REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

PIT-36 za 2022 rok – dla kogo, jak wypełnić

 e-file sp. z o.o.
Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami
PIT-36 za 2022 rok – dla kogo, jak wypełnić
PIT-36 za 2022 rok – dla kogo, jak wypełnić
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

PIT-36 jest zeznaniem o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty. Formularz przygotowują podatnicy, rozliczający się wg skali podatkowej PIT, do których zastosować należy przepisy art. 45 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT), w przypadku jeżeli osiągnięte przez nich dochody lub poniesione straty, a także odliczenia nie mieszczą się w zakresie zeznania PIT-37. 

Co to jest PIT 36 – źródła przepisów

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych:
Art. 45 ust. 1: Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.

Autopromocja

Kto musi złożyć PIT 36?

Formularz PIT 36 został przeznaczony dla podatników podatku dochodowego (zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o PIT), którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów spełniali poniższe warunki:

 1. Prowadzili na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej pozarolniczą działalność gospodarczą, w tym działalność, w ramach której osiągali dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej podlegające opodatkowaniu według 5% stawki podatku,
 2. Prowadzili działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej,
 3. Uzyskali przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, lub innych umów o podobnym charakterze, pod warunkiem, że są opodatkowane na zasadach ogólnych,
 4. Uzyskali przychody z odpłatnego zbycia rzeczy, na warunkach określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli odpłatne zbycie nastąpiło przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie rzeczy,
 5. Uzyskali przychody od których obowiązani byli samodzielnie opłacać zaliczki na podatek,
 6. Uzyskali przychody ze źródeł przychodów położonych za granicą,
 7. Uzyskali przychody opodatkowane na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej (inne źródła niż powyżej) od których ani płatnik ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie mieli obowiązku odprowadzania zaliczek,
 8. Podatnicy, którzy korzystają ze zwolnienia na tzw. kredyt podatkowy,
 9. Podatnicy, którzy są obowiązani dokonać doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy,
 10. Podatnicy, którzy są obowiązani doliczać do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci, 
 11. Podatnicy, którzy obniżają dochody o straty z lat ubiegłych,
 12. Podatnicy, którzy wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika.

Kiedy wypełnia się PIT 36?

Roczne zeznanie podatkowe PIT można przygotowywać od razu zakończeniu roku podatkowego. Podatnik mając dane od biura rachunkowego lub wszystkie PIT-11 może rozpocząć swoją pracę. PIT-36 może przygotować zarówno jako opodatkowanie dochodów indywidualnie jak i rozliczenie łącznie z dochodami małżonka, a także w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Należy jednak pamiętać, że termin złożenia PIT został określony przez ustawodawcę. W 2023 roku czas na złożenie PIT-36 jest do 2 maja (bo 30 kwietnia jest niedziela, a 1 maja dzień wolny od pracy - Święto Pracy).

Skąd wziąć PIT-36? Jaka wersja formularza PIT-36 w 2023 roku?

Obecnie obowiązuje wersja formularza PIT-36 numer 30. Deklarację PIT-36 można złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym lub za pośrednictwem centrum obsługi, o którym mowa w art. 29 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Deklaracji można złożyć również poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej Poczty Polskiej S.A. Zeznanie można również złożyć elektronicznie za pośrednictwem stron rządowych (Twój e-PIT, e-Deklaracje) lub aplikacji komercyjnych.

Kiedy nie trzeba składać PIT-36?

Deklaracji PIT nie muszą również składać osoby fizyczne, które nie osiągnęły żadnych przychodów w danym roku podatkowym. 

W przypadku jeżeli dochód podatnika nie przekracza kwoty wolnej od podatku (obecnie do 30 000 złotych), nie musi składać deklaracji PIT-36. Dokładne wyłączenia określa ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 21, gdzie ustawodawca wskazał katalog wolnych od podatku dochodowego. 

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Do najważniejszych z nich zaliczyć można:

Wyciąg z przepisów (katalog):

Wolne od podatku dochodowego są:

 • renty przyznane na podstawie odrębnych przepisów o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin;
 • otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, na określonych zasadach,
 • kwoty zwracane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych w związku z wygaśnięciem zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego - w wysokości wpłat wniesionych do funduszu,
 • kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych z wyjątkami, 
 • kwoty zwracane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych w związku z wygaśnięciem zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego z określonymi wyjątkami, 
 • wygrane w określonych grach i loteriach do wskazanych przez ustawodawcę limitów, 
 • odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe,
 • świadczenia rodzinne na określonych zasadach,
 • określone zapomogi, zasiłki, świadczenia na zasadach określonych w art. 21 ustawy o PIT, 
 • wartość otrzymanych przez pracownika od pracodawcy bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do uzyskania na ich podstawie posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych, w przypadku gdy pracodawca, mimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, nie ma możliwości wydania pracownikom posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych,
 • diety i inne należności za czas: podróży służbowej pracownika, podróży osoby niebędącej pracownikiem - do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13,
 • wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników, z zastrzeżeniem ust. 14 - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 500 zł, 
 • określone stypendia na zasadach określonych w art. 21,
 • inne określone w art. 21 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czy urząd skarbowy rozliczy PIT-36?

Urząd skarbowy nie wydaje decyzji po złożeniu zeznania. W przypadku złożenia deklaracji podatkowej elektronicznie podatnik otrzyma Urzędowe Poświadczenie Odbioru, które jest generowane automatycznie. W przypadku błędów rachunkowych, oczywistych omyłek, wypełnionych niezgodnie z ustalonymi wymaganiami urząd może skorygować zeznanie za podatnika.

Ministerstwo Finansów wskazuje, że zeznanie PIT-36 w usłudze Twój e-PIT nie zostanie automatycznie zaakceptowane 2 maja, ponieważ w zdecydowanej większości wymaga ono uzupełnienia ze strony podatnika.

Czy PIT-36 można złożyć przez internet?

PIT 36 można złożyć w formie elektronicznej, to znaczy przez internet. W tym zakresie możliwe jest rozliczenie PIT 36 zarówno w aplikacjach publicznych (Twój e-PIT, e-Deklaracje) jak przy pomocy komercyjnych aplikacji profesjonalnych.

Co jest potrzebne do rozliczenia PIT 36?

W przypadku jeżeli podatnik chciałby skorzystać z aplikacji Twój e-PIT do zalogowania się podatnik potrzebuje profilu zaufanego, e-dowodu, bankowości elektronicznej, aplikacji mobilnej, lub danych autoryzujących. 

W przypadku rozliczania usługą Twój e-PIT podatnik potrzebuje do rozliczenia PIT 36:

- numeru PESEL lub NIP i datę urodzenia,

- łączny przychód z zeznania za 2021 r., 

- jedna z kwot przychodu z dowolnej informacji od płatnika za 2022 r. (np. z PIT-11 ).

- potwierdzić kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z zeznania za 2021 r.

W przypadku rozliczania PIT-36 z tytułu umów o pracę, czy zlecenia podatnik powinien uzyskać wcześniej PIT-11 jako źródła swoich informacji do wypełnienia deklaracji podatkowej. 

Jak wypełnić PIT 36?

PIT 36 składa się z części oznaczanych kolejnymi literami alfabetu. Na początku znajduje się część wstępna w ramach której podatnik wypełnia dane identyfikatora podatkowego, roku podatkowego, którego dotyczy zeznanie. Następnie w kolejnych częściach oznaczonych literami od „A” do „X”. Gdzie kolejne części służą do:

 • A – miejsce i cel składania zeznania,

Miejsce złożenia zeznania -  Podstawowo właściwym do rozliczenia PIT 36 będzie urząd właściwego miejsca zamieszkania podatnika. Miejsce zamieszkania określić należy na ostatni dzień roku podatkowego, lub na dzień śmierci przedsiębiorcy (tzw. otwarcie spadku).

Dla podatników, którzy nie mają miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) – składają zeznanie do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

 • B – dane identyfikacyjne i aktualny adres zamieszkania,
 • C – informacje dodatkowe,

Część B jest przeznaczona na dane identyfikacyjne podatników tj.: nazwisko, imię, datę urodzenia. Pamiętaj, aby wpisać swój aktualny adres zamieszkania, a nie adres zameldowania.  Następnie podatnicy, który rozliczają się indywidualnie lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci muszą pamiętać, że nie wypełniają części B.2.  Z

Z kolei, podatnicy, którzy wybrali sposób opodatkowania dla wdów lub wdowców powinni mieć na uwadze, że nie wypełniają poz. od 27 do 35. Ponadto, jeżeli w poz. 6 zaznaczono kwadrat numer dwa oraz gdy adres zamieszkania małżonka jest taki sam, jak wskazany w części B.1 to również nie wypełnia się tej pozycji. 

Osoby objęte rejestrem PESEL oraz te które w roku podatkowym: nie były płatnikami (zarówno składek na ubezpieczenia społeczne/ubezpieczenie zdrowotne, jak i podatku, nie prowadziły działalności gospodarczej oraz nie były zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, wpisują swój numer PESEL. Z kolei NIP wpisują osoby, które nie spełniają przynajmniej jednego z powyższych warunków. 

 • D – przychody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 148, 152, 153 i 154,
 • E– dochody lub straty ze źródeł przychodów, 

Zgodnie z treścią broszury Ministerstwa Finansów dot. PIT 36:

W częściach: E.1. i E.2. należy wykazać kwoty przychodów, koszty uzyskania przychodów, dochody lub straty, a także kwoty należnych zaliczek, w tym również zaliczek pobranych przez płatników lub przekazanych płatnikom (spółkom nieruchomościowym).

Część E.2. należy wypełnić wyłącznie w sytuacji łącznego opodatkowania dochodów małżonków.

Tę część wypełniają podatnicy, tylko korzystający z ulg i odliczeń od dochodu oraz zwolnień.

 • H – ustalenie podstawy obliczenia podatku lub straty,
 • I – obliczenie podatku,
 • J – odliczenia od podatku,
 • K – obliczenie zobowiązania podatkowego,

Część K jest jedną z najważniejszych części formularza PIT. Właśnie w tym miejscu podatnicy dokonują obliczenia zobowiązania podatkowego. Zgodnie z treścią broszury informacyjnej PIT 36 za 2022 rok:

W poz. 316 podatnicy wykazują podatek należny, po zaokrągleniu do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

W poz. 317 podatnicy wpisują kwotę zaliczek wykazanych w części E w poz. 150, 212, 215 i 216.

W poz. 318 podatnicy wykazują różnicę między podatkiem należnym a sumą należnych zaliczek za rok podatkowy odejmując od kwoty z poz. 316 kwotę z poz. 317.

W poz. 319 podatnicy wykazują różnicę między sumą należnych zaliczek za rok podatkowy a podatkiem należnym odejmując od kwoty z poz. 317 kwotę z poz. 316.

 • L – zaliczki o których mowa w art. 44 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz podatek o którym mowa w art. 30G Ustawy, 
 • M – dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci,
 • N – podatek do zapłaty lub nadpłaty lub łączny zwrot,

Część N jest bardzo ważna dla podatników. To tutaj dowiadują się o podatku do zapłaty – tutaj podatnicy dokonują obliczenia podatku do zapłaty albo nadpłaty.

 

 • O – zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 44 ust. 1 B Ustawy,
 • P – odsetki naliczone zgodnie z art. 22 E ust. 1 pkt 4 i ust. 2 Ustawy,
 • Q – należne zaliczki, o których mowa w art. 44 ust. 1 a, 1c, i 7 Ustawy,
 • R – dochody (przychody) wykazywane na podstawie art. 45 ust. 3c Ustawy,
 • S – wniosek o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego,
 • T – informacje uzupełniające, 

 

Zgodnie z art. 11 Ustawy podatnik ma obowiązek przeliczać kwoty wyrażone w walutach obcych, w tym np. przychody, koszty na złote w przeliczeniu według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień ich uzyskania. 

 

 • U – informacje o załącznikach,
 • V – rachunek osobisty właściwy do zwrotu nadpłaty,
 • W – karta dużej rodziny, 
 • X – oświadczenie i podpis podatnika, małżonka, osoby reprezentującej, podatnika lub małżonka.

PIT w praktyce można przygotować w trzech formach: papierowej (tradycyjnej składanej papierowo w urzędzie, lub nadawanej listem poleconym), elektronicznej za pomocą usług publicznych oraz elektronicznej za pomocą profesjonalnych aplikacji komercyjnych. Wszystkie te formy są dostępne dla podatnika i to podatnik decyduje w jaki sposób chciałby pracować nad swoim PIT. Nie ma obowiązku wykorzystania żadnej z form. 

Do kiedy trzeba złożyć PIT-36 za 2022 rok?

Zeznanie podatkowe PIT 36 składa się od 15 lutego do końca kwietnia następującego po danym roku podatkowym tj. zasadniczo do 30 kwietnia. W przypadku deklaracji za 2022 rok, był by to 30 kwietnia 2023 roku. Jednak biorąc pod uwagę dodatkowe zasady Ordynacji podatkowej, jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej. W przypadku roku 2023 , 30 kwietnia wypada w niedzielę, następnie 1 maja jest dniem wolnym od pracy. Dlatego terminem złożenia PIT 36 będzie w praktyce 2 maja 2023 roku. 

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

Komentarze(2)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • NIDL
  2023-03-08 14:17:41
  dla mnie nie był przydatny, podano podstawowe zasady rozliczania obowiązujące od wielu lat. Nie widzę informacji na temat złożenia załącznik PIT-O odliczenie od dochodu - ulga rehabilitacyjna przy działalności gospodarczej rozliczanej na zasadach ogólnych ( wg skali podatkowej). Czy nie dołącza się go w zezn. rocznym PIT 36 ? czy składa się PIT-O osobno? Nie widzę też informacji o konieczności wypełnienia PIT - B w pierwszej kolejności, aby pokazały się przychody itd. w tabeli przychodów
  0
 • Lehhh
  2023-03-04 23:02:17
  Zeznanie można złożyć elektronicznie za pośrednictwem stron rządowych (Twój e-PIT, ) lub aplikacji komercyjnych. e-Deklaracje do tej pory nie zostały opracowane
  0
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Od 20 maja 2024 r. katalog wyrobów tytoniowych objętych systemem Track&Trace zostanie rozszerzony m.in. o tytoń do żucia, tytoń do nosa

Od 20 maja 2024 r. katalog wyrobów tytoniowych objętych systemem Track&Trace zostanie rozszerzony m.in. o pozostałe wyroby tytoniowe niebędące wyrobami akcyzowymi np. tytoń do żucia, tytoń do nosa.

Dotacje na cyfryzację firm 2024. Innowacje cyfrowe w MŚP na Śląsku oraz Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP

Jakie dofinansowanie można obecnie uzyskać na cyfryzację firmy będąc małym lub średnim przedsiębiorcą?

Ceny transferowe 2024 - kontrole. Wezwanie do przedłożenia dokumentacji lokalnej, a zwolnienie dla podmiotów krajowych

W związku z rosnącym zainteresowaniem organów podatkowych cenami transferowymi można zaobserwować zwiększoną liczbę kontroli w tym zakresie. Choć prowadzenie kontroli na podstawie i w granicach przepisów prawa stanowi obowiązek organów podatkowych, kontrolującym zdarzają się w tym zakresie nadużycia.

Fundusze z FENG zasilą polski rynek venture capital. Przygotowanie pod inwestycje zwiększy szansę na uzyskanie finansowania

Z końcem lutego 2024 r. zakończony został pierwszy nabór do pięciu programów PFR Ventures, w ramach których do polskich funduszy venture capital ma popłynąć 2 mld zł z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W kwietniu br startuje drugi nabór, a do końca 2024 roku PFR Ventures planuje przeprowadzić łącznie pięć rund selekcyjnych. W wyniku realizacji programów PFR Ventures przez polski rynek VC ma przepłynąć w ciągu kilku najbliższych lat ok. 3,1 mld złotych.

Jeśli nie WIRON to jaki wskaźnik zastąpi WIBOR i od kiedy? Niepewność na rynku bankowym. Gubią się też klienci banków. Czy kredyty o stałym oprocentowaniu będą bardziej powszechne?

Od kilku miesięcy temat wskaźników referencyjnych stał się bardzo gorący. Banki wydają się być już zniesmaczone całą tą reformą wskaźnikową, której końca nie widać. Także konsumenci już się w tym gubią, bo nie wiedzą, czy wskaźnik, który mają wpisany do umowy, od którego zależy ich oprocentowanie, będzie istniał, a jeśli nie, to na jaki inny się zmieni.

Minister finansów ma nadzieję, że handlowe niedziele zostaną uregulowane w tym roku. Będą wyższe wpływy z VAT

Trwa dyskusja nad przywróceniem handlu w niedziele. W Sejmie znajduje się projekt ustawy, który przewiduje wprowadzenie dwóch handlowych niedziel w miesiącu. Jakie byłyby skutki wprowadzenia dwóch handlowych niedziel w miesiącu w zakresie podatku VAT?

Zmiany w handlu internetowym 2024. Minister Finansów: urzędy skarbowe dowiedzą się gdy zrobisz 30 (i więcej) transakcji w roku

Minister finansów, Andrzej Domański zapewnił 12 kwietnia 2024 r., że nowe przepisy nie sprawią, że urzędy skarbowe będą inwigilować osoby sprzedające w internecie. Wyjaśnił, że monitorowanie transakcji będzie się zaczynać od 30 transakcji w ciągu roku i wtedy zostaną one zaraportowane.

Obowiązek informowania ZUS o umowie o dzieło. Więcej formularzy RUD, ale mniej zawieranych umów. Dlaczego?

ZUS informuje, że w 2023 r. złożono do ZUS-u więcej formularzy RUD niż rok wcześniej, ale odnotowano nieznaczny spadek zawieranych umów o dzieło zarówno w stosunku do 2022 r. jak i 2021 r.

Domański: chcemy podnieść limit przychodów zwalniających z VAT do 240 tys. zł od stycznia 2025 r.

Szykuje się podwyższenie limitu przychodów uprawniających do zwolnienia z rozliczania VAT do 240 tys. zł z obecnych 200 tys. zł. Zmiana miałaby wejść w życie od 1 stycznia 2025 r.

Domański: przywrócenie stawki VAT do poziomu 5 proc. miało niewielki wpływ na inflację; inflacja na koniec tego roku wyniesie 4-5 proc.

Śledzimy co dzieje się na rynku handlu żywnością. Widzimy, że to przywrócenie stawki VAT do poziomu 5 proc. miało niewielki wpływ na inflację - powiedział minister finansów Andrzej Domański. Według niego inflacja na koniec 2024 roku wyniesie 4-5 proc.

REKLAMA