REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Ulga na dziecko 2023/2024 - limit dochodów rodziców lub opiekunów prawnych

Ulga na dziecko 2023/2024 - limit dochodów rodziców lub opiekunów prawnych
Ulga na dziecko 2023/2024 - limit dochodów rodziców lub opiekunów prawnych
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Rodzice odliczający ulgę na dziecko muszą wiedzieć, że możliwość skorzystania z tej ulgi ogranicza limit ich dochodów nie tylko w przypadku, gdy mają jedno dziecko. Także gdy jedno z ich dzieci jest małoletnie a drugie np. ukończyło 25. rok życia. Dotyczy to też sytuacji gdy dziecko po ukończeniu 18 roku życia (a przed ukończeniem 25. rok życia) przestało uczyć się lub studiować. Opisane w artykule zasady dotyczą zarówno roku 2023 jak i 2024 r.
rozwiń >

Ulga na dziecko (określana także jako ulga prorodzinna) jest najpopularniejszym odliczeniem podatkowym w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Niektórzy rodzice mogą skorzystać z tej ulgi tylko wtedy, jeżeli nie osiągają zbyt dużych dochodów. Co na ten temat mówią przepisy?

Autopromocja

Ulga na dziecko (ulga prorodzinna) – przepisy – dzieci małoletnie i pełnoletnie

Zgodnie z art. 27f ust. 1 ustawy o PIT od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27 ustawy o PIT podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:
1) wykonywał władzę rodzicielską;
2) pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;
3) sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Przy czym od razu trzeba zaznaczyć, że cytowane tu przepisy art. 27f ust. 1-5 ustawy o PIT stosuje się odpowiednio do podatników utrzymujących pełnoletnie dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4c pkt 2 i 3m ustawy o PIT, z uwzględnieniem art. 6 ust. 4e i 8 ustawy o PIT, w związku z wykonywaniem przez tych podatników ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej (art. 27f ust. 6 ustawy o PIT). Chodzi tu o dzieci:

2) pełnoletnie, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
3) pełnoletnie do ukończenia 25. roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innym państwie.

Dodatkowym warunkiem korzystania z ulgi na dziecko ww. osób jest to, aby dochody pełnoletniego uczącego się dziecka (do ukończenia 25. roku życia) nie przekroczyły limitu określonego w art. 6 ust. 4e ustawy o PIT – czyli dwunastokrotności renty socjalnej obowiązującej w grudniu rozliczanego roku podatkowego.

 

Wysokość odliczenia i limit dochodów rodziców (opiekunów prawnych)

Na podstawie art. 27f ust. 2 ustawy o PIT, odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1, w stosunku do:

1) jednego małoletniego dziecka – kwota 92,67 zł, jeżeli dochody podatnika:
a) pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112 000 zł,
b) niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56 000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko wymienionego w art. 6 ust. 4c i 4g ustawy o PIT, do którego ma zastosowanie kwota dochodu określona w lit. a;

2) dwojga małoletnich dzieci – kwota 92,67 zł na każde dziecko;
3) trojga i więcej małoletnich dzieci – kwota:
a) 92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko,
b) 166,67 zł na trzecie dziecko,
c) 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

Przy czym za dochody, o których mowa w ust. 2 pkt 1, uważa się dochody uzyskane łącznie w danym roku podatkowym, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w:
- art. 27 ustawy o PIT (tzw. zasady ogólne – czyli skala podatkowa PIT), 
- art. 30b ustawy o PIT (dochody kapitałowe np. ze zbycia papierów wartościowych - akcji, obligacji i innych instrumentów finansowych - a także z kryptowalut) i 
- art. 30c ustawy o PIT (podatek liniowy 19%), 
pomniejszone o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a oraz art. 30c ust. 2 pkt 2 ustawy o PIT. (art. 27f ust. 2a ustawy o PIT).

Zasady odliczenia ulgi na dziecko

Odliczenie z tytułu ulgi na dziecko przysługuje rodzicowi lub opiekunowi prawnemu, który co najmniej przez jeden dzień roku podatkowego wykonywał władzę, pełnił funkcję rodziny zastępczej lub sprawował opiekę w stosunku do więcej niż jednego dziecka uprawniającego do ulgi (art. 27f ust. 2b ustawy o PIT).

Natomiast odliczenie z tytułu ulgi na dane dziecko nie przysługuje, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym to dziecko:
1) na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych;
2) wstąpiło w związek małżeński.
(art. 27f ust. 2c ustawy o PIT).

I jeszcze warto wiedzieć w kontekście przepisów dot. ulgi na dziecko, że za podatnika pozostającego w związku małżeńskim nie uważa się:
1) osoby, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów;
2) osoby pozostającej w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. (art. 27f ust. 2d ustawy o PIT)

Jeżeli w tym samym miesiącu kalendarzowym w stosunku do dziecka wykonywana jest władza rodzicielska, pełniona funkcja opiekuna prawnego lub rodziny zastępczej -  każdemu z podatników przysługuje odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 kwoty obliczonej zgodnie z ww. 27f ust. 2 ustawy o PIT za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem

Ale ulga na dziecko dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę ulgi podatnicy mogą odliczyć od podatku w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. W przypadku braku porozumienia między podatnikami, którzy zgodnie z rozstrzygnięciem sądu wspólnie wykonują władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem po rozwodzie lub w trakcie separacji (piecza naprzemienna), lub gdy miejsce zamieszkania dziecka jest takie samo jak miejsce zamieszkania obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim – kwotę tę podatnicy odliczają w częściach równych. W pozostałych przypadkach odliczenie w wysokości 100% stosuje podatnik, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. (art. 27f ust. 3-4 ustawy o PIT)

Odliczenia ulgi na dziecko dokonuje się w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-37 lub PIT-36 – wraz z załącznikiem PIT/O) podając liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów – imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci. 

Ale na żądanie organów podatkowych, podatnik ma obowiązek przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:
1) odpis aktu urodzenia dziecka;
2) zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
3) odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą;
4) zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły. (art. 27f ust. 5 ustawy o PIT)

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Uwaga na limit dochodów – małżonkowie, konkubenci, samotni rodzice

Zatem w świetle wyżej cytowanych przepisów odliczenie w ramach ulgi na dziecko przysługuje, jeżeli podatnik wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego lub sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej wyłącznie w stosunku do jednego uprawniającego do ulgi dziecka (czyli albo małoletniego albo pełnoletniego do ukończenia 25 roku życia uczącego się) i jednocześnie dochody podatnika nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty:
- 112 000 zł - gdy pozostawał przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (dodaje się dochody podatnika i jego małżonka),
- 112 000 zł – gdy podatnik jest osobą samotnie wychowującą dziecko,
- 56 000 zł – gdy podatnik nie pozostawał w związku małżeńskim, w tym również przez część roku.

W sytuacji, gdy podatnik wykonywał władzę rodzicielską w stosunku do dwójki lub więcej dzieci uprawniających do ulgi – ulga na dziecko przysługuje bez względu na wysokość uzyskanych dochodów przez podatnika.

Ministerstwo Finansów na portalu podatki.gov.pl udzieliło wyjaśnień odnośnie kilku kazusów dotyczących ulgi na dziecko w przypadkach, gdy tylko jedno dziecko uprawniało rodziców do skorzystania z tej ulgi. 

Jedno dziecko, odrębne zeznania podatkowe rodziców – wspólny limit dochodów rodziców

Pytanie podatnika:
Dochody moje i męża nie przekraczają łącznie 112 000 zł. Wychowujemy jedno dziecko i nie chcemy rozliczać się wspólnie. Złożymy do urzędu skarbowego odrębne zeznania. Czy do ulgi prorodzinnej przysługuje nam wspólny limit 112 000 zł? Czy też każdy z nas ma limit 56 000 zł, ponieważ nie rozliczamy się wspólnie?
Odpowiedź Ministerstwa Finansów: Przysługuje Wam limit 112 000 zł. Nie ma znaczenia w jaki sposób się rozliczycie - indywidualnie czy wspólnie.

Dwoje dzieci – jedno urodzone w 2022 roku – nie ma znaczenia limit dochodów

Pytanie podatnika: Mam dwoje dzieci – starsze 4-letnie i młodsze, które urodziło się w kwietniu 2022 roku. Dochody moje i żony przekroczyły 112 tys. zł. Czy mogę rozliczyć ulgę na starsze dziecko za cały rok podatkowy?
Odpowiedź Ministerstwa Finansów: Tak. W 2022 roku przysługuje Ci ulga na dwoje dzieci. Na starsze za cały rok, a na młodsze za miesiące począwszy od miesiąca urodzenia, czyli od kwietnia. Łączna wysokość Waszych dochodów nie ma wpływu na możliwość korzystania z ulgi.

Dwoje dzieci – pełnoletnie nie uczące się i małoletnie – trzeba liczyć limit dochodów rodziców

Pytanie podatnika: Nasze pełnoletnie dziecko po zdaniu matury nie poszło na studia. Nie miało żadnych dochodów. W listopadzie urodziło się nam kolejne dziecko. Za ile miesięcy przysługuje nam ulga prorodzinna?
Odpowiedź Ministerstwa Finansów: Ulga prorodzinna przysługuje Wam:
- na pełnoletnie dziecko - za 8 miesięcy (także za miesiące wakacyjne - rok szkolny trwa do 31 sierpnia),
- na młodsze dziecko za 2 miesiące (od listopada).
Uwaga. Ustalamy limit dochodów rodziców umożliwiający skorzystanie z ulgi, bowiem w żadnym miesiącu roku ulga nie przysługiwała jednocześnie na dwoje dzieci.

 

Ważne
Uwaga!

Zatem jeżeli w całym rozliczanym roku podatkowym nie było takiego miesiąca, w którym przynajmniej dwoje dzieci nie uprawniało rodziców (opiekunów prawnych) do ulgi na dziecko, to aby skorzystać z ulgi rodzice lub opiekunowie muszą spełnić warunek nieprzekroczenia limitu dochodów.

Potwierdza to także Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydawanych przez siebie indywidualnych interpretacjach podatkowych. Przykładowo w interpretacji z 19 sierpnia 2022 r. (sygn. 0114-KDIP3-2.4011.603.2022.3.MN) Dyrektor KIS stwierdził:
„(…) ograniczenie omawianej ulgi polegające na wprowadzeniu limitu dochodów, stosownie do art. 27f ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obejmuje rodziców posiadających jedno dziecko. Przy czym wskazać należy, że przy określaniu na potrzeby ulgi prorodzinnej liczby dzieci (niezależnie od liczby posiadanych dzieci) należy brać pod uwagę – ze wszystkimi tego konsekwencjami wynikającymi z ww. przepisów ustawy – tylko te dzieci, które spełniają wyżej określone kryteria uprawniające do zastosowania przedmiotowej ulgi, tj. dzieci małoletnie, w stosunku do których rodzic wykonuje władzę rodzicielską oraz wymienione w art. 6 ust. 4 pkt 2-3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które rodzic utrzymuje w związku z wykonywaniem obowiązku alimentacyjnego.”

Tak samo Dyrektor KIS argumentował w interpretacjach:
- z 21 maja 2021 r. (sygn. 0114-KDIP3-2.4011.159.2021.3.MS), 
- z 18 marca 2020 r. (sygn. 0114-KDIP3-2.4011.8.2020.2.JK3).

Ważne
Uwaga!

Stąd warto zapamiętać, że w kontekście ulgi na dziecko i limitu dochodów rodziców (opiekunów prawnych) nie jest ważna liczba wszystkich naszych dzieci, a tylko tych dzieci, które spełniają ww. ustawowe kryteria.

Jednak wystarczy, że w danym roku podatkowym przynajmniej w jednym miesiącu, przynajmniej dwoje dzieci spełniało te kryteria, by rodzice nie musieli spełniać warunku nieprzekroczenia limitu swojego dochodu.

 

Potwierdził to Dyrektor KIS w interpretacji wydanej 9 grudnia 2022 r. (sygn. 0112-KDIL2-1.4011.720.2022.1.AK). W interpretacji tej organ rozpatrywał sytuację podatniczki, która wraz z mężem wychowywała w 2021 roku dwoje uczących się dzieci: - starsze 17 czerwca 2021 r. ukończyło 18 lat, a na wakacjach pracowało i osiągnęło dochód powyżej 3089 zł (w 2021 roku taki był limit dochodów dziecka dla potrzeb ulgi prorodzinnej). Natomiast drugie dziecko w 2021 r. ukończyło 13 lat. Dochody małżonków (rodziców) w 2021 r. przekroczyły kwotę 112 000 zł.
Dyrektor KIS stwierdził:
„(…) fakt osiągnięcia przez Pani pełnoletnie dziecko kwoty przekraczającej limit 3089 zł – określony w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych – skutkuje utratą przez Panią w trakcie roku podatkowego w odniesieniu do starszego dziecka od miesiąca lipca 2021 r. prawa do odliczenia przedmiotowej ulgi.
W konsekwencji przysługuje Pani prawo do odliczenia ulgi prorodzinnej w związku ze sprawowaniem przez Panią władzy rodzicielskiej w odniesieniu do starszego dziecka za okres od stycznia do czerwca 2021 r. Natomiast za miesiące od lipca do grudnia 2021 r. w związku z przekroczeniem przez pełnoletnie dziecko kwoty dochodu 3089 zł ulga na to dziecko Pani nie przysługuje.
W związku z powyższym skoro przez cześć roku 2021 sprawowała Pani władzę rodzicielską jednocześnie wobec dwojga swoich małoletnich dzieci ma Pani prawo do odliczenia w ramach ulgi prorodzinnej kwot przysługujących Pani na starsze dziecko za miesiące od stycznia do czerwca 2021 r., natomiast w odniesieniu do młodszego dziecka ulga ta przysługuje Pani za cały 2021 r.

Paweł Huczko

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

Komentarze(7)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Ta bogata
  2023-02-24 19:14:32
  112000 na rodzica samotnie wychowującego 1 dziecko i taki sam limit dla małżeństwa... Śmiech na sali. 112000 na 3osobowa rodzinę to faktycznie jest tak ogromne bogactwo że nawet raz w roku nie można odliczyć tysiąca zł ..
  0
 • Mama na całym etacie
  2023-02-21 21:45:54
  Takie pytanko małe czy jeżeli rodzice zarabiają tak mało że nie są odprowadzane zaliczki na podatek bo zarabiają najniższą krajową czy będą mogli odliczyć ulgę prorodzinną
  7
  pokażodpowiedzi (3)
 • Anna
  2024-02-15 18:19:04
  Małżeństwo - dochód 112000 przekroczony na jedno dziecko ale w czerwcu rodzi się drugie, czy w takiej sytuacji przysługuje ulga na dwoje od czerwca? Na gov pokazuje tylko ulgę na to drugie od czerwca a pierwsze ma 0 zł, czy trzeba to zmienić ręcznie?
  0
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Od 20 maja 2024 r. katalog wyrobów tytoniowych objętych systemem Track&Trace zostanie rozszerzony m.in. o tytoń do żucia, tytoń do nosa

Od 20 maja 2024 r. katalog wyrobów tytoniowych objętych systemem Track&Trace zostanie rozszerzony m.in. o pozostałe wyroby tytoniowe niebędące wyrobami akcyzowymi np. tytoń do żucia, tytoń do nosa.

Dotacje na cyfryzację firm 2024. Innowacje cyfrowe w MŚP na Śląsku oraz Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP

Jakie dofinansowanie można obecnie uzyskać na cyfryzację firmy będąc małym lub średnim przedsiębiorcą?

Ceny transferowe 2024 - kontrole. Wezwanie do przedłożenia dokumentacji lokalnej, a zwolnienie dla podmiotów krajowych

W związku z rosnącym zainteresowaniem organów podatkowych cenami transferowymi można zaobserwować zwiększoną liczbę kontroli w tym zakresie. Choć prowadzenie kontroli na podstawie i w granicach przepisów prawa stanowi obowiązek organów podatkowych, kontrolującym zdarzają się w tym zakresie nadużycia.

Fundusze z FENG zasilą polski rynek venture capital. Przygotowanie pod inwestycje zwiększy szansę na uzyskanie finansowania

Z końcem lutego 2024 r. zakończony został pierwszy nabór do pięciu programów PFR Ventures, w ramach których do polskich funduszy venture capital ma popłynąć 2 mld zł z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W kwietniu br startuje drugi nabór, a do końca 2024 roku PFR Ventures planuje przeprowadzić łącznie pięć rund selekcyjnych. W wyniku realizacji programów PFR Ventures przez polski rynek VC ma przepłynąć w ciągu kilku najbliższych lat ok. 3,1 mld złotych.

Jeśli nie WIRON to jaki wskaźnik zastąpi WIBOR i od kiedy? Niepewność na rynku bankowym. Gubią się też klienci banków. Czy kredyty o stałym oprocentowaniu będą bardziej powszechne?

Od kilku miesięcy temat wskaźników referencyjnych stał się bardzo gorący. Banki wydają się być już zniesmaczone całą tą reformą wskaźnikową, której końca nie widać. Także konsumenci już się w tym gubią, bo nie wiedzą, czy wskaźnik, który mają wpisany do umowy, od którego zależy ich oprocentowanie, będzie istniał, a jeśli nie, to na jaki inny się zmieni.

Minister finansów ma nadzieję, że handlowe niedziele zostaną uregulowane w tym roku. Będą wyższe wpływy z VAT

Trwa dyskusja nad przywróceniem handlu w niedziele. W Sejmie znajduje się projekt ustawy, który przewiduje wprowadzenie dwóch handlowych niedziel w miesiącu. Jakie byłyby skutki wprowadzenia dwóch handlowych niedziel w miesiącu w zakresie podatku VAT?

Zmiany w handlu internetowym 2024. Minister Finansów: urzędy skarbowe dowiedzą się gdy zrobisz 30 (i więcej) transakcji w roku

Minister finansów, Andrzej Domański zapewnił 12 kwietnia 2024 r., że nowe przepisy nie sprawią, że urzędy skarbowe będą inwigilować osoby sprzedające w internecie. Wyjaśnił, że monitorowanie transakcji będzie się zaczynać od 30 transakcji w ciągu roku i wtedy zostaną one zaraportowane.

Obowiązek informowania ZUS o umowie o dzieło. Więcej formularzy RUD, ale mniej zawieranych umów. Dlaczego?

ZUS informuje, że w 2023 r. złożono do ZUS-u więcej formularzy RUD niż rok wcześniej, ale odnotowano nieznaczny spadek zawieranych umów o dzieło zarówno w stosunku do 2022 r. jak i 2021 r.

Domański: chcemy podnieść limit przychodów zwalniających z VAT do 240 tys. zł od stycznia 2025 r.

Szykuje się podwyższenie limitu przychodów uprawniających do zwolnienia z rozliczania VAT do 240 tys. zł z obecnych 200 tys. zł. Zmiana miałaby wejść w życie od 1 stycznia 2025 r.

Domański: przywrócenie stawki VAT do poziomu 5 proc. miało niewielki wpływ na inflację; inflacja na koniec tego roku wyniesie 4-5 proc.

Śledzimy co dzieje się na rynku handlu żywnością. Widzimy, że to przywrócenie stawki VAT do poziomu 5 proc. miało niewielki wpływ na inflację - powiedział minister finansów Andrzej Domański. Według niego inflacja na koniec 2024 roku wyniesie 4-5 proc.

REKLAMA