REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zryczałtowany zwrot kosztów za odstrzał sanitarny dzikich zwierząt jest opodatkowany PIT

Ryczałt za odstrzał sanitarny dzikich zwierząt (np. dzików) jest opodatkowany PIT - nie korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego
Ryczałt za odstrzał sanitarny dzikich zwierząt (np. dzików) jest opodatkowany PIT - nie korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego

REKLAMA

REKLAMA

Wypłacone myśliwym środki pieniężne stanowiące zwrot w formie ryczałtowej kosztów za każdą sztukę odstrzelonego zwierzęcia (np. dzików) w trakcie odstrzału sanitarnego są opodatkowane PIT (jako przychody z tzw. innych źródeł) i nie korzystają ze zwolnienia z tego podatku. Wypłacający myśliwym ten ryczałt Polski Związek Łowiecki nie musi pobierać zaliczek na podatek ale ma obowiązek sporządzenia odrębnie dla każdego podatnika (myśliwego) informacji PIT-11. Te informacje PZŁ musi przekazać urzędowi skarbowemu, właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika (myśliwego) do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, a samym podatnikom - do końca lutego następnego roku podatkowego.

Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z 19 lutego 2020 r. (sygn. 0112-KDIL2-1.4011.108.2019.2.DJ).

O interpretację wystąpił Polski Związek Łowiecki, który zgodnie z Prawem łowieckim jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, które prowadzą gospodarkę łowiecką poprzez hodowlę i pozyskiwanie zwierzyny oraz działają na rzecz jej ochrony poprzez regulację liczebności populacji zwierząt łownych. Zarówno Polski Związek Łowiecki jak i poszczególne koła łowieckie (które są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi PZŁ) posiadają osobowość prawną.

Autopromocja

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Polecamy: PIT 2020. Komentarz

Odstrzał sanitarny dzikich zwierząt a podatek od ryczałtu

PZŁ wykonuje zadania publiczne w tym w szczególności zadania powierzone mu przez ministra właściwego do spraw ochrony środowiska. Jednym z tych zadań może być odstrzał sanitarny zwierząt wolno żyjących (dzikich) realizowany na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz dalszych rozporządzeń wykonawczych. W tym celu PZŁ może zlecić myśliwemu (zarówno swojemu pracownikowi, jak i myśliwemu niezatrudnionemu w PZŁ) dokonanie odstrzału.

Zgodnie z art. 47a ust. 2-4 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, podmiotowi, który poniósł koszty związane z realizacją nakazu odstrzału sanitarnego zwierząt - przysługuje ze środków budżetu państwa zryczałtowany zwrot kosztów za każdą sztukę odstrzelonego zwierzęcia, zwany dalej w ustawie „ryczałtem”. Ryczałt ten przysługuje:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

- myśliwemu wykonującemu odstrzał sanitarny zwierząt - w wysokości 80% ryczałtu;
- dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego, na obszarze którego dokonano odstrzału sanitarnego zwierząt, albo Polskiemu Związkowi Łowieckiemu w przypadkach, o których mowa w ust. 1 - w wysokości 20% kwoty ryczałtu.

Przykładowo: wysokość ryczałtu za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików wynika z rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2018 r. – Dz. U. z 2018 poz. 2194. Z tego rozporządzenia wynika, że ryczałt za każdą odstrzeloną sanitarnie samicę przelatkę lub dorosłą samicę dzika wynosi 650 zł oraz 300 zł za każdego innego dzika.

Kwotę „ryczałtu” ustala i wypłaca PZŁ powiatowy lekarz weterynarii na podstawie faktury wystawionej przez PZŁ albo dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego.

Po otrzymaniu tego ryczałtu PZŁ ma obowiązek przekazać myśliwemu 80% kwoty tego ryczałtu.

I tu pojawiły się w PZŁ wątpliwości:

1) czy ww. ryczałt jest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT)?

2) jeżeli ryczałt jest opodatkowany PIT, to jakie obowiązki (w szczególności obowiązki płatnika i obowiązki dokumentacyjne) ciążą z tego tytułu na PZŁ?

Zdaniem PZŁ ten ryczałt podlega, co do zasady, opodatkowaniu PIT ale korzysta ze zwolnienia z tego podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o PIT.

Przychody z tzw. innych źródeł

Jednak Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z tezą PZŁ.

Zdaniem organu podatkowego faktycznie omawiany ryczałt za sanitarny odstrzał dzikich zwierząt (np. dzików) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako przychody z tzw. innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1  ustawy o PIT. W opinii Dyrektora KIS wskazany w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT katalog przychodów zaliczanych do tzw. przychodów z innych źródeł jest katalogiem otwartym, o czym świadczy użyty w tym przepisie zwrot „w szczególności”. Dlatego do tego źródła należy zaliczyć wszystkie inne przychody, które nie mogą być zakwalifikowane do pozostałych kategorii źródeł przychodów, wymienionych w treści art. 10 ust. 1 ustawy o PIT.

