Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Ulga termomodernizacyjna 2023 – jak odliczyć 53 tys. zł w rocznym zeznaniu podatkowym PIT

Ulga termomodernizacyjna 2023 – jak odliczyć 53 tys. zł w rocznym zeznaniu podatkowym PIT
Ulga termomodernizacyjna 2023 – jak odliczyć 53 tys. zł w rocznym zeznaniu podatkowym PIT
Shutterstock
W ramach tzw. ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć od dochodu (w podatku dochodowym od osób fizycznych - PIT) lub przychodu (w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych) do 53 000 zł rocznie. Do takiego odliczenia mają prawo podatnicy PIT i osoby płacące ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, którzy są właścicielami domów jednorodzinnych. Co ciekawe małżonkowie, którzy są współwłaścicielami domu jednorodzinnego mogą w sumie odliczyć 106 000 zł, bowiem każdemu z nich przysługuje odliczenie w maksymalnej wysokości 53 000 zł. Odliczyć można wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w domu jednorodzinnym. Jakie konkretnie wydatki można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej? Jak rozliczyć ulgę termomodernizacyjną? Co nowego w uldze termomodernizacyjnej w 2023 roku?

Ulga termomodernizacyjna - czym jest

Ulga termomodernizacyjna to ulga podatkowa, dzięki której można odliczyć od podstawy opodatkowania (od dochodu w PIT albo od przychodu w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych) wydatków - do  kwoty 53 000 zł rocznie - poniesionych na realizację tzw. przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w domu jednorodzinnym stanowiącym własność podatnika. Efektem tego odliczenia jest zmniejszenie dochodu lub przychodu podlegającego opodatkowaniu, a w konsekwencji i mniejszy podatek do zapłaty.

Przepisy regulujące ulgę termomodernizacyjną znajdują się w art. 26h ust. 1 ustawy o PIT, zgodnie z którym podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 10, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne - co to jest

Zgodnie z art. 5a pkt 18c ustawy o PIT, przedsięwzięcie termomodernizacyjne to przedsięwzięcie termomodernizacyjne w rozumieniu ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2021 r. poz. 554). A zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów użyte w ustawie określenia oznaczają przedsięwzięcia termomodernizacyjne – tj. przedsięwzięcia, których przedmiotem jest:

a) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,

b) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,

c) wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit. a,

d) całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Limit czasu na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
Artykuł 26h ust. 1 ustawy o PIT stanowi, że podatnik, który chce korzystać z ulgi termomodernizacyjnej ma obowiązek zakończyć przedsięwzięcie termomodernizacyjne w ciągu 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. A gdy podatnik nie dotrzyma tego terminu, to ma obowiązek zwrócić ulgę poprzez doliczenie kwot poprzednio odliczonych do dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął termin na zakończenie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Definicja budynku mieszkalnego jednorodzinnego

W myśl art. 5a pkt 18b ustawy o PIT, budynek mieszkalny jednorodzinny, o którym mowa w ww. art. 26h ust. 1 tej ustawy to budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.). Zgodnie z art. 3 pkt 2a ustawy Prawo budowlane, ilekroć w ustawie jest mowa o budynku mieszkalnym jednorodzinnym należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Ulga termomodernizacyjna - kto może odliczyć

Prawo skorzystania z odliczenia jakie oferuje ulga termomodernizacyjna mają:
- podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), których dochody są opodatkowane zgodnie ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) wg skali podatkowej lub wg 19% stawki podatku – tzw. podatek liniowy (art. 26h ustawy o PIT) oraz
- podatnicy płacący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - na podstawie art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, który odsyła odnośnie szczegółowych zasad rozliczania ulgi do ww. 26h ustawy o PIT).

Co istotne, z ulgi termomodernizacyjnej mogą korzystać tylko właściciele i współwłaściciele budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Zaś nie mogą skorzystać z tego odliczenia posiadacze nieruchomości na podstawie np. umowy najmu, użyczenia, czy dzierżawy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Polecamy: Ulga termomodernizacyjna - objaśnienia podatkowe MF

Jakie wydatki można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej? Wykaz materiałów budowlanych i usług

Wykaz wydatków podlegających odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2489, ostatnia zmiana: Dz.U. 2021 poz. 2214).

W ramach ulgi termomodernizacyjnej odliczeniu podlegają wydatki na materiały budowlane i urządzenia:

1) materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;

2) węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;

3) kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;

4) kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;

5) zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;

6) kocioł przeznaczony wyłącznie do spalania biomasy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4a lit. c ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2021 r. poz. 133, 694, 1093 i 1642), spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015,str. 100, z późn. zm.) – jeżeli eksploatacji takiego kotła nie zakazuje uchwała przyjęta na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 i 2127);

7) przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;

8) materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;

9) materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;

10) materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;

11) pompa ciepła wraz z osprzętem;

12) kolektor słoneczny wraz z osprzętem;

13) ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;

14) stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;

15) materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

Odliczyć można również w ramach tej ulgi wydatki na następujące usługi:

1) wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;

2) wykonanie analizy termograficznej budynku;

3) wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;

4) wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;

5) docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;

6) wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;

7) wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;

8) montaż kotła gazowego kondensacyjnego;

9) montaż kotła olejowego kondensacyjnego;

10) montaż pompy ciepła;

11) montaż kolektora słonecznego;

12) montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;

13) montaż instalacji fotowoltaicznej;

14) uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;

15) regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;

16) demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Jak widać wśród wydatków, które uprawniają do odliczenia są zakup i montaż zarówno kolektora słonecznego (z osprzętem), jak i ogniw fotowoltaicznych (także z osprzętem) i całej instalacji fotowoltaicznej. Warto zwrócić uwagę, że odliczyć też można zakup usługi demontażu starego pieca na paliwo stałe.

Ile można odliczyć? Jaki jest limit ulgi termomodernizacyjnej

Zgodnie z art. 26h ust. 2 ustawy o PIT, kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.
W sytuacji gdy poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę wydatku uważa się wydatek wraz z podatkiem od towarów i usług, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług. Za datę poniesienia wydatku uważa się dzień wystawienia faktury (zob. art. 26h ust. 4 ustawy o PIT).

 

Których wydatków nie można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Na podstawie art. 26h ust. 5 ustawy o PIT, odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały:

1) sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie;

2) zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Minister Finansów wyjaśnił w objaśnieniach podatkowych, że podatnik nie może w ramach ulgi termomodernizacyjnej odliczyć wydatki, których podatnik nie poniósł, gdyż zostały mu zrefinansowane lub zwrócone. Odliczeniu podlegają te wydatki, których ciężar ekonomiczny ponosi podatnik (uszczuplają jego majątek). Stąd jeżeli wydatki są sfinansowane np. pożyczką/kredytem, których spłata obciąża podatnika, wówczas są traktowane jako sfinansowane przez podatnika i podlegają odliczeniu.

Ponadto nie można odliczyć wydatków, które w jakiejkolwiek formie pomniejszyły już zobowiązanie podatkowe podatnika.

Zgodnie z 26h ust. 8 ustawy o PIT, podatnik, który po roku, w którym dokonał odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.

 

Jakimi dokumentami trzeba potwierdzać wydatki?

Jeżeli podatnik chce skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej ma obowiązek odnośnie ponoszonych wydatków posiadać potwierdzenie w postaci faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku. Czyli faktury muszą być wystawione przez czynnego podatnika VAT.
Jak wyjaśnił Minister Finansów w objaśnieniach podatkowych: podstawą do odliczenia może być również faktura zawierającą podatek od wartości dodanej wystawiona przez podmiot z państwa członkowskiego UE.

Ulga termomodernizacyjna – rozliczenie w PIT-36, PIT-36L, PIT- 37 albp PIT-28

Ulgę termomodernizacyjną można odliczyć w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki uprawniające do tego odliczenia. Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek (art. 26h ust. 6-7 ustawy o PIT). Ulgę termomodernizacyjną można rozliczyć w jednym z następujących rocznych zeznań podatkowych: PIT-36, PIT-36L, PIT- 37 lub PIT-28, do którego trzeba dołączyć załącznik PIT/O, czyli informację o odliczeniach.

Ulga termomodernizacyjna a program “Czyste powietrze”

Ulgę termomodernizacyjną można łączyć z dotacjami z programu „Czyste powietrze”. Zatem podatnicy PIT, którzy otrzymali dotację z programu “Czyste powietrze” mogą skorzystać także z ulgi termomodernizacyjnej. Ale w takim przypadku podatnik może odliczyć w takiej sytuacji wkład własny poniesiony na przeprowadzenie inwestycji, nie może jednak odliczyć wydatków sfinansowanych przez państwo w ramach ww. programu.

Możliwość łączenia programu „Czyste Powietrze” z ulgą termomodernizacyjną w PIT wynika z Załącznika nr 1 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Dotacja w ramach programu Czyste Powietrze oraz ulga termomodernizacyjna są instrumentami niezależnymi od siebie, wspierającymi przedsięwzięcia termomodernizacyjne.

Katalog kosztów kwalifikowanych w Programie Czyste Powietrze określony został odrębnie od katalogu kosztów odliczanych w ramach ulgi termomodernizacyjnej, wskazanego w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. poz. 2489).

W przypadku uzyskiwania korzyści łącznie z dotacji w Programie Czyste Powietrze i ulgi termomodernizacyjnej:

- odliczeniu w ramach ulgi nie podlegają wydatki sfinansowane lub dofinansowane z dotacji lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie ze środków publicznych, a jedynie ta ich część która nie została dofinansowana.

- w przypadku gdy, po wcześniejszym dokonaniu odliczeń wydatków w ramach ulgi termomodernizacyjnej, beneficjent otrzymał zwrot odliczonych wydatków w formie dotacji, jest zobowiązany zgodnie z przepisami podatkowymi doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone od dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.

 Więcej: Dotacje z programu Czyste Powietrze można łączyć z ulgą termomodernizacyjną w PIT

Dziedziczenie ulgi termomodernizacyjnej

W odpowiedzi z 27 lipca 2022 r. (znak: V.511.718.2022.EG) na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich, Minister Finansów przyznał, że prawo do ulgi termomodernizacyjnej w PIT ma wymiar majątkowy. Stąd prawo do ulgi termomodernizacyjnej co do zasady może (zdaniem Ministra) podlegać przejęciu przez spadkobiorców uprawnionego do tej ulgi podatnika na podstawie art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej.

Stanowisko Ministra potwierdził i rozwinął Szef Krajowej Administracji Skarbowej, który decyzją 21 listopada 2022 r. (nr DOP3.8222.7.2022.CNRU) dokonał zmiany z urzędu interpretację indywidualną Dyrektora KIS z 27 maja 2022 r. (0114-KDIP3-2.4011.449.2022.1.EW). W tej interpretacji Dyrektor KIS uznał, że nie ma prawa do ulgi termomodernizacyjnej córka (jedyna spadkobierczyni swojej matki) w sytuacji, gdy wydatki na montaż instalacji fotowoltaicznej dotyczyło domu jednorodzinnego stanowiącego własność matki, wydatki były ponoszone przez matkę i córkę a faktura została wystawiona tylko na matkę.
Szef KAS uznał tę interpretację za nieprawidłową.

Szef KAS wskazał, że przepisy ustawy PIT nie regulują kwestii możliwości korzystania przez spadkobierców z odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Na gruncie prawa podatkowego prawa i obowiązki następców prawnych, w tym spadkobierców oraz podmiotów przekształconych reguluje, co do zasady, Ordynacja podatkowa. (Co do zasady, gdyż do odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o przyjęciu i odrzuceniu spadku oraz o odpowiedzialności za długi spadkowe - art. 98 § 1 Ordynacji podatkowej). W art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej ustanowiona została zasada sukcesji generalnej majątkowych praw i obowiązków spadkobierców podatnika, zgodnie z którą: Spadkobiercy podatnika, z zastrzeżeniem § 1a, 2 i 2a, przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy.

