REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Ulga na powrót – kto i jak może skorzystać ze zwolnienia z PIT. Wzór oświadczenia

Ulga na powrót – kto i jak może skorzystać ze zwolnienia z PIT; wzór oświadczenia
Ulga na powrót – kto i jak może skorzystać ze zwolnienia z PIT; wzór oświadczenia

REKLAMA

REKLAMA

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje nowa ulga podatkowa w podatku dochodowym od osób fizycznych – tzw. ulga na powrót (zwana też „PIT-0 ulga na powrót”). Podatnicy, którzy przez minimum trzy lata mieszkali i pracowali za granicą, w ramach tej ulgi, przez cztery lata od powrotu do kraju mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego i nie płacić PIT.

Ulga na powrót - na czym polega

Ulga polega na zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych niektórych przychodów osiągniętych w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych przez podatników, którzy przenieśli miejsce zamieszkania na terytorium Polski po dniu 31 grudnia 2021 r.
Zwolnienie to jest określone w art. 21 ust. 1 pkt 152, ust. 39, ust. 43, ust. 44, art. 22 ust. 3a-3b, ust. 9aa, art. 23 ust. 10, art. 30 ust. 10, art. 32 ust. 1g, art. 41 ust. 11a ustawy o PIT.

Autopromocja

Kto może skorzystać z ulgi na powrót?

Z ulgi (zwolnienia podatkowego) skorzysta podatnik, który spełnia łącznie poniższe warunki:

1) w wyniku przeniesienia miejsca zamieszkania na terytorium Polski – po 31 grudnia 2021 r. – podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu oraz

2) nie miał miejsca zamieszkania na terytorium Polski w okresie:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

- trzech lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok oraz
- od początku roku do dnia poprzedzającego dzień,

w którym wrócił do Polski, oraz

3) posiada obywatelstwo polskie, Kartę Polaka lub obywatelstwo innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej, lub miał miejsce zamieszkania nieprzerwanie:

- co najmniej przez trzyletni okres w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej, Australii, Republice Chile, Państwie Izrael, Japonii, Kanadzie, Meksykańskich Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Republice Korei, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Stanach Zjednoczonych Ameryki,

- na terytorium Polski przez co najmniej 5 lat kalendarzowych poprzedzających trzyletni okres, oraz

4) posiada certyfikat rezydencji lub inny dowód dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w o kresie niezbędnym do ustalenia prawa do te go zwolnienia oraz

5) nie korzystał poprzednio, w całości lub w części, z tego zwolnienia – w przypadku, gdy ponownie przenosi miejsce zamieszkania na terytorium Polski.

Jakie przychody są zwolnione z PIT w ramach ulgi na powrót?

Zwolnienie dotyczy przychodów osiągniętych w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych (licząc od początku roku, w którym podatnik przeniósł miejsce zamieszkania do Polski, albo od początku roku następnego):

1) z pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),

Autopromocja

2) z umów zlecenia zawartych z firmą - chodzi tu o przychody z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia uzyskiwane wyłącznie od:

a) osoby fizycznej pro wadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i je j jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
b) właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działające go w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością,
c) przedsiębiorstwa w spadku

– z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej prze z podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze.

Autopromocja

3) z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej, 19% podatkiem liniowym, stawką 5% (tzw. ulga IP Box) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Od kiedy ulga na powrót może być stosowana?

Ulga (zwolnienie podatkowe) może być stosowana:

- od początku roku albo

- od początku następnego roku

w którym podatnik przeniósł miejsce zamieszkania do Polski.

Jakie przychody nie są zwolnione z podatku w ramach ulgi na powrót?

Ulga nie obejmuje m.in. przychodów:

- z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (np. zasiłków chorobowych),

- z umów o dzieło,

- z praw autorskich (z wyjątkiem tych uzyskanych w ramach umowy o pracę ),

- podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

- zwolnionych od po datku dochodowego (innych niż zwolnione na podstawie ulgi na po wrót, np. diet i innych świadczeń z tytułu podróży służbowej, zapomogi otrzymanej w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych lub długo trwałej choroby wypłaconej z ZFŚS),

- od których zaniechano poboru podatku w drodze rozporządzenia.

