Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Sprzedaż przetworzonej żywności z własnego gospodarstwa - wymogi i opodatkowanie

Dziennik Gazeta Prawna
Największy polski dziennik prawno-gospodarczy
Sprzedaż przetworzonej żywności z własnego gospodarstwa - wymogi i opodatkowanie
Sprzedaż przetworzonej żywności z własnego gospodarstwa - wymogi i opodatkowanie
Fotolia
Od 2017 r. rolnicy uzyskali większe możliwości sprzedaży produktów przetworzonych z własnej uprawy, hodowli lub chowu. Mogą bowiem sprzedawać konsumentom produkty, które jeszcze niedawno nie podlegały takiej formie zbytu (np. wędliny, sery, masło), w tym także produkty złożone, takie jak gołąbki, naleśniki czy ciasta. Przy czym nadal mogą płacić fiskusowi 2-proc. ryczałt. Co więcej, nie muszą w ogóle się rozliczać z podatku dochodowego do kwoty 20 tys. zł przychodów rocznie.

Zasady opodatkowania

Zasadniczo rolnicy nie płacą podatku dochodowego od działalności rolniczej (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.; dalej: ustawa o PIT). Wyjątkiem są przychody z działów specjalnych produkcji rolnej.

Wyłączenie z PIT dotyczy tylko rolników wytwarzających, a następnie sprzedających nieprzetworzone produkty roślinne lub zwierzęce (czyli w stanie naturalnym) z własnych upraw, hodowli lub chowu.

Co innego sprzedaż produktów przetworzonych. W świetle ustawy o PIT nie jest to działalność rolnicza, co oznacza, że podlega ona opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Jednak już od ponad roku rolnikom przysługuje w tym zakresie preferencja. Mogą oni wybrać opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (w skrócie: ryczałt ewidencjonowany) i to na dodatek według bardzo niskiej stawki, wynoszącej 2 proc. od przychodów.

Przy czym od 2017 r. przychody z takiej sprzedaży – o ile spełnia on definicję rolniczego handlu detalicznego – są całkowicie zwolnione z podatku dochodowego do kwoty 20 tys. zł rocznie.

Co jeszcze się zmieniło

Możliwa jest sprzedaż bezpośrednio na rzecz konsumentów w formie rolniczego handlu detalicznego

Co więcej, przychody z takiej działalności są zwolnione z podatku dochodowego do kwoty 20 tys. zł rocznie. Zmian o skutkach podatkowych jest jednak więcej.

Polecamy: Komplet żółtych książek – Podatki 2017

Zwolnienie do 20 tys. zł to pomoc de minimis

Zwolnienie z PIT do kwoty 20 tys. zł rocznie obejmuje rolników, którzy sprzedają przetworzone produkty roślinne i zwierzęce w ilościach dozwolonych w ramach rolniczego handlu detalicznego.

Zwolnienie to jest pomocą de minimis i jest udzielane zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE z 2013 r. L 352, s. 1).

W uzasadnieniu do projektu nowelizacji oszacowano, że jeżeli 10 tys. gospodarstw rolnych sprzeda produkty rolne w kwocie 20 tys. zł każde, to wpływy do budżetu państwa zmaleją o 4 mln zł rocznie.

Wybór ryczałtu

W ślad za wprowadzeniem zwolnienia do 20 tys. zł rocznie zmienił się termin złożenia oświadczenia o wyborze opodatkowania ryczałtem nadwyżki ponad 20 tys. zł przychodu ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych. ramka 1

RAMKA 1 - Kiedy złożyć oświadczenie o wyborze ryczałtu

Rolnik musi je złożyć na dany rok podatkowy nie później niż do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskał przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód uzyskał w grudniu roku podatkowego. ⒸⓅ

Jedno nie wyklucza drugiego

Przepis, który wprost wykluczał możliwość korzystania z ryczałtu przy równoczesnym prowadzeniu działalności gospodarczej (art. 20 ust. 1c pkt 5 ustawy o PIT), został uchylony. Wśród warunków wymienionych w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT nie ma więc już zakazu równoległego prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zmienił się wprawdzie art. 22 ust. 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2180 ze zm.; dalej: ustawa o ryczałcie). Nie zabrania on jednak równoczesnego prowadzenia przez rolnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Mówi jedynie, że jeżeli rolnik nie spełni warunków określonych w art. 20 ust. 1c ustawy o PIT, to utrata tych warunków dotyczy również przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie.

Oznacza to, że w takiej sytuacji rolnik musi przejść na zasady ogólne opodatkowania dochodu i założyć podatkową księgę przychodów i rozchodów, a po przekroczeniu limitu przychodów 8 595 200 zł – księgi rachunkowe.

Warto dodać, że opodatkowania ryczałtem nie wyklucza również uzyskiwanie równolegle przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Choć to akurat nie było wykluczone także przed 2017 r. (jako że działy specjalne produkcji rolnej są wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT, a nie w pkt 3 tego artykułu).

Rolnik nie traci prawa do ryczałtu, jeżeli równocześnie prowadzi działalność gospodarczą.

Sprzedaż nie tylko pod gołym niebem

Rolnik nie musi już sprzedawać swojej żywności wyłącznie w miejscu produkcji lub na targowisku pod gołym niebem. Przetworzone produkty z własnych upraw, chowu i hodowli mogą być sprzedawane we wszelkich miejscach przeznaczonych do prowadzenia handlu, także w budynkach (do końca 2016 r. sprzedaż była możliwa jedynie na targowiskach, przez które wprawdzie rozumiano wszelkie miejsca przeznaczone do prowadzenia handlu, ale z wyjątkiem budynków lub ich części; to wykluczało sprzedaż własnej żywności np. w zadaszonych halach targowych).

Pojawiła się też możliwość zbytu podczas wystaw, festynów, targów lub kiermaszy organizowanych w celu promocji żywności.

Nadal oczywiście rolnik może zbywać swoje produkty bezpośrednio z miejsca, gdzie zostały one wytworzone.

Ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu użytych do produkcji danego produktu musi stanowić co najmniej 50 proc. produktu finalnego, z wyłączeniem wody.

Polecamy: Nowe umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2017 r.

Można zatrudnić lub zlecić

Zasadniczo nadal istnieje zakaz zatrudniania przez rolnika innych osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia czy o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze. Od tej zasady wprowadzono jednak istotne wyjątki.

Od stycznia nie traci prawa do 2-proc. ryczałtu ten, kto zatrudni lub zleci innym osobom:

• ubój zwierząt rzeźnych i obróbkę poubojową tych zwierząt, w tym również rozbiór, podział i klasyfikację mięsa,

• przemiał zbóż,

• wytłoczenie oleju lub soku,

• sprzedaż podczas wystaw, festynów, targów.

Nie tylko z własnego gospodarstwa

Zasadniczo produkcja powinna pochodzić z własnych upraw, chowu i hodowli, ale od 2017 r. pojawiła się też możliwość nabywania produktów spoza gospodarstwa. Nie mogą one jednak stanowić więcej niż 50 proc. produktu finalnego.

Doprecyzowano, że za produkt roślinny pochodzący z własnej uprawy uważa się również: mąkę, kaszę, płatki, otręby, oleje i soki wytworzone z surowców pochodzących z własnej uprawy.

Zmiany w ewidencji sprzedaży

Nadal warunkiem opłacania ryczałtu od przychodów ze sprzedaży własnych przetworzonych produktów rolnych jest prowadzenie ewidencji sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych. Trzeba ją prowadzić odrębnie, za każdy rok podatkowy, zapisując dzienne przychody w każdym dniu sprzedaży.

Wymóg informowania o ilości i rodzaju przetworzonych produktów jest związany z wprowadzoną od 2017 r. możliwością sprzedaży w ramach rolniczego handlu detalicznego, a tym samym w ramach określonych limitów. Identyczny warunek – informowania o ilości i rodzaju zbytej żywności – wynika z rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (Dz.U. poz. 2159).

Wystarczy zatem prowadzić jedną dokumentację, a dzienne przychody ewidencjonować w niej w dniu sprzedaży.

Nie trzeba natomiast prowadzić odrębnej ewidencji przychodów ani ewidencji wyposażenia. Zwolnienie z tego obowiązku wynika z art. 15 ust. 3 i ust. 3a ustawy o ryczałcie.

Utrata prawa do ryczałtu

Rolnik, który naruszy warunki z art. 20 ust. 1c ustawy o PIT (np. nie prowadzi ewidencji sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych lub prowadzi ją niezgodnie z przepisami), traci prawo do ryczałtu.

Wynika to jednoznacznie z art. 22 ust. 3 ustawy o ryczałcie. Rolnik musi wtedy zaprowadzić właściwe księgi – chyba że jest zwolniony z tego obowiązku – i opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Co więcej, rolnik, który prowadzi ewidencję sprzedaży niezgodnie z warunkami wymaganymi do uznania jej za dowód w postępowaniu podatkowym, zapłaci od niezaewidencjonowanego przychodu ryczałt w wysokości pięciokrotności stawki 2 proc.

Rolnik, który prowadzi ewidencję niezgodnie z wymaganiami, musi oddać do urzędu 10 proc. przychodu, którego wysokość określi sam urząd skarbowy.

Sprzedaż nadal bez rachunków

Rolnicy sprzedający produkty roślinne i zwierzęce pochodzące z własnej uprawy, hodowli lub chowu, nieprzerobione lub nieprzetworzone sposobem przemysłowym, nadal nie muszą wystawiać rachunków. Wynika to z art. 87 par. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.). Wprawdzie taki obowiązek istnieje, gdy sprzedaż jest dokonywana w odrębnych, stałych miejscach sprzedaży poza obrębem uprawy, hodowli lub chowu, ale z wyjątkiem miejsc, o których mowa w art. 20 ust. 1c pkt 3 lit. b (czyli targowisk).

Ciągle też istnieje możliwość sprzedawania własnych przetworzonych produktów rolnych w ramach wspólnej własności, wspólnego użytkowania upraw, hodowli lub chowu lub w ramach wspólnego przedsięwzięcia (art. 6 ust. 7 ustawy o ryczałcie). Nowością jest natomiast wspomniana już możliwość zlecenia sprzedaży innym osobom podczas wystaw, festynów, targów.

Nadal też sprzedaż własnych produktów rolnych, przetworzonych w inny sposób niż przemysłowy, jest traktowana jako przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT (wynika to jednoznacznie z art. 20 ust. 1c). Ma to istotne znaczenie, ponieważ oznacza, że do samodzielnej sprzedaży własnych produktów rolnych w ogóle nie odnoszą się przepisy dotyczące działalności gospodarczej.

Ryczałt tylko do 1 074 400 zł

Prawa do ryczałtu nie ma rolnik, który w roku poprzedzającym dany rok podatkowy (a zatem w 2016 r.) uzyskał z tego tytułu ponad 250 tys. euro, czyli 1 074 400 zł.

Limit ten dotyczy jedynie roku poprzedniego, a nie bieżącego. To oznacza, że gdy przychody rolnika ze sprzedaży własnych przetworzonych produktów przekroczą w 2017 r. limit 1 074 400 zł, nie straci on w trakcie roku prawa do ryczałtu. Nie będzie mógł natomiast korzystać z niego w roku następnym, czyli w 2018. ramka 2

RAMKA 2 - Rolniczy handel detaliczny z prawem do ryczałtu

PYTANIE REDAKCJI DGP: Czy i do jakiej wysokości rolniczy handel detaliczny można opodatkować 2-proc. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

ODPOWIEDŹ MINISTERSTWA FINANSÓW:
Opodatkowaniu 2-proc. stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody, o których mowa w art. 20 ust. 1c ustawy o PIT.

Oznacza to, że jeżeli przychody osiągane w ramach rolniczego handlu detalicznego spełniają przesłanki określone w art. 20 ust. 1c ustawy o PIT, mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zwanej dalej „ustawą”.

Do podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych stosuje się zwolnienie określone w art. 21 ust. 71a ustawy o PIT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r.

Korzystanie z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przez podatników osiągających przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych, o których mowa w art. 20 ust. 1c ustawy o PIT, jest warunkowane m.in. limitem przychodów (od 1 stycznia 2017 r. – w wysokości 250 tys. euro). Tym samym, jeżeli podatnik w 2016 r. uzyskał przychody w wysokości przekraczającej limit 250 tys. euro, to w 2017 r. nie może korzystać z opodatkowania 2-proc. stawką ryczałtu w odniesieniu do przychodów, o których mowa w art. 20 ust. 1c ustawy o PIT (art. 6 ust. 4 i 5 w związku z art. 6 ust. 7 ustawy). ⒸⓅ

Do rolników odnoszą się również pozostałe zastrzeżenia zawarte w art. 6 ust. 4 i 5 ustawy o ryczałcie, a więc także te dotyczące limitu przychodów uzyskiwanych w spółce.


Stawka i odliczenia

Ryczałt ewidencjonowany polega na opłacaniu podatku od przychodów, a zatem rolnik samodzielnie sprzedający własne produkty przetworzone nie odlicza poniesionych kosztów. W zamian za to płaci ryczałt według bardzo niskiej stawki, bo wynoszącej 2 proc. przychodów.

Istnieje natomiast możliwość odliczenia od przychodów pewnych poniesionych wydatków, a niektórych – od wyliczonej już kwoty ryczałtu. ramka 3

RAMKA 3 - Co rolnik ryczałtowiec może odliczyć

• Składki ZUS zapłacone w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe oraz osób współpracujących.

• Stratę, z tym że należy pamiętać, że chodzi o stratę z tego samego źródła przychodów (a zatem z osobistej sprzedaży własnych przetworzonych produktów rolnych), poniesioną w pięciu poprzednich latach (i dotychczas nieodliczoną), gdy rolnik nie korzystał z ryczałtu. Sam ryczałt bowiem wyklucza wykazywanie straty, bo nie pozwala pomniejszyć przychodów o poniesione koszty. Stratę można odliczać już w trakcie roku podatkowego, przy obliczaniu ryczałtu za poszczególne miesiące. Jeżeli rolnik dodatkowo zarabia na najmie, podnajmie, dzierżawie, poddzierżawie lub innych umowach o podobnym charakterze i z tego tytułu również płaci ryczałt ewidencjonowany (według stawki 8,5 proc.), to odlicza składki ZUS i stratę w takim stosunku, w jakim w roku podatkowym pozostają poszczególne przychody opodatkowane różnymi stawkami w ogólnej kwocie przychodów.

• Wydatki na cele rehabilitacyjne, jeżeli rolnik jest osobą niepełnosprawną lub ma na utrzymaniu osoby niepełnosprawne – na zasadach przewidzianych w art. 26 ust. 7a – 7g ustawy o PIT.

• Dokonane darowizny, w maksymalnej wysokości 6 proc. dochodu (a właściwie przychodu, bo rolnik ryczałtowiec nie oblicza dochodu) – na zasadach przewidzianych w art. 26 ust. 5 – 6h ustawy o PIT. Przy czym odliczeniu nie podlegają darowizny na rzecz:
– osób fizycznych,
– osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc., oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami. ⒸⓅ

Rolnik, który wybierze opodatkowanie ryczałtem, musi po zakończeniu roku złożyć we właściwym urzędzie skarbowym – do 31 stycznia następnego roku – zeznanie PIT-28 z załącznikami.

Natomiast od kwoty samego ryczałtu (czyli od podatku, a nie od przychodów) odliczane są składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacone przez rolnika, o ile nie zostały odliczone od podatku dochodowego. Podstawą odliczenia jest art. 13 ustawy o ryczałcie w zw. z art. 27b ust. 1–4 ustawy o PIT. Odliczenie nie jest równe całej kwocie zapłaconej przez podatnika, ponieważ można odliczyć wyłącznie 7,75 proc. podstawy obliczenia składki, choć należy ją opłacać w wysokości 9 proc. tej podstawy.

Wspólnie z małżonkiem

Jeżeli rolnik wspólnie z małżonkiem sprzedaje przetworzone produkty rolne z własnej uprawy, chowu lub hodowli, może zdecydować, że cały przychód ze sprzedaży będzie opłacać tylko jedno z nich.

W tym celu należy złożyć pisemne odpowiednie oświadczenie (art. 12 ust. 6–8a w zw. z art. 12 ust. 9a ustawy o ryczałcie). Składa się je właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego najpóźniej do 20 stycznia roku podatkowego, a w razie rozpoczęcia osiągania przychodów w trakcie roku podatkowego – w terminie pierwszej wpłaty ryczałtu. Wybór jest na cały rok, chyba że w jego trakcie małżonkowie by się rozwiedli albo sąd orzekłby ich separację wraz z podziałem wspólnego majątku.

Raz do roku składa się w urzędzie skarbowym rozliczenie roczne. ramka 4

RAMKA 4 - Na jakich formularzach rozlicza się rolnik ryczałtowiec

PIT-28 Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok.

PIT-28/A Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko, z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze oraz ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych.

PIT 28/B Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych.

PIT/0 Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym. ⒸⓅ

W zeznaniu PIT-28 można równocześnie (w odpowiedniej rubryce) złożyć wniosek o przekazanie 1 proc. należnego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. W tym celu należy podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: numer KRS) organizacji wybranej z wykazu prowadzonego przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej oraz wysokość kwoty na rzecz tej organizacji (oczywiście nie więcej niż 1 proc. kwoty należnego ryczałtu).

Sprzedaż w dodatkowej odsłonie

Wprowadzenie od 2017 r. nowego pojęcia „rolniczego handlu detalicznego” oznacza, że mamy do czynienia z czterema rodzajami tzw. bezpośredniej sprzedaży produktów rolniczych na rzecz konsumentów końcowych

Każda z tych form oznacza co innego. Te cztery rodzaje to:

• dostawy bezpośrednie,

• sprzedaż bezpośrednia,

• działalność marginalna, lokalna i ograniczona (MLO),

• rolniczy handel detaliczny.

Dostawy bezpośrednie

Polegają na dostarczaniu małych ilości surowców przez ich producentów (rolników) do konsumenta końcowego lub handlu detalicznego i innych podmiotów zaopatrujących bezpośrednio konsumentów finalnych.

Dostawy bezpośrednie nie dotyczą produktów pierwotnych, wprowadzanych do obrotu w ramach działalności gospodarczej przez podmiot (lub jego zakład) działający na rynku spożywczym. Dostawy takie obejmują produkty produkcji pierwotnej pochodzenia roślinnego, takie jak: zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby – uprawne, pochodzące wyłącznie z własnych upraw lub hodowli oraz pozostałe surowce pochodzące z własnych zbiorów ziół i runa leśne (a także środki spożywcze pochodzące z tych produktów i surowców w postaci kiszonej lub suszonej).

Wielkość obrotu w ramach dostaw bezpośrednich nie może przekraczać:

1) wielkości plonów, w skali roku, poszczególnych surowców uzyskanych z własnych lub użytkowanych gospodarstw rolnych,

2) ilości surowców pochodzących z własnych (dokonywanych osobiście) zbiorów ziół i runa leśnego.

Dostawy bezpośrednie są nadzorowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Potrzebne jest tylko zgłoszenie do właściwego terenowo powiatowego inspektora sanitarnego, nie jest wymagane zatwierdzenie. To oznacza, że dostawy takie można prowadzić już po złożeniu wniosku o wpis do rejestru zakładów prowadzonego przez powiatowego inspektora sanitarnego, co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem prowadzenia takiej działalności.

Rolnicy prowadzący dostawy bezpośrednie muszą przestrzegać wymogów higienicznych oraz innych przepisów.

Podstawę prawną stanowią:

rozporządzenie ministra zdrowia z 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych (Dz.U. nr 112, poz. 774),

art. 1 ust. 2 lit. c rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.Urz. WE z 2004 r. L 139, s. 1),

art. 61–64 ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 594 ze zm.).

Sprzedaż bezpośrednia

Obejmuje wyłącznie nieprzetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego wytworzone w gospodarstwie, z limitami tygodniowymi. Jest to sprzedaż wyłącznie dla konsumenta końcowego i handlu detalicznego oraz innych podmiotów zaopatrujących bezpośrednio konsumentów finalnych.

W ramach sprzedaży bezpośredniej nie można zbywać wędlin, serów ani masła. Rozporządzenie z 30 września 2015 r. umożliwia natomiast wprowadzanie do obrotu m.in. mleka surowego, siary, surowej śmietany pozyskanych w gospodarstwie produkcji mleka; jaj pozyskanych od drobiu lub ptaków bezgrzebieniowych; produktów pszczelich nieprzetworzonych, w tym miodu, pyłku pszczelego, pierzgi i mleczka pszczelego.

Rozporządzenie z 30 września 2015 r. daje możliwość tzw. sprzedaży zbiorczej, w ramach imprez okolicznościowych, takich jak festyny, targi, wystawy i kiermasze organizowane w celach wypromowania tych produktów. Dopuszcza bowiem sprzedaż bezpośrednią przez inny podmiot prowadzący taką samą działalność w tym samym powiecie, zgodnie z innymi warunkami określonymi w rozporządzeniu (par. 5 ust. 3).

Sprzedaż bezpośrednia musi być zarejestrowana u właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.

Podstawą prawną jest rozporządzenie z 30 września 2015 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz.U. poz. 1703).

Działalność marginalna, lokalna i ograniczona

To rozwiązanie głównie dla małych przedsiębiorców. Często są to rodzinne zakłady specjalizujące się w wytwarzaniu produktów określonego rodzaju, na które istnieje zapotrzebowanie głównie na lokalnym rynku.

Działalność marginalna, lokalna i ograniczona (MLO) polega na wytwarzaniu i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego konsumentom końcowym oraz dostawach tych produktów do handlu detalicznego, restauracji, stołówek i innych podmiotów zaopatrujących konsumentów końcowych. Dostawy są obligatoryjne.

Zakres i obszar produkcji, a także wielkość dostaw produktów pochodzenia zwierzęcego do handlu detalicznego określa rozporządzenie z 21 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej. Weszło ono w życie 1 czerwca 2016 r. i wprowadziło kilka istotnych ułatwień:

• rozszerzony został katalog produktów pochodzenia zwierzęcego, które mogą być produkowane w ramach działalności MLO (o produkty jajeczne, produkty na bazie siary i gotowe posiłki/potrawy z udziałem produktów pochodzenia zwierzęcego),

• zwiększony został limit dostaw dla niektórych rodzajów produktów pochodzenia zwierzęcego,

• zwiększony został obszar, na którym może być prowadzona działalność marginalna, lokalna i ograniczona,

• zniesione zostało, pod pewnymi warunkami, ograniczenie dotyczące obszaru sprzedaży, w przypadku gdy żywność jest oferowana do sprzedaży konsumentom podczas wystaw, festynów, targów oraz kiermaszy,

• zakłady prowadzące działalność MLO mogą wykorzystywać do produkcji żywności produkty pochodzenia zwierzęcego, które zostały wyprodukowane w tym samym zakładzie dla celów sprzedaży bezpośredniej.

Działalność marginalna, lokalna i ograniczona podlega rejestracji u właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.

Podstawą prawną jest rozporządzenie z 21 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz.U. poz. 451).

Rolniczy handel detaliczny

Obejmuje zarówno nieprzetworzone, jak i przetworzone produkty roślinne i zwierzęce, a także przetwory roślinno-zwierzęce.

Ma tę podstawową zaletę, że umożliwia sprzedaż większego asortymentu produktów żywnościowych. Przede wszystkim wędlin i masła, których do tej pory – i nadal – nie można zbywać w formie sprzedaży bezpośredniej. Pozwala także sprzedawać produkty złożone, takie jak gołąbki, naleśniki i ciasta.

Nie nakłada przy tym na rolników wymogu obowiązkowych dostaw, które są wymagane w przypadku prowadzenia działalności MLO.

Wielkość sprzedaży jest limitowana rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 16 grudnia 2016 r. (Dz.U. poz. 2159).

Z rozporządzenia wynika m.in., że w ramach rolniczego handlu detalicznego można zbyć m.in.: 15,4 kg pieczywa, 2 tony pierogów, 4 tony kopytek i klusków śląskich, tyle samo placków ziemniaczanych, 2,6 tony produktów mlecznych, 1,4 tony produktów mięsnych.

Podstawą prawną są art. 3 ust. 3 pkt 29b oraz rozdział 10a ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2015 r. poz. 594 ze zm.), a także rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (Dz.U. poz. 2159).

RAMKA 5 - Można sprzedawać masło i wędliny konsumentom końcowym

PYTANIE REDAKCJI DGP: Czy rolnicy mogą w ramach rolniczego handlu detalicznego sprzedawać masło i wędliny, zabronione przy sprzedaży bezpośredniej?

ODPOWIEDŹ MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
: Zarówno masło, jak i wędliny są produktami pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w par. 2 pkt 4 rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (Dz.U. poz. 2159). Doprecyzowując, masło jest jednym z produktów mlecznych, o których mowa w punkcie szóstym tabeli zawartej w załączniku nr 4 ww. rozporządzenia, a wędliny są jednym z produktów mięsnych, o których mowa w punkcie czwartym ww. tabeli z załącznika nr 4. ⒸⓅ

Tabela . Cztery rodzaje sprzedaży produktów rolnych na rzecz konsumentów ⒸⓅ

Wyszczególnienie

Produkty zwierzęce

Produkty roślinne

Sprzedaż bezpośrednia

MLO

Rolniczy handel detaliczny

Dostawy bezpośrednie

Tylko produkty z własnego gospodarstwa

TAK

NIE – bez ograniczeń

NIE – limit max. 50 proc. spoza gospodarstwa, nie licząc wody

TAK

Wyrób i sprzedaż przetworów

NIE

TAK

TAK

NIE

Odbiorca docelowy

Nabywcy indywidualni, placówki handlu detalicznego

Limitowane są dostawy do innych zakładów prowadzących handel detaliczny (w tym należących do tego samego podmiotu) z przeznaczeniem do konsumenta końcowego

Nabywcy indywidualni, placówki handlu detalicznego, restauracje itp.

Obowiązek rejestracyjny przed rozpoczęciem sprzedaży

TAK – Inspekcja Weterynaryjna

TAK – IW lub IJHARS

TAK – Inspekcja Sanitarna

Działalność gospodarcza

NIE

TAK / NIE (niejednoznaczne przepisy)

NIE

NIE

Nadzór

Inspekcja Weterynaryjna

IW lub IJHARS

Inspekcja Sanitarna

Podatek dochodowy

TAK, możliwy ryczałt

TAK, na zasadach ogólnych

Zwolnienie do 20 tys. zł rocznie, 2 proc. ryczałtu do 250 tys. euro rocznie, zasady ogólne w razie niespełnienia co najmniej 1 warunku z art. 20 UPDF

NIE

Podatek VAT

TAK – można skorzystać ze zwolnienia do kwoty 200 tys. zł rocznie, powyżej – rolnik ryczałtowy lub zasady ogólne, a po przekroczeniu 2 mln euro – zasady ogólne

TAK – można skorzystać ze zwolnienia do kwoty 200 tys. zł rocznie, powyżej – rolnik ryczałtowy lub zasady ogólne, a po przekroczeniu 2 mln euro – zasady ogólne

TAK – można skorzystać ze zwolnienia do kwoty 200 tys. zł rocznie, powyżej – rolnik ryczałtowy lub zasady ogólne, a po przekroczeniu 2 mln euro – zasady ogólne

Jak prowadzić rolniczy handel detaliczny

Bez zmian pozostał nadzór nad produktami pochodzenia zwierzęcego. Nadal sprawuje go Inspekcja Weterynaryjna. Natomiast nadzór nad produktami pochodzenia roślinnego przejęła Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

W przypadku produkcji mieszanej, czyli żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego w ramach rolniczego handlu detalicznego, właściwą jest Inspekcja Weterynaryjna.

Chcąc zatem zarejestrować rolniczy handel detaliczny, należy złożyć:

1) wniosek do właściwego powiatowego lekarza weterynarii o wpis zakładu do rejestru zakładów, w terminie co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności – jeżeli produkcja i sprzedaż mają dotyczyć produktów pochodzenia zwierzęcego, lub

2) wniosek do właściwego powiatowego lekarza weterynarii o wpis zakładu do rejestru zakładów, w terminie co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności – jeżeli produkcja i sprzedaż ma dotyczyć żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego (żywności złożonej), lub

3) wniosek do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej – przy żywności pochodzenia niezwierzęcego.

Szczegółowe informacje o rejestracji rolniczego handlu detalicznego można uzyskać u właściwego ze względu na siedzibę zakładu lub miejsce prowadzenia działalności powiatowego lekarza weterynarii lub państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Produkcja i sprzedaż żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego:

1) mogą być dokonywane w ilościach określonych w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 16 grudnia 2016 r. (Dz.U. poz. 2159);

2) nie mogą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności i wpływać niekorzystnie na ochronę zdrowia publicznego;

3) podlegają nadzorowi organów odpowiednio Państwowej Inspekcji Sanitarnej albo Inspekcji Weterynaryjnej;

4) muszą być dokumentowane w sposób umożliwiający określenie ilości zbywanej żywności (wystarczy prowadzić ewidencję sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1e ustawy o PIT);

5) nie mogą być dokonywane z udziałem pośrednika, z wyjątkiem zbywania takiej żywności podczas wystaw, festynów, targów lub kiermaszy, organizowanych w celu promocji żywności, jeżeli pośrednik zbywa żywność:

• wyprodukowaną przez tego pośrednika w ramach rolniczego handlu detalicznego,

• wyprodukowaną przez inny podmiot prowadzący rolniczy handel detaliczny na obszarze powiatu, w którym pośrednik ten prowadzi produkcję żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego, lub na obszarze powiatu sąsiadującego z tym powiatem.

W świetle rozporządzenia z 16 grudnia 2016 r. (Dz.U. poz. 2159) dokumentację (ewidencję) wystarczy przechowywać przez dwa lata, licząc od końca roku kalendarzowego, za który została sporządzona. W praktyce jednak, nie chcąc mieć problemów z fiskusem, należy ją trzymać przez 5 lat i to licząc od końca roku, w którym upływa termin płatności podatku (a w przypadku ryczałtu upływa on dopiero 31 stycznia następnego roku). Tyle wynosi bowiem termin przedawnienia zobowiązań podatkowych.

W miejscu sprzedaży żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego należy w sposób czytelny i widoczny dla konsumenta umieścić:

1) napis „rolniczy handel detaliczny”;

2) dane obejmujące:

imię i nazwisko albo nazwę i siedzibę podmiotu prowadzącego rolniczy handel detaliczny,

• adres miejsca prowadzenia produkcji tej żywności,

• weterynaryjny numer identyfikacyjny podmiotu prowadzącego rolniczy handel detaliczny, o ile taki numer został nadany.

Przy prowadzeniu produkcji i zbywaniu żywności w ramach działalności rolniczy handel detaliczny należy spełnić wymagania rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych. Przepisy tego rozporządzenia obowiązują wprost i nie wymagają wdrożenia do polskiego porządku prawnego, niemniej – jak wyjaśnia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – powinny być stosowane w sposób elastyczny, biorąc pod uwagę zakres prowadzonej działalności, wielkość zakładu i jego specyfikę.

Przepisy te przewidują między innymi, że gdy produkcja jest prowadzona przy wykorzystaniu pomieszczeń używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne (np. przy wykorzystaniu sprzętu i urządzeń gospodarstwa domowego w kuchni domowej), to obowiązują uproszczone wymagania higieniczne (zamiast wymogów określonych w załączniku II w rozdziale II rozporządzenia, obowiązują wymogi określone w jego załączniku II w rozdziale III).

Na księgach rachunkowych trzeba płacić VAT

Rolnicy, których przychody w 2016 r. wyniosły co najmniej równowartość 2 mln euro, czyli 8 595 200 zł, muszą od 2017 r. prowadzić księgi rachunkowe

Limit 2 mln euro jest zapisany w art. 2 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o rachunkowości. Przy przychodach niższych niż 2 mln euro rolnik nie musi prowadzić ksiąg rachunkowych i prawdopodobnie nikt dobrowolnie się na to nie zdecyduje.

O zamiarze założenia ksiąg rolnik musi zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed rozpoczęciem roku podatkowego albo przed rozpoczęciem prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli nastąpiło ono w ciągu roku.

Zgodnie z art. 2 pkt 19 ustawy o VAT, przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, z wyjątkiem rolnika obowiązanego do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Większość rolników prowadzących rolniczy handel detaliczny będzie zapewne spełniać definicję rolnika ryczałtowego dla celów VAT, choćby ze względu na istotne podniesienie limitu przychodów zobowiązującego do prowadzenia ksiąg rachunkowych (z 1,2 mln euro do 2 mln euro). To oznacza, że dokonywane przez nich dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej oraz świadczone przez nich usługi rolnicze są zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT.

Za produkty rolne i usługi rolnicze ustawa o VAT uznaje towary i usługi wymienione w załączniku nr 2 do tej ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim (art. 2 pkt 20 i 21 ustawy o VAT).

Do produktów rolnych w rozumieniu art. 2 pkt 20 ustawy o VAT nie są natomiast zaliczane towary wytworzone przez rolnika przy użyciu środków innych niż typowe dla gospodarstwa rolnego, leśnego, rybackiego, a więc przykładowo przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu zwykle używanego w działalności stricte produkcyjnej (np. linii produkcyjnych i technologii charakterystycznych dla produkcji na skalę przemysłową, np. do wytwarzania soku w kartonach i puszkach). Sprzedaż takich produktów nie może być zwolniona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT

Rolnicy prowadzący księgi rachunkowe muszą płacić VAT na zasadach ogólnych. Nie spełniają bowiem warunku bycia rolnikiem ryczałtowym.

Korzyści z bycia rolnikiem ryczałtowym

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 3 i art. 117 ustawy o VAT rolnik ryczałtowy jest zwolniony z:

1) płacenia VAT od dostaw produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej oraz świadczenia usług rolniczych,

2) wystawiania faktur,

3) prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów i usług,

4) składania w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowej,

5) zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ustawy.

Rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych na rzecz podatnika VAT przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa objętych VAT. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych (wypłacona kwota zwrotu powiększa u nabywcy kwotę podatku naliczonego – art. 116 ust. 6 ustawy o VAT).

Obecnie stawka zryczałtowanego zwrotu podatku wynosi 7 proc. kwoty należnej z tytułu dostawy produktów rolnych pomniejszonej o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku (art. 115 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 3 ustawy o VAT).

Podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę VAT RR dokumentującą nabycie tych produktów. Oryginał tej faktury dostarczany jest dostawcy (rolnikowi ryczałtowemu). Rolnik ryczałtowy, zgodnie z art. 116 ust. 10 ustawy o VAT, jest obowiązany przechowywać oryginały faktur VAT RR przez 5 lat, licząc od końca roku, w którym wystawiono fakturę.

Zgodnie z art. 43 ust. 3 ustawy o VAT rolnik ryczałtowy może zrezygnować ze zwolnienia przy wykonywaniu tych czynności i płacić podatek według zasad ogólnych. W takiej sytuacji w grę może wchodzić zwolnienie, jeżeli sprzedaż w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła łącznie 200 tys. zł (nie wliczając kwoty samego podatku).

Rolnik, który nie może lub nie chce korzystać z tego zwolnienia, musi:

• dokonać zgłoszenia rejestracyjnego (art. 96 ust. 1 – 3ustawy o VAT),

• wystawiać faktury,

• prowadzić ewidencję dla celów VAT,

• składać deklaracje VAT–7,

• ewidencjonować obrót przy zastosowaniu kas rejestrujących na ogólnych zasadach, jeśli sprzedaż dokonywana jest na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, a obrót z tej sprzedaży przekroczy 20 tys. zł z tej działalności, w proporcji do okresu jej prowadzenia. ⒸⓅ

Większość rolników prowadzących rolniczy handel detaliczny będzie zapewne spełniać definicję rolnika ryczałtowego dla celów VAT, choćby ze względu na istotne podniesienie limitu przychodów zobowiązującego do prowadzenia ksiąg rachunkowych (z 1,2 mln euro do 2 mln euro).

Katarzyna Jędrzejewska

katarzyna.jedrzejewska@infor.pl

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Ordynacja podatkowa - część 1
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
  płatnika
  podatnika
  urzędu skarbowego
  budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Stawka 0% VAT na książki, gazety i czasopisma w Polsce? Od kiedy?
  Obniżenie do zera stawki VAT na książki, gazety i czasopisma może być szansą na zwiększenie czytelnictwa i dostępności niektórych wydawnictw. Ale to przede wszystkim szansa na poprawę sytuacji finansowej wydawców i ich utrzymanie na rynku – podkreśla Marek Frąckowiak, prezes Izby Wydawców Prasy. Unia Europejska już w kwietniu 2022 roku uchwaliła przepisy, które dają Polsce taką możliwość. Wprowadzenie stawki 0% VAT na książki i prasę oznaczałoby dla budżetu państwa koszt ok. 200 mln zł, ale – jak wskazuje IWP – finansowe konsekwencje braku wsparcia dla tej branży mogą się okazać dużo wyższe.
  Dodatek węglowy tylko dla gospodarstw domowych ogrzewających się węglem kamiennym
  Dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł ma przysługiwać gospodarstwom domowym ogrzewającym się węglem kamiennym - zdecydował 5 sierpnia 2022 r. Sejm. Wcześniej Sejm odrzucił część poprawek Senatu do ustawy o dodatku węglowym. Ustawa ta trafi teraz do podpisu Prezydenta RP. Odrębne przepisy mają przyznać wsparcie finansowe dla ogrzewających swoje mieszkania ciepłem systemowym, pelletem, drewnem, olejem opałowym, czy LPG.
  Kalkulator wynagrodzeń 2022 - brutto, netto, zaliczki na podatek, składki ZUS
  Przygotowany przez Infor kalkulator wynagrodzeń (Niskie Podatki, Polski Ład 2.0) oblicza wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne, według zasad, które obowiązują od 1 lipca 2022 r. Istnieje możliwość uwzględniania wysokości wynagrodzenia brutto w ciągu roku.
  Dopłaty na ogrzewanie - 3 tys. zł na pellet, 2 tys. zł na olej opałowy, 1 tys. zł na drewno kawałkowe, 500 zł na LPG, do 3,9 tys. zł dla nietaryfowanych odbiorców ciepła systemowego
  Przygotowaliśmy kompleksowe rozwiązanie dla odbiorców ciepła - poinformowała 5 sierpnia 2022 r. w Sejmie minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Poinformowała m.in. o dopłatach dla ogrzewających się pelletem, drewnem, olejem opałowym, czy LPG. Nietaryfowani odbiorcy ciepła systemowego otrzymają do 3,9 tys. zł wsparcia finansowego.
  Zmiany w VAT od 2024 roku - ewidencja odbiorców płatności i płatności transgranicznych
  Minister Finansów przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, który przewiduje wprowadzenie od 2024 roku nowych obowiązków dostawców usług płatniczych w zakresie VAT. Dostawcy usług płatniczych będą musieli prowadzić kwartalną ewidencję odbiorców płatności i płatności transgranicznych i udostępniać ją administracji podatkowej, która przekaże te dane do Centralnego elektronicznego systemu informacji o płatnościach (CESOP), prowadzonego przez Komisję Europejską. Dostawca usług płatniczych będzie musiał prowadzić ewidencję na temat danego odbiorcy płatności tylko wówczas, gdy łączna liczba płatności otrzymanych przez danego odbiorcę płatności przekroczy próg 25 płatności w kwartale kalendarzowym.
  Jak korzystać z ulgi B+R?
  Ulga badawczo-rozwojowa (ulga B+R) jest atrakcyjnym instrumentem podatkowym, pozwalającym na znaczne obniżenie zobowiązania podatkowego. Polski Ład dodatkowo uatrakcyjnił tę ulgę poprzez umożliwienie połączenia jej z ulgą IP box oraz zwiększenie do 200% możliwości odliczenia kwoty kosztów kwalifikowanych.
  Polski Ład 2.0 - zmiany podatkowe od 1 lipca 2022 r. Rozliczenie wynagrodzeń kierowców. Mniejsze koszty przewoźników?
  Rozliczanie pracowników od nowego roku 2022 przysporzyło problemów niejednemu pracodawcy i księgowemu. Chociaż z założenia Polski Ład miał uprościć dotychczasowy system podatkowy i obniżyć ich wysokość, zmiana przepisów od stycznia jeszcze bardziej go skomplikowała. Dlatego rząd postanowił jeszcze raz znowelizować ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji zlikwidował niektóre z wcześniej wprowadzonych rozwiązań. Jakie? Przede wszystkim obniżył pierwszy próg podatkowy z 17 proc. na 12 proc., co związane jest z mniejszą kwotą wolną od podatku, zniósł ulgę dla klasy średniej oraz usunął tzw. rolowanie zaliczek. Ten ostatni przepis dawał pewną dowolność w rozliczaniu pracownika według systemu podatkowego z 2021 lub 2022 roku w zależności od tego, która opcja była dla niego korzystniejsza. Czy reforma „Niskie Podatki” (tzw. Polski Ład 2.0), obowiązująca od 1 lipca 2022 roku, okazała się tym razem sukcesem, a przewoźnicy oszczędzą na zmianach?
  Kara za brak obowiązkowego OC w 2023 roku - dwukrotna podwyżka
  Kara za jazdę samochodem osobowym bez obowiązkowego OC w 2023 roku wyniesie najprawdopodobniej 6770 zł (od 1 stycznia do 30 czerwca) i 6900 zł (od 1 lipca do 31 grudnia) - w przypadku przerwy w ciągłości ubezpieczenia powyżej 14 dni. Rząd planuje bowiem na 2023 rok sporą podwyżkę minimalnego wynagrodzenia (tzw. najniższej krajowej). Co więcej, w 2023 roku mają być dwie zmiany płacy minimalnej. Spowoduje to, że kary dla posiadaczy pojazdów bez opłaconego OC wzrosną do rekordowego poziomu. Eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl postanowili sprawdzić, ile po planowanych podwyżkach od 1 stycznia i od 1 lipca 2023 r. mogą wynosić stawki karne za brak obowiązkowego OC.
  Wpłaty na konto małoletniego dziecka a podatek od darowizn oraz inne niejasności opodatkowania darowizn
  Wpłaty dokonywane na konto małoletniego dziecka dokonywane przez prawnych opiekunów są wykonywaniem obowiązku alimentacyjnego, a nie umową darowizny, z tego powodu nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn – interpretacja podatkowa Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej sygn. 0111-KDIB2-2.4015.73.2022.1.MM.
  Dziedziczenie ulgi termomodernizacyjnej w PIT, sukcesja podatkowa spadkobierców - stanowisko Ministra Finansów
  W odpowiedzi z 27 lipca 2022 r. na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich, Minister Finansów zgodził się z wykładnią przepisów prawa podatkowego, zgodnie z którą prawo do ulgi termomodernizacyjnej w PIT ma wymiar majątkowy. A zatem prawo do ulgi termomodernizacyjnej co do zasady może (zdaniem MF) podlegać przejęciu przez spadkobiorców uprawnionego do tej ulgi podatnika na podstawie art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej.
  Raty kredytu hipotecznego - prognoza jesień 2022-2023-2024. Podwójne wakacje kredytowe w sierpniu 2022 r.
  Od 10 miesięcy pierwszy lub drugi tydzień każdego miesiąca kredytobiorcy kojarzą głównie z podwyżkami stóp procentowych. Sierpień jednak będzie miesiącem wyjątkowym dla osób z kredytem. Jakie są prognozy na wysokość rat kredytów hipotecznych na jesień 2022 roku i na lata 2023-2024?
  Praca zdalna - od kiedy w kodeksie pracy?
  Myślę, że uda się to jesienią tego roku – odpowiedziała w czwartek PAP.pL szefowa MRiPS Marlena Maląg, zapytana o to, kiedy nastąpi nowelizacja Kodeksu pracy, związana z wprowadzeniem do niego pojęcia pracy zdalnej. Dziś możliwa jest ona na podstawie przepisów covidowych.
  Wyższe stawki podatku od nieruchomości – koszty dla przedsiębiorców
  W 2023 r. maksymalne stawki podatku od nieruchomości wzrosną średnio o 12 proc., na co wpływa wysoka inflacja. Dla porównania, w 2022 r. maksymalne stawki wyniosły średnio 4 proc. więcej w porównaniu z rokiem poprzednim. Choć to gminy ostatecznie decydują o wysokości stawek i mogą ustalać je na znacznie niższych poziomach, w praktyce większość z nich (zwłaszcza miasta wojewódzkie) stosuje maksymalne stawki, aby ratować uszczuplone budżety. A to oznacza zwiększenie obciążeń podatkowych dla przedsiębiorców, którzy i tak zmagają się ze wzrostami różnorakich kosztów.
  Ulga sponsoringowa, czyli dodatkowe 50% kosztów uzyskania przychodu
  Ulga sponsoringowa jest preferencją, która pojawiła się w obu ustawach o podatku dochodowym od początku 2022 roku. Jak podkreślali legislatorzy rozwiązanie miało stanowić formę zachęty podatkowej, mającej na celu wsparcie określonych dziedzin życia społeczno–gospodarczego.
  Podatek ekologiczny a rynek samochodów używanych
  Używane samochody są coraz droższe. W II kwartale br. przyrost liczby ofert aut z drugiej ręki, które kosztują ponad 100 tys. zł, wyniósł 12%. Natomiast samochody z przedziału 50-100 tys. zł zaliczyły wzrost o 5% – wynika z danych autobaza.pl. Z drugiej strony o 14% mniej na rynku jest najtańszych pojazdów do 5 tys. zł. W przyszłości może być jeszcze drożej ze względu na coraz popularniejsze podatki ekologiczne. W Holandii pojawiła się propozycja dodatkowej płatności za przejechane kilometry. W Polsce wprowadzenie Krajowego Planu Odbudowy również ma wiązać się z dodatkowymi opłatami dla kierowców. Czy to gwóźdź do trumny dla starszych samochodów używanych?
  Diety zagraniczne 2022 - zmiany stawek diet i limitów noclegowych w delegacjach zagranicznych
  Minister Rodziny i Polityki Społecznej przygotował projekt rozporządzenia, który zakłada podwyższenie (najprawdopodobniej jeszcze w 2022 roku) diet i limitów na nocleg w delegacjach zagranicznych do niektórych państw. Rozporządzenie dotyczy wprost pracowników sfery budżetowej ale też określa minimalny poziom diet także dla wszystkich innych pracowników. Także zwolnienie podatkowe związane z dietami pracowniczymi i innymi należnościami za czas podróży służbowej pracownika obejmuje wszystkich pracowników (nie tylko sfery budżetowej). To zwolnienie podatkowe jest ograniczone do wysokości tych diet i należności określonych dla pracowników sfery budżetowej. Ponadto wskutek podwyższenia stawki diety zwiększą się koszty podatkowe przedsiębiorców z tytułu podróży służbowych. Projekt tego rozporządzenia został opublikowany 3 sierpnia 2022 r. i przewiduje także podwyższenie (od 2023 roku) diety krajowej (do 45 zł) i innych należności z tytułu podróży służbowych na terenie kraju.
  Dieta w delegacji krajowej w 2023 roku. 45 zł za dobę od 1 stycznia
  Minister Rodziny i Polityki Społecznej przygotował projekt rozporządzenia, który zakłada podwyższenie od 1 stycznia 2023 r. kwoty diety w czasie podróży służbowej krajowej do 45 zł za dobę podróży (aktualnie – od 28 lipca 2022 r. - obowiązuje stawka 38 zł za dobę). Razem ze stawką diety wzrośnie też ryczałt za nocleg, ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej i limit zwrotu udokumentowanych kosztów noclegu. Rozporządzenie dotyczy wprost pracowników sfery budżetowej ale także określa minimalny poziom diet także dla wszystkich innych pracowników. Także zwolnienie podatkowe związane z dietami pracowniczymi i innymi należnościami za czas podróży służbowej pracownika obejmuje wszystkich pracowników (nie tylko sfery budżetowej). To zwolnienie podatkowe jest ograniczone do wysokości tych diet i należności określonych dla pracowników sfery budżetowej. Ponadto wskutek podwyższenia stawki diety zwiększą się koszty podatkowe przedsiębiorców z tytułu podróży służbowych. Projekt tego rozporządzenia został opublikowany 3 sierpnia 2022 r. i przewiduje także podwyższenie (najprawdopodobniej jeszcze w 2022 roku) niektórych diet i limitów na nocleg w delegacjach zagranicznych.
  Kupić mieszkanie czy wynająć? Co się bardziej opłaca?
  Wynajem mieszkania jest coraz bardziej popularny w Polsce szczególnie wśród ludzi młodych. Przemawia za tym brak gotowości do podejmowania długoterminowych zobowiązań i potrzeba większej elastyczności. Problem w tym, że najem ma też swoje ciemne strony, o których zapominają zwolennicy korzystania, a nie własności. Co się bardziej opłaca w dłuższej perspektywie czasowej - zakup mieszkania, czy wynajem?
  Dokumentacja powypadkowa przedsiębiorstwa - na co zwrócić uwagę
  Z raportu Ayming i Business Centre Club wynika, że przedsiębiorcy w Polsce mają problem z prawidłowym zarządzaniem danymi o wypadkach. Tymczasem właściwe przygotowanie i analizowanie dokumentacji powypadkowej wpływa na obniżenie poziomu wypadkowości w firmie i związanych z nią kosztów.
  8 na 10 ankietowanych odczuwa zmęczenie. Dni wolne a regeneracja
  Polacy mierzą się z pandemią zmęczenia. Aż 8 na 10 respondentów odczuwa zmęczenie - tak wynika z raportu „Zmęczeni zmęczeniem. Raport o kondycji pracowników polskich organizacji” przeprowadzonego przez Human Power
  Dlaczego waluty przestały być wymienialne na złoto?
  Standard złota nie jest obecnie stosowany przez żadne państwo. Natomiast złoto dalej odgrywa strategiczną rolę w rezerwach banków centralnych. Zapewniając bezpieczeństwo gospodarcze, wykorzystywane jest dla przykładu w celu finansowania deficytu bilansu płatniczego, w interwencjach na rynkach walutowych oraz utrzymywania zaufania do waluty i gospodarki danego kraju. Złoto zawsze odgrywało ważną rolę w międzynarodowym systemie finansowym. Do dziś pełni swoistą funkcję narodowego i światowego "pieniądza" oraz jest miernikiem porównawczym walut.
  Opodatkowanie działów specjalnych produkcji rolnej w 2023 roku - normy szacunkowe wyższe o 6%
  W 2023 r. o 6 proc. wzrosną normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej - poinformowała 2 sierpnia 2022 r. podczas senackiej komisji zastępca dyrektora w resorcie rolnictwa Aleksandra Szelągowska. Oznacza to wyższe opodatkowanie PIT lub CIT podatników osiągających przychody z działów specjalnych produkcji rolnej, którzy nie prowadzą ksiąg rachunkowych.
  System rekompensat KDPW – jaka ochrona dla inwestora
  Dzięki zezwoleniom KNF i poprzez podleganie systemowi rekompensat, polscy inwestorzy lokujący swoje środki w rodzimych aplikacjach do inwestowania takich jak WealthSeed mogą czuć się bezpieczniej, niż w przypadku instytucji zagranicznych, gdzie w razie upadłości może zajść konieczność ubiegania się o swoje środki poprzez organy znajdujące się w innych krajach. Dlaczego system rekompensat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) jest tak ważny dla bezpieczeństwa naszych środków oraz jak funkcjonuje – wyjaśnia Filip Lachowski, CEO WealthSeed.
  Cena cukru 2022 - od 4 do 5 zł za kilogram po nowym sezonie skupowym
  Zdecydowanie nie powinniśmy panikować, bo cukier wróci do normalnej ceny - powiedział 2 sierpnia 2022 r. wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Ocenił, że cena cukru nie spadnie do 2 zł, ale może osiągnąć 4-5 zł po nowym sezonie skupowym.
  Jak zdrożały raty kredytów w zależności od okresu kredytowania
  Nie wszyscy równie mocno odczuwają podwyżki stóp procentowych. Dolegliwość podwyżek zależy od czasu, jaki upłynął od zaciągnięcia kredytu oraz od okresu, na jaki został zaciągnięty – napisał analityk HRE Investments Bartosz Turek we wtorkowej analizie.