reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Ulgi i odliczenia > Ulga termomodernizacyjna w PIT – odliczenie wydatków na wymianę drzwi i okien, ocieplenie ścian i stropu

Ulga termomodernizacyjna w PIT – odliczenie wydatków na wymianę drzwi i okien, ocieplenie ścian i stropu

W ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć (po spełnieniu szeregu warunków) m.in. wydatki na wymianę drzwi wejściowych i stolarki okiennej, a także na ocieplenie ścian i stropu. Wydatki muszą być potwierdzone fakturami wystawionymi przez podatnika VAT niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku. Nie można odliczyć więcej niż 53 tys. zł.

Potwierdził to np. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z 30 października 2019 r. (sygn. 0114-KDIP3-3.4011.279.2019.5.AK).

W innych wydanych interpretacjach Dyrektor KIS potwierdzał możliwość odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej wydatków na:

- ocieplenie dachu wełną mineralną – interpretacja z 22 listopada 2019 r. (sygn. 0113-KDIPT3.4011.360.2019.3.MH),

- wymianę pieca – interpretacja z 9 października 2019 r. (sygn. 0113-KDIPT3.4011.364.2019.3.MH),

Natomiast nie można odliczyć np. wydatków na:

- zakup i montaż żaluzji zewnętrznych (interpretacja z 25 października 2019 r. – sygn. 0113-KDIPT3.4011.376.2019.2.MH), czy

- wymianę pokrycia dachowego (interpretacja z 27 września 2019 r. – sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.400.2019.2.SŻ).

Ulga termomodernizacyjna w podatku dochodowym od osób fizycznych funkcjonuje od 1 stycznia 2019 r. Od tego bowiem dnia obowiązuje art. 26h ust. 1 ustawy o PIT. Przepis ten stanowi, że podatnik PIT, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 10, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Polecamy: PIT 2019. Komentarz

Kto może odliczyć wydatki na termomodernizację

Z ww. przepisu (oraz z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne) wynika, że z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać:

- podatnicy podatku dochodowego (PIT) opłacający podatek według skali podatkowej (rozliczający się na formularzach PIT-36 lub PIT-37) albo wg 19% ryczałtowej stawki tzw. podatku liniowego (rozliczający się na formularzu PIT-36L) oraz

- podatnicy płacący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (rozliczający się na formularzu PIT-28).

Podatnicy ci (aby skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej) muszą zrealizować na własny koszt przedsięwzięcie termomodernizacyjne w budynku mieszkalnego jednorodzinnego (domu jednorodzinnym), którego są właścicielami lub współwłaścicielami - w ciągu 3 lat kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Definicję budynku mieszkalnego jednorodzinnego znajdziemy w art. 3 pkt 2a Prawa budowlanego (do tego przepisu odsyła art. 5a pkt 18b ustawy o PIT). Zgodnie z tym przepisem budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym jest budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Nie można więc odliczać w ramach tej ulgi wydatków na termomodernizację innych budynków (np. wielorodzinnych – bloki, kamienice).

Nie może też odliczać wydatków, ktoś, kto nie ma własności lub współwłasności danego domu (czyli np. najemca).

Ministerstwo Finansów wyjaśniło (w objaśnieniach podatkowych do ulgi termomodernizacyjnej), m.in. że budynek, w którym zostało przeprowadzone przedsięwzięcie termomodernizacyjne musi posiadać status budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zgodnego z powyższą definicją, najpóźniej na dzień dokonania odliczenia.

Można wiec np. adaptować do celów mieszkalnych już istniejące budynki użytkowe – byle na dzień odliczenia (złożenia zeznania podatkowego) – budynek ten był formalnie i faktycznie domem jednorodzinnym.

Nie ma też przeszkód, by korzystać z ulgi termomodernizacyjnej odnośnie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, którego część (stanowiąca nie więcej niż 30% powierzchni całego budynku) jest przeznaczona na cele inne niż mieszkalne (tj. np. na warsztat, sklep, czy biuro).

Nie ma też obowiązku mieszkania przez właściciela (czy współwłaściciela) w domu jednorodzinnym, w którym przeprowadzono przedsięwzięcie termomodernizacyjne uprawniające do omawianej ulgi. Można taki dom np. wynająć osobie trzeciej na cele mieszkalne.

Ministerstwo Finansów podkreśla też, że z ulgi termomodernizacyjnej nie można korzystać w przypadku budynku będącego w budowie. Odliczenie dotyczy wydatków poczynionych na budynki już wybudowane.

Co to jest „przedsięwzięcie termomodernizacyjne” wyjaśnia art. 2 pkt 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (do tego przepisu odsyła art. 5a pkt 18c ustawy o PIT). Zgodnie z tym przepisem przedsięwzięciami termomodernizacyjnymi są przedsięwzięcia, których przedmiotem jest:

a) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,

b) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a), do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,

c) wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit. a),

d) całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Co ważne przepisy podatkowe nie wskazują obowiązku wykonywania audytu energetycznego (ani przed ani po wykonaniu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego). Ale oczywiście warto taki audyt zrobić przed termomodernizacją, by dokładnie wiedzieć co trzeba zmienić (ulepszyć). Co ciekawe koszty takiego audytu również można odliczyć w ramach omawianej ulgi.

Ministerstwo Finansów informuje również, że można odliczyć wydatki poniesione począwszy od 2019 roku (nawet jeżeli przedsięwzięcie termomodernizacyjne było rozpoczęte wcześniej – np. w 2018 roku). Ale także w tym przypadku obowiązuje termin 3-letni – by to przedsięwzięcie termomodernizacyjne zakończyło się nie później niż w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Wspomniany 3-letni termin na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego jest o tyle ważny, że jego przekroczenie skutkuje koniecznością zwrócenia uprzednio odliczonych kwot. W takim przypadku podatnik ma obowiązek doliczyć wcześniej odliczone kwoty do dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął  ów 3-letni termin na zakończenie przedsięwzięcia (art. 26h ust. 9 ustawy PIT).

Jakie wydatki można odliczyć

Zestawienie wydatków, które można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2489).

W tym załączniku wymienione są:

Wydatki na materiały budowlane i urządzenia:

 1. materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
 2. węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury,
 3. kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin,
 4. kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin,
 5. zbiornik na gaz lub zbiornik na olej,
 6. kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z dnia 21 lipca 2015 r., s. 100),
 7. przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej,
 8. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej,
 9. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 10. materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego,
 11. pompa ciepła wraz z osprzętem,
 12. kolektor słoneczny wraz z osprzętem,
 13. ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem,
 14. stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne,
 15. materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskaniem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

Wydatki na następujące usługi:

 1. wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
 2. wykonanie analizy termograficznej budynku,
 3. wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi,
 4. wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej,
 5. docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów,
 6. wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych,
 7. wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 8. montaż kotła gazowego kondensacyjnego,
 9. montaż kotła olejowego kondensacyjnego,
 10. montaż pompy ciepła,
 11. montaż kolektora słonecznego,
 12. montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego,
 13. montaż instalacji fotowoltaicznej,
 14. uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin,
 15. regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji,
 16. demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Ile i kiedy można odliczyć

W ramach ulgi termomodernizacyjnej jeden podatnik może odliczyć całość poniesionych wydatków ale nie więcej niż 53.000 zł - w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych mieszkalnych budynkach jednorodzinnych, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Odliczyć można tylko te wydatki, które są udokumentowane fakturami wystawionymi przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku. Jeżeli poniesione wydatki były opodatkowane VAT, za kwotę wydatku uważa się kwotę brutto (czyli z VAT) o ile podatek ten nie został odliczony (art. 26h ust. 3 i ust. 4 ustawy o PIT).

Nie można też odliczyć tych wydatków (albo ich części), które zostały:

- sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie;

- zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu (PIT-36, PIT-36L, PIT-37 albo PIT-28 i załączniku do tych zeznań – PIT/O) za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki (art. 26h ust. 6 ustawy o PIT).

Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Jeżeli podatnik po roku, w którym dokonał odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, to ma obowiązek doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Wal

http://www.w-a-l.pl/

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama