Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Nowe wzory formularzy dla ryczałtu, karty podatkowej i duchownych od 1 stycznia 2021 r.

Adam Kuchta
Redaktor portalu Infor.pl
Ryczałt, karta podatkowa, duchowni - nowe wzory formularzy od 2021 r.
Ryczałt, karta podatkowa, duchowni - nowe wzory formularzy od 2021 r.
Podatnicy ryczałtu, karty podatkowej i osoby duchowne rozliczą się na nowych formularzach podatkowych PIT. Jakie zmiany pojawią się w formularzach PIT-28, PIT-28S, PIT-16A, PIT19A, PIT-28/B? Od kiedy i do których przychodów należy stosować nowe wzory?

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przygotował projekt rozporządzenia (opublikowany 2 listopada br.) w sprawie wzorów zeznań, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Rozporządzenie wydawane jest na podstawie upoważnienia zawartego w art. 52 ust. 3 pkt 2 i 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej także „ustawa o ryczałcie”).

Nowe wzory formularzy PIT-28, PIT-28S, PIT-16A, PIT19A, PIT-28/B, PIT/O i PIT/D

Wyjaśnijmy, że zgodnie z przepisami obowiązują obecnie następujące wzory formularzy: PIT-28, PIT-28S, PIT-16A, PIT19A, PIT-28/B, PIT/O i PIT/D. Wzory tych formularzy podatkowych mają zastosowanie do uzyskanych przychodów od dnia 1 stycznia 2019 r.

Z uwagi na nowelizację przepisów prawa podatkowego, jak wyjaśnia ustawodawca w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, powyższe wzory formularzy wymagają aktualizacji i technicznego dostosowania, umożliwiającego prawidłowe wykonanie obowiązków podatkowych przez podatników zryczałtowanego podatku dochodowego.

Projektowane rozporządzenie określa wzory formularzy, które uwzględniają następujące zmiany, tj. wynikające z:

1) Ustawy z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz. U. poz. 2200), które obowiązują od 29 listopada 2019 r.

Powołana ustawa wprowadziła zmianę polegającą na uchyleniu art. 21a ustawy o ryczałcie, na mocy którego podatnicy dołączali do zeznania sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transferowej. W związku z tym podatnicy nie mają już obowiązku składania sprawozdania w formie załącznika do zeznania podatkowego.

2) Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów  płatniczych (Dz. U. poz. 1649), które obowiązują od dnia 1 stycznia 2020 r.

Ustawa ta dodała ust. 4-19 do art. 11 ustawy o ryczałcie wprowadzając przepisy dot. tzw. „ulgi na złe długi” polegającej na tym, że podatnikowi będącemu wierzycielem przysługuje prawo do pomniejszenia przychodów o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności o zapłatę świadczenia pieniężnego, która nie została uregulowana lub zbyta. Natomiast w przypadku podatnika będącego dłużnikiem, ma on obowiązek dokonać zwiększenia przychodów, o wysokość kwoty odpowiadającej wartości nieuregulowanego zobowiązania.

Zgodnie z art. 11 ust. 18 ustawy o ryczałcie podatnicy dokonujący zwiększenia lub zmniejszenia obowiązani są wykazać w zeznaniu podatkowym wierzytelności lub zobowiązania, z którymi związane są te zwiększenia lub zmniejszenia. W celu prawidłowego wypełnienia powyższego obowiązku utworzony został nowy załącznik PIT/WZR.

3) Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.).

Ustawa ta wprowadziła możliwość odliczenia darowizn na przeciwdziałanie COVID19, przekazanych np. jednoimiennym szpitalom, Agencji Rezerw Materiałowych czy Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych. Odliczeń tych dokonuje się na podstawie i zasadach określonych w art. 57b ustawy o ryczałcie, czyli od przychodu obliczonego na podstawie art. 11 ustawy o ryczałcie.

Podatnicy korzystający z odliczenia ww. darowizn w zeznaniu podatkowym są obowiązani wykazać kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego. Powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w projektowanym formularzu PIT/O.

4) Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 1086).

