Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Praca obywateli Ukrainy w Polsce a opodatkowanie PIT. Co trzeba wiedzieć po pół roku pobytu w Polsce

Mirosław Siwiński
Radca Prawny nr wpisu WA-9949 Doradca Podatkowy nr wpisu 09923
Advicero Nexia
Doradztwo podatkowe, księgowość, corporate services, obsługa płacowo-kadrowa
Praca obywateli Ukrainy w Polsce a opodatkowanie PIT. Co trzeba wiedzieć po upływie pół roku pobytu w Polsce - potencjalnie od 24 sierpnia 2022 r.
Praca obywateli Ukrainy w Polsce a opodatkowanie PIT. Co trzeba wiedzieć po upływie pół roku pobytu w Polsce - potencjalnie od 24 sierpnia 2022 r.
shutterstock
Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę miliony (dosłownie) obywateli Ukrainy mniej lub bardziej tymczasowo przeniosło się do Polski, aby szukać schronienia przed wojną. W rezultacie albo rozpoczęli pracę zdalną w Polsce dla swojego pracodawcy z siedzibą na Ukrainie albo po prostu podjęli pracę w Polsce. Wykonują oni swoją pracę z polskiego adresu zamieszkania i to wkrótce zrodzi problem dotyczący opodatkowania dochodów z tej pracy omówiony poniżej.

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). Nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy w Polsce

Co do zasady zakres obowiązku podatkowego osoby fizycznej w Polsce regulują przepisy art. 3 ust. 1 i 2a ustawy o PIT. Zgodnie z ust. 1 osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania w Polsce, podlegają obowiązkowi podatkowemu od ich całkowitych dochodów (przychodów) niezależnie od miejsca położenia źródeł przychodów (jest to nieograniczony obowiązek podatkowy).
Ponadto, zgodnie z pkt 2a, jeżeli nie mają miejsca zamieszkania w Polsce, osoby fizyczne podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów uzyskanych w Polsce (ograniczony obowiązek podatkowy). Ta zasada zatem musi być odniesiona do tych osób, które podjęły prace w Polsce, na rzecz podmiotów z Polski, co w dużym uproszczeniu, determinuje stwierdzanie pochodzenia tych dochodów z Polski, a więc objęcie ich ograniczonym obowiązkiem podatkowym w Polsce, nawet jeżeli nie mają w Polsce miejsca zamieszkania w rozumieniu podatkowym.

Stwierdzenie miejsca zamieszkania w Polsce zasadniczo zmienia sytuacje obu ww. grup, co jednak nie jest łatwe do ustalenia.

Miejsce zamieszkania dla potrzeb opodatkowania PIT

Zgodnie z art. 3 ust. 1a ustawy o PIT określa się kryteria, które dotyczą ustalenia miejsca zamieszkania osoby fizycznej dla celów podatkowych. W związku z tym uznaje się, że osoba fizyczna zamieszkuje w Polsce, jeżeli:

 • posiada ośrodek interesów osobistych lub gospodarczych w Polsce lub
 • przebywa w Polsce dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Należy pamiętać, że obliczanie długości pobytu w Polsce odbywa się przy zastosowaniu metody opartej na "dniach fizycznej obecności". Przy obliczaniu dni w oparciu o tę metodę należy wziąć pod uwagę wszystkie dni spędzone w Polsce. W tym okresie liczona jest również każda część dnia, dzień przyjazdu lub dzień wyjazdu osoby z Polski. Tym samym żaden pełny dzień spędzony poza granicami Polski nie będzie liczony.

W razie wątpliwości przy ustalaniu miejsca zamieszkania należy stosować normy kolizyjne wskazane w Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Kijowie dnia 12 stycznia 1993 r (zwanej dalej Konwencją). Zgodnie z brzmieniem art. 4 ust. 2 Konwencji, jeżeli uznaje się, że osoba fizyczna zamieszkuje w obu Umawiających się Państwach, jej status zostanie określony zgodnie z następującymi zasadami: dana osoba ma miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie, w którym ma stałe miejsce zamieszkania;

 • jeżeli zamieszkuje w obu Umawiających się Państwach, uważa się ją za zamieszkującą w Państwie, z którym ma bliższe więzi osobiste i gospodarcze (centrum jej życiowych interesów);
 • jeżeli nie można ustalić, w którym Umawiającym się Państwie dana osoba ma swój ośrodek żywotnej działalności lub jeżeli nie ma ona miejsca zwykłego pobytu w żadnym z Umawiających się Państw, uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie, w którym ma miejsce zwykłego pobytu;
 • jeżeli ma miejsce zwykłego pobytu w obu państwach lub nie ma miejsca zwykłego pobytu w jednym z nich, uważa się, że ma on miejsce zamieszkania w państwie , którego jest obywatelem;
 • jeżeli jest ona obywatelem obu państw lub żadnego z tych państw, właściwe władze Umawiających się Państw rozstrzygną tę kwestię za obopólną zgodą.

W odniesieniu do centrum żywotnych interesów należy wziąć pod uwagę bliskie więzi osobiste lub gospodarcze związane z Polską. Ponadto przez ośrodek dóbr osobistych, w świetle stanowiska organów podatkowych, rozumie się miejsce, w którym podatnik ma więzi rodzinne, społeczne, kulturalne, sportowe lub polityczne (uwzględniana jest również obecność małżonka, partnera lub dzieci w Polsce).

Oceniając powiązania gospodarcze należy wziąć pod uwagę miejsce pracy, a także główne źródło dochodu, posiadane inwestycje, nieruchomości, a także ruchomości lub zaciągnięte kredyty oraz posiadane rachunki bankowe.

Praca w Polsce na rzecz przedsiębiorstwa z Ukrainy

Rozważając jednak kwestię istnienia stosunków gospodarczych należy przeanalizować sytuację, gdy obywatel Ukrainy pracujący w Polsce (dalej także jako: „pracownik UA”) pracuje dla pracodawcy, która ma swoją siedzibę na Ukrainie, natomiast pracownik ten mieszka w Polsce. Należy zauważyć, że ocena stosunków gospodarczych uwzględnia miejsce pracy, główne źródła dochodu, posiadane inwestycje, nieruchomości, a także ruchomości, zaciągnięte kredyty, rachunki bankowe. Nawet, gdy praca wykonywana jest zdalnie w Polsce, zakłada się, że aktywne źródło dochodu znajduje się w Polsce. Z drugiej strony, jeżeli najbliższa rodzina i przyjaciele danego obywatela Ukrainy nie mieszkają w Polsce, zakładamy, że taka osoba ma osobisty interes życiowy na Ukrainie. Dodatkowo należy zauważyć, że jeżeli obywatel Ukrainy w Polsce:

 • nie posiada członkostwa,
 • brak nieruchomości,
 • brak rachunków bankowych,
 • brak polis ubezpieczeniowych,
 • brak kredytu,

to oznacza to, że więzi osobiste i gospodarcze nie istnieją w Polsce w znaczącym stopniu. Jednak w związku z uzyskiwaniem dochodów w Polsce od zagranicznego pracodawcy należy wziąć pod uwagę ryzyko powiązań ekonomicznych.

Szczególne ustalenia dla obywateli Ukrainy

Do ustawy o PIT dodano art. 52zj, aby umożliwić obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi na Ukrainie, złożenie oświadczenia, że przenieśli swój ośrodek żywotnych interesów do Polski i stali się polskimi rezydentami podatkowymi od pierwszego dnia ich przyjazdu do Polski.

W rezultacie obywatel ukraiński, od pierwszego dnia pobytu na terytorium Polski, jeśli posiada oświadczenie, może być leczony i może korzystać z przepisów podatkowych, ulg i zwolnień na równych zasadach z polskimi rezydentami podatkowymi. Niezłożenie oświadczenia skutkuje utrzymaniem statusu nierezydenta podatkowego do czasu spełnienia jednego z warunków wymienionych w art. 3 ust. 1a ustawy o PIT lub z umowy polsko-ukraińskiej o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Pobyt w Polsce dłużej niż 183 dni w roku podatkowym

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania (...), z zastrzeżeniem postanowień art. 16, 18, 19 i 20, płace, uposażenia i inne podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie uzyskuje z pracy zarobkowej, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że praca jest wykonywana w drugim Umawiającym się Państwie. Jeżeli praca jest tam wykonywana, wynagrodzenie z niej wynikające może być opodatkowane w drugim państwie.

