REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Działalność gospodarcza - wybór formy opodatkowania

Działalność gospodarcza - wybór formy opodatkowania
Działalność gospodarcza - wybór formy opodatkowania

REKLAMA

REKLAMA

Działalność gospodarcza - wybór formy opodatkowania. Dochody lub przychody uzyskiwane z działalności gospodarczej (poza rolnictwem) mogą być opodatkowane (co do zasady wg wyboru podatnika) według następujących form opodatkowania: tzw. zasady ogólne wg skali podatkowej PIT, podatek liniowy (jedna stawka 19% dochodów), ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa.

Skala podatkowa PIT

Skala podatkowa PIT jest uregulowana w art. art. 27 ust. 1 i 1a ustawy o PIT. To podstawowa forma opodatkowania dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej. Przedsiębiorca (osoba fizyczna) jest opodatkowany wg skali podatkowej PIT odnośnie dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej, jeżeli nie wybierze innej formy opodatkowania (tj. ryczałtu ewidencjonowanego, kary podatkowej lub podatku liniowego 19%). Ale swoboda wyboru nie jest pełna o czym piszemy w dalszej części niniejszego opracowania.

Od 2020 roku (także w 2021 r.) skala podatkowa PIT obowiązuje w następującej wysokości:

Autopromocja

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

85 528

17%

minus kwota zmniejszająca podatek

85 528

14 539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Kwota zmniejszająca podatek jest uzależniona od wysokości uzyskanego dochodu i w 2020 r. i w 2021 r. wynosi:

 • 1 360 zł – dla podstawy obliczenia podatku, która nie przekracza kwoty 8 000 zł,
 • 1 360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:
  834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł
  - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł,
 • 525 zł 12 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł,
 • 525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:
  525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł
  - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Managerowie nie prowadzą działalności gospodarczej

Podatnicy dokonujący zgłoszenia jako pozarolniczą działalność gospodarczą działalności zarządzania przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, uzyskanych przychodów nie opodatkują ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT (tzw. pozarolnicza działalność gospodarcza), ponieważ jest to źródło przychodów z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 9 ustawy o PIT).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wspólnicy spółek komandytowo-akcyjnych, spółek komandytowych i niektórych spółek jawnych płacą CIT

Autopromocja

Od dnia 01.01.2014 r. wspólnicy spółek komandytowo-akcyjnych, podlegają opodatkowaniu zgodnie z zasadami określonymi i wprowadzonymi przepisami ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku tonażowym (Dz. U. 2013 r., poz. 1387), tj. zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT).

1 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2123 - ustawa zmieniająca). Przepisy te do obecnego katalogu podatników CIT dodają także:

1) spółki komandytowe mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
Przy czym spółka komandytowa może postanowić, że przepisy ustawy PIT i CIT w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą (art. 12 ust. 2 ustawy), stosuje się do tej spółki oraz przychodów i kosztów związanych z uczestnictwem w tej spółce począwszy od dnia 1 maja 2021 r. W takim przypadku spółka komandytowa uzyskuje status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z dniem 1 maja 2021 r.

2) spółki jawne mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz spółka jawna nie złoży:

a) przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji, według ustalonego wzoru, o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych oraz o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych, posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki, o którym mowa odpowiednio w art. 5 ust. 1 ustawy o CIT albo o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o PIT, lub

b) aktualizacji informacji, o której mowa w lit. a, w terminie 14 dni, licząc od dnia zaistnienia zmian w składzie podatników

- do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki jawnej oraz naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla każdego podatnika osiągającego dochody z takiej spółki.

Niezłożenie we wskazanych wyżej terminach informacji bądź aktualizacji informacji skutkować będzie tym, iż spółka jawna mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, której wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, stanie się podatnikiem podatku CIT i podatnikiem takim będzie pozostawać do dnia jej likwidacji lub wykreślenia z właściwego rejestru (art. 1 ust. 5 ustawy o CIT).

