Kategorie

Limity ulg w PIT

inforCMS
Przegląd limitów wszystkich ulg i odliczeń obowiązujących w 2008 roku w podatku dochodowym od osób fizycznych w dwóch tabelach. Pierwsza dotyczy odliczeń od dochodu a druga odliczeń od podatku.

LIMITY ODLICZEŃ

W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

OBOWIĄZUJĄCE W 2008 r.

(na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm. - zwanej dalej „ustawą”)

Rodzaj ulgi

Wysokość ulgi

Podstawa prawna

Uwagi


Odliczenia od dochodu

1.

Wydatki na zakup leków,

których stosowanie zalecił

lekarz specjalista

Nadwyżka wydatków

ponad 100 zł

miesięcznie

Art. 26 ust. 7a

pkt 12 ustawy

Ulga na cele rehabilitacyjne

przysługuje osobom

niepełnosprawnym bądź

podatnikom mającym na

utrzymaniu osoby

niepełnosprawne, których

dochód (tj. osób będących

na utrzymaniu) nie

przekracza 9.120 zł

2.

Opłacenie przewodników

osób niewidomych I lub II

grupy inwalidztwa oraz

osób z niepełnosprawnością

narządu ruchu zaliczonych

do I grupy inwalidztwa

Do 2.280 zł – limit

roczny

Art. 26 ust. 7a

pkt 7 ustawy

j.w.

3.

Utrzymanie przez osoby

niewidome I lub II grupy

inwalidztwa, psa

przewodnika

Do 2.280 zł – limit

roczny

Art. 26 ust. 7a

pkt 8 ustawy

j.w.

4.

Używanie samochodu

osobowego, stanowiącego

własność (współwłasność)

osoby niepełnosprawnej

zaliczonej do I lub II grupy

inwalidztwa lub podatnika

mającego na utrzymaniu

osobę niepełnosprawną

zaliczoną do I lub II grupy

inwalidztwa albo dzieci

niepełnosprawne, które nie

ukończyły 16 roku życia,

dla potrzeb związanych z

koniecznym przewozem na

niezbędne zabiegi

leczniczo-rehabilitacyjne

Do 2.280 zł – limit

roczny

Art. 26 ust. 7a

pkt 14 ustawy

j.w.

5.

Darowizny na cele:

a) określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego

obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru

Gospodarczego, prowadzącym

działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych,

realizującym te cele,

b) kultu religijnego,

c) krwiodawstwa

realizowanego przez

honorowych dawców

krwi zgodnie z art. 6

ustawy z dnia 22 sierpnia

1997 r. o publicznej

służbie krwi (Dz.U. Nr

106, poz. 681, z 1998 r.

Nr 117, poz. 756, z

2001r. Nr 126, poz. 1382

oraz z 2003 r. Nr 223,

poz. 2215),

W wysokości dokonanej

darowizny, nie więcej

jednak niż 6% dochodu.

Wysokość darowizny w postaci oddanej krwi ustala się w wysokości ekwiwalentu

pieniężnego za pobraną krew określonego

przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi

Art. 26 ust. 1

pkt 9 oraz ust. 6e

ustawy

Darowizna nie może być

przekazana m.in. na rzecz

partii politycznych,

związków zawodowych,

fundacji, których jedynym

fundatorem jest Skarb

Państwa, a także osoby

fizycznej lub osoby

prawnej prowadzącej

działalność gospodarczą

polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu tytoniowego (art. 26 ust. 5 ustawy oraz art. 3 ust. 4 ustawy o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie - Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn.zm.)


Uwaga:

Należy zapoznać się z

brzmieniem art. 26 ust. 6e ustawy.
W zeznaniu rocznym

należy wykazać kwotę

przekazanej darowizny,

kwotę odliczonej

darowizny oraz dane

obdarowanego poprzez

podanie m.in. jego nazwy i adresu.

6.

Darowizny na kościelną

działalność charytatywnoopiekuńczą

W wysokości dokonanej darowizny

Przepisy ustaw o

stosunku

Państwa do

Kościoła

Katolickiego w

Rzeczypospolitej

Polskiej oraz o

stosunku

Państwa do

innych

kościołów i

związków

wyznaniowych

Wymagane pokwitowanie

odbioru darowizny oraz w

okresie dwóch lat od dnia

przekazania darowizny -

sprawozdanie o

przeznaczeniu jej na tę

działalność.

Uwaga:

w zeznaniu rocznym należy wykazać kwotę przekazanej darowizny, kwotę odliczonej darowizny oraz dane obdarowanego poprzez podanie m.in. jego

nazwy i adresu.

