stosunek pracy (w ramach którego powierza się przecież pracownikom wykonanie określonych czynności).

Zdaniem NSA wykładnia art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b) ustawy o PIT, dokonana przez sąd pierwszej instancji była zatem błędna. Bowiem sąd pierwszej instancji (WSA) uznał w tej sprawie, że wynagrodzenie otrzymywane na podstawie umowy o pracę nie przekreśla możliwości skorzystania z przedmiotowego zwolnienia. Niestety NSA się z tym nie zgodził.

Kiedy środki z bezzwrotnej pomocy zagranicznej są wolne od PIT

Czy wynagrodzenia finansowane ze środków pomocowych UE podlegają PIT

Tak więc sądy administracyjne wąsko interpretują pojęcie podmiotu, który bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy. Dobrze, że choć odnośnie pierwszej przesłanki omawianego zwolnienia zajmuje dobre dla podatników stanowisko.

Jest to o tyle korzystne dla podatników, że fiskus często koncentruje się na pierwszej przesłance pozytywnej (i błędnie ją interpretuje), a zapomina i nie zajmuje się następnymi przesłankami. Daje to powód sądom do uchylania interpretacji fiskusa na podstawie tylko częściowo ocenionego przez fiskusa stanu faktycznego.

Takie pominięcie organu interpretacyjnego stanowi dodatkowo naruszenie art. 14 c § 1 Ordynacji podatkowej. Organ interpretacyjny nie przeprowadza w takiej sytuacji bowiem pełnej oceny stanowiska podatnika, wyrażonego we wniosku o interpretację. Nie poddaje analizie okoliczności wskazanych w przedstawionym przez niego stanie faktycznym w zakresie tego, czy spełnione zostały warunki określone w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit b ustawy o PIT. Nie dokonuje bowiem oceny, czy skarżący realizuje bezpośrednio cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy.

Sądy wskazują jednocześnie organom podatkowym, aby w ponowionym postępowaniu rozstrzygnęły, czy podatnik spełnia wszystkie przesłanki określone w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a i lit. b ustawy o PIT.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Własne
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Tabela kursów średnich NBP z 30 listopada 2023 r. - NBP nr 232/A/NBP/2023

  Tabela kursów średnich NBP waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 30 listopada 2023 r. NBP nr 232/A/NBP/2023. Średni kurs euro w tym dniu to 4,3492 zł.

  Ulga termomodernizacyjna 2024. Ile zwrotu?

  Ulga termomodernizacyjna w rozliczeniu PIT dokonywanym w 2024 roku daje możliwość odliczenia maksymalnie 106 tys. zł. Tak wysokie odliczenie w PIT występuje w przypadku podatników pozostających w związku małżeńskim, gdzie każdy z małżonków dysponuje odrębnym limitem w wysokości 53 tys. zł.

  Kiedy nieruchomość (np. budynek) powinna być opodatkowana wyższą stawką podatku od nieruchomości jako związana z prowadzeniem działalności gospodarczej?

  Na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych maksymalne stawki podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej są znacznie (a w przypadku budynków - wielokrotnie) większe od stawek dotyczących np. nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkalne. Rodzi to częste konflikty właścicieli nieruchomości z organami podatkowymi (gminami). Bo przecież nie każda nieruchomość będąca własnością przedsiębiorcy jest związana z prowadzoną przez niego działalnością. Choć czasem granica jest subtelna i cienka. Jakie kryteria decydują o tym, że nieruchomość jest związana z działalnością gospodarczą?

  Ruszyły wzmożone kontrole celne przed Świętami - głównie zabawek i elektroniki

  Sezon przedświąteczny oznacza zwiększony popyt i konieczność dostarczenia zamówień na czas. Organy celno-skarbowe mogą zażądać rewizji towaru, zwykle kontrolowane są towary podwyższonego ryzyka, takie jak zabawki i sprzęt elektroniczny. – W związku z koniecznością przeprowadzenia wszystkich procedur celnych na importowanym z krajów trzecich towarze, powinien on przybyć do Polski z odpowiednim wyprzedzeniem – mówi Joanna Porath, właścicielka agencji celnej AC Porath.

  Obowiązki przed sprawozdaniem finansowym: ocena kontynuacji działalności

  Przed sporządzeniem sprawozdania finansowego, kierownik jednostki zobowiązany jest dokonać oceny zdolności jednostki do kontynuacji prowadzenia działalności. Ta ocena jest istotna przede wszystkim ze względu na właściwy sposób wyceny aktywów. 

  Chipy płatnicze – wygoda czy wyzwanie dla konsumenta? Chciałbyś mieć chipa pod skórą?

  Co myślimy o użytkownikach chipów płatniczych? Jakie przypisujemy im cechy? Ten temat zbadali dr Dominika Kaczorowska-Spychalska z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego i prof. Łukasz Sułkowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  „Nie trzymaj wszystkich jajek w jednym koszyku”, czyli jak inwestować w dzisiejszych czasach. I w co?

  Nie wystarczy oszczędzać, trzeba inwestować. Ale w co w wymagających czasach? Jak dywersyfikować inwestycje? Jak minimalizować ryzyko? 

  Nadpłaty VAT w związku z obrotem konsumenckim. Czy wyrok TSUE będzie korzystny dla podatników? Co wynika z opinii Rzecznik Generalnej?

  Podatnicy spierający się z fiskusem o stwierdzenie nadpłaty w związku z tym, że pobrali od konsumentów i odprowadzili do organów podatkowych VAT według stawki wyższej niż właściwa, zyskali nowego sojusznika. 16 listopada 2023 r. Rzecznik Generalna Juliane Kokott wydała opinię w polskiej sprawie C-606/22, rozpatrywanej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w konsekwencji pytania prejudycjalnego zadanego przez Naczelny Sąd Administracyjny. Rzecznik uznała, że praktyka polskich organów podatkowych, polegająca na odmowie stwierdzenia nadpłat, uzasadniana m.in. ryzykiem bezpodstawnego wzbogacenia po stronie wnioskującego podatnika, jest niezgodna z przepisami UE.

  Niedziele handlowe w grudniu 2023 r. - dwie przed Wigilią. A 24 grudnia nie zrobisz zakupów w większości sklepów

  W dniu 29 listopada 2023 r. Sejm przyjął ustawę (nowelizację ustawy o zakazie handlu w niedziele), zgodnie z którą, jeżeli niedziela przypada 24 grudnia (Wigilia), to handel pracuje w dwie kolejne niedziele poprzedzające Wigilię. W 2023 roku niedziele handlowe przed Świętami Bożego Narodzenia wypadają 10 i 17 grudnia.

  Korekta dokumentów złożonych do ZUS 2023/2024. Co z nadpłatami? Jakie zmiany od nowego roku? [Wyjaśnienia ZUS]

  ZUS w szerokiej kampanii medialnej informuje i przypomina od pewnego czasu, że tylko do 1 stycznia 2024 r. płatnicy składek mogą przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych (ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA) za okres od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. Natomiast korekty tych dokumentów za okres od stycznia 2022 r. są możliwe w ciągu 5 lat od terminu płatności składek za dany miesiąc kalendarzowy. ZUS przygotował też odpowiedzi na 9 najczęściej pojawiających się pytań na ten temat. Wyjaśnia m.in. kwestię ew. sankcji za brak korekt, zasady odzyskiwania nadpłat, czy zmiany dot. korygowania dokumentów od 1 stycznia 2024 r.

  REKLAMA