Z drugiej strony, zgodnie z art. 15 ust. 2 ww. Konwencji, bez względu na postanowienia ustępu 1, wynagrodzenie, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie czerpie z pracy zarobkowej wykonywanej w drugim Umawiającym się Państwie, podlega opodatkowaniu tylko w pierwszym Państwie, jeżeli:

 • odbiorca zamieszkuje w drugim państwie przez okres lub okresy nieprzekraczające łącznie 183 dni w danym roku kalendarzowym, oraz
 • wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę, który nie ma miejsca zamieszkania w drugim państwie lub w jego imieniu, oraz
 • wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład lub stały zakład, który pracodawca posiada w drugim państwie.

Warto nadmienić, że w doktrynie znajduje się pogląd poparty Komentarzem do Modelowej Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku, zgodnie z którym pobyt w Polsce osoby z Ukrainy wymuszony działaniami wojennymi i skutkujący tym, że z powodu tego działania osoba ta nie wraca na Ukrainę,  upływ tego okresu (183 dni) może zostać zawieszony na czas trwania działań wojennych na Ukrainie i może trwać dopiero po zakończeniu tej akcji. W Komentarzu OECD wskazano, że okres 183 dni zwolnienia podatkowego liczony jest z uwzględnieniem wszystkich dni pobytu w danym kraju (Polsce), "z wyłączeniem zdarzeń, które uniemożliwiają danej osobie wyjazd". Na podstawie zasad językowych i społecznych należy przyjąć, że osoba wyjeżdżająca do Polski z terytorium Ukrainy w wyniku prowadzonych tam działań wojennych, nie może tam wrócić na czas trwania tych działań. W takiej sytuacji mamy do czynienia ze zdarzeniem, które "uniemożliwia osobie odejście". W takiej sytuacji osoba nie może swobodnie decydować o swoim miejscu zamieszkania dla celów podatkowych.

Zgodnie z powyższym rozumowaniem Komentarza, dochody ukraińskiego rezydenta podatkowego z pracy wykonywanej w Polsce nie powinny podlegać opodatkowaniu w Polsce przez czas trwania wojny na Ukrainie, nawet jeśli przebywa ona na terytorium Polski dłużej niż 183 dni, jeżeli dochód ten jest wypłacany przez pracodawcę zagranicznego, a nie przez pracodawcę polskiego.

Niemniej jednak zwracam uwagę, że pogląd polskich organów podatkowych w tym zakresie jest nieznany. W przeszłości niejednokrotnie kwestionowali powołanie się na powyższy Komentarz, w szczególności jeśli spowodowało to brak lub zmniejszenie opodatkowania w Polsce. W przeciwieństwie do niektórych innych państw UE, nawet w trakcie szczytu pandemii COVID-19 polskie władze fiskalne nie stosowały zasady zawieszenia tego terminu dla osób, które nie mogły wrócić do swoich krajów ze względów epidemicznych. Milczenie Ministerstwa Finansów w tym zakresie w odniesieniu do uchodźców ukraińskich, powoduje wrażenie, że w tym wypadku również zasada ta nie będzie stosowana. Zatem w odniesieniu do wykonywania pracy stacjonarnej lub zdalnej na terytorium Polski przez okres 183 dni lub dłuższy, należy stwierdzić, że pracownik UA będzie opodatkowany w kraju, w którym praca jest wykonywana (tj. w Polsce). W zasadzie tylko uzyskanie przeciwnej interpretacji indywidualnej, opierającej się na fakcie braku możliwości powrotu na Ukrainie, uchroni takiego podatnika przed opodatkowaniem w Polsce. Należy pamiętać, że miejsce, w którym wykonywana jest praca, powinno być zawsze uważane za miejsce, w którym dana osoba przebywa podczas wykonywania pracy. Z drugiej strony nie ma znaczenia, gdzie znajduje się siedziba pracodawcy lub gdzie wypłacane są pieniądze za wykonaną pracę.

Dochody z zatrudnienia w polskim prawie podatku dochodowego

Polska ustawa o PIT przewiduje kilka źródeł dochodu, w tym dochody ze stosunku pracy. Zgodnie z art. 44 ust. 1a pkt 1 ustawy o PIT podatnicy, którzy uzyskują dochody bez pośrednictwa płatników z tytułu zagranicznego stosunku pracy,[1] są zobowiązani do zapłaty zaliczek na podatek dochodowy bez wezwania w ciągu roku podatkowego. Obowiązek ten musi zostać spełniony do 20 dnia następującego po miesiącu, w którym uzyskano dochód.

Dodatkowo, zakładając, że obywatel Ukrainy pracujący w Polsce wykonuje pracę na rzecz pracodawcy zagranicznego zdalnie, należy przez to rozumieć formę świadczenia pracy na terenie Polski, a zatem składki ubezpieczeniowe z tytułu takiego zatrudnienia powinny być co do zasady rozliczane z ZUS w Polsce.

Warto wspomnieć, że podstawa opodatkowania może zostać pomniejszona o wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, a zaliczka na podatek może zostać pomniejszona o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej w danym miesiącu ze środków podatnika, muszą być spełnione odpowiednie warunki.

Składki na ubezpieczenie społeczne

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (dalej: Rozporządzenie) osoba, która normalnie wykonuje pracę najemną w dwóch lub więcej Państwach Członkowskich, podlega:

 • ustawodawstwu Państwa Członkowskiego miejsca zamieszkania, jeżeli wykonuje ona znaczną część swojej działalności w tym Państwie Członkowskim; lub
 • jeżeli nie wykonuje ona znacznej części swojej pracy w Państwie Członkowskim miejsca zamieszkania:
 • ustawodawstwu Państwa Członkowskiego, w którym znajduje się zarejestrowana siedziba lub miejsce prowadzenia działalności przedsiębiorstwa lub pracodawcy , jeżeli jest on zatrudniony przez jedno przedsiębiorstwo lub pracodawcę; lub
 • ustawodawstwu Państwa Członkowskiego, w którym znajduje się statutowa siedziba lub miejsce prowadzenia działalności przedsiębiorstw lub pracodawców, jeżeli jest ona zatrudniona przez dwa lub więcej przedsiębiorstw lub pracodawców, którzy mają swoją statutową siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności tylko w jednym Państwie Członkowskim; lub
 • ustawodawstwu Państwa Członkowskiego, w którym znajduje się zarejestrowana siedziba lub miejsce prowadzenia działalności przedsiębiorstwa lub pracodawcy, innego niż Państwo Członkowskie miejsca zamieszkania, jeżeli jest on zatrudniony przez dwa lub więcej przedsiębiorstw lub pracodawców, którzy mają swoją zarejestrowaną siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności w dwóch Państwach Członkowskich, z których jednym jest Państwo Członkowskie zamieszkania; lub
 • ustawodawstwu Państwa Członkowskiego miejsca zamieszkania, jeżeli jest ona zatrudniona przez dwa lub więcej przedsiębiorstw lub pracodawców, z których co najmniej dwa mają swoją zarejestrowaną siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności w różnych Państwach Członkowskich innych niż Państwo Członkowskie zamieszkania.

Należy pamiętać, że nie musi to być największa część pracy, a przy faktycznym ustalaniu brane są pod uwagę dwa kryteria: czas pracy i wynagrodzenie. Jeżeli co najmniej 25 % czasu pracy pracownika i wynagrodzenia znajduje się w państwie członkowskim, oznacza to, że znaczna część pracy jest wykonywana w tym państwie członkowskim.

Dodamy, że wspomniany powyżej warunek 25% wynika z ugruntowanej akceptacji przedmiotowego kryterium w świetle nie tylko prawa krajowego, ale także międzynarodowego. Regulację takiego kryterium zainicjował sam Zakład Ubezpieczeń Społecznych, uznając, że wykonywanie "znacznej części pracy" na danym terytorium co do zasady oznacza, że co najmniej 25% czasu pracy i/lub dochodów z pracy musi być wykonywane na tym terytorium. Co więcej, takie kryterium stosuje sam Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zarówno w pismach wewnętrznych, jak i w komunikatach publikowanych przez instytucję.

Jeżeli obywatel Ukrainy pracujący w Polsce zarabia co najmniej 25% swoich dochodów z pracy w Polsce, w opinii ZUS będzie podlegał polskim składkom ubezpieczeniowym.

Stały zakład CIT pracodawcy a praca zdalna pracownika UA w Polsce

Uwagi ogólne

Zarówno przepisy polskiej ustawy o CIT, jak i ww. Konwencji polsko-ukraińskiej o unikaniu podwójnego opodatkowania mają generalnie podobną koncepcję utworzenia stałego zakładu (permanent establishment – PE) na terytorium Polski. Zgodnie z ustawą o CIT przez zakład rozumie się:

 • stałe miejsce prowadzenia działalności, za pośrednictwem którego podmiot z siedzibą lub zarządem na terytorium jednego państwa prowadzi działalność w całości lub w części na terytorium innego państwa, w szczególności oddział, przedstawicielstwo, biuro, fabryka, warsztat lub miejsce wydobycia zasobów naturalnych,
 • plac budowy, montaż lub instalację prowadzoną na terytorium jednego państwa przez podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium innego państwa,
 • osoba, która w imieniu i na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa działa na terytorium innego państwa, jeżeli osoba ta posiada pełnomocnictwo do zawierania umów w jej imieniu i faktycznie wykonuje pełnomocnictwo

- chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, stanowi inaczej.

Na podstawie art. 5 Konwencji polsko-ukraińskiej o unikaniu podwójnego opodatkowania, co do zasady stały zakład oznacza stałe miejsce prowadzenia działalności, za pośrednictwem którego prowadzona jest w całości lub w części działalność gospodarcza przedsiębiorstwa. Termin PE obejmuje w szczególności:

 • miejsce zarządu,
 • oddział,
 • biuro,
 • fabrykę,
 • warsztat,
 • kopalnia, odwiert naftowy lub gazowy, kamieniołom lub inne miejsce wydobycia zasobów naturalnych.

Ponadto, w rozumieniu Konwencji polsko-ukraińskiej o unikaniu podwójnego opodatkowania, budowa, montaż lub instalacja stanowi stały zakład tylko wtedy, gdy jest prowadzona dłużej niż dwanaście miesięcy.

Istnienie agenta zależnego w Polsce

Za agenta zależnego należy uznać osobę, która:

 • działa w imieniu przedsiębiorstwa na terytorium innego kraju,
 • posiada upoważnienie do zawierania umów w imieniu przedsiębiorstwa,
 • pozostaje w relacji zależności od przedsiębiorstwa.

W celu ustalenia, że przedsiębiorstwo działa za pośrednictwem agenta zależnego na terytorium drugiego kraju, ważne jest, aby przedstawiciel takiego przedsiębiorstwa był zaangażowany co najmniej na końcowym etapie zawierania umowy (tj. Ustalenia wiążących warunków i zawarcia umowy). Jednak sama umowa nie musi być podpisana bezpośrednio przez agenta zależnego, ważne jest, aby warunki uzgodnione przez zależnego agenta były wiążące dla przedsiębiorstwa.

Wnioski wynikające z ryzyka PE

Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej tło, generalnie – w oparciu o ogólne przepisy o unikaniu podwójnego opodatkowania – w naszej ocenie istnieje ryzyko, że pracodawca ukraiński zatrudniający pracownika wykonującego pracę zdalną w Polsce posiada stałe miejsce prowadzenia działalności w Polsce, nawet jeśli jest ono niskie.  Głównym czynnikiem ryzyka jest to, że pracownik będzie pracował zdalnie ze swojego domu w Polsce przez dłuższy czas, co może być postrzegane jako stałe miejsce, z którego wykonywana jest działalność pracodawcy.

Należy jednak wziąć pod uwagę ważne argumenty przemawiające za nietworzeniem stałego zakładu w Polsce, jakie zazwyczaj występują w przypadku pracy zdalnej:

 • pracownik UA nie wynajmował powierzchni coworkingowej w Polsce , a pracodawca nie ponosi kosztów za to miejsce pracy;
 • pracownik UA wykonuje prace, które mają charakter przygotowawczy lub pomocniczy. Ta przesłanka występuje np. Gdy pracownika nie zajmuje on znaczącej pozycji w organizacji i nie zawiera żadnych umów z polskimi klientami w imieniu pracodawcy.  W rezultacie jest mało prawdopodobne, aby był to czynnik zależny;
 • pracownik UA nie prowadzi działań marketingowych, które mogłyby doprowadzić do pozyskania dodatkowych klientów w Polsce;
 • brak jakiejkolwiek powierzchni biurowej w Polsce oznaczałby, że warunek posiadania "miejsca prowadzenia działalności" raczej nie jest spełniony.

Oczywiście w każdym przypadku pracy na rzecz pracodawcy z Ukrainy trzeba badać ostrożnie wystąpienie tych przesłanek.

Opodatkowanie PIT dochodów z pracy obywatela Ukrainy w Polsce. Podsumowanie i wnioski

Jeżeli Pracownik UA pozostaje w rezydencji podatkowej Ukrainy, a jego pobyt w Polsce przekracza 183 dni, może podlegać ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. W takim przypadku: (i) istnieją argumenty przemawiające za traktowaniem pracodawcy ukraińskiego jako pracodawcy zagranicznego, nie zobowiązanego do rozliczania PIT jako płatnika w Polsce, oraz; (ii) przemawiają za twierdzeniem, że obowiązek podatkowy w PIT powstanie dopiero po 183-dniowym okresie pracy w Polsce. Jednak po upływie 183-dniowego okresu w Polsce konieczne byłoby opodatkowanie czasu od dnia, w którym obywatel UA faktycznie przebywał w Polsce.

Moim zdaniem, pomimo wyżej wymienionego tekstu Memorandum komentarza do Modelowej Konwencji OECD wskazującego, że dni pobytu w danym kraju, w tym "zdarzenia uniemożliwiające osobę wyjazdu, które potencjalnie mogłyby być rozpatrywane w obecnej sytuacji w związku z wojną, mogą być wyłączone ze 183-dniowego okresu. Jednak wobec nieznanego poglądu polskich organów podatkowych, powoływanie się na ww. Komentarz, szczególnie jeśli skutkowało ono brakiem lub obniżeniem opodatkowania w Polsce, jest ryzykowne.

Moim zdaniem widzimy, że Pracownik UA może podlegać ubezpieczeniu społecznemu i ubezpieczeniu zdrowotnemu w Polsce, jeśli znaczna część jego pracy przekracza 25%.

Ryzyko PE CIT w Polsce dla pracodawcy ukraińskiego można zminimalizować ryzyka PE do minimum, ważne jest, aby umowa pracownika zawierała informacje tj. brak możliwości kontaktu z klientami w Polsce, niemożność wykorzystania do rozwoju działalności pracodawcy w Polsce, wykorzystanie dowolnego stałego miejsca w Polsce do wykonywania pracy.

Mirosław Siwiński, radca prawny, doradca podatkowy, Partner w Advicero Nexia

[1] W przypadku jednak, gdy pracodawca jest uznawany za pracodawcę polskiego – co miałoby przypadek np. gdyby CIT PE dla pracodawcy było podane w Polsce, wówczas pracodawca działałby jako płatnik PIT.

Instrukcje księgowego
Instrukcje księgowego – książka z aktualizacjami w serwisie online

Zawiera zestaw 96 aktualnych instrukcji objaśniających wybrane procedury podatkowe, księgowe, kadrowe oraz z dziedziny prawa cywilnego i gospodarczego. Instrukcje w serwisie są powiązane z kalkulatorami, formularzami, wskaźnikami, materiałami wideo i aktami prawnymi.

Teraz 17% taniej!
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek od nieruchomości
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają:
  działki budowlane
  domy jednorodzinne
  garaże
  lasy
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Inflacja a dochody budżetowe. Wzrost inflacji o 1 punkt proc. to 4,7 mld zł więcej dochodów w budżecie państwa
  Każdy punkt procentowy wyższej inflacji to jest 4,7 mld zł więcej dochodów w budżecie państwa, po drugiej stronie generuje to jednakowo wysokie wydatki - powiedział 5 października 2022 r. w Senacie wiceminister finansów Artur Soboń. Poinformował także, że ostatnie zmiany w PIT i CIT kończą zmiany w Polskim Ładzie.
  Stopy procentowe NBP 2022 - bez zmian od 6 października
  Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu 5 października 2022 r. utrzymała wszystkie stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Stopa referencyjna, główna stopa NBP, wynosi od 8 września br. 6,75 proc.
  Obliczanie długości mandatów członków zarządu i rady nadzorczej - nowe zasady od 13 października 2022 r.
  Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, która wejdzie w życie z dniem 13 października 2022 r., wprowadza nowe zasady obliczania czasu trwania mandatów członków zarządu i rady nadzorczej. Sprawdź, jak będą one wyglądać.
  Limity podatkowe 2023
  Limity podatkowe 2023. Średni kurs euro publikowany przez NBP pierwszego dnia roboczego października decyduje o ważnych limitach podatkowych w następnym roku. Znamy już ten kurs euro z 3 października 2022 r. (4,8272 zł). Sprawdźmy zatem jakie limity podatkowe będą obowiązywały w 2023 roku.
  Wywóz i tranzyt towarów dual-use – zezwolenia, oświadczenie użytkownika końcowego
  W związku z wojną na Ukrainie, towary (produkty) typu dual-use zyskały na szczególnym znaczeniu. Istotna stała się również możliwość jak najszybszej realizacji tego rodzaju zamówień. Warto przyjrzeć się regulacjom prawnym, które obowiązują w tym zakresie.
  Przedpłaty, zaliczki, zadatki a podatek dochodowy. Moment powstania przychodu
  W transakcjach handlowych często możemy spotkać się z wpłatami poprzedzającymi wykonanie usługi lub dostawę towarów. Wynika to z potrzeby zabezpieczenia wykonania umowy wiążącej dwie strony transakcji. W związku z tym pojawia się pytanie- jak otrzymanie przedpłaty, zaliczki bądź zadatku powinno być rozliczone na gruncie podatku dochodowego?
  Podatki związane z alkoholem – czym jest podatek piwny
  Jak już wiemy, alkohol jest jednym z najwyżej opodatkowanych dóbr. Najwyższa stawka VAT, akcyza i podatek dochodowy. Ustawodawca przewidział również opłatę za to, że reklamujemy napoje alkoholowe – tzw. podatek piwny.
  Rożne stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
  Nowy Ład spowodował znaczne zmiany w prawie podatkowym. Wielu przedsiębiorców w celu uniknięcia składki zdrowotnej szuka lepszych rozwiązań. Jedną z opcji była zmiana formy opodatkowania na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
  Darowizna pieniędzy ze wspólnego rachunku bankowego a zwolnienie z podatku
  Czy darowizna pieniędzy od członka najbliższej rodziny może być zwolniona z podatku od spadków i darowizn jeżeli w chwili zawarcia umowy darowizny pieniądze znajdowały się na rachunku bankowym, którego współwłaścicielami są darczyńca i obdarowany? Na to pytanie odpowiedział Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 30 września 2022 r.
  Sprzedaż złomu – kwestie podatkowe
  Opodatkowanie sprzedaży złomu zależy od tego, czy odbywa się w ramach działalności gospodarczej czy okazjonalnie.
  JPK_VAT po 6 latach. Czy przesyłanie ksiąg podatkowych dla potrzeb VAT ma sens?
  Wprowadzenie w naszym kraju ustawowego obowiązku przesyłania organom podatkowym pierwszej instancji standaryzowanych części ewidencji prowadzonych dla potrzeb podatku od towarów i usług (JPK_VAT) było pierwszym przedsięwzięciem tego rodzaju i po sześciu latach obowiązywania trudno uznać to za sukces (być może tylko lobbingowy i propagandowy) – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
  Zmiany w ustawie o rachunkowości 2022/2023 – wdrożenie dyrektywy 2021/2101. Sprawozdanie o podatku dochodowym
  W Ministerstwie Finansów trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Ta nowelizacja ma na celu implementację do polskiego prawa dyrektywy unijnej 2021/2101.
  Progi podatkowe 2023 - co warto wiedzieć?
  Progi podatkowe 2023. Jaka wysokość progów będzie obowiązywała w rozliczeniu rocznym PIT w 2023 roku? Jaka będzie kwota wolna od podatku? Co się zmieniło?
  Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 2023 - limity, stawki
  Jakie limity dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będą obowiązywały w 2023 roku? Kto może płacić ryczałt w 2023 roku? Kto może płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych kwartalnie w 2023 roku? Jakie stawki ryczałtu obowiązują w 2023 roku?
  Webinarium „Korygowanie VAT należnego i naliczonego”
  Korygowanie VAT. Zapraszamy na praktyczne webinarium „Korygowanie VAT należnego i naliczonego” z gwarantowanym imiennym certyfikatem, które odbędzie się 20 października 2022 roku. Polecamy!
  Dropshipping oczami księgowej. Kasa fiskalna, paragony, dokumentowanie sprzedaży
  Bardzo często trafiają do mnie osoby, najczęściej młode, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą od dropshippingu. Skuszeni zarabianiem bez wydawania własnych pieniędzy często wchodzą w prowadzenie biznesu bez zastanowienia. Nasi Klienci - Sprzedawcy często rozpoczynają od inwestycji w szkolenia. Jest ich na rynku coraz więcej. Trudno mi zweryfikować faktyczny poziom merytoryczny tych kursów więc oprę się jedynie o informacje uzyskane od Klientów naszego Biura.
  Limit jednorazowej amortyzacji 2023 r.
  Jednorazowa amortyzacja 2023. Kurs euro z pierwszego dnia roboczego października decyduje o wysokości określonych limitów w podatkach na następny rok. Dotyczy to m.in. przywileju jakim jest jednorazowa amortyzacja.
  Mały podatnik VAT 2023. Jakie limity?
  Mały podatnik VAT 2023 to przedsiębiorca, którego przychody mieszczą się w określonym limicie wyrażonym w euro. Limity ustalane są co roku na podstawie kursu z 1 października. Kto może liczyć na status małego podatnika VAT w roku 2023?
  Przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Bank. Co to oznacza dla Frankowiczów?
  Decyzja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o rozpoczęciu przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A. znacznie skomplikuje sytuację Frankowiczów posiadających kredyty hipoteczne w tym banku. Zgodnie z nią kredyty indeksowane i denominowane kursem waluty obcej, czyli przede wszystkim kursem CHF, ale także USD, EUR, JPY, nie zostały przeniesione i zostają w Getin Noble Bank S.A. Co to oznacza dla Frankowiczów?
  Najwięksi podatnicy CIT w Polsce
  Ministerstwo Finansów opublikowało 30 września 2022 r. listę dużych podatników podatku CIT za 2021 r. Dane dotyczą zeznań indywidualnych firm, których przychód przekroczył 50 mln euro oraz podatników będących podatkowymi grupami kapitałowymi (PGK). Wśród indywidualnych firm liderami są firmy z sektora bankowego, energetycznego i paliwowego. Podobnie jest wśród podatkowych grup kapitałowych.
  Wykreślenie podatnika z rejestru czynnych podatników VAT na podstawie podejrzenia wyłudzeń skarbowych
  Czy można wykreślić podatnika VAT z rejestru czynnych podatników VAT tylko na podstawie podejrzenia, że ów podatnik zamierza dokonać wyłudzeń skarbowych z wykorzystaniem banku? Okazuje się, że tak. Można tak zrobić (i to bez zawiadamiania tego podatnika) na podstawie art. 96 ust. 9 pkt 5 ustawy o VAT. Problem wyjaśnia Jagoda Kondratowska-Muszyńska, doradca podatkowy w Kancelarii Prof. dr hab. Henryka Dzwonkowskiego.
  Oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych – wrzesień/październik 2022 [Tabela]
  Jakie oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych oferują banki na przełomie września i października 2022 r.? Oferta depozytowa banków we wrześniu ponownie została poprawiona. W ciągu 2022 roku doszło do bardzo poważnych zmian. Tym niemniej oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych nadal nie nadąża za inflacją.
  Getin Noble Bank - przymusowa restrukturyzacja od 30 września 2022 r. Skutki dla klientów
  Bankowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczął 30 września 2022 r. przymusową restrukturyzację Getin Noble Banku, którego działalność zostanie 3 października 2022 r. przeniesiona do wspólnego banku BFG i Systemu Ochrony Banków Komercyjnych, utworzonego przez osiem banków komercyjnych - poinformował BFG w komunikacie z 30 września 2022 r. Na proces ten przeznaczono kwotę 10,34 mld zł bezzwrotnego wsparcia.
  Ulga termomodernizacyjna 2023 - co można odliczyć?
  Ulga termomodernizacyjna 2023. Komu przysługuje i w jakiej wysokości? Co będzie można odliczyć w rozliczeniu podatkowym PIT w 2023 roku?
  Inflacja we wrześniu 2022 r. Jaka podwyżka stóp procentowych NBP w październiku?
  Inflacja we wrześniu wyniosła 17,2 proc. rdr wobec oczekiwań rynku na poziomie 16,6 proc. rdr - wynika z flash szacunku GUS. Presja cenowa rozlewa się na inflację bazową, która mogła wzrosnąć do rekordowych 10,7 proc. rdr - szacują ekonomiści. Ich zdaniem, na przyszłotygodniowym posiedzeniu RPP może zdecydować się na mocniejszą niż 25 pb. podwyżkę stóp procentowych.