Ustawa ta rozszerzyła katalog darowizn odliczanych na podstawie i zasadach określonych art. 57b ustawy o ryczałcie o darowizny przekazane domom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowniom, schroniskom dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodkom wsparcia, rodzinnym domom pomocy oraz domom pomocy społecznej, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej.

Jednocześnie umożliwiła, na zasadach określonych w ustawie PIT, odliczenie darowizn, które na przeciwdziałanie COVID-19 zostały przekazane z udziałem organizacji pożytku publicznego.

Dodatkowo wprowadziła możliwość odliczenia darowizn rzeczowych (komputerów przenośnych będących laptopami lub tabletami) przekazanych w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. między innymi organom prowadzącym placówki oświatowe, organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, lub operatorowi Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Podobnie jak w przypadku darowizn na przeciwdziałanie COVID-19, odliczeń dokonuje się od przychodu obliczonego na podstawie art. 11 ustawy o ryczałcie. Jednocześnie podatnicy korzystający z tej preferencji w zeznaniu podatkowym są obowiązaniu wykazać kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego. Podstawę prawną oraz zasady odliczania tych darowizn określa art. 57e i art. 57f ustawy o ryczałcie.

Możliwość odliczenia tych darowizn znalazła odzwierciedlenie w projektowanym formularzu PIT/O.

Ryczałt, karta podatkowa, duchowni - nowe wzory formularzy od 1 stycznia 2021 r.

Nowe wzory formularzy, określane niniejszym rozporządzeniem, będą miały zastosowanie do przychodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2020 r. i dokonanych od tego dnia odliczeń. Jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zeznanie, deklaracja lub informacja złożone zostały na formularzu dotychczasowym, uznaje się za prawidłowe zastosowanie wzorów formularzy obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

Proponuje się, żeby rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Taki termin wejścia w życie projektowanego rozporządzenia pozwoli na pełną obsługę określanych wzorów formularzy w systemie informatycznym.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - wzór zeznania PIT-28

Projekt określa wzór zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).

Formularz ten przeznaczony jest dla podatników osiągających przychody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, określonych w art. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy o ryczałcie, tj.:

1) prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą,

2) osiągających przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej,

3) osiągających przychody ze sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy PIT.

Stosownie do art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy o ryczałcie, zeznanie według ustalonego wzoru o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych podatnicy są obowiązani złożyć w urzędzie skarbowym w terminie od dnia 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynikający z zeznania jest podatkiem należnym za dany rok podatkowy, chyba że naczelnik urzędu skarbowego wyda decyzję, w której określi inną wysokość podatku.

Jakie zmiany w zeznaniu PIT-28?

W określanym niniejszym rozporządzeniem wzorze zeznania wprowadzono następujące zmiany:

- dodano blok G. ZMNIEJSZENIA I ZWIĘKSZENIA PRZYCHODÓW O WARTOŚĆ WIERZYTELNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z TRANSAKCJI HANDLOWYCH, w którym podatnik będzie wykazywał zmniejszenia i zwiększenia przychodów wynikające z zastosowania tzw. „ulgi na złe długi”, określonej w art. 11 ust. 4-19 ustawy o ryczałcie;

- dodano blok H. PODSTAWA OBLICZENIA RYCZAŁTU PO ZMNIEJSZENIACH I ZWIĘKSZENIACH, w których podatnik będzie wykazywał podstawę obliczenia ryczałtu po zastosowaniu przepisów dotyczących „złych długów”;

- z bloku Q. INFORMACJA O ZAŁĄCZONYCH FORMULARZACH usunięto informację o załączeniu sprawozdania o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej, ponieważ uchylony został art. 21a ustawy o ryczałcie, na mocy którego podatnicy dotychczas dołączali to sprawozdanie do zeznania;

- zmieniono treść Pouczenia, wskazując aktualne publikatory ustaw;

- dokonano odpowiedniego dostosowania numeracji w opisach poszczególnych pozycji, w przypisach oraz w części Pouczenia.

Zobacz: Wzory formularzy PIT-28, PIT-28S, PIT-16A, PIT19A, PIT-28/B, PIT/O i PIT/D obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - wzór zeznania PIT-28S

Nowe rozporządzenie określa wzór zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28S).