Dyrektor KIS podkreślił, że podkreślić, że na gruncie ustawy o PIT jeden i ten sam przychód stanowić może przychód wyłącznie z jednego źródła. Nie jest możliwa sytuacja, w której ten sam przychód będzie, np. zaliczony częściowo do jednego źródła, a częściowo do innego.

Świadczenia z tytułu sanitarnego odstrzału dzikich zwierząt (rekompensaty, ryczałt), które są wypłacane myśliwym (tak będącym, jak i niebędącym pracownikami PZŁ) nie są zdaniem Dyrektora KIS:

- świadczeniami otrzymywanymi przez myśliwych w związku z wykonywaniem czynności związanych z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich (o których mowa w art. 13 ust. 5 ustawy o PIT),

- przychodami osób (myśliwych), którym organ władzy lub administracji państwowej lub samorządowej, sąd lub prokurator na podstawie właściwych przepisów zlecił wykonanie określonych czynności;

- przychodami biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników (z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10 ustawy o PIT) i inkasentów należności publicznoprawnych, a także

- przychodami z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej lub samorządowej (o których mowa w art. 13 ust. 6 ustawy o PIT).

Dlatego ww. ryczałtu  nie można zakwalifikować do źródła przychodów wskazanych w art. 13 ust. 5, czy też w art. 13 ust. 6 ustawy o PIT – co sugerował PZŁ.

Jako, że ww. ryczałt jest przychodem z tzw. innych źródeł, wypłacający te środki PZŁ nie jest zobowiązany do poboru zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconych myśliwym (zarówno pracownikom, jak i osobom, niebędącym pracownikami PZŁ) kwot ryczałtu. Natomiast obowiązkiem PZŁ będzie sporządzenie odrębnie dla każdego podatnika (myśliwego) informacji PIT-11 i do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym przekazania jej urzędowi skarbowemu, właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego podatnikowi (myśliwemu).

Nie ma zwolnienia z PIT

Ponadto Dyrektor KIS uznał, że omawiane przychody z tytułu ryczałtu za wykonanie odstrzału sanitarnego zwierząt nie mogą korzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o PIT (ani żadnego innego zwolnienia). Dlatego PZŁ nie ma obowiązku sporządzania informacji PIT-R dla myśliwych, którzy otrzymali ryczałt.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o PIT wolne od podatku są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 3000 zł.

Dyrektor KIS wskazał w tym kontekście na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 25 listopada 1997 r., sygn. akt U 6/97, gdzie rozstrzygano zakres pojęciowy zwolnienia zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o PIT. Z tego wyroku a także z doktryny wynika, że to zwolnienie może być stosowane tylko do diet lub zwrotu kosztów uzyskiwanych przez posłów i senatorów, radnych i innych przedstawicieli samorządu terytorialnego, składów komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, składów inspekcji Państwowej Komisji Wyborczej i inspekcji wojewódzkich komisarzy wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Trybunału Stanu, ławników sądów powszechnych – wykonujących obowiązki obywatelskie i społeczne. Zwolnienie to może dotyczyć także osób pełniących określone funkcje społeczne w organizacjach pozarządowych np. w instytucjach reprezentujących daną społeczność zawodową.

W podsumowaniu omawianej interpretacji z 19 lutego 2020 r. Dyrektor KIS stwierdził, że:
Reasumując, wypłacane przez Wnioskodawcę środki pieniężne (rekompensata, ryczałt) stanowiące zwrot w formie ryczałtowej kosztów za każdą sztukę odstrzelonego zwierzęcia osobom wykonującym te czynności (tj. myśliwym będącym pracownikami Wnioskodawcy oraz myśliwym niebędącym pracownikami Wnioskodawcy) będą stanowiły przychód myśliwego w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. przychód z innych źródeł) i nie będą korzystały ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ww. ustawy – zatem Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku sporządzania informacji PIT-R. Wnioskodawca nie będzie również zobowiązany do poboru zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych myśliwym (zarówno pracownikom, jak i osobom, niebędącym pracownikami Wnioskodawcy) kwot ryczałtu (rekompensat). Natomiast na Wnioskodawcy ciążył będzie obowiązek sporządzenia odrębnie dla każdego podatnika (myśliwego) informacji PIT-11 i do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym przekazania jej urzędowi skarbowemu, właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazania jej podatnikowi (myśliwemu) – stosownie do art. 42a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Od 20 maja 2024 r. katalog wyrobów tytoniowych objętych systemem Track&Trace zostanie rozszerzony m.in. o tytoń do żucia, tytoń do nosa

  Od 20 maja 2024 r. katalog wyrobów tytoniowych objętych systemem Track&Trace zostanie rozszerzony m.in. o pozostałe wyroby tytoniowe niebędące wyrobami akcyzowymi np. tytoń do żucia, tytoń do nosa.