Oznacza to, że spółki jawne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, chcąc zachować status podmiotu podatkowo transparentnego, muszą złożyć informację CIT-15J wraz z załącznikami CIT/JW (z danymi każdego wspólnika). Informację taką zobowiązane będą składać przed każdorazowym rozpoczęciem roku obrotowego. Także w przypadku, gdy skład wspólników takiej spółki oraz posiadana przez nich wielkość praw do udziału w jej zyskach nie ulegną zmianie.
W przypadku zaś zmian w składzie wspólników, spółki jawne - również te które nie składały wcześniej informacji, gdyż ich wspólnikami były wyłącznie osoby fizyczne - zobowiązane będą składać taką informację o zmianach (aktualizację informacji) w terminie 14 dni, licząc od dnia ich wystąpienia.
Przepisy te dotyczą także nowo tworzonych spółek jawnych. Przy czym, jeżeli spółka ta, przed dniem rozpoczęcia działalności, złoży informację CIT-15J, to spółka ta zachowa status podmiotu podatkowo transparentnego.
Datą pierwszego dnia pierwszego roku obrotowego jednostek zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym spółek jawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, nie jest data rejestracji takiego podmiotu i uzyskania podmiotowości gospodarczej. Początkiem roku obrotowego nowotworzonego podmiotu zobowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym spółek prawa handlowego, jest dzień otwarcia przez taki podmiot ksiąg rachunkowych.
Zgodnie zaś z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, nowopowstała jednostka księgi rachunkowe obowiązana jest otworzyć na dzień rozpoczęcia działalności, którym jest dzień pierwszego zdarzenia wywołującego skutki o charakterze majątkowym lub finansowym.

Podatek liniowy

Podatek liniowy wg stawki 19% dochodów (na podstawie art. 30c ustawy o PIT) mogą wybrać wyłącznie osoby fizyczne, które osiągają dochody z działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej. Po wyborze tej formy opodatkowania wszystkie dochody przedsiębiorcy z działalności gospodarczej będą opodatkowane 19% stawką i nie będą się łączyć z dochodami z innych źródeł.

Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej według stawki liniowej (19%) trzeba złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego:

 • w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca uzyska pierwszy przychód z działalności gospodarczej w danym roku,
 • do końca roku, gdy pierwszy przychód przedsiębiorca uzyska w grudniu danego roku.

Oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem liniowym można złożyć w urzędzie skarbowym (właściwym według miejsca zamieszkania przedsiębiorcy) lub CEIDG – podczas rejestracji działalności lub zmieniając swój wpis.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

W przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych opodatkowane są nie dochody a przychody (po uwzględnieniu pewnych odliczeń) z działalności gospodarczej. W ryczałcie tym stawki podatku zależą od rodzaju prowadzonej działalności i wahają się od 2% do 17%.

 • 17% - od przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów,
 • 15% - od przychodów ze świadczenia niektórych usług niematerialnych m.in. pośrednictwa w handlu hurtowym, reklamowych, fotograficznych,
 • 12,5% - od przychodów m.in. z tytułu umowy najmu nieruchomości, ze świadczenia usług związanych z zakwaterowaniem,
 • 10% - od przychodów ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek,
 • 8,5% - od przychodów m.in. z działalności usługowej, w tym od przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% oraz od przychodów m.in. z tytułu najmu nieruchomości, ze świadczenia usług związanych z zakwaterowaniem, do kwoty 100 000 zł,
 • 5,5% - od przychodów m.in. z działalności wytwórczej, robót budowlanych,
 • 3,0% - od przychodów m.in. z działalności usługowej w zakresie handlu oraz z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu, z odsetek od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą,
 • 2% - od przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, które pochodzą z własnej uprawy, hodowli lub chowu (z wyjątkami wskazanymi w art. 20 ust. 1c ustawy PIT).

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest uregulowany w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą skorzystać:

 • osoby fizyczne osiągające przychody z działalności gospodarczej
 • przedsiębiorstwo w spadku
 • spółki cywilne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne
 • spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku
 • spółki jawne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne

- których przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły limitu 2 mln euro, obliczonego według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego.

Kto nie może stosować ryczałtu

Z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie mogą korzystać:

 • osoby opłacające w tym samym roku podatek w formie karty podatkowej

Z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą skorzystać osoby, które w poprzednim roku były opodatkowane w formie karty podatkowej pod warunkiem, że nie przekroczyły przychodów w wysokości 2 mln euro. W takim przypadku limit osiągniętych przychodów jest weryfikowany wyłącznie na podstawie faktur lub rachunków wystawionych w poprzednim roku.

 • osoby korzystające z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego
 • osoby osiągające w całości bądź części przychody z prowadzenia apteki
 • osoby osiągające w całości bądź części przychody z działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych
 • osoby osiągające w całości bądź części przychody z działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych
 • osoby wytwarzające wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Dodatkowo z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie skorzystasz w roku podatkowym, w którym podejmujesz działalność po zmianie:

 • z działalności wykonywanej samodzielnie na działalność wykonywaną w formie spółki z małżonkiem
 • z działalności wykonywanej w formie spółki małżonków na działalność wykonywaną przez jednego lub każdego z małżonków
 • z działalności prowadzonej samodzielnie przez jednego małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

- jeżeli przed zmianą którykolwiek z małżonków opłacał z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na zasadach ogólnych. W takim przypadku ryczałt będzie można wybrać w kolejnym roku podatkowym.

Przedsiębiorca, który chce płacić podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych musi złożyć do Naczelnika Urzędu Skarbowego (właściwego według miejsca zamieszkania przedsiębiorcy) pisemne oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania

 • do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyska pierwszy przychód z działalności gospodarczej w danym roku podatkowym,
 • do końca roku, gdy pierwszy przychód uzyskasz w grudniu danego roku.

Oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem można złożyć:

 • podczas rejestracji działalności gospodarczej w CEIDG,
 • w urzędzie skarbowym,
 • we wniosku o aktualizację wpisu do CEIDG.

Karta podatkowa

To chyba najprostsza forma opodatkowania działalności gospodarczej. Podatnicy opodatkowani kartą podatkową płacą co miesiąc (w danym roku podatkowym) stałą kwotę podatku wynikającą z decyzji naczelnika urzędu skarbowego. Kwota podatku zależy tu w szczególności od rodzaju prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i liczby mieszkańców miejscowości, w której jest prowadzona działalność.

Karta podatkowa jest uregulowana w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Z opodatkowania w formie karty podatkowej mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy prowadzą:

 1. określone rodzaje działalności usługowej lub wytwórczo-usługowej, wskazane w załączniku nr 4 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, na przykład usługi w zakresie mechaniki maszyn, usługi stolarskie, usługi wulkanizacyjne, usługi kosmetyczne, usługi fryzjerskie. Dodatkowo, żeby skorzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej, przedsiębiorca musi zachować wielkość zatrudnienia wskazaną dla danej działalności w części I załącznika nr 3 do ww. ustawy
 2. działalność usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami. Ze wskazanej formy nie mogą skorzystać przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%. Dodatkowo, żeby skorzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej, przedsiębiorca musi zachować wielkość zatrudnienia wskazaną dla danej działalności określoną w części II załącznika nr 3 do ustawy
 3. działalność usługową w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi. Ze wskazanej formy nie mogą skorzystać przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży między innymi paliw silnikowych, środków transportu samochodowego, części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych, ciągników rolniczych czy motocykli. Dodatkowo, żeby skorzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej, przedsiębiorca musi zachować wielkość zatrudnienia wskazaną dla danej działalności handlowej w części III załącznika nr 3 do ustawy
 4. działalność gastronomiczną pod warunkiem, że nie dokonuje sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%. Przedsiębiorca prowadzący działalność gastronomiczną musi zachować wielkość zatrudnienia wskazaną w części IV załącznika nr 3 do ustawy
 5. działalność w zakresie usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu. Przedsiębiorca prowadzący działalność transportową musi zachować warunki wskazane w części V załącznika nr 3 do ustawy
 6. działalność w zakresie usług rozrywkowych. Przedsiębiorca prowadzący działalność rozrywkową musi zachować warunki wskazane w części VI załącznika nr 3 do ustawy
 7. działalność w zakresie sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach, jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%. Przedsiębiorca dokonujący sprzedaży posiłków musi zachować warunki wskazane w części VII załącznika nr 3 do ustawy
 8. działalność w postaci zawodu lekarza, lekarza stomatologa, felczera, technika dentystycznego, pielęgniarki oraz położnej wykonujących czynności z zakresu ochrony zdrowia ludzkiego. Przy wykonywaniu tych czynności muszą być spełnione warunki wskazane w części VIII załącznika nr 3 do ustawy
 9. działalność w postaci świadczenia usług weterynaryjnych przez lekarza weterynarii, oraz sprzedaży towarów związanych ze świadczonymi usługami. Przy wykonywaniu tych czynności muszą być spełnione warunki wskazane w części IX załącznika nr 3 do ustawy
 10. działalność w zakresie opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi. Przy wykonywaniu tych czynności muszą być spełnione warunki wskazane w części X załącznika nr 3 do ustawy
 11. działalność w zakresie usług edukacyjnych, polegającą na udzielaniu lekcji na godziny (pomoc w nauce, korepetycje). Przy wykonywaniu tych czynności muszą być spełnione warunki wskazane w części XI załącznika nr 3 do ustawy ;

W przypadku spółki cywilnej możliwość opodatkowania w formie karty podatkowej przysługuje wyłącznie w przypadku prowadzenia przez spółkę działalności:

 • usługowej lub wytwórczo-usługowej
 • usługowej w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami
 • usługowej w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi
 • gastronomicznej – pod warunkiem, że nie dokonuje sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%
 • w zakresie usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu
 • w zakresie usług rozrywkowych.

Przedsiębiorca, który chce płacić podatek w formie karty podatkowej, musi do 20 stycznia danego roku złożyć do Naczelnika Urzędu Skarbowego (właściwego według miejsca zamieszkania przedsiębiorcy) wniosek na druku PIT-16. Przedsiębiorca, który rozpoczyna dopiero prowadzenie działalności gospodarczej i chce być opodatkowany w formie karty podatkowej, wniosek PIT-16 musi złożyć przed rozpoczęciem działalności.  Wybór tej formy opodatkowania będzie miał zastosowanie do kolejnych lat, chyba że w terminie do 20 stycznia danego roku przedsiębiorca złoży oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania w formie karty podatkowej (wtedy przejdzie na opodatkowanie wg skali podatkowej PIT)  bądź dokona wyboru innej formy opodatkowania.

Wniosek o opodatkowanie w formie karty podatkowej można złożyć:

 • w urzędzie skarbowym
 • za pośrednictwem CEIDG (podczas rejestracji działalności lub zmieniając swój wpis).

Rozpoczęcie działalności gospodarczej

Zgłoszenie formy opodatkowania

W przypadku rejestracji działalności gospodarczej w CEIDG (działalność jednoosobowa, wspólnicy spółki cywilnej), formę opodatkowania oraz sposób opłacania zaliczek można wskazać we wniosku o rejestrację działalności gospodarczej. Wówczas dodatkowo nie składa się żadnych wniosków do urzędu skarbowego.

W przypadku wyboru karty podatkowej, do wniosku CEIDG dołącza się wniosek PIT-16

W przypadku spółek osobowych rejestrowanych w KRS, nie zgłasza się dla nich formy opodatkowania. Obowiązek zgłaszania formy opodatkowania dotyczy wspólników spółek, którzy są opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W sytuacji, gdy działalność prowadzona będzie w formie spółki osobowej, oświadczenia o wyborze formy opodatkowania muszą złożyć wszyscy wspólnicy tej spółki (wyjątek stanowi wniosek PIT-16 w zakresie opodatkowania w formie karty podatkowej, który składa jeden ze wspólników, podając dane wszystkich wspólników tworzących spółkę).

Opodatkowanie przy kilku rodzajach działalności

Jeżeli równocześnie podatnik prowadzi działalność indywidualnie oraz w spółce osobowej, dla każdej z tych działalności może wybrać odrębną formę opodatkowania np. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i zasady ogólne lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i podatek liniowy.

Nie jest możliwe wybranie opodatkowania działalności prowadzonej indywidualnie i w formie spółki osobowej podatkiem liniowym i według zasad ogólnych.

Jeżeli w ciągu roku podatnik zlikwidował działalność, a następnie w tym samym roku podatkowym ponownie rozpoczął jej prowadzenie, nie ma przeszkód do wyboru dowolnej formy opodatkowania.

Za "pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym" o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy o PIT należy uznać – pierwszy przychód z konkretnej działalności, a nie pierwszy przychód uzyskany w roku podatkowym z działalności jako ze źródła przychodu. Zatem, zmiana przepisu dotyczącego terminu wyboru formy opodatkowania miała na celu tylko wydłużenie terminów, a nie ograniczenie prawa do możliwości wyboru formy opodatkowania w przypadku likwidacji działalności gospodarczej i ponownego jej rozpoczęcia w tym samym roku podatkowym.

Przy czym w przypadku przekroczenia limitu 250.000 euro i likwidacji działalności gospodarczej dotychczas opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – nawet po likwidacji działalności nie będzie mógł wybrać jako formy opodatkowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, ponieważ jest to ciągle ten sam podatnik.

Podatnik, który rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej w danym roku podatkowym, nie może wybrać opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli w poprzednim roku podatkowym uzyskał przychody z działalności gospodarczej w wysokości przekraczającej równowartość 250 tys. euro a od 1 stycznia 2021 roku 2 mln euro. W takim przypadku znajdzie zastosowanie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy zryczałtowanym podatku dochodowym (...).

Dopuszczalność form opodatkowania

W przypadku wspólników spółek nie posiadających osobowości prawnej, gdzie podatnikami podatku są wspólnicy - wszyscy wspólnicy muszą podlegać opodatkowaniu według przepisów jednej ustawy (z wyjątkiem podatku tonażowego).

Wspólnik A→

Wspólnik B↓

Zasady ogólne

Podatek liniowy

Ryczałt

Podatek tonażowy

Zasady ogólne

Dopuszczalne

Dopuszczalne

-

Dopuszczalne

Podatek liniowy

Dopuszczalne

Dopuszczalne

-

Dopuszczalne

Ryczałt

-

-

Dopuszczalne

Dopuszczalne

Podatek tonażowy

Dopuszczalne

Dopuszczalne

Dopuszczalne

Dopuszczalne

W zależności od tego jaką formę opodatkowania wybrano w spółce, wspólnik może mieć ograniczony wybór formy opodatkowania w działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie.

Wspólnik A indywidualnie→

Wspólnik A w spółce↓

Zasady ogólne

Podatek liniowy

Ryczałt

Podatek tonażowy

Zasady ogólne

Dopuszczalne

-

Dopuszczalne

Dopuszczalne

Podatek liniowy

-

Dopuszczalne

Dopuszczalne

Dopuszczalne

Ryczałt

Dopuszczalne

Dopuszczalne

Dopuszczalne

Dopuszczalne

Podatek tonażowy

Dopuszczalne

Dopuszczalne

Dopuszczalne

Dopuszczalne

W przypadku armatorów opodatkowanych podatkiem tonażowym, działających w spółce osobowej, opodatkowanie jednego z nich nie wpływa na opodatkowanie pozostałych w spółce:

Wspólnik A →

Wspólnik B ↓

Zasady ogólne

Podatek liniowy

Ryczałt

Podatek tonażowy

Zasady ogólne

Dopuszczalne

Dopuszczalne

Dopuszczalne

Dopuszczalne

Podatek liniowy

Dopuszczalne

Dopuszczalne

Dopuszczalne

Dopuszczalne

Ryczałt

Dopuszczalne

Dopuszczalne

Dopuszczalne

Dopuszczalne

Podatek tonażowy

Dopuszczalne

Dopuszczalne

Dopuszczalne

Dopuszczalne

Kontynuacja działalności gospodarczej

W przypadku kontynuacji działalności gospodarczej złożone oświadczenie (wniosek) zachowuje swoją ważność na lata następne zgodnie z wybraną formą opodatkowania (art. 9a ust. 2b ustawy o PIT, art. 9 ust. 1b i art. 29 ust. 1 ustawy zryczałtowanym podatku dochodowym (...).

Zasady opodatkowania wybraną formą podatku

Forma opodatkowania

Zasady ogólne - skala podatkowa

Podatek liniowy

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Karta podatkowa

Stawka podatku

17,75% (za 2019 rok) i 17% (od 2020 r.) a po przekroczeniu kwoty 85.528 zł stawka 32%

19% niezależnie od dochodu

od 2% do 20% w zależności od rodzaju prowadzonej działalności

od 01.01.2021

od 2% do 17% w zależności od rodzaju prowadzonej działalności

Stawkę określoną kwotowo na dany rok podatkowy ustala naczelnik właściwego urzędu skarbowego w zależności m.in. od:

· rodzaju i zakresu prowadzonej działalności gospodarczej,

· liczby mieszkańców w miejscowości w której jest prowadzona działalność gospodarcza,

· liczby zatrudnionych pracowników

Terminy płacenia zaliczek na podatek

co miesiąc, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym;

co kwartał do 20. dnia miesiąca po kwartale, za który jest wpłacana co miesiąc, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym;

co kwartał do 20. dnia miesiąca po kwartale, za który jest wpłacana zaliczka (dotyczy tzw. małych podatników, których przychody nie przekroczyły 1,2 mln euro (2 mln euro od 01.01.2020 r.) oraz przedsiębiorców rozpoczynających działalność)

w sposób uproszczony (zaliczki w wysokości 1/12 kwoty wynikającej z zeznania rocznego za poprzednie lata) –

