reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Ryczałt > Podatnik > Nowe wzory formularzy dla ryczałtu, karty podatkowej i duchownych od 1 stycznia 2021 r.

Nowe wzory formularzy dla ryczałtu, karty podatkowej i duchownych od 1 stycznia 2021 r.

Podatnicy ryczałtu, karty podatkowej i osoby duchowne rozliczą się na nowych formularzach podatkowych PIT. Jakie zmiany pojawią się w formularzach PIT-28, PIT-28S, PIT-16A, PIT19A, PIT-28/B? Od kiedy i do których przychodów należy stosować nowe wzory?

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przygotował projekt rozporządzenia (opublikowany 2 listopada br.) w sprawie wzorów zeznań, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Rozporządzenie wydawane jest na podstawie upoważnienia zawartego w art. 52 ust. 3 pkt 2 i 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej także „ustawa o ryczałcie”).

Nowe wzory formularzy PIT-28, PIT-28S, PIT-16A, PIT19A, PIT-28/B, PIT/O i PIT/D

Wyjaśnijmy, że zgodnie z przepisami obowiązują obecnie następujące wzory formularzy: PIT-28, PIT-28S, PIT-16A, PIT19A, PIT-28/B, PIT/O i PIT/D. Wzory tych formularzy podatkowych mają zastosowanie do uzyskanych przychodów od dnia 1 stycznia 2019 r.

Z uwagi na nowelizację przepisów prawa podatkowego, jak wyjaśnia ustawodawca w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, powyższe wzory formularzy wymagają aktualizacji i technicznego dostosowania, umożliwiającego prawidłowe wykonanie obowiązków podatkowych przez podatników zryczałtowanego podatku dochodowego.

Projektowane rozporządzenie określa wzory formularzy, które uwzględniają następujące zmiany, tj. wynikające z:

1) Ustawy z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz. U. poz. 2200), które obowiązują od 29 listopada 2019 r.

Powołana ustawa wprowadziła zmianę polegającą na uchyleniu art. 21a ustawy o ryczałcie, na mocy którego podatnicy dołączali do zeznania sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transferowej. W związku z tym podatnicy nie mają już obowiązku składania sprawozdania w formie załącznika do zeznania podatkowego.

2) Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów  płatniczych (Dz. U. poz. 1649), które obowiązują od dnia 1 stycznia 2020 r.

Ustawa ta dodała ust. 4-19 do art. 11 ustawy o ryczałcie wprowadzając przepisy dot. tzw. „ulgi na złe długi” polegającej na tym, że podatnikowi będącemu wierzycielem przysługuje prawo do pomniejszenia przychodów o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności o zapłatę świadczenia pieniężnego, która nie została uregulowana lub zbyta. Natomiast w przypadku podatnika będącego dłużnikiem, ma on obowiązek dokonać zwiększenia przychodów, o wysokość kwoty odpowiadającej wartości nieuregulowanego zobowiązania.

Zgodnie z art. 11 ust. 18 ustawy o ryczałcie podatnicy dokonujący zwiększenia lub zmniejszenia obowiązani są wykazać w zeznaniu podatkowym wierzytelności lub zobowiązania, z którymi związane są te zwiększenia lub zmniejszenia. W celu prawidłowego wypełnienia powyższego obowiązku utworzony został nowy załącznik PIT/WZR.

3) Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.).

Ustawa ta wprowadziła możliwość odliczenia darowizn na przeciwdziałanie COVID19, przekazanych np. jednoimiennym szpitalom, Agencji Rezerw Materiałowych czy Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych. Odliczeń tych dokonuje się na podstawie i zasadach określonych w art. 57b ustawy o ryczałcie, czyli od przychodu obliczonego na podstawie art. 11 ustawy o ryczałcie.

Podatnicy korzystający z odliczenia ww. darowizn w zeznaniu podatkowym są obowiązani wykazać kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego. Powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w projektowanym formularzu PIT/O.

4) Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 1086).

Ustawa ta rozszerzyła katalog darowizn odliczanych na podstawie i zasadach określonych art. 57b ustawy o ryczałcie o darowizny przekazane domom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowniom, schroniskom dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodkom wsparcia, rodzinnym domom pomocy oraz domom pomocy społecznej, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej.

Jednocześnie umożliwiła, na zasadach określonych w ustawie PIT, odliczenie darowizn, które na przeciwdziałanie COVID-19 zostały przekazane z udziałem organizacji pożytku publicznego.

Dodatkowo wprowadziła możliwość odliczenia darowizn rzeczowych (komputerów przenośnych będących laptopami lub tabletami) przekazanych w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. między innymi organom prowadzącym placówki oświatowe, organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, lub operatorowi Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Podobnie jak w przypadku darowizn na przeciwdziałanie COVID-19, odliczeń dokonuje się od przychodu obliczonego na podstawie art. 11 ustawy o ryczałcie. Jednocześnie podatnicy korzystający z tej preferencji w zeznaniu podatkowym są obowiązaniu wykazać kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego. Podstawę prawną oraz zasady odliczania tych darowizn określa art. 57e i art. 57f ustawy o ryczałcie.

Możliwość odliczenia tych darowizn znalazła odzwierciedlenie w projektowanym formularzu PIT/O.

Ryczałt, karta podatkowa, duchowni - nowe wzory formularzy od 1 stycznia 2021 r.

Nowe wzory formularzy, określane niniejszym rozporządzeniem, będą miały zastosowanie do przychodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2020 r. i dokonanych od tego dnia odliczeń. Jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zeznanie, deklaracja lub informacja złożone zostały na formularzu dotychczasowym, uznaje się za prawidłowe zastosowanie wzorów formularzy obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

Proponuje się, żeby rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Taki termin wejścia w życie projektowanego rozporządzenia pozwoli na pełną obsługę określanych wzorów formularzy w systemie informatycznym.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - wzór zeznania PIT-28

Projekt określa wzór zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).

Formularz ten przeznaczony jest dla podatników osiągających przychody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, określonych w art. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy o ryczałcie, tj.:

1) prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą,

2) osiągających przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej,

3) osiągających przychody ze sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy PIT.

Stosownie do art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy o ryczałcie, zeznanie według ustalonego wzoru o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych podatnicy są obowiązani złożyć w urzędzie skarbowym w terminie od dnia 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynikający z zeznania jest podatkiem należnym za dany rok podatkowy, chyba że naczelnik urzędu skarbowego wyda decyzję, w której określi inną wysokość podatku.

Jakie zmiany w zeznaniu PIT-28?

W określanym niniejszym rozporządzeniem wzorze zeznania wprowadzono następujące zmiany:

- dodano blok G. ZMNIEJSZENIA I ZWIĘKSZENIA PRZYCHODÓW O WARTOŚĆ WIERZYTELNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z TRANSAKCJI HANDLOWYCH, w którym podatnik będzie wykazywał zmniejszenia i zwiększenia przychodów wynikające z zastosowania tzw. „ulgi na złe długi”, określonej w art. 11 ust. 4-19 ustawy o ryczałcie;

- dodano blok H. PODSTAWA OBLICZENIA RYCZAŁTU PO ZMNIEJSZENIACH I ZWIĘKSZENIACH, w których podatnik będzie wykazywał podstawę obliczenia ryczałtu po zastosowaniu przepisów dotyczących „złych długów”;

- z bloku Q. INFORMACJA O ZAŁĄCZONYCH FORMULARZACH usunięto informację o załączeniu sprawozdania o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej, ponieważ uchylony został art. 21a ustawy o ryczałcie, na mocy którego podatnicy dotychczas dołączali to sprawozdanie do zeznania;

- zmieniono treść Pouczenia, wskazując aktualne publikatory ustaw;

- dokonano odpowiedniego dostosowania numeracji w opisach poszczególnych pozycji, w przypisach oraz w części Pouczenia.

Zobacz: Wzory formularzy PIT-28, PIT-28S, PIT-16A, PIT19A, PIT-28/B, PIT/O i PIT/D obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - wzór zeznania PIT-28S

Nowe rozporządzenie określa wzór zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28S).

Formularz ten przeznaczony jest dla podatników będących przedsiębiorstwem w spadku osiągających przychody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, określonych w art. 1 pkt 1 ustawy o ryczałcie, tj. prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Stosownie do art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy o ryczałcie zeznanie według ustalonego wzoru o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych podatnicy są obowiązani złożyć w urzędzie skarbowym w terminie od dnia 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynikający z zeznania jest podatkiem należnym za dany rok podatkowy, chyba że naczelnik urzędu skarbowego wyda decyzję, w której określi inną wysokość podatku.

Jakie zmiany w zeznaniu PIT-28S?

W określanym niniejszym rozporządzeniem wzorze zeznania PIT-28S wprowadzono następujące zmiany:

- dodano blok G. ZMNIEJSZENIA I ZWIĘKSZENIA PRZYCHODÓW O WARTOŚĆ WIERZYTELNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z TRANSAKCJI HANDLOWYCH, w którym podatnik będzie wykazywał zmniejszenia i zwiększenia przychodów wynikające z zastosowania tzw. „ulgi na złe długi”, określonej w art. 11 ust. 4-19 ustawy o ryczałcie;

- dodano blok H. PODSTAWA OBLICZENIA RYCZAŁTU PO ZMNIEJSZENIACH I ZWIĘKSZENIACH, w których podatnik będzie wykazywał podstawę obliczenia ryczałtu po zastosowaniu przepisów dotyczących „złych długów”;

- z bloku P. INFORMACJA O ZAŁĄCZONYCH FORMULARZACH usunięto informację o załączeniu sprawozdania o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej, ponieważ uchylony został art. 21a ustawy o ryczałcie, na mocy którego podatnicy dotychczas dołączali to sprawozdanie do zeznania;

- zmieniono treść Pouczenia, wskazując aktualne publikatory ustaw;

- dokonano odpowiedniego dostosowania numeracji w opisach poszczególnych pozycji, w przypisach oraz w części Pouczenia.

