REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Czy trzeba zapłacić 1 zł podatku?

nadpłata PIT, dopłata PIT, niedopłata PIT, wysokość kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, zapłata podatku, zwrot nadpłaty,
nadpłata PIT, dopłata PIT, niedopłata PIT, wysokość kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, zapłata podatku, zwrot nadpłaty,

REKLAMA

REKLAMA

Czy trzeba zapłacić 1 zł podatku? Przepisy nie wprowadzają limitów kwotowych podatków podlegających obowiązkowi zapłaty, czy egzekucji. Dlatego też podatnik ma obowiązek zapłacić nawet 1 zł podatku (np. dopłaty PIT) – jeżeli taka suma wyjdzie mu w rozliczeniu podatkowym.

Zapłata podatku - nawet 1 zł

Z interpelacją do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wystąpił poseł Kazimierz Matuszny, który zwrócił uwagę na fakt, że niektórzy podatnicy PIT (w tym także osoby starsze) otrzymują z urzędów skarbowych zawiadomienia o konieczności uiszczenia, tytułem podatku dochodowego za rok 2020, kwot rzędu jednego do kilku złotych. Poseł stwierdził, że niektórzy z adresatów wezwań nie posiadają rachunków bankowych. Kasy gotówkowe w lokalnych urzędach skarbowych są nieczynne z powodu pandemii COVID-19, koszty zaś dokonania przekazu pocztowego lub jednorazowego przelewu za pośrednictwem banków przekraczają kilkakrotnie kwotę należnego podatku. Zdaniem posła istnieje potrzeba wprowadzenia jednoznacznej regulacji prawnej, odnoszącej się do podobnych przypadków, np. przewidującej możliwość przeniesienia poboru podatku na rok następny i uwzględnienie go w zaliczkach wpłacanych w kolejnych miesiącach roku.

Autopromocja

W odpowiedzi z 19 kwietnia 2021 r. na interpelację poselską nr 21898, Anna Chałupa Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (odpowiadająca z upoważnienia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej) poinformowała, że przepisy Ordynacja podatkowej (ani inne przepisy polskiego prawa podatkowego - przypisek PH), nie zawierają uregulowań wyłączających obowiązek uiszczenia podatku w niewielkich kwotach. Oznacza to, że podatnik zobowiązany jest do zapłacenia zobowiązania podatkowego w każdej wysokości, także w przypadku niskich kwot.

Także przepisy ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji nie zawierają regulacji wprowadzających ograniczenia w zakresie kwot podlegających egzekucji. Co oznacza, że w trybie egzekucji administracyjnej można dochodzić wszelkich kwot należności, które podlegają przymusowemu dochodzeniu na podstawie przepisów ww. ustawy lub przepisów szczególnych.

Anna Chałupa, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów wyjaśniła także, że zapłata podatku przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej może być dokonana gotówką lub bezgotówkowo.
Zgodnie z art. 60 § 1 Ordynacji podatkowej, za termin dokonania zapłaty podatku uważa się:
1) przy zapłacie gotówką - dzień wpłacenia kwoty podatku w kasie organu podatkowego lub w kasie podmiotu obsługującego organ podatkowy, lub na rachunek tego organu w banku, w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe , w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w biurze usług płatniczych, w instytucji płatniczej, w małej instytucji płatniczej lub w instytucji pieniądza elektronicznego albo dzień pobrania podatku przez płatnika lub inkasenta;
2) w obrocie bezgotówkowym - dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika, rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub rachunku płatniczego podatnika w instytucji płatniczej, w małej instytucji płatniczej lub instytucji pieniądza elektronicznego na podstawie polecenia przelewu, a w przypadku zapłaty za pomocą instrumentu płatniczego innego niż polecenie przelewu, zwanego dalej "innym instrumentem płatniczym" - dzień uzyskania potwierdzenia autoryzacji transakcji płatniczej, o której mowa wart. 40 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

Przepisy art. 62b Ordynacji podatkowej przewidują także możliwość zapłaty podatku bez ograniczenia kwoty przez małżonka podatnika, jego zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę albo inny podmiot, w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 1000 zł.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jeżeli treść dowodu zapłaty nie budzi wątpliwości co do przeznaczenia zapłaty na zobowiązanie podatnika uznaje się wówczas, że wpłata pochodzi ze środków podatnika (art. 62b § 2 Ordynacji podatkowej).

Dlatego też, w przypadku wystąpienia trudności z osobistym zapłaceniem podatku przez podatnika, w tym brakiem możliwości zapłacenia podatku w obrocie bezgotówkowym, może on dokonać zapłaty podatku za pośrednictwem rachunku bankowego należącego do tych osób lub skorzystać z ich pośrednictwa w zapłacie podatku w kasie organu podatkowego, banku lub w placówce pocztowej.
Treść dowodu zapłaty podatku nie może jednak budzić wątpliwości co do jej przeznaczenia na zobowiązanie podatnika.

Warto też pamiętać, że niezapłacony w terminie podatek staje się zaległością podatkową, od której naliczają się odsetki. Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu, w którym płatnik lub inkasent był obowiązany dokonać wpłaty podatku na rachunek organu podatkowego (art. 53 § 4 Ordynacji podatkowej).

Jednak na podstawie art. 54 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej, odsetek za zwłokę nie nalicza się jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej. Wartość odsetek za zwłokę niepodlegających obecnie wpłacie to kwota 8,70 zł (3x2,90 zł).

Nadpłata podatku

Natomiast inna jest sytuacja prawna nadpłat, czyli tych kwot podatku (np. nadpłaconego, czy nienależnie zapłaconego przez podatnika lub pobranego przez płatnika), które urząd skarbowy powinien zwrócić podatnikowi. Czym są nadpłaty podatku wyjaśnia dokładnie art. 72 Ordynacji podatkowej.

Zwrot nadpłaty podatku PIT w 2021 roku - zasady, termin, rachunek bankowy

Zgodnie z art. 76 ust. 1 Ordynacji podatkowej nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, kosztów upomnienia oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Czyli jeżeli mamy jakieś zaległości podatkowe, których wysokość przekracza kwotę np. naszej nadpłaty w PIT wynikającej z rocznego zeznania podatkowego, to nie liczmy, że fiskus zapomni o tych zaległościach i wypłaci nam kwotę nadpłaty w PIT.

Terminy zwrotu nadpłaty podatku zostały określone w art. 77 Ordynacji podatkowej.

Kiedy urząd skarbowy powinien zwrócić nadpłatę PIT?

Jak wynika z ww. art. 77 Ordynacji podatkowej podatnicy PIT, którzy mają nadpłatę wynikającą ze złożonego rocznego zeznania podatkowego powinni otrzymać zwrot nadpłaty co do zasady w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania.
Jednak jeżeli zeznanie roczne PIT zostało złożone w formie elektronicznej, to urząd skarbowy powinien zwrócić nadpłatę w terminie do 45 dni od dnia złożenia zeznania w tej formie. Dotyczy to oczywiście także złożenia zeznania przy użyciu usługi Twój e-PIT, również w sytuacji, gdy wypełnione przez KAS zeznanie zostanie automatycznie złożone bez jakiejkolwiek działania podatnika (co jest możliwe w przypadku nadpłaty wynikającej z zeznań PIT-37 lub PIT-38, PIT-28, PIT-36, w który rozliczono przychody spoza działalności gospodarczej.

Jeżeli zwrot podatku wynika z korekty zeznania rocznego PIT (do której został dołączony wniosek o zwrot nadpłaty), to urząd skarbowy ma 2 miesiące na zwrot (od złożenia korekty zeznania) - ale nie może zwrócić wcześniej nadpłaty niż w ciągu 3 miesięcy od złożenia korygowanego zeznania podatkowego albo nie wcześniej niż 45 dni od dnia złożenia korygowanego zeznania podatkowego w formie elektronicznej.

Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają zwrot nadpłaty PIT w terminie do 30 dni jeżeli:
- złożą zeznanie w formie elektronicznej oraz
- zaznaczą odpowiednią pozycję w zeznaniu informującą o posiadaniu tej. Karty (w rozliczeniu za 2020 r. poz. 148 w PIT-37, poz. 501 w PIT-36, poz. 188 w PIT-28). 

Zgodnie z art. 77b Ordynacji podatkowej za dzień zwrotu nadpłaty uważa się dzień:

1) obciążenia rachunku bankowego organu podatkowego na podstawie polecenia przelewu;
2) nadania przekazu pocztowego;
3) wypłacenia kwoty nadpłaty przez organ podatkowy lub postawienia nadpłaty do dyspozycji podatnika w kasie.

Nadpłata zwracana przekazem pocztowym jest pomniejszana o koszty jej zwrotu.

Drobne nadpłaty zwracane wyłącznie w kasie urzędu skarbowego

Nadpłata, której wysokość nie przekracza dwukrotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym (2x11,60 zł=23,20 zł), jeżeli nie wskazano rachunku, na który ma zostać zwrócona, podlega zwrotowi wyłącznie w kasie urzędu skarbowego.

Koszty upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w 2021 roku

Aktualnie wysokość kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji wynosi 11,60 zł na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 11 września 2015 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz.U. z 2 października 2015 r., poz. 1526). A więc dwukrotność tej kwoty wynosi obecnie 23,20 zł.

Jednak już wiadomo, że od 13 października 2021 r. wysokość kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji wyniesie 16,- zł. Tego dnia bowiem wejdzie w życie  rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz.U. z 12 stycznia 2021 r., poz. 67). Zatem dwukrotność tej kwoty wyniesie 32,- zł (od 13 października 2021 r.).

Czyli jeżeli nasza nadpłata PIT wyniesie 23,20 zł (lub mniej), a nie wskażemy rachunku, to otrzymamy zwrot wyłącznie w kasie urzędu skarbowego. Od 13 października 2021 r. ten limit przesuwa się na kwotę 32 zł.

Jak zapłacić podatek - jak wypełnić przekaz lub przelew

Warto też wiedzieć, że zgodnie z art. 67d § 1 pkt 2 ustawy – Ordynacja podatkowa, organ podatkowy może z urzędu udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (czyli np. odroczyć termin, czy rozłożyć na raty a nawet umorzyć zaległość podatkową), o których mowa w art. 67a § 1 pkt 3, jeżeli kwota zaległości podatkowej nie przekracza pięciokrotnej wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym (czyli aktualnie 5 x 11,60 zł = 58 zł). Nie oznacza to jednak, że organ podatkowy w każdym przypadku wystąpienia takiej (lub niższej) zaległości powinien ją automatycznie z urzędu umarzać. Organ może - ale nie musi, zastosować instytucję umorzenia z urzędu. Umorzenie zaległości podatkowych z urzędu wymaga od organu podatkowego rozpatrywania każdej sprawy odrębnie.

Paweł Huczko

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Składka zdrowotna 2024. Rozliczenie za rok 2023. Wpływ na kwestie podatkowe

Już po raz drugi od momentu wprowadzenia rewolucyjnych przepisów Polskiego Ładu przedsiębiorcy mają obowiązek złożenia rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dwudziesty dzień maja jest ostatnim dniem na dopełnienie tego obowiązku. Na szczęście tym razem Ustawodawca oszczędził płatnikom wstecznych zmian form opodatkowania oraz półrocznych okresów składkowych. 

Prezes URE: od lipca 2024 r. o ponad 40 proc. wzrosną opłaty za dystrybucję energii. O 30 zł miesięcznie więcej zapłaci przeciętne gospodarstwo domowe

Prezes URE Rafał Gawin szacuje, że w II połowie roku miesięczne rachunki za energię elektryczną, w tym za dystrybucję, wzrosną o ok. 30 zł dla przeciętnego gospodarstwa domowego o zużyciu do 2 MWh energii elektrycznej rocznie. Analizy URE pokazują, że średnia cena taryfowa sprzedaży prądu dla gospodarstw domowych w taryfie na II połowę 2024 i na rok 2025 może wynieść poniżej 600 zł za MWh

Jakie są rezerwy walutowe Polski? Aktualne dane NBP

Rezerwy walutowe Polski w końcu kwietnia 2024 roku wyniosły 206 097,4 mln USD tj. o 1,8% więcej niż przed miesiącem i równocześnie o 15,7% więcej niż przed rokiem. Takie dane podał Narodowy Bank Polski (NBP).

MF oferuje pomoc dla przedsiębiorców z Marywilskiej 44

Ministerstwo Finansów informuje, że Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała pomoc dla przedsiębiorców z Marywilskiej 44. Mogą oni wystąpić z wnioskiem m.in. o rozłożenie na raty podatku oraz odroczenie terminu jego zapłaty. MF uruchomił specjalną infolinię, gdzie poszkodowani przedsiębiorcy mogą pytać o rozliczenia podatkowe (PIT, VAT) oraz o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.

Zatrudnianie i rozliczanie kierowców w branży produkcyjnej. Jak i dlaczego różni się od rozliczania pozostałych pracowników?

W firmach, w których transport jest jedynie narzędziem do wykonywania ich głównego biznesu, istnieje wiele różnic pomiędzy rozliczaniem kierowców a pracowników na innych stanowiskach. Ewidencja czasu pracy i naliczenie wynagrodzenia w branży produkcyjnej to ciekawy przypadek, często także problematyczny dla kadr. Na czym polegają te różnice?

Przedawnienie prawa do zwrotu nadpłaty (art. 77 i 80 Ordynacji podatkowej)

Kiedy występuje przedawnienie prawa do zwrotu nadpłaty, co wynika z przepisów zawartych w art. 77 i 80 Ordynacji podatkowej? Co do zasady prawo do zwrotu nadpłaty podatku wygasa po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin jej zwrotu. Co jeszcze warto wiedzieć?

Ministerstwo Finansów: Coraz więcej spraw można załatwić bez wizyty w urzędzie skarbowym. Wystarczy internet i telefon

Klienci Krajowej Administracji Skarbowej coraz więcej spraw urzędowych mogą załatwić bez wizyty w urzędzie skarbowym. Jest to możliwe z dowolnego miejsca za pośrednictwem infolinii KAS lub za pośrednictwem usług e-Urzędu Skarbowego.

Pakiety medyczne dla pracowników. Czy wiesz, jak prawidłowo rozliczać VAT przy ich zakupie? Sprawdź, jakie są zasady

Pakiety medyczne dla pracowników. Czy wiesz, jak prawidłowo rozliczać VAT przy ich zakupie? Usługi w zakresie opieki medycznej podlegają zwolnieniu z VAT. Ale czy również przy odsprzedaży?

20 maja upływa termin na rozliczenie składki zdrowotnej za 2023 rok

20 maja jest ostatnim dniem, kiedy przedsiębiorca musi złożyć dokumenty rozliczeniowe za kwiecień 2024 r. wraz z rocznym rozliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2023 rok. Jest to również termin na opłacenie należnych składek za kwiecień 2024 r. wraz z ewentualną dopłatą składki rocznej.

Okulary dla pracownika. O odliczeniu VAT nie przesądza wskazanie podatnika jako nabywcy. Kluczowe jest prawo do rozporządzania towarem jak właściciel

Do najczęściej popełnianych błędów VAT należą nieprawidłowości w zakresie odliczenia podatku naliczonego od zakupów dotyczących pracowników. O prawie do odliczenia nie przesądza wykazanie podatnika jako nabywcy na fakturze. Kluczowe jest nabycie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel.

REKLAMA