Formularz ten przeznaczony jest dla podatników będących przedsiębiorstwem w spadku osiągających przychody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, określonych w art. 1 pkt 1 ustawy o ryczałcie, tj. prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Stosownie do art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy o ryczałcie zeznanie według ustalonego wzoru o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych podatnicy są obowiązani złożyć w urzędzie skarbowym w terminie od dnia 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynikający z zeznania jest podatkiem należnym za dany rok podatkowy, chyba że naczelnik urzędu skarbowego wyda decyzję, w której określi inną wysokość podatku.

Jakie zmiany w zeznaniu PIT-28S?

W określanym niniejszym rozporządzeniem wzorze zeznania PIT-28S wprowadzono następujące zmiany:

- dodano blok G. ZMNIEJSZENIA I ZWIĘKSZENIA PRZYCHODÓW O WARTOŚĆ WIERZYTELNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z TRANSAKCJI HANDLOWYCH, w którym podatnik będzie wykazywał zmniejszenia i zwiększenia przychodów wynikające z zastosowania tzw. „ulgi na złe długi”, określonej w art. 11 ust. 4-19 ustawy o ryczałcie;

- dodano blok H. PODSTAWA OBLICZENIA RYCZAŁTU PO ZMNIEJSZENIACH I ZWIĘKSZENIACH, w których podatnik będzie wykazywał podstawę obliczenia ryczałtu po zastosowaniu przepisów dotyczących „złych długów”;

- z bloku P. INFORMACJA O ZAŁĄCZONYCH FORMULARZACH usunięto informację o załączeniu sprawozdania o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej, ponieważ uchylony został art. 21a ustawy o ryczałcie, na mocy którego podatnicy dotychczas dołączali to sprawozdanie do zeznania;

- zmieniono treść Pouczenia, wskazując aktualne publikatory ustaw;

- dokonano odpowiedniego dostosowania numeracji w opisach poszczególnych pozycji, w przypisach oraz w części Pouczenia.

Karta podatkowa - deklaracja PIT-16A

Ustawodawca przygotował nowy wzór deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego (PIT-16A).

Deklarację tę, w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym, składają podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie w formie karty podatkowej.

W nowym wzorze deklaracji PIT-16A zaktualizowano publikatory przywołanych w nim ustaw oraz opisy poszczególnych pozycji.

Rozliczenie osób duchownych - deklaracja PIT-19A

Rozporządzenie określa wzór deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego (PIT-19A).

Deklarację tę, w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym, składają osoby duchowne opłacające podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów osób duchownych.

We wzorze deklaracji PIT-19A zaktualizowano publikatory przywołanych w nim ustaw oraz opisy poszczególnych pozycji.

Rozliczenie działalności prowadzonej w formie spółki - informacja PIT-28/B

Projekt rozporządzenia określa wzór informacji o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) (PIT-28/B).

W deklaracji PIT-28/B zaktualizowano publikatory przywołanych w nim ustaw.

Załącznik PIT/O

Rozporządzenie określa wzór informacji o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym (PIT/O).

PIT/O stanowi załącznik do zeznań PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS i PIT-37.

Wypełniają go podatnicy, którzy korzystają z odliczeń od dochodu lub podatku innych niż mieszkaniowe, na działalność badawczo-rozwojową, lub bezpośrednio wymienionych w zeznaniach, np. odliczają darowizny, wydatki na cele rehabilitacyjne, zwroty nienależnie pobranych świadczeń, wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet, ulgę na dzieci czy tzw. ulgę abolicyjną, o której mowa w art. 27g ustawy PIT.

Jakie zmiany w załączniku PIT/O?