Karta podatkowa - deklaracja PIT-16A

Ustawodawca przygotował nowy wzór deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego (PIT-16A).

Deklarację tę, w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym, składają podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie w formie karty podatkowej.

W nowym wzorze deklaracji PIT-16A zaktualizowano publikatory przywołanych w nim ustaw oraz opisy poszczególnych pozycji.

Rozliczenie osób duchownych - deklaracja PIT-19A

Rozporządzenie określa wzór deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego (PIT-19A).

Deklarację tę, w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym, składają osoby duchowne opłacające podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów osób duchownych.

We wzorze deklaracji PIT-19A zaktualizowano publikatory przywołanych w nim ustaw oraz opisy poszczególnych pozycji.

Rozliczenie działalności prowadzonej w formie spółki - informacja PIT-28/B

Projekt rozporządzenia określa wzór informacji o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) (PIT-28/B).

W deklaracji PIT-28/B zaktualizowano publikatory przywołanych w nim ustaw.

Załącznik PIT/O

Rozporządzenie określa wzór informacji o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym (PIT/O).

PIT/O stanowi załącznik do zeznań PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS i PIT-37.

Wypełniają go podatnicy, którzy korzystają z odliczeń od dochodu lub podatku innych niż mieszkaniowe, na działalność badawczo-rozwojową, lub bezpośrednio wymienionych w zeznaniach, np. odliczają darowizny, wydatki na cele rehabilitacyjne, zwroty nienależnie pobranych świadczeń, wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet, ulgę na dzieci czy tzw. ulgę abolicyjną, o której mowa w art. 27g ustawy PIT.

Jakie zmiany w załączniku PIT/O?

W stosunku do aktualnie obowiązującego PIT/O, wzór określany niniejszym rozporządzeniem zawiera następujące zmiany:

- w części B, w wierszu pierwszym „Darowizny przekazane2):” dodano nowe pozycje przeznaczone do wpisania darowizn na przeciwdziałanie COVID-19, o których mowa w art. 57b ustawy o ryczałcie, oraz darowizn w formie tabletów i laptopów, o których mowa w art. 57e ustawy o ryczałcie ,

- po tytule części D „INFORMACJA O PRZEKAZANYCH DAROWIZNACH ORAZ OBDAROWANYCH” dodano opis informujący o sposobie wypełnienia pozycji dotyczącej „Kwoty darowizny przekazanej obdarowanemu” przez podatników, którzy odliczają darowizny przekazane na przeciwdziałanie COVID-19, o których mowa m.in. w art. 57b ustawy o ryczałcie, lub darowizny przekazane w formie tabletów i laptopów, o których mowa m.in. w art. 57e ustawy o ryczałcie. Zgodnie z zamieszczoną informacją w ww. pozycji należy wpisać kwotę przysługującego odliczenia ustaloną z uwzględnieniem odpowiednio 200%, 150% oraz 100% w zależności od terminu przekazania darowizny. Opis ten odzwierciedla art. 52y ustawy PIT oraz art. 57f ustawy o ryczałcie. Dodatkowo, z uwagi na rozszerzony za 2020 r. zakres odliczenia z tytułu przekazanych darowizn, dodano kolejne bloki D.6. i D.7.

Pozostałe zmiany polegają na dostosowaniu opisów poszczególnych pozycji/wierszy do zmienionej numeracji formularza.

Wzór informacji PIT/D

Rozporządzenie określa wzór informacji o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (PIT/D).

PIT/D stanowi załącznik do zeznań PIT-28, PIT-36 i PIT-37.

Wypełniają go podatnicy, którzy w ramach praw nabytych dokonują odliczeń od dochodu lub od podatku wydatków mieszkaniowych.

W stosunku do aktualnie obowiązującego PIT/D, wzór określany niniejszym rozporządzeniem zawiera zmiany polegające na dostosowaniu opisów poszczególnych pozycji/wierszy do zmienionej numeracji formularza PIT-28, PIT-36 i PIT-37.

Wzór informacji PIT/WZR

Ustawodawca określił także wzór informacji o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających przychody, wynikających z transakcji handlowych (PIT/WZR).

PIT/WZR stanowi załącznik do zeznań PIT-28 i PIT-28S.

Wypełniają go podatnicy będący wierzycielami, którym przysługuje prawo do pomniejszenia przychodów o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności o zapłatę świadczenia pieniężnego, która nie została uregulowana lub zbyta, oraz podatnicy będący dłużnikami, na których ciąży obowiązek zwiększenia przychodów o wysokość kwoty odpowiadającej wartości nieuregulowanego zobowiązania.

Zobacz: Wzory formularzy podatkowych

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Odzyskaj.info

Odszkodowania i wypadki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama