Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

PIT-36 za 2022 rok – dla kogo, jak wypełnić

 e-file sp. z o.o.
Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami
PIT-36 za 2022 rok – dla kogo, jak wypełnić
PIT-36 za 2022 rok – dla kogo, jak wypełnić
Shutterstock

PIT-36 jest zeznaniem o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty. Formularz przygotowują podatnicy, rozliczający się wg skali podatkowej PIT, do których zastosować należy przepisy art. 45 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT), w przypadku jeżeli osiągnięte przez nich dochody lub poniesione straty, a także odliczenia nie mieszczą się w zakresie zeznania PIT-37. 

Co to jest PIT 36 – źródła przepisów

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych:
Art. 45 ust. 1: Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.

Kto musi złożyć PIT 36?

Formularz PIT 36 został przeznaczony dla podatników podatku dochodowego (zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o PIT), którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów spełniali poniższe warunki:

 1. Prowadzili na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej pozarolniczą działalność gospodarczą, w tym działalność, w ramach której osiągali dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej podlegające opodatkowaniu według 5% stawki podatku,
 2. Prowadzili działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej,
 3. Uzyskali przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, lub innych umów o podobnym charakterze, pod warunkiem, że są opodatkowane na zasadach ogólnych,
 4. Uzyskali przychody z odpłatnego zbycia rzeczy, na warunkach określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli odpłatne zbycie nastąpiło przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie rzeczy,
 5. Uzyskali przychody od których obowiązani byli samodzielnie opłacać zaliczki na podatek,
 6. Uzyskali przychody ze źródeł przychodów położonych za granicą,
 7. Uzyskali przychody opodatkowane na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej (inne źródła niż powyżej) od których ani płatnik ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie mieli obowiązku odprowadzania zaliczek,
 8. Podatnicy, którzy korzystają ze zwolnienia na tzw. kredyt podatkowy,
 9. Podatnicy, którzy są obowiązani dokonać doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy,
 10. Podatnicy, którzy są obowiązani doliczać do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci, 
 11. Podatnicy, którzy obniżają dochody o straty z lat ubiegłych,
 12. Podatnicy, którzy wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika.

Kiedy wypełnia się PIT 36?

Roczne zeznanie podatkowe PIT można przygotowywać od razu zakończeniu roku podatkowego. Podatnik mając dane od biura rachunkowego lub wszystkie PIT-11 może rozpocząć swoją pracę. PIT-36 może przygotować zarówno jako opodatkowanie dochodów indywidualnie jak i rozliczenie łącznie z dochodami małżonka, a także w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Należy jednak pamiętać, że termin złożenia PIT został określony przez ustawodawcę. W 2023 roku czas na złożenie PIT-36 jest do 2 maja (bo 30 kwietnia jest niedziela, a 1 maja dzień wolny od pracy - Święto Pracy).

Skąd wziąć PIT-36? Jaka wersja formularza PIT-36 w 2023 roku?

Obecnie obowiązuje wersja formularza PIT-36 numer 30. Deklarację PIT-36 można złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym lub za pośrednictwem centrum obsługi, o którym mowa w art. 29 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Deklaracji można złożyć również poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej Poczty Polskiej S.A. Zeznanie można również złożyć elektronicznie za pośrednictwem stron rządowych (Twój e-PIT, e-Deklaracje) lub aplikacji komercyjnych.

Kiedy nie trzeba składać PIT-36?

Deklaracji PIT nie muszą również składać osoby fizyczne, które nie osiągnęły żadnych przychodów w danym roku podatkowym. 

W przypadku jeżeli dochód podatnika nie przekracza kwoty wolnej od podatku (obecnie do 30 000 złotych), nie musi składać deklaracji PIT-36. Dokładne wyłączenia określa ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 21, gdzie ustawodawca wskazał katalog wolnych od podatku dochodowego. 

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Do najważniejszych z nich zaliczyć można:

Wyciąg z przepisów (katalog):

Wolne od podatku dochodowego są:

 • renty przyznane na podstawie odrębnych przepisów o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin;
 • otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, na określonych zasadach,
 • kwoty zwracane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych w związku z wygaśnięciem zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego - w wysokości wpłat wniesionych do funduszu,
 • kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych z wyjątkami, 
 • kwoty zwracane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych w związku z wygaśnięciem zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego z określonymi wyjątkami, 
 • wygrane w określonych grach i loteriach do wskazanych przez ustawodawcę limitów, 
 • odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe,
 • świadczenia rodzinne na określonych zasadach,
 • określone zapomogi, zasiłki, świadczenia na zasadach określonych w art. 21 ustawy o PIT, 
 • wartość otrzymanych przez pracownika od pracodawcy bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do uzyskania na ich podstawie posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych, w przypadku gdy pracodawca, mimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, nie ma możliwości wydania pracownikom posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych,
 • diety i inne należności za czas: podróży służbowej pracownika, podróży osoby niebędącej pracownikiem - do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13,
 • wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników, z zastrzeżeniem ust. 14 - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 500 zł, 
 • określone stypendia na zasadach określonych w art. 21,
 • inne określone w art. 21 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czy urząd skarbowy rozliczy PIT-36?

Urząd skarbowy nie wydaje decyzji po złożeniu zeznania. W przypadku złożenia deklaracji podatkowej elektronicznie podatnik otrzyma Urzędowe Poświadczenie Odbioru, które jest generowane automatycznie. W przypadku błędów rachunkowych, oczywistych omyłek, wypełnionych niezgodnie z ustalonymi wymaganiami urząd może skorygować zeznanie za podatnika.

Ministerstwo Finansów wskazuje, że zeznanie PIT-36 w usłudze Twój e-PIT nie zostanie automatycznie zaakceptowane 2 maja, ponieważ w zdecydowanej większości wymaga ono uzupełnienia ze strony podatnika.

Czy PIT-36 można złożyć przez internet?

PIT 36 można złożyć w formie elektronicznej, to znaczy przez internet. W tym zakresie możliwe jest rozliczenie PIT 36 zarówno w aplikacjach publicznych (Twój e-PIT, e-Deklaracje) jak przy pomocy komercyjnych aplikacji profesjonalnych.

Co jest potrzebne do rozliczenia PIT 36?

W przypadku jeżeli podatnik chciałby skorzystać z aplikacji Twój e-PIT do zalogowania się podatnik potrzebuje profilu zaufanego, e-dowodu, bankowości elektronicznej, aplikacji mobilnej, lub danych autoryzujących. 

W przypadku rozliczania usługą Twój e-PIT podatnik potrzebuje do rozliczenia PIT 36:

- numeru PESEL lub NIP i datę urodzenia,

- łączny przychód z zeznania za 2021 r., 

- jedna z kwot przychodu z dowolnej informacji od płatnika za 2022 r. (np. z PIT-11 ).

- potwierdzić kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z zeznania za 2021 r.

W przypadku rozliczania PIT-36 z tytułu umów o pracę, czy zlecenia podatnik powinien uzyskać wcześniej PIT-11 jako źródła swoich informacji do wypełnienia deklaracji podatkowej. 

Jak wypełnić PIT 36?

PIT 36 składa się z części oznaczanych kolejnymi literami alfabetu. Na początku znajduje się część wstępna w ramach której podatnik wypełnia dane identyfikatora podatkowego, roku podatkowego, którego dotyczy zeznanie. Następnie w kolejnych częściach oznaczonych literami od „A” do „X”. Gdzie kolejne części służą do:

 • A – miejsce i cel składania zeznania,

Miejsce złożenia zeznania -  Podstawowo właściwym do rozliczenia PIT 36 będzie urząd właściwego miejsca zamieszkania podatnika. Miejsce zamieszkania określić należy na ostatni dzień roku podatkowego, lub na dzień śmierci przedsiębiorcy (tzw. otwarcie spadku).

Dla podatników, którzy nie mają miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) – składają zeznanie do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

 • B – dane identyfikacyjne i aktualny adres zamieszkania,
 • C – informacje dodatkowe,

Część B jest przeznaczona na dane identyfikacyjne podatników tj.: nazwisko, imię, datę urodzenia. Pamiętaj, aby wpisać swój aktualny adres zamieszkania, a nie adres zameldowania.  Następnie podatnicy, który rozliczają się indywidualnie lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci muszą pamiętać, że nie wypełniają części B.2.  Z

Z kolei, podatnicy, którzy wybrali sposób opodatkowania dla wdów lub wdowców powinni mieć na uwadze, że nie wypełniają poz. od 27 do 35. Ponadto, jeżeli w poz. 6 zaznaczono kwadrat numer dwa oraz gdy adres zamieszkania małżonka jest taki sam, jak wskazany w części B.1 to również nie wypełnia się tej pozycji. 

Osoby objęte rejestrem PESEL oraz te które w roku podatkowym: nie były płatnikami (zarówno składek na ubezpieczenia społeczne/ubezpieczenie zdrowotne, jak i podatku, nie prowadziły działalności gospodarczej oraz nie były zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, wpisują swój numer PESEL. Z kolei NIP wpisują osoby, które nie spełniają przynajmniej jednego z powyższych warunków. 

 • D – przychody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 148, 152, 153 i 154,
 • E– dochody lub straty ze źródeł przychodów, 

Zgodnie z treścią broszury Ministerstwa Finansów dot. PIT 36:

W częściach: E.1. i E.2. należy wykazać kwoty przychodów, koszty uzyskania przychodów, dochody lub straty, a także kwoty należnych zaliczek, w tym również zaliczek pobranych przez płatników lub przekazanych płatnikom (spółkom nieruchomościowym).

Część E.2. należy wypełnić wyłącznie w sytuacji łącznego opodatkowania dochodów małżonków.

 • F – odliczenie strat i składek na ubezpieczenie społeczne,
 • G – odliczenia od dochodu lub zwolnienie, 

Tę część wypełniają podatnicy, tylko korzystający z ulg i odliczeń od dochodu oraz zwolnień.

 • H – ustalenie podstawy obliczenia podatku lub straty,
 • I – obliczenie podatku,
 • J – odliczenia od podatku,
 • K – obliczenie zobowiązania podatkowego,

Część K jest jedną z najważniejszych części formularza PIT. Właśnie w tym miejscu podatnicy dokonują obliczenia zobowiązania podatkowego. Zgodnie z treścią broszury informacyjnej PIT 36 za 2022 rok:

W poz. 316 podatnicy wykazują podatek należny, po zaokrągleniu do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

W poz. 317 podatnicy wpisują kwotę zaliczek wykazanych w części E w poz. 150, 212, 215 i 216.

W poz. 318 podatnicy wykazują różnicę między podatkiem należnym a sumą należnych zaliczek za rok podatkowy odejmując od kwoty z poz. 316 kwotę z poz. 317.

W poz. 319 podatnicy wykazują różnicę między sumą należnych zaliczek za rok podatkowy a podatkiem należnym odejmując od kwoty z poz. 317 kwotę z poz. 316.

 • L – zaliczki o których mowa w art. 44 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz podatek o którym mowa w art. 30G Ustawy, 
 • M – dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci,
 • N – podatek do zapłaty lub nadpłaty lub łączny zwrot,

Część N jest bardzo ważna dla podatników. To tutaj dowiadują się o podatku do zapłaty – tutaj podatnicy dokonują obliczenia podatku do zapłaty albo nadpłaty.

 

 • O – zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 44 ust. 1 B Ustawy,
 • P – odsetki naliczone zgodnie z art. 22 E ust. 1 pkt 4 i ust. 2 Ustawy,
 • Q – należne zaliczki, o których mowa w art. 44 ust. 1 a, 1c, i 7 Ustawy,
 • R – dochody (przychody) wykazywane na podstawie art. 45 ust. 3c Ustawy,
 • S – wniosek o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego,
 • T – informacje uzupełniające, 

 

Zgodnie z art. 11 Ustawy podatnik ma obowiązek przeliczać kwoty wyrażone w walutach obcych, w tym np. przychody, koszty na złote w przeliczeniu według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień ich uzyskania. 

 

 • U – informacje o załącznikach,
 • V – rachunek osobisty właściwy do zwrotu nadpłaty,
 • W – karta dużej rodziny, 
 • X – oświadczenie i podpis podatnika, małżonka, osoby reprezentującej, podatnika lub małżonka.

PIT w praktyce można przygotować w trzech formach: papierowej (tradycyjnej składanej papierowo w urzędzie, lub nadawanej listem poleconym), elektronicznej za pomocą usług publicznych oraz elektronicznej za pomocą profesjonalnych aplikacji komercyjnych. Wszystkie te formy są dostępne dla podatnika i to podatnik decyduje w jaki sposób chciałby pracować nad swoim PIT. Nie ma obowiązku wykorzystania żadnej z form. 

Do kiedy trzeba złożyć PIT-36 za 2022 rok?

Zeznanie podatkowe PIT 36 składa się od 15 lutego do końca kwietnia następującego po danym roku podatkowym tj. zasadniczo do 30 kwietnia. W przypadku deklaracji za 2022 rok, był by to 30 kwietnia 2023 roku. Jednak biorąc pod uwagę dodatkowe zasady Ordynacji podatkowej, jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej. W przypadku roku 2023 , 30 kwietnia wypada w niedzielę, następnie 1 maja jest dniem wolnym od pracy. Dlatego terminem złożenia PIT 36 będzie w praktyce 2 maja 2023 roku. 

 

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(2)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • NIDL
  2023-03-08 14:17:41
  dla mnie nie był przydatny, podano podstawowe zasady rozliczania obowiązujące od wielu lat. Nie widzę informacji na temat złożenia załącznik PIT-O odliczenie od dochodu - ulga rehabilitacyjna przy działalności gospodarczej rozliczanej na zasadach ogólnych ( wg skali podatkowej). Czy nie dołącza się go w zezn. rocznym PIT 36 ? czy składa się PIT-O osobno? Nie widzę też informacji o konieczności wypełnienia PIT - B w pierwszej kolejności, aby pokazały się przychody itd. w tabeli przychodów
  0
 • Lehhh
  2023-03-04 23:02:17
  Zeznanie można złożyć elektronicznie za pośrednictwem stron rządowych (Twój e-PIT, ) lub aplikacji komercyjnych. e-Deklaracje do tej pory nie zostały opracowane
  0
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Umowa o dofinansowanie w ścieżce SMART – nowe zasady rozliczania projektów od 2023 roku

Rozpoczęła się długo zapowiadana polityka spójności na lata 2021-2027, w ramach której finansowany jest program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Nowy program to nowe założenia i zasady, ale także zmiany w dokumentacji konkursowej, w tym w umowach o dofinansowanie. W pierwszym konkursie Ścieżki SMART umowa o dofinansowanie została stworzona na fundamentach umów zawieranych w ramach POIR. Choć sporo elementów nie zostało zmienionych, to są pewne różnice, na które warto zwrócić uwagę. 

Zbiorcza faktura korygująca - kiedy można wystawić

Jeżeli istnieje konieczność skorygowania większej liczby transakcji z danym kontrahentem sprzedawca może wystawić jedną zbiorczą fakturę korygującą. Nie ma wątpliwości, że taka możliwość istnieje, gdy udzielono rabatu czy opustu, gdyż wynika to wprost z przepisów ustawy o VAT. Inaczej ma się sytuacja, gdy powodem wystawienia zbiorczej faktury korygującej jest inna przyczyna. Organy podatkowe nie zabraniają jednak wystawiania w takich przypadkach zbiorczych faktur, pod warunkiem że zawierają one wszystkie elementy przewidziane dla pojedynczych faktur korygujących.

Bezpieczny kredyt 2 procent a wynajem mieszkania. Co się bardziej opłaca?

“Bezpieczny Kredyt 2%”, nad którym pracuje rząd, ma być nie tylko 3-4 razy tańszy niż standardowy kredyt. Dzięki preferencyjnej “hipotece” zakup mieszkania ma być też 3 razy tańszy niż najem – wynika z szacunków HRE Investments. Będzie tak we wszystkich przebadanych 10 miastach w Polsce. 

Trzynasta emerytura z KRUS 2023. Kiedy wypłata? Dla kogo? Jaka kwota brutto?

Kto otrzyma tzw. trzynastą emeryturę z KRUS w 2023 roku. Kiedy nastąpi wypłata? Jaka kwota brutto trzynastej emerytury?

Zakup używanej maszyny rolniczej - np. ciągnika - a podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

Czy rolnik ryczałtowy ma obowiązek zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) jeżeli kupi od innego rolnika używany traktor (czy inną maszynę rolniczą, np. siewnik, bronę, pług, kombajn), czy inną rzecz wykorzystywaną w gospodarstwie rolnym? Jak odpowiadają na to pytanie organy podatkowe?

Utrata prawa do estońskiego CIT wskutek powierniczego nabycia udziałów

Estoński CIT stanowi interesującą przestrzeń do funkcjonowania dla podatnika i stosunkowo nadal nie do końca zagospodarowaną pod kątem prawnopodatkowym. W związku z tym pojawiają się nadal wśród podatników różnego rodzaju wątpliwości i pytania w zakresie możliwości dokonywania różnorodnych działań na gruncie tej specjalnej formy opodatkowania.

Ceny jaj 2023 - detaliczne, hurtowe. Ile trzeba zapłacić za jaja w marcu w polskich sklepach?

W Polsce ceny jaj skoczyły przez rok prawie o 30 proc. Ile kosztują jaja w Polsce? W hurtowniach, w sklepach i na targowiskach (bazarkach). Ceny detaliczne jaj w Unii Europejskiej w styczniu 2023 r. były (średnio) o 30 procent większe w porównaniu do stycznia 2022 r. Najbardziej podrożały w Czechach (+85%) a najmniej w państwach europejskich nie należących do UE (Szwajcaria, Norwegia) - ok. +10% r/r.

Pułapki podatkowe w fundacji rodzinnej - na co trzeba uważać?

Hasło „fundacja rodzinna” krąży po polskim Internecie od lat, a zainteresowanie tą instytucją nasiliło się wraz z uchwaleniem ustawy o fundacjach rodzinnych. Mogłoby się wydawać, że samo utworzenie fundacji jest lekiem na całe zło i rozwiąże wszystkie problemy polskiego podatnika, który ledwo podniósł się po Polskim Ładzie. Czy tak jest w rzeczywistości?

Faktura dla osoby fizycznej w JPK. Co zrobić gdy sprzedaży nie zarejestrowano na kasie fiskalnej?

Jak ująć w pliku JPK fakturę dla osoby fizycznej bez dopiętego paragonu z kasy fiskalnej. Dla osoby fizycznej została wystawiona faktura bez NIP, ale sprzedaży nie zaewidencjonowano na kasie fiskalnej (błąd pracownika). Czy taką fakturę ujmuję bez oznaczenia FP? Czy muszę ten błąd jakoś naprawić?

Zmiana czasu na letni 2023 - kiedy. Która noc będzie krótsza?

W nocy z soboty 25 marca na niedzielę 26 marca 2023 r. następuje zmiana czasu z zimowego na letni. Wskazówki zegarów trzeba przesunąć z godz. 2.00 na 3.00. a więc spać będziemy tej nocy godzinę krócej. 

Zerowy VAT na żywność (stawka 0%) do końca 2023 roku. Minister Finansów: prawdopodobne

Pozostawienie "zerowej" stawki VAT do końca tego roku jest prawdopodobne, a decyzja w tej sprawie powinna zapaść w kwietniu - poinformowała w środę minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

Darowizny na cele kultu religijnego – ulga w podatku PIT

Przekazałeś darowiznę na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą? A może na kościół lub związek religijny? Dobro wraca! Skorzystaj z ulgi i zapłacić niższy podatek.

Ulga termomodernizacyjna. Jak odliczyć 53 tys. zł lub więcej

Ulga termomodernizacyjna pozwala na znaczne odliczenie w zeznaniu rocznym PIT, które można opcjonalnie podzielić na kilka lat. Małżonkowie mogą odliczyć dwukrotność kwoty 53 tys. zł. Jak skorzystać z ulgi?

Opodatkowanie nieruchomości w Polsce 2023 – raport Instytutu Finansów. Czy jest szansa na wprowadzenie podatku katastralnego?

Instytut Finansów przy Ministerstwie Finansów opublikował 21 marca 2023 r. raport: „Opodatkowanie nieruchomości w Polsce na tle systemów europejskich. Wybrane problemy i propozycje zmian”. Zdaniem Instytutu obecny system opodatkowania nieruchomości w Polsce wymaga zmian. Jednocześnie w raporcie stwierdzono, że „(…) jeszcze przez długi czas realizacja opodatkowania wartości wszystkich nieruchomości (czyli podatek katastralny – przypisek PH) nie będzie możliwa. Przeprowadzenie takiej reformy podatków od nieruchomości w Polsce należy obiektywnie uznać za zadanie niezmiernie złożone i trudne do zrealizowania.”

ZUS: utrudniona komunikacja elektroniczna od 23 do 27 marca 2023 r. Co może nie działać?

ZUS informuje, że w związku z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych od 23 do 27 marca 2023 r. mogą występować ograniczenia w komunikacji elektronicznej z ZUS. Na czym będą polegać te ograniczenia?

5 rzeczy, na które musisz zwrócić uwagę przy składaniu deklaracji podatkowej w Polsce (5 речей, на які потрібно звернути увагу при подачі податкової декларації в Польщі) JĘZYK UKRAIŃSKI

W związku z trwającym gorącym okresem podatkowym i obowiązkowym składaniem deklaracji PIT nawarstwiają się pytania odnośnie rozliczania podatkowego pracowników z Ukrainy. Co musisz wiedzieć, jeśli jesteś obywatelem Ukrainy, w ciągu ostatniego roku zamieszkałeś w Polsce i to właśnie tutaj podjąłeś pracę zarobkową? 

Оскільки вже розпочався період податкового декларування податків від доходів фізичних осіб PIT, виникають численні запитання щодо податкового обліку працівників з України. Що потрібно знати, якщо Ви є громадянином України, який проживав у Польщі протягом останнього року і виконував тут оплачувану роботу? 

e-ZLA 2023 - zmiany w przekazywaniu zaświadczeń (zwolnień) lekarskich od 24 marca

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) poinformował w komunikacie z 21 marca 2023 r., że po 24 marca 2023 r. elektroniczne zaświadczenia lekarskie (e-ZLA) będą przekazywane na profile płatników składek automatycznie utworzone przez ZUS, nawet jeśli płatnik nie dokończył procesu rejestracji na PUE ZUS.

Trzynasta emerytura 2023. Kiedy wypłata? Ile do ręki (netto)?

Trzynaste emerytury roznoszone przez listonoszy odbiorcy otrzymają między 31 marca a 25 kwietnia - poinformowała 21 marca 2023 r. Poczta Polska. Dodała, że świadczenia trafią za jej pośrednictwem do 2 mln Polaków.

Badanie sprawozdania finansowego w 2023 roku za 2022 rok – co warto wiedzieć

Czas kończyć pracę nad sprawozdaniami finansowymi! Sprawozdania finansowe za 2022 rok należy przygotować do 31 marca 2023 roku. Absolutnie nie należy się sugerować zeszłym rokiem, kiedy to z powodu pandemii COVID-19 terminy były wydłużone. A co trzeba wiedzieć o badaniu sprawozdań finansowych?

Gotówka prawem, nie przywilejem. Czy zrezygnować ze złotówki i przyjąć euro? Forum Suwerenności Monetarnej

Zwolennicy obrotu gotówkowego oraz zachowania złotówki jako waluty narodowej spotkają się na specjalnej konferencji 28 marca 2023 r. w Hotelu Marriott w Warszawie. Poruszony ma być również temat bezpieczeństwa systemu finansowego na przykładzie Ukrainy. Wydarzenie organizowane jest przez Polskie Towarzystwo Gospodarcze we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. W konferencji wezmą udział przedstawiciele instytucji centralnych, przedsiębiorców oraz środowiska akademickiego.

Kalendarz przedsiębiorcy (podatnika) 2023 – ważne terminy upływające z końcem marca

Zbliża się koniec I kwartału 2023 r. Dla przedsiębiorców jest to czas wzmożonych prac w zakresie dopełnienia wszystkich obowiązków prawno - podatkowych. Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce wiąże się z długą listą terminowych obowiązków. Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich, o których warto pamiętać.  

Oświetlenie w pracy. Jakie powinno być? Współczynnik CRI, kolor i temperatura światła

Komfort pracy wzrokowej zależy od wielu czynników. Złe oświetlenie (w tym światło sztuczne) niekorzystnie wpływa na naszą efektywność, a także na nasz wzrok. Jak zadbać o komfort pracy przy sztucznym świetle?

Jak uniknąć podatku od darowizny pieniężnej? Konieczne jest udokumentowanie wpłaty
Warunkiem zwolnienia z podatku darowizny gotówkowej między osobami najbliższymi jest udokumentowanie wpłaty tych środków pieniężnych na rachunek płatniczy w sposób zapewniający identyfikację stron umowy - wynika z poniedziałkowej uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Ulga rehabilitacyjna. Jak odliczyć koszty na samochód?

Ulga rehabilitacyjna pozwala odliczyć w określonym limicie koszty dotyczące używania samochodu. Jednocześnie konstrukcja przepisów sprawia, że można odliczyć bez limitu koszty przystosowania samochodu do określonych potrzeb ale takim przywilejem nie jest już objęty zakup specjalnie przystosowanego samochodu.

ZUS: Nowy certyfikat w programie Płatnik od 27 marca 2023 r. Sprawdź link do do nowego certyfikatu

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że od 27 marca 2023 r. w komunikacji z ZUS należy korzystać z nowego certyfikatu ZUS w programie Płatnik.