REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Sprzedaż przetworzonej żywności z własnego gospodarstwa - wymogi i opodatkowanie

Dziennik Gazeta Prawna
Największy polski dziennik prawno-gospodarczy
Sprzedaż przetworzonej żywności z własnego gospodarstwa - wymogi i opodatkowanie
Sprzedaż przetworzonej żywności z własnego gospodarstwa - wymogi i opodatkowanie
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Od 2017 r. rolnicy uzyskali większe możliwości sprzedaży produktów przetworzonych z własnej uprawy, hodowli lub chowu. Mogą bowiem sprzedawać konsumentom produkty, które jeszcze niedawno nie podlegały takiej formie zbytu (np. wędliny, sery, masło), w tym także produkty złożone, takie jak gołąbki, naleśniki czy ciasta. Przy czym nadal mogą płacić fiskusowi 2-proc. ryczałt. Co więcej, nie muszą w ogóle się rozliczać z podatku dochodowego do kwoty 20 tys. zł przychodów rocznie.

Zasady opodatkowania

Zasadniczo rolnicy nie płacą podatku dochodowego od działalności rolniczej (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.; dalej: ustawa o PIT). Wyjątkiem są przychody z działów specjalnych produkcji rolnej.

REKLAMA

Autopromocja

Wyłączenie z PIT dotyczy tylko rolników wytwarzających, a następnie sprzedających nieprzetworzone produkty roślinne lub zwierzęce (czyli w stanie naturalnym) z własnych upraw, hodowli lub chowu.

Co innego sprzedaż produktów przetworzonych. W świetle ustawy o PIT nie jest to działalność rolnicza, co oznacza, że podlega ona opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Jednak już od ponad roku rolnikom przysługuje w tym zakresie preferencja. Mogą oni wybrać opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (w skrócie: ryczałt ewidencjonowany) i to na dodatek według bardzo niskiej stawki, wynoszącej 2 proc. od przychodów.

Przy czym od 2017 r. przychody z takiej sprzedaży – o ile spełnia on definicję rolniczego handlu detalicznego – są całkowicie zwolnione z podatku dochodowego do kwoty 20 tys. zł rocznie.

Co jeszcze się zmieniło

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Możliwa jest sprzedaż bezpośrednio na rzecz konsumentów w formie rolniczego handlu detalicznego

Co więcej, przychody z takiej działalności są zwolnione z podatku dochodowego do kwoty 20 tys. zł rocznie. Zmian o skutkach podatkowych jest jednak więcej.

Polecamy: Komplet żółtych książek – Podatki 2017

Zwolnienie do 20 tys. zł to pomoc de minimis

Zwolnienie z PIT do kwoty 20 tys. zł rocznie obejmuje rolników, którzy sprzedają przetworzone produkty roślinne i zwierzęce w ilościach dozwolonych w ramach rolniczego handlu detalicznego.

REKLAMA

Zwolnienie to jest pomocą de minimis i jest udzielane zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE z 2013 r. L 352, s. 1).

W uzasadnieniu do projektu nowelizacji oszacowano, że jeżeli 10 tys. gospodarstw rolnych sprzeda produkty rolne w kwocie 20 tys. zł każde, to wpływy do budżetu państwa zmaleją o 4 mln zł rocznie.

Wybór ryczałtu

W ślad za wprowadzeniem zwolnienia do 20 tys. zł rocznie zmienił się termin złożenia oświadczenia o wyborze opodatkowania ryczałtem nadwyżki ponad 20 tys. zł przychodu ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych. ramka 1

RAMKA 1 - Kiedy złożyć oświadczenie o wyborze ryczałtu

Rolnik musi je złożyć na dany rok podatkowy nie później niż do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskał przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód uzyskał w grudniu roku podatkowego. ⒸⓅ

Jedno nie wyklucza drugiego

Przepis, który wprost wykluczał możliwość korzystania z ryczałtu przy równoczesnym prowadzeniu działalności gospodarczej (art. 20 ust. 1c pkt 5 ustawy o PIT), został uchylony. Wśród warunków wymienionych w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT nie ma więc już zakazu równoległego prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zmienił się wprawdzie art. 22 ust. 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2180 ze zm.; dalej: ustawa o ryczałcie). Nie zabrania on jednak równoczesnego prowadzenia przez rolnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Mówi jedynie, że jeżeli rolnik nie spełni warunków określonych w art. 20 ust. 1c ustawy o PIT, to utrata tych warunków dotyczy również przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie.

Oznacza to, że w takiej sytuacji rolnik musi przejść na zasady ogólne opodatkowania dochodu i założyć podatkową księgę przychodów i rozchodów, a po przekroczeniu limitu przychodów 8 595 200 zł – księgi rachunkowe.

Warto dodać, że opodatkowania ryczałtem nie wyklucza również uzyskiwanie równolegle przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Choć to akurat nie było wykluczone także przed 2017 r. (jako że działy specjalne produkcji rolnej są wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT, a nie w pkt 3 tego artykułu).

Rolnik nie traci prawa do ryczałtu, jeżeli równocześnie prowadzi działalność gospodarczą.

