REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Najważniejsze zmiany w ustawie o VAT 2013

inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Mimo że od 1 stycznia 2013 r., kiedy to weszło w życie szereg zmian w ustawie o VAT, minęło już trochę czasu, jeszcze raz przybliżamy najważniejsze zmiany w tej ustawie.

Godzina z VAT 2013. Słuchaj codziennie o godz. 12.00 w Radio INFOR.PL

Autopromocja

Z dniem 1 stycznia 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT. Zmiany wprowadzone z tą nowelizacją dotyczą: daty powstania obowiązku podatkowego, metody wyboru rozliczenia przez tzw. małego podatnika, miejsca świadczenia usług w przypadku wynajmu środków transportu oraz wynajmu statku rekreacyjnego na rzecz podmiotów nie będących podatnikami, wyboru sposobu przeliczania kwot w walucie obcej, obniżenia kwoty podatku należnego, zwrotu różnicy podatku, rozliczenia podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności.


Zmiana daty powstania obowiązku podatkowego w wewnątrzwspólnotowej dostawie i nabyciu towaru


W wyniku zmiany Ustawy o podatku od towarów i usług z dniem 1 stycznia 2013 r. w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika i jest limitowany najpóźniej do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy. Zmiana ta wprowadza jednolitą zasadę co do daty powstania obowiązku podatkowego, likwidując dotychczasowe wyjątki od tej zasady.

Ponadto w wyniku nowelizacji zmianie uległa również data wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Obecnie obowiązek podatkowy następuje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika  podatku VAT, z ograniczeniem, że nie później niż do 15 dnia następującego po miesiącu dokonania dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia.


Obowiązek podatkowy małych podatników


Nowelizacja VAT, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. mały podatnik (podatnik, którego wartość sprzedaży - wraz z kwotą podatku - nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro lub podatnik prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi - wraz z kwotą podatku - nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro) może wybrać metodę rozliczeń, według której obowiązek podatkowy powstaje z dniem otrzymania całości lub części zapłaty względem dokonywanych przez niego dostaw towarów lub świadczenia usług powstaje w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podatnika, będącego osobą prawną, jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej oraz osobą fizyczną, wykonującą samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny.

Dalszy ciąg materiału pod wideo


Data wykonania usługi na fakturze VAT w 2013 roku

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w WDT

Przechowywanie paragonów (rolek kasowych) w 2013 r.


W przypadku zaś innego podatnika niż wyżej wymieniony, czyli takiego który nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, obowiązek podatkowy - w stosunku do dostaw towarów lub świadczenia usług przez małego podatnika - powstaje z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, jednak nie później niż 180 dnia, począwszy od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Do tego dochodzi obowiązek pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który mały podatnik będzie stosował tę metodę, która jest nazywaną metodą kasową. Jeśli mały podatnik otrzymał zapłatę w części obowiązek podatkowy powstaje w części. Tę metodę rozliczeń mały podatnik stosuje w okresie dokonania czynności podczas stosowania metody kasowej.


Miejsca świadczenia usług w przypadku wynajmu środków transportu oraz wynajmu statku rekreacyjnego na rzecz podmiotów nie będących podatnikami


Od 1 stycznia 2013 r. w Ustawie o podatku od towarów i usług dodano kolejny wyjątek od zasady, że miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. Zgodnie z nowelizacją: miejscem świadczenia usług polegających na wynajmie, innym niż wynajem krótkoterminowy, środków transportu na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, gdzie usługobiorca posiada siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu. Nie dotyczy to sytuacji, gdy miejscem świadczenia usługi wynajmu statku rekreacyjnego, innego niż wynajem krótkoterminowy, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym statek rekreacyjny jest faktycznie oddawany do dyspozycji usługobiorcy, pod warunkiem, że usługodawca faktycznie świadczy tę usługę ze swojej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, znajdujących się w tym miejscu. Dotychczas brakowało w Ustawie o podatku od towarów i usług takiego zapisu.

 


Wybór sposobu przeliczania kwot w walucie obcej


Nowelizacja ustawy VAT zmieniła również regulacje, dotyczące przeliczania kwot w walucie obcej na walutę polską. Kwoty wyrażone w walucie obcej przelicza się na złote według średniego kursu danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Nowością jest to, że podatnik może wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego; w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro. Możliwość wyboru sposobu przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu opublikowanego przez Europejski Bank Centralny dotyczy też od 1 stycznia 2013 r. przypadku, gdy podatnik wystawia fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego, a kwoty są wyrażone w walucie obcej.


Obniżenia kwoty podatku należnego


Nowością jest regulacja pozwalająca małym podatnikom obniżyć kwotę podatku należnego w rozliczeniu za kwartał, w którym uregulowali całość lub część należności wynikającej z otrzymanej od kontrahenta faktury, nie wcześniej jednak niż z dniem otrzymania faktury

w odniesieniu do nabytych na terytorium kraju towarów i usług. Nowym rozwiązaniem jest tu możliwość obniżenia podatku w przypadku uregulowania części należności z faktury otrzymanej od kontrahenta. Dotychczas było tak, że można było obniżyć podatek tylko w przypadku uregulowania całości należności. Tego obniżenia podatku nie stosuje się do podatku naliczonego, wynikającej z faktur otrzymanych przed okresem, za który podatnik będzie się rozliczał metodą kasową.

Istnieje możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przez podatnika w okresie rozliczeniowym, w którym uregulowali kontrahentowi całą należność wynikającą z otrzymanych faktur, gdy zrezygnowali z metody kasowej lub utracili prawo do stosowania tej metody, kwotę podatku naliczonego, wynikającą z faktur otrzymanych w okresie, kiedy rozliczali się metodą kasową, i nieodliczoną od kwoty podatku należnego do końca tego okresu. W przypadku uregulowania należności w części istnieje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego odpowiadającą części uregulowanej należności.

Autopromocja

Wierzytelności nieściągalne a VAT

Terminy zapłaty w transakcjach handlowych będą krótsze


Zwrot różnicy podatku


Od 1 stycznia 2013 r. wprowadzono nowe rozwiązanie, polegające na zwrocie różnicy podatku nie tylko na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, ale również na wskazany przez podatnika rachunek banku lub na rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jako zabezpieczenie udzielanego przez ten bank lub przez tę kasę kredytu.

Wymaga to złożenia przez podatnika, do naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do złożenia deklaracji podatkowej, pisemnego, nieodwołalnego upoważnienia organu podatkowego, potwierdzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową udzielających kredytu, do przekazania tego zwrotu. W sytuacji, gdy zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanego w ramach czynności sprawdzających kontroli

podatkowej lub postępowania podatkowego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej lub postępowania kontrolnego na podstawie przepisów o kontroli skarbowej. Zwrot różnicy podatku co do zasady następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika. Ta nowa regulacja wprowadza nieznaną dotychczas formę zabezpieczenia kredytu roszczeniem o zwrot różnicy podatku VAT.

 


Rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności


Nowe rozwiązania w tym zakresie od 1 stycznia 2013 r., to skrócenie okresu wymaganego do uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności, ze 180 do 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze przy korekcie podatku. Można skorygować podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku, gdy dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji oraz gdy na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni i dłużnik nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

Wymogiem korekty podatku za okres, w którym nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną jest to, by wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie do dnia złożenia przez wierzyciela deklaracji podatkowej za ten okres. Jeśli zaś po złożeniu deklaracji podatkowej z korektą należność została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie, wówczas wierzyciel jest zobligowany do zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana lub zbyta. Jeśli doszło do częściowego uregulowania należności, to wtedy podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego zwiększa się co do tej części.

Jeśli nie doszło do uregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności, który jest określony w umowie lub na fakturze, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku, która wynika z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Jest to nowe rozwiązanie, które ma sprzyjać celom fiskalnym i znieść złą praktykę odliczania kwoty podatku pomimo, że nie doszło do zapłaty należności wynikającej z faktury.

Deklaracja VAT-7 - kto musi rozliczyć się na nowym formularzu

Zapraszamy do odwiedzenia forum Podatek VAT

Nie ma obowiązku korekty odliczonej kwoty podatku, jeśli dłużnik uregulował należność najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności tej należności. W sytuacji częściowego uregulowania należności w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, korekta dotyczy podatku naliczonego przypadającego na nieuregulowaną część należności.

 

  

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

 

Autopromocja

REKLAMA

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Dlaczego gospodarka strefy euro słabnie wobec USA od czasu wprowadzenia waluty euro?

  W ciągu 25 lat od wprowadzenia euro przewaga gospodarcza Stanów Zjednoczonych nad strefą euro zwiększyła się niemal trzykrotnie. W 1999 r. roku, kiedy wprowadzono walutę euro, gospodarka USA była o 11% większa niż gospodarka strefy euro pod względem parytetu siły nabywczej. Od tego czasu różnica ta wzrosła do 30% - piszą eksperci Allianz Trade w obszernym opracowaniu Allianz Research: „Europa wydaje się pozostawać w tyle za Stanami Zjednoczonymi na wielu frontach” w lutym 2024 r.

  Masz czteroletnie obligacje skarbowe indeksowane inflacją? Opłaca się teraz sprzedać i kupić nowe takie same

  Czteroletnie obligacje indeksowane inflacją otrzymają w marcu 2024 r. oprocentowanie niższe niż Ministerstwo Finansów oferuje za nowe papiery tego samego typu. Ze strony inwestorów racjonalnym działaniem byłoby umorzenie starszych serii i zakup nowych papierów. Konwersja może dotyczyć papierów o wartości około…  84 mld zł. Tak radzi w komentarzu z 23 lutego 2024 r. Emil Szweda z Obligacje.pl,

  Ile wynosi obecnie stopa bezrobocia? Co pokazują dane GUS?

  Stopa bezrobocia wynosząc w końcu stycznia 5,4% była o 0,3 pkt proc. wyższa niż miesiąc wcześniej - tak wynika z danych GUS. Na przełomie lutego i marca stopa bezrobocia może sięgać 5,4% - 5,5% przy liczbie bezrobotnych na poziomie 840 – 850 tys. osób.

  Zakup startupu - jak nie kupić kota w worku? Kluczowe: due dilligence. Poradnik dla inwestora

  Akwizycja firmy jest inwestycją, która ma się opłacać. To oczywiste twierdzenie staje się jeszcze bardziej prawdziwe w przypadku nabycia startupu, który kupuje się po to, by rozwijać biznes z pomysłem, mający duży potencjał. Zakup startupu zazwyczaj jest łatwiejszy niż założenie firmy od zera, szczególnie takiej, która ma się okazać jednorożcem w świecie biznesu. Jednak podjęcie takiego kroku jest obarczone sporym ryzykiem. Aż 9 na 10 nowo tworzonych startupów upada, z czego 20 proc. kończy działalność w ciągu pierwszego roku, a kolejne 50 proc. nie utrzymuje się na rynku dłużej niż 5 lat [Źródło: Startup Genome]. Można dyskutować z tymi statystykami, ale jeżeli nawet są prawdziwie tylko w połowie, to i tak wskazują na pewne negatywne zjawisko. Ryzyka biznesowego przy zakupie startupu nie da się zupełnie wyeliminować, ale można zadbać o to, by ograniczyć je do minimum. 

  Żądanie zmniejszenia kary umownej – sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania. Orzeczenie Sądu Najwyższego

  Występując o zmniejszenie kary umownej dłużnik jest zobligowany wskazać, do jakiej wysokości zmniejszenia żąda. Wyinterpretować to może również sąd, pod warunkiem, że taką możliwość daje całokształt działań procesowych dłużnika. Sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania, jeśli z działań strony nie wynika chęć zgłoszenia żądania o to - orzekł w wyroku z 16 listopada 2022 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt II CSKP 578/22).

  Przekształcenie, połączenie, wniesienie aportu a możliwość stosowania estońskiego CIT

  Estoński CIT staje się coraz bardziej popularną formą opodatkowania spółek. Warto jednak wskazać, że wiąże się z nią szereg ograniczeń i warunków, jakie musi spełnić spółka, aby móc korzystać z dobrodziejstw estońskiego CIT.

  MF: Kasowy PIT od 2025 roku. Niedługo pojawi się projekt

  W Ministerstwie Finansów toczą się już prace nad projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dot. wdrożenia w polskim systemie podatkowym kasowego PIT. W najbliższych dniach projekt ten ma zostać wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Takie informacje przekazał 22 lutego 2024 r. w Sejmie wiceminister finansów Jarosław Neneman. Ale te nowe przepisy wejdą w życie nie wcześniej niż od 2025 roku.

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe?

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe w 2024 roku? Od czego zależy wysokość kary?

  Składka zdrowotna na ryczałcie - progi przychodów w 2024 roku

  O wysokości składki zdrowotnej dla podatników na ryczałcie decydują progi osiąganych przychodów oraz wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jak prawidłowo obliczyć składkę zdrowotną dla ryczałtu w 2024 roku?

  Ulga dla seniorów przed otrzymaniem emerytury - co mówi prawo?

  Czy seniorzy mogą korzystać z ulgi podatkowej w PIT przed otrzymaniem emerytury, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego? Chodzi o zwolnienie w podatku dochodowym nazywane „ulgą dla pracujących seniorów”.

  REKLAMA