Jaka kwota korzysta ze zwolnienia?

Ze zwolnienia korzysta kwota przychodu, która nie przekracza 85 528 zł w roku podatkowym.

Ważne!
Zasadą jest, że suma przychodów zwolnionych od podatku w ramach PIT-0 (ulgi na powrót, ulgi dla młodych, ulgi dla rodzin 4+ oraz ulgi dla pracujących seniorów) nie może przekroczyć rocznie kwoty 85 528 zł.
Jeśli przekroczysz limit ulgi, do dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej zastosujesz kwotę wolną od podatku w wysokości 30 000 zł.

Kiedy ulga może być stosowana

Ulga na powrót może być zastosowana już w trakcie roku, ale ostatecznego jej rozliczenia dokonasz w zeznaniu rocznym.

Jeśli jesteś zobowiązany do samodzielnego obliczania zaliczki lub podatku w związku z osiąganiem:

- zagranicznych przychodów z pracy na etacie czy umów zlecenia zawartych z firmą, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT;
- przychodów z działalności gospodarczej,

to samodzielnie stosujesz tę ulgę, wyłączając przychody nią objęte z przychodów podlegających opodatkowaniu.

Oświadczenie o stosowani ulgi na powrót – przykładowy wzór

Jeżeli uzyskujesz przychody z pracy na etacie lub z umowy zlecenia zawartej z firmą, aby pracodawca czy zleceniodawca mógł stosować ulgę, powinieneś złożyć stosowne oświadczenie.

Nie ma urzędowego wzoru oświadczenia (możesz sam je zredagować lub skorzystać z przykładowego wzoru, który przygotowało Ministerstwo Finansów). Powinieneś złożyć je na piśmie. W oświadczeniu informujesz, że spełniasz warunki do zastosowania ulgi oraz wskazujesz rok rozpoczęcia i zakończenia stosowania zwolnienia przez pracodawcę lub zleceniodawcę.

Jednocześnie w oświadczeniu musisz zawrzeć klauzulę o treści: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” – klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Jeżeli oświadczenie spełni wszystkie wymogi co do jego treści, pracodawca lub zleceniodawca zastosuje zwolnienie najpóźniej od następnego miesiąca po złożeniu oświadczenia.

Ulga na powrót - wzór oświadczenia (przykład)

Ulga na powrót - wzór oświadczenia (przykład)

Ważne!
Jeżeli przestaniesz spełniać warunki uprawniające do stosowania ulgi (np. pracujesz w dwóch zakładach pracy i łączna kwota Twoich przychodów przekroczy limit ulgi), masz obowiązek poinformować o tym swojego pracodawcę lub zleceniodawcę. Po otrzymaniu takiej informacji przestanie on stosować ulgę najpóźniej od następnego miesiąca.

Ulga na powrót - pytania podatników i odpowiedzi Ministerstwa Finansów

Spełniam warunki do skorzystania z ulgi na powrót. Czy muszę udokumentować swoje miejsce zamieszkania za granicą certyfikatem rezydencji?

Nie masz obowiązku dokumentowania miejsca zamieszkania certyfikatem rezydencji. Wystarczy, że posiadasz inne dokumenty, które potwierdzą Twoje miejsce zamieszkania w innym państwie. Takimi dokumentami mogą być np. umowa o pracę, umowa najmu mieszkania za granicą. Jeżeli dokumenty te będą sporządzone w języku obcym, urząd skarbowy może poprosić Cię o przedstawienie ich tłumaczenia na język polski.

Spełniam warunki do skorzystania z ulgi na powrót. W Polsce będę osiągać przychody ze stosunku pracy. Czy powinienem złożyć pracodawcy jakieś oświadczenie?

Tak. Jeśli chcesz, aby Twój pracodawca zastosował przysługującą Ci ulgę na powrót, powinieneś złożyć mu pisemne oświadczenie, że spełniasz warunki do zwolnienia. W oświadczeniu tym informujesz, że spełniasz warunki do zastosowania ulgi o raz wskazujesz rok rozpoczęcia i zakończenia stosowania zwolnienia przez pracodawcę.
Jednocześnie w oświadczeniu musisz zawrzeć klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złoże nie fałszywego oświadczenia” – klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Nie ma urzędowego wzoru oświadczenia (możesz sam je zredagować lub
skorzystać z przykładowego wzoru przygotowanego przez Ministerstwo Finansów).

Dlaczego powinienem wskazywać w oświadczeniu rok rozpoczęcia i zakończenia stosowania zwolnienia przez pracodawcę?

W składanym oświadczeniu wskazujesz rok rozpoczęcia i zakończenia stosowania zwolnienia przez pracodawcę, ponieważ to Ty wybierasz, od kiedy zwolnienie ma zastosowanie. Możesz zdecydować, że zwolnienie ma zastosowanie:

- od początku ro ku, w którym prze niosłeś miejsce zamieszkania do Polski albo
- od początku ro ku następnego.

Samodzielnie wybierasz korzystniejsze dla siebie rozwiązanie. Pracodawca stosuje zwolnienie najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie, nie dłużej niż do upływu wskazane go przez Ciebie terminu.

W grudniu 2021 r. po 6 latach pracy za granicą wróciłem do kraju i zamieszkałem w Polsce. Czy mogę skorzystać z ulgi na powrót?

Nie. Nie skorzystasz z ulgi na powrót. Ulga ma zastosowanie do podatników, którzy przenieśli miejsce zamieszkania na terytorium Polski po 31 grudnia 2021 roku.

W lutym 2022 r. po uzyskaniu Karty Polaka przeprowadziłam się do Polski z zamiarem stałego pobytu. Spełniam pozostałe warunki do stosowania ulgi, ale nie mam obywatelstwa polskiego. Czy mogę skorzystać z ulgi na powrót?

Tak, ulga na powrót nie dotyczy wyłącznie osób posiadających obywatelstwo polskie, ale również osób, które posiadają Kartę Polaka.

W 2018 r. wyjechałem do Włoch i do końca 2021 r. byłem włoskim rezydentem podatkowym. Cały czas mam polskie obywatelstwo. W styczniu 2022 r. postanowiłem wrócić i znów zamieszkać w Polsce. Czy mogę skorzystać z ulgi na powrót?

Tak, możesz skorzystać z ulgi na powrót. Pamiętaj jednak, że prawo do ulgi przysługuje Ci pod warunkiem posiadania certyfikatu rezydencji podatkowej lub inne go dowodu potwierdzającego poprzednie miejsce zamieszkania dla celów podatkowych we Włoszech.

Źródło: Ministerstwo Finansów: Przewodnik dla podatnika „Ulga na powrót”

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Ministerstwo Finansów
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(4)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Gabi1234
  2022-01-26 08:57:59
  Takie to troszkę krzywdzące bo my z mężem wróciliśmy do pl po 15 latach i niestety nie załapaliśmy się na nowe przepisy podatkowe bo powrót nastąpił w listopadzie a 31 grudnia , gdzie tak naprawdę to powinien być brany pod uwagę rok podatkowy od kiedy się zaczęło pracować . Jak zwykle takie rzeczy to tylko w pl
  0
 • Cezar
  2022-02-04 11:27:35
  Cyt: "...nie miał miejsca zamieszkania na terytorium Polski w okresie: - trzech lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok oraz - od początku roku do dnia poprzedzającego dzień..." Czy uważacie że nieposiadanie miejsca zamieszkania na terytrium RP będzie musiało być dodatkowo udokumentowane brakiem zameldowania na terytorium RP? (wymeldowanie - martwy przepis). Duża liczba osób wyjeżdżając za granicę nie dokonuje formalnego wymeldowania a jedynie zameldowanie na terenie innego państwa, mimo takiego obowiązku. I tu się pojawia pytanie - czy wystarczy przedłożyć w US tylko zaświadczenie o zameldowaniu na terenie innego kraju przez 3 lata czy również zaświadczenie o wymeldowaniu z polskiego urzędu...
  0
 • Olga
  2023-01-28 20:05:27
  Dzień dobry, przyjechałam do Polski 29.02.2022 po Karcie Polaka. Od 30.09.22 mam już Kartę stałego pobytu. Czy mogę dalej korzystać z ulgi na powrót?
  0
 • gregor
  2022-01-24 19:41:43
  A jak wygląda to u emerytów
  1
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Progi statystyczne w systemie INTRASTAT na 2024 rok

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego zaakceptował wysokości progów statystycznych na 2024 r. w systemie INTRASTAT. Progi te (zarówno podstawowe i szczegółowe) wzrosły w porównaniu do obowiązujących w 2023 roku.

Egzamin na doradcę podatkowego - zmiany od 2024 roku

Ministerstwo Finansów poinformowało, że 1 stycznia 2024 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego. Jak wskazuje MF, głównym celem nowelizacji jest usprawnienie procesu egzaminacyjnego.

Tabela kursów średnich NBP z 6 grudnia 2023 roku - nr 236/A/NBP/2023

Tabela kursów średnich NBP waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 6 grudnia 2023 roku - nr 236/A/NBP/2023. Kurs euro w tym dniu to 4,3382 zł.

Komentarz do posiedzenia RPP z 5-6 grudnia 2023 roku

Komentarz do posiedzenia RPP z 5-6 grudnia 2023 roku. "Wszystko wskazuje na to, iż mamy obecnie do czynienia ze stabilizacją stóp procentowych na bieżącym poziomie przez najbliższe kilka miesięcy, najprawdopodobniej do następnej projekcji inflacyjnej, która zostanie opublikowana przez Narodowy Bank Polski w marcu 2024 r."

Stopy procentowe NBP bez zmian od 6 grudnia 2023 r.

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 5-6 grudnia 2023 r. postanowiła pozostawić wszystkie stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Stopa referencyjna wynosi nadal 5,75 proc. - podał w komunikacie Narodowy Bank Polski. Decyzja była zgodna z oczekiwaniami rynku.

Co dostaniemy zamiast podwyżki w 2024 roku? Firmy szukają oszczędności. Ale pracownicy mogą na tym zyskać!

Widmo wysokich kosztów firmowych skłania pracodawców do szukania rozwiązań, które pozwolą optymalizować wydatki. Jednym z nich jest wdrożenie strategii pozapłacowej bazującej na benefitach żywieniowych, która zapewnia oszczędności zarówno firmie, jak i zatrudnionym. Aby przyciągnąć i zatrzymać talenty, firmy coraz częściej już na etapie rekrutacji informują o wartości finansowej benefitów, ponieważ kandydaci nie mają świadomości, z czego składa się całkowity pakiet wynagrodzeń. 

Pracownik wystawił pustą fakturę. Kto za to odpowiada? Pracodawca (podatnik VAT)?

W codziennej praktyce biznesowej wielokrotnie powstaje pytanie, czy za pustą fakturę zawsze odpowiada podatnik (firma), gdy to pracownik, bez wiedzy i zgody pracodawcy, wystawiał fikcyjne faktury, umożliwiając innym podmiotom odliczenie VAT. Jedna z takich spraw trafiła do sądu, a w wyniku zadanego pytania prejudycjalnego – do TSUE. Poznaliśmy właśnie opinię Rzecznika Generalnego TSUE, który uznał, że co do zasady administracja skarbowa nie powinna egzekwować VAT od przedsiębiorcy. Zobaczymy, czy Trybunał weźmie pod uwagę tę opinię (bo z reguły tak robi), wydając wyrok, na który trzeba jeszcze trochę poczekać.

Jaki dochód do ulgi rehabilitacyjnej?

Kwota limitu dochodu osoby niepełnosprawnej, która uprawnia jej opiekuna do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej do własnych dochodów, wynosi obecnie 19 061,28 zł. Kwota ta będzie miała zastosowanie w rozliczeniu rocznym PIT w 2024 roku (dokonywanym za rok 2023).

Czy faktury dla konsumentów będą wystawiane w KSeF?

Faktury w systemie KSeF. Czy faktury dla osób fizycznych (konsumentów) będą mogły być dobrowolnie wystawiane w KSeF?

Zerowy VAT na żywność 2024. "Większość sejmowa nie chce tego rozwiązania"

Projekt ustawy o zerowym VAT na żywność w pierwszym półroczu 2024 roku jest gotowy, ale nowa większość sejmowa ma problem z jego przyjęciem, bo jest autorstwa naszego rządu; za ich podejście, niestety, zapłacą Polacy - powiedział dzisiaj premier Mateusz Morawiecki.

REKLAMA