Sprzedaż nie tylko pod gołym niebem

Rolnik nie musi już sprzedawać swojej żywności wyłącznie w miejscu produkcji lub na targowisku pod gołym niebem. Przetworzone produkty z własnych upraw, chowu i hodowli mogą być sprzedawane we wszelkich miejscach przeznaczonych do prowadzenia handlu, także w budynkach (do końca 2016 r. sprzedaż była możliwa jedynie na targowiskach, przez które wprawdzie rozumiano wszelkie miejsca przeznaczone do prowadzenia handlu, ale z wyjątkiem budynków lub ich części; to wykluczało sprzedaż własnej żywności np. w zadaszonych halach targowych).

Pojawiła się też możliwość zbytu podczas wystaw, festynów, targów lub kiermaszy organizowanych w celu promocji żywności.

Nadal oczywiście rolnik może zbywać swoje produkty bezpośrednio z miejsca, gdzie zostały one wytworzone.

Ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu użytych do produkcji danego produktu musi stanowić co najmniej 50 proc. produktu finalnego, z wyłączeniem wody.

Polecamy: Nowe umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2017 r.

Można zatrudnić lub zlecić

Zasadniczo nadal istnieje zakaz zatrudniania przez rolnika innych osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia czy o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze. Od tej zasady wprowadzono jednak istotne wyjątki.

Od stycznia nie traci prawa do 2-proc. ryczałtu ten, kto zatrudni lub zleci innym osobom:

• ubój zwierząt rzeźnych i obróbkę poubojową tych zwierząt, w tym również rozbiór, podział i klasyfikację mięsa,

• przemiał zbóż,

• wytłoczenie oleju lub soku,

• sprzedaż podczas wystaw, festynów, targów.

Nie tylko z własnego gospodarstwa

Zasadniczo produkcja powinna pochodzić z własnych upraw, chowu i hodowli, ale od 2017 r. pojawiła się też możliwość nabywania produktów spoza gospodarstwa. Nie mogą one jednak stanowić więcej niż 50 proc. produktu finalnego.

Doprecyzowano, że za produkt roślinny pochodzący z własnej uprawy uważa się również: mąkę, kaszę, płatki, otręby, oleje i soki wytworzone z surowców pochodzących z własnej uprawy.

Zmiany w ewidencji sprzedaży

Nadal warunkiem opłacania ryczałtu od przychodów ze sprzedaży własnych przetworzonych produktów rolnych jest prowadzenie ewidencji sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych. Trzeba ją prowadzić odrębnie, za każdy rok podatkowy, zapisując dzienne przychody w każdym dniu sprzedaży.

Wymóg informowania o ilości i rodzaju przetworzonych produktów jest związany z wprowadzoną od 2017 r. możliwością sprzedaży w ramach rolniczego handlu detalicznego, a tym samym w ramach określonych limitów. Identyczny warunek – informowania o ilości i rodzaju zbytej żywności – wynika z rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (Dz.U. poz. 2159).

Wystarczy zatem prowadzić jedną dokumentację, a dzienne przychody ewidencjonować w niej w dniu sprzedaży.

Nie trzeba natomiast prowadzić odrębnej ewidencji przychodów ani ewidencji wyposażenia. Zwolnienie z tego obowiązku wynika z art. 15 ust. 3 i ust. 3a ustawy o ryczałcie.

Utrata prawa do ryczałtu

Rolnik, który naruszy warunki z art. 20 ust. 1c ustawy o PIT (np. nie prowadzi ewidencji sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych lub prowadzi ją niezgodnie z przepisami), traci prawo do ryczałtu.

Wynika to jednoznacznie z art. 22 ust. 3 ustawy o ryczałcie. Rolnik musi wtedy zaprowadzić właściwe księgi – chyba że jest zwolniony z tego obowiązku – i opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Co więcej, rolnik, który prowadzi ewidencję sprzedaży niezgodnie z warunkami wymaganymi do uznania jej za dowód w postępowaniu podatkowym, zapłaci od niezaewidencjonowanego przychodu ryczałt w wysokości pięciokrotności stawki 2 proc.

Rolnik, który prowadzi ewidencję niezgodnie z wymaganiami, musi oddać do urzędu 10 proc. przychodu, którego wysokość określi sam urząd skarbowy.

Sprzedaż nadal bez rachunków

Rolnicy sprzedający produkty roślinne i zwierzęce pochodzące z własnej uprawy, hodowli lub chowu, nieprzerobione lub nieprzetworzone sposobem przemysłowym, nadal nie muszą wystawiać rachunków. Wynika to z art. 87 par. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.). Wprawdzie taki obowiązek istnieje, gdy sprzedaż jest dokonywana w odrębnych, stałych miejscach sprzedaży poza obrębem uprawy, hodowli lub chowu, ale z wyjątkiem miejsc, o których mowa w art. 20 ust. 1c pkt 3 lit. b (czyli targowisk).

Ciągle też istnieje możliwość sprzedawania własnych przetworzonych produktów rolnych w ramach wspólnej własności, wspólnego użytkowania upraw, hodowli lub chowu lub w ramach wspólnego przedsięwzięcia (art. 6 ust. 7 ustawy o ryczałcie). Nowością jest natomiast wspomniana już możliwość zlecenia sprzedaży innym osobom podczas wystaw, festynów, targów.

