Kategorie

Doręczenia w postępowaniu podatkowym

Piotr Śliwiński
inforCMS
Tak banalna z pozoru kwestia jaką są doręczenia pism, ma często bardzo doniosłe skutki dla wyniku całego postępowania podatkowego. Dzieje się tak między innymi dlatego, że od chwili doręczenia liczone są z reguły terminy na dokonanie określonych czynności.

Ogólna regułą przewidzianą w tej materii przez Ordynację podatkową jest, iż organ podatkowy doręcza pisma za pokwitowaniem przez pocztę, swoich pracowników lub przez osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów. Pokwitowanie ma formę własnoręcznego podpisu z zaznaczeniem daty, w której doręczenie zostało dokonane.

Reklama

Jeżeli odbierający pismo nie może potwierdzić doręczenia, np. zpowodu choroby uniemożliwiającej mu pisanie, lub też gdy uchyla się od tego,doręczający sam stwierdza datę doręczenia oraz wskazuje osobę, która odebrałapismo, i przyczynę braku jej podpisu.

Pisma doręcza się stronie, o ile nie działa ona przez swojegoprzedstawiciela. Wówczas bowiem to on jest adresatem. Analogicznie jeżelistrona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Co więcej,dla obliczania wszystkich terminów decydujące znaczenie ma w takim przypadkuwłaśnie data doręczenia pisma pełnomocnikowi, a nie stronie. Warto  tym pamiętać, aby uniknąć niepotrzebnychtrudności, gdyż jest bardzo mało prawdopodobne, aby organ podatkowy uznałwątpliwości powstałe na tym gruncie za adekwatna przesłankę ewentualnegoprzywrócenia terminu..

Jeżeli dana strona ma ustanowionych co najmniej dwóch pełnomocnikówwskazane jest wyznaczenie jednego z nich jako właściwego do doręczeń. Wprzeciwnym przypadku organ podatkowy sam dokona wyboru pełnomocnika, do któregobędzie kierował pisma.

Niekiedy konieczne jest ustanowienie specjalnego pełnomocnika dospraw doręczeń. Sytuacja taka ma miejsce po pierwsze w razie wyjazdu za granicęna okres co najmniej 2 miesięcy. Obowiązek ten dotyczy również osób fizycznychbędących nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego. W przeciwnymwypadku pismo uważa się za doręczone pod adresem ostatniego czasowego pobytu.

Ustanowienie pełnomocnika do spraw doręczeń zgłasza się organowipodatkowemu właściwemu w sprawie.

Pisma doręcza się osobom fizycznym w ich mieszkaniu lub miejscupracy. Mogą być one doręczane również:

1) w siedzibie organu podatkowego;

2) w miejscu pracy adresata – osobie upoważnionej przez pracodawcędo odbioru korespondencji.

W razie niemożności doręczenia pisma w żaden z powyższych sposobów,a także w innych uzasadnionych przypadkach pisma doręcza się w każdym miejscu,gdzie się adresata zastanie.

Reklama

Ustawodawca przewidział również możliwość tak zwanego doręczeniazastępczego. Polega ono na tym, iż w przypadku nieobecności adresata wmieszkaniu pisma doręcza się za pokwitowaniem pełnoletniemu domownikowi,sąsiadowi lub dozorcy domu, gdy osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi.Zawiadomienie o doręczeniu pisma sąsiadowi lub dozorcy domu umieszcza się woddawczej skrzynce pocztowej lub na drzwiach mieszkania adresata lub wwidocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata.

Doręczenie zastępcze z prawnego punktu widzenia jest równoznaczne zodebraniem pisma przez osobę, do której zostało ono faktycznie skierowane. Tymsamym jego data jest miarodajna dla oceny czy dana czynność została dokonana wstosownym terminie.

Adresat pisma może podważyć skuteczność doręczenia zastępczegozasadniczo jedynie wówczas, gdyby okazało się, że osoba której przekazano pismonie jest faktycznie jego domownikiem, lub też nie jest pełnoletnia.

