Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Limity ulg w PIT

inforCMS
Przegląd limitów wszystkich ulg i odliczeń obowiązujących w 2008 roku w podatku dochodowym od osób fizycznych w dwóch tabelach. Pierwsza dotyczy odliczeń od dochodu a druga odliczeń od podatku.

LIMITY ODLICZEŃ

W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

OBOWIĄZUJĄCE W 2008 r.

(na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm. - zwanej dalej „ustawą”)

Rodzaj ulgi

Wysokość ulgi

Podstawa prawna

Uwagi


Odliczenia od dochodu

1.

Wydatki na zakup leków,

których stosowanie zalecił

lekarz specjalista

Nadwyżka wydatków

ponad 100 zł

miesięcznie

Art. 26 ust. 7a

pkt 12 ustawy

Ulga na cele rehabilitacyjne

przysługuje osobom

niepełnosprawnym bądź

podatnikom mającym na

utrzymaniu osoby

niepełnosprawne, których

dochód (tj. osób będących

na utrzymaniu) nie

przekracza 9.120 zł

2.

Opłacenie przewodników

osób niewidomych I lub II

grupy inwalidztwa oraz

osób z niepełnosprawnością

narządu ruchu zaliczonych

do I grupy inwalidztwa

Do 2.280 zł – limit

roczny

Art. 26 ust. 7a

pkt 7 ustawy

j.w.

3.

Utrzymanie przez osoby

niewidome I lub II grupy

inwalidztwa, psa

przewodnika

Do 2.280 zł – limit

roczny

Art. 26 ust. 7a

pkt 8 ustawy

j.w.

4.

Używanie samochodu

osobowego, stanowiącego

własność (współwłasność)

osoby niepełnosprawnej

zaliczonej do I lub II grupy

inwalidztwa lub podatnika

mającego na utrzymaniu

osobę niepełnosprawną

zaliczoną do I lub II grupy

inwalidztwa albo dzieci

niepełnosprawne, które nie

ukończyły 16 roku życia,

dla potrzeb związanych z

koniecznym przewozem na

niezbędne zabiegi

leczniczo-rehabilitacyjne

Do 2.280 zł – limit

roczny

Art. 26 ust. 7a

pkt 14 ustawy

j.w.

5.

Darowizny na cele:

a) określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego

obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru

Gospodarczego, prowadzącym

działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych,

realizującym te cele,

b) kultu religijnego,

c) krwiodawstwa

realizowanego przez

honorowych dawców

krwi zgodnie z art. 6

ustawy z dnia 22 sierpnia

1997 r. o publicznej

służbie krwi (Dz.U. Nr

106, poz. 681, z 1998 r.

Nr 117, poz. 756, z

2001r. Nr 126, poz. 1382

oraz z 2003 r. Nr 223,

poz. 2215),

W wysokości dokonanej

darowizny, nie więcej

jednak niż 6% dochodu.

Wysokość darowizny w postaci oddanej krwi ustala się w wysokości ekwiwalentu

pieniężnego za pobraną krew określonego

przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi

Art. 26 ust. 1

pkt 9 oraz ust. 6e

ustawy

Darowizna nie może być

przekazana m.in. na rzecz

partii politycznych,

związków zawodowych,

fundacji, których jedynym

fundatorem jest Skarb

Państwa, a także osoby

fizycznej lub osoby

prawnej prowadzącej

działalność gospodarczą

polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu tytoniowego (art. 26 ust. 5 ustawy oraz art. 3 ust. 4 ustawy o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie - Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn.zm.)


Uwaga:

Należy zapoznać się z

brzmieniem art. 26 ust. 6e ustawy.
W zeznaniu rocznym

należy wykazać kwotę

przekazanej darowizny,

kwotę odliczonej

darowizny oraz dane

obdarowanego poprzez

podanie m.in. jego nazwy i adresu.

6.

Darowizny na kościelną

działalność charytatywnoopiekuńczą

W wysokości dokonanej darowizny

Przepisy ustaw o

stosunku

Państwa do

Kościoła

Katolickiego w

Rzeczypospolitej

Polskiej oraz o

stosunku

Państwa do

innych

kościołów i

związków

wyznaniowych

Wymagane pokwitowanie

odbioru darowizny oraz w

okresie dwóch lat od dnia

przekazania darowizny -

sprawozdanie o

przeznaczeniu jej na tę

działalność.

