reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Ryczałt > Podatnik > Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2021 r. - jak zmienią się limity?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2021 r. - jak zmienią się limity?

Od 2021 r. więcej podatników będzie mogło skorzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ustawodawca zaproponował bowiem podniesienie limitu przychodów warunkującego wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a także limitu przychodów uprawniającego do kwartalnych wpłat ryczałtu. Pierwszy limit zostanie podniesiony z obecnych 250 000 euro do wysokości 2 000 000 euro, natomiast drugi z 25 000 euro na 200 000 euro.

Zmiany w ryczałcie od 2021 r.

Zmiany w przepisach dotyczących ryczałtu przewiduje projekt ustawy z 15 września 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Większość nowych przepisów ma wejść w życie 1 stycznia 2021 r.

Zaproponowane zmiany w ustawie o ryczałcie, mające na celu zwiększenie atrakcyjności opodatkowania w tej formie oraz poszerzenie grupy podatników, którzy będą mogli z niej skorzystać, polegają na:

- podniesieniu limitu przychodów warunkującego wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz limitu przychodów uprawniającego do kwartalnych wpłat ryczałtu,

- likwidacji większości przypadków, w których określona działalność wyłącza z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, w tym poprzez zmianę definicji wolnych zawodów,

- obniżeniu niektórych stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

- ujednoliceniu wysokości ryczałtu dla większości usług najmu oraz usług związanych z zakwaterowaniem,

- dostosowaniu ustawy o ryczałcie do brzmienia przepisów ustawy PIT,

- doprecyzowaniu przepisów w zakresie obliczania ryczałtu wpłacanego kwartalnie,

- likwidacji wyłączenia z opodatkowania kartą podatkową w przypadku prowadzenia takiej samej działalności przez małżonka oraz

- dopuszczeniu czasowego zwiększenia stanu zatrudnienia przez przedsiębiorców opłacających kartę podatkową.

Wyższe limity dla ryczałtu od 2021 r.

Jedna ze zmian zakłada podniesienie limitu przychodów warunkującego wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz limitu przychodów uprawniającego do kwartalnych wpłat ryczałtu.

W przypadku pierwszego limitu, zaproponowano zmianę przepisów art. 6 ust. 4 pkt 1 i ust. 6 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej także "ustawa o ryczałcie"), która polega na zastąpieniu wyrazów „250 000 euro” wyrazami „2 000 000 euro”. A zatem, od 2021 roku podatnicy będą mogli opłacać w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1 ustawy o ryczałcie, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

- uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro (obecnie 250 000 euro) lub

- uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro (obecnie 250 000 euro).

W przypadku drugiego limitu, czyli zmiana przepisu art. 21 ust. 1b ustawy o ryczałcie, polega na zastąpieniu wyrazów „25 000 euro”, wyrazami „200 000 euro”. Co oznacza, że od 2021 roku kwartalnie będą mogli rozliczać się podatnicy, których otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki – w roku poprzedzającym rok podatkowy – nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 200 000 euro (obecnie 25 000 euro).

Przypomnijmy, że dla roku 2020 ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą opłacać podatnicy, których przychody w obecnym roku podatkowym nie przekroczą kwoty 1 093 350 zł (po przeliczeniu 250 000 euro). Przy czym, prawo do kwartalnego rozliczenia ryczałtu przysługuje podatnikom, których przychody nie przekroczyły 109 335,00 zł (po przeliczeniu 25 000 euro).

Tabela: Limity przychodów dla ryczałtu na 2020 r.

Podatnicy mogą wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli w poprzednim roku podatkowym uzyskali:

w 2020 r.

przychody z działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie samodzielnie w wysokości nieprzekraczającej:

250.000 euro

1 093 350 zł
(równowartość
250 tys. euro)

przychody uzyskiwane wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty:

250.000 euro

przychody z działalności prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki, opodatkowane wyłącznie w formie karty podatkowej lub za część roku w formie karty podatkowej i za część roku na zasadach ogólnych, a łączne przychody nie przekroczyły kwoty:

250.000 euro

Prawo do kwartalnego rozliczenia ryczałtu mają podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki - w roku poprzedzającym rok podatkowy - nie przekroczyły kwoty

25.000 euro

109 335,00 zł
(równowartość
25 tys. euro)

Przeliczenia powyższych limitów na walutę polską dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy. Kurs euro na dzień 1 października 2019 r. wyniósł 4,3734 zł (tabela NBP nr 190/A/NBP/2019).

Przeliczenia nowych limitów wyrażonych w euro dla roku 2021 będzie można dokonać w dniu 1 października 2020 r. po ogłoszeniu przez NBP kursu euro. O czym będziemy informować na Infor.