  Dotacje na cyfryzację firm 2024. Innowacje cyfrowe w MŚP na Śląsku oraz Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP

  Jakie dofinansowanie można obecnie uzyskać na cyfryzację firmy będąc małym lub średnim przedsiębiorcą?

  Ceny transferowe 2024 - kontrole. Wezwanie do przedłożenia dokumentacji lokalnej, a zwolnienie dla podmiotów krajowych

  W związku z rosnącym zainteresowaniem organów podatkowych cenami transferowymi można zaobserwować zwiększoną liczbę kontroli w tym zakresie. Choć prowadzenie kontroli na podstawie i w granicach przepisów prawa stanowi obowiązek organów podatkowych, kontrolującym zdarzają się w tym zakresie nadużycia.

  Fundusze z FENG zasilą polski rynek venture capital. Przygotowanie pod inwestycje zwiększy szansę na uzyskanie finansowania

  Z końcem lutego 2024 r. zakończony został pierwszy nabór do pięciu programów PFR Ventures, w ramach których do polskich funduszy venture capital ma popłynąć 2 mld zł z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W kwietniu br startuje drugi nabór, a do końca 2024 roku PFR Ventures planuje przeprowadzić łącznie pięć rund selekcyjnych. W wyniku realizacji programów PFR Ventures przez polski rynek VC ma przepłynąć w ciągu kilku najbliższych lat ok. 3,1 mld złotych.

  Jeśli nie WIRON to jaki wskaźnik zastąpi WIBOR i od kiedy? Niepewność na rynku bankowym. Gubią się też klienci banków. Czy kredyty o stałym oprocentowaniu będą bardziej powszechne?

  Od kilku miesięcy temat wskaźników referencyjnych stał się bardzo gorący. Banki wydają się być już zniesmaczone całą tą reformą wskaźnikową, której końca nie widać. Także konsumenci już się w tym gubią, bo nie wiedzą, czy wskaźnik, który mają wpisany do umowy, od którego zależy ich oprocentowanie, będzie istniał, a jeśli nie, to na jaki inny się zmieni.

  Minister finansów ma nadzieję, że handlowe niedziele zostaną uregulowane w tym roku. Będą wyższe wpływy z VAT

  Trwa dyskusja nad przywróceniem handlu w niedziele. W Sejmie znajduje się projekt ustawy, który przewiduje wprowadzenie dwóch handlowych niedziel w miesiącu. Jakie byłyby skutki wprowadzenia dwóch handlowych niedziel w miesiącu w zakresie podatku VAT?

  Zmiany w handlu internetowym 2024. Minister Finansów: urzędy skarbowe dowiedzą się gdy zrobisz 30 (i więcej) transakcji w roku

  Minister finansów, Andrzej Domański zapewnił 12 kwietnia 2024 r., że nowe przepisy nie sprawią, że urzędy skarbowe będą inwigilować osoby sprzedające w internecie. Wyjaśnił, że monitorowanie transakcji będzie się zaczynać od 30 transakcji w ciągu roku i wtedy zostaną one zaraportowane.

  Obowiązek informowania ZUS o umowie o dzieło. Więcej formularzy RUD, ale mniej zawieranych umów. Dlaczego?

  ZUS informuje, że w 2023 r. złożono do ZUS-u więcej formularzy RUD niż rok wcześniej, ale odnotowano nieznaczny spadek zawieranych umów o dzieło zarówno w stosunku do 2022 r. jak i 2021 r.

  Domański: chcemy podnieść limit przychodów zwalniających z VAT do 240 tys. zł od stycznia 2025 r.

  Szykuje się podwyższenie limitu przychodów uprawniających do zwolnienia z rozliczania VAT do 240 tys. zł z obecnych 200 tys. zł. Zmiana miałaby wejść w życie od 1 stycznia 2025 r.

  Domański: przywrócenie stawki VAT do poziomu 5 proc. miało niewielki wpływ na inflację; inflacja na koniec tego roku wyniesie 4-5 proc.

  Śledzimy co dzieje się na rynku handlu żywnością. Widzimy, że to przywrócenie stawki VAT do poziomu 5 proc. miało niewielki wpływ na inflację - powiedział minister finansów Andrzej Domański. Według niego inflacja na koniec 2024 roku wyniesie 4-5 proc.

  REKLAMA