Uwaga:

w zeznaniu rocznym należy wykazać kwotę przekazanej darowizny, kwotę odliczonej darowizny oraz dane obdarowanego poprzez podanie m.in. jego

nazwy i adresu.

Pozostałe warunki zostały

określone w art. 26 ust. 7 ustawy w związku z ust. 6d.

7.

Wydatki ponoszone z tytułu

użytkowania sieci Internet

w lokalu (budynku)

będącym miejscem

zamieszkania podatnika

Do wysokości 760 zł

rocznie

Art. 26 ust. 1 pkt

6a ustawy

Wydatki muszą być

udokumentowane fakturą w rozumieniu przepisów o

VAT.

8.

Wydatki poniesione przez

podatnika uzyskującego

przychody z pozarolniczej

działalności gospodarczej

na nabycie nowych

technologii

W wysokości ustalonej zgodnie z art. 26c ust. 5,

6 i 8 ustawy.

Wydatki odlicza się od podstawy obliczenia podatku

(opodatkowania),

ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy

Art. 26c ustawy

Z uwagi na warunki

skorzystania z ulgi należy

zapoznać się z treścią art.

26c ustawy.

9.

W ramach tzw. praw nabytych – wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego

podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu

zaspokojenie własnych

potrzeb mieszkaniowych,

związanej z:

1) budową budynku mieszkalnego, albo

2) wniesieniem wkładu

budowlanego lub

mieszkaniowego do spółdzielni

mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku

mieszkalnego albo lokalu

mieszkalnego w takim

budynku, albo

3) zakupem nowo wybudowanego budynku

mieszkalnego lub lokalu

mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która

wybudowała ten budynek w

wykonywaniu działalności

gospodarczej, albo

4) nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub

przebudową (przystosowaniem)

budynku niemieszkalnego, jego

części lub pomieszczenia

niemieszkalnego na cele

mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

Odliczeniu podlegają

odsetki od tej części

kredytu, która nie

przekracza kwoty

odpowiadającej

212.870 zł

Art. 26b ustawy,

w brzmieniu

obowiązującym

przed dniem 1

stycznia 2007 r.

oraz art. 9

ustawy z dnia 16

listopada 2006 r.

o zmianie ustawy

o podatku

dochodowym od

osób fizycznych

oraz o zmianie

niektórych

innych ustaw

(Dz. U. Nr 217,

poz. 1588)

Z uwagi na liczne warunki

określające zasady

korzystania z tej ulgi

wskazanym jest zapoznanie

się z treścią art. 26b ustawy, w brzmieniu

obowiązującym przed

dniem 1 stycznia 2007 r.

Prawo do odliczania

wydatków na spłatę odsetek od tego kredytu (pożyczki), przysługuje do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt (pożyczkę) zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r.


Uwaga:

Podstawowym warunkiem

skorzystania z omawianej

ulgi, na zasadzie praw

nabytych, jest podpisanie z kredytodawcą odpowiednio

pożyczkodawcą umowy

kredytu (pożyczki) do

końca 2006 r. Moment

podpisania umowy

kredytowej (pożyczkowej)

jest równoznaczny z

udzieleniem kredytu przez

bank lub skok, o którym

mowa w art. 9 nowelizacji

ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 217, poz. 1588).


Rodzaj ulgi

Wysokość ulgi

Podstawa prawna

Uwagi


Odliczenia od podatku

1.

Ulga na dzieci

W kwocie stanowiącej

iloczyn liczby

wychowywanych dzieci i kwoty

1.173 zł 70 gr

(limit łączny dla obojga rodziców).

Art. 27f ustawy

Ulga na dzieci przysługuje

podatnikom

wychowującym własne lub

przysposobione dzieci, o

których mowa w art. 6 ust.

4 ustawy.

Uwaga:

Z uwagi na inne warunki

skorzystania z ulgi należy

zapoznać się z treścią art.

27f ustawy.

2.

W ramach tzw. praw nabytych – wydatki na systematyczne

oszczędzanie w kasie

mieszkaniowej

30% poniesionych

wydatków nie więcej

niż 11.340 zł

(6% z 189.000 zł) –

limit roczny

art. 4 ust. 3

nowelizacji

ustawy z dnia 21

listopada 2001 r.

- Dz.U. Nr 134,

poz. 1509

Dotyczy kontynuacji

odliczeń wydatków

poniesionych na ten cel.


Wydatki odliczane w

ramach limitu odliczeń z

tytułu wydatków

inwestycyjnych na własne

cele mieszkaniowe, tj. w

ramach limitu 35.910 zł

(19% z 189.000 zł) w

okresie obowiązywania

ustawy. Limit 11.340 zł

odpowiada wydatkom w

kwocie 37.800 zł.


Odliczenie przysługuje

podatnikom, którzy przed

dniem 1 stycznia 2002 r.

nabyli prawo do odliczeń z

tego tytułu i po tym dniu

dokonują dalszych wpłat na kontynuację

systematycznego

gromadzenia oszczędności

wyłącznie na tym samym

rachunku i w tym samym

banku prowadzącym kasę

mieszkaniową.

3.

W ramach tzw. praw nabytych – wydatki poniesione przez osobę prowadzącą gospodarstwo domowe z tytułu opłacenia z własnych środków składek na ubezpieczenia społeczne osoby zatrudnionej w ramach umowy aktywizacyjnej

W wysokości

udokumentowanej

dowodami

stwierdzającymi ich

poniesienie

Art. 27e ustawy,

w brzmieniu

obowiązującym

przed dniem 1

stycznia 2007 r.

oraz art. 11

nowelizacji

ustawy z dnia 16

listopada 2006 r.

(Dz. U. Nr 217,

poz. 1588).

Dotyczy wydatków

ponoszonych do końca

obowiązywania umowy

zawartej przed dniem 1

stycznia 2007 r.

Uwaga

Nie dotyczy wydatków

ponoszonych w związku z

przedłużeniem umowy,

dokonanym po dniu 31

grudnia 2006 r.

Źródło: www.mf.gov.pl

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Ordynacja podatkowa - część 1
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
  płatnika
  podatnika
  urzędu skarbowego
  budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Uproszczenia w akcyzie dla producentów energii odnawialnej
  Będą uproszczenia w podatku akcyzowym dla małych producentów energii odnawialnej i dla samorządów korzystających z OZE – wynika z opublikowanej na stronie KPRM zapowiedzi nowelizacji ustawy akcyzowej.
  Podwójna nowelizacja przepisów kodeksu karnego skarbowego w 2022 r.
  Od 1 stycznia 2022 roku w życie weszło wiele zmian w przepisach, w szczególności w zakresie prawa podatkowego. Zmianami została objęta również ustawa – Kodeks karny skarbowy. Co ciekawe jednak, w trakcie roku doszło do ponownej nowelizacji tej ustawy a kolejne zmiany zaczęły obowiązywać od 1 lipca. Jakich zmian dokonano w kodeksie karnym skarbowym w 2022 roku? Poniżej wskazujemy na najciekawsze i najbardziej istotne zmiany, które warto znać.
  Slim VAT 3 a sprzedaż mieszana - co się zmieni?
  Slim VAT 3 wprowadza zmiany w systemie proporcji odliczania VAT w sprzedaży mieszanej. Znacząco zwiększona zostanie kwota, która pozwala na odliczenie 100% wysokości podatku naliczonego.
  Dzialy specjalne produkcji rolnej. Normy szacunkowe dochodu od 1 stycznia 2023 r.
  Rząd opublikował projekt rozporządzenia określającego normy szacunkowe dochodu działów specjalnych produkcji rolnej. Nowe stawki wchodzą w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Dotyczą np. uprawy w szklarniach, uprawy grzybów oraz hodowli kotów rasowych.
  Jak wypłacić zysk ze spółki z o.o.
  Jak wspólnik spółki z o.o. może wypłacić zysk ze spółki, aby było najkorzystniej?
  Straty na lokatach bankowych w 2022 roku
  Nawet ponad 13% – takie realne straty mogą dać depozyty, które kończą się w trzecim kwartale 2022 r. Tak złych wyników w przypadku lokat nie mieliśmy od wielu lat. I choć sytuacja deponentów się poprawia, to i tak trudno liczyć na to, że bankowe lokaty uchronią nasz kapitał przed inflacją.
  SLIM VAT 3 i sankcja 20% VAT - zmiany w VAT od 2023 roku
  Zaprezentowana przez Ministerstwo Finansów w 2020 roku idea „SLIM VAT” doczekała się kolejnej odsłony. 8 sierpnia 2022 roku został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tzw. SLIM VAT 3. Pakiet ten, tak jak poprzednie, ma na celu wprowadzenie kolejnych uproszczeń w zakresie rozliczenia VAT. Projekt ustawy zakłada również implementację wyroku TSUE z dnia 15 kwietnia 2021 roku w sprawie C-935/19 dotyczącego możliwości nakładania przez organy podatkowe 20 proc. sankcji VAT. Obecnie projekt trafił do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Konsultacje projektu potrwają do 26 sierpnia 2022 roku. Z kolei planowane wejście w życie nowych przepisów przewidziano na 1 stycznia 2023 roku.
  Inflacja w Polsce. Presja inflacyjna po 7 miesiącach 2022 roku nie słabnie
  Mimo oczekiwań wielu ekspertów na osłabienie dynamiki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, według najnowszych danych GUS, inflacja nadal przyspiesza, sięgając w lipcu 2022 r. 15,6 proc., a więc była nieznacznie wyższa niż miesiąc wcześniej i najwyższa od 1997 roku.
  Fiskus promuje sprzedaż alkoholu z powodu spadku wpływów z akcyzy ... w Japonii
  W Japonii fiskus ogłosił akcję "Sake Viva!", która ma na celu zwiększenie sprzedaży alkoholu w kraju, gdzie jego konsumpcja mocno spada, co powoduje obniżenie wpływów z akcyzy - podaje w czwartek BBC.
  Informacja o realizacji strategii podatkowej - obowiązek dużych firm i grup kapitałowych
  Ministerstwo Finansów przypomina o obowiązku poinformowania naczelnika urzędu skarbowego o adresie strony internetowej, na której umieszczone są informacje o realizowanej strategii podatkowej. Obowiązek dotyczy dużych przedsiębiorstw i grup kapitałowych.
  50% koszty uzyskania przychodu a minimalne wynagrodzenie za pracę
  Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu w ramach m.in. umowy o pracę i umów cywilnoprawnych to sposób na obniżenie należności podatkowych.
  Modele SAAS, PAAS i IAAS – czym różnią się w konsekwencjach podatkowych?
  Czy zastanawiałeś się kiedyś nad świadczeniem usług za pośrednictwem chmury obliczeniowej? W skrócie polega to na dostarczaniu np. mocy obliczeniowej, ale również oprogramowania czy systemów w modelu usługowym. Problem jaki może pojawić się na Twojej drodze to wybór sposobu świadczenia tych usług oraz skutków podatkowych z nimi związanych.
  Dobrowolne zabezpieczenie zobowiązania podatkowego przez podatnika
  Podatnik, który otrzymał decyzję o zabezpieczeniu zobowiązania podatkowego lub posiada nieostateczną decyzję organu I instancji, wyprzedzając działania organu podatkowego, może skorzystać z instytucji zabezpieczenia dobrowolnego. Jak to zrobić i na czym polega dobrowolne zabezpieczenie zobowiązania podatkowego przez podatnika?
  Wystawianie faktur – terminy ustawowe
  Faktura jest podstawowym dokumentem, który potwierdza transakcję zakupową. Stanowi podstawę do obliczeń podatkowych oraz określania zobowiązania podatkowego, w określonych okresach. Nic więc dziwnego, że ustawodawca zdecydował jak powinien wyglądać dokument faktury oraz w jakim czasie minimalnym oraz maksymalnym dokument taki powinien zostać wystawiony.
  Czy członek zarządu spółki może być jej pracownikiem?
  Członek zarządu spółki z o.o. może (choć nie musi) być zatrudniony w tej spółce na podstawie umowy o pracę. Okazuje się jednak, że nie zawsze jest to możliwe.
  Firma w mieszkaniu a koszty podatkowe w PIT
  Szczególnie w trudnych gospodarczo momentach wielu przedsiębiorców zastanawia się nad minimalizacją swoich kosztów. Jedną z opcji jest prowadzenie działalności gospodarczej z prywatnego mieszkania lub domu. Często oznacza to przeznaczenie części nieruchomości na cele biurowe – jak chociażby stworzenie sali spotkań czy gabinetu, a także ponoszenie części kosztów mediów na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Czy takie wydatki, ponoszone w prywatnym domu podatnika, ale na cele firmowe mogą być rozliczane firmowo? Czy mają wpływ na wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych?
  Kasy fiskalne w myjniach samochodowych od 1 października 2022 r. Konieczny paragon
  Nie wystarczy pozwolić klientom na zeskanowanie elektronicznego kodu QR i przesłać im linku na podany adres e-mailowy. To nie to samo, co wydanie paragonu fiskalnego – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
  50% kosztów uzyskania przychodów informatyka - jakie wymogi należy spełnić
  Polskie prawo przewiduje możliwość zastosowania preferencyjnych (50%) kosztów uzyskania przychodów przez specjalistów z branży IT, którzy w ramach realizowanych zadań działają w sposób twórczy. Jest to więc związane m.in. z grami komputerowymi i tworzeniem programów. Aby skorzystać z podwyższonych KUP, trzeba jednak spełnić konkretne przesłanki. Przedstawiamy działania po stronie pracodawcy, które pozwolą uniknąć powstania wątpliwości w razie kontroli ze strony Urzędu Skarbowego.
  Nowe przepisy dotyczące firm windykacyjnych. Co się zmieni? Od kiedy?
  Aktualnie windykacja należności, zwłaszcza ta w formie pozasądowej (polubownej), nie jest obwarowana kompleksową regulacją prawną. Odnosi się do zarówno do osoby windykatora, formy prowadzenia działalności, jak i zasad przeprowadzania windykacji pozasądowej. Bez odpowiednich regulacji może dochodzić do naruszeń ze strony firm windykacyjnych, których przedstawiciele popełniają czyny niezgodne z zasadami etyki (np. w wyniku nękania) lub niedozwolone w ramach windykacji. Właśnie dlatego ustawodawca zamierza wprowadzić nowe wymogi dla firm windykacyjnych. Wdrożenie tych zasad może wymusić znaczne przeobrażenia na podmiotach, które zajmują się odzyskiwaniem zaległych należności.
  Dane osobowe kandydatów do pracy a RODO - przechowywanie danych po rekrutacji
  Przedsiębiorca ma prawo przetwarzać dane kandydatów do pracy po zakończonej rekrutacji z uwagi na ewentualne roszczenia z tytułu dyskryminacji. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 4 sierpnia 2022 r. W ten sposób WSA zakwestionował niekorzystną dla firm wykładnię Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wyrok jest nieprawomocny ale omawiana sprawa może doprowadzić do zmiany stanowiska dotyczącego przechowywania danych osobowych kandydatów.
  W lipcu spadła liczba ofert pracy
  W lipcu spadła liczba ofert pracy - wynika z przekazanego PAP Barometru Ofert Pracy. Według analizy wysoka inflacja i restrykcyjna polityka monetarna ograniczą aktywność inwestycyjną, co spowoduje wyhamowanie tempa powstawania nowych etatów.
  PIT-2, PIT-2A, PIT-3 - nowe wzory formularzy podatkowych od 2023 roku
  Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory oświadczeń/wniosków PIT-2 (wersja 9), PIT-2A (wersja 8), PIT-3 (wersja 9), składanych przez podatników płatnikom dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, które będą miały zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2023 r. Konsultacje podatkowe tych wzorów rozpoczęły się 10 sierpnia 2022 r. i potrwają do 19 sierpnia 2022 r. Po zakończeniu tych konsultacji podatkowych, wzory formularzy, zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45b ustawy o PIT. Formularze te nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw.
  Zmiany w prawie restrukturyzacyjnym od 2024 roku
  W 2024 roku – wraz z implementacją przez Polskę unijnej dyrektywy drugiej szansy – wejdą w życie kolejne zmiany w prawie restrukturyzacyjnym. – Nie będzie to rewolucja w naszym systemie, ale podkreślenie polityki drugiej szansy dla firm w trudnej sytuacji ekonomicznej – ocenia radca prawny Bartosz Sierakowski. W procesie restrukturyzacji pojawi się konieczność przeprowadzenia tzw. testu zaspokojenia, czyli prognozy możliwych wariantów zaspokojenia wierzycieli. To oznacza nowe obowiązki dla doradców restrukturyzacyjnych i prawdopodobnie wzrost kosztów całej procedury.
  Praca obywateli Ukrainy w Polsce a opodatkowanie PIT. Co trzeba wiedzieć po pół roku pobytu w Polsce
  Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę miliony (dosłownie) obywateli Ukrainy mniej lub bardziej tymczasowo przeniosło się do Polski, aby szukać schronienia przed wojną. W rezultacie albo rozpoczęli pracę zdalną w Polsce dla swojego pracodawcy z siedzibą na Ukrainie albo po prostu podjęli pracę w Polsce. Wykonują oni swoją pracę z polskiego adresu zamieszkania i to wkrótce zrodzi problem dotyczący opodatkowania dochodów z tej pracy omówiony poniżej.
  Slim VAT 3 - znaczące zmiany w VAT
  Slim VAT 3 trafił do konsultacji publicznych. Jest to kolejny pakiet uproszczeń w rozliczeniach VAT dla przedsiębiorców. Na czym będą polegać proponowane zmiany?