| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > Podatnik w urzędzie > Wzór wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej ORD-IN (5)

Wzór wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej ORD-IN (5)

Od 11 lutego 2013 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej ORD-IN (5). Ministerstwo Finansów przygotowało zalecenia jak poprawnie wypełnić wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN. Publikujemy poniżej te wskazówki.

Część D – DANE PEŁNOMOCNIKA DO DORĘCZEŃ LUB PRZEDSTAWICI ELA

Poz. 36-48 wypełnia się tylko wówczas, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną.

Część E – ZAKRES WNIOSKU

E.1. Przedmiot wniosku

Przedmiotem interpretacji może być stan faktyczny, czyli zaistniała sytuacja (poz. 49), jak również zdarzenie przyszłe (poz. 50), czyli działania lub zaniechania planowane przez wnioskodawcę.

E.3. Wskazanie przepisów prawa podatkowego będących przedmiotem interpretacji

W poz. 61 należy wskazać oznaczenie przepisów (artykuł, paragraf, itd.) wraz z nazwą aktu prawnego (tytuł ustawy lub rozporządzenia), który jest przedmiotem interpretacji, bez przytaczania treści przepisu.

Część F – WYSOKOŚĆ, SPOSÓB UISZCZENIA I ZWROTU OPŁATY ORAZ NUMERY KONT BANKOWYCH

Opłata za interpretację wynosi 40 zł od każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem wniosku, jeżeli w jednym wniosku opisano kilka stanów faktycznych lud zdarzeń przyszłych, które mają zostać wyjaśnione, opłatę należy wnieść za każdy opisany stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe.

W poz. 66 należy wskazać na sposób zwrotu nienależnej opłaty.

Wypełniając druk opłaty nie zapomnij o numerze NIP lub PESEL. Wnosząc wpłatę na konto bankowe, wybierz konto organu, do którego kierujesz wniosek. Opłatę należy uiścić w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Część G – WYCZERPUJĄCE PRZEDSTAWIENIE ZAISTNIAŁEGO STANU FAKTYCZNEGO (STANÓW FAKTYCZNYCH), ZDARZENIA PRZYSZŁEGO (ZDARZEŃ PRZYSZŁYCH) I PYTANIA (PYTAŃ)

Opis zdarzenia (poz. 68) powinien być jak najbardziej szczegółowy i dotyczyć wszystkich aspektów sprawy będącej przedmiotem wniosku. W przypadku braku wystarczającej ilości miejsca dalszą część opisu należy przed - stawić w załączniku ORD-IN/A.

Nie należy do wniosku dołączać innej dokumentacji, gdyż organ wydający interpretacje nie jest uprawniony do ich analizy. Niezbędne jest natomiast dokładne opisanie we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego wynikającego z tej dokumentacji.

W poz. 69 wnioskodawca wpisuje pytania dotyczące stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), będącego przedmiotem interpretacji, przedstawionego w poz. 68 .

W przypadku, gdy przedmiotem wniosku jest zarówno stan faktyczny, jak i zdarzenie przyszłe, a wniosek zawiera kilka pytań, to pytania te należy przyporządkować odpowiednio do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

Część H – WŁASNE STANOWISKO W SPRAWIE OCENY PRAWNEJ ZAISTNIAŁEGO STANU FAKTYCZNEGO LUB ZDARZENIA PRZYSZŁEGO

W poz. 70 (strony 4-6 wniosku) wnioskodawca przedstawia własne stanowisko w sprawie oceny prawnej opisanej sytuacji oraz wskazuje, który przepis prawa, jego zdaniem, ma zastosowanie do przedstawionego stanu.

W przypadku, gdy przedstawienie stanowiska przekracza ilość miejsca przeznaczoną we wniosku, dalszą część na - leży przedstawić w załączniku do wniosku o interpretację indywidualną ORD-IN/A.

Wniosek o wydanie interpretacji nie będzie rozpatrywany, jeśli nie będzie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, tj.:

- nie będzie zawierał wyczerpującego opisu stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego,

- nie będzie zawierał przedstawienia własnego stanowiska (oceny prawnej) opisanego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego,

- nie zostanie w terminie wniesiona opłata od wniosku, po uprzednim wezwaniu do jej uiszczenia.

Część I – INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH ORD-IN/A

W poz. 71 wnioskodawca podaje liczbę dołączonych do wniosku załączników ORD-IN/A.

Część J – OŚWIADCZENIE I PODPIS WNIOSKODAWCY LUB OSOBY UPOWAŻNIONEJ

Wnioskujący o wydanie interpretacji indywidualnej składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania (zgodnie z art. 14b § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa).

Podpisuje również oświadczenie, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem, w dniu jego złożenia, nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.

Odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania podlega ten, kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – kodeks karny Dz. u . Nr 88, poz. 553, z późn. zm.)

W razie złożenia fałszywego oświadczenia wydana interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych.

W poz.72 zamieszcza się imię i nazwisko wnioskodawcy lub osoby upoważnionej. W przypadku, gdy z wnioskiem występuje osoba upoważniona, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika prawo do występowania w imieniu wnioskodawcy.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika należy pamiętać, że złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. u . Nr 225, poz. 1635).

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej od pełnomocnictw dołączanych do wniosków ORD-IN jest prezydent miasta właściwy ze względu na siedzibę Biura k rajowej Informacji Podatkowej. Opłatę skarbową dokonuje się w kasie właściwego organu podatkowego lub na jego rachunek.

Wnioskodawcy składający wniosek do:

1) Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy opłatę skarbową za pełnomocnictwo powinni wnieść do Prezydenta Miasta Torunia.

2) Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach opłatę skarbową za pełnomocnictwo powinni wnieść do Prezydenta Miasta Bielska-Białej.

3) Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi opłatę skarbową za pełnomocnictwo powinni wnieść do Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

4) Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu opłatę skarbową za pełnomocnictwo powinni wnieść do Prezydenta Miasta Leszna.

5) Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie opłatę skarbową za pełnomocnictwo powinni wnieść do Prezydenta Miasta Płocka.

Nie zapomnij o podpisie na wniosku (poz. 73)!

Przed złożeniem wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego sprawdź, czy:

- podałeś numer NIP lub PESEL na wniosku i na druku opłaty,

- wybrałeś właściwy organ, do którego adresujesz wniosek,

- wybrałeś właściwe konto bankowe (jeżeli opłatę uiszczasz na konto),

- przedstawiłeś wyczerpująco stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe,

- precyzyjnie zadałeś pytanie,

- podałeś oznaczenia przepisu prawnego, który podlega interpretacji,

- przedstawiłeś swoją ocenę prawną,

- podpisałeś wniosek,

- załączyłeś pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika prawo do występowania w imieniu wnioskodawcy.

Jeżeli masz wątpliwości co do sposobu wypełnienia wniosku, pod numerem tel. 801 055 055 (z telefonu stacjonarnego) lub tel. 22 330 03 30 (z telefonu komórkowego) możesz liczyć na pomoc konsultantów krajowej Informacji Podatkowej.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Sandra Zawadzka

doradca podatkowy, specjalista z zakresu rozliczeń podatku od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego oraz procedur podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »