REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak wypełnić PIT-36L za 2020 r.?

Jak wypełnić PIT-36L za 2020 r.?
Jak wypełnić PIT-36L za 2020 r.?

REKLAMA

REKLAMA

PIT-36L to deklaracja właściwa dla podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej. Kiedy i jak złożyć PIT-36L za 2020 r.? Jak prawidłowo wypełnić zeznanie PIT-36L?

Kto składa PIT-36L?

PIT-36L to deklaracja roczna przeznaczona dla podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c lub 30ca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej także„ustawa”), tj. formularz PIT-36L mają obowiązek złożyć podatnicy, którzy uzyskują dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej liniowym PIT w wysokości 19%.

Autopromocja

Obowiązek złożenia zeznania PIT-36L wynika z art. 45 ust. 1a pkt 2 ustawy.

Do kiedy PIT-36L za 2020 r.?

Termin składania zeznania PIT-36L za 2020 r., podobnie jak w przypadku innych deklaracji rocznych, rozpoczyna się dnia 15 lutego 2021 r. a upływa z dniem 30 kwietnia 2021 r.

Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego 2021 r.

Podatnicy niemający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (podlegający ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu), jeżeli osiągnęli w roku podatkowym dochody ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a zamierzają opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed ww. terminem, są obowiązani złożyć zeznanie za rok podatkowy przed opuszczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak złożyć PIT-36L?

Zeznanie roczne PIT-36L można złożyć w formie dokumentu pisemnego (zeznanie papierowe) lub w formie dokumentu elektronicznego (zeznanie elektroniczne).

Zeznanie papierowe można złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym lub za pośrednictwem centrum obsługi, o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 505, z późn. zm.), albo nadać/złożyć w sposób przewidziany w art. 12 § 6 Ordynacji podatkowej. Za datę złożenia zeznania nadanego w polskiej placówce pocztowej Poczty Polskiej S.A. uważa się datę stempla pocztowego, z zastrzeżeniem przypadku, gdy zeznanie zostało wysłane przed 15 lutego 2021 r.

Natomiast zeznanie elektroniczne PIT-36L można wysłać za pośrednictwem strony www.podatki.gov.pl. Potwierdzeniem złożenia zeznania elektronicznego jest otrzymanie urzędowego poświadczenia odbioru (UPO).

Gdzie złożyć PIT-36L?

Deklarację PIT-36L należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego, tzn. w części A deklaracji należy podać nazwę właściwego dla podatnika urzędu skarbowego.

W przypadku podatników, którzy mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) – zeznanie składa się do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego wykonuje swoje zadania, a gdy zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało przed tym dniem – do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według ostatniego miejsca zamieszkania na jej terytorium wykonuje swoje zadania.

Natomiast jeżeli podatnik nie ma miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (podlegający ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) – składa zeznanie do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Jak wypełnić PIT-36L? Krok po kroku

W części B deklaracji PIT-36L należy podać dane identyfikacyjne podatnika składającego zeznanie, tj.: nazwisko, pierwsze imię, datę urodzenia.

Część C wypełniają podatnicy – zaznaczając odpowiedni(e) kwadrat(y). Podatnicy poprzez zaznaczenie odpowiedniego kwadratu informują m.in. czy w jednym z pięciu lat poprzedzających rok, za który składane jest zeznanie, korzystali ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy (tzw. kredyt podatkowy). W tej części zaznaczany jest odpowiedni kwadrat jeżeli zrezygnowano w trakcie roku podatkowego z wpłacania zaliczek w formie uproszczonej na podstawie art. 52r ustawy, a także jeżeli składane jest przez podatnika sprawozdanie z realizacji uprzedniego porozumienia cenowego APA-P.

W części D podatnicy wykazują przychody, koszty uzyskania przychodów, dochód (bądź stratę) oraz należne zaliczki na podatek dochodowy. W części tej odpowiednio w kol. b i d podatnicy dokonują doliczeń do dochodu na podstawie art. 45 ust. 3a ustawy.

PIT-36L - pozarolnicza działalność gospodarcza

Wiersz 1: „Pozarolnicza działalność gospodarcza”

- w kol. b należy wykazać przychody z tego źródła, tj. przychody należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. W kolumnie tej należy również wykazać kwoty zwiększające przychód z tytułu utraty przez podatnika prawa do ulg inwestycyjnych, w związku z art. 7 ust. 19 i 20 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1104, z późn. zm.) W kolumnie tej nie wykazuje się przychodu, który podatnik wykazuje w załączniku PIT/IP,

- w kol. c należy wykazać koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy. W kolumnie tej nie wykazuje się kosztów uzyskania przychodów, które podatnik wykazuje w załączniku PIT/IP,

- w kol. d należy obliczyć kwotę dochodu jako różnicę sumy przychodów (kol. b) i kosztów uzyskania przychodów (kol. c). Taki sposób obliczenia dochodu nie dotyczy podatników, którzy zaznaczyli kwadrat w poz. 12, tj. w latach ubiegłych korzystali z tzw. kredytu podatkowego. W takim przypadku poz. 24 podatnicy wypełniają na podstawie części C załącznika PIT/Z składanego wraz z zeznaniem. Ten sposób obliczenia dochodu nie ma zastosowania także w przypadku podatników, którzy doliczają dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej niepodlegający opodatkowaniu na podstawie art. 30ca ust. 1 ustawy, tj. według stawki 5%,

- w kol. e kwotę straty oblicza się, jeżeli koszty uzyskania przychodów (kol. c) przekraczają sumę przychodów (kol. b). Taki sposób obliczenia straty nie dotyczy podatników, którzy zaznaczyli kwadrat w poz. 12, tj. w latach ubiegłych korzystali z tzw. kredytu podatkowego. W takim przypadku poz. 25 podatnicy wypełniają na podstawie części C załącznika PIT/Z składanego wraz z zeznaniem. Ten sposób obliczenia straty nie ma zastosowania także w przypadku podatników, którzy doliczają dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej niepodlegający opodatkowaniu na podstawie art. 30ca ust. 1 ustawy, tj. według stawki 5%,

- w kol. f należy wykazać kwotę należnych zaliczek za rok podatkowy.

PIT-36L - kredyt podatkowy

Zgodnie z art. 44 ust. 7f ustawy, 20% kwoty dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu składanym za rok podatkowy objęty zwolnieniem, o którym mowa w art. 44 ust. 7a ustawy, łączy się z dochodem (stratą) z tego źródła, wykazanym w zeznaniach o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) składanych za pięć kolejnych lat następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik korzystał z tego zwolnienia. Doliczenia, o którym wyżej mowa, podatnicy dokonują w części C załącznika PIT/Z składanego wraz z zeznaniem PIT-36L.

Wiersz 1 w części D wypełniają także podatnicy, którzy uzyskali dochody z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej wykonywanej za granicą lub ze źródeł przychodów położonych za granicą, do których ma zastosowanie metoda odliczenia podatku zapłaconego za granicą.

PIT-36L - działy specjalne produkcji rolnej

Wiersz 2: „Działy specjalne produkcji rolnej”

- w kol. b należy wykazać przychody z tego źródła, tj. przychody należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane. W kolumnie tej należy również wykazać kwoty zwiększające przychód z tytułu utraty przez podatnika prawa do ulg inwestycyjnych, w związku z art. 7 ust. 19 i 20 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1104, z późn. zm.),

- w kol. c należy wykazać koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy,

- w kol. d podatnicy, obliczają kwotę dochodu jako różnicę przychodu (kol. b) i kosztów uzyskania przychodów (kol. c),

- w kol. e kwotę straty oblicza się, jeżeli koszty uzyskania przychodów (kol. c) przekraczają sumę przychodów (kol. b),

- w kol. f należy wykazać kwotę należnych zaliczek.

PIT-36L - dochód zwolniony od podatku

Poz. 32 wypełniają podatnicy, których dochody uzyskane z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1752, , są zwolnione z opodatkowania.

PIT-36L - straty z lat ubiegłych

Poz. 34 wypełniają podatnicy, którzy w latach: 2015, 2016, 2017, 2018 lub 2019 wykazali straty i w 2020 r. mają prawo do odliczania straty z lat ubiegłych. Podatnicy mają prawo do odliczenia straty od dochodu z tego samego źródła, które przyniosło stratę w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość takiego odliczenia w którymkolwiek z tych lat, w tym również w 2020 r., nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

Wskazana zasada odliczania straty wynika z art. 9 ust. 3 ustawy – w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 roku – i ma zastosowanie do strat powstałych do końca 2018 roku.
Natomiast inne zasady odliczania mają zastosowanie do strat powstałych po 31 grudnia 2018 roku. Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy – w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2019 r. – o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, podatnik może:
1) obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty, albo
2) obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 000 000 zł, nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.
Zmiany w zakresie odliczania strat wprowadziła ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. poz. 2244). Zgodnie z art. 38 ust. 1 tej ustawy, przepis art. 9 ust. 3 w nowym brzmieniu ma zastosowanie do strat powstałych począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2018 r.

Jeżeli w latach 2015-2019 podatnicy utracili prawo do ulg inwestycyjnych lub prawo do zwolnienia z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i w związku z tym zmniejszali stratę poniesioną ze źródła przychodów, z którym związane były ulgi lub zwolnienia, to wówczas w 2020 r. odliczają stratę zmniejszoną o kwoty utraconych w tych latach ulg lub zwolnień.

Odliczeniu nie podlegają m.in. straty ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego.

PIT-36L - składki na ubezpieczenia społeczne

Poz. 35 wypełniają podatnicy dokonujący odliczeń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.

Odliczeniu podlegają składki określone w przepisach ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, z późn. zm.) zapłacone w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących. Odliczeniu podlegają również składki zapłacone w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne podatnika lub osób z nim współpracujących, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia społecznego obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej. Warunkiem odliczenia tych składek jest istnienie podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym podatnik opłacał składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne.

Nie podlegają odliczeniu od dochodu składki na ubezpieczenia społeczne: 

- odliczone od dochodów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 27 ustawy, 

- odliczone od przychodów na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej "ustawa o ryczałcie), 

- zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, 

- zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, 

- których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy oraz dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, 

- których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, 

- zapłacone i odliczone w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub w Konfederacji Szwajcarskiej od dochodu (przychodu) albo podatku osiągniętego w tym państwie, albo od podatku na podstawie art. 27b ust. 1 pkt 2 ustawy.

Kwotę wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie.

Kwota odliczanych w poz. 35 składek na ubezpieczenia społeczne nie może przekroczyć sumy kwot z poz. 24 i 29, pomniejszonej o sumę kwot z poz. 32 i 34.

W poz. 36 podatnicy wykazują kwotę składek zapłaconych do zagranicznych systemów na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne podatnika lub osób z nim współpracujących, wcześniej uwzględnioną w składkach odliczonych w poz. 35.

PIT-36L - podstawa opodatkowania (straty)

Odpowiednie poz. 42-47 wypełniają podatnicy, którzy utracili prawo do:

1) odliczeń z tytułu ulg inwestycyjnych na skutek wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1995 r. w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego w gminach zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym (Dz. U. poz. 63, z późn. zm.),

2) odliczeń związanych z nabyciem nowych technologii na skutek wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 26c ust. 9-10 ustawy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015  r.,

3) zwolnienia od podatku dochodowego dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, na skutek wystąpienia okoliczności, o których mowa w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1670), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2001 r., a także w art. 21 ust. 5b-5c ustawy.

W poz. 49 podatnicy wykazują wartość wierzytelności zmniejszającą podstawę opodatkowania, ze źródła, z którym związana jest transakcja handlowa, o zapłatę świadczenia pieniężnego, która nie została uregulowana lub zbyta. Podatnik przenosi kwotę z poz. 13 załącznika PIT/WZ do poz. 49. Pozycję wypełnia się jeżeli dochód do opodatkowania wykazany w poz. 48 jest większy od 0.

W poz. 50 podatnicy wpisują nieodliczoną wartość zmniejszenia podstawy obliczenia podatku, w sytuacji gdy wartość wierzytelności zmniejszających podstawę opodatkowania jest wyższa od tej podstawy. Nieodliczoną wartość wierzytelności można odliczyć w kolejnych latach podatkowych, nie dłużej niż przez okres 3 lat. W poz. 50 podatnik wpisuje nadwyżkę kwoty z poz. 13 załącznika PIT/WZ nad kwotą z poz. 48. Poz. 50 nie wypełnia się, jeżeli kwota z poz. 46 jest większa od 0.

Podatnicy wypełniają poz. 51 jeżeli poniesiona została strata ze źródła, z którym związana jest transakcja handlowa. W poz. 51 podatnicy powiększają stratę o wartość wierzytelności, która nie została uregulowana lub zbyta poprzez przeniesienie kwoty z poz. 13 PIT/WZ. Poz. 51 wypełnia się, jeżeli poz. 46 jest większa od 0.

W poz. 52 podatnik wykazuje zwiększenia podstawy opodatkowania, o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania do zapłaty świadczenia pieniężnego, jeżeli do dnia złożenia zeznania podatkowego zobowiązanie nie zostało uregulowane. Poz. 52 wypełnia się, jeżeli kwota z poz. 46 równa jest 0.

W poz. 53 podatnik wykazuje wartość zobowiązań zmniejszających stratę ze źródła o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania do zapłaty świadczenia pieniężnego, które nie zostało uregulowane. Poz. 53 wypełnia się, jeżeli kwota z poz. 46 jest większa od 0.

W poz. 54 i 55 podatnik wykazuje wartość wierzytelności zwiększających podstawę opodatkowania lub zmniejszających stratę, gdy po roku podatkowym za który uprzednio dokonano zmniejszenia podstawy opodatkowania lub zwiększenia straty, wierzytelność została uregulowana lub zbyta. Jeżeli kwota straty jest mniejsza od kwoty ją zmniejszającej, różnica zwiększa podstawę obliczenia podatku.

Należy wypełnić poz. 56 i 58, jeżeli podatnik zmniejszył podstawę obliczenia podatku lub zwiększył stratę w roku podatkowym, w którym zobowiązanie zostało uregulowane. Podatnik w poz. 57 wykazuje nieodliczoną wartość zmniejszenia podstawy obliczenia podatku, obliczoną w ten sposób, że nadwyżkę kwoty z poz. 38 załącznika PIT/WZ pomniejsza się o kwotę z poz. 56. Odliczenia dokonuje się przez okres 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, za który powstało prawo do zmniejszenia.

Podatnik w poz. 59 sumuje kwoty zmniejszające podstawę opodatkowania lub zwiększające stratę z tytułu zastosowania tzw. ulgi na złe długi. W poz. 59 należy wpisać sumę kwot z poz. 49, 51, 56 i 58.

Natomiast w poz. 60 podatnik sumuje kwoty zwiększające podstawę opodatkowania lub zmniejszające stratę. W poz. 60 podatnik wpisuje sumę kwot z poz. 52, 53, 54 i 55.

Podatnik w poz. 61 oblicza podstawę opodatkowania po uwzględnieniu tzw. ulgi na złe długi. Jeżeli kwota z poz. 48 jest większa od 0, należy wpisać kwotę z poz. 48 pomniejszoną o kwotę z poz. 59 i powiększoną o kwotę z poz. 60. Jeżeli kwota z poz. 48 równa jest 0, a kwota z poz. 46 jest mniejsza od kwoty z poz. 60, to należy wpisać kwotę z poz. 60, pomniejszoną o kwotę z poz. 46 i kwotę z poz. 59. W pozostałych przypadkach oraz jeżeli różnica jest liczbą ujemną należy wpisać 0.

Podatnik nie wypełnia poz. 62, jeżeli kwota z poz. 61 jest większa od 0. W pozostałych przypadkach do kwoty z poz. 46 należy dodać kwotę z poz. 59 i odjąć kwotę z poz. 60.

W części G deklaracji PIT-36L podatnicy dokonują obliczenia podatku (poz. 63 - 67).

Poz. 69 (w części H deklaracji) wypełniają podatnicy, którzy korzystają z odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne. Odliczeniu od podatku podlegają składki na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 27b ustawy.

W poz. 70 podatnicy wykazują kwotę składek zapłaconych do zagranicznych systemów na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne podatnika lub osób z nim współpracujących, wcześniej uwzględnioną w składkach odliczonych w poz. 69.

Poz. 71 wypełnia podatnik dokonujący odliczeń od dochodu wykazanych w części C załącznika PIT/O. Opis załącznika PIT/O znajduje się w oddzielnej broszurze informacyjnej do tego załącznika.

W części I podatnicy dokonują obliczenia zobowiązania podatkowego.

W części J podatnicy wykazują: 

- należne i zapłacone zaliczki na podatek, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy, w tym zaliczki od dochodów z działalności gospodarczej uiszczane w uproszczonej formie na podstawie art. 44 ust. 6b ustawy, 

- należny i zapłacony tzw. minimalny podatek, o którym mowa w art. 30g ustawy.

W części K podatnicy dokonują obliczenia podatku do zapłaty albo nadpłaty.

W części L podatnicy wykazują zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 44 ust. 1b ustawy. Jest to podatek, jaki osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskujące przychody, o których mowa w art. 29 ustawy, bez pośrednictwa płatnika, są obowiązane (bez wezwania) wpłacać na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Podatek za grudzień jest płatny w terminie złożenia zeznania.

W poz. 150-161 (część M) należy wykazać kwoty odsetek naliczonych zgodnie z art. 22e ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy. Jeżeli podatnicy zaliczyli do kosztów uzyskania przychodów wydatki na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie składników majątku, a następnie byli obowiązani do zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, to wówczas są obowiązani do wykazania i zapłacenia stosownych kwot odsetek. Odsetki te nalicza się za okres od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie składników majątku do dnia, w którym okres ich używania przekroczył rok lub do dnia zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Poz. 162 (część N) wypełniają podatnicy, podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy, którzy uzyskali dochody (przychody) z odsetek i dyskonta papierów wartościowych, z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych lub z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, od których podatek został pobrany przez płatnika zgodnie z art. 30a ust. 2a ustawy.

W części O, stosownie do postanowień art. 45c ustawy, naczelnik urzędu skarbowego – na wniosek podatnika – przekazuje na rzecz OPP kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego wynikającego:

1) z zeznania podatkowego złożonego w terminie określonym dla jego złożenia, albo

2) z korekty zeznania, o którym mowa w pkt 1, jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego – po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

W poz. 165 (część P) podatnicy mogą wskazać cel szczegółowy przeznaczenia kwoty 1% należnego podatku przekazywanej na rzecz OPP za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego. Zaznaczenie kwadratu w poz. 166 jest wyrażeniem zgody na przekazanie OPP przez naczelnika urzędu skarbowego danych identyfikujących podatnika, tj.: imienia, nazwiska i adresu oraz informacji o wysokości kwoty przekazanej na rzecz tej OPP. Zaznaczenie kwadratu w poz. 166 jest nieobowiązkowe i nie ma wpływu na realizację wniosku o przekazanie 1% należnego podatku. W poz. 167 podatnicy mogą podać swój numer telefonu, numer faxu, adres e -mail (podanie tych informacji nie jest obowiązkowe).

Część Q to informacje o załącznikach (PIT/B, PIT/Z, PIT/ZG, PIT/BR, PIT/DS, PIT/O, PIT/PM, PIT/NZI, PIT/MIT, PIT/WZ, PIT/SE).

W części R, jeżeli w poz. 137 została wykazana kwota do zwrotu (nadpłata), w poz. 180 można wskazać rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (SKOK) inny niż związany z działalnością gospodarczą, na który ma nastąpić zwrot. Rachunek wskazany w poz. 180 aktualizuje rachunek poprzednio zgłoszony służący do zwrotu podatku lub nadpłaty. Poz. 181 wypełnia się wyłącznie w przypadku zgłoszenia rachunku zagranicznego poprzez wskazanie kraju siedziby banku (oddziału), w którym prowadzony jest rachunek. W poz. 182 należy wpisać numer rachunku IBAN zaczynający się od dwuliterowego kodu kraju. Dla rachunków prowadzonych w Polsce kod IBAN składa się z oznaczenia PL i 26 cyfr. Kod SWIFT należy podać wyłącznie w przypadku rachunku zagranicznego.

W poz. 183 (część S) podatnicy mogą wskazać, że są posiadaczami ważnej KDR.

Część T przeznaczona jest do podpisania zeznania.

PIT-36L - druk

Druk PIT-36L (wersja 17) dotyczy formularzy składanych od 1 stycznia 2021 r. (rozliczenie za 2020 r.).

Zobacz: PIT-36L - druk formularza

oprac. Adam Kuchta
na podstawie informacji z podatki.gov.pl

Podstawa prawna:

-  ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Podatek u źródła (WHT) w świetle nowych technologii

Podatek u źródła (WHT) może stanowić wyzwanie dla branży informatycznej, w kontekście stale rozwijającej się technologii. Z chęci świadczenia kompleksowych usług, przedsiębiorstwa nabywają różnego rodzaju oprogramowania, dostępy do platform, usługi w chmurze, serwery, urządzenia przemysłowe czy usługi niematerialne. Wykorzystanie najnowszej technologii jest niezbędne, aby oferowane usługi pozostały konkurencyjne na rynku. Często dostawcami takich produktów są zagraniczne spółki, co rodzi wątpliwości – czy nabycie tego rodzaju usług wiąże się z ryzykiem w podatku u źródła?

Obligacje skarbowe - czerwiec 2024 r. Zmiana oprocentowania obligacji oszczędnościowych (detalicznych)

Ministerstwo Finansów w komunikacie z 24 kwietnia 2024 r. poinformowało o oprocentowaniu i ofercie obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa nowych emisji, które będą sprzedawane w czerwcu 2024 roku. Oprocentowanie i marże tych obligacji uległy zmianie w porównaniu do oferowanych w maju br. Od 27 maja można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

Zwrot podatku z Austrii – ile, dla kogo, jak uzyskać (formalności)

Austria to zyskujący na popularności kierunek emigracji zarobkowej wśród Polaków. Jeśli podejmowane zatrudnienie jest legalne, z łatwością można ubiegać się o zwrot podatku z tego kraju. Wysokość zwrotu może być naprawdę spora, przy małym nakładzie wysiłku ze strony podatnika. 

Dłuższy okres ważności znaków akcyzy do końca 2024 r.

Aktualnie znajdują się w legalnej sprzedaży wyroby winiarskie oznaczone znakami akcyzy, których ważność została przedłużona do 31 grudnia 2024 r.

Sanatorium na koszt ZUS 2024 - choroby psychosomatyczne. Nerwice, lęki, depresja, ciężki stres i inne. Jak uzyskać skierowanie?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że cały czas – także w 2024 roku - można skorzystać z rehabilitacji leczniczej w sanatorium na koszt ZUSu. Dotyczy to różnych schorzeń, także psychosomatycznych. 

Podatek od nieruchomości w przypadku najmu lokali mieszkalnych. Kiedy stawka niższa a kiedy nawet 28 razy wyższa?

Wynajęcie swojego mieszkania lub domu nie zwalnia właściciela z obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości. Ale w tym przypadku wątpliwe jest jaka stawka podatku od nieruchomości jest właściwa. Ta dla budynków mieszkalnych, czy dla budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej? Problem jest istotny, bo ta druga stawka jest ponad 28 razy wyższa.

Jak długo przechowywać firmowe dokumenty podatkowe?

Jak długo przechowywać firmowe dokumenty podatkowe? Przepisy wskazują na obowiązek przechowania dokumentacji podatkowej do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, czyli przez pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (o ile nie został zawieszony/przerwany bieg terminu przedawnienia).

Wniosek o zaliczenie nadpłaty na przyszłe podatki

Wniosek o zaliczenie nadpłaty na przyszłe podatki. Podatnikowi przysługuje możliwość złożenia wniosku o zaliczenie w całości lub w części nadpłaty podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Ma do tego prawo, gdy spełnione są przesłanki zawarte w przepisach Ordynacji podatkowej.

Ulgi w spłacie podatków (odroczenie, rozłożenie na raty, umorzenie). Dla kogo? Kiedy? Warunki udzielenia

Ordynacja podatkowa przewiduje w szczególnych sytuacjach możliwość zastosowania wobec podatnika trzech ulg w spłacie podatków lub zaległości podatkowej. Chodzi o odroczenie terminu płatności, rozłożenie zapłaty na raty lub umorzenie całości lub części podatku lub zaległości podatkowej. Kiedy można liczyć na taki gest fiskusa?

Kontrola podatkowa: czy musi być zapowiedziana. Zasada i wyjątki

Kontrola podatkowa, to oczywiście nic przyjemnego dla podatnika ale czasem się zdarza. Na taką okoliczność trzeba być przygotowanym. W szczególności warto wiedzieć, że taka kontrola z urzędu skarbowego powinna być w większości przypadków zapowiedziana z 7-dniowym wyprzedzeniem. Ale od tej zasady są niestety liczne wyjątki. Zobaczmy co na ten temat mówią przepisy.

REKLAMA