reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Ulgi i odliczenia > Odliczanie darowizn w rocznym zeznaniu podatkowym PIT [PODCAST]

Odliczanie darowizn w rocznym zeznaniu podatkowym PIT [PODCAST]

Prawo podatkowe sprzyja podatnikom, którzy przekazują darowizny na szczytne cele. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym także przedsiębiorcy) opodatkowani według skali podatkowej, mogą w rocznym zeznaniu podatkowym (konkretnie w PIT-37 i PIT-36) odliczyć od dochodu (przed opodatkowaniem) udzielone przez siebie darowizny na cele pożytku publicznego, kultu religijnego lub z tytułu honorowego krwiodawstwa. Prawo do odliczania darowizn na te cele mają także przedsiębiorcy płacący zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych (tzw. ryczałt ewidencjonowany) – rozliczający się na formularzu PIT-28. W przypadku ryczałtowców darowizny odlicza się oczywiście od przychodu. Zapraszamy do odsłuchania podcastu.

Ci sami podatnicy (a dodatkowo także przedsiębiorcy opodatkowani 19% stawką podatku PIT – czyli tzw. podatkiem liniowym) mogą odliczyć w zeznaniu PIT-36L darowizny przekazane na kształcenie zawodowe publicznym szkołom prowadzącym tego typu kształcenie.
Wyżej wskazane odliczenia mają jednak jeden wspólny limit dla wszystkich tych rodzajów darowizn łącznie. Otóż nie można odliczyć z tych tytułów więcej, niż 6% swojego rocznego dochodu wykazywanego w zeznaniu podatkowym. Oczywiście w przypadku podatników płacących ryczałt ewidencjonowany limitem jest 6% przychodu.

Swoistą „wisienką” na tym „torcie odliczeń” jest możliwość odliczania od dochodu darowizn przekazanych na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych. Chodzi tu nie tylko o darowizny na taką działalność osób prawnych Kościoła Katolickiego (np. Caritasu) na ale także dziesięciu innych Kościołów działających w Polsce, odnośnie których obowiązują ustawy „o stosunku państwa do kościoła”. Co ważne, to odliczenie nie ma żadnego limitu! Odliczenie to jest dostępne dla podatników PIT opodatkowanych wg skali podatkowej i płacących ryczałt ewidencjonowany.

️ Słuchaj podcastów DGPtalk: Obiektywnie o Biznesie:
Spotify http://prawna.pl/spotify
iTunes Podcast http://prawna.pl/itunes
Google Podcast http://prawna.pl/google
Strona DGPtalk https://podcast.gazetaprawna.pl

Polecamy: PIT 2020. Komentarz

Art. 26. ust 1 pkt 9) ustawy o PIT:
Podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29–30cb i art. 30da–30f, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 23o, art. 23u, art. 24 ust. 1, 2, 3b–3e, 4–4e, 6 i 21 lub art. 24b ust. 1 i 2, po odliczeniu kwot darowizn przekazanych na cele:

a) określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele, z zastrzeżeniem ust. 6e,
b) kultu religijnego,
c) krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy i litrów oddanej krwi lub jej składników,
d) kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe, o których mowa w art. 4 pkt 28a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz publicznym placówkom i centrom, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy
– w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu
.

Ile można odliczyć

Tak jak już wspomniałem darowizny na cele pożytku publicznego, kultu religijnego, kształcenia zawodowego i z tytułu honorowego krwiodawstwa – mogą być odliczone do kwoty stanowiącej 6% dochodu uzyskanego przez podatnika w rozliczanym roku podatkowym.

Darowiznami uprawniającymi do odliczenia są zarówno darowizny pieniężne, jak i rzeczowe. W tym drugim przypadku, gdy przedmiotem darowizny są towary opodatkowane VAT, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem VAT. Jednak zdaniem Ministerstwa Finansów podatnik podatku VAT powinien pomniejszyć wartość brutto darowanych towarów o tę część podatku VAT naliczonego, którą ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami VAT z tytułu dokonania tej darowizny. Wartość darowizny nie może być wyższa niż wartość rynkowa darowanych towarów.

W przypadku darowizn krwi lub jej składników (np. osocza, czy płytek krwi) realizowanych przez honorowych krwiodawców – przysługuje odliczenie w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew lub jej składniki, określonego przepisami ustawy z 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi. Ten ekwiwalent wynosi aktualnie 130 zł za litr krwi lub jej składnika.

