Kategorie

Nowe wzory formularzy dla ryczałtu, karty podatkowej i duchownych od 1 stycznia 2021 r.

Adam Kuchta
Redaktor portalu Infor.pl
Ryczałt, karta podatkowa, duchowni - nowe wzory formularzy od 2021 r.
Podatnicy ryczałtu, karty podatkowej i osoby duchowne rozliczą się na nowych formularzach podatkowych PIT. Jakie zmiany pojawią się w formularzach PIT-28, PIT-28S, PIT-16A, PIT19A, PIT-28/B? Od kiedy i do których przychodów należy stosować nowe wzory?

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przygotował projekt rozporządzenia (opublikowany 2 listopada br.) w sprawie wzorów zeznań, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Rozporządzenie wydawane jest na podstawie upoważnienia zawartego w art. 52 ust. 3 pkt 2 i 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej także „ustawa o ryczałcie”).

Nowe wzory formularzy PIT-28, PIT-28S, PIT-16A, PIT19A, PIT-28/B, PIT/O i PIT/D

Reklama

Wyjaśnijmy, że zgodnie z przepisami obowiązują obecnie następujące wzory formularzy: PIT-28, PIT-28S, PIT-16A, PIT19A, PIT-28/B, PIT/O i PIT/D. Wzory tych formularzy podatkowych mają zastosowanie do uzyskanych przychodów od dnia 1 stycznia 2019 r.

Z uwagi na nowelizację przepisów prawa podatkowego, jak wyjaśnia ustawodawca w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, powyższe wzory formularzy wymagają aktualizacji i technicznego dostosowania, umożliwiającego prawidłowe wykonanie obowiązków podatkowych przez podatników zryczałtowanego podatku dochodowego.

Projektowane rozporządzenie określa wzory formularzy, które uwzględniają następujące zmiany, tj. wynikające z:

1) Ustawy z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz. U. poz. 2200), które obowiązują od 29 listopada 2019 r.

Powołana ustawa wprowadziła zmianę polegającą na uchyleniu art. 21a ustawy o ryczałcie, na mocy którego podatnicy dołączali do zeznania sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transferowej. W związku z tym podatnicy nie mają już obowiązku składania sprawozdania w formie załącznika do zeznania podatkowego.

2) Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów  płatniczych (Dz. U. poz. 1649), które obowiązują od dnia 1 stycznia 2020 r.

Reklama

Ustawa ta dodała ust. 4-19 do art. 11 ustawy o ryczałcie wprowadzając przepisy dot. tzw. „ulgi na złe długi” polegającej na tym, że podatnikowi będącemu wierzycielem przysługuje prawo do pomniejszenia przychodów o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności o zapłatę świadczenia pieniężnego, która nie została uregulowana lub zbyta. Natomiast w przypadku podatnika będącego dłużnikiem, ma on obowiązek dokonać zwiększenia przychodów, o wysokość kwoty odpowiadającej wartości nieuregulowanego zobowiązania.

Zgodnie z art. 11 ust. 18 ustawy o ryczałcie podatnicy dokonujący zwiększenia lub zmniejszenia obowiązani są wykazać w zeznaniu podatkowym wierzytelności lub zobowiązania, z którymi związane są te zwiększenia lub zmniejszenia. W celu prawidłowego wypełnienia powyższego obowiązku utworzony został nowy załącznik PIT/WZR.

3) Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.).

Ustawa ta wprowadziła możliwość odliczenia darowizn na przeciwdziałanie COVID19, przekazanych np. jednoimiennym szpitalom, Agencji Rezerw Materiałowych czy Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych. Odliczeń tych dokonuje się na podstawie i zasadach określonych w art. 57b ustawy o ryczałcie, czyli od przychodu obliczonego na podstawie art. 11 ustawy o ryczałcie.

Podatnicy korzystający z odliczenia ww. darowizn w zeznaniu podatkowym są obowiązani wykazać kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego. Powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w projektowanym formularzu PIT/O.

4) Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 1086).

Ustawa ta rozszerzyła katalog darowizn odliczanych na podstawie i zasadach określonych art. 57b ustawy o ryczałcie o darowizny przekazane domom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowniom, schroniskom dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodkom wsparcia, rodzinnym domom pomocy oraz domom pomocy społecznej, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej.

Jednocześnie umożliwiła, na zasadach określonych w ustawie PIT, odliczenie darowizn, które na przeciwdziałanie COVID-19 zostały przekazane z udziałem organizacji pożytku publicznego.

Dodatkowo wprowadziła możliwość odliczenia darowizn rzeczowych (komputerów przenośnych będących laptopami lub tabletami) przekazanych w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. między innymi organom prowadzącym placówki oświatowe, organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, lub operatorowi Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Podobnie jak w przypadku darowizn na przeciwdziałanie COVID-19, odliczeń dokonuje się od przychodu obliczonego na podstawie art. 11 ustawy o ryczałcie. Jednocześnie podatnicy korzystający z tej preferencji w zeznaniu podatkowym są obowiązaniu wykazać kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego. Podstawę prawną oraz zasady odliczania tych darowizn określa art. 57e i art. 57f ustawy o ryczałcie.

Możliwość odliczenia tych darowizn znalazła odzwierciedlenie w projektowanym formularzu PIT/O.

Ryczałt, karta podatkowa, duchowni - nowe wzory formularzy od 1 stycznia 2021 r.

Nowe wzory formularzy, określane niniejszym rozporządzeniem, będą miały zastosowanie do przychodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2020 r. i dokonanych od tego dnia odliczeń. Jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zeznanie, deklaracja lub informacja złożone zostały na formularzu dotychczasowym, uznaje się za prawidłowe zastosowanie wzorów formularzy obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

Proponuje się, żeby rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Taki termin wejścia w życie projektowanego rozporządzenia pozwoli na pełną obsługę określanych wzorów formularzy w systemie informatycznym.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - wzór zeznania PIT-28

Projekt określa wzór zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).

Formularz ten przeznaczony jest dla podatników osiągających przychody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, określonych w art. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy o ryczałcie, tj.:

1) prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą,

2) osiągających przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej,

3) osiągających przychody ze sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy PIT.

Stosownie do art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy o ryczałcie, zeznanie według ustalonego wzoru o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych podatnicy są obowiązani złożyć w urzędzie skarbowym w terminie od dnia 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynikający z zeznania jest podatkiem należnym za dany rok podatkowy, chyba że naczelnik urzędu skarbowego wyda decyzję, w której określi inną wysokość podatku.

Jakie zmiany w zeznaniu PIT-28?

W określanym niniejszym rozporządzeniem wzorze zeznania wprowadzono następujące zmiany:

- dodano blok G. ZMNIEJSZENIA I ZWIĘKSZENIA PRZYCHODÓW O WARTOŚĆ WIERZYTELNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z TRANSAKCJI HANDLOWYCH, w którym podatnik będzie wykazywał zmniejszenia i zwiększenia przychodów wynikające z zastosowania tzw. „ulgi na złe długi”, określonej w art. 11 ust. 4-19 ustawy o ryczałcie;

- dodano blok H. PODSTAWA OBLICZENIA RYCZAŁTU PO ZMNIEJSZENIACH I ZWIĘKSZENIACH, w których podatnik będzie wykazywał podstawę obliczenia ryczałtu po zastosowaniu przepisów dotyczących „złych długów”;

- z bloku Q. INFORMACJA O ZAŁĄCZONYCH FORMULARZACH usunięto informację o załączeniu sprawozdania o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej, ponieważ uchylony został art. 21a ustawy o ryczałcie, na mocy którego podatnicy dotychczas dołączali to sprawozdanie do zeznania;

- zmieniono treść Pouczenia, wskazując aktualne publikatory ustaw;

- dokonano odpowiedniego dostosowania numeracji w opisach poszczególnych pozycji, w przypisach oraz w części Pouczenia.

Zobacz: Wzory formularzy PIT-28, PIT-28S, PIT-16A, PIT19A, PIT-28/B, PIT/O i PIT/D obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - wzór zeznania PIT-28S

Nowe rozporządzenie określa wzór zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28S).

Formularz ten przeznaczony jest dla podatników będących przedsiębiorstwem w spadku osiągających przychody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, określonych w art. 1 pkt 1 ustawy o ryczałcie, tj. prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Stosownie do art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy o ryczałcie zeznanie według ustalonego wzoru o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych podatnicy są obowiązani złożyć w urzędzie skarbowym w terminie od dnia 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynikający z zeznania jest podatkiem należnym za dany rok podatkowy, chyba że naczelnik urzędu skarbowego wyda decyzję, w której określi inną wysokość podatku.

Jakie zmiany w zeznaniu PIT-28S?

W określanym niniejszym rozporządzeniem wzorze zeznania PIT-28S wprowadzono następujące zmiany:

- dodano blok G. ZMNIEJSZENIA I ZWIĘKSZENIA PRZYCHODÓW O WARTOŚĆ WIERZYTELNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z TRANSAKCJI HANDLOWYCH, w którym podatnik będzie wykazywał zmniejszenia i zwiększenia przychodów wynikające z zastosowania tzw. „ulgi na złe długi”, określonej w art. 11 ust. 4-19 ustawy o ryczałcie;

- dodano blok H. PODSTAWA OBLICZENIA RYCZAŁTU PO ZMNIEJSZENIACH I ZWIĘKSZENIACH, w których podatnik będzie wykazywał podstawę obliczenia ryczałtu po zastosowaniu przepisów dotyczących „złych długów”;

- z bloku P. INFORMACJA O ZAŁĄCZONYCH FORMULARZACH usunięto informację o załączeniu sprawozdania o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej, ponieważ uchylony został art. 21a ustawy o ryczałcie, na mocy którego podatnicy dotychczas dołączali to sprawozdanie do zeznania;

- zmieniono treść Pouczenia, wskazując aktualne publikatory ustaw;

- dokonano odpowiedniego dostosowania numeracji w opisach poszczególnych pozycji, w przypisach oraz w części Pouczenia.

Karta podatkowa - deklaracja PIT-16A

Ustawodawca przygotował nowy wzór deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego (PIT-16A).

Deklarację tę, w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym, składają podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie w formie karty podatkowej.

W nowym wzorze deklaracji PIT-16A zaktualizowano publikatory przywołanych w nim ustaw oraz opisy poszczególnych pozycji.

Rozliczenie osób duchownych - deklaracja PIT-19A

Rozporządzenie określa wzór deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego (PIT-19A).

Deklarację tę, w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym, składają osoby duchowne opłacające podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów osób duchownych.

We wzorze deklaracji PIT-19A zaktualizowano publikatory przywołanych w nim ustaw oraz opisy poszczególnych pozycji.

Rozliczenie działalności prowadzonej w formie spółki - informacja PIT-28/B

Projekt rozporządzenia określa wzór informacji o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) (PIT-28/B).

W deklaracji PIT-28/B zaktualizowano publikatory przywołanych w nim ustaw.

Załącznik PIT/O

Rozporządzenie określa wzór informacji o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym (PIT/O).

PIT/O stanowi załącznik do zeznań PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS i PIT-37.

Wypełniają go podatnicy, którzy korzystają z odliczeń od dochodu lub podatku innych niż mieszkaniowe, na działalność badawczo-rozwojową, lub bezpośrednio wymienionych w zeznaniach, np. odliczają darowizny, wydatki na cele rehabilitacyjne, zwroty nienależnie pobranych świadczeń, wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet, ulgę na dzieci czy tzw. ulgę abolicyjną, o której mowa w art. 27g ustawy PIT.

Jakie zmiany w załączniku PIT/O?

W stosunku do aktualnie obowiązującego PIT/O, wzór określany niniejszym rozporządzeniem zawiera następujące zmiany:

- w części B, w wierszu pierwszym „Darowizny przekazane2):” dodano nowe pozycje przeznaczone do wpisania darowizn na przeciwdziałanie COVID-19, o których mowa w art. 57b ustawy o ryczałcie, oraz darowizn w formie tabletów i laptopów, o których mowa w art. 57e ustawy o ryczałcie ,

- po tytule części D „INFORMACJA O PRZEKAZANYCH DAROWIZNACH ORAZ OBDAROWANYCH” dodano opis informujący o sposobie wypełnienia pozycji dotyczącej „Kwoty darowizny przekazanej obdarowanemu” przez podatników, którzy odliczają darowizny przekazane na przeciwdziałanie COVID-19, o których mowa m.in. w art. 57b ustawy o ryczałcie, lub darowizny przekazane w formie tabletów i laptopów, o których mowa m.in. w art. 57e ustawy o ryczałcie. Zgodnie z zamieszczoną informacją w ww. pozycji należy wpisać kwotę przysługującego odliczenia ustaloną z uwzględnieniem odpowiednio 200%, 150% oraz 100% w zależności od terminu przekazania darowizny. Opis ten odzwierciedla art. 52y ustawy PIT oraz art. 57f ustawy o ryczałcie. Dodatkowo, z uwagi na rozszerzony za 2020 r. zakres odliczenia z tytułu przekazanych darowizn, dodano kolejne bloki D.6. i D.7.

