REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Faktura VAT RR - zasady dotyczące wystawiania i rozliczania

Faktura VAT RR - zasady dotyczące wystawiania i rozliczania
Faktura VAT RR - zasady dotyczące wystawiania i rozliczania

REKLAMA

W obrocie gospodarczym faktura wystawiana jest przede wszystkim przez sprzedawcę towarów lub usług. Wyjątek od tej zasady stanowi faktura wystawiana w przypadku nabycia produktów rolnych od rolnika ryczałtowego. Wówczas to nabywca tych produktów, zarejestrowany jako czynny podatnik VAT, wystawia fakturę oznaczoną „faktura VAT RR”.

Faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych

Zasady wystawiania faktury VAT RR, która potwierdza dokonanie dostawy produktów rolnych przez rolnika ryczałtowego, reguluje ustawa o VAT.

W związku z zawartymi tam przepisami podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. Wystawca faktury przekazuje dostawcy oryginał faktury, natomiast drugi egzemplarz pozostawia dla siebie.

Kiedy podatnik jest rolnikiem ryczałtowy? Jest to rolnik prowadzący wyłącznie gospodarstwo rolne, który nie uzyskuje przychodów z innego rodzaju działalności i nie musi rejestrować się na potrzeby VAT. Ma on status rolnika ryczałtowego, korzystającego ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT. Rolnik ryczałtowy nie wystawia faktur za wykonywane czynności. A zatem dokonując dostawy produktów rolnych dla czynnego podatnika VAT, rolnik ryczałtowy otrzymuje od nabywcy fakturę VAT-RR z wykazanym na niej zryczałtowanym podatkiem w wysokości 7% proc.

Ważne!

Autopromocja

KSeF. Jak przygotować się do wystawiania e-faktur

Kup książkę:

KSeF. Jak przygotować się do wystawiania e-faktur + plakat KSeF. Krok po kroku

Rolnik ryczałtowy w zakresie prowadzonej działalności rolniczej dostarczający produkty rolne jest zwolniony z obowiązku:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

- wystawiania faktur,

- prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów i usług,

Autopromocja

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna

Kup książkę:

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna - Poradnik Gazety Prawnej

- składania w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowej,

- dokonania zgłoszenia rejestracyjnego dla celów VAT.

Autopromocja

Bieżące aktualności o zmianach przepisów

Czy biuro rachunkowe ma nowe obowiązki w związku z wprowadzeniem KSeF? Zmiany w podatkach dochodowych na 2024 r. i innych zmianach w VAT 2024 oraz prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. I wiele innych bieżących tematów ...

IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

Elementy faktury VAT RR

Faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych od rolnika ryczałtowego powinna być oznaczona jako „Faktura VAT RR”.

Oprócz tego oznaczenia faktura powinna zawierać co najmniej następujące elementy:

1) imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą dostawcy i nabywcy oraz ich adresy;

2) numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy i nabywcy;

Jak wystawiać faktury i rozliczać VAT w trybie samofakturowania

3) numer dowodu osobistego dostawcy lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, datę wydania tego dokumentu i nazwę organu, który wydał dokument, jeżeli rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych jest osobą fizyczną;

4) datę dokonania nabycia oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury;

5) nazwy nabytych produktów rolnych;

6) jednostkę miary i ilość nabytych produktów rolnych oraz oznaczenie (opis) klasy lub jakości tych produktów;

7) cenę jednostkową nabytego produktu rolnego bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;

8) wartość nabytych produktów rolnych bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;

9) stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku;

10) kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych;

11) wartość nabytych produktów rolnych wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku;

12) kwotę należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażoną cyfrowo i słownie;

13) czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób.

Polecamy: Jakie prawa i obowiązki ma podatnik występujący o zwrot nadwyżki VAT

Oświadczenie dostawcy produktów rolnych

Faktura VAT RR powinna również zawierać oświadczenie dostawcy produktów rolnych w następującym brzmieniu:

„Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.”


W przypadku umów kontraktacji lub innych umów o podobnym charakterze oświadczenie to może być złożone tylko raz w okresie obowiązywania umowy. Oświadczenie wówczas sporządza się jako osobny dokument. Dokument ten powinien zawierać elementy takie jak: imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą dostawcy i nabywcy oraz ich adresy; numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy i nabywcy; numer dowodu osobistego dostawcy lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, datę wydania tego dokumentu i nazwę organu, który wydał dokument, jeżeli rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych jest osobą fizyczną, oraz datę zawarcia i określenie przedmiotu umowy, datę sporządzenia tego dokumentu oraz czytelny podpis składającego oświadczenie. Dokument taki sporządza się w dwóch egzemplarzach. Oryginał jest przekazywany nabywcy.

Jak wystawiać faktury w procedurze VAT marża

Należy mieć na uwadze, że w przypadku rezygnacji ze zwolnienia od podatku przewidzianego dla dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego, składający oświadczenie informuje o tym niezwłocznie nabywcę.

Ważne!

Rolnik ryczałtowy jest obowiązany przechowywać oryginały faktur VAT RR oraz kopie oświadczeń przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym wystawiono fakturę.

Prawo do odliczenia VAT

Nabywca produktów rolnych wykazuje na fakturze i wypłaca rolnikowi ryczałtowemu kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku. Zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, czyli podatku do odliczenia. Aby odliczenie było możliwe, muszą być łącznie spełnione określone przepisami warunki:

1) nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną;

2) zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14. dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności;

3) w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty należności za produkty rolne zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie tych produktów albo na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty.

Przy czym, za datę dokonania zapłaty uważa się datę wydania dyspozycji bankowej przekazania środków finansowych na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, jeżeli dyspozycja ta została zrealizowana.

Warunek dotyczący zapłata należności za produkty rolne odnosi się do tej części zapłaty, która stanowi różnicę między kwotą należności za dostarczone produkty rolne a kwotą należności za towary i usługi dostarczone rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę tych produktów rolnych.

Przez należności za towary i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu rozumie się również potrącenia z tytułu spłat rat pożyczek i zaliczek udzielanych rolnikowi ryczałtowemu dostarczającemu produkty rolne, dokonane przez podatnika nabywającego te produkty, pod warunkiem że:

- zaliczka została przekazana na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, a na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu potwierdzającego dokonanie tej wpłaty;

- raty i pożyczki wynikają z umów zawartych w formie pisemnej.

Przez należności za towary i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu należy roumieć również potrącenia, jeżeli wynikają z innych ustaw, rozporządzeń Rady UE lub tytułów wykonawczych (egzekucyjnych).

Kiedy zakup ziemi rolnej nie podlega PCC

Przepisu art. 116 ust. 6 pkt 3 ustawy o VAT (tj. zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokonano zapłaty, pod warunkiem że w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty należności za produkty rolne zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie tych produktów albo na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty) nie stosuje się do dokumentów stwierdzających dokonanie zapłaty, gdy zaliczka została przekazana na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, a na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu potwierdzającego dokonanie tej wpłaty.

Ponadto, w przypadku gdy zaliczki obejmują całą kwotę należności z tytułu nabycia produktów rolnych, przepisu art. 116 ust. ust. 6 pkt 3 ustawy o VAT nie stosuje się, pod warunkiem że podatnik po dokonaniu nabycia produktów rolnych wystawi i wyda rolnikowi ryczałtowemu dokument potwierdzający nabycie produktów rolnych, w którym zostaną również wykazane dane identyfikujące dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty zaliczki na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego.


Korekta faktury VAT RR

Ustawa o VAT nie przewiduje szczególnych zasad dotyczących korygowania faktur VAT RR. W związku z tym zastosowanie mają tutaj przepisy ogólne, obowiązujące przy korygowaniu faktur VAT.

Zasady wystawiania faktur korygujących określa art. 106j ustawy o VAT, zgodnie z którym, jeżeli po wystawieniu faktury:

1) udzielono obniżki ceny w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty,

2) udzielono opustów i obniżek cen po dokonaniu sprzedaży,

3) dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,

4) dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty otrzymanej przed dokonaniem sprzedaży (np. zaliczki, przedpłaty, raty),

5) podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury

– to podatnik wystawia fakturę korygującą tę fakturę.

Faktura uproszczona – zasady wystawiania i odliczania VAT

Fakturę korygującą VAT RR wystawia czynny podatnik VAT, który dokonał zakupu produktów rolnych i przekazuje ją rolnikowi ryczałtowemu, a jej odbiór powinien być przez tego rolnika potwierdzony.

Wystawiona faktura korygująca VAT RR powinna zawierać oznaczenie dokumentu wyrazami „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyrazem „KOREKTA”, a także poniższe elementy:

- numer kolejny oraz datę jej wystawienia,

- datę wystawienia korygowanej faktury,

- numer korygowanej faktury,

- imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,

- numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,

- numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi,

- datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania całości lub części zapłaty przed dokonaniem sprzedaży, jeśli została podana w korygowanej fakturze ze względu na to, że różniła się od jej daty wystawienia,

- nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą,

- przyczynę korekty,

- jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej,

- w przypadkach innych niż te, których korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – prawidłową treść korygowanych pozycji.

Powyższe elementy powinna zawierać każda faktura korygująca, w tym faktura korygująca VAT RR.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  MF: Objaśnienia podatkowe dla cen transferowych, w zakresie stosowania metody ceny koszt plus

  Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych nr 6 dotyczących metody koszt plus.

  Limity podatkowe 2024. Rachunkowość, mały podatnik, ryczałt

  W 2024 roku nastąpią istotne zmiany w zakresie limitów podatkowych, które dotyczą małych podatników VAT, PIT i CIT. Średni kurs euro, ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na pierwszy roboczy dzień października 2023 roku, stanowi podstawę do obliczenia ważnych limitów podatkowych. Niższy kurs euro wpływa na niższe limity określające małego podatnika, a także na kwotę amortyzacji jednorazowej i limit stosowania ryczałtu ewidencjonowanego w 2024 roku. Ponadto, kurs euro wpływa na wskaźniki przyjęte dla celów rachunkowości.

  Tabela kursów średnich NBP nr 190/A/NBP/2023 z 2 października 2023 r. Kurs euro 4,6091 zł

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2 października 2023 roku. NBP nr 190/A/NBP/2023. Średni kurs euro w tym dniu to 4,6091 zł.

  Podatek od kota. Kiedy i dlaczego musisz zapłacić?

  W Polsce, choć nie istnieje podatek od posiadania kota (w przeciwieństwie do podatku od posiadania psa), to jednak przy zakupie droższego kota musimy liczyć się z koniecznością zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych, znanego jako PCC. Ta kwestia budzi wiele emocji i pytań wśród miłośników czworonogów. W poniższym artykule postaramy się przybliżyć ten temat, aby rozwiać wszelkie wątpliwości.

  Lokaty bankowe 2023. 6% nominalnego zysku – 3% realnej straty

  Posiadacze rocznych lokat bankowych, kończących się w 2023 roku dostają nominalne zyski ale realnie (uwzględniając inflację i podatek) ponieśli stratę z takiej formy oszczędzania.

  Rentowności obligacji wybranych państw (tabela). Aktualne dane, z początku października

  Zestawienie rentowności obligacji wybranych państw. Wartości podane zostały w formie tabeli. Które z obligacji dają najwięcej zarobić?

  Szef KAS zmienia interpretację! VAT zapłacony przy aporcie nie jest przychodem podatkowym

  Szef KAS z urzędu zmienił nieprawidłową interpretację. Wnoszący aport nie zapłaci podatku dochodowego od kwoty  podatku VAT zapłaconego przez spółkę, do której wniesiono aport.

  Tabela kursów średnich NBP nr 189/A/NBP/2023 - z 29 września 2023

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 29 września 2023 roku. NBP nr 189/A/NBP/2023. Średni kurs euro w tym dniu to 4,6356 zł.

  MF: w e-US można złożyć wniosek o zwrot kosztów zakupu kasy fiskalnej

  W e-Urzędzie Skarbowym można już złożyć wniosek o zwrot kosztów za zakup kasy fiskalnej – podało MF w komunikacie.

  Umorzenie zaległości podatkowej. Co warto wiedzieć?

  Zaległości podatkowe to problem, z którym boryka się wielu podatników. Czasami z powodu nieprzewidzianych okoliczności nie jesteśmy w stanie uregulować zobowiązań w terminie. Dla takich sytuacji istnieje procedura umorzenia zaległości podatkowych. W tym artykule przyjrzymy się dokładnie, jak działa ten proces, kto może z niego skorzystać i jakie kroki należy podjąć.

  REKLAMA