Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wyższe koszty upomnienia w egzekucji administracyjnej - 16 zł od 13 października 2021 r.

Wyższe koszty upomnienia w egzekucji administracyjnej - 16 zł od 13 października 2021 r.
Wyższe koszty upomnienia w egzekucji administracyjnej - 16 zł od 13 października 2021 r.
Koszty upomnienia w egzekucji administracyjnej. Od 13 października 2021 r. obowiązuje wyższa kwota kosztów upomnienia, które należy doręczyć zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej. Nowa wysokość kosztów tego upomnienia wynosi 16 zł. Do 12 października 2021 r. wysokość kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji wynosiła 11,60 zł. Trzeba też wiedzieć, że aktualna wysokość kosztów upomnienia w egzekucji administracyjnej wyznacza niektóre limity w Ordynacji podatkowej i ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Egzekucja administracyjna - czego dotyczy (np. podatków)

Zasady prowadzenia egzekucji administracyjnej są uregulowane w ustawie z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. z 21 sierpnia 2020 r. - Dz.U. z 2020 r., poz. 1427; ostatnia zmiana: Dz.U. z 2021 r., poz. 1666 - zwaną dalej „u.p.e.a.” lub „ustawą”). Egzekucja administracyjna dotyczy obowiązków wskazanych w art. 2 ww. ustawy. Między innymi przepisy te dotyczą egzekucji:

- podatków, opłat i innych należności, do których stosuje się przepisy działu III Ordynacji podatkowej;
- grzywien i kar pieniężnych wymierzanych przez organy administracji publicznej;
- kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnienia;
- obowiązków z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypłat należnego wynagrodzenia za pracę, a także innych świadczeń przysługujących pracownikowi, nakładanych w drodze decyzji organów Państwowej Inspekcji Pracy;
- obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych, nakładanych w drodze decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Upomnienie w egzekucji administracyjnej - czym jest

Upomnienie jest obowiązkiem wierzyciela niezbędnym dla wszczęcia egzekucji administracyjnej. Zgodnie bowiem z art. 15 § 1 - 1b u.p.e.a. egzekucja administracyjna może być wszczęta, jeżeli wierzyciel, po upływie terminu do wykonania przez zobowiązanego obowiązku, przesłał mu pisemne upomnienie, zawierające wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego oraz inne dane niezbędne do prawidłowego wykonania obowiązku przez zobowiązanego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Postępowanie egzekucyjne może być wszczęte dopiero po upływie 7 dni od dnia doręczenia tego upomnienia.

Upomnienie to musi ponadto zawierać:
- pouczenie zobowiązanego, że w przypadku niewykonania w całości obowiązku w terminie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia zobowiązany ma obowiązek zawiadomienia wierzyciela, a po doręczeniu zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego – również organu egzekucyjnego, o zmianie adresu jego miejsca zamieszkania lub siedziby;
- imię i nazwisko, stanowisko służbowe oraz podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela. Upomnienie generowane automatycznie może nie zawierać podpisu tej osoby.

Szczegółowy zakres danych zawartych w upomnieniu jest określony w rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 4 grudnia 2020 r. w sprawie danych zawartych w upomnieniu, opublikowanym w Dzienniku Ustaw z 2020 r. poz. 2194.

Jakie należności można egzekwować bez upomnienia?

Należności pieniężne (inne niż określone w art. 15 § 3a u.p.e.a.), których egzekucja administracyjna może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z 30 października 2014 r. w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia - tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 131.

Koszty upomnienia w egzekucji administracyjnej

Koszty upomnienia obciążają zobowiązanego i, co do zasady, są pobierane na rzecz wierzyciela. Obowiązek uiszczenia kosztów upomnienia przez zobowiązanego powstaje z chwilą doręczenia upomnienia. Koszty te podlegają ściągnięciu w trybie określonym dla kosztów egzekucyjnych. Natomiast jeżeli wierzyciel jest jednocześnie organem egzekucyjnym, koszty upomnienia są pobierane na rzecz komórki organizacyjnej wierzyciela, do której zadań należy prowadzenie egzekucji (art. 15 § 2-3 u.p.e.a.).

Obowiązek zapłaty kosztów upomnienia przedawnia się z upływem 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wygasł egzekwowany obowiązek. Bieg terminu przedawnienia nie ulega przerwaniu i zawieszeniu. Wierzyciel niebędący jednocześnie organem egzekucyjnym ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić organ egzekucyjny o przedawnieniu kosztów upomnienia (art. 15 § 3c - 3d u.p.e.a.).

Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw łączności ma obowiązek określać, w drodze rozporządzenia, wysokość kosztów upomnienia w egzekucji administracyjnej. Wysokość kosztów upomnienia nie może przekraczać czterokrotnej wysokości kosztów związanych z doręczeniem upomnienia jako przesyłki poleconej (art. 15 § 34 u.p.e.a.).

Wysokość kosztów upomnienia

Aktualną wysokość kosztów upomnienia w egzekucji administracyjnej określa rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej, opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2021 r. poz. 67, które weszło w życie 13 października 2021 r. Rozporządzenie to określiło wysokość kosztów upomnienia, o którym mowa w art. 15 § 1 u.p.e.a. na kwotę 16 zł.

Do wysokości kosztów upomnienia skierowanego do zobowiązanego przed dniem wejścia w życie ww. rozporządzenia (czyli przed 13 października 2021 r.) stosuje się przepisy dotychczasowe, czyli rozporządzenie Ministra Finansów z 11 września 2015 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1526), które określało wysokość ww. kosztów upomnienia na kwotę 11,60 zł.

Koszty upomnienia a zwrot nadpłaty podatku

Na podstawie art. 77b § 3 Ordynacji podatkowej nadpłata, której wysokość nie przekracza dwukrotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, jeżeli nie wskazano rachunku, na który ma zostać zwrócona, podlega zwrotowi w kasie. Czyli od 13 października 2021 r. jeżeli nadpłata podatku nie przekracza 32 zł (2x16 zł=32 zł), i podatnik nie wskazał numeru rachunku bankowego, to taka nadpłata podlega zwrotowi wyłącznie w kasie urzędu skarbowego.

Oprocentowanie nadpłat podatku a koszty upomnienia

Warto też wskazać, że (co do zasady) nadpłaty podlegają oprocentowaniu w wysokości równej wysokości odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych (o których mowa w art. 56 § 1 Ordynacji podatkowej - aktualnie 8% w skali roku). Ale nadpłaty, których wysokość nie przekracza dwukrotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, nie podlegają oprocentowaniu (art. 78 § 1-2 Ordynacji podatkowej).

Zatem od 13 października 2021 r. jeżeli nadpłata podatku nie przekracza 32 zł, to taka nadpłata nie podlega oprocentowaniu.

Kalkulator odsetek od zaległości podatkowych

Umorzenie kosztów egzekucyjnych a koszty upomnienia

Zgodnie z art. 64e § 1-2 u.p.e.a. organ egzekucyjny prowadzący postępowanie egzekucyjne może z urzędu umorzyć w całości lub w części koszty egzekucyjne, jeżeli wysokość kosztów egzekucyjnych powstałych w postępowaniu egzekucyjnym nie przekracza czterokrotności kosztów upomnienia. Zatem od 13 października 2021 r. organ egzekucyjny może z urzędu umorzyć w całości lub w części koszty egzekucyjne jeżeli ich wysokość nie przekracza 64 zł (4x16 zł=64 zł).

Kiedy wierzyciel nie ma obowiązku prowadzenia egzekucji administracyjnej?

W myśl art. 6 § 1 u.p.e.a. w razie uchylania się zobowiązanego od wykonania obowiązku wierzyciel powinien (czyli ma taki prawny obowiązek) podjąć czynności zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych. Jednak wierzyciel może nie podejmować czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, jeżeli łączna wysokość należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie i kosztów upomnienia nie przekracza dziesięciokrotności kosztów upomnienia, chyba że okres do upływu terminu przedawnienia należności pieniężnej jest krótszy niż 6 miesięcy. Ta dziesięciokrotność kosztów upomnienia wynosi od 13 października 2021 r. - 160 zł.
Czyli jeżeli kwota wpłaty wynosi 160 zł i więcej, to organ egzekucyjny nie może nie podejmować czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych.

Postanowienie o zaliczeniu wpłaty na poczet podatku wydawane na wniosek

Na podstawie art. 62 § 1 Ordynacji podatkowej, jeżeli na podatniku ciążą zobowiązania podatkowe z różnych tytułów, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet podatku zgodnie ze wskazaniem podatnika, a w przypadku braku takiego wskazania – na poczet zobowiązania podatkowego o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zobowiązań podatkowych podatnika. W przypadku gdy na podatniku ciążą zobowiązania podatkowe, których termin płatności upłynął, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności we wskazanym przez podatnika podatku, a w przypadku braku takiego wskazania lub braku zaległości podatkowej we wskazanym podatku – na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zaległości podatkowych podatnika.

Jeżeli na podatniku ciążą koszty doręczonego upomnienia, dokonaną wpłatę zalicza się w pierwszej kolejności na poczet tych kosztów (art. 62 § 1a Ordynacji podatkowej).

W sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę oraz kosztów upomnienia wydaje się (wyłącznie na wniosek) postanowienie, na które służy zażalenie, m.in. w przypadku gdy kwota wpłaty podlegającej zaliczeniu na poczet zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub kosztów upomnienia nie przekracza pięciokrotności kosztów upomnienia (art. 62 § 4a pkt 3 Ordynacji podatkowej). Ta pięciokrotność kosztów upomnienia wynosi od 13 października 2021 r. - 80 zł.
Czyli jeżeli kwota wpłaty wynosi 80 zł i więcej, to organ podatkowy musi z urzędu (bez czekania na wniosek) wydać postanowienie w sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę czy kosztów upomnienia.

Odstąpienie od ustalenia wysokości kosztów postępowania podatkowego

W myśl art. 269 § 1 Ordynacji podatkowej organ podatkowy ustala, w drodze postanowienia, wysokość kosztów postępowania, które obowiązana jest ponieść strona, oraz termin i sposób ich uiszczenia. Jednak zgodnie z § 2 tego artykułu, organ ma obowiązek odstąpić od ustalenia kosztów postępowania w wysokości nieprzekraczającej czterokrotności kosztów upomnienia, w przypadku stwierdzenia, że wydatki na postępowanie i koszty poboru nie przekraczają tej kwoty. Ta czterokrotność kosztów upomnienia wynosi od 13 października 2021 r. - 64 zł.
Czyli jeżeli koszty postępowania podatkowego wyniosą 64 zł i więcej, to organ podatkowy musi ustalić postanowieniem wysokość tych kosztów, które obowiązana jest ponieść strona, oraz termin i sposób ich uiszczenia.

Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych

Organ podatkowy może z urzędu udzielać ulg w spłacie (czyli np. umorzyć lub rozłożyć na raty) zobowiązań podatkowych, o których mowa w art. 67a § 1 pkt 3 (czyli tych, które wcześniej zostały częściowo umorzone na wniosek podatnika), jeżeli kwota zaległości podatkowej nie przekracza pięciokrotnej wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym. Wynika to z art. 67d § 1 Ordynacji podatkowej. Ta pięciokrotność kosztów upomnienia wynosi od 13 października 2021 r. - 80 zł.

oprac. Paweł Huczko

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  21 paź 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Polski Ład - kontrola podatnika na wniosek
  Kontrola podatnika na wniosek. Polski Ład przewiduje autokontrolę podatnika w związku z nieprawidłowościami wykrytymi u kontrahenta. Rozwiązanie to niesie za sobą szereg niewiadomych, w szczególności kto, przez kogo i kiedy miałby być kontrolowany. W projekcie przepisów rolę sygnalisty pełnić będzie Szef KAS, który ma ostrzegać przed ryzykiem znikającego podatnika, co powinno zwiększyć czujność jego kontrahentów i umożliwić im działania w celu zachowania należytej staranności we współpracy z podejrzanym podatnikiem.
  Aplikacja e-Deklaracje Desktop tylko do końca 2021 roku. Jak zapisać złożone PIT-y?
  e-Deklaracje. Ministerstwo Finansów przypomniało w komunikacie z 21 października 2021 r., że 31 grudnia 2021 roku przestani udostępniać aplikację e-Deklaracje Desktop. Użytkownicy, którzy chcą zachować deklaracje wysłane przez aplikację, mogą je zapisać jako pliki PDF. Po 1 stycznia nadal będzie można wysyłać przez bramkę e-Deklaracje formularze interaktywne z wykorzystaniem wtyczki (plug-in).
  Rejestracja na kasie fiskalnej po otrzymaniu zapłaty na rachunek bankowy - termin
  Rejestracja na kasie fiskalnej a zapłata na rachunek bankowy - termin. W związku ze zgłaszanymi przez przedsiębiorców wątpliwościami, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wystąpił do Ministra Finansów o wydanie objaśnień podatkowych dotyczących momentu, w którym przedsiębiorca powinien dokonać ewidencji na kasie fiskalnej. Chodziło o sytuacje gdy: klient przedsiębiorcy dokonał wpłaty za zakup towaru na rachunek bankowy przedsiębiorcy, po zakończeniu przez niego pracy (ewidencji) w danym dniu oraz w przypadku gdy wpłata taka nastąpi w dniu wolnym od pracy.
  Interpretacja VAT UE CBR
  Interpretacja VAT UE CBR. Polska przystąpiła do pilotażu programu VAT UE CBR (Cross-Border Rulings). Jest to projekt realizowany przez 18 państw członkowskich Unii Europejskiej. Celem pilotażu jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom podatników VAT, którzy planując działania gospodarcze chcieliby mieć pewność w kwestii opodatkowania tej samej transakcji w poszczególnych państwach członkowskich UE – wyjaśnia zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej Anna Chałupa.
  Podatek rolny 2022 - co warto wiedzieć?
  Podatek rolny. W celu ustalenia stawki podatku rolnego na 2022 r. przyjmuje się średnią cenę skupu żyta za okres ostatnich 11 kwartałów, ogłaszaną corocznie przez GUS. Jaka będzie wysokość podatku rolnego w 2022 r.? Kto i kiedy opłaca podatek?
  Zwolnienia z podatków lokalnych na regionalną pomoc inwestycyjną do końca 2023 roku
  Rada Ministrów zamierza przedłużyć do końca 2023 roku stosowanie zwolnień podatkowych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów.
  Jak ugryźć IP BOX? Kto może skorzystać z ulgi?
  Przedsiębiorcy związani z branżą IT mogą w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej opodatkować się ryczałtem, „liniówką” lub wybrać skalę podatkową. W tych dwóch ostatnich przypadkach mogą także skorzystać z ulgi IP BOX – dobrodziejstwa, dającego możliwość obniżenia stawki podatku do zaledwie 5% - od całości lub od części uzyskiwanych dochodów. Również spółki opodatkowane podatkiem CIT taką opcję mogą wybrać. Co istotne, nie jest to rozwiązanie wyłącznie dla programistów czy ogólnie podmiotów z branży IT – wszak nazwa ulgi to nie IT BOX.
  Wystawianie faktur - nowe rozporządzenie od 1 listopada 2021 r.
  Wystawianie faktur. Ministerstwo Finansów poinformowało 21 października 2021 r., że niebawem tracą moc przepisy rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur. W Ministerstwie Finansów trwają prace związane z wydaniem nowego rozporządzenia, które ma obowiązywać od 1 listopada 2021 r.
  Zwrot akcyzy dla rolników - zmiany od 1 stycznia 2022 r.
  Zwrot akcyzy od paliwa rolniczego. Senacka komisja finansów opowiedziała się za przyjęciem bez poprawek nowelizacji ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w paliwie rolniczym. Nowe przepisy zakładają zwiększenie od 2022 roku limitu oleju napędowego zużywanego przez rolników, od którego przysługuje zwrot część akcyzy.
  Identyfikator podatkowy NIP lub PESEL w dokumentach PIT
  Identyfikator podatkowy NIP lub PESEL. Resort finansów przypomina o obowiązku wpisywania przez płatnika prawidłowego identyfikatora podatkowego NIP/PESEL podatnika (pracownika) w dokumentach PIT.
  Ulga sponsoringowa - nawet 100 mln oszczędności dla firm
  Ulga sponsoringowa. Nawet 100 mln zł będą mogły zaoszczędzić w przyszłym roku firmy, które zechcą skorzystać z tzw. ulgi sponsoringowej, czyli wesprzeć instytucje kultury, uczelnie czy sport - poinformował wiceminister resortu finansów Jan Sarnowski.
  Ryczałt od przychodów ze sprzedaży żywności a pomoc zleceniobiorcy
  Rolniczy handel detaliczny. Czy zatrudniający zleceniobiorcę rolnik może stosować ryczałt od przychodów ze sprzedaży przetwarzanych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, o których mowa w art. 6 ust. 1d oraz art. 9 ust. 5 ustawy o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?
  Ceny transferowe a COVID-19: TP compliance
  Ceny transferowe a COVID-19: TP compliance. W ostatnim artykule z cyklu poświęconego Rekomendacjom FCT podsumowujemy kwestie związane z tzw. TP compliance w odniesieniu do okresu obowiązywania pandemii COVID-19.
  Korekta VAT po zakupie przedsiębiorstwa
  Rozliczenia VAT. Po zakupie przedsiębiorstwa można korygować rozliczenia VAT zbywcy – tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku NSA I FSK 2240/19.
  Stawka 5% VAT na dania gotowe na wynos
  Stawka 5% VAT - dania gotowe na wynos. W kolejnych dziewięciu wyrokach z 19 października 2021 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podzielił argumentację Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców i potwierdził, że do dostaw dań gotowych na wynos powinna być stosowana 5 proc. stawka podatku VAT.
  Zmiany w ustawie o VAT - wprowadzenie grup VAT
  Grupa VAT. W ramach Polskiego Ładu, mającego przynieść szereg istotnych zmian w gospodarce, przede wszystkim dla przedsiębiorców, przewidziana jest zmiana w ustawie o VAT dotycząca wprowadzenia grup VAT. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji znaleźć można projekt z dnia 26 lipca 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.
  Zagraniczne firmy w Polsce - prawie 2 mld zł zaległości podatkowych
  Zagraniczne firmy w Polsce - zaległości podatkowe. Jak wynika z danych KAS, na koniec czerwca br. zaległości podmiotów zagranicznych wobec naszego Skarbu Państwa wyniosły przeszło 1,6 mld zł w przypadku organizacji oraz 307 mln zł dla osób fizycznych. W ciągu pół roku kwoty te zwiększyły się odpowiednio o 14% i 2%, a w porównaniu z końcówką 2019 roku – o ponad 27% i 3,6%. Tylko w pierwszej połowie br. organy egzekucyjne dokonały prawie 25% więcej czynności niż w całym ub.r. W wyniku ostatnio przeprowadzonych działań wyegzekwowano ponad 33,5 mln zł.
  Opodatkowania elektrowni wiatrowych - rekompensaty dla gmin
  Opodatkowanie elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości. Rząd przyjął projekt ustawy o rekompensacie gminom dochodów utraconych w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych - podało Centrum Informacyjne Rządu. Koszty rekompensat oszacowano na 524,43 mln zł.
  Opodatkowanie nieużytkowanych budynków
  Opodatkowanie nieużytkowanych budynków po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2021 r., sygn. SK 39/19.
  Darowizna od rodziców a podatek – warunki zwolnienia, druk, zgłoszenie, tytuł przelewu
  Darowizna od rodziców jest zwolniona z podatku od spadków i darowizn. Trzeba jednak spełnić warunek złożenia w odpowiednim terminie zgłoszenia SD-Z2. A w przypadku darowizny pieniężnej dodatkowym warunkiem zwolnienia z podatku jest przelanie pieniędzy na konto. Jeżeli darowizna została wręczona w formie gotówki albo nie dopełniono warunku złożenia zgłoszenia SD-Z2 – trzeba złożyć zeznanie SD-3, a następnie zapłacić podatek.
  Fundusze inwestycyjne - MF pracuje nad projektem ograniczającym goldplating
  Fundusze inwestycyjne a goldplating. Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem ograniczającym zjawisko goldplatingu - poinformował 19 października 2021 r. minister Tadeusz Kościński. W opinii uczestników XV Forum Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) goldplating jest jedną z przeszkód utrudniających funkcjonowanie rynku, tworzenie nowych produktów i przyciąganie inwestorów.
  Polski Ład. Ulga podatkowa dla firm wspierających sport i kulturę
  Ulga podatkowa dla firm wspierających sport i kulturę. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu poinformowało, że przedsiębiorcy zyskają od 2022 roku możliwość dodatkowego odliczenia kosztów poniesionych na działalność sportową i kulturalną. Chodzi o tzw. ulgę sponsoringową, która została przewidziana w ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej przez Sejm i przekazanej do Senatu. Ma stanowić zachętę dla przedsiębiorców do współpracy z instytucjami kultury czy klubami sportowymi, a tym ostatnim ułatwić pozyskiwanie dodatkowych środków na działalność.
  Unijna lista rajów podatkowych
  Unijny wykaz jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych został przyjęty przez Radę Unii Europejskiej w dniu 5 października 2021 r. Resort finansów wydał obwieszczenie uzupełniające listę (rajów podatkowych) na gruncie prawa krajowego.
  Ukryta dywidenda w Polskim Ładzie
  Polski Ład zakłada, że koszty od podmiotów powiązanych nie będą mogły stanowić kosztów podatkowych. Co dokładnie planuje ustawodawca?
  Polski Ład. CIT od przerzuconych dochodów
  CIT od przerzuconych dochodów. Polski Ład wprowadza nowy podatek w ramach podatku dochodowego od osób prawnych, o którym bardzo mało się mówi, a będzie dodatkowym obciążeniem dla firm. To podatek od przerzucanych dochodów.