Pozostałe warunki zostały

określone w art. 26 ust. 7 ustawy w związku z ust. 6d.

7.

Wydatki ponoszone z tytułu

użytkowania sieci Internet

w lokalu (budynku)

będącym miejscem

zamieszkania podatnika

Do wysokości 760 zł

rocznie

Art. 26 ust. 1 pkt

6a ustawy

Wydatki muszą być

udokumentowane fakturą w rozumieniu przepisów o

VAT.

8.

Wydatki poniesione przez

podatnika uzyskującego

przychody z pozarolniczej

działalności gospodarczej

na nabycie nowych

technologii

W wysokości ustalonej zgodnie z art. 26c ust. 5,

6 i 8 ustawy.

Wydatki odlicza się od podstawy obliczenia podatku

(opodatkowania),

ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy

Art. 26c ustawy

Z uwagi na warunki

skorzystania z ulgi należy

zapoznać się z treścią art.

26c ustawy.

9.

W ramach tzw. praw nabytych – wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego

podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu

zaspokojenie własnych

potrzeb mieszkaniowych,

związanej z:

1) budową budynku mieszkalnego, albo

2) wniesieniem wkładu

budowlanego lub

mieszkaniowego do spółdzielni

mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku

mieszkalnego albo lokalu

mieszkalnego w takim

budynku, albo

3) zakupem nowo wybudowanego budynku

mieszkalnego lub lokalu

mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która

wybudowała ten budynek w

wykonywaniu działalności

gospodarczej, albo

4) nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub

przebudową (przystosowaniem)

budynku niemieszkalnego, jego

części lub pomieszczenia

niemieszkalnego na cele

mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

Odliczeniu podlegają

odsetki od tej części

kredytu, która nie

przekracza kwoty

odpowiadającej

212.870 zł

Art. 26b ustawy,

w brzmieniu

obowiązującym

przed dniem 1

stycznia 2007 r.

oraz art. 9

ustawy z dnia 16

listopada 2006 r.

o zmianie ustawy

o podatku

dochodowym od

osób fizycznych

oraz o zmianie

niektórych

innych ustaw

(Dz. U. Nr 217,

poz. 1588)

Z uwagi na liczne warunki

określające zasady

korzystania z tej ulgi

wskazanym jest zapoznanie

się z treścią art. 26b ustawy, w brzmieniu

obowiązującym przed

dniem 1 stycznia 2007 r.

Prawo do odliczania

wydatków na spłatę odsetek od tego kredytu (pożyczki), przysługuje do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt (pożyczkę) zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r.


Uwaga:

Podstawowym warunkiem

skorzystania z omawianej

ulgi, na zasadzie praw

nabytych, jest podpisanie z kredytodawcą odpowiednio

pożyczkodawcą umowy

kredytu (pożyczki) do

końca 2006 r. Moment

podpisania umowy

kredytowej (pożyczkowej)

jest równoznaczny z

udzieleniem kredytu przez

bank lub skok, o którym

mowa w art. 9 nowelizacji

ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 217, poz. 1588).


Rodzaj ulgi

Wysokość ulgi

Podstawa prawna

Uwagi


Odliczenia od podatku

1.

Ulga na dzieci

W kwocie stanowiącej

iloczyn liczby

wychowywanych dzieci i kwoty

1.173 zł 70 gr

(limit łączny dla obojga rodziców).

Art. 27f ustawy

Ulga na dzieci przysługuje

podatnikom

wychowującym własne lub

przysposobione dzieci, o

których mowa w art. 6 ust.

4 ustawy.

Uwaga:

Z uwagi na inne warunki

skorzystania z ulgi należy

zapoznać się z treścią art.

27f ustawy.

2.

W ramach tzw. praw nabytych – wydatki na systematyczne

oszczędzanie w kasie

mieszkaniowej

30% poniesionych

wydatków nie więcej

niż 11.340 zł

(6% z 189.000 zł) –

limit roczny

art. 4 ust. 3

nowelizacji

ustawy z dnia 21

listopada 2001 r.

- Dz.U. Nr 134,

poz. 1509

Dotyczy kontynuacji

odliczeń wydatków

poniesionych na ten cel.


Wydatki odliczane w

ramach limitu odliczeń z

tytułu wydatków

inwestycyjnych na własne

cele mieszkaniowe, tj. w

ramach limitu 35.910 zł

(19% z 189.000 zł) w

okresie obowiązywania

ustawy. Limit 11.340 zł

odpowiada wydatkom w

kwocie 37.800 zł.


