Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

PIT-37 za 2022 rok - jak wypełnić rubryka po rubryce. Broszura Ministerstwa Finansów

PIT-37 za 2022 rok - broszura MF
PIT-37 za 2022 rok - broszura MF
PIT-37 za 2022 rok - broszura MF
Ministerstwo Finansów

Jak wypełnić PIT-37 za 2022 rok rubryka po rubryce, pozycja po pozycji? Jak co roku wyjaśnia to Ministerstwo Finansów w broszurze informacyjnej. 

BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2022 ROKU

Dla kogo PIT-37?

Formularz PIT-37 jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647, z poźn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, i którzy w roku podatkowym:

1) uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej) wyłącznie za pośrednictwem płatnika lub innych podmiotów obowiązanych do sporządzenia imiennej informacji o wysokości tych dochodów (przychodów), tj. w szczególności z tytułu:

 • wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych (Ilekroć jest mowa o „stosunku pracy i stosunkach pokrewnych”, oznacza to stosunek służbowy, stosunek pracy, spółdzielczy stosunek pracy oraz pracę nakładczą.),
 • emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych),
 • świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych,
 • nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających,
 • należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,
 • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
 • stypendiów, praktyk absolwenckich i staży uczniowskich,
 • przychodów z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej),
 • przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych,
 • świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym, należności z umowy aktywizacyjnej,

2) nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, 
3) nie są obowiązani doliczać dochodów małoletnich dzieci, 
4) nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych,
5) nie odliczają tzw. minimalnego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30g ustawy.

W przypadku podatników wnoszących o łączne opodatkowanie dochodów małżonków powyższe warunki dotyczą obojga małżonków. Podatnicy, którzy ich nie spełniają, a ma do nich zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy, wypełniają zeznanie PIT-36.

Formularz PIT-37 przeznaczony jest zarówno dla podatników opodatkowujących swoje dochody indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, w tym także dla osób mających miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, które przychody wymienione w art. 29 ust. 1 ustawy opodatkowują przy zastosowaniu skali podatkowej.

Wyboru sposobu opodatkowania podatnicy dokonują w poz. 6, 7 i 8 poprzez zaznaczenie odpowiednich kwadratów. Przed zaznaczeniem właściwych kwadratów należy zapoznać się z warunkami, jakie trzeba spełnić, aby skorzystać z wybranego sposobu opodatkowania.

Polecamy: „PIT-y i ulgi podatkowe 2022”

Polecamy: INFORLEX „Rozliczenie PIT za 2022 r.” serwis aktualizowany na bieżąco

ŁĄCZNE OPODATKOWANIE DOCHODÓW MAŁŻONKÓW

Wniosek o łączne opodatkowanie dochodów, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy, mogą złożyć małżonkowie, którzy: 
a) podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (art. 3 ust. 1 ustawy), 
b) pozostają w związku małżeńskim i we wspólności majątkowej: przez cały 2022 rok albo od dnia zawarcia związku małżeńskiego do końca 2022 roku, w przypadku gdy związek małżeński zawarli w trakcie 2022 roku,

pod warunkiem, że żaden z małżonków:

1) nie stosuje art. 30c ustawy (dotyczy opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z działów specjalnych produkcji rolnej 19% stawką podatku) lub przepisów ustawy o ryczałcie (z wyjątkiem art. 6 ust. 1a ustawy o ryczałcie, jeżeli umowy wymienione w tym przepisie są zawierane poza prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą), w zakresie osiągniętych w roku podatkowym przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń, oraz 

2) nie podlega opodatkowaniu na zasadach wynikających z ustawy o podatku tonażowym lub ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

Ważne
Uwaga!

Ilekroć jest mowa o „ustawie o ryczałcie”, oznacza to ustawę z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2540).
Ilekroć jest mowa o „ustawie o podatku tonażowym”, oznacza to ustawę z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 985).
Ilekroć jest mowa o „ustawie o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych”, oznacza to ustawę z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1704).

Jeżeli małżonkowie spełniają wszystkie z powyższych warunków, to mogą – na wspólny wniosek – być opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów (ustalonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a ustawy), po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot podlegających odliczeniu od dochodu. W tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków, z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na zasadach określonych w ustawie (np. od wygranych w Lotto, dywidend, odsetek od lokat bankowych, itp.). Powyższa zasada obliczania podatku ma zastosowanie również w sytuacji, gdy jeden z małżonków w roku podatkowym nie uzyskał przychodów ze źródeł, z których dochód jest opodatkowany przy zastosowaniu skali podatkowej, lub osiągnął dochody w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku.

Wniosek o łączne opodatkowanie dochodów może być wyrażony przez jednego z małżonków. Wyrażenie wniosku przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania (art. 6 ust. 2a ustawy).

ŁĄCZNE OPODATKOWANIE DOCHODÓW MAŁŻONKÓW W SPOSÓB PRZEWIDZIANY DLA WDÓW i WDOWCÓW

Wniosek o łączne opodatkowanie dochodów małżonków może również złożyć podatnik, który w 2022 r. pozostawał w związku małżeńskim i we wspólności majątkowej, a jego małżonek: 
a) zmarł w trakcie roku 2022, albo 
b) zmarł w 2023 r. przed złożeniem zeznania za rok 2022,

pod warunkiem, że żaden z małżonków:

a) nie stosuje art. 30c ustawy (dotyczy opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z działów specjalnych produkcji rolnej 19% stawką podatku) lub przepisów ustawy o ryczałcie (z wyjątkiem art. 6 ust. 1a ustawy o ryczałcie, jeżeli umowy wymienione w tym przepisie są zawierane poza prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą), w zakresie osiągniętych w roku podatkowym przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń, oraz 
b) nie podlega opodatkowaniu na zasadach wynikających z ustawy o podatku tonażowym lub ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

W przypadku podatników, którzy spełniają powyższe warunki i złożyli wniosek o opodatkowanie w sposób przewidziany dla wdów i wdowców, podatek określa się w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków (ustalonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a ustawy), po uprzednim odliczeniu kwot podlegających odliczeniu od dochodu, z tym że do dochodów tych nie wlicza się dochodów (przychodów) podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na zasadach określonych w ustawie (np. od wygranych w Lotto, dywidend, odsetek od lokat bankowych, itp.). Powyższa reguła ma zastosowanie również w sytuacji, gdy jeden z małżonków w roku podatkowym nie uzyskał przychodów ze źródeł, z których dochód opodatkowany jest przy zastosowaniu skali podatkowej, lub osiągnął dochód w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku.

 

OPODATKOWANIE DOCHODÓW OSOBY SAMOTNIE WYCHOWUJĄCEJ DZIECI

Wniosek o opodatkowanie dochodów w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci może złożyć rodzic lub opiekun prawny, podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (art. 3 ust. 1 ustawy), będący panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której sąd orzekł separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim z osobą pozbawioną praw rodzicielskich lub odbywającą karę pozbawienia wolności, jeżeli w roku 2022 samotnie wychowywał dzieci:
 a) małoletnie, 
b) bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, 
c) do ukończenia 25 roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w krajowych lub zagranicznych przepisach o systemie oświaty lub szkolnictwie wyższym, jeżeli w 2022 r. – poza dochodami z renty rodzinnej – dziecko nie uzyskało innych dochodów podlegających opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej lub na zasadach określonych w art. 30b ustawy, bądź przychodów objętych ulgą dla młodych lub ulgą na powrót (o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 i pkt 152 ustawy), w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 16 061,28 zł (Kwota ta odpowiada dwunastokrotności renty socjalnej w wysokości obowiązującej w grudniu 2022 r.),

pod warunkiem, że podatnik (oraz jego dziecko): 

a) nie stosuje art. 30c ustawy (dotyczącego opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z działów specjalnych produkcji rolnej 19% stawką podatku) lub przepisów ustawy o ryczałcie (z wyjątkiem art. 6 ust. 1a ustawy o ryczałcie, jeżeli umowy wymienione w tym przepisie są zawierane poza prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą), w zakresie osiągniętych w roku podatkowym przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń, oraz b) nie podlega opodatkowaniu na zasadach wynikających z ustawy o podatku tonażowym lub ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

Podatnik, który spełnia wszystkie warunki może – na swój wniosek – określić podatek w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy swoich dochodów, z tym że do dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci nie wlicza się dochodów (przychodów) podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na zasadach określonych w ustawie (np. od wygranych w Lotto, dywidend, odsetek od lokat bankowych, itp.) oraz nie dolicza się dochodów uzyskanych przez pełnoletnie dziecko. Pełnoletnie dziecko, które w roku podatkowym uzyskało dochody podlegające opodatkowaniu jest obowiązane do samodzielnego złożenia zeznania podatkowego o wysokości dochodów osiągniętych od dnia uzyskania pełnoletności bez względu na ich wysokość.

Powyższe zasady i sposób opodatkowania dochodów małżonków, odpowiednio osób samotnie wychowujących dzieci, mają zastosowanie również do:
1) małżonków, którzy mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, 
2)   małżonków, z których jeden podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Rzeczypospolitej Polskiej a drugi ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, 
3) osób samotnie wychowujących dzieci, które mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, 

jeżeli osiągnęli podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przychody w wysokości stanowiącej łącznie co najmniej 75% całkowitego przychodu osiągniętego przez oboje małżonków (osobę samotnie wychowującą dzieci) w danym roku podatkowym i udokumentowali certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. 

W przypadku ww. osób warunkiem uprawniającym do opodatkowania dochodów w sposób przewidziany dla małżonków, wdów i wdowców albo dla osób samotnie wychowujących dzieci jest istnienie podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

Na żądanie organów podatkowych małżonkowie, odpowiednio osoby samotnie wychowujące dzieci, są obowiązani udokumentować wysokość całkowitych przychodów osiągniętych w danym roku podatkowym, przedstawiając zaświadczenie wydane przez właściwy organ podatkowy innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej, w którym osoby te mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych, lub inny dokument potwierdzający wysokość całkowitych przychodów osiągniętych w danym roku podatkowym.

W sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, nie może się rozliczyć podatnik, który wychowuje wspólnie z drugim rodzicem albo opiekunem prawnym co najmniej jedno dziecko, w tym również gdy dziecko objęte jest opieką naprzemienną, w związku z którą obydwojgu rodzicom zostało ustalone świadczenie wychowawcze (Chodzi o świadczenie ustalone zgodnie z art. 5 ust. 2a ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1577, z późn. zm.).

WYBÓR OPODATKOWANIA PRZEWIDZIANY W ART. 29 UST. 4 USTAWY

Podatnicy, którzy mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej (udokumentowane certyfikatem rezydencji), mogą – na wniosek wyrażony w zeznaniu – uzyskane w roku podatkowym przychody podlegające opodatkowaniu w Polsce zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy, opodatkować przy zastosowaniu skali podatkowej. W tym przypadku pobrany od tych przychodów zryczałtowany podatek dochodowy traktuje się na równi z pobraną przez płatnika zaliczką na podatek dochodowy.

Zasadę tę stosuje się, jeżeli istnieje podstawa prawna wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

Podatnicy opodatkowujący swoje dochody łącznie z dochodami małżonka wypełniają zarówno pozycje „podatnik”, jak również pozycje „małżonek”. W przypadku podatników, którzy:
- w poz. 6 zaznaczyli kwadrat nr 2 – kolejność wypełnienia ww. pozycji ustalają sami podatnicy, pamiętając jedynie, że należy ją zachować we wszystkich częściach zeznania oraz w składanych wraz z zeznaniem załącznikach,
- w poz. 6 zaznaczyli kwadrat nr 3 – pozycje „podatnik” wypełnia wdowa albo wdowiec.

Podatnicy, którzy opodatkowują swoje dochody indywidualnie albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, w zeznaniu nie wypełniają pozycji „małżonek”.

Jeżeli pozycja przeznaczona do wpisywania kwoty nie będzie wypełniona – urząd skarbowy przyjmie, że podatnik wpisał „0”.

Uwaga! Niektóre pozycje muszą być jednak bezwzględnie wypełnione. Dotyczy to w szczególności danych identyfikacyjnych, w tym identyfikatora podatkowego NIP albo numeru PESEL.

Numer PESEL wpisują do zeznania osoby objęte rejestrem PESEL, które w roku podatkowym:

 • nie prowadziły działalności gospodarczej,
 • nie były zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług,
 • nie były płatnikami (zarówno składek na ubezpieczenia społeczne/ubezpieczenie zdrowotne, jak i podatku, np. z tytułu zatrudnienia pracownika).

NIP wpisują osoby, które nie spełniają chociaż jednego z powyższych warunków.

Załącznikami do zeznania są między innymi: PIT/O i PIT/D (opis załączników znajduje się w części M niniejszej broszury).

PODSTAWA PRAWNA

Obowiązek złożenia zeznania wynika z art. 45 ust. 1 ustawy.

TERMIN SKŁADANIA

Zeznanie za 2022 rok składa się w terminie od 15 lutego do 2 maja 2023 r. Termin 2 maja 2023 r. jest określony zgodnie z art. 12 § 5 Ordynacji podatkowej8.

Ważne
Uwaga!

Ilekroć jest mowa o „Ordynacji podatkowej”, oznacza to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651, z późn. zm.).

