Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Faktura zaliczkowa – jak i kiedy wystawić

Faktura zaliczkowa – jak i kiedy trzeba wystawić
Faktura zaliczkowa – jak i kiedy trzeba wystawić
Shutterstock
Kto i w jakich sytuacjach powinien wystawić fakturę zaliczkową? Co powinna zawierać faktura zaliczkowa?

Faktura zaliczkowa – czym jest

Ustawa o VAT nie posługuje się wprost pojęciem „faktura zaliczkowa” ale na podstawie niżej wskazanego przepisu przyjmuje się, że fakturą zaliczkową jest faktura dokumentująca otrzymanie przez podatnika VAT (sprzedawcy towarów lub usług) całości lub części zapłaty przed dokonaniem określonych czynności podlegających opodatkowaniu VAT.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej

Zgodnie z art. 106b ust. 1 ustawy o VAT, podatnik  VAT ma obowiązek wystawić fakturę dokumentującą:

1) sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
2) wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość, chyba że podatnik korzysta z procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a;3) wewnątrzwspóln
otową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
4) otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności (zaliczka), o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy:

a) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
b) czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4,
c) dostaw towarów, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 1b.

Zatem podatnik VAT ma obowiązek wystawienia tzw. faktury zaliczkowej jeżeli otrzymał część zapłaty (np. w formie zaliczki, zadatku, przedpłaty) od nabywcy, przed dokonaniem:

- sprzedaży,
- dostawy towarów lub wykonania usługi,
- wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, z wyjątkiem sytuacji, w której podatnik korzysta z tzw. procedury unijnej dotyczącej dostaw towarów i świadczenia niektórych ustaw.

Warto też wskazać, że na podstawie art. 106b ust. 2 ustawy o VAT, podatnik nie ma obowiązku wystawienia faktury (czyli także faktury zaliczkowej) w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy o VAT.

Kiedy nie można wystawić faktury zaliczkowej?

Z ww. art. 106b ust. 1 pkt 4) – w związku z art. 19a ustawy o VAT wynika, że podatnik VAT nie może wystawić faktury zaliczkowej, gdy otrzyma całość, lub część zapłaty z tytułu:

- wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
- dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
- świadczenia usług telekomunikacyjnych,
- świadczenia usług wymienionych w poz. 24-37, 50 i 51 załącznika nr 3 do ustawy o VAT,
- świadczenia usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,
- świadczenia usług ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,
- świadczenia usług stałej obsługi prawnej i biurowej,
- świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,

(z wyjątkiem ww. usług, do których stosuje się art. 28b ustawy o VAT, stanowiących import usług)

- dostaw towarów, o których mowa w art. 7a ust. 1 i 2 ustawy o VAT, dokonywanych na rzecz podatnika ułatwiającego dostawy towarów oraz przez tego podatnika.

Co powinna zawierać faktura zaliczkowa? Informacje i dane na fakturze zaliczkowej

Zgodnie z art. 106f ust. 1 ustawy o VAT faktura zaliczkowa powinna zawierać następujące dane:

1) dane, o których mowa w art. 106e ust. 1 pkt 1–6 ustawy o VAT, czyli:

- datę wystawienia;
- kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
- imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
- numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
- numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;
- datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;

2) otrzymaną kwotę zapłaty;

3) kwotę podatku wyliczoną według wzoru:

KP = (ZB x SP) / 100 + SP

gdzie:

KP – oznacza kwotę podatku,

ZB – oznacza kwotę otrzymanej całości lub części zapłaty,

SP – oznacza stawkę podatku;

4) dane dotyczące zamówienia lub umowy, a w szczególności: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, ilość zamówionych towarów, wartość zamówionych towarów lub usług bez kwoty podatku, stawki podatku, kwoty podatku oraz wartość zamówienia lub umowy z uwzględnieniem kwoty podatku.

Warto podkreślić, że do faktury zaliczkowej stosuje się odpowiednio przepisy art. 106e ust. 1 pkt 16–21 i 24 oraz ust. 2–6, 10 i 11 ustawy o VAT.
Zatem także na fakturach zaliczkowych umieszczać trzeba (w odpowiednich sytuacjach) wymagane przez prawo adnotacje takie jak: „metoda kasowa”, „samofakturowanie”, „odwrotne obciążenie”, „mechanizm podzielonej płatności”, „procedura marży dla biur podróży”, procedura marży – towary używane”, „procedura marży – dzieła sztuki” lub „procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki”.

Na fakturze zaliczkowej kwoty podatku wykazuje się w złotych. Kwoty podatku wyrażone w walucie obcej wykazuje się w złotych przy zastosowaniu zasad przeliczania na złote przyjętych dla przeliczania kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania. Kwoty wykazywane w fakturze zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki od 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza.

Ważne!
Jeżeli wystawiono więcej niż jedną fakturę zaliczkową (dokumentującą otrzymanie części zapłaty), a faktury te obejmują łącznie całą zapłatę, ostatnia z tych faktur powinna zawierać również numery poprzednich faktur. (art. 106f ust. 4 ustawy o VAT).

Wystawianie faktury zaliczkowej

Fakturę zaliczkową, wystawia się co do zasady (tak jak zwykłą, podstawową fakturę VAT) co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nabywca, a drugi zachowuje w swojej dokumentacji podatnik dokonujący sprzedaży.

Do faktur zaliczkowych stosuje się także inne przepisy art. 106g ustawy o VAT.

Faktury zaliczkowe można wystawić w formie papierowej lub elektronicznej.

W przypadku faktur przesyłanych w formie elektronicznej:

1) podatnik dokonujący sprzedaży lub upoważniona przez niego do wystawiania faktur osoba trzecia przesyła je lub udostępnia nabywcy,

2) nabywca, o którym mowa w art. 106d ust. 1, przesyła je lub udostępnia podatnikowi, który upoważnił go do wystawiania faktur, z uwzględnieniem zasad wynikających z procedury zatwierdzania faktur przez podatnika dokonującego sprzedaży,

3) nabywca, o którym mowa w art. 106k ust. 1, przesyła je lub udostępnia wystawcy faktury,

4) podmiot, o którym mowa w art. 106c, przesyła je lub udostępnia nabywcy i dłużnikowi

– zachowując je jednocześnie w swojej dokumentacji.

Zgodnie z art. 106j ust. 1 ustawy o VAT do faktury zaliczkowej (tak jak do zwykłej faktury VAT) można wystawić fakturę korygującą, w szczególności gdy po wystawieniu faktury zaliczkowej dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, a także gdy stwierdzono pomyłkę w jakiejkolwiek pozycji faktury, czy podstawa opodatkowania lub kwota podatku wskazana w fakturze uległa zmianie.

Nabywca może też wystawić do faktury zaliczkowej notę korygującą na podstawie art. 106k ustawy o VAT – jeżeli faktura zaliczkowa zawiera pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8–15 ustawy o VAT.

Termin wystawienia faktury zaliczkowej

Fakturę zaliczkową podatnik VAT ma obowiązek wystawić:

- nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał całość lub część zapłaty (art. 106i ust. 2 ustawy o VAT);
- nie wcześniej niż 60. dnia przed otrzymaniem całości lub części zapłaty na poczet przyszłej dostawy towaru lub przyszłego wykonania usługi (art. 106i ust. 7 pkt 2 ustawy o VAT).

Faktura końcowa wystawiona po fakturze zaliczkowej

Fakturę końcową można wystawić po zakończeniu transakcji (tj. po zrealizowaniu dostawy towarów lub po wykonaniu usługi). Wystawienie faktury końcowej jest możliwe, gdy uiszczona zaliczka (zaliczki) nie wynosiła pełnej zapłaty za dane zamówienie.

Natomiast nie trzeba wystawiać faktury końcowej, gdy wystawiona faktura (faktury) zaliczkowa została wystawiona na całą zapłatę.

Jeżeli faktura zaliczkowa nie obejmuje całej zapłaty, w fakturze wystawianej po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi (fakturze końcowej) sumę wartości towarów lub usług pomniejsza się o wartość otrzymanych części zapłaty, a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących otrzymanie części zapłaty.
Faktura końcowa powinna również zawierać numery faktur wystawionych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi. (zob. art. 106f ust. 3 ustawy o VAT).

SLIM VAT 3 a faktury zaliczkowe

Projekt nowelizacji ustawy o VAT zwany „SLIM VAT 3” zakłada zmianę art. 106b ust. 1a ustawy o VAT, w celu wprowadzenia możliwości rezygnacji z obowiązku wystawienia faktury zaliczkowej i ograniczenia się do wystawienia faktury rozliczeniowej, w której uwzględni się całość dokonanej dostawy towarów lub świadczenia usług (łącznie z kwotą otrzymanej zaliczki lub zaliczek), w przypadku gdy obowiązek podatkowy z tytułu otrzymania zaliczki i dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług powstaje w tym samym okresie rozliczeniowym (miesiącu/kwartale).
W konsultacjach do tego projektu wskazywano, że to ułatwienie może być pozorne, bo projekt jednocześnie pozostawiał bez zmian art. 19a ust. 8 ustawy VAT i nie zwalniał podatników z obowiązku rozpoznania obowiązku podatkowego od otrzymanej zaliczki (gdy do dostawy dojedzie w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym podatnik otrzymał taką zaliczkę) i konsekwentnie ujęcia tego zdarzenia w ewidencji VAT/JPK.
Ministerstwo Finansów w raporcie z konsultacji publicznych tego projektu poinformowało, że zmiana ta została przeniesiona do innego projektu (nie wskazano do jakiego), a zgłoszone uwagi do tej zmiany będą analizowane przez MF w dalszych pracach.

PODATKI 2023
PODATKI 2023

Praktyczny komplet wiedzy dla księgowych i biur rachunkowych dotyczący wszystkich zmian w podatkach w 2023 r. Na pakiet składa się jedenaście publikacji prezentujących kompleksową informację prawną na temat podatków w 2023 r. oraz rozliczenia PIT za 2022 r. Dodatkowym atutem wersji PREMIUM jest webinarium VAT 202.

Z wersją PREMIUM oszczędzasz 100 zł!
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek od nieruchomości
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają:
  działki budowlane
  domy jednorodzinne
  garaże
  lasy
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Modernizacja KAS w latach 2023-2025 ma kosztować 3 mld zł
  KAS. 3 mld zł ma kosztować realizacja programu modernizacji Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w latach 2023-2025 - wynika z informacji o projekcie uchwały w tej sprawie, zamieszczonej w piątek na stronie KPRM w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.
  TSUE przyznał rację Polsce w kwestii akcyzy
  Polski warunek stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy przy imporcie zwolnionego od akcyzy alkoholu używanego do produkcji leków jest zgodny z unijnym prawem. Trybunał Sprawiedliwości UE oddalił skargę Komisji przeciwko Polsce, kończąc długoletni spór z KE.
  KSeF. Rewolucja w fakturach już niebawem [kompendium]
  Krajowy System e-Faktur ma zapewnić bezpieczeństwo i ułatwić rozliczenia. Zmiana jest rewolucyjna, przedsiębiorcy muszą się przygotować.
  Opłata deszczowa – kto płaci podatek od deszczu?
  Opłata deszczowa to w praktyce nowy podatek. Powstał 1 stycznia 2018 roku w wyniku znowelizowania ustawy Prawo wodne. Obecnie planowane są zmiany, które mają obowiązywać od 2023 roku.
  Ile kontroli rachunków bankowych obywateli po zmianie prawa podatkowego?
  Zmienione przepisy dotyczące kontroli kont bankowych obywateli obowiązują Od 1 lipca 2022 r. W związku z pojawiającymi się informacjami o zintensyfikowaniu takich kontroli po wejściu w życie nowelizacji, RPO pyta Ministra Finansów - ile kontroli przeprowadzono w nowym trybie.
  Dropshipping a VAT
  Dropshipping to model logistyczny sprzedaży przez Internet, który nie wymaga, aby sprzedawca dysponował magazynem i fizycznie był w posiadaniu sprzedawanych produktów. Model ten opiera się na ścisłej współpracy sprzedawcy z hurtowniami. Polega na zbieraniu zamówień i przekazywaniu ich do hurtowni (lub dostawcy).
  Fundacja rodzinna, a zmiany w podatkach
  Przedstawiony przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii i skierowany już do Sejmu projekt (z 28 października 2022 r.) ustawy wprowadzającej do polskiego porządku prawnego instytucję fundacji rodzinnej niesie za sobą duże zmiany w obrębie wielu już funkcjonujących przepisów. Także przepisów podatkowych. Chodzi w szczególności o podatek od spadków i darowizn, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych i ordynację podatkową.
  Nawozowe produkty mikrobiologiczne - stawka 0% VAT do końca 2022 roku
  Nawozowe produkty mikrobiologiczne będą objęte zerową stawką VAT do 31 grudnia 2022 r., podobnie jak nawozy i inne substancje wykorzystywane do polepszania gleby – wynika z opublikowanego 24 listopada 2022 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego projektu rozporządzenia MF.
  Umowa sprzedaży udziałów spółki z o.o. - treść, formalności, opodatkowanie
  Przenoszenie udziałów w spółce z o.o. – jakie dokumenty należy przygotować i w jaki sposób przeprowadzić całą procedurę, aby mogła przebiec szybko i sprawnie? Jak jest opodatkowana sprzedaż udziałów w spółce z o.o.?
  Minimalny CIT w nowej wersji – co warto wiedzieć?
  Co zmienia w przepisach dot. minimalnego podatku CIT nowelizacja zwana Polski Ład 3.0?
  JPK_V7 - zmiany od rozliczenia za styczeń 2023 r. (projekt)
  Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług od 2023 r. Zmiany mają charakter upraszczający oraz doprecyzowujący zasady prowadzenia ewidencji VAT. W opublikowanym rozporządzeniu MF zaproponowało zmiany w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.
  Zaliczki na PIT a kwota zmniejszająca podatek
  Księgowi zastanawiają się, czy nadal przy obliczaniu zaliczek na PIT muszą potrącać kwotę zmniejszającą podatek, jeżeli wiedzą, że podatnik już w październiku przekroczył roczny limit tej kwoty wynoszący 3600 zł.
  SPROSTOWANIE do artykułu pt. „Ekspert celny ostrzega: uważaj na faktury od spedytora!”
  SPROSTOWANIE Polskiej Izby Spedycji i Logistyki do artykułu pt. „Ekspert celny ostrzega: uważaj na faktury od spedytora!”.
  Składka zdrowotna ryczałtowców w 2022 roku. Rozliczenie roczne – termin, nadpłata, dopłata
  Przedsiębiorcy płacący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych muszą sporządzić za 2022 rok rozliczenie roczne składki zdrowotnej i przesłać do ZUS do 2 maja 2023 r. Z tego rozliczenia może wynikać nadpłata albo niedopłata składki.
  Zaświadczenia wydawane w e-Urzędzie Skarbowym - dokumenty elektroniczne równe papierowym
  Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa informują, że W e-Urzędzie Skarbowym (e-US) można otrzymać zaświadczenia o dochodach, a także o niezaleganiu w podatkach. Zaświadczenie jest wystawiane jako dokument elektroniczny (plik) i doręczane na konto podatnika w e-US. Zaświadczenia elektroniczne powinny być traktowane na równi z dokumentami papierowymi. Użytkownicy e-Urzędu Skarbowego mogą odbierać zaświadczenia na swoim koncie w serwisie. Warunkiem jest wyrażenie zgody na doręczenie elektroniczne.
  Kredyty w złotówkach. Czy można pozbyć się WIBOR-u z umowy kredytowej?
  Nabici w WIBOR, czyli dlaczego raty kredytów złotowych rosną i czy można z tym walczyć w sądzie?
  Zimno w pracy – kiedy pracownik może odmówić wypełniania obowiązków i jak temu zapobiec?
  Wciąż pojawiają się informacje o możliwych kłopotach energetycznych w kraju w związku z perturbacjami z dostawą gazu i węgla do odbiorców prywatnych i przedsiębiorstw świadczących usługi energetyczne. Taki stan rzeczy jest wynikiem wojny w Ukrainie oraz wciąż rosnącej inflacji, co spowodowało częściowe załamanie się łańcuchów dostaw. Uzasadnione wobec tego są obawy pracodawców o to, w jaki sposób zabezpieczą ciągłość pracy i pracowników w nadchodzących zimowych miesiącach.
  Płaca minimalna w 2023 roku w Polsce wzrośnie dwa razy. Czy zwiększy się bezrobocie?
  Ze względu na galopującą inflację pracodawcy w przyszłym roku dwukrotnie podniosą wynagrodzenie minimalne: w styczniu i w lipcu. Po tej drugiej podwyżce jego wysokość netto będzie na poziomie dwukrotnie wyższym niż jeszcze w 2015 roku. Większość ekonomistów uważa, że podnoszenie płacy minimalnej nie prowadzi do wzrostu bezrobocia, jednak przyszły rok będzie trudniejszy na rynku pracy z powodu ogólnego spowolnienia gospodarczego. Kwestia płacy minimalnej w ciągu dwóch lat zostanie uregulowana na poziomie unijnym, ale w przypadku Polski nie powinno się to wiązać z dużymi zmianami.
  Ponad 2/3 spółek nie zamierza przechodzić na tzw. estoński CIT. Dlaczego?
  Ponad 89 proc. szefów spółek zna pojęcie tzw. estońskiego CIT-u, blisko 67 proc. respondentów nie rozważa jego wprowadzenia w kierowanej przez siebie spółki – wynika z badania przekazanego PAP. Przedsiębiorcy obawiają się dodatkowych kontroli skarbowych
  Wystawienie pustej faktury w prawie karnym skarbowym
  Puste faktury wystawiane są w dalszym ciągu pomimo wielu narzędzi kontrolnych w posiadaniu organów podatkowych.
  KSeF a systemy e-fakturowania na świecie – podobieństwa, różnice, korzyści i zagrożenia
  Podstawowe korzyści płynące z e-fakturowania, czy elektronicznej wymiany danych (EDI, Electronic Data Interchange) w ogóle, to redukcja kosztów oraz czasu potrzebnego na procesowanie dokumentów papierowych. To właśnie z tego powodu, a także w celu zmniejszenia luki w podatkach VAT, rządy wielu państw na całym świecie decydują się na wdrożanie wymogu e-invoicingu. Jak wygląda to w praktyce, szczególnie w porównaniu z Krajowym Systemem e-Fakturowania w naszym kraju?
  Faktura zaliczkowa – jak i kiedy wystawić
  Kto i w jakich sytuacjach powinien wystawić fakturę zaliczkową? Co powinna zawierać faktura zaliczkowa?
  Logowanie do e-sklepu PGG tylko przez profil zaufany, eDowód lub bank - od 24 listopada 2022 r.
  Od najbliższego czwartku 24 listopada 2022 r. rejestracja i logowanie do sklepu internetowego Polskiej Grupy Górniczej (PGG) będą możliwe tylko za pomocą systemu identyfikacji elektronicznej login.gov.pl, czyli z potwierdzeniem tożsamości przez profil zaufany, eDowód czy konto bankowe - podała spółka.
  Program Współdziałania – dobrowolna współpraca podatnika z fiskusem
  Program Współdziałania jest potrzebny przedsiębiorcom i KAS. Podatnik opracowuje i wdraża mechanizmy samokontroli, dzięki czemu urzędnicy wykonują mniej kontroli. W zamian zyskuje on pewność swojej pozycji podatkowej. Jednak proces zmierzający do zawarcia umowy między nim i Szefem KAS jest zbyt długotrwały i skomplikowany.
  Praca zdalna ceniona przez większość pracowników
  Choć pracownicy wracają do pracy stacjonarnej, to praca zdalna zyskała na popularności. Jest bardzo ceniona przez większość pracowników, zaś wśród pracodawców można spotkać zarówno zwolenników, jak i przeciwników tej formy świadczenia pracy. Tak wynika z badania ankietowego przeprowadzonego w październiku 2022 r. przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.