Odliczenie przysługuje

podatnikom, którzy przed

dniem 1 stycznia 2002 r.

nabyli prawo do odliczeń z

tego tytułu i po tym dniu

dokonują dalszych wpłat na kontynuację

systematycznego

gromadzenia oszczędności

wyłącznie na tym samym

rachunku i w tym samym

banku prowadzącym kasę

mieszkaniową.

3.

W ramach tzw. praw nabytych – wydatki poniesione przez osobę prowadzącą gospodarstwo domowe z tytułu opłacenia z własnych środków składek na ubezpieczenia społeczne osoby zatrudnionej w ramach umowy aktywizacyjnej

W wysokości

udokumentowanej

dowodami

stwierdzającymi ich

poniesienie

Art. 27e ustawy,

w brzmieniu

obowiązującym

przed dniem 1

stycznia 2007 r.

oraz art. 11

nowelizacji

ustawy z dnia 16

listopada 2006 r.

(Dz. U. Nr 217,

poz. 1588).

Dotyczy wydatków

ponoszonych do końca

obowiązywania umowy

zawartej przed dniem 1

stycznia 2007 r.

Uwaga

Nie dotyczy wydatków

ponoszonych w związku z

przedłużeniem umowy,

dokonanym po dniu 31

grudnia 2006 r.

Źródło: www.mf.gov.pl

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  20 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  ECOFIN o reformie stawek VAT i unii bankowej

  Reforma stawek VAT w UE. Reforma stawek podatku VAT, unia bankowa i usługi finansowe – to tematy posiedzenia Rady ECOFIN, które odbyło się 18 czerwca 2021 r. Dyskutowane przez Radę rozwiązania na tym etapie uwzględniają większość głównych priorytetów negocjacyjnych Polski w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT. Polska liczy na ich przyjęcie w trakcie Prezydencji Słowenii w Radzie UE. Było to ostatnie planowane posiedzenie ECOFIN za Prezydencji Portugalii.

  Wymiana danych podatkowych w czasie rzeczywistym - Finlandia i Estonia są pierwsze

  Wymiana danych podatkowych. O przystąpieniu do elektronicznej wymiany informacji podatkowych w czasie rzeczywistym poinformowały w 18 czerwca 2021 r. władze Finlandii i Estonii. Według organów podatkowych dwóch sąsiednich krajów tego typu rozwiązanie jest "unikatowe" w skali światowej.

  Transakcje z rajami podatkowymi – kolejne obowiązki dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych

  Transakcje z rajami podatkowymi. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT, PIT i spółek niebędącymi osobami prawnymi dla transakcji o wartości powyżej 500 tys. PLN dotyczy zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w raju podatkowym.

  Wartość początkowa środka trwałego - jak ustalić

  Wartość początkowa środka trwałego. Przepisy ustawy o podatkach dochodowych (ustawa o PIT i ustawa o CIT) określają dość dokładnie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych. Ustalenie wartości początkowej wg wyceny podatnika jest możliwością daną przez przepisy jedynie w wyjątkowych przypadkach - jeżeli nie można ustalić tej wartości wg ceny zakupu. Podatnicy nabywający środki trwałe (np. samochody) i remontujący je mogą ustalić wartość początkową z uwzględnieniem wydatków poniesionych (do dnia oddania środka trwałego do użytkowania) na naprawę, remont, czy modernizację - o ile mogą udokumentować te wydatki.

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym (wydanie II)

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 16 czerwca 2021 r. już drugą Czarną Księgę barier (administracyjnych i prawnych) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które utrudniają działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców.

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

  Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

  24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Skonta i rabaty przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych

  W transakcjach handlowych rozróżniamy różnego rodzaju obniżki cen. Wśród najczęściej stosowanych są skonta i rabaty. Należy jednak pamiętać, że ich udzielenie ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku jaki zapłaci przedsiębiorca.

  Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności gospodarczej?

  Podatek od najmu. W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę (w składzie 7. sędziów) dotyczącą rozróżnienia najmu prywatnego i najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej dla potrzeb opodatkowania PIT i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak tę kwestię rozstrzygnął NSA?

  Czy wszyscy podatnicy muszą mieć kasę online od 1 stycznia 2023 r.?

  Kasy fiskalne online są już obowiązkowe dla wybranych grup podatników. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii będą dostępne tylko do końca 2022 r. Czy oznacza to, że wszyscy podatnicy będą musieli mieć kasy fiskalne online od 1 stycznia 2023 r.? Co warto wiedzieć o nowym rodzaju kas?

  Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany od 2022 r.

  Sprawozdania finansowe. Ustawodawca rozszerza zakres wymogów sprawozdawczych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą stosowane od 2022 r., tj. do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r.

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.