UWAGA! Rezygnacja z uproszczonych zaliczek w trakcie 2020 roku w związku z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi z powodu COVID-19 na zasadach art. 52r ustawy o PIT

co miesiąc, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym;

co kwartał do 20. dnia miesiąca po kwartale, za który jest co miesiąc, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym;

co kwartał do 20. dnia miesiąca po kwartale, za który jest wpłacana zaliczka (dotyczy wyłącznie tzw. małych podatników, których przychody nie przekroczyły 1,2 mln euro (2 mln euro od 01.01.2020 r.) oraz przedsiębiorców rozpoczynających działalność)

w sposób uproszczony (zaliczki w wysokości 1/12 kwoty wynikającej z zeznania rocznego za poprzednie lata)

UWAGA! Rezygnacja z uproszczonych zaliczek w trakcie 2020 roku w związku z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi z powodu COVID-19 na zasadach art. 52r ustawy o PIT

Nie występują zaliczki. Podatek ryczałtowy wpłaca się:

· co miesiąc do dnia 20 następnego miesiąca po miesiącu, którego podatek dotyczy (za wyjątkiem grudnia, za który podatek należy wpłacić w terminie złożenia zeznania rocznego, tj. od dnia 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym

· co kwartał do dnia 20 następnego miesiąca po kwartale, którego podatek dotyczy (za wyjątkiem grudnia, za który podatek należy wpłacić w terminie złożenia zeznania rocznego, tj. od dnia 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej albo jego przychody w poprzednim roku z tytułu działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki nie przekroczą 25.000 euro, a od 2021 roku 200 tys. euro

Nie występują zaliczki.

Podatek płaci się miesięcznie do 7. dnia miesiąca za ubiegły miesiąc (za grudzień podatek należy wpłacić do 28 grudnia)

Sposób rozliczenia składek na ubezpieczenie społeczne

Zapłacone składki zmniejszają podstawę opodatkowania

Zapłacone składki zmniejszają podstawę opodatkowania

Zapłacone składki zmniejszają przychód do opodatkowania

Brak możliwości odliczenia składek społecznych

Sposób rozliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne

Zapłacone składki odliczane od podatku do wysokości 7,75% podstawy wymiaru składki

Zapłacone składki odliczane od podatku do wysokości 7,75% podstawy wymiaru składki

Zapłacone składki odliczane od podatku do wysokości 7,75% podstawy wymiaru składki

Zapłacone składki odliczane od podatku do wysokości 7,75% podstawy wymiaru składki

Możliwość pomniejszenia o koszty uzyskania przychodów

TAK

TAK

NIE

NIE

Termin składania rozliczenia rocznego

w terminie od dnia 15 lutego do 30 kwietnia następnego roku za poprzedni rok

w terminie od dnia 15 lutego do 30 kwietnia następnego roku za poprzedni rok

w terminie od dnia 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym

do 31 stycznia następnego roku za poprzedni rok

Formularz roczny

PIT-36

PIT-36L

PIT-28

Podatku z tytułu karty podatkowej nie rozlicza się zeznaniem rocznym. Składa się formularz PIT-16A

Warunki zmiany formy opodatkowania

Możliwa zmiana na inną formę PIT. Zmianę należy zgłosić do urzędu skarbowego do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięto pierwszy w roku podatkowym przychód (albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnięto w grudniu roku podatkowego). W przypadku przejścia na kartę podatkową należy do 20. stycznia złożyć do urzędu skarbowego wniosek na formularzu PIT-16

Jak przy skali podatkowej

Możliwa zmiana na skalę podatkową, podatek liniowy lub kartę podatkową. Konieczne jest zawiadomienie właściwego naczelnika urzędu skarbowego. W przypadku przejścia na kartę podatkową na dany rok należy do 20. Stycznia roku podatkowego złożyć do urzędu skarbowego wniosek na formularzu PIT-16

Możliwa zmiana formy opodatkowania – jak przy skali podatkowej (z pominięciem wówczas wyjaśnień dotyczących wyboru karty podatkowej). Ponadto można zrzec się opodatkowania w formie karty podatkowej w przeciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji naczelnika urzędu skarbowego, ustalającej wysokość podatku w formie karty podatkowej.

Dokumentacja księgowa

- Podatkowa księga przychodów i rozchodów,

- Księgi rachunkowe zgodnie z odrębnymi przepisami (art.24a),

- Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawych.

- Podatkowa księga przychodów i rozchodów,

- Księgi rachunkowe zgodnie z odrębnymi przepisami (art.24a),

- Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

- Posiadanie i przechowywanie dowodów zakupu towarów,

- Prowadzenie wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych i pranych,

- Prowadzenie na każdy rok odrębnie ewidencji przychodów

- Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych,

- Obowiązek wydawania na żądanie klienta faktur i rachunków (w myśl odrębnych przepisów) stwierdzające sprzedaż wyrobu, towaru, wykonania usługi,

ulgi od podatku

- prorodzinna

Odliczenia

od dochodu/ *przychodu

Darowizny nie więcej niż 6% dochodu przychodu:

- na cele pożytku publicznego,

- na kult religijny,

- na cele krwiodawstwa (art.26 ust.1 pkt 9);

Uwaga!

Brak możliwości odliczenia darowizny, gdy wartość przekazanej darowizny została zaliczona do KUP na podstawie art. 23 ust.1 pkt 11, art.26 ust.6f;

Darowizny bez limitu na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych (na podstawie ustaw regulujących stosunki Państwa do poszczególnych kościołów);

Darowizny przekazane w okresie od 1 stycznia 2020 roku do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii w związku z COVID-19 na zasadach art. 52n i art. 52x;

Składki na ubezpieczenie społeczne;

Straty;

Strata poniesiona w 2020 roku związku z COVID-19 na zasadach określonych w art. 52k;

Wpłaty na IKZE (art.26 ust.1 pkt 2b);

Działalność badawczo-rozwojowa (art.26e i art.52t odliczenie na etapie zaliczki na podatek w przypadku opracowania produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19);

Odliczenia dla Aptek (art.52j);

Darowizny (art. 26 ust.1 pkt 9 lit.d - od 01 .01.2019 r.) przekazane na kształcenie zawodowe publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe, o których mowa w art.4 pkt 28a ustawy z dnia 14 grudnia 206 r. Prawo oświatowe, oraz publicznym placówkom I centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy - nie więcej niż 6% dochodu,

Darowizny przekazane w okresie od 1 stycznia 2020 roku do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii w związku z COVID-19 na zasadach art. 52n i art. 52x;

Składki na ubezpieczenie społeczne,

Straty,

Strata poniesiona w 2020 roku związku z COVID-19 na zasadach określonych w art. 52k;

Wpłaty na IKZE (art.26 ust.1 pkt 2b);

Działalność badawczo-rozwojowa (art.26e i art.52t odliczenie na etapie zaliczki na podatek w przypadku opracowania produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19);

Odliczenia dla Aptek (art.52j)

* Darowizny (art.11 ust.1w związku z art.26 ust.1 pkt 9);

Darowizny przekazane w okresie od 1 stycznia 2020 roku do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii w związku z COVID-19 na zasadach art. 57b i art. 57e;
Składki na ubezpieczenie społeczne;

Straty;

Strata poniesiona w 2020 roku związku z COVID-19 na zasadach określonych w art. 52k updof;

Wpłaty na IKZE (art.26 ust.1 pkt 2b, art.11);

Odliczenia od podatku

Składka zdrowotna

Składka zdrowotna

Składka zdrowotna

Składka zdrowotna

Gdy podatnik traci prawo do opodatkowania ryczałtem, a jednocześnie prowadził inną działalność w formie spółki, dla której wybrano opodatkowanie podatkiem liniowym, to po utracie warunków do opodatkowania podatkiem zryczałtowanym działalność indywidualna będzie opodatkowana podatkiem liniowym w związku z regulacją art. 9a ust. 5 ustawy o PIT. Utrata prawa do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych dla przychodów z działalności prowadzonej indywidualnie, nie oznacza utraty prawa do opodatkowania wg 19% stawki podatku dla dochodów z działalności prowadzonej w innej formie prawnej (np. spółki cywilnej, czy jawnej).

Podatnik nie ma obowiązku złożenia oświadczenia o wyborze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, chcąc rozliczać się z podatku dochodowego w tej formie, w przypadku gdy naczelnik urzędu skarbowego wyda decyzję odmowną o zastosowaniu karty podatkowej.

Źródła: Ministerstwo Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa, biznes.gov.pl

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Ministerstwo Finansów
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Wynagrodzenie kierowcy zawodowego w 2024 roku. Co się zmienia? O czym muszą wiedzieć firmy transportowe i sami kierowcy?

  Rok 2024 rozpoczął się kolejnymi, ważnymi zmianami dla polskich przewoźników, które przekładają się na wyższe koszty pracownicze, a wszystko wskazuje na to, że to jeszcze nie koniec. Od lipca czeka nas druga podwyżka płacy minimalnej, która może oznaczać wzrost kosztów zatrudnienia kierowców blisko o 900 zł. Istnieją jednak pewne sposoby optymalizacji wynagrodzeń kierowców, dzięki którym mogą zyskać nie tylko przedsiębiorcy transportowi, ale również sami truckerzy, wykonujący przewozy za granicę. Jakie są najważniejsze zmiany w wynagrodzeniach kierowców i co mogą zrobić firmy, by jak najwięcej zaoszczędzić?

  Umowa o pracę na czas określony. TSUE: trzeba podać przyczynę wypowiedzenia

  W wyroku z 20 lutego 2024 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) orzekł, że pracownik zatrudniony na czas określony musi zostać poinformowany przez pracodawcę o przyczynach rozwiązania z nim umowy o pracę za wypowiedzeniem, jeśli informacji takiej udziela się pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony. Zdaniem TSUE polskie przepisy przewidujące wskazanie tych przyczyn jedynie pracownikom zatrudnionym na czas nieokreślony naruszają prawo podstawowe pracownika na czas określony do skutecznego środka prawnego. W Polsce dopiero od 26 kwietnia 2023 r w Kodeksie pracy istnieje obowiązek podawania przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony. Wcześniej przyczynę wypowiedzenia pracodawca musiał wskazywać tylko w przypadku rozwiązania umowy bez zachowania wypowiedzenia. 

  Tabela kursów średnich NBP z 20 lutego 2024 roku [nr 036/A/NBP/2024]

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona przez NBP 20 lutego 2024 roku [nr 036/A/NBP/2024]. Jaki dzisiaj kurs euro? Jakie zmiany w kursach walut?

  Projekt CPK - potrzebne będą zmiany w prawie celno-podatkowym

  Żeby projekt CPK miał szanse powodzenia, niezbędne będą zmian w prawie celno-podatkowym. Powstanie hubu lotniczo-kolejowego powinno się zacząć od przygotowań do prawno-celnej jego obsługi.

  Ulga dla pracujących seniorów w usłudze Twój e-PIT. Czy jest automatycznie uwzględniana?

  Czy ulga dla pracujących seniorów w usłudze Twój e-PIT jest uwzględniana automatycznie? Jak skorzystać z ulgi dla pracujących seniorów w rozliczeniu rocznym PIT?

  Obowiązek raportowania ESG już za 2024 rok. Jak mierzyć oddziaływanie biznesu na otoczenie społeczne i środowisko?

  Dyrektywa ds. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD), opublikowana w grudniu 2022 r., nakłada na firmy obowiązek ujawniania konkretnych informacji pozafinansowych. Regulacje w zakresie ESG zaczną obowiązywać już od 2024 roku. Dzisiaj decydenci nie zastanawiają się czy mierzyć skalę oddziaływania biznesu na otoczenie społeczne i środowisko, ale jak to realnie robić. 

  Obniżony VAT dla branży beauty. MF wyda w marcu nowe rozporządzenie

  Rozporządzenie, którego celem jest wprowadzenie obniżonej, 8-proc. stawki VAT na usługi branży beauty zostanie wydane w marcu. Tak wynika z informacji opublikowanej w wykazie prac Ministerstwa Finansów.

  Jak udoskonalić procesy HR? Zapraszamy na bezpłatne spotkanie online w dniu 27 lutego, z cyklu Kawa z INFORLEX

  Jak udoskonalić procesy HR? Zapraszamy na bezpłatne spotkanie online z cyklu Kawa z INFORLEX, które odbędzie się w dniu 27 lutego br.

  Twój e-PIT - ulga na dziecko urodzone w 2023 roku. Czy jest uwzględniona?

  Czy w usłudze Twój e-PIT jest automatycznie uwzględniona ulga na dziecko urodzone w 2023 roku?

  11 mln zł zaległego podatku CIT - tyle zapłaciła spółka po kontroli KAS

  Kontrola KAS wykazała nieprawidłowości przy rozliczeniu podatku CIT. Spółka wpłaciła do budżetu państwa ponad 11 mln zł zaległego podatku.

  REKLAMA