reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Ulgi > PIT > Limity ulg w PIT

Limity ulg w PIT

Przegląd limitów wszystkich ulg i odliczeń obowiązujących w 2008 roku w podatku dochodowym od osób fizycznych w dwóch tabelach. Pierwsza dotyczy odliczeń od dochodu a druga odliczeń od podatku.

LIMITY ODLICZEŃ

W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

OBOWIĄZUJĄCE W 2008 r.

(na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm. - zwanej dalej „ustawą”)

Rodzaj ulgi

Wysokość ulgi

Podstawa prawna

Uwagi


Odliczenia od dochodu

1.

Wydatki na zakup leków,

których stosowanie zalecił

lekarz specjalista

Nadwyżka wydatków

ponad 100 zł

miesięcznie

Art. 26 ust. 7a

pkt 12 ustawy

Ulga na cele rehabilitacyjne

przysługuje osobom

niepełnosprawnym bądź

podatnikom mającym na

utrzymaniu osoby

niepełnosprawne, których

dochód (tj. osób będących

na utrzymaniu) nie

przekracza 9.120 zł

2.

Opłacenie przewodników

osób niewidomych I lub II

grupy inwalidztwa oraz

osób z niepełnosprawnością

narządu ruchu zaliczonych

do I grupy inwalidztwa

Do 2.280 zł – limit

roczny

Art. 26 ust. 7a

pkt 7 ustawy

j.w.

3.

Utrzymanie przez osoby

niewidome I lub II grupy

inwalidztwa, psa

przewodnika

Do 2.280 zł – limit

roczny

Art. 26 ust. 7a

pkt 8 ustawy

j.w.

4.

Używanie samochodu

osobowego, stanowiącego

własność (współwłasność)

osoby niepełnosprawnej

zaliczonej do I lub II grupy

inwalidztwa lub podatnika

mającego na utrzymaniu

osobę niepełnosprawną

zaliczoną do I lub II grupy

inwalidztwa albo dzieci

niepełnosprawne, które nie

ukończyły 16 roku życia,

dla potrzeb związanych z

koniecznym przewozem na

niezbędne zabiegi

leczniczo-rehabilitacyjne

Do 2.280 zł – limit

roczny

Art. 26 ust. 7a

pkt 14 ustawy

j.w.

5.

Darowizny na cele:

a) określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego

obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru

Gospodarczego, prowadzącym

działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych,

realizującym te cele,

b) kultu religijnego,

c) krwiodawstwa

realizowanego przez

honorowych dawców

krwi zgodnie z art. 6

ustawy z dnia 22 sierpnia

1997 r. o publicznej

służbie krwi (Dz.U. Nr

106, poz. 681, z 1998 r.

Nr 117, poz. 756, z

2001r. Nr 126, poz. 1382

oraz z 2003 r. Nr 223,

poz. 2215),

W wysokości dokonanej

darowizny, nie więcej

jednak niż 6% dochodu.

Wysokość darowizny w postaci oddanej krwi ustala się w wysokości ekwiwalentu

pieniężnego za pobraną krew określonego

przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi

Art. 26 ust. 1

pkt 9 oraz ust. 6e

ustawy

Darowizna nie może być

przekazana m.in. na rzecz

partii politycznych,

związków zawodowych,

fundacji, których jedynym

fundatorem jest Skarb

Państwa, a także osoby

fizycznej lub osoby

prawnej prowadzącej

działalność gospodarczą

polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu tytoniowego (art. 26 ust. 5 ustawy oraz art. 3 ust. 4 ustawy o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie - Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn.zm.)


Uwaga:

Należy zapoznać się z

brzmieniem art. 26 ust. 6e ustawy.
W zeznaniu rocznym

należy wykazać kwotę

przekazanej darowizny,

kwotę odliczonej

darowizny oraz dane

obdarowanego poprzez

podanie m.in. jego nazwy i adresu.

6.

Darowizny na kościelną

działalność charytatywnoopiekuńczą

W wysokości dokonanej darowizny

Przepisy ustaw o

stosunku

Państwa do

Kościoła

Katolickiego w

Rzeczypospolitej

Polskiej oraz o

stosunku

Państwa do

innych

kościołów i

związków

wyznaniowych

Wymagane pokwitowanie

odbioru darowizny oraz w

okresie dwóch lat od dnia

przekazania darowizny -

sprawozdanie o

przeznaczeniu jej na tę

działalność.

Uwaga:

w zeznaniu rocznym należy wykazać kwotę przekazanej darowizny, kwotę odliczonej darowizny oraz dane obdarowanego poprzez podanie m.in. jego

nazwy i adresu.

Pozostałe warunki zostały

określone w art. 26 ust. 7 ustawy w związku z ust. 6d.

7.

Wydatki ponoszone z tytułu

użytkowania sieci Internet

w lokalu (budynku)

będącym miejscem

zamieszkania podatnika

Do wysokości 760 zł

rocznie

Art. 26 ust. 1 pkt

6a ustawy

Wydatki muszą być

udokumentowane fakturą w rozumieniu przepisów o

VAT.

8.

Wydatki poniesione przez

podatnika uzyskującego

przychody z pozarolniczej

działalności gospodarczej

na nabycie nowych

technologii

W wysokości ustalonej zgodnie z art. 26c ust. 5,

6 i 8 ustawy.

Wydatki odlicza się od podstawy obliczenia podatku

(opodatkowania),

ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy

Art. 26c ustawy

Z uwagi na warunki

skorzystania z ulgi należy

zapoznać się z treścią art.

26c ustawy.

9.

W ramach tzw. praw nabytych – wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego

podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu

zaspokojenie własnych

potrzeb mieszkaniowych,

związanej z:

1) budową budynku mieszkalnego, albo

2) wniesieniem wkładu

budowlanego lub

mieszkaniowego do spółdzielni

mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku

mieszkalnego albo lokalu

mieszkalnego w takim

budynku, albo

3) zakupem nowo wybudowanego budynku

mieszkalnego lub lokalu

mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która

wybudowała ten budynek w

wykonywaniu działalności

gospodarczej, albo

4) nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub

przebudową (przystosowaniem)

budynku niemieszkalnego, jego

części lub pomieszczenia

niemieszkalnego na cele

mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

Odliczeniu podlegają

odsetki od tej części

kredytu, która nie

przekracza kwoty

odpowiadającej

212.870 zł

Art. 26b ustawy,

w brzmieniu

obowiązującym

przed dniem 1

stycznia 2007 r.

oraz art. 9

ustawy z dnia 16

listopada 2006 r.

o zmianie ustawy

o podatku

dochodowym od

osób fizycznych

oraz o zmianie

niektórych

innych ustaw

(Dz. U. Nr 217,

poz. 1588)

Z uwagi na liczne warunki

określające zasady

korzystania z tej ulgi

wskazanym jest zapoznanie

się z treścią art. 26b ustawy, w brzmieniu

obowiązującym przed

dniem 1 stycznia 2007 r.

Prawo do odliczania

wydatków na spłatę odsetek od tego kredytu (pożyczki), przysługuje do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt (pożyczkę) zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r.


Uwaga:

Podstawowym warunkiem

skorzystania z omawianej

ulgi, na zasadzie praw

nabytych, jest podpisanie z kredytodawcą odpowiednio

pożyczkodawcą umowy

kredytu (pożyczki) do

końca 2006 r. Moment

podpisania umowy

kredytowej (pożyczkowej)

jest równoznaczny z

udzieleniem kredytu przez

bank lub skok, o którym

mowa w art. 9 nowelizacji

ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 217, poz. 1588).

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Źródło:

INFOR

Zdjęcia


Praktyczny leksykon VAT 2020. Wszystko o zmianach w rozliczeniach VAT103.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama