REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Limity ulg w PIT

inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Przegląd limitów wszystkich ulg i odliczeń obowiązujących w 2008 roku w podatku dochodowym od osób fizycznych w dwóch tabelach. Pierwsza dotyczy odliczeń od dochodu a druga odliczeń od podatku.

LIMITY ODLICZEŃ

REKLAMA

Autopromocja

W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

OBOWIĄZUJĄCE W 2008 r.

(na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm. - zwanej dalej „ustawą”)

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Rodzaj ulgi

Wysokość ulgi

Podstawa prawna

Uwagi


Odliczenia od dochodu

1.

Wydatki na zakup leków,

których stosowanie zalecił

lekarz specjalista

Nadwyżka wydatków

ponad 100 zł

miesięcznie

Art. 26 ust. 7a

pkt 12 ustawy

Ulga na cele rehabilitacyjne

przysługuje osobom

niepełnosprawnym bądź

podatnikom mającym na

utrzymaniu osoby

niepełnosprawne, których

dochód (tj. osób będących

na utrzymaniu) nie

przekracza 9.120 zł

2.

Opłacenie przewodników

osób niewidomych I lub II

grupy inwalidztwa oraz

osób z niepełnosprawnością

narządu ruchu zaliczonych

do I grupy inwalidztwa

Do 2.280 zł – limit

roczny

Art. 26 ust. 7a

pkt 7 ustawy

j.w.

3.

Utrzymanie przez osoby

niewidome I lub II grupy

inwalidztwa, psa

przewodnika

Do 2.280 zł – limit

roczny

Art. 26 ust. 7a

pkt 8 ustawy

j.w.

4.

Używanie samochodu

osobowego, stanowiącego

własność (współwłasność)

osoby niepełnosprawnej

zaliczonej do I lub II grupy

inwalidztwa lub podatnika

mającego na utrzymaniu

osobę niepełnosprawną

zaliczoną do I lub II grupy

inwalidztwa albo dzieci

niepełnosprawne, które nie

ukończyły 16 roku życia,

dla potrzeb związanych z

koniecznym przewozem na

niezbędne zabiegi

leczniczo-rehabilitacyjne

Do 2.280 zł – limit

roczny

Art. 26 ust. 7a

pkt 14 ustawy

j.w.

5.

Darowizny na cele:

a) określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego

obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru

Gospodarczego, prowadzącym

działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych,

realizującym te cele,

b) kultu religijnego,

c) krwiodawstwa

realizowanego przez

honorowych dawców

krwi zgodnie z art. 6

ustawy z dnia 22 sierpnia

1997 r. o publicznej

służbie krwi (Dz.U. Nr

106, poz. 681, z 1998 r.

Nr 117, poz. 756, z

2001r. Nr 126, poz. 1382

oraz z 2003 r. Nr 223,

poz. 2215),

W wysokości dokonanej

darowizny, nie więcej

jednak niż 6% dochodu.

Wysokość darowizny w postaci oddanej krwi ustala się w wysokości ekwiwalentu

pieniężnego za pobraną krew określonego

przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi

Art. 26 ust. 1

pkt 9 oraz ust. 6e

ustawy

Darowizna nie może być

przekazana m.in. na rzecz

partii politycznych,

związków zawodowych,

fundacji, których jedynym

fundatorem jest Skarb

Państwa, a także osoby

fizycznej lub osoby

prawnej prowadzącej

działalność gospodarczą

polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu tytoniowego (art. 26 ust. 5 ustawy oraz art. 3 ust. 4 ustawy o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie - Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn.zm.)


Uwaga:

Należy zapoznać się z

brzmieniem art. 26 ust. 6e ustawy.
W zeznaniu rocznym

należy wykazać kwotę

przekazanej darowizny,

kwotę odliczonej

darowizny oraz dane

obdarowanego poprzez

podanie m.in. jego nazwy i adresu.

6.

Darowizny na kościelną

działalność charytatywnoopiekuńczą

W wysokości dokonanej darowizny

Przepisy ustaw o

stosunku

Państwa do

Kościoła

Katolickiego w

Rzeczypospolitej

Polskiej oraz o

stosunku

Państwa do

innych

kościołów i

związków

wyznaniowych

Wymagane pokwitowanie

odbioru darowizny oraz w

okresie dwóch lat od dnia

przekazania darowizny -

sprawozdanie o

przeznaczeniu jej na tę

działalność.

Uwaga:

w zeznaniu rocznym należy wykazać kwotę przekazanej darowizny, kwotę odliczonej darowizny oraz dane obdarowanego poprzez podanie m.in. jego

nazwy i adresu.

Pozostałe warunki zostały

określone w art. 26 ust. 7 ustawy w związku z ust. 6d.

7.

Wydatki ponoszone z tytułu

użytkowania sieci Internet

w lokalu (budynku)

będącym miejscem

zamieszkania podatnika

Do wysokości 760 zł

rocznie

Art. 26 ust. 1 pkt

6a ustawy

Wydatki muszą być

udokumentowane fakturą w rozumieniu przepisów o

VAT.

8.

Wydatki poniesione przez

podatnika uzyskującego

przychody z pozarolniczej

działalności gospodarczej

na nabycie nowych

technologii

W wysokości ustalonej zgodnie z art. 26c ust. 5,

6 i 8 ustawy.

Wydatki odlicza się od podstawy obliczenia podatku

(opodatkowania),

ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy

Art. 26c ustawy

Z uwagi na warunki

skorzystania z ulgi należy

zapoznać się z treścią art.

26c ustawy.

9.

W ramach tzw. praw nabytych – wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego

podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu

zaspokojenie własnych

potrzeb mieszkaniowych,

związanej z:

1) budową budynku mieszkalnego, albo

2) wniesieniem wkładu

budowlanego lub

mieszkaniowego do spółdzielni

mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku

mieszkalnego albo lokalu

mieszkalnego w takim

budynku, albo

3) zakupem nowo wybudowanego budynku

mieszkalnego lub lokalu

mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która

wybudowała ten budynek w

wykonywaniu działalności

gospodarczej, albo

4) nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub

przebudową (przystosowaniem)

budynku niemieszkalnego, jego

części lub pomieszczenia

niemieszkalnego na cele

mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

Odliczeniu podlegają

odsetki od tej części

kredytu, która nie

przekracza kwoty

odpowiadającej

212.870 zł

Art. 26b ustawy,

w brzmieniu

obowiązującym

przed dniem 1

stycznia 2007 r.

oraz art. 9

ustawy z dnia 16

listopada 2006 r.

o zmianie ustawy

o podatku

dochodowym od

osób fizycznych

oraz o zmianie

niektórych

innych ustaw

(Dz. U. Nr 217,

poz. 1588)

Z uwagi na liczne warunki

określające zasady

korzystania z tej ulgi

wskazanym jest zapoznanie

się z treścią art. 26b ustawy, w brzmieniu

obowiązującym przed

dniem 1 stycznia 2007 r.

Prawo do odliczania

wydatków na spłatę odsetek od tego kredytu (pożyczki), przysługuje do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt (pożyczkę) zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r.


Uwaga:

Podstawowym warunkiem

skorzystania z omawianej

ulgi, na zasadzie praw

nabytych, jest podpisanie z kredytodawcą odpowiednio

pożyczkodawcą umowy

kredytu (pożyczki) do

końca 2006 r. Moment

podpisania umowy

kredytowej (pożyczkowej)

jest równoznaczny z

udzieleniem kredytu przez

bank lub skok, o którym

mowa w art. 9 nowelizacji

ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 217, poz. 1588).


Rodzaj ulgi

Wysokość ulgi

Podstawa prawna

Uwagi


Odliczenia od podatku

1.

Ulga na dzieci

W kwocie stanowiącej

iloczyn liczby

wychowywanych dzieci i kwoty

1.173 zł 70 gr

(limit łączny dla obojga rodziców).

Art. 27f ustawy

Ulga na dzieci przysługuje

podatnikom

wychowującym własne lub

przysposobione dzieci, o

których mowa w art. 6 ust.

4 ustawy.

Uwaga:

Z uwagi na inne warunki

skorzystania z ulgi należy

zapoznać się z treścią art.

27f ustawy.

2.

W ramach tzw. praw nabytych – wydatki na systematyczne

oszczędzanie w kasie

mieszkaniowej

30% poniesionych

wydatków nie więcej

niż 11.340 zł

(6% z 189.000 zł) –

limit roczny

art. 4 ust. 3

nowelizacji

ustawy z dnia 21

listopada 2001 r.

- Dz.U. Nr 134,

poz. 1509

Dotyczy kontynuacji

odliczeń wydatków

poniesionych na ten cel.


Wydatki odliczane w

ramach limitu odliczeń z

tytułu wydatków

inwestycyjnych na własne

cele mieszkaniowe, tj. w

ramach limitu 35.910 zł

(19% z 189.000 zł) w

okresie obowiązywania

ustawy. Limit 11.340 zł

odpowiada wydatkom w

kwocie 37.800 zł.


Odliczenie przysługuje

podatnikom, którzy przed

dniem 1 stycznia 2002 r.

nabyli prawo do odliczeń z

tego tytułu i po tym dniu

dokonują dalszych wpłat na kontynuację

systematycznego

gromadzenia oszczędności

wyłącznie na tym samym

rachunku i w tym samym

banku prowadzącym kasę

mieszkaniową.

3.

W ramach tzw. praw nabytych – wydatki poniesione przez osobę prowadzącą gospodarstwo domowe z tytułu opłacenia z własnych środków składek na ubezpieczenia społeczne osoby zatrudnionej w ramach umowy aktywizacyjnej

W wysokości

udokumentowanej

dowodami

stwierdzającymi ich

poniesienie

Art. 27e ustawy,

w brzmieniu

obowiązującym

przed dniem 1

stycznia 2007 r.

oraz art. 11

nowelizacji

ustawy z dnia 16

listopada 2006 r.

(Dz. U. Nr 217,

poz. 1588).

Dotyczy wydatków

ponoszonych do końca

obowiązywania umowy

zawartej przed dniem 1

stycznia 2007 r.

Uwaga

Nie dotyczy wydatków

ponoszonych w związku z

przedłużeniem umowy,

dokonanym po dniu 31

grudnia 2006 r.

Źródło: www.mf.gov.pl

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Co najmniej 4300 zł brutto co miesiąc od lipca 2024 r. Jaka płaca minimalna w 2025 roku? Od kiedy wdrożenie dyrektywy o minimalnym wynagrodzeniu?

Od 1 lipca 2024 r. wzrasta minimalne wynagrodzenie za pracę (do 4300 zł brutto) a minimalna stawka godzinowa na zleceniu i podobnych umowach (do 28,10 zł brutto). Rząd proponuje, by w 2025 roku najniższa krajowa wyniosła 4626 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 30,20 zł. Jeszcze w tym roku ma zostać wdrożona do polskiego prawa unijna dyrektywa o minimalnym wynagrodzeniu.

Obligacje skarbowe - lipiec 2024 r. Jakie oprocentowanie? Np. 6,2% przez 3 lata z coroczną kapitalizacją odsetek. Korzyści przy zamianie

Ministerstwo Finansów w komunikacie z 21czerwca 2024 r. poinformowało o oprocentowaniu i ofercie obligacji oszczędnościowych (detalicznych) Skarbu Państwa nowych emisji, które będą sprzedawane w lipcu 2024 roku. Oprocentowanie i marże tych obligacji nie uległy zmianie w porównaniu do oferowanych w czerwcu br. Od 25 czerwca 2024 r. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

Zmiany w Ordynacji podatkowej 2024. Likwidacja terminu na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty podatku po wyroku TSUE i TK, rozszerzenie zakresu domniemania zachowania terminu doręczenia pisma

Likwidacja ograniczenia czasowego na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty powstałej w wyniku orzeczenia TSUE lub TK oraz rozszerzenie zakresu domniemania zachowania terminu doręczenia pism do organów podatkowych – to najważniejsze nowości zawarte w projekcie nowelizacji Ordynacji podatkowej i kilku innych ustaw, który został opublikowany 14 czerwca 2024 r. Nowe przepisy mają wejść w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, a więc najprawdopodobniej jeszcze w 2024 roku.

Zmiany w VAT. Uproszczenia dla drobnych przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia z VAT

Szykują się zmiany w VAT. Małe firmy będą miały możliwość korzystania ze zwolnienia z VAT w innych krajach UE niż ten, w którym mają siedzibę. Tak wynika z planowanej nowelizacji ustawy o VAT. Dotyczy to zarówno firm z Polski, jak i z innych krajów członkowskich UE.

REKLAMA

Dotacje dla śląskich przedsiębiorców na transformację działalności w 2024 roku. Od kiedy nabór wniosków?

W dniu 27 czerwca 2024 r. powinien zostać uruchomiony nabór wniosków o dofinansowanie dla projektów badawczo-rozwojowych, planowanych do realizacji przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność w województwie śląskim. 

Komisja Europejska uruchamia wobec Polski procedurę nadmiernego deficytu. Otwarcie możliwe w lipcu 2024 r. Jakie skutki? Co dalej?

Komisja Europejska poinformowała 19 czerwca 2024 r., że jej zdaniem uzasadnione jest otwarcie procedury nadmiernego deficytu m.in. wobec siedmiu państw członkowskich UE (w tym Polski) i zamierza zaproponować Radzie UE jej otwarcie w lipcu br. Zdaniem ekspertów banku PKO BP to sygnał, że m.in. nie ma przestrzeni do zwiększania wydatków budżetowych.

Unijna Odprawa Scentralizowana w Imporcie (CCI), Faza 1. Kurs e-learningowy Komisji Europejskiej

Departament Ceł Ministerstwa Finansów poinformował, że Komisja Europejska przygotowała moduł e-learningowy opisujący założenia "Unijnej Odprawy Scentralizowanej w Imporcie (CCI), Faza 1" w ramach Unijnego Kodeksu Celnego. 

Projekt zmian w składce zdrowotnej. Już wiemy kiedy trafi do Sejmu

Projekt zmian składki zdrowotnej i uproszczenia sposobu jej wyliczania powinien trafić do Sejmu po wakacjach. Natomiast jeszcze przed wakacjami sejmowymi minister finansów Andrzej Domański ma spotkać się z Lewicą w celu ostatecznego uzgodnienia propozycji zawartych w projekcie.

REKLAMA

Wyrok TSUE dot. nadpłaty VAT. Prawo do zwrotu nadpłaconego podatku wskutek błędnej ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej

TSUE w wyroku z 21 marca 2024 r. zapadłym w sprawie C‑606/22 orzekł, że wykazanie nadpłaty podatku VAT i dochodzenie jej zwrotu dopuszczalne jest również wtedy, gdy sprzedaż z zawyżoną stawką VATu odbywała się na rzecz konsumentów na podstawie paragonów z kas rejestrujących (fiskalnych), a więc nie wyłącznie wówczas, gdy wystawiano faktury. Naczelny Sąd Administracyjny - w oczekiwaniu na powyższe orzeczenie - zawiesił kilka prowadzonych postępowań. Po wyroku TSUE postępowania te zostały podjęte na nowo i oczekują na rozstrzygnięcia.

W bankomacie Euronetu wypłacisz maksymalnie jednorazowo 200 zł (tylko 18 czerwca). Dlaczego? To akcja protestacyjna

We wtorek 18 czerwca 2024 r. w bankomatach Euronetu można wypłacić jednorazowo maksymalnie do 200 zł. Wprowadzone ograniczenie to akcja protestacyjna Euronetu, która - jak powiedział PAP prezes Euronet Polska Marek Szafirski - ma zwrócić uwagę na sytuację operatorów bankomatów.

REKLAMA