Jeżeli mimo wszystko organ podatkowy nie może w żaden sposób doręczyćpisma, jest ono przechowywane przez okres 14 dni, w urzędzie pocztowym lub wurzędzie gminy (miasta), w zależności od tego czy miało być ono doręczone przezpocztę, czy też przez pracownika organu podatkowego lub inna uprawnioną osobę.

Adresata zawiadamia się dwukrotnie o pozostawaniu pisma w tychmiejscach. Powtórne zawiadomienie następuje w razie niepodjęcia pisma wterminie 7 dni. Procedura jest w tym wypadku analogiczna do tej jaką urzędypocztowe stosują chociażby w przypadku nieodebrania zwykłej przesyłki poleconejlub paczki.

Zawiadomienie to umieszcza się w skrzynce pocztowej lub, gdy niejest to możliwe, na drzwiach mieszkania adresata, jego biura lub innegopomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe, bądź wwidocznym miejscu przy wejściu na jego posesję. W tym przypadku doręczenie uważasię za dokonane z upływem 14 dnia, a pismo pozostawia się w aktach sprawy.

Osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niemającym osobowościprawnej pisma doręcza się w lokalu ich siedziby lub w miejscu prowadzeniadziałalności – osobie upoważnionej do odbioru korespondencji. W wypadkutrudności organ podatkowy podejmuje środki analogiczne do tych jakie majazastosowanie do osób fizycznych.

Jeżeli podany przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjnąniemającą osobowości prawnej adres jej siedziby nie istnieje lub jest niezgodnyz odpowiednim rejestrem i nie można ustalić miejsca prowadzenia działalności,pismo pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Innymi słowy,zwykle oznacza to, iż zaczynają swój bieg terminy na dokonanie określonychczynności.

Nie wskazana jest odmowa przyjęcia pism przychodzących od organówpodatkowych, gdyż nie ma to właściwie żadnego skutku dla biegu postępowania.Ponadto osoba odmawiająca odbioru pisma naraża się na szkodę wynikłą zniewiedzy.

Jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma,zwraca się je nadawcy z adnotacją o odmowie jego przyjęcia i datą odmowy. Pismowraz z adnotacją włącza się do akt sprawy. W takich przypadkach, uznaje się, żezostało ono doręczone w dniu odmowy jego przyjęcia przez adresata.

Pisma skierowane do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnychniemających osobowości prawnej, które nie mają organów, doręcza się kuratorowiwyznaczonemu przez sąd.

Pisma skierowane do osób fizycznych nieznanych z miejsca pobytu,dla których sąd nie wyznaczył przedstawiciela, doręcza się przedstawicielowiwyznaczonemu przez organ podatkowy.

Odmiennie kwestia ta została uregulowana w wypadku postępowaniaprzed organami celnymi, w sprawach dotyczących podatku od towarów i usług orazpodatku akcyzowego z tytułu importu towarów. Zgodnie z art. 83 prawa Celnego pismaskierowane do osób nieznanych z miejsca pobytu lub adresu wywiesza się na okres14 dni w siedzibie organu celnego prowadzącego postępowanie. Uważa się je zadoręczone po upływie tego terminu.

Pisma kierowane do osób korzystających ze szczególnych uprawnieńwynikających z immunitetu dyplomatycznego lub konsularnego doręcza się w sposóbprzewidziany w przepisach szczególnych, w umowach i przyjętych zwyczajachmiędzynarodowych.

W wypadku stron postępowania zamieszkałych na wsi, pewne znaczeniemoże mieć możliwość doręczenia pism przez sołtysa. Doręczenie takie równieżwymaga pokwitowania i dopuszczalne jest jedynie wówczas, gdy organem podatkowymjest wójt, burmistrz lub ewentualnie prezydent miasta.