Jak zauważył, Szef KAS, w orzecznictwie sądów administracyjnych wyrażany jest pogląd, że zakresem sukcesji „majątkowych praw” w rozumieniu art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej są objęte prawa istniejące przed śmiercią spadkodawcy, bezpośrednio uwarunkowane interesem ekonomicznym uprawnionego. Chodzi o takie prawa, wynikające z regulacji podatkowych, które za życia zmarłego podatnika kształtowały jego sytuację z punktu widzenia ekonomicznego, a więc przede wszystkim prowadziły do zmniejszenia, czy wręcz wyeliminowania obciążenia spadkodawcy podatkiem. Niezbędne jest przy tym wystąpienie skutku materialnego, w postaci powstania prawa (konkretyzacja tego prawa) za życia spadkodawcy. Jako przykłady praw o charakterze majątkowym wskazywane są w orzecznictwie i doktrynie prawa do ulg podatkowych. Takie stanowisko było prezentowane m.in. w wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego: z 17 maja 2022 r. sygn. akt II FSK 249/20, z 14 kwietnia 2021 r. sygn. akt II FSK 3509/18, z 3 grudnia 2020 r. sygn. akt II FSK 1760/18, z 20 lutego 2019 r. sygn. akt II FSK 524/17, z 18 stycznia 2018 r. sygn. akt II FSK 3634/15, z 30 kwietnia 2014 r. sygn. akt II FSK 1227/12 oraz z 10 lutego 2009 r. sygn. akt II FSK 1623/07.
O majątkowym charakterze prawa przesądza zatem, zdaniem Szefa KAS, okoliczność, że w wyniku spełnienia przez podatnika przesłanek faktycznych do nabycia tego prawa podatnik nie ma obowiązku zapłaty zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym. Rezultatem tego jest pozostanie w majątku podatnika kwoty pieniędzy odpowiadającej wysokości zobowiązania podatkowego, które byłoby od niego należne, gdyby nie spełnił przesłanek uprawniających do zwolnienia od podatku. W przypadku, gdyby podatnik nie nabył prawa do zwolnienia od podatku, jego majątek zostałby umniejszony o kwotę zobowiązania podatkowego.

Z wyżej wskazanych powodów, zdaniem Szefa KAS, prawo do ulgi termomodernizacyjnej należy zaliczyć do przewidzianych w przepisach prawa podatkowego praw majątkowych, a więc co do zasady może podlegać przejęciu na podstawie art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej.

Jak wskazał organ podatkowy, dziedziczenie jest sposobem nabycia praw i obowiązków majątkowych na zasadach następstwa pod tytułem ogólnym. Spadkobiercy nabywają więc wszystkie przedmioty majątkowe, niezależnie od ich charakteru i pochodzenia, które przechodzą na ich własność w takim zakresie, w jakim przysługiwały spadkodawcy. Spadkobiercą można stać się z mocy ustawy lub powołania testamentowego. Nabycie spadku następuje z chwilą otwarcia spadku. Sądowe postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku bądź notarialne poświadczenie dziedziczenia potwierdzają, kto tym spadkobiercą jest i jaki nabył udział w spadku.

Ale mimo powyższych argumentów, Szef KAS stwierdził, że podatnik - spadkobierca nie może zrealizować swoich uprawnień do ulgi termomodernizacyjnej przez wykazanie kwoty odliczenia z tego tytułu w złożonym (własnym) zeznaniu PIT-36 lub PIT-37 oraz w załączniku do tego zeznania PIT/O, za rok podatkowy, w którym spadkodawca poniósł wykazywane wydatki uprawniające do tej ulgi.

Bowiem na podstawie art. 100 § 2 Ordynacji podatkowej: Jeżeli deklaracja złożona przez spadkodawcę jest nieprawidłowa lub deklaracji nie złożono, orzekając o zakresie odpowiedzialności lub uprawnień spadkobierców, organ podatkowy jednocześnie ustala lub określa kwoty, o których mowa w art. 21 § 3 i 3a, art. 24 lub art. 74a.
Przepis ten wprost zobowiązuje organ podatkowy do wydania decyzji orzekającej o zakresie odpowiedzialności lub uprawnień spadkobierców, w przypadku gdy deklaracja złożona przez spadkodawcę jest nieprawidłowa lub deklaracji nie złożono.

W opinii Szefa KAS podstawowym warunkiem dziedziczenia przez spadkobiercę praw spadkodawcy do ulgi termomodernizacyjnej jest zatem wydanie decyzji na podstawie art. 100 § 2 Ordynacji podatkowej. A dopiero po doręczeniu tej decyzji spadkobierca może uwzględnić w swoim zeznaniu, dotyczącym roku podatkowego następującego po roku, którego dotyczy decyzja z art. 100 § 2 Ordynacji podatkowej:
- nieodliczoną przez spadkodawcę część ulgi na zasadach z art. 26h ust. 7 ustawy PIT, ujętą w decyzji z art. 100 § 2 Ordynacji podatkowej, lub
- własne wydatki związane z kontynuacją rozpoczętego przez spadkodawcę przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, lub
- własne wydatki związane z rozpoczęciem nowego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
przy zachowaniu limitu przysługującego spadkodawcy i okresów, o których mowa w art. 26h ustawy o PIT.

Podsumowując Szef KAS stwierdził w ww. decyzji, że prawo do ulgi termomodernizacyjnej, jako prawo majątkowe podlega dziedziczeniu na podstawie art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej. Natomiast podstawą odliczenia w ramach tej ulgi wydatku na zamontowanie paneli fotowoltaicznych na odziedziczonym przez Panią budynku nie będzie faktura wystawiona na Pani mamę, ale decyzja, o której mowa w art. 100 § 2 Ordynacji podatkowej.