Natomiast w przypadku darowizn przekazanych przez podatnika PIT na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych można odliczyć od dochodu każdą darowaną kwotę. Przy tym odliczeniu przepisy nie przewidują żadnego limitu. Można więc teoretycznie odliczyć darowiznę stanowiącą 100% dochodu i tym samym „wyzerować” dochód podlegający opodatkowaniu.

Odnośnie wszystkich ww. darowizn obowiązuje zasada, że faktycznie przekazane darowizny podlegają odliczeniu jeżeli wcześniej:
- nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
- nie zostały odliczone od dochodu (przychodu) albo
- nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Dowody potwierdzające darowiznę

Podatnik, na potrzeby rozliczenia a także na wypadek kontroli podatkowej powinien posiadać określone przepisami dowody potwierdzające fakt przekazania przez niego darowizny na określone cele, w konkretnej kwocie.

W przypadku darowizny pieniężnej (na cele pożytku publicznego, kultu religijnego, czy  kształcenia zawodowego) jest to dowód wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy.

Ministerstwo Finansów wskazuje, że w przypadku przekazania darowizny poprzez system PayU, gdy w tytule przelewu widnieje jedynie kod alfanumeryczny – jeżeli oprócz dokumentu z systemu PayU potwierdzającego dokonanie wpłaty darowizny podatnik posiada także od obdarowanego potwierdzenie jej otrzymania, z którego będzie wynikać, że darowizna wpłynęła na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy, to podatnik ma prawo odliczyć przekazaną darowiznę od dochodu.

Ponadto, zdaniem Ministerstwa Finansów - w przypadku darowizny dokonanej z rachunku płatniczego męża, jeżeli w tytule przelewu wpisane są imiona i nazwiska obojga małżonków, a dochód męża nie pozwala na odliczenie pełnej kwoty przekazanej darowizny – odliczenia może dokonać każde z małżonków, do wysokości dokonanej przez niego darowizny (w granicach limitu 6% dochodu). Dysponują oni bowiem dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, na którym widnieją oboje małżonkowie jako osoby przekazujące darowiznę.

W przypadku darowizny innej niż pieniężna na wcześniej wspomniane cele – potrzebny jest dowód (np. pisemna umowa), z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

W przypadku darowizny na cele krwiodawstwa trzeba mieć zaświadczenie jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników przez krwiodawcę.

W przypadku darowizny przekazywanej na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych, dowodami takimi są:

- dokument potwierdzający przekazanie darowizny oraz pokwitowanie otrzymania darowizny,

- sprawozdanie o przeznaczeniu darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą,

- dowód wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku inny niż rachunek płatniczy – w przypadku darowizny pieniężnej, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokument, z którego wynika wartość tej darowizny;

Pokwitowaniem przekazania i otrzymania darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych należy dysponować już w chwili składania zeznania rocznego. Nie musi mieć ono szczególnej formy – wystarczy, że będzie zawierało informację dotyczącą wartości przekazanej darowizny, dane dotyczące darczyńcy i obdarowanego.

Sprawozdanie obdarowanego z wykonania tej darowizny, czyli ze sposobu wydatkowania przekazanej kwoty na cele charytatywno-opiekuńcze nie jest konieczne w momencie odliczania darowizny, ale podatnik powinien je uzyskać w ciągu dwóch lat od dnia spełnienia darowizny.

Jak i kiedy odliczyć darowiznę

Kwota faktycznej przekazanej darowizny odliczana jest od:

1) dochodu – przez podatnika opodatkowanego według skali podatkowej określonej w art. 27 ustawy o PIT – chodzi o podatnika uzyskującego np. dochody z pracy, umowy zlecenia, działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym,

albo od

2) przychodu – przez podatnika opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (uzyskującego przychody z najmu prywatnego, czy z działalności gospodarczej).

Podatnicy nie muszą czekać z odliczeniami darowizn do rozliczenia rocznego.  Można dokonać tych odliczeń w trakcie roku podatkowego przy:

- obliczaniu zaliczek na podatek przez podatników, którzy osiągają dochody z działalności gospodarczej, z najmu, dzierżawy, które podlegają opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej,

- obliczaniu miesięcznego albo kwartalnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37 – składanych do 30 kwietnia 2020 r. lub PIT-28 – składanym do 2 marca 2020 r.) należy wykazać kwotę (lub wartość - w przypadku darowizn rzeczowych) przekazanej darowizny, kwotę odliczonej darowizny oraz dane identyfikujące obdarowanego.

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Iwona Zygmunt

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama