REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Doręczenia w postępowaniu podatkowym

Piotr Śliwiński
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Tak banalna z pozoru kwestia jaką są doręczenia pism, ma często bardzo doniosłe skutki dla wyniku całego postępowania podatkowego. Dzieje się tak między innymi dlatego, że od chwili doręczenia liczone są z reguły terminy na dokonanie określonych czynności.

Ogólna regułą przewidzianą w tej materii przez Ordynację podatkową jest, iż organ podatkowy doręcza pisma za pokwitowaniem przez pocztę, swoich pracowników lub przez osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów. Pokwitowanie ma formę własnoręcznego podpisu z zaznaczeniem daty, w której doręczenie zostało dokonane.

REKLAMA

Autopromocja

Jeżeli odbierający pismo nie może potwierdzić doręczenia, np. zpowodu choroby uniemożliwiającej mu pisanie, lub też gdy uchyla się od tego,doręczający sam stwierdza datę doręczenia oraz wskazuje osobę, która odebrałapismo, i przyczynę braku jej podpisu.

Pisma doręcza się stronie, o ile nie działa ona przez swojegoprzedstawiciela. Wówczas bowiem to on jest adresatem. Analogicznie jeżelistrona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Co więcej,dla obliczania wszystkich terminów decydujące znaczenie ma w takim przypadkuwłaśnie data doręczenia pisma pełnomocnikowi, a nie stronie. Warto  tym pamiętać, aby uniknąć niepotrzebnychtrudności, gdyż jest bardzo mało prawdopodobne, aby organ podatkowy uznałwątpliwości powstałe na tym gruncie za adekwatna przesłankę ewentualnegoprzywrócenia terminu..

Jeżeli dana strona ma ustanowionych co najmniej dwóch pełnomocnikówwskazane jest wyznaczenie jednego z nich jako właściwego do doręczeń. Wprzeciwnym przypadku organ podatkowy sam dokona wyboru pełnomocnika, do któregobędzie kierował pisma.

Niekiedy konieczne jest ustanowienie specjalnego pełnomocnika dospraw doręczeń. Sytuacja taka ma miejsce po pierwsze w razie wyjazdu za granicęna okres co najmniej 2 miesięcy. Obowiązek ten dotyczy również osób fizycznychbędących nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego. W przeciwnymwypadku pismo uważa się za doręczone pod adresem ostatniego czasowego pobytu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ustanowienie pełnomocnika do spraw doręczeń zgłasza się organowipodatkowemu właściwemu w sprawie.

Pisma doręcza się osobom fizycznym w ich mieszkaniu lub miejscupracy. Mogą być one doręczane również:

1) w siedzibie organu podatkowego;

2) w miejscu pracy adresata – osobie upoważnionej przez pracodawcędo odbioru korespondencji.

W razie niemożności doręczenia pisma w żaden z powyższych sposobów,a także w innych uzasadnionych przypadkach pisma doręcza się w każdym miejscu,gdzie się adresata zastanie.

REKLAMA

Ustawodawca przewidział również możliwość tak zwanego doręczeniazastępczego. Polega ono na tym, iż w przypadku nieobecności adresata wmieszkaniu pisma doręcza się za pokwitowaniem pełnoletniemu domownikowi,sąsiadowi lub dozorcy domu, gdy osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi.Zawiadomienie o doręczeniu pisma sąsiadowi lub dozorcy domu umieszcza się woddawczej skrzynce pocztowej lub na drzwiach mieszkania adresata lub wwidocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata.

Doręczenie zastępcze z prawnego punktu widzenia jest równoznaczne zodebraniem pisma przez osobę, do której zostało ono faktycznie skierowane. Tymsamym jego data jest miarodajna dla oceny czy dana czynność została dokonana wstosownym terminie.

Adresat pisma może podważyć skuteczność doręczenia zastępczegozasadniczo jedynie wówczas, gdyby okazało się, że osoba której przekazano pismonie jest faktycznie jego domownikiem, lub też nie jest pełnoletnia.

Jeżeli mimo wszystko organ podatkowy nie może w żaden sposób doręczyćpisma, jest ono przechowywane przez okres 14 dni, w urzędzie pocztowym lub wurzędzie gminy (miasta), w zależności od tego czy miało być ono doręczone przezpocztę, czy też przez pracownika organu podatkowego lub inna uprawnioną osobę.

Adresata zawiadamia się dwukrotnie o pozostawaniu pisma w tychmiejscach. Powtórne zawiadomienie następuje w razie niepodjęcia pisma wterminie 7 dni. Procedura jest w tym wypadku analogiczna do tej jaką urzędypocztowe stosują chociażby w przypadku nieodebrania zwykłej przesyłki poleconejlub paczki.

Zawiadomienie to umieszcza się w skrzynce pocztowej lub, gdy niejest to możliwe, na drzwiach mieszkania adresata, jego biura lub innegopomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe, bądź wwidocznym miejscu przy wejściu na jego posesję. W tym przypadku doręczenie uważasię za dokonane z upływem 14 dnia, a pismo pozostawia się w aktach sprawy.

Osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niemającym osobowościprawnej pisma doręcza się w lokalu ich siedziby lub w miejscu prowadzeniadziałalności – osobie upoważnionej do odbioru korespondencji. W wypadkutrudności organ podatkowy podejmuje środki analogiczne do tych jakie majazastosowanie do osób fizycznych.

Jeżeli podany przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjnąniemającą osobowości prawnej adres jej siedziby nie istnieje lub jest niezgodnyz odpowiednim rejestrem i nie można ustalić miejsca prowadzenia działalności,pismo pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Innymi słowy,zwykle oznacza to, iż zaczynają swój bieg terminy na dokonanie określonychczynności.

Nie wskazana jest odmowa przyjęcia pism przychodzących od organówpodatkowych, gdyż nie ma to właściwie żadnego skutku dla biegu postępowania.Ponadto osoba odmawiająca odbioru pisma naraża się na szkodę wynikłą zniewiedzy.

Jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma,zwraca się je nadawcy z adnotacją o odmowie jego przyjęcia i datą odmowy. Pismowraz z adnotacją włącza się do akt sprawy. W takich przypadkach, uznaje się, żezostało ono doręczone w dniu odmowy jego przyjęcia przez adresata.

Pisma skierowane do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnychniemających osobowości prawnej, które nie mają organów, doręcza się kuratorowiwyznaczonemu przez sąd.

Pisma skierowane do osób fizycznych nieznanych z miejsca pobytu,dla których sąd nie wyznaczył przedstawiciela, doręcza się przedstawicielowiwyznaczonemu przez organ podatkowy.

Odmiennie kwestia ta została uregulowana w wypadku postępowaniaprzed organami celnymi, w sprawach dotyczących podatku od towarów i usług orazpodatku akcyzowego z tytułu importu towarów. Zgodnie z art. 83 prawa Celnego pismaskierowane do osób nieznanych z miejsca pobytu lub adresu wywiesza się na okres14 dni w siedzibie organu celnego prowadzącego postępowanie. Uważa się je zadoręczone po upływie tego terminu.

Pisma kierowane do osób korzystających ze szczególnych uprawnieńwynikających z immunitetu dyplomatycznego lub konsularnego doręcza się w sposóbprzewidziany w przepisach szczególnych, w umowach i przyjętych zwyczajachmiędzynarodowych.

W wypadku stron postępowania zamieszkałych na wsi, pewne znaczeniemoże mieć możliwość doręczenia pism przez sołtysa. Doręczenie takie równieżwymaga pokwitowania i dopuszczalne jest jedynie wówczas, gdy organem podatkowymjest wójt, burmistrz lub ewentualnie prezydent miasta.

Stosunkowo nowym, alebardzo wygodnym rozwiązaniem jest możliwość doręczaniapism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu przepisów oświadczeniu usług drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej strony,jej przedstawiciela lub pełnomocnika. Możliwość taka została wyłączona wstosunku do zaświadczeń. Ponadto aby otrzymywać pisma w ten właśnie sposóbkonieczne jest do organu podatkowego z wnioskiem w tej sprawie.

Elektroniczna forma doręczeń również wymaga swego rodzajupokwitowania, dlatego też raczej nie powinny z niej korzystać osoby, które niemają zwyczaju regularnego sprawdzania skrzynki mailowej. Doręczenie to jestskuteczne, jeżeli w terminie 2 dni od dnia wysłania pisma organ podatkowyotrzyma w formie elektronicznej potwierdzenie doręczenia pisma. W razienieotrzymania takiego potwierdzenia organ podatkowy doręcza pismo w sposóbtradycyjny, a wiec najczęściej za pośrednictwem poczty.

W toku postępowania strona oraz jej przedstawiciel lub pełnomocnikmają obowiązek zawiadomić organ podatkowy o zmianie swojego adresu, w tymadresu poczty elektronicznej, jeżeli wystąpiono o doręczanie pism drogąelektroniczną. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo uznaje się za doręczonepod dotychczasowym adresem, a organ podatkowy pozostawia pismo w aktach sprawy.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Własne

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowości w KSeF: faktury papierowe czasowo poza KSeF, faktury konsumenckie, złożone załączniki. Konsultacje Ministerstwa Finansów

W dniu 18 lipca 2024 r. w Ministerstwie Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur zorganizowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Przedstawiciele MF podsumowali dotychczasowe prekonsultacje zmian w zakresie obowiązkowego KSeF. Eksperci Ministerstwa Finansów zaprezentowali też propozycje rozwiązań biznesowych tj. wymianę środowiska KSeF na docelowe, wdrożenie załączników i aktualizację struktury e-faktury,  a także planowane rozwiązania i nowe funkcjonalności KSeF.

Nowe dane o wynagrodzeniach Polaków. GUS odsłania karty

GUS opublikował dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2024 r. Przeciętna płaca wyniosła 8144,83 zł. Wzrost okazał się niższy od prognozowanego przez ekspertów. Mamy też nowe statystyki dotyczące zatrudnienia.

Podatek od nieruchomości od obiektów sportowych. Będą zmiany od 2025 roku. Czy podatek obejmie place zabaw?

W ramach analiz opublikowanego projektu zmian w podatku od nieruchomości, chwilę uwagi należy poświęcić obiektom sportowym. Jako że standardowo ich wartość nie należy do niskich, ewentualne ruchy w tym zakresie, mogą generować istotne skutki podatkowe. Aczkolwiek, akurat w tym obszarze, MF zaproponował też trochę korzyści. Niekorzyści też.

Większe sumy gwarancyjne w OC posiadaczy pojazdów i rolników. Jednolity formularz zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia. Rząd przyjął projekt nowelizacji

W dniu 16 lipca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która ma dostosować polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących ubezpieczenia OC za szkody, które powstały w związku z ruchem pojazdów mechanicznych. Projekt ten przewiduje m.in. zwiększenie minimalnych sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych a także rolników. Czy w związku z tymi zmianami wzrosną ceny polis OC?

REKLAMA

Drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Najwięcej na płyn do e-papierosów, aż o 75 proc.

Rząd chce wprowadzić drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Ich skala ma być kilkukrotnie większa, niż zakładała mapa akcyzowa. Już w 20225 r. akcyza na wyroby tytoniowe ma wzrosnąć: o 25 proc. na papierosy, o 38 proc. na tytoń do palenia oraz o 50 proc. na wkłady do podgrzewaczy tytoniu. Będzie podwyżka również płynów do e-papierosów, na które w 2025 r. akcyza wzrośnie aż o 75 proc.

Zakup sprzętu IT? Czasem lepiej wynająć. Na czym polega DaaS?

Na czym polega model biznesowy Device as a Service (DaaS)? Komu i kiedy się opłaca? Co sprawia, że jest to rosnący trend nie tylko w polskich firmach?

Twój biznes działa dobrze ale pieniądze gdzieś wyciekają. Ekspert podpowiada gdzie szukać przyczyn i źródeł wycieków

Takie pytanie często zadają sobie przedsiębiorcy, którzy osiągając spore przychody, realizując duże i zyskowne projekty nagle stwierdzają brak gotówki na koncie. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie są pieniądze? Na te i inne pytania odpowiada dr nauk ekonomicznych Elżbieta Sobów – specjalistka ds. finansów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem.

Korekta podatku naliczonego: kiedy trzeba rozliczyć fakturę korygującą

Jak należy rozliczyć faktury korygujące? Podatnik będący nabywcą zgłosił reklamację oraz otrzymał mailową odpowiedź, w której sprzedawca uznał reklamację i wskazał kwotę korekty. Wiadomości mailowe są z marca 2024 r., a korekta wpłynęła w kwietniu 2024 r. Podatnik odliczył VAT naliczony z faktury pierwotnej w marcu 2024 r. Czy korektę należy rozliczyć w marcu 2024? 

REKLAMA

Prezesa skazano za zaległości podatkowe spółki. Ale to sąd popełnił błąd

Samo tylko objęcie funkcji prezesa zarządu spółki nie może powodować automatycznego przyjęcia na siebie odpowiedzialności karnej za cudze działania. Tak uznał Rzecznik Praw Obywatelskich, informując o wniesieniu skargi kasacyjnej na korzyść prezesa spółki, którego sąd skazał za nieodprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy, powstałych w okresie gdy nie objął jeszcze funkcji.

Podatek od nieruchomości obejmie nawet panele fotowoltaiczne. Takie zmiany już od 2025 roku

Zmiany w podatku od nieruchomości zmierzają do opodatkowania urządzeń energetycznych, np. paneli fotowoltaicznych. Budowle mają być opodatkowane jako całość techniczno-użytkowa. Podatkiem od nieruchomości (inaczej niż obecnie) już od 2025 roku objęte zostaną więc wszystkie elementów farmy fotowoltaicznej (w tym panele).

REKLAMA