Pozostałe zmiany polegają na dostosowaniu opisów poszczególnych pozycji/wierszy do zmienionej numeracji formularza.

Wzór informacji PIT/D

Rozporządzenie określa wzór informacji o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (PIT/D).

PIT/D stanowi załącznik do zeznań PIT-28, PIT-36 i PIT-37.

Wypełniają go podatnicy, którzy w ramach praw nabytych dokonują odliczeń od dochodu lub od podatku wydatków mieszkaniowych.

W stosunku do aktualnie obowiązującego PIT/D, wzór określany niniejszym rozporządzeniem zawiera zmiany polegające na dostosowaniu opisów poszczególnych pozycji/wierszy do zmienionej numeracji formularza PIT-28, PIT-36 i PIT-37.

Wzór informacji PIT/WZR

Ustawodawca określił także wzór informacji o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających przychody, wynikających z transakcji handlowych (PIT/WZR).

PIT/WZR stanowi załącznik do zeznań PIT-28 i PIT-28S.

Wypełniają go podatnicy będący wierzycielami, którym przysługuje prawo do pomniejszenia przychodów o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności o zapłatę świadczenia pieniężnego, która nie została uregulowana lub zbyta, oraz podatnicy będący dłużnikami, na których ciąży obowiązek zwiększenia przychodów o wysokość kwoty odpowiadającej wartości nieuregulowanego zobowiązania.

Zobacz: Wzory formularzy podatkowych

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  15 cze 2021
  Zakres dat:

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

  Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.

  Spłata zaległości podatkowej przez członka zarządu

  Zobowiązania podatkowe spółki. Organ podatkowy dochodził od członka zarządu spółki spłaty zobowiązań podatkowych, które już nie istniały.

  MF zaprasza na XII Forum Cen Transferowych – 24 czerwca 2021 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że XII edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 24 czerwca 2021 r. Zgłoszenie udziału można przesłać do 18 czerwca 2021 r. (piątek).

  Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) - nowe przepisy od listopada 2021 r.

  Crowdfunding - nowe przepisy od listopada 2021 r. Trwają prace nad przepisami (ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych), które uregulują rynek finansowania społecznościowego. Platformy, które się tym zajmują, zgodnie z proponowaną ustawą będą działać zgodnie z licencją i podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zwiększy się jednak kwota – z 1 mln do 5 mln euro – którą będą mogły pozyskać w ramach crowdfundingu. Podwyższony limit zacznie obowiązywać od listopada 2023 roku. – W krótkim terminie nowe przepisy zapewnią w miarę bezpieczne funkcjonowanie rynku, w długiej perspektywie mogą umożliwić rozwój platform, również za granicą – ocenia Artur Granicki, prezes Navigator Crowd.

  Polskie Ład. Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego od 2022 r.

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze od 2022 r. W ramach programu Polski Ład ma nastąpić podniesienie stawki dopłaty do 110 zł na hektar. Wypłata dopłat według podwyższonej stawki ma nastąpić w I połowie 2022 r.

  Polski Ład - wsparcie dla rolnictwa

  Polski Ład - rolnictwo. 12 czerwca 2021 r. premier Mateusz Morawiecki podczas debaty dot. Polskiego Ładu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Instytucie Zootechniki w Balicach koło Krakowa, przedstawił szereg pozytywnych zmian jakie czekają rolników. Ważniejsze zmiany, to: wyższe dopłaty do paliwa dla rolników, uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych, kodeks rolny, E-okienko dla rolnika, cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, centralny system informatyczny zasobu państwowej ziemi.

  Podwyżki stawek podatkowych i podatki korporacyjne

  Podwyżki podatków. Poza klasyczną podwyżką stawek podatkowych, kraje decydują się na dodatkowe podatki korporacyjne - stwierdza w analizie Polski Instytut Ekonomiczny. Zwraca uwagę, że największym zmianom podlegają w ostatnim roku obciążenia środowiskowe.

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.