Stosunkowo nowym, alebardzo wygodnym rozwiązaniem jest możliwość doręczaniapism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu przepisów oświadczeniu usług drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej strony,jej przedstawiciela lub pełnomocnika. Możliwość taka została wyłączona wstosunku do zaświadczeń. Ponadto aby otrzymywać pisma w ten właśnie sposóbkonieczne jest do organu podatkowego z wnioskiem w tej sprawie.

Elektroniczna forma doręczeń również wymaga swego rodzajupokwitowania, dlatego też raczej nie powinny z niej korzystać osoby, które niemają zwyczaju regularnego sprawdzania skrzynki mailowej. Doręczenie to jestskuteczne, jeżeli w terminie 2 dni od dnia wysłania pisma organ podatkowyotrzyma w formie elektronicznej potwierdzenie doręczenia pisma. W razienieotrzymania takiego potwierdzenia organ podatkowy doręcza pismo w sposóbtradycyjny, a wiec najczęściej za pośrednictwem poczty.

W toku postępowania strona oraz jej przedstawiciel lub pełnomocnikmają obowiązek zawiadomić organ podatkowy o zmianie swojego adresu, w tymadresu poczty elektronicznej, jeżeli wystąpiono o doręczanie pism drogąelektroniczną. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo uznaje się za doręczonepod dotychczasowym adresem, a organ podatkowy pozostawia pismo w aktach sprawy.

Źródło: Własne
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  16 cze 2021
  Zakres dat:

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

  Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.

  Spłata zaległości podatkowej przez członka zarządu

  Zobowiązania podatkowe spółki. Organ podatkowy dochodził od członka zarządu spółki spłaty zobowiązań podatkowych, które już nie istniały.

  MF zaprasza na XII Forum Cen Transferowych – 24 czerwca 2021 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że XII edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 24 czerwca 2021 r. Zgłoszenie udziału można przesłać do 18 czerwca 2021 r. (piątek).

  Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) - nowe przepisy od listopada 2021 r.

  Crowdfunding - nowe przepisy od listopada 2021 r. Trwają prace nad przepisami (ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych), które uregulują rynek finansowania społecznościowego. Platformy, które się tym zajmują, zgodnie z proponowaną ustawą będą działać zgodnie z licencją i podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zwiększy się jednak kwota – z 1 mln do 5 mln euro – którą będą mogły pozyskać w ramach crowdfundingu. Podwyższony limit zacznie obowiązywać od listopada 2023 roku. – W krótkim terminie nowe przepisy zapewnią w miarę bezpieczne funkcjonowanie rynku, w długiej perspektywie mogą umożliwić rozwój platform, również za granicą – ocenia Artur Granicki, prezes Navigator Crowd.

  Polskie Ład. Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego od 2022 r.

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze od 2022 r. W ramach programu Polski Ład ma nastąpić podniesienie stawki dopłaty do 110 zł na hektar. Wypłata dopłat według podwyższonej stawki ma nastąpić w I połowie 2022 r.

  Polski Ład - wsparcie dla rolnictwa

  Polski Ład - rolnictwo. 12 czerwca 2021 r. premier Mateusz Morawiecki podczas debaty dot. Polskiego Ładu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Instytucie Zootechniki w Balicach koło Krakowa, przedstawił szereg pozytywnych zmian jakie czekają rolników. Ważniejsze zmiany, to: wyższe dopłaty do paliwa dla rolników, uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych, kodeks rolny, E-okienko dla rolnika, cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, centralny system informatyczny zasobu państwowej ziemi.

  Podwyżki stawek podatkowych i podatki korporacyjne

  Podwyżki podatków. Poza klasyczną podwyżką stawek podatkowych, kraje decydują się na dodatkowe podatki korporacyjne - stwierdza w analizie Polski Instytut Ekonomiczny. Zwraca uwagę, że największym zmianom podlegają w ostatnim roku obciążenia środowiskowe.

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.