Nadal też sprzedaż własnych produktów rolnych, przetworzonych w inny sposób niż przemysłowy, jest traktowana jako przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT (wynika to jednoznacznie z art. 20 ust. 1c). Ma to istotne znaczenie, ponieważ oznacza, że do samodzielnej sprzedaży własnych produktów rolnych w ogóle nie odnoszą się przepisy dotyczące działalności gospodarczej.

Ryczałt tylko do 1 074 400 zł

Prawa do ryczałtu nie ma rolnik, który w roku poprzedzającym dany rok podatkowy (a zatem w 2016 r.) uzyskał z tego tytułu ponad 250 tys. euro, czyli 1 074 400 zł.

Limit ten dotyczy jedynie roku poprzedniego, a nie bieżącego. To oznacza, że gdy przychody rolnika ze sprzedaży własnych przetworzonych produktów przekroczą w 2017 r. limit 1 074 400 zł, nie straci on w trakcie roku prawa do ryczałtu. Nie będzie mógł natomiast korzystać z niego w roku następnym, czyli w 2018. ramka 2

RAMKA 2 - Rolniczy handel detaliczny z prawem do ryczałtu

PYTANIE REDAKCJI DGP: Czy i do jakiej wysokości rolniczy handel detaliczny można opodatkować 2-proc. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

ODPOWIEDŹ MINISTERSTWA FINANSÓW:
Opodatkowaniu 2-proc. stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody, o których mowa w art. 20 ust. 1c ustawy o PIT.

Oznacza to, że jeżeli przychody osiągane w ramach rolniczego handlu detalicznego spełniają przesłanki określone w art. 20 ust. 1c ustawy o PIT, mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zwanej dalej „ustawą”.

Do podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych stosuje się zwolnienie określone w art. 21 ust. 71a ustawy o PIT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r.

Korzystanie z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przez podatników osiągających przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych, o których mowa w art. 20 ust. 1c ustawy o PIT, jest warunkowane m.in. limitem przychodów (od 1 stycznia 2017 r. – w wysokości 250 tys. euro). Tym samym, jeżeli podatnik w 2016 r. uzyskał przychody w wysokości przekraczającej limit 250 tys. euro, to w 2017 r. nie może korzystać z opodatkowania 2-proc. stawką ryczałtu w odniesieniu do przychodów, o których mowa w art. 20 ust. 1c ustawy o PIT (art. 6 ust. 4 i 5 w związku z art. 6 ust. 7 ustawy). ⒸⓅ

Do rolników odnoszą się również pozostałe zastrzeżenia zawarte w art. 6 ust. 4 i 5 ustawy o ryczałcie, a więc także te dotyczące limitu przychodów uzyskiwanych w spółce.


Stawka i odliczenia

Ryczałt ewidencjonowany polega na opłacaniu podatku od przychodów, a zatem rolnik samodzielnie sprzedający własne produkty przetworzone nie odlicza poniesionych kosztów. W zamian za to płaci ryczałt według bardzo niskiej stawki, bo wynoszącej 2 proc. przychodów.

Istnieje natomiast możliwość odliczenia od przychodów pewnych poniesionych wydatków, a niektórych – od wyliczonej już kwoty ryczałtu. ramka 3

RAMKA 3 - Co rolnik ryczałtowiec może odliczyć

• Składki ZUS zapłacone w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe oraz osób współpracujących.

• Stratę, z tym że należy pamiętać, że chodzi o stratę z tego samego źródła przychodów (a zatem z osobistej sprzedaży własnych przetworzonych produktów rolnych), poniesioną w pięciu poprzednich latach (i dotychczas nieodliczoną), gdy rolnik nie korzystał z ryczałtu. Sam ryczałt bowiem wyklucza wykazywanie straty, bo nie pozwala pomniejszyć przychodów o poniesione koszty. Stratę można odliczać już w trakcie roku podatkowego, przy obliczaniu ryczałtu za poszczególne miesiące. Jeżeli rolnik dodatkowo zarabia na najmie, podnajmie, dzierżawie, poddzierżawie lub innych umowach o podobnym charakterze i z tego tytułu również płaci ryczałt ewidencjonowany (według stawki 8,5 proc.), to odlicza składki ZUS i stratę w takim stosunku, w jakim w roku podatkowym pozostają poszczególne przychody opodatkowane różnymi stawkami w ogólnej kwocie przychodów.

• Wydatki na cele rehabilitacyjne, jeżeli rolnik jest osobą niepełnosprawną lub ma na utrzymaniu osoby niepełnosprawne – na zasadach przewidzianych w art. 26 ust. 7a – 7g ustawy o PIT.

• Dokonane darowizny, w maksymalnej wysokości 6 proc. dochodu (a właściwie przychodu, bo rolnik ryczałtowiec nie oblicza dochodu) – na zasadach przewidzianych w art. 26 ust. 5 – 6h ustawy o PIT. Przy czym odliczeniu nie podlegają darowizny na rzecz:
– osób fizycznych,
– osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc., oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami. ⒸⓅ

Rolnik, który wybierze opodatkowanie ryczałtem, musi po zakończeniu roku złożyć we właściwym urzędzie skarbowym – do 31 stycznia następnego roku – zeznanie PIT-28 z załącznikami.

Natomiast od kwoty samego ryczałtu (czyli od podatku, a nie od przychodów) odliczane są składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacone przez rolnika, o ile nie zostały odliczone od podatku dochodowego. Podstawą odliczenia jest art. 13 ustawy o ryczałcie w zw. z art. 27b ust. 1–4 ustawy o PIT. Odliczenie nie jest równe całej kwocie zapłaconej przez podatnika, ponieważ można odliczyć wyłącznie 7,75 proc. podstawy obliczenia składki, choć należy ją opłacać w wysokości 9 proc. tej podstawy.

Wspólnie z małżonkiem

Jeżeli rolnik wspólnie z małżonkiem sprzedaje przetworzone produkty rolne z własnej uprawy, chowu lub hodowli, może zdecydować, że cały przychód ze sprzedaży będzie opłacać tylko jedno z nich.

W tym celu należy złożyć pisemne odpowiednie oświadczenie (art. 12 ust. 6–8a w zw. z art. 12 ust. 9a ustawy o ryczałcie). Składa się je właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego najpóźniej do 20 stycznia roku podatkowego, a w razie rozpoczęcia osiągania przychodów w trakcie roku podatkowego – w terminie pierwszej wpłaty ryczałtu. Wybór jest na cały rok, chyba że w jego trakcie małżonkowie by się rozwiedli albo sąd orzekłby ich separację wraz z podziałem wspólnego majątku.

Raz do roku składa się w urzędzie skarbowym rozliczenie roczne. ramka 4

RAMKA 4 - Na jakich formularzach rozlicza się rolnik ryczałtowiec

PIT-28 Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok.

PIT-28/A Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko, z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze oraz ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych.

PIT 28/B Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych.

PIT/0 Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym. ⒸⓅ

W zeznaniu PIT-28 można równocześnie (w odpowiedniej rubryce) złożyć wniosek o przekazanie 1 proc. należnego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. W tym celu należy podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: numer KRS) organizacji wybranej z wykazu prowadzonego przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej oraz wysokość kwoty na rzecz tej organizacji (oczywiście nie więcej niż 1 proc. kwoty należnego ryczałtu).

Sprzedaż w dodatkowej odsłonie

Wprowadzenie od 2017 r. nowego pojęcia „rolniczego handlu detalicznego” oznacza, że mamy do czynienia z czterema rodzajami tzw. bezpośredniej sprzedaży produktów rolniczych na rzecz konsumentów końcowych

Każda z tych form oznacza co innego. Te cztery rodzaje to:

• dostawy bezpośrednie,

• sprzedaż bezpośrednia,

• działalność marginalna, lokalna i ograniczona (MLO),

• rolniczy handel detaliczny.

Dostawy bezpośrednie

Polegają na dostarczaniu małych ilości surowców przez ich producentów (rolników) do konsumenta końcowego lub handlu detalicznego i innych podmiotów zaopatrujących bezpośrednio konsumentów finalnych.

Dostawy bezpośrednie nie dotyczą produktów pierwotnych, wprowadzanych do obrotu w ramach działalności gospodarczej przez podmiot (lub jego zakład) działający na rynku spożywczym. Dostawy takie obejmują produkty produkcji pierwotnej pochodzenia roślinnego, takie jak: zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby – uprawne, pochodzące wyłącznie z własnych upraw lub hodowli oraz pozostałe surowce pochodzące z własnych zbiorów ziół i runa leśne (a także środki spożywcze pochodzące z tych produktów i surowców w postaci kiszonej lub suszonej).

Wielkość obrotu w ramach dostaw bezpośrednich nie może przekraczać:

1) wielkości plonów, w skali roku, poszczególnych surowców uzyskanych z własnych lub użytkowanych gospodarstw rolnych,

2) ilości surowców pochodzących z własnych (dokonywanych osobiście) zbiorów ziół i runa leśnego.

Dostawy bezpośrednie są nadzorowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Potrzebne jest tylko zgłoszenie do właściwego terenowo powiatowego inspektora sanitarnego, nie jest wymagane zatwierdzenie. To oznacza, że dostawy takie można prowadzić już po złożeniu wniosku o wpis do rejestru zakładów prowadzonego przez powiatowego inspektora sanitarnego, co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem prowadzenia takiej działalności.

Rolnicy prowadzący dostawy bezpośrednie muszą przestrzegać wymogów higienicznych oraz innych przepisów.

Podstawę prawną stanowią:

rozporządzenie ministra zdrowia z 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych (Dz.U. nr 112, poz. 774),

art. 1 ust. 2 lit. c rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.Urz. WE z 2004 r. L 139, s. 1),

art. 61–64 ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 594 ze zm.).

Sprzedaż bezpośrednia

Obejmuje wyłącznie nieprzetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego wytworzone w gospodarstwie, z limitami tygodniowymi. Jest to sprzedaż wyłącznie dla konsumenta końcowego i handlu detalicznego oraz innych podmiotów zaopatrujących bezpośrednio konsumentów finalnych.

W ramach sprzedaży bezpośredniej nie można zbywać wędlin, serów ani masła. Rozporządzenie z 30 września 2015 r. umożliwia natomiast wprowadzanie do obrotu m.in. mleka surowego, siary, surowej śmietany pozyskanych w gospodarstwie produkcji mleka; jaj pozyskanych od drobiu lub ptaków bezgrzebieniowych; produktów pszczelich nieprzetworzonych, w tym miodu, pyłku pszczelego, pierzgi i mleczka pszczelego.

Rozporządzenie z 30 września 2015 r. daje możliwość tzw. sprzedaży zbiorczej, w ramach imprez okolicznościowych, takich jak festyny, targi, wystawy i kiermasze organizowane w celach wypromowania tych produktów. Dopuszcza bowiem sprzedaż bezpośrednią przez inny podmiot prowadzący taką samą działalność w tym samym powiecie, zgodnie z innymi warunkami określonymi w rozporządzeniu (par. 5 ust. 3).

Sprzedaż bezpośrednia musi być zarejestrowana u właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.

Podstawą prawną jest rozporządzenie z 30 września 2015 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz.U. poz. 1703).

Działalność marginalna, lokalna i ograniczona

To rozwiązanie głównie dla małych przedsiębiorców. Często są to rodzinne zakłady specjalizujące się w wytwarzaniu produktów określonego rodzaju, na które istnieje zapotrzebowanie głównie na lokalnym rynku.

Działalność marginalna, lokalna i ograniczona (MLO) polega na wytwarzaniu i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego konsumentom końcowym oraz dostawach tych produktów do handlu detalicznego, restauracji, stołówek i innych podmiotów zaopatrujących konsumentów końcowych. Dostawy są obligatoryjne.

Zakres i obszar produkcji, a także wielkość dostaw produktów pochodzenia zwierzęcego do handlu detalicznego określa rozporządzenie z 21 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej. Weszło ono w życie 1 czerwca 2016 r. i wprowadziło kilka istotnych ułatwień:

• rozszerzony został katalog produktów pochodzenia zwierzęcego, które mogą być produkowane w ramach działalności MLO (o produkty jajeczne, produkty na bazie siary i gotowe posiłki/potrawy z udziałem produktów pochodzenia zwierzęcego),

• zwiększony został limit dostaw dla niektórych rodzajów produktów pochodzenia zwierzęcego,

• zwiększony został obszar, na którym może być prowadzona działalność marginalna, lokalna i ograniczona,

• zniesione zostało, pod pewnymi warunkami, ograniczenie dotyczące obszaru sprzedaży, w przypadku gdy żywność jest oferowana do sprzedaży konsumentom podczas wystaw, festynów, targów oraz kiermaszy,

• zakłady prowadzące działalność MLO mogą wykorzystywać do produkcji żywności produkty pochodzenia zwierzęcego, które zostały wyprodukowane w tym samym zakładzie dla celów sprzedaży bezpośredniej.

Działalność marginalna, lokalna i ograniczona podlega rejestracji u właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.

Podstawą prawną jest rozporządzenie z 21 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz.U. poz. 451).

Rolniczy handel detaliczny

Obejmuje zarówno nieprzetworzone, jak i przetworzone produkty roślinne i zwierzęce, a także przetwory roślinno-zwierzęce.

Ma tę podstawową zaletę, że umożliwia sprzedaż większego asortymentu produktów żywnościowych. Przede wszystkim wędlin i masła, których do tej pory – i nadal – nie można zbywać w formie sprzedaży bezpośredniej. Pozwala także sprzedawać produkty złożone, takie jak gołąbki, naleśniki i ciasta.

Nie nakłada przy tym na rolników wymogu obowiązkowych dostaw, które są wymagane w przypadku prowadzenia działalności MLO.

Wielkość sprzedaży jest limitowana rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 16 grudnia 2016 r. (Dz.U. poz. 2159).

Z rozporządzenia wynika m.in., że w ramach rolniczego handlu detalicznego można zbyć m.in.: 15,4 kg pieczywa, 2 tony pierogów, 4 tony kopytek i klusków śląskich, tyle samo placków ziemniaczanych, 2,6 tony produktów mlecznych, 1,4 tony produktów mięsnych.

Podstawą prawną są art. 3 ust. 3 pkt 29b oraz rozdział 10a ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2015 r. poz. 594 ze zm.), a także rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (Dz.U. poz. 2159).

RAMKA 5 - Można sprzedawać masło i wędliny konsumentom końcowym

PYTANIE REDAKCJI DGP: Czy rolnicy mogą w ramach rolniczego handlu detalicznego sprzedawać masło i wędliny, zabronione przy sprzedaży bezpośredniej?

ODPOWIEDŹ MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
: Zarówno masło, jak i wędliny są produktami pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w par. 2 pkt 4 rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (Dz.U. poz. 2159). Doprecyzowując, masło jest jednym z produktów mlecznych, o których mowa w punkcie szóstym tabeli zawartej w załączniku nr 4 ww. rozporządzenia, a wędliny są jednym z produktów mięsnych, o których mowa w punkcie czwartym ww. tabeli z załącznika nr 4. ⒸⓅ

Tabela . Cztery rodzaje sprzedaży produktów rolnych na rzecz konsumentów ⒸⓅ

Wyszczególnienie

Produkty zwierzęce

Produkty roślinne

Sprzedaż bezpośrednia

MLO

Rolniczy handel detaliczny

Dostawy bezpośrednie

Tylko produkty z własnego gospodarstwa

TAK

NIE – bez ograniczeń

NIE – limit max. 50 proc. spoza gospodarstwa, nie licząc wody

TAK

Wyrób i sprzedaż przetworów

NIE

TAK

TAK

NIE

Odbiorca docelowy

Nabywcy indywidualni, placówki handlu detalicznego

Limitowane są dostawy do innych zakładów prowadzących handel detaliczny (w tym należących do tego samego podmiotu) z przeznaczeniem do konsumenta końcowego

Nabywcy indywidualni, placówki handlu detalicznego, restauracje itp.

Obowiązek rejestracyjny przed rozpoczęciem sprzedaży

TAK – Inspekcja Weterynaryjna

TAK – IW lub IJHARS

TAK – Inspekcja Sanitarna

Działalność gospodarcza

NIE

TAK / NIE (niejednoznaczne przepisy)

NIE

NIE

Nadzór

Inspekcja Weterynaryjna

IW lub IJHARS

Inspekcja Sanitarna

Podatek dochodowy

TAK, możliwy ryczałt

TAK, na zasadach ogólnych

Zwolnienie do 20 tys. zł rocznie, 2 proc. ryczałtu do 250 tys. euro rocznie, zasady ogólne w razie niespełnienia co najmniej 1 warunku z art. 20 UPDF

NIE

Podatek VAT

TAK – można skorzystać ze zwolnienia do kwoty 200 tys. zł rocznie, powyżej – rolnik ryczałtowy lub zasady ogólne, a po przekroczeniu 2 mln euro – zasady ogólne

TAK – można skorzystać ze zwolnienia do kwoty 200 tys. zł rocznie, powyżej – rolnik ryczałtowy lub zasady ogólne, a po przekroczeniu 2 mln euro – zasady ogólne

TAK – można skorzystać ze zwolnienia do kwoty 200 tys. zł rocznie, powyżej – rolnik ryczałtowy lub zasady ogólne, a po przekroczeniu 2 mln euro – zasady ogólne

Jak prowadzić rolniczy handel detaliczny

Bez zmian pozostał nadzór nad produktami pochodzenia zwierzęcego. Nadal sprawuje go Inspekcja Weterynaryjna. Natomiast nadzór nad produktami pochodzenia roślinnego przejęła Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

W przypadku produkcji mieszanej, czyli żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego w ramach rolniczego handlu detalicznego, właściwą jest Inspekcja Weterynaryjna.

Chcąc zatem zarejestrować rolniczy handel detaliczny, należy złożyć:

1) wniosek do właściwego powiatowego lekarza weterynarii o wpis zakładu do rejestru zakładów, w terminie co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności – jeżeli produkcja i sprzedaż mają dotyczyć produktów pochodzenia zwierzęcego, lub

2) wniosek do właściwego powiatowego lekarza weterynarii o wpis zakładu do rejestru zakładów, w terminie co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności – jeżeli produkcja i sprzedaż ma dotyczyć żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego (żywności złożonej), lub

3) wniosek do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej – przy żywności pochodzenia niezwierzęcego.

Szczegółowe informacje o rejestracji rolniczego handlu detalicznego można uzyskać u właściwego ze względu na siedzibę zakładu lub miejsce prowadzenia działalności powiatowego lekarza weterynarii lub państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Produkcja i sprzedaż żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego:

1) mogą być dokonywane w ilościach określonych w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 16 grudnia 2016 r. (Dz.U. poz. 2159);

2) nie mogą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności i wpływać niekorzystnie na ochronę zdrowia publicznego;

3) podlegają nadzorowi organów odpowiednio Państwowej Inspekcji Sanitarnej albo Inspekcji Weterynaryjnej;

4) muszą być dokumentowane w sposób umożliwiający określenie ilości zbywanej żywności (wystarczy prowadzić ewidencję sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1e ustawy o PIT);

5) nie mogą być dokonywane z udziałem pośrednika, z wyjątkiem zbywania takiej żywności podczas wystaw, festynów, targów lub kiermaszy, organizowanych w celu promocji żywności, jeżeli pośrednik zbywa żywność:

• wyprodukowaną przez tego pośrednika w ramach rolniczego handlu detalicznego,

• wyprodukowaną przez inny podmiot prowadzący rolniczy handel detaliczny na obszarze powiatu, w którym pośrednik ten prowadzi produkcję żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego, lub na obszarze powiatu sąsiadującego z tym powiatem.

W świetle rozporządzenia z 16 grudnia 2016 r. (Dz.U. poz. 2159) dokumentację (ewidencję) wystarczy przechowywać przez dwa lata, licząc od końca roku kalendarzowego, za który została sporządzona. W praktyce jednak, nie chcąc mieć problemów z fiskusem, należy ją trzymać przez 5 lat i to licząc od końca roku, w którym upływa termin płatności podatku (a w przypadku ryczałtu upływa on dopiero 31 stycznia następnego roku). Tyle wynosi bowiem termin przedawnienia zobowiązań podatkowych.

W miejscu sprzedaży żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego należy w sposób czytelny i widoczny dla konsumenta umieścić:

1) napis „rolniczy handel detaliczny”;

2) dane obejmujące:

imię i nazwisko albo nazwę i siedzibę podmiotu prowadzącego rolniczy handel detaliczny,

• adres miejsca prowadzenia produkcji tej żywności,

• weterynaryjny numer identyfikacyjny podmiotu prowadzącego rolniczy handel detaliczny, o ile taki numer został nadany.

Przy prowadzeniu produkcji i zbywaniu żywności w ramach działalności rolniczy handel detaliczny należy spełnić wymagania rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych. Przepisy tego rozporządzenia obowiązują wprost i nie wymagają wdrożenia do polskiego porządku prawnego, niemniej – jak wyjaśnia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – powinny być stosowane w sposób elastyczny, biorąc pod uwagę zakres prowadzonej działalności, wielkość zakładu i jego specyfikę.

Przepisy te przewidują między innymi, że gdy produkcja jest prowadzona przy wykorzystaniu pomieszczeń używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne (np. przy wykorzystaniu sprzętu i urządzeń gospodarstwa domowego w kuchni domowej), to obowiązują uproszczone wymagania higieniczne (zamiast wymogów określonych w załączniku II w rozdziale II rozporządzenia, obowiązują wymogi określone w jego załączniku II w rozdziale III).

Na księgach rachunkowych trzeba płacić VAT

Rolnicy, których przychody w 2016 r. wyniosły co najmniej równowartość 2 mln euro, czyli 8 595 200 zł, muszą od 2017 r. prowadzić księgi rachunkowe

Limit 2 mln euro jest zapisany w art. 2 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o rachunkowości. Przy przychodach niższych niż 2 mln euro rolnik nie musi prowadzić ksiąg rachunkowych i prawdopodobnie nikt dobrowolnie się na to nie zdecyduje.

O zamiarze założenia ksiąg rolnik musi zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed rozpoczęciem roku podatkowego albo przed rozpoczęciem prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli nastąpiło ono w ciągu roku.

Zgodnie z art. 2 pkt 19 ustawy o VAT, przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, z wyjątkiem rolnika obowiązanego do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Większość rolników prowadzących rolniczy handel detaliczny będzie zapewne spełniać definicję rolnika ryczałtowego dla celów VAT, choćby ze względu na istotne podniesienie limitu przychodów zobowiązującego do prowadzenia ksiąg rachunkowych (z 1,2 mln euro do 2 mln euro). To oznacza, że dokonywane przez nich dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej oraz świadczone przez nich usługi rolnicze są zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT.

Za produkty rolne i usługi rolnicze ustawa o VAT uznaje towary i usługi wymienione w załączniku nr 2 do tej ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim (art. 2 pkt 20 i 21 ustawy o VAT).

Do produktów rolnych w rozumieniu art. 2 pkt 20 ustawy o VAT nie są natomiast zaliczane towary wytworzone przez rolnika przy użyciu środków innych niż typowe dla gospodarstwa rolnego, leśnego, rybackiego, a więc przykładowo przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu zwykle używanego w działalności stricte produkcyjnej (np. linii produkcyjnych i technologii charakterystycznych dla produkcji na skalę przemysłową, np. do wytwarzania soku w kartonach i puszkach). Sprzedaż takich produktów nie może być zwolniona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT

Rolnicy prowadzący księgi rachunkowe muszą płacić VAT na zasadach ogólnych. Nie spełniają bowiem warunku bycia rolnikiem ryczałtowym.

Korzyści z bycia rolnikiem ryczałtowym

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 3 i art. 117 ustawy o VAT rolnik ryczałtowy jest zwolniony z:

1) płacenia VAT od dostaw produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej oraz świadczenia usług rolniczych,

2) wystawiania faktur,

3) prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów i usług,

4) składania w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowej,

5) zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ustawy.

Rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych na rzecz podatnika VAT przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa objętych VAT. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych (wypłacona kwota zwrotu powiększa u nabywcy kwotę podatku naliczonego – art. 116 ust. 6 ustawy o VAT).

Obecnie stawka zryczałtowanego zwrotu podatku wynosi 7 proc. kwoty należnej z tytułu dostawy produktów rolnych pomniejszonej o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku (art. 115 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 3 ustawy o VAT).

Podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę VAT RR dokumentującą nabycie tych produktów. Oryginał tej faktury dostarczany jest dostawcy (rolnikowi ryczałtowemu). Rolnik ryczałtowy, zgodnie z art. 116 ust. 10 ustawy o VAT, jest obowiązany przechowywać oryginały faktur VAT RR przez 5 lat, licząc od końca roku, w którym wystawiono fakturę.

Zgodnie z art. 43 ust. 3 ustawy o VAT rolnik ryczałtowy może zrezygnować ze zwolnienia przy wykonywaniu tych czynności i płacić podatek według zasad ogólnych. W takiej sytuacji w grę może wchodzić zwolnienie, jeżeli sprzedaż w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła łącznie 200 tys. zł (nie wliczając kwoty samego podatku).

Rolnik, który nie może lub nie chce korzystać z tego zwolnienia, musi:

• dokonać zgłoszenia rejestracyjnego (art. 96 ust. 1 – 3ustawy o VAT),

• wystawiać faktury,

• prowadzić ewidencję dla celów VAT,

• składać deklaracje VAT–7,

• ewidencjonować obrót przy zastosowaniu kas rejestrujących na ogólnych zasadach, jeśli sprzedaż dokonywana jest na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, a obrót z tej sprzedaży przekroczy 20 tys. zł z tej działalności, w proporcji do okresu jej prowadzenia. ⒸⓅ

Większość rolników prowadzących rolniczy handel detaliczny będzie zapewne spełniać definicję rolnika ryczałtowego dla celów VAT, choćby ze względu na istotne podniesienie limitu przychodów zobowiązującego do prowadzenia ksiąg rachunkowych (z 1,2 mln euro do 2 mln euro).

Katarzyna Jędrzejewska

katarzyna.jedrzejewska@infor.pl

Autopromocja

REKLAMA

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Mały ZUS Plus przegrywa w sądzie. To jest bardzo ważny wyrok dla przedsiębiorców

Mały ZUS Plus - jak długo powinna trwać przerwa, po upływie której przedsiębiorca może ponownie skorzystać z niższych składek? Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim wydał pierwszy wyrok w tej sprawie, który jest korzystny dla przedsiębiorców.

Czy przygotowania do KSeF poszły na marne? Co dalej z wdrożeniami w firmach?

Firmy, które przygotowały się na pierwotny termin wejścia w życie obligatoryjnego Krajowego Systemu e-Faktur, poniosły już związane z tym koszty. Pojawiają się więc pytania, czy powinny zaplanować w budżetach nowe wydatki, aby dostosować procesy i systemy do kolejnych zmian w KSeF. Czy dotychczasowe wdrożenia poszły na marne?

Nowości w KSeF: faktury papierowe czasowo poza KSeF, faktury konsumenckie, złożone załączniki. Konsultacje Ministerstwa Finansów

W dniu 18 lipca 2024 r. w Ministerstwie Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur zorganizowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Przedstawiciele MF podsumowali dotychczasowe prekonsultacje zmian w zakresie obowiązkowego KSeF. Eksperci Ministerstwa Finansów zaprezentowali też propozycje rozwiązań biznesowych tj. wymianę środowiska KSeF na docelowe, wdrożenie załączników i aktualizację struktury e-faktury,  a także planowane rozwiązania i nowe funkcjonalności KSeF.

Nowe dane o wynagrodzeniach Polaków. GUS odsłania karty

GUS opublikował dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2024 r. Przeciętna płaca wyniosła 8144,83 zł. Wzrost okazał się niższy od prognozowanego przez ekspertów. Mamy też nowe statystyki dotyczące zatrudnienia.

REKLAMA

Podatek od nieruchomości od obiektów sportowych. Będą zmiany od 2025 roku. Czy podatek obejmie place zabaw?

W ramach analiz opublikowanego projektu zmian w podatku od nieruchomości, chwilę uwagi należy poświęcić obiektom sportowym. Jako że standardowo ich wartość nie należy do niskich, ewentualne ruchy w tym zakresie, mogą generować istotne skutki podatkowe. Aczkolwiek, akurat w tym obszarze, MF zaproponował też trochę korzyści. Niekorzyści też.

Większe sumy gwarancyjne w OC posiadaczy pojazdów i rolników. Jednolity formularz zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia. Rząd przyjął projekt nowelizacji

W dniu 16 lipca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która ma dostosować polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących ubezpieczenia OC za szkody, które powstały w związku z ruchem pojazdów mechanicznych. Projekt ten przewiduje m.in. zwiększenie minimalnych sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych a także rolników. Czy w związku z tymi zmianami wzrosną ceny polis OC?

Drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Najwięcej na płyn do e-papierosów, aż o 75 proc.

Rząd chce wprowadzić drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Ich skala ma być kilkukrotnie większa, niż zakładała mapa akcyzowa. Już w 20225 r. akcyza na wyroby tytoniowe ma wzrosnąć: o 25 proc. na papierosy, o 38 proc. na tytoń do palenia oraz o 50 proc. na wkłady do podgrzewaczy tytoniu. Będzie podwyżka również płynów do e-papierosów, na które w 2025 r. akcyza wzrośnie aż o 75 proc.

Zakup sprzętu IT? Czasem lepiej wynająć. Na czym polega DaaS?

Na czym polega model biznesowy Device as a Service (DaaS)? Komu i kiedy się opłaca? Co sprawia, że jest to rosnący trend nie tylko w polskich firmach?

REKLAMA

Twój biznes działa dobrze ale pieniądze gdzieś wyciekają. Ekspert podpowiada gdzie szukać przyczyn i źródeł wycieków

Takie pytanie często zadają sobie przedsiębiorcy, którzy osiągając spore przychody, realizując duże i zyskowne projekty nagle stwierdzają brak gotówki na koncie. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie są pieniądze? Na te i inne pytania odpowiada dr nauk ekonomicznych Elżbieta Sobów – specjalistka ds. finansów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem.

Korekta podatku naliczonego: kiedy trzeba rozliczyć fakturę korygującą

Jak należy rozliczyć faktury korygujące? Podatnik będący nabywcą zgłosił reklamację oraz otrzymał mailową odpowiedź, w której sprzedawca uznał reklamację i wskazał kwotę korekty. Wiadomości mailowe są z marca 2024 r., a korekta wpłynęła w kwietniu 2024 r. Podatnik odliczył VAT naliczony z faktury pierwotnej w marcu 2024 r. Czy korektę należy rozliczyć w marcu 2024? 

REKLAMA