W stosunku do aktualnie obowiązującego PIT/O, wzór określany niniejszym rozporządzeniem zawiera następujące zmiany:

- w części B, w wierszu pierwszym „Darowizny przekazane2):” dodano nowe pozycje przeznaczone do wpisania darowizn na przeciwdziałanie COVID-19, o których mowa w art. 57b ustawy o ryczałcie, oraz darowizn w formie tabletów i laptopów, o których mowa w art. 57e ustawy o ryczałcie ,

- po tytule części D „INFORMACJA O PRZEKAZANYCH DAROWIZNACH ORAZ OBDAROWANYCH” dodano opis informujący o sposobie wypełnienia pozycji dotyczącej „Kwoty darowizny przekazanej obdarowanemu” przez podatników, którzy odliczają darowizny przekazane na przeciwdziałanie COVID-19, o których mowa m.in. w art. 57b ustawy o ryczałcie, lub darowizny przekazane w formie tabletów i laptopów, o których mowa m.in. w art. 57e ustawy o ryczałcie. Zgodnie z zamieszczoną informacją w ww. pozycji należy wpisać kwotę przysługującego odliczenia ustaloną z uwzględnieniem odpowiednio 200%, 150% oraz 100% w zależności od terminu przekazania darowizny. Opis ten odzwierciedla art. 52y ustawy PIT oraz art. 57f ustawy o ryczałcie. Dodatkowo, z uwagi na rozszerzony za 2020 r. zakres odliczenia z tytułu przekazanych darowizn, dodano kolejne bloki D.6. i D.7.

Pozostałe zmiany polegają na dostosowaniu opisów poszczególnych pozycji/wierszy do zmienionej numeracji formularza.

Wzór informacji PIT/D

Rozporządzenie określa wzór informacji o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (PIT/D).

PIT/D stanowi załącznik do zeznań PIT-28, PIT-36 i PIT-37.

Wypełniają go podatnicy, którzy w ramach praw nabytych dokonują odliczeń od dochodu lub od podatku wydatków mieszkaniowych.

W stosunku do aktualnie obowiązującego PIT/D, wzór określany niniejszym rozporządzeniem zawiera zmiany polegające na dostosowaniu opisów poszczególnych pozycji/wierszy do zmienionej numeracji formularza PIT-28, PIT-36 i PIT-37.

Wzór informacji PIT/WZR

Ustawodawca określił także wzór informacji o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających przychody, wynikających z transakcji handlowych (PIT/WZR).

PIT/WZR stanowi załącznik do zeznań PIT-28 i PIT-28S.

Wypełniają go podatnicy będący wierzycielami, którym przysługuje prawo do pomniejszenia przychodów o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności o zapłatę świadczenia pieniężnego, która nie została uregulowana lub zbyta, oraz podatnicy będący dłużnikami, na których ciąży obowiązek zwiększenia przychodów o wysokość kwoty odpowiadającej wartości nieuregulowanego zobowiązania.

Zobacz: Wzory formularzy podatkowych

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  28 paź 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Ile zarabia członek zarządu spółki giełdowej w Polsce?
  Zarobki członka zarządu spółki giełdowej w Polsce. Mediana wynagrodzeń członków zarządów spółek giełdowych ze wszystkich indeksów w 2020 r. wyniosła 842 tys. zł, co oznacza spadek o ok. 20% w porównaniu do poprzedniego roku, kiedy kształtowała się ona na poziomie 1,048 tys. zł. Największy spadek odnotowały firmy z branży FMCG (-31%), na przeciwległym biegunie znalazły się spółki handlowe ze wzrostem na poziomie 40%. W poprzednim roku po raz pierwszy średnie całkowite wynagrodzenie kobiet zasiadających w zarządach było wyższe niż wynagrodzenie mężczyzn - wynika z najnowszej edycji raportu “Wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych spółek giełdowych za 2020 r.” przygotowanego przez firmę doradczą PwC.
  Praca postpandemiczna: jak nie wylać dziecka z kąpielą, czyli głos za pracą hybrydową
  O tym, w jaki sposób praca zdalna może negatywnie wpływać na najmłodszych pracowników i jak nie przegapić takich sytuacji opowiada Aleksandra Chudaś, dyrektor zarządzająca Fundacji Zwolnieni z Teorii, która zarządza zespołem łączącym pokolenia Millenialsów, Zet i X.
  Umorzone kwoty dot. kredytów hipotecznych bez PIT
  Umorzone kwoty dot. kredytów hipotecznych bez PIT. Do końca 2021 roku obowiązuje rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru PIT od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem mieszkaniowym. To rozwiązanie korzystne dla kredytobiorców (w tym dla tzw. „frankowiczów”). W Ministerstwie Finansów trwają prace nad tym, aby obowiązywało ono również w kolejnych latach.
  Rozliczenie straty w PGK - interpretacja ogólna
  Rozliczenie straty w PGK - interpretacja ogólna. Ministerstwo Finansów poinformowało o wydaniu 19 października 2021 r. interpretacji ogólnej dotyczącej obliczania bezpośrednio kolejno następujących po sobie 5 lat podatkowych dla celów rozliczenia przez spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej (PGK) strat powstałych i nierozliczonych w latach poprzedzających pierwszy rok podatkowy PGK.
  Ulga dla klasy średniej - kto będzie mógł skorzystać?
  Ulga dla klasy średniej ma w zamierzeniu ustawodawcy niwelować negatywne skutki nowych zasad rozliczania składki zdrowotnej. Tymczasem okazuje się, że stosowanie ulgi może w niektórych przypadkach spowodować powstanie niedopłaty podatku dochodowego. W konsekwencji może się okazać, że podczas rozliczenia rocznego podatnicy będą musieli oddać fiskusowi pieniądze.
  Nowy ład a zmiany w usługach finansowych w VAT
  Jedną ze zmian proponowanych w ramach Polskiego Ładu jest wprowadzenie opcji opodatkowania transakcji finansowych. Zgodnie z planowanymi zmianami, od 1 stycznia 2022 r. podatnicy będą mogli wybrać opodatkowanie usług finansowych świadczonych na rzecz podatników VAT, ale tylko w transakcjach B2B. Świadczenie usług finansowych, do których zastosowanie mają dotychczasowe przepisy o zwolnieniach z VAT (wskazane w art. 43 ust. 1 ustawy VAT) na rzecz konsumentów (B2C), dalej będą objęte „obowiązkowym” zwolnieniem.
  Sprzedaż ewidencjonowana na kasie fiskalnej a JPK_V7M
  Sprzedaż zaewidencjonowana przy zastosowaniu kasy rejestrującej musi być uwzględniona w ewidencji VAT na podstawie dobowego lub miesięcznego raportu fiskalnego. Raport taki oznaczany jest w rejestrze sprzedaży jako dokument „RO”. Ujmowanie raportu fiskalnego „RO” jest obligatoryjne bez względu na to, czy podatnik ewidencjonuje sprzedaż przy zastosowaniu kasy rejestrującej, działając w ramach obowiązku wynikającego z przepisów, czy jest to efektem decyzji podatnika. W obu przypadkach rozliczenie sprzedaży ujętej w kasie rejestrującej dokonywane jest na podstawie raportu kasowego. Faktury wystawione na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych dotyczące sprzedaży ujętej na kasie rejestrującej należy ujmować w ewidencji za okres, w którym zostały wystawione. Faktury (z oznaczeniem „FP”), wystawione na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i rolnika ryczałtowego, są objęte zakresem art. 109 ust. 3d ustawy. Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 18 października 2021 r. (sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.668.2021.1.JM).
  Jak kwalifikować przychody z najmu?
  Kwalifikacja transakcji najmu, podnajmu, dzierżawy nieruchomości do odpowiedniej kategorii przychodów była problematyczna i wiązała się z koniecznością analizy wielu przepisów, a finalna interpretacja organów podatkowych była nieznana. Z pomocą przychodzi ostatnie stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego będące pewnym przełomem w sprawie kwalifikacji tego typu transakcji.
  Cel mieszkaniowy a zwolnienie z VAT najmu - interpretacja ogólna Ministra Finansów
  Cel mieszkaniowy a zwolnienie z VAT najmu. Zdarza się, że firmy wynajmują mieszkania swoim pracownikom. Jakie konsekwencje podatkowe niesie za sobą takie działanie? Czy czynność taką należy opodatkować VAT? Czy firma ma prawo skorzystać ze zwolnienia?
  Rozliczanie subwencji dla MŚP z Tarczy Finansowej PFR 2.0 od 18 listopada 2021 r.
  Rozliczanie subwencji dla MŚP z Tarczy Finansowej PFR 2.0. 18 listopada 2021 r. rusza proces rozliczania subwencji dla mikro, małych i średnich firm z Tarczy Finansowej PFR 2.0, które otrzymały w sumie 7,1 mld zł - poinformował 25 października Polski Fundusz Rozwoju.
  Pełne odliczenie VAT od zakupu samochodów osobowych a przesłanka wykorzystania pojazdu do celów działalności gospodarczej
  Odliczenie VAT od zakupu samochodów osobowych. Jednym z warunków do odliczenia 100% podatku VAT od zakupu pojazdu samochodowego, jest wymóg, aby wykorzystywać pojazd wyłącznie do celów działalności gospodarczej. Jest to przesłanka bardzo wąsko intepretowana przez organy skarbowe, a podatnicy często mają trudność sprostać rygorystycznym wymaganiom. W artykule postaramy się wyjaśnić w jakich przypadkach fiskus potwierdza możliwość pełnego odliczenia podatku VAT.
  Dostawy dla sił zbrojnych NATO zwolnione z VAT
  Zwolnienie z VAT. Ustawodawca przygotował nowelizację ustawy o VAT, której celem jest wpisanie do przepisów zwolnień dotyczących dostaw na rzecz sił zbrojnych państw członkowskich NATO. Nowe regulacje mają wejść w życie 1 lipca 2022 r.
  Jak nauczyciel może rozliczyć przychody z udzielania korepetycji?
  Korepetycje bywają koniecznością nie tylko dla uczniów, którzy mają problemy z nauką, ale również dla tych, którzy chcą poszerzyć wiedzę czy dostać się na wymarzoną uczelnię. Rynek prywatnych lekcji jest dodatkowym, całkiem intratnym źródłem dochodów dla specjalistów, nauczycieli i studentów. W ślad za tym pojawiają się wątpliwości dotyczące sposobu rozliczania zarobionych dzięki nim pieniędzy. Czy prowadzenie korepetycji zawsze wiąże się z koniecznością założenia działalności gospodarczej?
  Wieloletni budżet UE a Fundusz Odbudowy
  Budżet UE a Fundusz Odbudowy. Jak inaczej nazywamy wieloletni budżet UE? Ile Polska otrzyma w ramach polityki spójności na lata 2021-2027? Który fundusz ma największą alokację w ramach instrumentu odbudowy? Wyjaśniamy pięć zagadnień związanych z budżetem UE i Funduszem Odbudowy (Next Generation UE).
  Ewidencja i wycena produkcji w księgach rachunkowych (część III) – kalkulacja rzeczywistych kosztów produkcji
  Ewidencja i wycena produkcji w księgach rachunkowych. W I części omówiliśmy co wchodzi w zakres pojęcia produkcji oraz kosztów jej wytworzenia. Pisaliśmy, że koszty bezpośrednie wytworzenia ujmujemy na koncie 50 – Produkcja podstawowa, natomiast koszty pośrednie na koncie 52 – Koszty wydziałowe. W części II przedstawione zostały zasady bieżącej ewidencji i wyceny produktów, na razie nie jako w oderwaniu od kalkulacji czyli ustalenia rzeczywistych kosztów ich wytworzenia. Wynika to z tego, że kalkulacja taka możliwa jest dopiero na koniec danego okresu sprawozdawczego, kiedy zgromadzone zostały dane niezbędne do tej kalkulacji. Bieżąca ewidencja odbywa się więc z reguły wg tzw. cen ewidencyjnych ustalonych na poziomie planowanych kosztów wytworzenia (normatywnych, standardowych) wyprowadzonych na podstawie kalkulacji wstępnej albo na poziomie cen sprzedaży bez VAT. Jednocześnie w części II przedstawiliśmy wstęp do kalkulacji, o której szerzej powiemy w niniejszym artykule.
  Podatek minimalny dla korporacji od 2023 r.
  Globalny podatek minimalny. Reforma międzynarodowego systemu podatkowego przewiduje, że globalne przedsiębiorstwa będą podlegać minimalnej stawce podatkowej w wysokości 15 proc. od 2023 r. - tłumaczy wiceminister finansów Jan Sarnowski, odnosząc się do międzynarodowych ustaleń dotyczących walki z unikaniem opodatkowania.
  Odsetki ustawowe i odsetki za opóźnienie
  Odsetki ustawowe i odsetki za opóźnienie. Obecnie wysokość odsetek ustawowych wynosi 4% w stosunku rocznym, natomiast odsetek ustawowych za opóźnienie - 6% w stosunku rocznym. Nowe wysokości odsetek obowiązują od 7 października 2021 r.
  Składy podatkowe - kontynuacja działalności przez inny podmiot
  Składy podatkowe. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku akcyzowym. Umożliwia ona kontynuację działalności w składzie podatkowym po rezygnacji z działalności dotychczasowego podmiotu prowadzącego skład.
  Informacja o cenach transferowych TPR - pytania i odpowiedzi
  Ceny transferowe. Resort finansów opublikował zaktualizowane zestawienie odpowiedzi na pytania w zakresie obowiązków dotyczących raportowania cen transferowych (informacja o cenach transferowych TPR).
  Rezerwy na odprawy emerytalne, pośmiertne, nagrody jubileuszowe itp. rezerwy pracownicze (przepisy prawne, obowiązek tworzenia, wycena i metoda aktuarialna, ujawnienia)
  Wycena aktuarialna rezerwy na świadczenia pracownicze – podstawowe akty prawne dotyczące zasad, obowiązku, metodologii, ujawnień i uprawnień przy wycenie rezerw na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe itp. rezerwy pracownicze.
  Jak działa księgowość w chmurze?
  Księgowość w chmurze jeszcze niedawno była domeną małych firm. Dziś prowadzenie księgowości w chmurze zyskuje coraz większą liczbę zwolenników - zarówno wśród średnich, jak i dużych przedsiębiorstw. Jakie są jej zalety księgowości w chmurze i czy jest w pełni bezpieczna?
  Porozumienie w sprawie podatku cyfrowego
  Podatek cyfrowy. USA osiągnęły porozumienie z Francją, Włochami, Hiszpanią i Wielką Brytanią w sprawie podatku cyfrowego i wycofają karne cła na dobra importowane z tych krajów, wprowadzone w związku z opodatkowaniem gigantów internetu - poinformował amerykański resort finansów.
  Polski Ład - kontrola podatnika na wniosek
  Kontrola podatnika na wniosek. Polski Ład przewiduje autokontrolę podatnika w związku z nieprawidłowościami wykrytymi u kontrahenta. Rozwiązanie to niesie za sobą szereg niewiadomych, w szczególności kto, przez kogo i kiedy miałby być kontrolowany. W projekcie przepisów rolę sygnalisty pełnić będzie Szef KAS, który ma ostrzegać przed ryzykiem znikającego podatnika, co powinno zwiększyć czujność jego kontrahentów i umożliwić im działania w celu zachowania należytej staranności we współpracy z podejrzanym podatnikiem.
  Aplikacja e-Deklaracje Desktop tylko do końca 2021 roku. Jak zapisać złożone PIT-y?
  e-Deklaracje. Ministerstwo Finansów przypomniało w komunikacie z 21 października 2021 r., że 31 grudnia 2021 roku przestani udostępniać aplikację e-Deklaracje Desktop. Użytkownicy, którzy chcą zachować deklaracje wysłane przez aplikację, mogą je zapisać jako pliki PDF. Po 1 stycznia nadal będzie można wysyłać przez bramkę e-Deklaracje formularze interaktywne z wykorzystaniem wtyczki (plug-in).
  Rejestracja na kasie fiskalnej po otrzymaniu zapłaty na rachunek bankowy - termin
  Rejestracja na kasie fiskalnej a zapłata na rachunek bankowy - termin. W związku ze zgłaszanymi przez przedsiębiorców wątpliwościami, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wystąpił do Ministra Finansów o wydanie objaśnień podatkowych dotyczących momentu, w którym przedsiębiorca powinien dokonać ewidencji na kasie fiskalnej. Chodziło o sytuacje gdy: klient przedsiębiorcy dokonał wpłaty za zakup towaru na rachunek bankowy przedsiębiorcy, po zakończeniu przez niego pracy (ewidencji) w danym dniu oraz w przypadku gdy wpłata taka nastąpi w dniu wolnym od pracy.