Ważne
Uwaga! 

Zeznania złożone przed 15 lutego 2023 r. uznaje się za złożone w dniu 15 lutego 2023 r.

Podatnicy, którzy nie mają miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (podlegający ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu), jeżeli osiągnęli w roku podatkowym dochody ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem płatników nieobowiązanych do dokonania rocznego obliczenia podatku, a zamierzają opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed ww. terminem, są obowiązani złożyć zeznanie za rok podatkowy przed opuszczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podatnicy, którzy mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, jeżeli zamierzają opodatkować swoje dochody z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, albo przychody określone w art. 29 ust. 1 ustawy opodatkować przy zastosowaniu skali podatkowej, zeznanie składają w terminie od 15 lutego do 2 maja 2023 r. Do zeznania podatnicy dołączają certyfikat rezydencji dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

Zeznanie można złożyć na piśmie utrwalonym w postaci:

 1. papierowej (zeznanie papierowe);
 2. elektronicznej (zeznanie elektroniczne).

Zeznanie papierowe można złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym lub za pośrednictwem centrum obsługi, o którym mowa w art. 29 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej albo nadać/złożyć w sposób przewidziany w art. 12 § 6 pkt 2-5 Ordynacji podatkowej. Za datę złożenia zeznania nadanego w polskiej placówce pocztowej Poczty Polskiej S.A. uważa się datę stempla pocztowego, z zastrzeżeniem przypadku, gdy zeznanie zostało wysłane przed 15 lutego 2023 r.

Ważne
Uwaga!

Ilekroć jest mowa o „ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej”, oznacza to ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 813, z późn. zm.).

Zeznanie elektroniczne można wysłać za pośrednictwem strony www.podatki.gov.pl. Wysyłane w ten sposób zeznanie można wypełnić samodzielnie (np. za pośrednictwem formularza interaktywnego e-deklaracje) lub skorzystać z zeznania udostępnionego przez organ podatkowy od 15 lutego 2023 r. w usłudze Twój e-PIT na www.podatki.gov.pl.

Zeznanie udostępnione przez organ podatkowy uwzględnia dane o dochodach zawarte w informacjach podatkowych przesyłanych do organu podatkowego, a w przypadku podatników korzystających z ulg - również dane z zeznania PIT-37 złożonego za rok ubiegły.

Zeznanie udostępnione przez organ podatkowy jest edytowalne. Podatnik może wprowadzić w nim zmiany, np. w zakresie sposobu opodatkowania (Uwaga! organ podatkowy udostępnia zeznanie „indywidualne”), rodzaju i wysokości przysługujących odliczeń, czy wniosku o przekazanie 1,5% podatku dla organizacji pożytku publicznego. Wprowadzone zmiany wymagają akceptacji przez podatnika.

Akceptacja i wysłanie przez podatnika udostępnionego zeznania przed 2 maja 2023 r. – bez wprowadzenia w nim zmian albo po ich wprowadzeniu – oznacza złożenie przez podatnika zeznania w dniu dokonania akceptacji. Jeżeli do 2 maja 2023 r. podatnik nie zaakceptuje zeznania udostępnionego przez organ podatkowy, albo go nie odrzuci, nastąpi automatyczna akceptacja tego zeznania, równoznaczna z jego złożeniem w dniu 2 maja 2023 r. Automatyczna akceptacja dotyczy jedynie zeznań, które są udostępnione podatnikom w oparciu o dane zawarte w PIT-11, PIT-11A, PIT-40A i PIT-R.

Wprowadzenie i akceptacja przez podatnika zmian do wcześniej już złożonego zeznania, oznacza złożenie korekty zeznania w dniu dokonania tej akceptacji (więcej o korekcie w części A).

Potwierdzeniem złożenia zeznania elektronicznego lub elektronicznej korekty uprzednio złożonego zeznania, jest otrzymanie urzędowego poświadczenia odbioru (UPO).

Część A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA

Należy podać nazwę właściwego dla podatnika urzędu skarbowego.

Podatnicy, którzy:

 1. mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) – składają zeznanie do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania podatnika w dniu składania zeznania, a gdy zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało przed złożeniem zeznania – do urzędu skarbowego, właściwego według ostatniego miejsca zamieszkania podatnika na terytorium RP,
 2. nie mają miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) – składają zeznanie do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

W przypadku małżonków wnoszących o łączne opodatkowanie ich dochodów, zeznanie składa się do urzędu skarbowego ustalonego według miejsca zamieszkania jednego z małżonków, wskazanego we wspólnym zeznaniu.

W tej części (poz. 10) należy również podać (zaznaczając właściwy kwadrat) cel złożenia formularza, tj.: złożenie zeznania albo korektę zeznania. Należy pamiętać, iż na podstawie art. 81 Ordynacji podatkowej, podatnik ma prawo do skorygowania danych zawartych w złożonym zeznaniu. Zgodnie z art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej, skorygowanie deklaracji następuje poprzez złożenie korekty (stosownie do postanowień art. 3 pkt 5 Ordynacji podatkowej, przez deklarację rozumie się również zeznanie).

Składanie korekt oraz przypadki zawieszenia uprawnienia do złożenia korekty regulują przepisy Ordynacji podatkowej oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

W przypadku zaznaczenia kwadratu nr 2 w poz. 10 dotyczącego korekty zeznania, dodatkowo należy wskazać rodzaj korekty (zaznaczając właściwy kwadrat w poz. 11), tj.: korektę zeznania, o której mowa w art. 81 Ordynacji podatkowej (kwadrat nr 1) albo korektę zeznania składaną w toku postępowania podatkowego w sprawie unikania opodatkowania, o której mowa w art. 81b § 1a Ordynacji podatkowej (kwadrat nr 2). Przy czym, kwadrat nr 2 w poz. 11 zaznacza się jedynie, gdy podatnik jest stroną postępowania podatkowego dotyczącego unikania opodatkowania i otrzymał zawiadomienie, o którym mowa w art. 200 § 3 Ordynacji podatkowej. W przypadku zaznaczenia tego kwadratu, korektę składa się wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty (art. 81b § 1f Ordynacji podatkowej).

Część B. DANE IDENTYFIKACYJNE I AKTUALNY ADRES ZAMIESZKANIA

W tej części należy podać dane identyfikacyjne podatników składających zeznanie takie jak nazwisko, pierwsze imię, datę urodzenia oraz aktualny adres zamieszkania.

Części B.2. nie wypełniają podatnicy, którzy rozliczają się indywidualnie lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

W przypadku wyboru opodatkowania w sposób przewidziany dla wdów i wdowców nie wypełnia się poz. 27-35. Pozycji tych można nie wypełniać również, jeżeli podatnik w poz. 6 zaznaczył kwadrat nr 2 i aktualny adres zamieszkania małżonka jest taki sam, jak adres zamieszkania podatnika.

Część C. PRZYCHODY ZWOLNIONE OD PODATKU NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 PKT 148, 152, 153 i 154 USTAWY

1) Ulga dla młodych, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy

Część tę wypełniają podatnicy, którzy w 2022 r., nie później jednak niż do ukończenia 26. roku życia, otrzymali:

 1. przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych, wykazywane przez płatnika w informacji PIT-11* w poz. 36 i 41, jeżeli płatnik w trakcie roku pobierał od nich zaliczkę na podatek, odpowiednio w poz. 110 – jeżeli płatnik stosował zwolnienie,
 2. przychody z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy, wykazywane przez płatnika w informacji PIT-11 w poz. 62, jeżeli płatnik w trakcie roku pobierał od nich zaliczkę na podatek, odpowiednio w poz. 111 – jeżeli płatnik stosował zwolnienie,
 3. przychody z praktyk absolwenckich i staży uczniowskich, wykazywane przez płatnika w informacji PIT-11 w poz. 78, jeżeli płatnik w trakcie roku pobierał od nich zaliczkę na podatek, odpowiednio w poz. 112 – jeżeli płatnik stosował zwolnienie,
 4. przychody z zasiłku macierzyńskiego, wykazywane przez płatnika w informacji PIT-11 w poz. 84 oraz w informacji PIT-11A* w poz. 38, jeżeli płatnik w trakcie roku pobierał od nich zaliczkę na podatek, odpowiednio w PIT-11 w poz. 113 oraz w informacji PIT-11A w poz. 46 – jeżeli płatnik stosował zwolnienie.
Ważne
*

Niniejsza broszura odwołuje się do pozycji z PIT-11(29), tj. informacji PIT-11 wariant 29. Wcześniejsze warianty uwzględnia usługa Twój e-PIT.
Niniejsza broszura odwołuje się do pozycji z PIT-40A/11A(21), tj. informacji PIT-40A/11A wariant 21.

Przydatne informacje dla podatnika korzystającego z ulgi dla młodych, jak również objaśnienia podatkowe na ten temat dostępne są na stronie: www.podatki.gov.pl.

Podatnik, który korzysta z ulgi dla młodych, zaznacza kwadrat w poz. 36 zeznania, odpowiednio małżonek, kwadrat w poz. 37 zeznania.

Rodzaj oraz wysokość przychodów objętych zwolnieniem podatnik wykazuje w poz. 44, 46, 48 i 50 zeznania, odpowiednio małżonek w poz. 45, 47, 49 i 51 zeznania.

 

2) Ulga na powrót, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy

Część tę wypełniają podatnicy, którzy w 2022 r. korzystają z ulgi na powrót oraz otrzymali:

 1. przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych, wykazywane przez płatnika w informacji PIT-11* w poz. 29 i 34, jeżeli płatnik w trakcie roku pobierał od nich zaliczkę na podatek, odpowiednio w poz. 115 – jeżeli płatnik stosował zwolnienie,
 2. przychody z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy, wykazywane przez płatnika w informacji PIT-11 w poz. 58, jeżeli płatnik w trakcie roku pobierał od nich zaliczkę na podatek, odpowiednio w poz. 116 – jeżeli płatnik stosował zwolnienie,
 3. przychody z zasiłku macierzyńskiego, wykazywane przez płatnika w informacji PIT-11 w poz. 81 oraz w informacji PIT-11A w poz. 42, jeżeli płatnik w trakcie roku pobierał od nich zaliczkę na podatek, odpowiednio w informacji PIT-11 poz. 117 oraz informacji PIT-11A w poz. 47 – jeżeli płatnik stosował zwolnienie.

Przydatne informacje dla podatnika korzystającego z ulgi na powrót dostępne są na stronie: www.podatki.gov.pl.

Podatnik, który korzysta z ulgi na powrót, zaznacza kwadrat w poz. 38 zeznania, odpowiednio małżonek, kwadrat w poz. 39 zeznania.

Rodzaj oraz wysokość przychodów objętych zwolnieniem podatnik wykazuje w poz. 44, 46 i 50 zeznania, odpowiednio małżonek w poz. 45, 47 i 51 zeznania.

 

3) Ulga dla rodzin 4+, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy

Ważne
Uwaga!

Podatnik korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy, powinien dołączyć do zeznania podatkowego PIT-37, załącznik PIT/O z wypełnioną częścią E, zawierającą dane o co najmniej 4 dzieci uprawnionych do zastosowania ulgi, ze wskazaniem ich numerów PESEL, a w przypadku braku tych numerów – imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci.

Część tę wypełniają podatnicy, którzy w 2022 r. korzystają z ulgi dla rodzin 4+ i otrzymali:

 1. przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych, wykazywane przez płatnika w informacji PIT-11* w poz. 29 i 34, jeżeli płatnik w trakcie roku pobierał od nich zaliczkę na podatek, odpowiednio w poz. 115 – jeżeli płatnik stosował zwolnienie,
 2. przychody z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy, wykazywane przez płatnika w informacji PIT-11 w poz. 58, jeżeli płatnik w trakcie roku pobierał od nich zaliczkę na podatek, odpowiednio w poz. 116 – jeżeli płatnik stosował zwolnienie,
 3. przychody z zasiłku macierzyńskiego, wykazywane przez płatnika w informacji PIT-11 w poz. 81 oraz w informacji PIT-11A w poz. 42, jeżeli płatnik w trakcie roku pobierał od nich zaliczkę na podatek, odpowiednio w informacji PIT-11 w poz. 117 oraz informacji PIT-11A w poz. 48 – jeżeli płatnik stosował zwolnienie.

Przydatne informacje dla podatnika korzystającego z ulgi dla rodzin 4+ dostępne są na stronie: www.podatki.gov.pl.

Podatnik, który korzysta z ulgi 4+, zaznacza kwadrat w poz. 40 zeznania, odpowiednio małżonek, kwadrat w poz. 41 zeznania.

Rodzaj oraz wysokość przychodów objętych zwolnieniem podatnik wykazuje w poz. 44, 46 i 50 zeznania, odpowiednio małżonek w poz. 45, 47 i 51 zeznania.

 

4) Ulga dla pracujących seniorów, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy

Część tę wypełniają podatnicy, którzy w 2022 r., korzystają z ulgi dla pracujących seniorów i uzyskali:

 1. Podatnik korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy, powinien dołączyć do zeznania podatkowego PIT-37, załącznik PIT/O z wypełnioną częścią E, zawierającą dane o co najmniej 4 dzieci uprawnionych do zastosowania ulgi, ze wskazaniem ich numerów PESEL, a w przypadku braku tych numerów – imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci.
 2. przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych, wykazywane przez płatnika w informacji PIT-11* w poz. 43 i 48, jeżeli płatnik w trakcie roku pobierał od nich zaliczkę na podatek, odpowiednio w poz. 115 – jeżeli płatnik stosował zwolnienie,
 3. z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy, wykazywane przez płatnika w informacji PIT-11 w poz. 66, jeżeli płatnik w trakcie roku pobierał od nich zaliczkę na podatek, odpowiednio w poz. 116 – jeżeli płatnik stosował zwolnienie,
 4. z zasiłku macierzyńskiego, wykazywane przez płatnika w informacji PIT-11 w poz. 87 oraz informacji PIT-11A w poz. 40, jeżeli płatnik w trakcie roku pobierał od nich zaliczkę na podatek, odpowiednio w informacji PIT-11 w poz. 117 oraz w informacji PIT-11A w poz. 49 – jeżeli płatnik stosował zwolnienie.

Przydatne informacje dla podatnika korzystającego z ulgi dla pracujących seniorów dostępne są na stronie: www.podatki.gov.pl.

Podatnik, który korzysta z ulgi dla pracujących seniorów zaznacza kwadrat w poz. 42 zeznania, odpowiednio małżonek, kwadrat w poz. 43 zeznania.

Rodzaj oraz wysokość przychodów objętych zwolnieniem podatnik wykazuje w poz. 44, 46 i 50 zeznania, odpowiednio małżonek w poz. 45, 47 i 51 zeznania.

Uwaga!
Wysokość przychodów objętych ulgą dla młodych, ulgą na powrót, ulgą dla rodzin 4+ oraz ulgą dla pracujących seniorów, jest ograniczona limitem. Limit dla każdej z tych ulg wynosi 85 528 zł rocznie, przy czym w przypadku nabycia uprawnień do więcej niż jednej ulgi, suma przychodów korzystających łącznie ze zwolnienia w ramach ulgi dla młodych, ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 4+ oraz ulgi dla pracujących seniorów, nie może przekroczyć 85 528 zł rocznie.

Limit ten przysługuje odrębnie podatnikowi oraz małżonkowi i dotyczy również przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej objętych tymi ulgami.

W kwocie zwolnionych przychodów nie uwzględnia się przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na zasadach określonych w ustawie, przychodów zwolnionych od podatku dochodowego oraz przychodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

 

Ważne
Ważne! 

Uzyskanie w roku podatkowym wyłącznie przychodów, o których mowa w części C zeznania, nie rodzi – samo w sobie – obowiązku złożenia zeznania. Jeśli jednak podatnik składa zeznanie PIT-37, to wypełnia część C, zgodnie z opisem dotyczącym tej części.

 

Dla potrzeb wypełnienia:

 • poz. 44 (podatnik) lub poz. 45 (małżonek), należy zsumować przychody wykazane w informacji PIT-11* w poz. 36, 41, 43, 48, 110 i 115 oraz w przypadku zaznaczenia w zeznaniu kwadratu nr 38 lub 40 (podatnik), odpowiednio 39 lub 41 (małżonek), również poz. 29 i 34 informacji PIT-11;
 • poz. 46 (podatnik) lub poz. 47 (małżonek), należy zsumować przychody wykazane w informacji PIT-11 w poz. 62, 66, 111, 116 oraz w przypadku zaznaczenia w zeznaniu kwadratu nr 38 lub 40 (podatnik), odpowiednio 39 lub 41 (małżonek), również poz. 58 informacji PIT-11;
 • poz. 48 (podatnik) lub poz. 49 (małżonek), należy zsumować przychody wykazane w informacji PIT-11 w poz. 78 i 112;
 • poz. 50 (podatnik) lub poz. 51 (małżonek), należy zsumować przychody wykazane w informacji PIT-11 w poz. 84, 87, 113, 117 oraz informacji PIT-11A w poz. 38, 40, 46, 47, 48, 49 oraz w przypadku zaznaczenia w zeznaniu kwadratu nr 38 lub 40 (podatnik), odpowiednio 39 lub 41 (małżonek), również poz. 81 informacji PIT-11 i poz. 42 informacji PIT-11A,

a następnie ograniczyć do wysokości limitu, pamiętając, że suma kwot obliczonych dla poz. 44, 46, 48 i 50 (podatnik), nie może przekroczyć 85 528 zł, odpowiednio dla poz. 45, 47, 49 i 51 (małżonek), nie może przekroczyć 85 528 zł. Limit przysługuje odrębnie podatnikowi oraz małżonkowi.

Nadwyżka ponad kwotę objętą zwolnieniem podlega opodatkowaniu (należy ją wykazać w części D).

Ważne
Uwaga! 

Korzystanie z ulgi dla młodych, ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 4+ i ulgi dla pracujących seniorów wpływa na wysokość kosztów uzyskania przychodów jakie podatnik (odpowiednio małżonek) może zastosować w odniesieniu do przychodów z poszczególnych źródeł (więcej na ten temat w części D).

 

Część D. DOCHODY/STRATY ZE ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW

W częściach: D.1. i D.2. należy wykazać kwoty przychodów, koszty uzyskania przychodów, dochody lub straty, a także kwoty zaliczek pobranych przez płatników. Część D.2. należy wypełnić wyłącznie w sytuacji łącznego opodatkowania dochodów małżonków.

Wypełnić należy tylko te wiersze, które dotyczą źródeł, z których zostały osiągnięte przychody (dochody) lub poniesione straty.

W zeznaniu nie wykazuje się między innymi przychodów (dochodów):

 1. z działalności rolniczej, w tym przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej,
 2. z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach,
 3. podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn,
 4. wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy,
 5. z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej oraz przychodów z tytułu wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków lub śmierci jednego z nich,
 6. przedsiębiorcy żeglugowego, opodatkowanych na zasadach wynikających z ustawy o podatku tonażowym,
 7. opodatkowanych na zasadach wynikających z ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych,
 8. z wypłat, o których mowa w art. 27 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. z 2021 r. poz. 170),
 9. o których mowa w art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (tzw. świadczenia na zaspokojenie potrzeb rodziny), objętych wspólnością majątkową małżeńską,
 10. zwolnionych z opodatkowania na podstawie przepisów ustawy (z zastrzeżeniem wykazywanych  w części C w przypadku obowiązku złożenia zeznania) lub przepisów innych ustaw (np. art. 1 ustawy z dnia 21 września 2000 r. o zwolnieniu świadczeń z tytułu prześladowań przez nazistowskie Niemcy z podatków i opłat oraz o niezaliczaniu ich do dochodów (Dz. U. poz. 1028), lub od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku,
 11. podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na zasadach określonych w ustawie, tj. w szczególności z tytułu:
 • wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 • świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem pracy i stosunkami pokrewnymi,
 • świadczeń pieniężnych otrzymywanych po zwolnieniu ze służby przez funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy, w związku ze zwolnieniem tych osób ze służby stałej na podstawie odrębnych ustaw, przez okres roku co miesiąc lub za okres roku jednorazowo albo co miesiąc przez okres trzech miesięcy,
 • odpraw lub odszkodowań, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 15 i 16 ustawy,
 • gromadzenia oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych,
 • jednorazowych odszkodowań za skrócenie okresu wypowiedzenia, wypłaconych żołnierzom zwalnianym z zawodowej służby wojskowej, na których wniosek został skrócony okres wypowiedzenia,
 • odsetek od pożyczek,
 • odsetek i dyskonta od papierów wartościowych - z wyjątkiem dochodów (przychodów) wykazywanych w części J.,
 • odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów,
 • dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, udziału w funduszach kapitałowych - z wyjątkiem dochodów (przychodów) wykazywanych w części J.,

12. z pozarolniczej działalności gospodarczej, 

13. z opłat otrzymywanych w związku z pełnieniem funkcji o charakterze duszpasterskim, opodatkowanych w formie ryczałtu,

14. z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,

15. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, walut wirtualnych, pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka) lub pochodnych instrumentów finansowych i realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach, w spółdzielniach, a także z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ustawy,

16. z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów.

W częściach D.1. i D.2. podatnicy wykazują przychody, koszty uzyskania przychodów, dochody (bądź straty) oraz zaliczki pobrane przez płatników, wykorzystując m.in. dane zawarte w formularzach sporządzonych przez płatnika/płatników lub inne podmioty obowiązane do sporządzenia imiennej informacji o wysokości tych dochodów (przychodów), tj. w PIT-11, PIT-11A, PIT-40A, IFT-1/IFT-1R oraz PIT-R.

Ważne
Uwaga! 

W praktyce mogą wystąpić przypadki, że płatnik – mimo ciążącego na nim obowiązku – nie wystawi stosownej informacji. Powyższe nie zwalnia jednak podatnika z obowiązku rozliczenia w zeznaniu podatkowym – na zasadach określonych w ustawie – należności faktycznie otrzymanych.

 

Wiersz 1: „Stosunek służbowy, stosunek pracy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy”

W kol. b należy wykazać sumę kwot z poz. 29, 34, 36, 41, 43, 48, 110 i 115 informacji PIT-11* pomniejszoną o przychody wykazane przez podatnika w poz. 44 zeznania PIT-37, odpowiednio wykazane przez małżonka w poz. 45, z tym że w poz. 57 (podatnik) oraz w poz. 92 (małżonek) należy wykazać tę część obliczonej sumy, do której ma zastosowanie odliczenie kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy (kwota przychodów, do których płatnik zastosował koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy jest wykazywana przez płatnika w poz. 34, 41 i 48 informacji PIT-11). Przychodami ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku podatkowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze, w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty, niezależnie od tego czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika przez zakład pracy, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych,

W kol. c należy wykazać przysługujące koszty uzyskania przychodów (do wysokości limitów – patrz ramki). W poz. 53 podatnik (odpowiednio w poz. 88 małżonek) wykazuje zryczałtowane koszty kwotowe albo koszty faktycznie poniesione, natomiast w poz. 58 podatnik (odpowiednio w poz. 93 małżonek) koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy, tj. ustalone według 50% normy (kwota zryczałtowanych kosztów kwotowych uwzględniona przez płatnika jest wykazywana w poz. 30, 37 i 44 informacji PIT-11, odpowiednio kosztów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy – w poz. 35, 42 i 49 informacji PIT-11).

Za 2022 r. zryczałtowane koszty kwotowe, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy, wynoszą nie więcej niż:

3 000 zł (250 zł miesięcznie), w przypadku gdy podatnik uzyskiwał przychody z tytułu jednego stosunku pracy i stosunków pokrewnych,
4 500 zł w przypadku gdy podatnik uzyskiwał przychody równocześnie z więcej niż jednego stosunku pracy i stosunków pokrewnych,
3 600 zł (300 zł miesięcznie), w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika w roku podatkowym było położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskiwał dodatku za rozłąkę lub nie otrzymywał zwrotu kosztów dojazdu (z wyjątkiem, gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu),
5 400 zł w przypadku gdy podatnik uzyskiwał przychody równocześnie z więcej niż jednego stosunku pracy i stosunków pokrewnych, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika było położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskiwał dodatku za rozłąkę lub nie otrzymywał zwrotu kosztów dojazdu (z wyjątkiem, gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu).

Jeżeli roczne zryczałtowane koszty kwotowe, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy, są niższe od wydatków na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w zeznaniu koszty te mogą być przyjęte przez pracownika – zamiast wyżej wymienionych – w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi (art. 22 ust. 11 ustawy). Powyższej zasady nie stosuje się w przypadku, gdy pracownik otrzymywał zwrot kosztów dojazdu (z wyjątkiem, gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu).

W przypadku korzystania w odniesieniu do przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych, z ulgi dla młodych, ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 4+ lub ulgi dla pracujących seniorów (poz. 44 – podatnik, odpowiednio poz. 45 – małżonek), roczne zryczałtowane koszty kwotowe oraz faktycznie poniesione, stosuje się w wysokości nieprzekraczającej kwoty przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych, która podlega opodatkowaniu.

Podatnikowi uzyskującemu przychody ze stosunku pracy i korzystającemu w stosunku do tych przychodów z praw autorskich lub z praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, przysługują 50% koszty uzyskania przychodów. Koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone w danym miesiącu przez płatnika – ze środków podatnika – składki na ubezpieczenia społeczne wymienione w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Roczne 50% koszty uzyskania przychodów ze wszystkich tytułów określonych w art. 22 ust. 9 pkt 1-3 ustawy (suma kwot z poz. 58 i 75 – podatnik, odpowiednio suma kwot z poz. 93 i 110 – małżonek), nie mogą przekroczyć kwoty 120 000 zł. 
W przypadku korzystania, w odniesieniu do przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych, z ulgi dla młodych, ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 4+ lub ulgi dla pracujących seniorów (poz. 44 – podatnik, odpowiednio poz. 45 – małżonek), suma: 
-kwot kosztów uzyskania przychodów ze wszystkich tytułów określonych w art. 22 ust. 9 pkt 1-3 ustawy (poz. 58 i 75 - podatnik, odpowiednio poz. 93 i 110 - małżonek), oraz 
- przychodów wykazanych w poz. 44 (podatnik), odpowiednio poz. 45 (małżonek),
nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty 120 000 zł.

Od przychodów objętych zwolnieniem nie oblicza się zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów.

Jeżeli koszty faktycznie poniesione, były wyższe niż wynikające z zastosowania 50% normy procentowej (z limitem rocznym wynoszącym 120 000 zł), wówczas podatnik (odpowiednio małżonek) może przyjąć koszty w wysokości faktycznie poniesionych i udokumentowanych wydatków (art. 22 ust. 10 i 10a ustawy).

50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy, dotyczą wyłącznie przychodów z tytułów wymienionych w art. 22 ust. 9b ustawy:

 • działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
 • działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki;
 • produkcji audialnej i audiowizualnej;
 • działalności publicystycznej;
 • działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej;
 • działalności konserwatorskiej; 
 • prawa zależnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia;
 • działalności badawczo-rozwojowej, naukowej, naukowo-dydaktycznej, badawczej, badawczo-dydaktycznej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej.

 

W kol. d należy obliczyć kwotę dochodu ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych. Kwotę dochodu oblicza się jako różnicę sumy przychodów (kol. b) i kosztów uzyskania przychodów (kol. c),

W kol. e kwotę straty oblicza się, jeżeli koszty uzyskania przychodów (kol. c) przekraczają sumę przychodów (kol. b),

W kol. f należy wykazać sumę zaliczek pobranych przez płatnika/płatników od dochodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych. Zaliczka ta wykazywana jest w poz. 33, 40 i 47 informacji PIT-1110.

 

Wiersz 2: „Emerytury – renty oraz inne krajowe świadczenia, o których mowa w art. 34 ust. 7 ustawy”

W kol. b i kol. d należy wykazać łączną kwotę świadczeń emerytalnych (w tym: emerytur kapitałowych) i rentowych (w tym: renty strukturalne, renty socjalne) wraz ze wzrostami i dodatkami (z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków do rent rodzinnych dla sierot zupełnych), a także świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz rodzicielskie świadczenie uzupełniające, wypłacone przez organ rentowy (poz. 36 PIT-40A11 i PIT-11A11). Kwoty wykazane w kol. b należy wpisać w odpowiednich pozycjach w kol. d (w przypadku ww. świadczeń przychód równa się dochodowi), podatnicy nie wypełniają kol. c i kol. e,

W kol. f należy wykazać sumę zaliczek pobranych przez płatnika/płatników. Zaliczka ta wykazywana jest w PIT-40A11 w poz. 57 oraz w informacji PIT-11A11 w poz. 37.

 

Wiersz 3: „Działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy”

W kol. b w poz. 62 (podatnik), odpowiednio w poz. 97 (małżonek), należy wykazać sumę przychodów z działalności wykonywanej osobiście innej niż przychody z umów zlecenia (kwota tych przychodów jest wykazywana przez płatnika w poz. 54 informacji PIT-11*, odpowiednie przychody z poz. 51, 55, 59 i poz. 71 w części przychodów z działalności wykonywanej osobiście informacji IFT-1 lub IFT-1R (o ile podatnik spełnia warunki określone w art. 29 ust. 4 i ust. 5 ustawy) oraz w informacji PIT-R (o której mowa w ramce poniżej)). W poz. 67 (podatnik), odpowiednio w poz. 102 (małżonek), należy wykazać sumę przychodów z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy, tj. sumę kwot z poz. 58, 62, 66, 111, 116 informacji PIT-11, odpowiednie przychody z poz. 51, 55, 59 i poz. 71 w części przychodów z działalności wykonywanej osobiście przypadających na przychód uzyskany z umowy zlecenia informacji IFT-1 lub IFT-1R (o ile podatnik spełnia warunki określone w art. 29 ust. 4 i ust. 5 ustawy), pomniejszoną o kwotę wykazaną w poz. 46 (podatnik), odpowiednio w poz. 47 (małżonek).

Ważne
*

Niniejsza broszura odwołuje się do pozycji IFT-1/IFT-1R(16), tj. informacji IFT-1/IFT-1R wariant 16.

Informacja dla podatników, którzy otrzymali PIT-R („Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich”) 

Jeżeli podatnik otrzymał informację PIT-R od jednego płatnika, nie przenosi do zeznania kwot wykazanych w tym formularzu.
Jeżeli podatnik otrzymał informację PIT-R od więcej niż jednego płatnika, samodzielnie oblicza kwotę podlegającą wykazaniu i opodatkowaniu w zeznaniu, pamiętając, że diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego do wysokości nieprzekraczającej (łącznie od wszystkich płatników) miesięcznie 3 000 zł. W konsekwencji, każdy podatnik, który otrzymał więcej niż jedną informację PIT-R jest obowiązany zsumować kwoty korzystające ze zwolnienia w danym miesiącu roku podatkowego (np. suma kwot dotycząca stycznia z kol. d części D otrzymanych informacji PIT-R, odpowiednio suma kwot dotycząca lutego z kol. d części D otrzymanych informacji PIT-R, itd.). Jeżeli zsumowana dla danego miesiąca kwota przekracza 3 000 zł, nadwyżkę ponad tę kwotę z poszczególnych miesięcy podatnik jest obowiązany wykazać w wierszu 3 części D zeznania.

 

W kol. c w poz. 63 (podatnik), odpowiednio w poz. 98 (małżonek), należy wykazać koszty uzyskania przychodów z działalności wykonywanej osobiście innej niż przychody z umów zlecenia (kwota kosztów uwzględniona przez płatnika jest wykazywana w poz. 55 informacji PIT-11*), natomiast w poz. 68 (podatnik), odpowiednio w poz. 103 (małżonek), koszty uzyskania przychodów z umów zlecenia (kwota kosztów uwzględniona przez płatnika jest wykazywana w poz. 59, 63 i 67 informacji PIT-11).

Od przychodów:

 • z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, przychodów z tytułu udziału w badaniach i eksperymentach prowadzonych przez podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki jak również przychodów z uprawiania sportu, stypendiów sportowych oraz sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych,
 • z działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi,
 • otrzymywanych za pełnienie obowiązków społecznych lub obywatelskich,
 • osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności (na przykład przychodów biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym) oraz płatników i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychodów z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 9 ustawy,
 • z umów zlecenia i z umów o dzieło, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy

koszty uzyskania przychodów przysługują w wysokości 20% przychodu, pomniejszonego o potrącone przez płatnika ze środków podatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne wymienione w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Ważne
Uwaga!

Jeżeli podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z zastosowania wyżej podanej normy procentowej (20%), koszty uzyskania przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych.

Od przychodów otrzymywanych przez osoby:

 • należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych,
 • wykonujące działalność na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze

roczne koszty uzyskania przychodów (z każdego z wyżej wymienionych tytułów) wynoszą nie więcej niż 3 000 zł (250 zł miesięcznie). Jeżeli podatnik tego samego rodzaju przychody uzyskiwał od więcej niż jednego podmiotu albo od tego samego podmiotu, ale z tytułu kilku stosunków prawnych, roczne koszty uzyskania przychodu nie mogą przekroczyć 4 500 zł.

Ważne
Ważne! 

W przypadku korzystania w odniesieniu do przychodów z umów zlecenia, z ulgi dla młodych, ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 4+ lub ulgi dla pracujących seniorów (poz. 46 – podatnik, odpowiednio poz. 47 – małżonek), koszty uzyskania przychodów z tych umów stosuje się w wysokości nieprzekraczającej kwoty przychodów z umów zlecenia, która podlega opodatkowaniu. Od przychodów objętych zwolnieniem nie oblicza się zryczałtowanych 20% kosztów uzyskania przychodów.

W kol. d należy obliczyć kwotę dochodu jako różnicę sumy przychodów (kol. b) i kosztów uzyskania przychodów (kol. c),

W kol. e kwotę straty oblicza się, jeżeli koszty uzyskania przychodów (kol. c) przekraczają sumę przychodów (kol. b),

W kol. f należy wykazać sumę zaliczek pobranych przez płatnika/płatników (poz. 57, 61, 65 i 69 informacji PIT-11* oraz poz. 53, 57, 61 informacji IFT-1 lub IFT-1R, oraz (o ile podatnik spełnia warunki określone w art. 29 ust. 4 i ust. 5 ustawy), poz. 73 informacji IFT-1 lub IFT-1R, w części przypadającej na dochód uzyskany z działalności wykonywanej osobiście.

 

Wiersz 4: „Prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy”

W kol. b w poz. 69 (podatnik), odpowiednio w poz. 104 (małżonek), należy wykazać sumę przychodów, do których nie mają zastosowania koszty uzyskania przychodów ustalone według normy procentowej (50%), natomiast w poz. 74 (podatnik), odpowiednio w poz. 109 (małżonek), należy wykazać sumę przychodów, do których podatnik (odpowiednio małżonek) stosuje 50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 1-3 ustawy (kwota przychodów, do których płatnik zastosował 50% koszty uzyskania przychodów jest wykazywana w poz. 73 informacji PIT-11* oraz (o ile podatnik spełnia warunki określone w art. 29 ust. 4 i ust. 5 ustawy) poz. 47 i 71 informacji IFT-1 lub IFT-1R w części przychodów z tego źródła). Za przychody z praw majątkowych uważa się w szczególności: przychody z praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw,

W kol. c w poz. 70 (podatnik), odpowiednio w poz. 105 (małżonek), należy wykazać koszty faktycznie poniesione dotyczące przychodów wykazanych w poz. 69 (podatnik) oraz w poz. 104 (małżonek), natomiast w poz. 75 (podatnik), odpowiednio w poz. 110 (małżonek), należy wykazać 50% koszty dotyczące przychodów wykazanych w poz. 74 (podatnik) oraz w poz. 109 (małżonek); kwota 50% kosztów uzyskania przychodów uwzględniona przez płatnika jest wykazywana w poz. 74 informacji PIT-11.

Koszty uzyskania przychodów z tytułu:

 • zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego - wynoszą 50% uzyskanego przychodu (art. 22 ust. 9 pkt 1 ustawy),
 • opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną - wynoszą 50% uzyskanego przychodu (art. 22 ust. 9 pkt 2 ustawy),
 • korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami – wynoszą 50% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód (art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy).

 

Ważne
Uwaga! 

Roczne 50% koszty uzyskania przychodów ze wszystkich tytułów określonych w art. 22 ust. 9 pkt 1-3 ustawy (suma kwot z poz. 58 i 75 – podatnik, odpowiednio suma kwot z poz. 93 i 110 – małżonek), nie mogą przekroczyć kwoty 120 000 zł. 

W przypadku korzystania, w odniesieniu do przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych, z ulgi dla młodych, ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 4+ lub ulgi dla pracujących seniorów (poz. 44 – podatnik, odpowiednio poz. 45 – małżonek), suma:
- kwot kosztów uzyskania przychodów ze wszystkich tytułów określonych w art. 22 ust. 9 pkt 1-3 ustawy (poz. 58 i 75 podatnik, odpowiednio poz. 93 i 110 małżonek), oraz 
- przychodów wykazanych w poz. 44 (podatnik), odpowiednio poz. 45 (małżonek), 
nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty 120 000 zł.

Od przychodów objętych zwolnieniem nie oblicza się zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów.

Jeżeli podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wskazane powyżej (obliczone według normy 50%), koszty uzyskania przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych. W konsekwencji podatnik może zastosować koszty faktycznie poniesione, jeżeli będą wyższe od kwoty 120 000 zł. Do kosztów tych zalicza się również koszty poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, w którym został uzyskany odpowiadający im przychód oraz koszty poniesione w roku złożenia zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia tego zeznania (art. 22 ust. 5 i ust. 5a pkt 2 ustawy).

Warunkiem odliczenia kosztów faktycznie poniesionych jest posiadanie dokumentów wskazujących wysokość poniesionych wydatków; dokumentami tymi są przykładowo rachunki, faktury, jak i inne dowody dokumentujące wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Wszelkie dokumenty związane z rozliczeniem podatkowym należy przechowywać do chwili przedawnienia się zobowiązania podatkowego.

W kol. d należy obliczyć kwotę dochodu jako różnicę sumy przychodów (kol. b) i kosztów uzyskania przychodów (kol. c),

W kol. e kwotę straty oblicza się, jeżeli koszty uzyskania przychodów (kol. c) przekraczają sumę przychodów (kol. b),

W kol. f należy wykazać sumę zaliczek pobranych przez płatnika/płatników (poz. 72 informacji PIT-11* oraz (o ile podatnik spełnia warunki określone w art. 29 ust. 4 i ust. 5 ustawy) poz. 49 i poz. 73 informacji IFT-1 lub IFT-1R w części zaliczek pobranych od przychodów z tego źródła).

 

Wiersz 5: „Inne źródła, niewymienione w wierszach od 1 do 4” wypełniają podatnicy, którzy:

1) za pośrednictwem płatnika/płatników uzyskali przychody m.in. w postaci:

 • należności z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,
 • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, w tym wypłaconych przez zakład pracy a także zasiłków macierzyńskich, o których mowa w uldze dla młodych, uldze na powrót, uldze dla rodzin 4+ lub uldze dla pracujących seniorów w wysokości przekraczającej kwotę objętą tymi ulgami, 
 • należności za pracę przypadających tymczasowo aresztowanym oraz skazanym, 
 • świadczeń  wypłaconych z  Funduszów:  Pracy oraz  Gwarantowanych  Świadczeń Pracowniczych, 
 • stypendium, w tym stypendium, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy, w wysokości przekraczającej kwotę korzystającą ze zwolnienia od podatku,
 • świadczeń integracyjnych i motywacyjnej premii integracyjnej, przyznanych na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym, 
 • należności wynikającej z umowy aktywizacyjnej, 
 • świadczeń pieniężnych wypłacanych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 1244) lub odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.), w wysokości przekraczającej kwotę korzystającą ze zwolnienia od podatku dochodowego w ramach ulgi dla młodych;

2) otrzymali PIT-11* z wypełnioną częścią „Informacja o wysokości przychodów, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy”;

3) są obowiązani wykazać kwoty uprzednio odliczone od dochodu z tytułu wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe lub budownictwo wielorodzinne na wynajem, do których utracili prawo, tj. w przypadku:

 • wycofania ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu mieszkaniowego lub budowlanego, wniesionego od 1 stycznia 1992 r., 
 • całkowitej zmiany przeznaczenia lokalu lub budynku z mieszkalnego na użytkowy, otrzymania zwrotu uprzednio odliczonych wydatków, 
 • wycofania z kasy mieszkaniowej zgromadzonych oszczędności, z wyjątkiem gdy wycofana kwota, po określonym w umowie o kredyt kontraktowy okresie systematycznego oszczędzania, została wydatkowana zgodnie z celami systematycznego oszczędzania na rachunku prowadzonym przez kasę, 
 • przeniesienia uprawnienia do rachunku oszczędnościowo-kredytowego na rzecz osób trzecich, z wyjątkiem dzieci własnych lub przysposobionych, 
 • zaistnienia zdarzeń dotyczących utraty prawa do ulgi z tytułu budownictwa wielorodzinnego na wynajem, o których mowa w art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1104, z późn. zm.);

4) są obowiązani doliczyć do dochodu kwoty poprzednio odliczone od dochodu albo podstawy opodatkowania w związku z otrzymaniem w roku podatkowym zwrotu (w całości lub w części) odliczonych kwot (np. darowizny, składki na ubezpieczenia społeczne);

5) opodatkowują przy zastosowaniu skali podatkowej przychody wymienione w art. 29 ust. 1 ustawy, a nie zostały one zakwalifikowane do źródeł wymienionych w wierszach od 1 do 4.

Doliczenie z tytułu, o którym mowa w pkt 3 i 4, podatnicy dokonują w kol. b i odpowiednio w kol. d, na podstawie zeznań podatkowych złożonych za lata ubiegłe.

 

Informacja dla podatników, którzy w roku podatkowym pobierali stypendium w całości lub w części zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy wolne od podatku są stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3 800 zł. Kwoty ww. stypendium płatnicy wykazują w poz. 106 informacji PIT-11. 

Podatnicy, którzy otrzymali informację PIT-11 z wypełnioną poz. 106, w kol. b części D zeznania sumują kwoty z poz. 106 otrzymanych informacji PIT-11. Od tej sumy odejmują kwotę 3 800 zł. Różnicę wykazują w kol. b części D zeznania. 

Jeżeli tak obliczona różnica jest liczbą ujemną nie podlega ona wykazaniu w zeznaniu.

 

W kol. b w poz. 76 (podatnik), odpowiednio w poz. 111 (małżonek), należy wykazać sumę kwot z poz. 90 informacji PIT-11* oraz poz. 44 informacji PIT-11A, a także stypendium, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy, w wysokości nadwyżki ponad kwotę korzystającą ze zwolnienia od podatku, obliczoną na podstawie otrzymanych informacji PIT-11, oraz kwoty uprzednio odliczone od dochodu albo od podstawy opodatkowania, o których mowa w pkt 3 i 4.

W poz. 81 (podatnik), odpowiednio w poz. 116 (małżonek), należy wykazać przychody z praktyk absolwenckich i staży uczniowskich jako sumę kwot z poz. 75, 78, 112 informacji PIT-11, pomniejszoną o kwotę wykazaną w poz. 48 (podatnik) oraz poz. 49 (małżonek).

W poz. 82 (podatnik), odpowiednio w poz. 117 (małżonek), należy wykazać sumę kwot z poz. 81, 84, 87, 113, 117 informacji PIT-11 oraz poz. 38, 40, 42 informacji PIT-11A, pomniejszoną o kwotę wykazaną w poz. 50 (podatnik) oraz poz. 51 (małżonek),

W kol. c należy wykazać przysługujące koszty uzyskania przychodów. Koszty uwzględnione przez płatnika (od należności wynikającej z umowy aktywizacyjnej) są wykazywane w poz. 91 informacji PIT-1110. Koszty uzyskania przychodów nie przysługują od przychodów z tytułu:

 • należności z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, 
 • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, w tym zasiłków macierzyńskich, należności za pracę przypadających tymczasowo aresztowanym oraz skazanym, 
 • świadczeń wypłaconych z Funduszów: Pracy oraz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, stypendiów, 
 • świadczeń integracyjnych i motywacyjnej premii integracyjnej, przyznanych na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym, 
 • praktyk absolwenckich lub staży uczniowskich,

 

W kol. d należy obliczyć kwotę dochodu jako różnicę sumy przychodów (kol. b) i kosztów uzyskania przychodów (kol. c),

W kol. e kwotę straty oblicza się, jeżeli koszty uzyskania przychodów (kol. c) przekraczają sumę przychodów (kol. b),

W kol. f należy wykazać sumę zaliczek pobranych przez płatnika/płatników (poz. 77, 80, 83, 86, 89 i 94 informacji PIT-11, poz. 39, 41, 43 i 45 informacji PIT-11A).

Wiersz 6: „Razem” – należy wypełnić niezależnie od liczby źródeł przychodów, z których podatnicy uzyskali przychody.

Część E. ODLICZENIA OD DOCHODU

Składki na ubezpieczenia społeczne

Poz. 122 i 123 wypełniają podatnicy dokonujący odliczeń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.

Odliczeniu podlegają składki określone w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1009, z późn. zm.):

 • potrącone w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, z tym że w przypadku podatników osiągających przychody z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, tylko w części obliczonej od przychodu podlegającego opodatkowaniu; kwota składek potrąconych przez płatnika jest wykazywana w poz. 95, 96 i 97 informacji PIT-1110,
 • zapłacone w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Odliczeniu podlegają również składki zapłacone w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne podatnika lub osób z nim współpracujących, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia społecznego obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej. 
Warunkiem odliczenia tych składek jest istnienie podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym podatnik opłacał składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne.

Nie podlegają odliczeniu od dochodu składki na ubezpieczenia społeczne:

 • odliczone od dochodów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c ustawy, 
 • odliczone od przychodów na podstawie przepisów ustawy o ryczałcie,
 • zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, 
 • zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie,
 • których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy (w tym w ramach ulgi dla młodych, ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 4+ lub ulgi dla pracujących seniorów) oraz dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku,
 • których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska,
 • odliczone w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub w Konfederacji Szwajcarskiej od dochodu (przychodu) albo podatku osiągniętego w tym państwie.

Kwotę wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie.

Kwoty składek na ubezpieczenia społeczne wyrażone w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku.

Informacja dla podatników, którzy uzyskali przychody zwolnione od podatku w ramach ulgi dla młodych, ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 4+ lub ulgi dla pracujących seniorów (część C zeznania) 

Jeżeli przychody wykazane w części C zeznania stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, które nie podlegają odliczeniu, podatnik (odpowiednio małżonek), globalną kwotę zapłaconych składek (wykazywaną przez płatnika) pomniejsza o tę ich część, która przypada na przychody wykazane w części C zeznania. 

Jeżeli suma przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych, umowy zlecenia, praktyk absolwenckich, staży uczniowskich oraz zasiłków macierzyńskich, uzyskanych przez podatnika (odpowiednio małżonka) w roku podatkowym, podlega w całości zwolnieniu (nie przekracza limitu 85.528 zł), kwota pomniejszenia odpowiada składkom wykazanym w poz. 96 i 97 informacji PIT-11 (odliczeniu podlegają wyłącznie składki z poz. 95 informacji PIT-11). W innych przypadkach kwotę pomniejszenia ustala się w następujący sposób: 

- dotyczy podatników, którzy uzyskali wyłącznie przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych (z których część podlega opodatkowaniu zaś część korzysta ze zwolnienia w ramach ulgi dla młodych, ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 4+ lub ulgi dla pracujących seniorów). 
Należy zsumować kwoty z poz. 44, 52 i 57 – podatnik, odpowiednio kwoty z poz. 45, 87 i 92 – małżonek, a następnie ustalić udział procentowy przychodów zwolnionych w obliczonej sumie, czyli w przypadku podatnika udział kwoty z poz. 44 w sumie kwot z poz. 44, 52 i 57, a w przypadku małżonka udział kwoty z poz. 45 w sumie kwot z poz. 45, 87 i 92. Tak ustalony udział odpowiada tej części zapłaconych składek, która pomniejsza globalną kwotę zapłaconych składek (wykazywaną przez płatnika w poz. 95, 96 i 97 informacji PIT-11). Kwotę tego pomniejszenia można również ustalić mnożąc wysokość zastosowanego zwolnienia przez 13,71% w sytuacji gdy nie ma różnic w podstawie wymiaru składek i podatku;

- dotyczy podatników, którzy uzyskali wyłącznie przychody z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy (z których część podlega opodatkowaniu zaś część korzysta ze zwolnienia w ramach ulgi dla młodych, ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 4+ lub ulgi dla pracujących seniorów). 
Należy zsumować kwoty z poz. 46 i 67 – podatnik, odpowiednio kwoty z poz. 47 i 102 – małżonek, a następnie ustalić udział procentowy przychodów zwolnionych w obliczonej sumie, czyli w przypadku podatnika udział kwoty z poz. 46 w sumie kwot z poz. 46 i 67, a w przypadku małżonka udział kwoty z poz. 47 w sumie kwot z poz. 47 i 102. Tak ustalony udział odpowiada tej części zapłaconych składek, która pomniejsza globalną kwotę zapłaconych składek (wykazywaną przez płatnika w poz. 95, 96 i 97 informacji PIT-11);

- dotyczy podatników, którzy uzyskali wyłącznie przychody z praktyk absolwenckich lub staży uczniowskich (z których część podlega opodatkowaniu zaś część korzysta ze zwolnienia w ramach ulgi dla młodych).
Należy zsumować kwoty z poz. 48 i 81 – podatnik, odpowiednio kwoty z poz. 49 i 116 – małżonek, a następnie ustalić udział procentowy przychodów zwolnionych w obliczonej sumie, czyli w przypadku podatnika udział kwoty z poz. 48 w sumie kwot z poz. 48 i 81, a w przypadku małżonka udział kwoty z poz. 49 w sumie kwot z poz. 49 i 116. Tak ustalony udział odpowiada tej części zapłaconych składek, która pomniejsza globalną kwotę zapłaconych składek (wykazywaną przez płatnika w poz. 95, 96 i 97 informacji PIT-11);

- dotyczy podatników, którzy uzyskali wyłącznie przychody z zasiłku macierzyńskiego (z których część podlega opodatkowaniu zaś część korzysta ze zwolnienia w ramach ulgi dla młodych, ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 4+ lub ulgi dla pracujących seniorów).
Należy zsumować kwoty z poz. 50 i 82 – podatnik, odpowiednio kwoty z poz. 51 i 117 – małżonek, a następnie ustalić udział procentowy przychodów zwolnionych w obliczonej sumie, czyli w przypadku podatnika udział kwoty z poz. 50 w sumie kwot z poz. 50 i 82, a w przypadku małżonka udział kwoty z poz. 51 w sumie kwot z poz. 51 i 117. Tak ustalony udział odpowiada tej części zapłaconych składek, która pomniejsza globalną kwotę zapłaconych składek (wykazywaną przez płatnika w poz. 95, 96 i 97 informacji PIT-11); 

- dotyczy podatników, którzy uzyskali wyłącznie przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych (1), umów zlecenia (2),praktyk absolwenckich i staży uczniowskich (3)lub zasiłku macierzyńskiego (4), z których część podlega opodatkowaniu zaś część korzysta ze zwolnienia w ramach ulgi dla młodych, ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 4+ lub ulgi dla pracujących seniorów. 
Należy zsumować kwoty z poz. 44, 46, 48, 50, 52, 57, 67, 81 i 82 – podatnik, odpowiednio kwoty z poz. 45, 47, 49, 51, 87, 92, 102, 116 i 117 - małżonek, a następnie ustalić udział procentowy przychodów zwolnionych w obliczonej sumie, czyli w przypadku podatnika udział sumy kwot z poz. 44, 46, 48 i 50 w sumie kwot z poz. 44, 46, 48, 50, 52, 57, 67, 81 i 82, a w przypadku małżonka udział sumy kwot z poz. 45, 47, 49 i 51 w sumie kwot z poz. 45, 47, 49, 51, 87, 92, 102, 116 i 117. Tak ustalony udział odpowiada tej części zapłaconych składek, która pomniejsza globalną kwotę zapłaconych składek (wykazywaną przez płatnika w poz. 95, 96 i 97 informacji PIT-11); 

- dotyczy pozostałych podatników, w tym osób, które wysokości pomniejszenia z tytułu zapłaconych składek od przychodów wykazanych w części C zeznania (niepodlegających odliczeniu) nie mogą ustalić w oparciu o posiadane dokumenty. 
Należy ustalić udział sumy kwot z poz. 44, 46, 48 i 50 w sumie kwot z poz. 44, 46, 48, 50 i 83, a w przypadku małżonka udział sumy kwot z poz. 45, 47, 49 i 51 w sumie kwot z poz. 45, 47, 49, 51 i 118. Tak ustalony udział odpowiada tej części zapłaconych składek, która pomniejsza globalną kwotę zapłaconych składek (wykazywaną przez płatnika w poz. 95, 96 i 97 informacji PIT-11).

 

Ważne

Kwota składek na ubezpieczenia społeczne odliczanych w poz. 122 nie może przekroczyć kwoty dochodu wykazanej w poz. 85. Odpowiednio kwota odliczanych w poz. 123 składek na ubezpieczenia społeczne nie może przekroczyć kwoty dochodu wykazanej w poz. 120.

 

ODLICZENIA OD DOCHODU – WYKAZANE W CZĘŚCI B ZAŁĄCZNIKA PIT/O

Opis załącznika PIT/O znajduje się w oddzielnej broszurze informacyjnej do tego załącznika.

PIT/O za 2022 rok - broszura Ministerstwa Finansów

 

 

ULGA ODSETKOWA – WYKAZANA W CZĘŚCI B.1. ZAŁĄCZNIKA PIT/D

Poz. 126 wypełniają podatnicy korzystający, na zasadzie praw nabytych, z odliczeń od dochodu z tytułu spłaty odsetek od kredytu (pożyczki), udzielonego podatnikowi podlegającemu w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Opis tej ulgi został zamieszczony w broszurze informacyjnej do załącznika PIT/D.

Ważne
Uwaga!

Odliczenie w poz. 126 nie może przekroczyć kwoty dochodu wykazanej w poz. 85 po odliczeniu kwoty z poz. 122 i 124. W przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków, dokonywane w poz. 126 odliczenie nie może przekroczyć sumy kwot z poz. 85 i 120, pomniejszonej o kwoty z poz. 122, 123, 124 i 125.

 

ODLICZENIA OD DOCHODU WYDATKÓW MIESZKANIOWYCH – WYKAZANE W CZĘŚCI B.3. ZAŁĄCZNIKA PIT/D

Poz. 128 wypełniają podatnicy dokonujący odliczeń od dochodu wydatków mieszkaniowych.

Opis załącznika PIT/D znajduje się w broszurze informacyjnej do załącznika PIT/D.

Ważne
Uwaga!

Dokonywane w poz. 128 odliczenie z tytułu wydatków mieszkaniowych nie może przekroczyć kwoty dochodu wykazanej w poz. 127. Jeżeli obliczona w załączniku PIT/D kwota przysługującego odliczenia jest wyższa od kwoty dochodu z poz. 127, nadwyżka przysługujących odliczeń ponad kwotę z poz. 127 podlega odliczeniu w następnych latach.

 

Część F. OBLICZENIE PODATKU

Podstawa obliczenia podatku (poz. 129)

Podstawą obliczenia podatku dla podatników rozliczających swoje dochody:

 • indywidualnie – jest kwota z poz. 127 pomniejszona o kwotę z poz. 128 (po zaokrągleniu do pełnych złotych),
 • łącznie z małżonkiem (dotyczy osób, które w poz. 6 zaznaczyły kwadrat nr 2 albo 3) – jest połowa kwoty obliczonej jako różnica kwot z poz. 127 i 128 (po zaokrągleniu do pełnych złotych),
 • w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci (dotyczy osób, które w poz. 6 zaznaczyły kwadrat nr 4) – jest połowa kwoty obliczonej jako różnica kwot z poz. 127 i 128 (po zaokrągleniu do pełnych złotych).

Podstawę obliczenia podatku zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

OBLICZONY PODATEK – zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy

Należy obliczyć podatek od podstawy z poz. 129, według poniższej skali podatkowej:

Podstawa obliczenia podatku w złotychPodatek wynosi
ponaddo
 120 00012% minus kwota zmniejszająca podatek 3600 zł
120 000 10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

Skala ta została wprowadzona ustawą z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265, z późn. zm.) i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. Ze skali podatkowej wynika zatem, że kwota zmniejszająca podatek ma zastosowanie do dochodów (podstawy obliczenia podatku) każdego podatnika bez względu na ich wysokość.

Tak obliczony podatek podatnicy rozliczający swoje dochody:

 • indywidualnie – wpisują w poz. 130 zeznania,
 • łącznie z małżonkiem (dotyczy osób, które w poz. 6 zaznaczyły kwadrat nr 2 albo 3) – mnożą przez dwa, a następnie wpisują w poz. 130 zeznania,
 • w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci (dotyczy osób, które w poz. 6 zaznaczyły kwadrat nr 4) – mnożą przez dwa, a następnie wpisują w poz. 130 zeznania.

 

Ważne
Uwaga! 

Jeżeli kwota podatku obliczonego w powyższy sposób jest liczbą ujemną, w poz. 130 należy wpisać „0”.

 

DOLICZENIA DO PODATKU

Obowiązek wykazania i doliczenia kwot uprzednio odliczonych od podatku wynika z postanowień art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 1509, z późn. zm.), art. 12 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1956, z późn. zm.), art. 14 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1588, z późn. zm.) oraz art. 45 ust. 3a ustawy.

W konsekwencji poz. 131 i poz. 132 wypełniają podatnicy, którzy m.in.:

1) skorzystali z odliczeń od podatku z tytułu wydatków poniesionych na własne potrzeby mieszkaniowe, a następnie w roku podatkowym:

 • wycofali ze spółdzielni wniesiony wkład mieszkaniowy lub budowlany,
 • w całości zmienili przeznaczenie lokalu lub budynku z mieszkalnego na użytkowy, 
 • otrzymali zwrot odliczonych wydatków po roku, w którym dokonali odliczeń, z wyjątkiem gdy zwrócone kwoty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu, 
 • wycofali oszczędności z kasy mieszkaniowej, z wyjątkiem, gdy wycofaną kwotę po określonym w umowie o kredyt kontraktowy okresie systematycznego oszczędzania wydatkowali zgodnie z celami systematycznego oszczędzania na rachunku prowadzonym przez tę kasę, 
 • przenieśli uprawnienia do rachunku oszczędnościowo-kredytowego na rzecz osób trzecich, z wyjątkiem dzieci własnych lub przysposobionych, 
 • zbyli grunt lub prawo wieczystego użytkowania gruntu,

2) są obowiązani doliczyć do podatku kwoty poprzednio odliczone od podatku w związku z otrzymaniem w roku podatkowym zwrotu (w całości lub w części) odliczonych kwot (np. składek na ubezpieczenie zdrowotne).

 

Część G. ODLICZENIA OD PODATKU

W tej części podatnicy dokonują odliczenia od podatku.

ODLICZENIA – WYKAZANE W CZĘŚCI C ZAŁĄCZNIKA PIT/O

Odliczenie w poz. 133 nie może przekroczyć sumy kwot z poz. 130 i 132. W przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków suma odliczeń wykazanych w poz. 133 i 134 nie może przekroczyć sumy kwot z poz. 130 i 132.

PODATEK PO ODLICZENIACH

W poz. 135, od sumy kwot z poz. 130 i 132, należy odjąć kwotę wykazaną w poz. 133. W przypadku łącznego opodatkowania małżonków, od sumy kwot z poz. 130 i 132, należy odjąć sumę kwot z poz. 133 i 134.

ODLICZENIA MIESZKANIOWE – WYKAZANE W CZĘŚCI C.2. ZAŁĄCZNIKA PIT/D

Dokonywane w roku podatkowym w poz. 136 odliczenie z tytułu wydatków mieszkaniowych nie może przekroczyć kwoty z poz. 135. Jeżeli obliczona w załączniku PIT/D kwota przysługującego odliczenia jest wyższa od kwoty podatku z poz. 135, nadwyżka przysługujących odliczeń ponad kwotę z poz. 135 podlega odliczeniu w następnych latach.

 

Część H.  OBLICZENIE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO

W tej części podatnicy dokonują obliczenia zobowiązania podatkowego.

PODATEK NALEŻNY

W poz. 137 podatnicy wykazują podatek należny. Od kwoty wykazanej w poz. 135, należy odjąć kwotę wykazaną w poz. 136, a następnie zaokrąglić ją do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Zgodnie z art. 45 ust. 4 pkt 1 ustawy przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania podatnicy są obowiązani wpłacić różnicę między podatkiem należnym wynikającym z zeznania a sumą należnych za dany rok zaliczek, w tym zaliczek pobranych przez płatników, tj. kwotę z poz. 138 (PODATEK DO ZAPŁATY).

W poz. 139 podatnicy wykazują różnicę między sumą zaliczek pobranych przez płatników a podatkiem należnym (NADPŁATA). Dodatkowe informacje dotyczące rachunku bankowego do zwrotu nadpłaty zawiera opis części N.

Stosownie do postanowień art. 77b § 1 Ordynacji podatkowej, zwrot nadpłaty następuje:

 1. w przypadku gdy podatnik, jest obowiązany do posiadania rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, wyłącznie na ten rachunek wskazany przez podatnika;
 2. w przypadku gdy podatnik, mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie jest obowiązany do posiadania rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na wskazany rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej podatnika albo przekazem pocztowym, chyba że podatnik zażąda zwrotu nadpłaty w kasie;
 3. w przypadku gdy podatnik mający miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie jest obowiązany do posiadania rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, wyłącznie na rachunek bankowy podatnika.

 

Ważne
Uwaga! 

Warunkiem zwrotu nadpłaty na rachunek jest podanie jego numeru w części N lub zgłoszeniu aktualizacyjnym:
- ZAP-3, jeżeli podatnik posługuje się identyfikatorem podatkowym numer PESEL;
- NIP-7/CEIDG-1, jeżeli podatnik posługuje się identyfikatorem podatkowym NIP.

Podatnik, który zwrócił się o zwrot nadpłaty na rachunek, powinien sprawdzić, czy w zgłoszeniu ZAP-3, NIP-7 (a przed 1 stycznia 2012 r. NIP-3, NIP-1), we wniosku CEIDG-1 (a przed 1 lipca 2011 r. EDG-1), albo we wcześniej złożonym zeznaniu, wskazał numer osobistego rachunku i czy jest on aktualny.

Jeżeli podatnik nie wskazał numeru osobistego rachunku lub wskazany numer jest nieaktualny, może wypełnić część N albo złożyć zgłoszenie aktualizacyjne, podając aktualne dane dotyczące osobistego rachunku. Zgłoszenie to należy złożyć również w sytuacji rezygnacji ze zwrotów na rachunek, w tym z powodu likwidacji rachunku; wystarczy wówczas zaznaczyć w zgłoszeniu aktualizacyjnym pozycję „Rezygnacja”.

Jeżeli numer rachunku wskazany w latach wcześniejszych pozostaje nadal aktualny, nie zachodzi konieczność składania formularza aktualizacyjnego ani wypełniania części N.

 

Nadpłata zwracana przekazem pocztowym jest pomniejszana o koszty jej zwrotu zgodnie z art. 77b § 4 Ordynacji podatkowej. Nadpłata, której wysokość nie przekracza dwukrotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, jeżeli nie wskazano rachunku, na który ma zostać zwrócona, podlega zwrotowi w kasie (art. 77b § 3 Ordynacji podatkowej).

Zgodnie z art. 77 § 1 pkt 5 i 5a Ordynacji podatkowej nadpłata podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania papierowego albo w terminie 45 dni od dnia złożenia zeznania elektronicznego. W przypadku złożenia korekty ww. terminy liczy się od dnia złożenia korekty (art. 77 § 2 pkt 1 i 3 Ordynacji podatkowej).

Ważne
Uwaga! 

W rozliczeniu rocznym za 2022 r. na równi z nadpłatą traktuje się różnicę, którą zwraca podatnikowi naczelnik urzędu skarbowego, w sytuacji gdy podatek należny za 2022 r., wynikający zeznania podatkowego PIT-37 (złożonego przez podatnika uprawnionego do tzw. ulgi dla klasy średniej według zasad obowiązujących na 30 czerwca 2022 r.) jest wyższy od hipotetycznego podatku należnego (HNP), obliczonego według skali podatkowej ze stawkami 17% i 32% oraz po zastosowaniu ulgi dla klasy średniej według zasad z 30 czerwca 2022 r.

HNP oblicza organ podatkowy.

 

Część I. DODATKOWY ZWROT Z TYTUŁU ULGI NA DZIECI

Część I wypełniają podatnicy, którzy występują o dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci na zasadach określonych w art. 27f ust. 8–10 ustawy.

W poz. 140 i 141 podatnicy wykazują sumę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, do wysokości której przysługuje dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci, czyli łączną kwotę:

 1. składek na ubezpieczenie społeczne podlegających odliczeniu od dochodu w zeznaniu PIT-37, a w przypadku małżonka, który składa odrębne zeznanie PIT-36, podlegających odliczeniu również w PIT-36;
 2. składek na ubezpieczenie społeczne, jakie podatnik (odpowiednio małżonek) zapłacił z własnych środków od przychodów objętych ulgą dla młodych, ulgą na powrót, ulgą dla rodzin 4+ lub ulgą dla pracujących seniorów. W kwocie nie uwzględnia się składek na ubezpieczenie społeczne zapłaconych od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej;
 3. składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jakie podatnik (odpowiednio małżonek) zapłacił z własnych środków. W kwocie tej nie uwzględnia się składek odliczonych w zeznaniu PIT-36L, PIT-28 oraz wykazanych jako odliczone w PIT-16A.

Kwotę składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne płatnik wykazuje w informacji PIT-11* w poz. 95, 96, 97 i 122 oraz w poz. 53 PIT-40A lub PIT-11A.

W poz. 142 i 143 podatnicy wykazują różnicę między kwotą przysługującego odliczenia z tytułu ulgi na dzieci, a kwotą ulgi na dzieci już odliczoną od podatku w części G zeznania. Poz. 143 wypełnia się jedynie w przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków.

W poz. 144 należy wykazać przysługującą różnicę, która stanowi sumę kwot z poz. 142 i 143 w wysokości nieprzekraczającej sumy kwot składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wykazanych w poz. 140 i 141. W przypadku obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka, rodziców zastępczych, którzy pozostają w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, składających odrębne zeznania PIT-36 albo PIT-37, suma kwot z poz. „Przysługująca różnica” PIT-37 i PIT-36, każdego z małżonków, nie może przekroczyć sumy kwot z poz. 140 i 141.

W poz. 145 wykazuje się ŁĄCZNY ZWROT, stanowiący sumę kwot z poz. 139 (nadpłata) i poz. 144 (przysługująca różnica).

Część J. DOCHODY (PRZYCHODY) WYKAZYWANE NA PODSTAWIE ART. 45 UST. 3c USTAWY

Poz. 146 wypełniają podatnicy podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (art. 3 ust. 1 ustawy), którzy uzyskali dochody (przychody) z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych, z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych lub z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, od których podatek został pobrany przez płatnika zgodnie z art. 30a ust. 2a ustawy.

 

Część K. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1,5% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)

Stosownie do postanowień art. 45c ustawy, naczelnik urzędu skarbowego – na wniosek podatnika – przekazuje na rzecz OPP kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1,5% podatku należnego wynikającego:

 1. z zeznania podatkowego złożonego przed upływem terminu określonego na jego złożenie, albo
 2. z korekty zeznania, o którym mowa w pkt 1, jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu na złożenie zeznania podatkowego

– po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Warunkiem przekazania 1,5% jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz OPP, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego (za zapłacony podatek uważa się również zaległość podatkową, której wysokość nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez Pocztę Polską S.A. za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej).

Za wniosek uważa się podanie przez podatnika w zeznaniu podatkowym albo w korekcie zeznania numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego wybranej OPP (w poz. 147) oraz kwoty do przekazania na jej rzecz (w poz. 148).

Należy pamiętać, że można wskazać tylko jedną OPP, która jest uprawniona do otrzymania 1,5% podatku należnego, wynikającego z zeznania składanego za 2022 rok. Wykaz OPP dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego: www.niw.gov.pl.

Część L. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

W poz. 149 podatnicy mogą wskazać cel szczegółowy przeznaczenia kwoty 1,5% należnego podatku, przekazywanej na rzecz OPP za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego.

Zaznaczenie kwadratu w poz. 150 jest wyrażeniem zgody na przekazanie OPP, przez naczelnika urzędu skarbowego, danych identyfikujących podatnika (odpowiednio małżonka), tj.: imienia, nazwiska i adresu, oraz informacji o wysokości kwoty przekazanej na rzecz tej OPP. Zaznaczenie tego kwadratu jest nieobowiązkowe i nie ma wpływu na realizację wniosku o przekazanie 1,5% należnego podatku.

W poz. 151 podatnicy mogą podać swój numer telefonu lub adres e-mail (podanie tych informacji nie jest obowiązkowe).

Część M. INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH

PIT/O

PIT/Oskładają osoby korzystające ze zwolnienia w ramach ulgi dla rodzin 4+ lub dokonujące odliczeń od dochodu (np. kwot darowizn, wydatków na cele rehabilitacyjne, wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet, wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, wydatków na zabytki czy składek członkowskich na rzecz związków zawodowych) lub od podatku (np. z tytułu wychowywania dzieci), z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych.

W przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków składa się jeden załącznik PIT/O.

W załączniku tym należy wypełnić zarówno pozycje „podatnik”, jak i pozycje „małżonek”.

Jeżeli małżonkowie opodatkowują swoje dochody indywidualnie, załącznik PIT/O wypełnia i dołącza do swojego zeznania małżonek korzystający z odliczeń. Jeżeli z odliczeń korzysta każdy z małżonków, każdy z nich wypełnia i dołącza do swojego zeznania załącznik PIT/O, podając w nim dane identyfikacyjne obojga małżonków oraz wykazując kwotę przysługującego mu odliczenia w pozycjach „podatnik”.

Załącznik PIT/O został omówiony w oddzielnej broszurze informacyjnej.

PIT/O za 2022 rok - broszura Ministerstwa Finansów

PIT/O za 2022 rok - broszura Ministerstwa Finansów

PIT/D

PIT/D - składają osoby, które w ramach praw nabytych dokonują odliczeń od dochodu lub od podatku z tytułu wydatków mieszkaniowych (w tym z tytułu spłaty odsetek od kredytu lub pożyczki, zaciągniętych na cele mieszkaniowe - tzw. ulga odsetkowa). Małżonkowie, z wyjątkiem małżonków, w stosunku do których sąd orzekł separację - zarówno opodatkowujący swoje dochody łącznie, jak i rozliczający się indywidualnie - składają jeden załącznik PIT/D, podając w nim dane identyfikacyjne obojga małżonków. Podatnicy, którzy po raz pierwszy - stosownie do postanowień art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw w związku z art. 26b ustawy w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r. - dokonują odliczeń w ramach ulgi odsetkowej, wraz z załącznikiem PIT/D składają oświadczenie PIT-2K.

Małżonkowie rozliczający się indywidualnie i dokonujący odliczeń z tytułu wydatków mieszkaniowych załącznik PIT/D dołączają do zeznania jednego z małżonków, podając w zeznaniu drugiego z małżonków: identyfikator podatkowy, nazwisko i imię małżonka oraz urząd skarbowy, do którego został złożony załącznik PIT/D. 

Przykład

Przykładowo, jeżeli podatnik korzysta z odliczeń wydatków mieszkaniowych, a załącznik PIT/D dołącza:
- do składanego zeznania PIT-37, to w poz. 155 wpisuje 1,
- do zeznania PIT-28, to nie wypełnia poz. 155, natomiast zakreśla kwadrat nr 1 w poz. 156 oraz w poz. 157,
- do swojego zeznania małżonek, to podatnik nie wypełnia poz. 155, natomiast w poz. 156 zakreśla kwadrat nr 2 oraz właściwy kwadrat w poz. 157, tj. odpowiadający kodowi zeznania, przy którym został złożony załącznik PIT/D przez małżonka. Dodatkowo podatnik wypełnia poz. 158, podając dane identyfikacyjne małżonka oraz nazwę urzędu skarbowego, do którego został złożony załącznik PIT/D.

Załącznik PIT/D został omówiony w oddzielnej broszurze informacyjnej.

Ponadto część M wypełniają podatnicy, którzy informują o złożonym wraz z zeznaniem:

1) oświadczeniu PIT-2K dotyczącym wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Obowiązek złożenia tego oświadczenia ciąży na osobach, które po raz pierwszy – stosownie do postanowień art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw w związku z art. 26b ustawy w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r. – dokonują odliczeń wydatków poniesionych na spłatę odsetek od:

 • kredytów (pożyczek) mieszkaniowych,
 • kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu (pożyczki) mieszkaniowego,
 • każdego kolejnego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę ww. kredytów (pożyczek).

Oświadczenie to składa się tylko raz, tj. wraz z zeznaniem podatkowym składanym za rok, w którym podatnik po raz pierwszy dokonuje przedmiotowych odliczeń. Małżonkowie rozliczający się indywidualnie oraz małżonkowie opodatkowujący swoje dochody łącznie składają jedno oświadczenie PIT-2K. Formularz PIT-2K należy dołączyć do tego samego zeznania podatkowego, przy którym został złożony załącznik PIT/D,

2) certyfikacie rezydencji, potwierdzającym miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. Obowiązek jego złożenia ciąży na osobach mających miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej, które - stosownie do art. 45 ust. 7a ustawy - wybrały sposób opodatkowania przewidziany dla dochodów małżonków, osób samotnie wychowujących dzieci albo przychody określone w art. 29 ust. 1 ustawy, chcą opodatkować przy zastosowaniu skali podatkowej.

Część N. RACHUNEK OSOBISTY WŁAŚCIWY DO ZWROTU NADPŁATY

Jeżeli w poz. 139 lub w poz. 144 zostały wykazane kwoty do zwrotu (nadpłata lub przysługująca różnica) można wskazać rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (SKOK) inny niż związany z działalnością gospodarczą, na który ma nastąpić ich zwrot.

Uwaga! W przypadku niewypełnienia części N zwrot nastąpi na wcześniej zgłoszony przez podatnika lub jego małżonka rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (SKOK) lub jeżeli nie zgłoszono takiego rachunku – przekazem pocztowym.

Wskazany może być rachunek, którego posiadaczem (współposiadaczem) jest podatnik.

W przypadku zaznaczenia w poz. 6 kwadratu nr 2 można wskazać rachunek, którego posiadaczem (współposiadaczem) nie jest podatnik, a jest nim małżonek.

W poz. 159 należy zaznaczyć osobę zgłaszającą rachunek. Dla tej osoby rachunek wskazany w poz. 163 aktualizuje rachunek poprzednio zgłoszony służący do zwrotu podatku lub nadpłaty. Kwadrat nr 2 (małżonek) można zaznaczyć wyłącznie w przypadku zaznaczenia w poz. 6 kwadratu nr 2. W poz. 160 należy wpisać imię i nazwisko każdego z posiadaczy (współposiadaczy) rachunku, w przypadku, gdy jest nim inna osoba, niż osoba zgłaszająca wskazana w poz. 159. Poz. 161 wypełnia się wyłącznie w przypadku zgłoszenia rachunku zagranicznego poprzez wskazanie kraju siedziby banku (oddziału), w którym prowadzony jest rachunek. W poz. 162 wpisuje się kod waluty, w której prowadzony jest rachunek, a w poz. 163 numer rachunku IBAN zaczynający się od dwuliterowego kodu kraju. Dla rachunków prowadzonych w Polsce kod IBAN składa się z oznaczenia PL i 26 cyfr. Kod SWIFT należy podać wyłącznie w przypadku rachunku zagranicznego.

Część O. KARTA DUŻEJ RODZINY (KDR)

W poz. 164 podatnicy mogą wskazać, że są posiadaczami ważnej KDR. Kwadrat nr 2 (małżonek) można zaznaczyć wyłącznie w przypadku zaznaczenia w poz. 6 kwadratu nr 2.

Część P. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / MAŁŻONKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA LUB MAŁŻONKA

Ta część przeznaczona jest do podpisania zeznania oraz złożenia stosownych oświadczeń.

W przypadku zaznaczenia w poz. 6 kwadratu:

 • nr 1, 3 albo 4, zeznanie podpisuje jedynie podatnik, składając swój podpis w poz. 165,
 • nr 2, zeznanie podpisuje zarówno podatnik (poz. 165), jak i jego małżonek (poz. 166) albo tylko jeden z małżonków, jeżeli współmałżonek upoważnił go do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów.

Zgodnie z art. 80a § 1 Ordynacji podatkowej, zeznanie może być podpisane także przez pełnomocnika podatnika (poz. 167). Pełnomocnictwo do podpisywania zeznania papierowego oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa składa się organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dane zeznanie dotyczy. Natomiast pełnomocnictwo do podpisywania zeznania składanego za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawach ewidencji podatników i płatników, tj. określonemu w art. 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2022 r. poz. 2500). Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa składane na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej podatnik składa do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Jeżeli podatnik składa zeznanie łącznie z małżonkiem, pełnomocnictwo do podpisywania zeznania jest skuteczne, jeżeli zostało udzielone temu samemu pełnomocnikowi przez oboje małżonków. Podpisanie zeznania przez pełnomocnika zwalnia podatnika/małżonka z obowiązku podpisania zeznania.

W przypadku rozliczenia w formularzu PIT-37 dochodów małoletniego dziecka, w poz. 167 podpis składa ustawowy przedstawiciel małoletniego.

TERMINY PRZEKAZANIA INFORMACJI NIEZBĘDNYCH DO WYPEŁNIENIA ZEZNANIA

Informacje o wysokości dochodów uzyskanych w roku podatkowym (PIT-11, PIT-11A, PIT-40A, IFT -1, IFT-1R, PIT-R) są przekazywane podatnikom do końca lutego roku następującego po roku podatkowym (jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej).

Ważne
*

Niniejsza broszura odwołuje się do pozycji z PIT-11(29), tj. informacji PIT-11 wariant 29. Wcześniejsze warianty uwzględnia usługa Twój e-PIT.
Niniejsza broszura odwołuje się do pozycji z PIT-40A/11A(21), tj. informacji PIT-40A/11A wariant 21.
Niniejsza broszura odwołuje się do pozycji IFT-1/IFT-1R(16), tj. informacji IFT-1/IFT-1R wariant 16

Ministerstwo zastrzega, że:

Broszura zawiera informacje podstawowe.

W celu uzyskania szerszych informacji można zwrócić się do Krajowej Informacji Skarbowej wybierając z telefonu stacjonarnego numer 801 055 055 lub z telefonu komórkowego numer 22 330 0330 lub za pośrednictwem strony www.kis.gov.pl.

Natomiast w przypadku wątpliwości dotyczących indywidualnych sytuacji podatnika należy zwrócić się do właściwego urzędu skarbowego.

PIT-37 za 2022 rok - broszura Ministerstwa Finansów

 

 

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Niedziela 2 kwietnia 2023 r. Czy sklepy będą otwarte?

  W niedzielę, 2 kwietnia sklepy będą otwarte. Jest to niedziela handlowa przed Wielkanocą. Następna niedziela handlowa przypada 30 kwietnia 2023 r.

  Likwidacja podatku od czynności cywilnoprawnych przy zakupie pierwszego mieszkania na rynku wtórnym

  Rząd zamierza zlikwidować podatek od czynności cywilno-prawnych przy zakupie pierwszego mieszkania na rynku wtórnym - poinformował 31 marca 2023 r. minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

  Jak można (było) zostać milionerem w 2023 roku? Wystarczyło 2-3 tys. zł inwestować miesięcznie przez 15 lat

  Aby w 2023 roku stać się milionerem wystarczyło przez ostatnich 15 lat inwestować trochę ponad 2-3 tys. zł miesięcznie – sugerują szacunki HRE Investment Trust. I wcale nie trzeba było w tym czasie kupować bitcoinów. Wystarczyły nieruchomości, złoto, obligacje lub szkockie trunki. Najtrudniej w ostatnich latach było budować majątek z pomocą lokat i akcji największych giełdowych spółek. 

  Odwrotne obciążenie VAT - zmiany od 1 kwietnia 2023 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że odwrotne obciążenie VAT będzie stosowane do giełdowych transakcji dotyczących gazu, energii i uprawnień do emisji CO2. Nowe przepisy w tym zakresie mają charakter przepisów epizodycznych i będą obowiązywać od 1 kwietnia 2023 r. do 28 lutego 2025 r.

  Ukraińcy z numerem PESEL ze statusem UKR mogą ubiegać się o zezwolenia na pobyt czasowy

  Od 31 marca 2023 r. obywatele Ukrainy, którzy posiadają numer PESEL ze statusem UKR, mogą ubiegać się o udzielenie zezwoleń na pobyt czasowy w celu podejmowania pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej - poinformował rzecznik prasowy Urzędu do Spraw Cudzoziemców Jakub Dudziak.

  Uchwała NSA - zawieszenie terminów w administracji w trakcie pandemii

  27 marca Naczelny Sąd Administracyjny zajął się bardzo istotną sprawą, która dotyczyła regulacji zagadnienia zawieszenia terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych na gruncie tzw. ustawy covidowej. Należy wskazać, iż powyższy temat pozostawał obiektem sporu między podatnikami a fiskusem i znaczna część spraw z tym związana oczekuje nadal na rozstrzygnięcie przez sądy administracyjne.

  Podwyżka wynagrodzeń pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wstecznie od 1 stycznia 2023 r. Ile zarabia się w KPRM?

  Wstecznie – od 1 stycznia 2023 r. - wzrosły „widełki” (czyli minimalne i maksymalne stawki) wynagrodzeń zasadniczych pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na poszczególnych stanowiskach. Tak wynika z opublikowanego 30 marca 2023 r. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Dz. U. 2023, poz. 609). Rozporządzenie to zostało podpisane przez premiera Morawieckiego i opublikowane w Dzienniku Ustaw tego samego dnia, w którym projekt tego rozporządzenia został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Kredyt z WIBOR-em. Czy można go podważyć, tak jak kredyt frankowy? KNF: zarzuty wobec WIBOR są instrumentalne

  "Przy kredytach opartych o wskaźnik WIBOR wszyscy powinniśmy wyciągnąć wnioski ze sprawy frankowej, że jeśli nie będzie odpowiednio wczesnej i stanowczej reakcji instytucji, które mają stać na straży stabilności sektora finansowego, sytuacja może się wymknąć spod kontroli” – powiedział PAP Biznes Jacek Jastrzębski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. 

  Bezrobocie w Polsce 2023. Ile wynosi? Będzie spadać, czy rosnąć?

  Z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że stopa bezrobocia w Polsce w styczniu 2023 roku wyniosła 5,5%. Oznacza to, że na 1,2 mln osób w wieku produkcyjnym, 64,1 tysiące było bezrobotnych. Każdego miesiąca sytuacja się poprawia.

  Zmiana sposobu wykorzystania leasingowanego samochodu. Czy trzeba korygować odliczony VAT?

  Zmiana przeznaczenia pojazdu samochodowego na wykorzystywany również do celów innych niż działalność gospodarcza wymaga korekty podatku naliczonego odliczonego przy jego nabyciu. Obniżenia kwoty podatku naliczonego dokonuje się wówczas w wartości proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty. Podatnicy mają jednak wątpliwości, czy zasady te znajdują również odpowiednie zastosowanie do pojazdów użytkowanych na podstawie umów leasingu.

  Opłata za wcześniejsze rozwiązanie umowy a VAT

  Uiszczana przez abonenta kwota pieniężna, określana jako roszczenie z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, stanowi w istocie wynagrodzenie za świadczenie usług. Dlatego jej zapłata powinna być rozliczona w VAT. Takie stanowisko zajął w styczniu 2023 r. Szef KAS, zmieniając kilka interpretacji na ten temat uznających to dotychczas świadczenie za odszkodowanie niepodlegające VAT.

  ZUS zwróci nadpłatę składki zdrowotnej. Warunek to wypełnienie wniosku

  Po dokonaniu rocznego rozliczenia składki zdrowotnej przedsiębiorca może dodatkowo złożyć wniosek o zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Uwaga: może być na to tylko kilka dni, w zależności od dnia złożenia rozliczenia rocznego.

  Emerytury 2023 - od 1 kwietnia emerytury obliczane przez ZUS będą niższe

  Jak informuje prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - od 1 kwietnia 2023 roku ZUS będzie korzystał z nowej tablicy średniego dalszego trwania życia opublikowanej przez Główny Urząd Statystyczny. wskutek tego emerytury obliczane po 1 kwietnia 2023 roku będą niższe o ponad 6 proc. Zmiana nie dotyczy osób, które już przeszły na emeryturę.

  2 mld zł z na inwestycje w produkcję amunicji w Polsce. Narodowy Program Amunicyjny

  Zobowiązaliśmy się w najbliższym czasie przeznaczyć do 2 mld zł ze środków publicznych na Narodowy Program Amunicyjny; to zobowiązanie, które zwiększy potencjał do pozyskania arsenału amunicyjnego i jego produkcji w Polsce - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki 29 marca 2023 r..

  Ulga CSR (sponsoringowa) - kryterium niezarobkowej działalności

  Niezarobkowa działalność podmiotu sponsorowanego jest głównym kryterium dla zastosowania ulgi dla wspierających sport, kulturę i edukację (ulga sponsoringowa, ulga CSR). Jak trzeba oceniać charakter działalności podmiotu sponsorowanego?

  Wydatki promocyjne a odliczenie VAT. Jak to jest w gminie?

  Gmina nie ma prawa do odliczenia VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki z tytułu zakupu materiałów reklamowych i informacyjnych oraz prezentów małej wartości, a także wydatki poniesione w związku z organizacją jarmarku i zamieszczeniem życzeń świątecznych w gazecie lokalnej.

  Wynagrodzenia kadry kierowniczej mogą stanowić koszt kwalifikowany w uldze B+R

  Spółki chcące w pełni wykorzystać potencjał ulgi B+R często spotykają się z nieuzasadnionym oporem ze strony organów podatkowych wydających interpretacje indywidualne. Przykładem takiej postawy może być kwestionowanie przez Dyrektora KIS możliwości uwzględnienia w kosztach kwalifikowanych wynagrodzeń kadry kierowniczej nadzorującej prace B+R. Przynajmniej w teorii wątpliwości te powinien rozwiać wyrok NSA z 23 marca 2023 r. (sygn. II FSK 2217/20), w którym potwierdzono pozytywne dla podatników stanowisko.

  Stopy procentowe NBP 2023/2024. Kiedy zaczną spadać?

  Rada Polityki Pieniężnej obniży stopę referencyjną o 50 pb. w listopadzie 2023 r. i będzie to początek cyklu redukcji stóp procentowych w Polsce - prognozują ekonomiści Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Ich zdaniem, w 2024 r. Rada zetnie stopy o kolejne 150 pb., w efekcie czego na koniec przyszłego roku stopa referencyjna wyniesie 4,75 proc.

  Których ulg podatkowych nie uwzględnia automatycznie Twój e-PIT? Rozliczenie PIT za 2022 rok w 2023 roku.

  Sezon PIT-owy 2023 mija półmetek. Zostało już niewiele ponad miesiąc do 2 maja, który to dzień jest ostatecznym terminem złożenia PIT-a za 2022 rok. Ministerstwo Finansów radzi, by sprawdzić swoje dane i rozliczenie dostępne w usłudze Twój e-PIT. Warto też wiedzieć, których ulg podatkowych Twój e-PIT automatycznie nie uzupełnia oraz na jakie pułapki uważać, żeby nie stracić zmianach podatkowych, które zaszły w zeszłym roku.

  e-Doręczenia - od kiedy? Usługi zaufania najpóźniej od 1 stycznia 2024 r.

  W lutym 2023 roku rząd podjął decyzję o przesunięciu terminu wejścia w życie przepisów zobowiązujących firmy do wdrożenia usługi e-Doręczeń. Zresztą nie pierwszy raz. Według aktualnych informacji elektroniczna komunikacja z urzędami ruszy nie później niż z początkiem stycznia 2024 r. Ponadto komunikat wskazujący konkretną datę implementacji odpowiednich systemów zostanie opublikowany w dzienniku ustaw z przynajmniej 90-dniowym wyprzedzeniem, a organizacje figurujące w KRS będą zmuszone dostosować się do zmian legislacyjnych w ciągu 30 dni. 

  Dwie duże nowelizacje kodeksu pracy w 2023 roku. Kiedy wejdą w życie liczne zmiany w prawie pracy? Najważniejsze nowości dla pracowników i pracodawców (lista)

  Na wejście w życie oczekują dwie duże nowelizacje kodeksu pracy – jedna dotyczy pracy zdalnej i badania trzeźwości pracowników a druga wdraża do kodeksu pracy dwie unijne dyrektywy (m.in. zmiany w umowie na okres próbny, umowach na czas określony, nowy urlop opiekuńczy, dłuższe przerwy w pracy, zmiany dot. zasiłku macierzyńskiego i wiele innych). Od kiedy zaczną obowiązywać nowe przepisy kodeksu pracy? Które z tych zmian są najważniejsze dla pracowników i pracodawców?

  Będzie ustawa dla frankowiczów? Ministerstwo Finansów pracuje nad "prawnym uregulowaniem kwestii kredytów w CHF"

  Ministerstwo Finansów pracuje nad prawnym uregulowaniem kwestii walutowych kredytów hipotecznych w CHF - powiedziała 27 marca 2023 r. minister finansów Magdalena Rzeczkowska, cytowana przez agencję Bloomberg. Ostateczny kształt rozwiązania będzie zależeć od wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w przedmiotowej sprawie.

  Efektywne stawki PIT, CIT, VAT w Polsce w 2023 roku. Ile wynoszą?

  Po zmianach podatkowych w 2022 roku efektywna stawka PIT wynosi w Polsce 8,47 proc. – powiedział 28 marca 2023 r. na konferencji prasowej wiceminister finansów Artur Soboń.

  Pismo urzędowe z Niemiec. Co trzeba zrobić?

  Dostałeś pismo urzędowe z Niemiec na polski adres? Nie wyrzucaj go do kosza! Poważnie potraktuj takie pismo, tak jakby pochodziło z polskiego urzędu. Co trzeba zrobić w takim przypadku?

  Wiceminister rolnictwa: dopłaty do sprzedaży zbóż wyniosą 150-250 zł za tonę

  Jak poinformował 28 marca 2023 r. wiceminister rolnictwa Krzysztof Ciecióra, dopłaty do sprzedaży zbóż będą wynosić od 150 zł do 250 zł za tonę zboża - zależnie od regionu. Z uwagi na aktualną sytuację na rynku zbóż w Polsce (nadmiar zbóż z Ukrainy i spory spadek cen) na dopłaty dla rolników sprzedających zboże zostanie przeznaczonych w sumie 600 mln złotych.