Ulga termomodernizacyjna – pytania podatników i odpowiedzi Ministerstwa Finansów

Ministerstwo Finansów udzieliło szeregu odpowiedzi na najczęściej  pojawiające się pytania dotyczące rozliczania ulgi termomodernizacyjnej. Poniżej prezentujemy najciekawsze z nich.

Ulga termomodernizacyjna a budynek w budowie

Czy mogę odliczyć ulgę termomodernizacyjną jeśli ponoszę wydatki na termomodernizację w czasie budowy budynku mieszkalnego?

Odpowiedź MF: Z ulgi termomodernizacyjnej możesz skorzystać jeśli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem istniejącego już budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Z odliczenia nie możesz skorzystać w przypadku budynku będącego w budowie.

Ulga termomodernizacyjna a audyt energetyczny

Czy możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej jest uzależniona od wykonania audytu energetycznego budynku przed realizacją termomodernizacji?

Odpowiedź MF: Nie. Możesz skorzystać z ulgi nawet jeśli nie przeprowadziłeś audytu energetycznego przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Ulga termomodernizacyjna a instalacja fotowoltaiczna na garażu, czy budynku gospodarczym

Czy mogę skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej jeśli montaż instalacji fotowoltaicznej będzie wykonany na garażu w związku z brakiem technicznych możliwości montażu instalacji na budynku mieszkalnym?

Odpowiedź MF: Tak. Z ulgi termomodernizacyjnej skorzystasz również w sytuacji gdy instalacja fotowoltaiczna zostanie zamontowana na innym budynku, np. garażu, budynku gospodarczym, lecz będzie służyć jednorodzinnemu budynkowi mieszkalnemu.

Ulga termomodernizacyjna – faktura tylko na jednego małżonka

Czy mogę skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, jeśli jestem w związku małżeńskim, pomiędzy nami istnieje wspólność majątkowa, ponieśliśmy wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne w naszej wspólnej nieruchomości, jednakże faktura została wystawiona tylko na moją żonę?

Odpowiedź MF: Tak. Odliczenie może być stosowane w dowolnej proporcji (nie więcej niż kwota wspólnie poniesionego wydatku oraz limitu na każdego 53.000 zł). Oznacza to, że nie ma znaczenia na kogo została wystawiona faktura. Nie ma przeszkód, do odliczenia całej kwoty wydatków poniesionych przez jednego małżonka, nieodliczoną kwotę wydatków (do wysokości przysługującego limitu) odliczy drugi z małżonków.

W 2022 r. przeprowadziliśmy z mężem termomodernizację domu jednorodzinnego, który jest wyłącznie moją własnością. Nie mamy rozdzielności majątkowej małżeńskiej. Czy mogę skorzystać z ulgi podatkowej, w sytuacji gdy faktura wystawiona jest tylko na męża?

Odpowiedź MF: Nie. Termomodernizacja dotyczyła budynku, który jest twoim majątkiem odrębnym, a na fakturze nie ma twoich danych. Tylko prawidłowo udokumentowany wydatek może być odliczony w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Ulga termomodernizacyjna a program „Mój Prąd

W kwietniu 2022 roku zamontowałem panele fotowoltaiczne w swoim domu jednorodzinnym. Dotację z programu Mój Prąd otrzymałem w 2023 roku. Jak mogę rozliczyć ulgę termomodernizacyjną w PIT-37 za 2022 rok?

Odpowiedź MF: Jeśli nie złożyłeś jeszcze zeznania za 2022 rok - możesz od razu pomniejszyć kwotę wydatków z 2022 roku o kwotę dotacji, którą otrzymałeś w 2023 roku. Jeżeli już złożyłeś zeznanie za 2022 rok i odliczyłeś całą kwotę wydatku - możesz złożyć korektę zeznania i pomniejszyć kwotę ulgi o kwotę otrzymanej dotacji. Nie zwlekaj ze złożeniem korekty. Pamiętaj, korekta zeznania może powodować dodatkowe konsekwencje.
Jeżeli już złożyłeś zeznanie, odliczyłeś całą kwotę poniesionego wydatku i nie chcesz składać korekty - w zeznaniu za 2023 rok doliczysz do dochodu kwoty, które zostały ci zwrócone.

Ulga termomodernizacyjna a panele grzewcze

Jestem właścicielem domu jednorodzinnego. W ramach rozbudowy instalacji fotowoltaicznej zamieniłem gazowe ogrzewanie domu na ogrzewanie panelami grzewczymi IR (podczerwień), które są zamontowane na stałe na sufitach pomieszczeń, sterowane elektronicznie i zasilane energią elektryczną z instalacji fotowoltaicznej. Czy mogę skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?
Odpowiedź MF: Tak. Wydatki na zakup paneli grzewczych IR (podczerwień) wraz z instalacją i niezbędnym osprzętem odliczysz w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Ulga termomodernizacyjna a odliczenie składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne

W 2022 roku poniosłam wydatki w wysokości 40 000 zł na przedsięwzięcie termomodernizacyjne w domu jednorodzinnym, którego jestem właścicielką. Mój dochód ze stosunku pracy za 2022 rok wyniósł 52 000 zł. Czy mogę podzielić odliczenie ulgi termomodernizacyjnej tak, aby odliczyć wszystkie pobrane przez płatnika składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a pozostałą część wydatków termomodernizacyjnych przenieść do zeznania za 2023 rok?

Odpowiedź MF:  W pierwszej kolejności od dochodu odliczasz składki na ubezpieczenia społeczne. Od tak wyliczonej różnicy (pomniejszonego dochodu) odliczasz wydatki na ulgę termomodernizacyjną (maksymalnie do wysokości tej różnicy).
Jeśli wysokość różnicy nie pozwala na odliczenie pełnej kwoty wydatków, to pozostałą ich część odliczysz w zeznaniu za 2023 rok.
Jeśli wysokość różnicy pozwala na odliczenie pełnej kwoty wydatków, to nie możesz ich przenieść do zeznania za 2023 rok.

 

Ulga termomodernizacyjna w interpretacjach podatkowych

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej dość często udziela indywidualnych interpretacji podatkowych dotyczących ulgi termomodernizacyjnej. Poniżej ciekawe przykłady takich interpretacji:

Limit odliczenia 53 tys. zł. Jeden limit na jednego współwłaściciela. Mąż i żona mogą wspólnie (w sumie) odliczyć nawet 106 tys. zł

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że w roku 2023 zamierza Pan zakupić i zamontować pompę ciepła. W latach 2019 – 2021 podjął się Pan pierwszego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego na ocieplenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, którego jest Pan współwłaścicielem. W okresie do trzech lat od pierwszej faktury (wystawionej w 2019 r.) skorzystał Pan z ulgi podatkowej termomodernizacyjnej. Na ww. przedsięwzięcie wykorzystał Pan kwotę 13 840,04 zł.
Pana wątpliwość dotyczy tego czy wydatki na zakup i montaż pompy ciepła, jako kolejne realizowane przedsięwzięcie termomodernizacyjne, mogą zostać odliczone przez Pana w ramach ulgi termomodernizacyjnej oraz czy nadal przysługuje Panu ulga do wysokości limitu 53 000 zł, tj. w kwocie 39 159,96 zł.

Wyjaśnienia wymaga, że kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.
Ponadto limit ulgi termomodernizacyjnej nie jest związany z jedną inwestycją lub jednym przedsięwzięciem termomodernizacyjnym, lecz jest określony dla danego podatnika, niezależnie od liczby inwestycji termomodernizacyjnych.
Przy tym podatnicy pozostający w związku małżeńskim powinni wiedzieć, że limit ten dotyczy każdego z małżonków odrębnie, czyli każdemu z nich przysługuje odliczenie w maksymalnej wysokości 53 000 zł (razem 106 000 zł).
W konsekwencji będzie przysługiwać Panu możliwość odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, wskazanej w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wydatków poniesionych na zakup i montaż pompy ciepła.
Przy czym – jak już wcześniej wskazano – kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których jest Pan właścicielem lub współwłaścicielem. Skoro z uwagi na wcześniejsze przedsięwzięcie termomodernizacyjne skorzystał Pan już z odliczenia to może Pan wykorzystać jeszcze pozostałą część odliczenia do limitu 53 000 zł.
– interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 9 stycznia 2023 r. (sygn. 0115-KDIT2.4011.704.2022.2.ŁS).

Klimatyzacja, pompa ciepła

(...) prawo do ulgi (odliczenia) w ramach ulgi termomodernizacyjnej będzie przysługiwać jeżeli podatnik w ramach realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków poniósł wydatki na zakup i montaż klimatyzacji, która jest pompą ciepła lub ma wbudowaną pompę ciepła oraz wykaże związek poniesionego wydatku z ww. przedsięwzięciem termomodernizacyjnym.
W konsekwencji, skoro jak Pani wskazuje klimatyzacja inwerterowa typu split jest pompą ciepła i ww. urządzenie przyczyni się do ograniczenia zużycia paliw kopalnianych do ogrzewania Pani budynku mieszkalnego jednorodzinnego to poniesione wydatki na zakup i montaż ww. klimatyzatora z funkcją ogrzewania można uznać za wydatki podlegające odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej na podstawie art. 26h ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym będzie mogła Pani odliczyć ww. wydatki w zeznaniu rocznym składanym za 2022 r. 
– interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 30 grudnia 2022 r. (sygn. 0115-KDIT2.4011.694.2022.2.ŁS).

Wydatki poniesione przed zakończeniem budowy domu

(...) w ramach ulgi termomodernizacyjnej wskazanej w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie ma Pani prawa odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatków na zakup i montaż pompy ciepła w budynku mieszkalnym, którego jest Pani właścicielem, udokumentowanych fakturą VAT, gdyż wydatki te  zostały poniesione przed zakończeniem budowy budynku mieszkalnego w  świetle przepisów prawa budowlanego, bowiem budowa nie została formalnie ukończona. Jak wskazała Pani we wniosku, nie ma Pani dokumentów potwierdzających odbiór budynku, złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku, czy też uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku.  Należy podkreślić, że ulga termomodernizacyjna przysługuje właścicielowi lub współwłaścicielowi istniejącego już budynku mieszkalnego jednorodzinnego oddanego do użytku.
Tym samym powyższe wydatki nie mogą zostać przez Panią odliczone w ramach ulgi termomodernizacyjnej na podstawie art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
– interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 28 grudnia 2022 r. (sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.848.2022.4.MK).

Z przedstawionego we wniosku opisu wynika, że w 2020 r. rozpoczęła Pani budowę domku jednorodzinnego. W projekcie budowy domu dla ogrzewania przewidziano pompy gruntowe. W związku z rosnącymi cenami prądu podjęła Pani decyzję o założeniu instalacji fotowoltaicznej. Instalacja została założona 23 czerwca 2021 r. Faktura dokumentująca poniesienie wydatku została wystawiona 24 czerwca 2021 r., data wystawienia faktury jest również datą sprzedaży. Zakończenie budowy domu zgłosiła Pani do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 2 sierpnia 2021 r., natomiast odbiór budynku nastąpił 23 sierpnia 2021 r. Na podstawie złożonych dokumentów inspektor budowlany stwierdził brak podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zawiadomienia i tym samym potwierdził dopełnienie obowiązku zawiadomienia o zakończeniu budowy. Mikroinstalacja fotowoltaiczna została przyłączona do sieci 28 września 2021 r.
Mając na uwadze powyższe, skoro wydatki na wykonanie instalacji fotowoltaicznej poniosła Pani przed datą zgłoszenia zakończenia prac do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, to nie przysługuje Pani prawo do skorzystania z tzw. ulgi termomodernizacyjnej, o której mowa w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak bowiem powyżej wskazano, ulga ta przysługuje właścicielowi lub współwłaścicielowi istniejącego już budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
– interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 21 stycznia 2022 r. (sygn. 0112-KDIL2-1.4011.1028.2021.2.MKA).

 

Ocieplenie poddasza

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz powołane przepisy prawa, stwierdzić należy, że będą mogli Państwo w ramach ulgi termomodernizacyjnej odliczyć wydatki na prace dotyczące ocieplenia poddasza budynku mieszkalnego jednorodzinnego wełną mineralną, wzmocnienia więźby dachowej, wymianą łat i kontrałat, nadłożenia krokwi, ułożenia membrany i foli oraz wymiany pokrycia dachowego i montażu rynien.
Końcowo wskazać należy, że załącznik do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju nie zawiera szczegółowego wykazu konkretnych materiałów budowlanych i urządzeń, a jedynie wskazuje ˗ ogólnie ˗ na materiały budowlane i urządzenia wykorzystane do ściśle określonego w rozporządzeniu celu. Tym celem jest m.in. wymiana pokrycia dachowego. Na to wskazują wymienione w rozporządzeniu materiały i urządzenia oraz usługi wchodzące w zakres omawianej ulgi. Interpretacja indywidualna wydawana jest w oparciu o przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe). Organ wydający interpretację przepisów prawa podatkowego nie prowadzi postępowania, ani nie podejmuje rozstrzygnięć zastrzeżonych dla innego typu orzekania, w tym kontroli podatkowej, czy postępowania podatkowego prowadzonego w oparciu o konkretną dokumentację i zebrane dowody. Ewentualna weryfikacja, czy zakres przeprowadzonych prac i użytych materiałów odpowiada zakresowi wskazanemu w przepisach należy do kompetencji innych organów. 
– interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 8 lutego 2022 r. (sygn. 0115-KDIT3.4011.911.2021.2.KP).

Instalacja fotowoltaiczna

(…) jeżeli data wystawienia faktury końcowej za zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej będzie późniejsza niż data oddania do użytkowania opisanej nieruchomości - będzie mogła Pani dokonać odliczenia całego poniesionego wydatku, czyli również wpłaconej zaliczki 
– interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 4 lutego 2022 r. (sygn. 0115-KDIT3.4011.908.2021.2.AWO).

(…) Wnioskodawca w ramach ulgi termomodernizacyjnej wskazanej w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku za 2020 r., poniesione i udokumentowane wydatki na zakup i montaż na dachu garażu instalacji fotowoltaicznej, służącej do zasilania energią elektryczną budynku mieszkalnego, którego Wnioskodawca jest współwłaścicielem, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Dla możliwości skorzystania z przedmiotowej ulgi bez znaczenia pozostaje fakt, że instalacja fotowoltaiczna została zamontowana poza budynkiem mieszkalnym, bowiem jak wynika z opisu sprawy – prąd z instalacji fotowoltaicznej będzie wykorzystany do bieżącego użytkowania na cele prywatne wyłącznie w budynku mieszkalnym. Zatem należy uznać, że przedsięwzięcie termomodernizacyjne zostało zrealizowane w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, którego Wnioskodawca jest współwłaścicielem.
– interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 4 lutego 2022 r. (sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.1075.2021.2.ACZ).

Kocioł gazowy kondensacyjny

(…) opisany przez Pana wydatek na demontaż starego pieca i zakup oraz montaż nowoczesnego kotła gazowego kondensacyjnego wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin mieści się w katalogu wydatków uprawniających do odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej.
Zatem, ma Pan możliwość odliczenia od podstawy obliczenia podatku za 2021 r. poniesionych i udokumentowanych fakturą VAT wydatków na zakup i montaż kotła gazowego kondensacyjnego wraz z osprzętem w ramach ulgi termomodernizacyjnej na podstawie art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
– interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 4 lutego 2022 r. (sygn. 0115-KDIT3.4011.875.2021.2.JG).

Rozlicz swój PIT już dziś

Własność domu jednorodzinnego w dniu odliczenia

Dla celów zastosowania ulgi termomodernizacyjnej wymagane jest, by najpóźniej na dzień dokonania odliczenia (rozumianego jako dzień złożenia zeznania lub jego korekty) dany podatnik był właścicielem lub współwłaścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego (przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych przesłanek wynikających z art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
Zatem spełniła Pani wszystkie warunki uprawniające Panią do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej. Poniosła Pani wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne w postaci zakupu kompleksowego wykonania instalacji fotowoltaicznej wraz z komponentami i ich montażem w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, którego współwłaścicielką została Pani we wrześniu 2021 r. Może Pani odliczyć od dochodu połowę kosztów instalacji fotowoltaicznej i złożyć korektę deklaracji PIT-37 za 2020 rok teraz, gdy jest już Pani współwłaścicielem budynku mieszkalnego. 
– interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 28 stycznia 2022 r. (sygn. 0114-KDIP3-2.4011.1062.2021.3.AC).

 

Warto też wskazać, że we wrześniu 2019 roku Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe dotyczące ulgi termomodernizacyjnej

Podstawa prawna:

- art. 26h ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT),

- art. 11 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

- rozporządzenie ministra inwestycji i rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. rok 2018 poz. 2489; ostatnia zmiana: Dz.U. z 2021 r., poz. 2214);

Oprac. Paweł Huczko

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(1)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  • Paweł
    2023-02-08 09:59:14
    Jak rozumieć przedsięwzięcie w przypadku gdy w 2020 wykonałem instalację fotowoltaiczną (zakończyłem inwestycję) i skorzystałem z ulgi. Obecnie rozmyślam nad powiększeniem obecnej instalacji bądź budowę drugiej (z drugim falownikiem). Wolałbym jednak przesunąć tą inwestycję na przyszły rok. Pytanie: Czy rozbudowa , bądź budowa nowej instalacji to osobne przedsięwzięcie czy urząd połączy to z tą pierwszą i przez to nie będę mógł w przyszłym roku skorzystać z ulgi na fotowoltaike ?
    0
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Które narody Polacy lubią bardziej, a które mniej w 2023 roku? Co wynika z badań?

Z sondażu CBOS-u z lutego 2023 r. wynika, że Polacy najbardziej lubią Amerykanów, Włochów, Anglików, Słowaków, Czechów i Ukraińców. Do Rosjan niechęć deklaruje ogromna większość badanych (82 proc.), a sympatię bardzo niewielu (6 proc.).

Umowa o dofinansowanie w ścieżce SMART – nowe zasady rozliczania projektów od 2023 roku

Rozpoczęła się długo zapowiadana polityka spójności na lata 2021-2027, w ramach której finansowany jest program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Nowy program to nowe założenia i zasady, ale także zmiany w dokumentacji konkursowej, w tym w umowach o dofinansowanie. W pierwszym konkursie Ścieżki SMART umowa o dofinansowanie została stworzona na fundamentach umów zawieranych w ramach POIR. Choć sporo elementów nie zostało zmienionych, to są pewne różnice, na które warto zwrócić uwagę. 

Zbiorcza faktura korygująca - kiedy można wystawić

Jeżeli istnieje konieczność skorygowania większej liczby transakcji z danym kontrahentem sprzedawca może wystawić jedną zbiorczą fakturę korygującą. Nie ma wątpliwości, że taka możliwość istnieje, gdy udzielono rabatu czy opustu, gdyż wynika to wprost z przepisów ustawy o VAT. Inaczej ma się sytuacja, gdy powodem wystawienia zbiorczej faktury korygującej jest inna przyczyna. Organy podatkowe nie zabraniają jednak wystawiania w takich przypadkach zbiorczych faktur, pod warunkiem że zawierają one wszystkie elementy przewidziane dla pojedynczych faktur korygujących.

Bezpieczny kredyt 2 procent a wynajem mieszkania. Co się bardziej opłaca?

“Bezpieczny Kredyt 2%”, nad którym pracuje rząd, ma być nie tylko 3-4 razy tańszy niż standardowy kredyt. Dzięki preferencyjnej “hipotece” zakup mieszkania ma być też 3 razy tańszy niż najem – wynika z szacunków HRE Investments. Będzie tak we wszystkich przebadanych 10 miastach w Polsce. 

Trzynasta emerytura z KRUS 2023. Kiedy wypłata? Dla kogo? Jaka kwota brutto?

Kto otrzyma tzw. trzynastą emeryturę z KRUS w 2023 roku. Kiedy nastąpi wypłata? Jaka kwota brutto trzynastej emerytury?

Zakup używanej maszyny rolniczej - np. ciągnika - a podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

Czy rolnik ryczałtowy ma obowiązek zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) jeżeli kupi od innego rolnika używany traktor (czy inną maszynę rolniczą, np. siewnik, bronę, pług, kombajn), czy inną rzecz wykorzystywaną w gospodarstwie rolnym? Jak odpowiadają na to pytanie organy podatkowe?

Utrata prawa do estońskiego CIT wskutek powierniczego nabycia udziałów

Estoński CIT stanowi interesującą przestrzeń do funkcjonowania dla podatnika i stosunkowo nadal nie do końca zagospodarowaną pod kątem prawnopodatkowym. W związku z tym pojawiają się nadal wśród podatników różnego rodzaju wątpliwości i pytania w zakresie możliwości dokonywania różnorodnych działań na gruncie tej specjalnej formy opodatkowania.

Ceny jaj 2023 - detaliczne, hurtowe. Ile trzeba zapłacić za jaja w marcu w polskich sklepach?

W Polsce ceny jaj skoczyły przez rok prawie o 30 proc. Ile kosztują jaja w Polsce? W hurtowniach, w sklepach i na targowiskach (bazarkach). Ceny detaliczne jaj w Unii Europejskiej w styczniu 2023 r. były (średnio) o 30 procent większe w porównaniu do stycznia 2022 r. Najbardziej podrożały w Czechach (+85%) a najmniej w państwach europejskich nie należących do UE (Szwajcaria, Norwegia) - ok. +10% r/r.

Pułapki podatkowe w fundacji rodzinnej - na co trzeba uważać?

Hasło „fundacja rodzinna” krąży po polskim Internecie od lat, a zainteresowanie tą instytucją nasiliło się wraz z uchwaleniem ustawy o fundacjach rodzinnych. Mogłoby się wydawać, że samo utworzenie fundacji jest lekiem na całe zło i rozwiąże wszystkie problemy polskiego podatnika, który ledwo podniósł się po Polskim Ładzie. Czy tak jest w rzeczywistości?

Faktura dla osoby fizycznej w JPK. Co zrobić gdy sprzedaży nie zarejestrowano na kasie fiskalnej?

Jak ująć w pliku JPK fakturę dla osoby fizycznej bez dopiętego paragonu z kasy fiskalnej. Dla osoby fizycznej została wystawiona faktura bez NIP, ale sprzedaży nie zaewidencjonowano na kasie fiskalnej (błąd pracownika). Czy taką fakturę ujmuję bez oznaczenia FP? Czy muszę ten błąd jakoś naprawić?

Zmiana czasu na letni 2023 - kiedy. Która noc będzie krótsza?

W nocy z soboty 25 marca na niedzielę 26 marca 2023 r. następuje zmiana czasu z zimowego na letni. Wskazówki zegarów trzeba przesunąć z godz. 2.00 na 3.00. a więc spać będziemy tej nocy godzinę krócej. 

Zerowy VAT na żywność (stawka 0%) do końca 2023 roku. Minister Finansów: prawdopodobne

Pozostawienie "zerowej" stawki VAT do końca tego roku jest prawdopodobne, a decyzja w tej sprawie powinna zapaść w kwietniu - poinformowała w środę minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

Darowizny na cele kultu religijnego – ulga w podatku PIT

Przekazałeś darowiznę na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą? A może na kościół lub związek religijny? Dobro wraca! Skorzystaj z ulgi i zapłacić niższy podatek.

Ulga termomodernizacyjna. Jak odliczyć 53 tys. zł lub więcej

Ulga termomodernizacyjna pozwala na znaczne odliczenie w zeznaniu rocznym PIT, które można opcjonalnie podzielić na kilka lat. Małżonkowie mogą odliczyć dwukrotność kwoty 53 tys. zł. Jak skorzystać z ulgi?

Opodatkowanie nieruchomości w Polsce 2023 – raport Instytutu Finansów. Czy jest szansa na wprowadzenie podatku katastralnego?

Instytut Finansów przy Ministerstwie Finansów opublikował 21 marca 2023 r. raport: „Opodatkowanie nieruchomości w Polsce na tle systemów europejskich. Wybrane problemy i propozycje zmian”. Zdaniem Instytutu obecny system opodatkowania nieruchomości w Polsce wymaga zmian. Jednocześnie w raporcie stwierdzono, że „(…) jeszcze przez długi czas realizacja opodatkowania wartości wszystkich nieruchomości (czyli podatek katastralny – przypisek PH) nie będzie możliwa. Przeprowadzenie takiej reformy podatków od nieruchomości w Polsce należy obiektywnie uznać za zadanie niezmiernie złożone i trudne do zrealizowania.”

ZUS: utrudniona komunikacja elektroniczna od 23 do 27 marca 2023 r. Co może nie działać?

ZUS informuje, że w związku z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych od 23 do 27 marca 2023 r. mogą występować ograniczenia w komunikacji elektronicznej z ZUS. Na czym będą polegać te ograniczenia?

5 rzeczy, na które musisz zwrócić uwagę przy składaniu deklaracji podatkowej w Polsce (5 речей, на які потрібно звернути увагу при подачі податкової декларації в Польщі) JĘZYK UKRAIŃSKI

W związku z trwającym gorącym okresem podatkowym i obowiązkowym składaniem deklaracji PIT nawarstwiają się pytania odnośnie rozliczania podatkowego pracowników z Ukrainy. Co musisz wiedzieć, jeśli jesteś obywatelem Ukrainy, w ciągu ostatniego roku zamieszkałeś w Polsce i to właśnie tutaj podjąłeś pracę zarobkową? 

Оскільки вже розпочався період податкового декларування податків від доходів фізичних осіб PIT, виникають численні запитання щодо податкового обліку працівників з України. Що потрібно знати, якщо Ви є громадянином України, який проживав у Польщі протягом останнього року і виконував тут оплачувану роботу? 

e-ZLA 2023 - zmiany w przekazywaniu zaświadczeń (zwolnień) lekarskich od 24 marca

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) poinformował w komunikacie z 21 marca 2023 r., że po 24 marca 2023 r. elektroniczne zaświadczenia lekarskie (e-ZLA) będą przekazywane na profile płatników składek automatycznie utworzone przez ZUS, nawet jeśli płatnik nie dokończył procesu rejestracji na PUE ZUS.

Trzynasta emerytura 2023. Kiedy wypłata? Ile do ręki (netto)?

Trzynaste emerytury roznoszone przez listonoszy odbiorcy otrzymają między 31 marca a 25 kwietnia - poinformowała 21 marca 2023 r. Poczta Polska. Dodała, że świadczenia trafią za jej pośrednictwem do 2 mln Polaków.

Badanie sprawozdania finansowego w 2023 roku za 2022 rok – co warto wiedzieć

Czas kończyć pracę nad sprawozdaniami finansowymi! Sprawozdania finansowe za 2022 rok należy przygotować do 31 marca 2023 roku. Absolutnie nie należy się sugerować zeszłym rokiem, kiedy to z powodu pandemii COVID-19 terminy były wydłużone. A co trzeba wiedzieć o badaniu sprawozdań finansowych?

Gotówka prawem, nie przywilejem. Czy zrezygnować ze złotówki i przyjąć euro? Forum Suwerenności Monetarnej

Zwolennicy obrotu gotówkowego oraz zachowania złotówki jako waluty narodowej spotkają się na specjalnej konferencji 28 marca 2023 r. w Hotelu Marriott w Warszawie. Poruszony ma być również temat bezpieczeństwa systemu finansowego na przykładzie Ukrainy. Wydarzenie organizowane jest przez Polskie Towarzystwo Gospodarcze we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. W konferencji wezmą udział przedstawiciele instytucji centralnych, przedsiębiorców oraz środowiska akademickiego.

Kalendarz przedsiębiorcy (podatnika) 2023 – ważne terminy upływające z końcem marca

Zbliża się koniec I kwartału 2023 r. Dla przedsiębiorców jest to czas wzmożonych prac w zakresie dopełnienia wszystkich obowiązków prawno - podatkowych. Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce wiąże się z długą listą terminowych obowiązków. Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich, o których warto pamiętać.  

Oświetlenie w pracy. Jakie powinno być? Współczynnik CRI, kolor i temperatura światła

Komfort pracy wzrokowej zależy od wielu czynników. Złe oświetlenie (w tym światło sztuczne) niekorzystnie wpływa na naszą efektywność, a także na nasz wzrok. Jak zadbać o komfort pracy przy sztucznym świetle?

Jak uniknąć podatku od darowizny pieniężnej? Konieczne jest udokumentowanie wpłaty
Warunkiem zwolnienia z podatku darowizny gotówkowej między osobami najbliższymi jest udokumentowanie wpłaty tych środków pieniężnych na rachunek płatniczy w sposób zapewniający identyfikację stron umowy - wynika z poniedziałkowej uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Ulga rehabilitacyjna. Jak odliczyć koszty na samochód?

Ulga rehabilitacyjna pozwala odliczyć w określonym limicie koszty dotyczące używania samochodu. Jednocześnie konstrukcja przepisów sprawia, że można odliczyć bez limitu koszty przystosowania samochodu do określonych potrzeb ale takim przywilejem nie jest już objęty zakup specjalnie przystosowanego samochodu.