Zobacz: Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2020 r.

Szczegółowe rozwiązania dotyczące zmian w ryczałcie

Co jeszcze zmieni się w ryczałcie od 2021 r.? Zaproponowane przez ustawodawcę zmiany w art. 4 projektu ustawy, dotyczące ustawy o ryczałcie, są następujące:

Art. 3 pkt 1 (dotyczy zmiany brzmienia ust. 1a w art. 2 ustawy o ryczałcie)

Zmiana o charakterze doprecyzowującym. Polega ona na wskazaniu wprost przepisu art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT, który określa źródło, z których przychody mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Do tego źródła przychodów, ustawa PIT zalicza najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Art. 3 pkt 2 (dotyczy zmiany brzmienia pkt 11 w art. 4 ustawy o ryczałcie)

Zmiana dotyczy definicji „wolnych zawodów”. Polega ona na poszerzeniu katalogu zawodów o psychologów, fizjoterapeutów, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, brokerów reasekuracyjnych, brokerów ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych, rzeczników patentowych. Ponadto, wolnym zawodem będzie także działalność wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej. W obowiązującym stanie prawnym wykonywanie działalności na rzecz tych podmiotów, wykluczało kwalifikacje tej działalności jako wolny zawód.

Art. 3 pkt 3 (dotyczy zmiany brzmienia pkt 1 w ust. 4 i ust. 6 w art. 6 ustawy o ryczałcie)

Zmiana przepisów art. 6 ust. 4 pkt 1 i ust. 6 ustawy o ryczałcie polega na zastąpieniu wyrazów „250 000 euro” wyrazami „2 000 000 euro”.

Art. 3 pkt 4 (dotyczy zmiany brzmienia pkt 3 w ust. 1 w art. 8 ustawy o ryczałcie)

Nowelizowany przepis określa przypadki, w których opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie mogą stosować podatnicy osiągający w całości lub w części przychody z określonych tytułów. Należą do nich przychody z: a) prowadzenia aptek, b) działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów), c) działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych, d) prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 11, e) świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, f) działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych. Zmiana tego przepisu, ogranicza te przypadki do przychodów z: a) prowadzenia aptek, b) działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych, c) działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

Art. 3 pkt 5 lit. a (dotyczy zmiany brzmienia ust. 1 w art. 12 ustawy o ryczałcie)

Przepis ten w dotychczasowym brzmieniu określał 7 stawek ryczałtu dla poszczególnych przychodów, tj. 20%, 17%, 12,5%, 8,5%, 5,5%, 3% oraz 2%.

Zmiana tego przepisu polega na obniżeniu niektórych stawek oraz przyporządkowaniu poszczególnych przychodów ze świadczenia usług, które dotychczas wyłączone były z tej formy opodatkowania, tj. w ramach wolnych zawodów innych niż wymienionych w dotychczasowej definicji wolnych zawodów oraz wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o ryczałcie.

Przepis po zmianie określał będzie 8 stawek ryczałtu.

Polecamy: Rozliczamy najem

Według stawki 17% (zamiast dotychczasowej 20%) opodatkowane będą przychody osiągane w zakresie wolnych zawodów.

Według stawki 15% opodatkowane będą przychody ze świadczenia usług, które dotychczas w większości opodatkowane były stawką 17% oraz ze świadczenia większości usług, które dotychczas wymienione były w załączniku nr 2 do ustawy ryczałtowej, np.: prawnych, rachunkowo-księgowych i doradztwa podatkowego (PKWiU dział 69), innych niż świadczonych w ramach wolnych zawodów.

Według stawki 10% opodatkowane będą przychody ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (PKWiU 68.10.1). Świadczenie tych usług, dotychczas wyłączało opodatkowanie ryczałtem.

Według dwóch stawek, tj. 8,5% oraz 12,5% od nadwyżki przychodów ponad 100 tys. zł, opodatkowane będą w większości przypadków przychody związane z wynajmem oraz zakwaterowaniem. Dodatkowo, te dwie stawki przewidziane są dla przychodów ze świadczenia usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem (PKWiU dział 87), innych niż świadczonych w ramach wolnych zawodów oraz wykonywania usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU dział 72).

Według stawki 8,5% opodatkowane będą te same przychody, co dotychczas. Dodatkowo, do tej grupy przychodów włączone zostały wszystkie przychody ze świadczenia usług w zakresie edukacji (PKWiU dział 85), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów (dotychczas były to tylko przychody ze świadczenia usług wychowania przedszkolnego; pozostałe usługi z działu 85 PKWiU były wymienione w załączniku nr 2 do ustawy ryczałtowej) oraz wszystkie przychody związane z działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury (PKWiU dział 91) (dotychczas były to tylko przychody ze świadczenia usług związanych z działalnością ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody (PKWiU 91.04.1); pozostałe usługi z działu 91 PKWiU wymienione były w załączniku nr 2 do ustawy ryczałtowej). Ponadto, utrzymana zostanie zasada, zgodnie z którą według stawki 8,5% opodatkowane będą przychody ze świadczenia usług, które nie zostały przyporządkowane do innych stawek ryczałtu.

W pozostałym zakresie regulacje dotyczące przychodów, które dotychczas opodatkowane były według stawki 5,5%, 3% lub 2% pozostają bez zmian. Dostosowane zostały jedynie oznaczenia norm określających te stawki do wyżej opisanych zmian.

Art. 3 pkt 5 lit. b (dotyczy zmiany brzmienia ust. 3 w art. 12 ustawy o ryczałcie)

Zmiana o charakterze dostosowawczym do zmienionego brzmienia ust. 1 w art. 12 ustawy o ryczałcie.

Art. 3 pkt 5 lit. c (dotyczy zmiany brzmienia ust. 13 w art. 12 ustawy o ryczałcie)

Zmiana o charakterze dostosowawczym do zmienionego brzmienia ust. 1 w art. 12 ustawy o ryczałcie.

Art. 3 pkt 6  (dotyczy zmiany brzmienia ust. 1 i dodania ust. 1a w art. 17 ustawy o ryczałcie)

Zmiana przepisu art. 17 ust. 1 ustawy o ryczałcie polega m.in. na zastąpieniu wyrazów „w art. 25”, wyrazami „art. 23m ust. 1 pkt 5”. Zmiana związana ze zmianami w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczącymi związków gospodarczych oraz podmiotów powiązanych i ich konsekwencji dla celów podatkowych. Zmiana o charakterze dostosowawczym. Dodawany ust. 1a odsyła do stosowania przepisów art. 23m do 23v ustawy o PIT.

Art. 3 pkt 7 lit. a (dotyczy zmiany brzmienia ust. 1b w art. 21 ustawy o ryczałcie)

Zmiana przepisu art. 21 ust. 1b ustawy o ryczałcie polega na zastąpieniu wyrazów „25 000 euro”, wyrazami „200 000 euro”.

Art. 3 pkt 7 lit. b (dotyczy zmiany brzmienia ust. 3 w art. 21 ustawy o ryczałcie)

Zmiana przepisu art. 21 ust. 3 ustawy o ryczałcie polega na dodaniu po wyrazach „za poszczególne miesiące”, wyrazów „albo kwartały”.

Art. 3 pkt 7 lit. c (dotyczy zmiany brzmienia ust. 3f w art. 21 ustawy o ryczałcie)

Zmiana przepisu art. 21 ust. 3f ustawy o ryczałcie polega na dodaniu po wyrazach „za poszczególne miesiące”, wyrazów „albo kwartały”.

Art. 3 pkt 8 (dotyczy zmiany brzmienia pkt 5 w ust. 1 w art. 25 ustawy o ryczałcie)

Zmiana polega na dopisaniu po wyrazach „małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie”, wyrazów „z której przychody (dochody) podlegają odrębnemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych”. Tym samym, nie będzie stanowiło przeszkody do opodatkowania w formie karty podatkowej prowadzenie działalności w tym samym zakresie przez współmałżonka, jeśli i on korzystał będzie z tej formy opodatkowania.

Art. 3 pkt 9 lit. a (dotyczy zmiany brzmienia ust. 4 w art. 36 ustawy o ryczałcie)

Zmiana polega na dodaniu w art. 36 w ust. 4 pkt 4 w brzmieniu: „nie więcej niż o trzech pracowników w latach 2021-2024” Tym samym, nie będzie oznaczało przekroczenia stanu zatrudnienia w określonych przypadkach, zwiększenie stanu zatrudnienia o trzech pracowników.

Art. 3 pkt 9 lit. b (dotyczy zmiany brzmienia ust. 5 w art. 36 ustawy o ryczałcie)

Zmiana o charakterze dostosowawczym do zmienionego brzmienia ust. 4 w art. 36 ustawy o ryczałcie.

Art. 3 pkt 10 (dotyczy załącznika nr 2 do ustawy o ryczałcie)

Zmiana wynikowa, związana ze zmianą brzmienia art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy ryczałtowej. Polega ona na uchylenia załącznika nr 2 do ustawy o ryczałcie.

Zobacz: projekt ustawy z 15 września 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 43 ze zm., ostatnia zmiana: Dz.U. z 2020 r., poz. 1086).

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama