REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

JPK_V7 wersja (2) w 2022 roku - jak składać i korygować?

JPK_V7 wersja (2) w 2022 roku - jak składać i korygować? JPK_V7 2022; JPK_VAT 2022; JPK_V7 za styczeń
JPK_V7 wersja (2) w 2022 roku - jak składać i korygować? JPK_V7 2022; JPK_VAT 2022; JPK_V7 za styczeń

REKLAMA

REKLAMA

Od rozliczenia za styczeń 2022 r. podatnicy VAT składają JPK_V7 wersję (2). W porównaniu z poprzednią zawiera niewielkie zmiany. Nowej wersji nie będziemy jednak stosować korygując poprzednie okresy rozliczeniowe. Ponadto od rozliczenia za styczeń 2022 r., niezależnie od tego, którą część JPK_V7 korygujemy, nie musimy składać tzw. czynnego żalu. Ministerstwo Finansów opublikowało zaktualizowaną broszurę informacyjną dotyczącą wypełniania nowej struktury JPK_VAT.

MF opublikowało zaktualizowaną broszurę informacyjną dotyczącą wypełniania nowej struktury JPK.

REKLAMA

Autopromocja

1. Co się zmieniło w strukturze JPK_V7 od 2022 roku?

W porównaniu z poprzednią, pierwszą wersją JPK_V7 wprowadzono kilka zmian. Nie zmieniają się jednak zasadniczo zasady wypełniania pliku JPK_V7.

1.1 Sprzedaż niepodlegająca VAT w Polsce

Gdy miejsce świadczenia usługi wykonanej przez polskiego podatnika znajduje się poza Polską, wykazuje on tę sprzedaż w części ewidencyjnej w polu K_11, a gdy sprzedaż ta musi być wykazana również w informacji podsumowującej, wypełnia też pole K_12. Zasady te nie uległy zmianie. Natomiast doprecyzowano w objaśnieniach MF, kiedy tę pozycję uzupełniamy, mimo że sprzedaż nie podlega opodatkowaniu VAT w kraju. I tak pola K_11 i K_12 należy uzupełniać, gdy podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z tym świadczeniem. Jest tak, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą:

 • dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeśli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami, lub
 • czynności zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 oraz pkt 37-41 ustawy o VAT, wykonywanych na terytorium kraju, w przypadku gdy miejscem świadczenia tych usług zgodnie z art. 28b lub art. 28l ustawy o VAT jest terytorium państwa trzeciego lub gdy usługi dotyczą bezpośrednio towarów eksportowanych, pod warunkiem że podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

W polu K_11 nie wykazuje się natomiast informacji o dostawach towarów i świadczeniu usług objętych procedurami szczególnymi, OSS i IOSS i w związku z tym objętych odrębnym obowiązkiem ewidencyjnym i sprawozdawczym.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

1.2. Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO) i świadczenie usług elektronicznych

Od rozliczenia za styczeń 2022 r. stosujemy nowy kod WST0_EE. Zastąpił dotychczasowy kod EE. Służy on do oznaczania:

 • wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium Polski, oraz
 • świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy o VAT, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium Polski.

W przypadku tych transakcji nowy kod stosujemy, gdy transakcja jest opodatkowana w Polsce, jak i za granicą i mamy obowiązek wykazania tej sprzedaży w JPK_V7. Jak zostało już powiedziane, transakcji tych nie wykazujemy w JPK_V7 w polu K_11, gdy korzystamy z procedury OSS zarówno unijnej, jak i nieunijnej.

Nowym kodem transakcyjnym WSTO_EE, jak i pozostałymi kodami transakcyjnymi oznaczamy faktury oraz dokumenty wewnętrzne. Nie oznaczamy dokumentów kasowych oznaczonych kodem RO.

1.3. Podatnicy ułatwiający dostawy za pomocą platform elektronicznych

Od 1 lipca 2021 r., gdy podatnik ułatwia, poprzez użycie interfejsu elektronicznego, takiego jak platforma, platforma handlowa, portal lub podobne środki:

 • sprzedaż na odległość towarów importowanych w przesyłkach o wartości rzeczywistej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 150 euro,
 • dokonanie na terytorium UE przez podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej WSTO lub dostawy towarów na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem

- uznaje się, że podatnik, który ułatwia tę dostawę, samodzielnie otrzymał towary i dokonał ich dostawy.

Aby rozliczyć VAT od tych dostaw podatnik może korzystać z procedury OSS lub IOSS. Gdy nie korzysta z tych procedur, a miejsce dostawy jest w kraju, to od rozliczenia za styczeń w JPK_V7 musi stosować kod IED.

Podatnicy ułatwiający sprzedaż za pomocą swoich platform są zobowiązani dodatkowo prowadzić ewidencję czynności, z tytułu których nie są podatnikami (np. dostawy spoza UE w przesyłkach powyżej 150 euro). Zasady prowadzenia takiej ewidencji określa art. 109b ustawy o VAT. W takich przypadkach od rozliczenia za styczeń 2022 r. wypełniają w części deklaracyjnej pole P_660, wpisując 1, w odniesieniu do:

 • dostaw towarów, w przypadku których wysyłka lub transport rozpoczyna się lub kończy na terytorium kraju;
 • świadczenia usług, w przypadku których miejsce świadczenia znajduje się na terytorium kraju.

Nowym kodem transakcyjnym, jak i pozostałymi kodami transakcyjnymi oznaczamy faktury oraz dokumenty wewnętrzne. Nie oznaczamy dokumentów kasowych oznaczonych kodem RO.

1.4. Ulga na złe długi u wierzyciela

Korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w ramach tzw. ulgi na złe długi, o których mowa w art. 89a ust. 1 i 4 ustawy o VAT (zarówno zmniejszające, jak i zwiększające), ewidencjonuje się pojedynczo, podając wszystkie elementy wymagane dla faktur dokumentujących dostawy towarów lub świadczenie usług. Korekty zmniejszające podstawę opodatkowania i podatek należny wprowadza się ze znakiem (-). Gdy w rozliczeniu za dany okres rozliczamy taką korektę, w polu KorektaPodstawyOpodt wpisujemy "1" i wpisujemy kwoty w odpowiednich pozycjach od K_15 do K_20. Jeśli na korygowanej fakturze jest sprzedaż opodatkowana stawką:

 • 23% - podatnik wpisuje wartości z korygowanej faktury opodatkowane tą stawką w poz. K_19 - wartość netto, K_20 - VAT,
 • 8% - podatnik wpisuje wartości z korygowanej faktury opodatkowane tą stawką w poz. K_17 - wartość netto, K_18 - VAT,
 • 5% - podatnik wpisuje wartości z korygowanej faktury opodatkowane tą stawką w poz. K_15 - wartość netto, K_16 - VAT.

Korekty z tytułu tzw. ulgi na złe długi nie trzeba będzie dodatkowo oznaczać w ewidencji jako dokumentu wewnętrznego "WEW", gdyż podstawą wpisu jest faktura. Nie stosujemy również kodów GTU i transakcyjnych.

Dodatkowo w części deklaracyjnej JPK_V7 w polach P_68 i P_69 wpisywane są zbiorcze wartości korekt z tytułu ulgi na złe długi (korekta "in minus"). Zasady te są znane podatnikom i nie uległy zmianie. Jednak od rozliczenia za styczeń będziemy jeszcze dodatkowo wypełniać pole:

 • TerminPlatnosci - wskazując datę upływu terminu płatności w przypadku korekty zmniejszającej, w związku z nieuregulowaniem należności przez dłużnika
 • DataZaplaty - wskazując datę uregulowania lub zbycia należności w przypadku korekty zwiększającej, w związku z uregulowaniem wierzytelności przez dłużnika lub jej zbyciem.

Dzięki tym informacjom organy podatkowe zyskają możliwość kontroli, czy podatnicy rozliczają ulgę na złe długi w odpowiednich okresach rozliczeniowych. Przypomnijmy, że korekty nie można dokonać w dowolnym okresie rozliczeniowym, tylko w rozliczeniu za okres, w którym:

 • minęło 90 dni od ustalonego terminu płatności, pod warunkiem że do dnia złożenia przez wierzyciela deklaracji podatkowej za ten okres wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie - w przypadku korekty "in minus"
 • należność została uregulowana lub zbyta - w przypadku korekty "in plus".

1.5. Zwrot VAT

Od rozliczenia za styczeń 2022 r. obowiązują nowe terminy zwrotu, tj. 15- i 40-dniowy. Pierwszy termin przysługuje podatnikom, którzy ewidencjonują obrót na kasie i przyjmują płatności bezgotówkowe od konsumentów. Wnioskowanie o zwrot w tym terminie jest mocno ograniczone. Drugi termin dotyczy podatników, którzy cały obrót podlegający obowiązkowi dokumentowania fakturami udokumentują fakturami ustrukturyzowanymi wystawionymi za pomocą KSeF. W związku z tymi zmianami w części deklaracyjnej JPK_V7 MF musiał dołożyć nowe pola.

Zasady wnioskowania o zwrot VAT w JPK_V7(2) - TABELA

Numer pola w części deklaracyjnej JPK_V7

Zasady wypełniania

P_53

Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym (pole opcjonalne).

Podaje się również podatek naliczony, który w związku z brakiem czynności opodatkowanych podlega przeniesieniu na następny okres rozliczeniowy lub zwrotowi. W tym polu podaje się także wysokość ulgi na zakup kas rejestrujących nieodliczoną od podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym.

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

P_54

Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek wskazany przez podatnika (pole opcjonalne).

Podaje się wysokość różnicy podatku podlegającą zwrotowi na rachunek bankowy podatnika oraz do zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

P_540

Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 15 dni (pole opcjonalne).

Podaje się "1" w przypadku wyboru zwrotu na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 15 dni od dnia złożenia rozliczenia.

W przeciwnym przypadku - pole pozostaje puste.

P_55

Zwrot na rachunek VAT podatnika w terminie 25 dni (pole opcjonalne).

Podaje się "1" w przypadku wyboru zwrotu na rachunek VAT podatnika w terminie 25 dni od dnia złożenia rozliczenia.

W przeciwnym przypadku - pole pozostaje puste.

P_56

Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 25 dni (art. 87 ust. 6 ustawy) (pole opcjonalne).

Podaje się "1" w przypadku wyboru zwrotu w terminie 25 dni od dnia złożenia rozliczenia.

P_560

Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 40 dni (pole opcjonalne).

Podaje się "1" w przypadku wyboru zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 40 dni od dnia złożenia rozliczenia.

W przeciwnym przypadku - pole pozostaje puste.

P_57

Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 60 dni (pole opcjonalne).

Podaje się "1" w przypadku wyboru zwrotu w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia.

W przeciwnym przypadku - pole pozostaje puste.

P_58

Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 180 dni (pole opcjonalne).

Podaje się "1" w przypadku wyboru zwrotu w terminie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia.

W przeciwnym przypadku - pole pozostaje puste.

P_59

Zaliczenie zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych (pole opcjonalne).

Podaje się "1" w przypadku wnioskowania przez podatnika o zaliczenie zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, zgodnie z art. 76 § 1 i art. 76b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.).

W przeciwnym przypadku - pole pozostaje puste.

P_60

Wysokość zwrotu do zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych (pole opcjonalne).

Podaje się wysokość zwrotu podatku do zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

W przypadku braku - pole pozostaje puste.

2. Korekta JPK_V7 - jak złożyć?

Fakt, że obowiązuje nowa struktura JPK, nie oznacza, że należy ją stosowaćdo wszystkich korekt. MF wprowadziło zasadę, jaka obowiązywała w przypadku deklaracji, że składając korektę JPK stosujemy tę wersję, jaka obowiązywała za korygowany okres.

Dlatego do korekt deklaracji i ewidencji składanych za okresy rozliczeniowe sprzed 1 października 2020 r. należy stosować regulacje prawne obowiązujące za okres, za który jest składana korekta deklaracji lub ewidencji (czyli korekty deklaracji i JPK_VAT złożonych pierwotnie na starych zasadach, składane są również według starych zasad).

Za okresy rozliczeniowe od października 2020 r. do grudnia 2021 r. pliki JPK_V7 z deklaracją i ich ewentualne korekty należy składać według wzoru formularza JPK_V7M(1)/JPK_V7K(1). Począwszy od okresu rozliczeniowego rozpoczynającego się 1 stycznia 2022 r. JPK_VAT z deklaracją i ewentualne korekty okresów od stycznia 2022 r. należy składać według wzoru formularza JPK_V7M(2)/JPK_V7K(2).

Ważne!
Składając korektę JPK_V7M/JPK_V7K (zarówno struktura pierwsza jak i druga), należy wypełnić pozycję Celzlożenia, wpisując cyfrę 2, niezależnie od liczby korekt za ten okres.

W składanych korektach wypełnia się wyłącznie części (odpowiednio deklarację lub ewidencję), które podlegają korekcie:

 • w przypadku korekty części deklaracyjnej oraz ewidencyjnej wskazuje się wszystkie elementy, tj.: Naglowek, Podmiot1, Deklaracja, Ewidencja,
 • w przypadku korekty wyłącznie części deklaracyjnej, która nie ma wpływu na część ewidencyjną, wskazuje się elementy: Naglowek, Podmiot1, Deklaracja,
 • w przypadku korekty wyłącznie części ewidencyjnej, która nie ma wpływu na część deklaracyjną, wskazuje się elementy: Naglowek, Podmiot1, Ewidencja.

Ważne!
Dokonanie w przesłanej ewidencji korekty, która nie ma wpływu na część deklaracyjną zawartą we wspólnym pliku, nie wywołuje skutków dla rozliczenia VAT, np. nie przesunie terminu zwrotu.

Sposób dokonania korekty JPK_V7K (kwartalne rozliczenie) w związku z korektą ewidencji dla dwóch pierwszych miesięcy kwartału będzie wyglądać analogicznie jak dla pierwotnych plików JPK_V7K za te okresy (wypełniamy tylko część ewidencyjną). Korygując wyłącznie:

 • ewidencję - podatnik w schemacie głównym pozostawia pusty element Deklaracja. W części Naglowek puste pozostają natomiast: Kwartal, KodFormularzaDekl i WariantFormularzaDekl;
 • deklarację - podatnik w schemacie głównym pozostawia puste elementy: SprzedazWiersz, SprzedazCtrl, ZakupWiersz, ZakupCtrl. W elemencie Naglowek wypełniane są pola: Kwartal, KodFormularzaDekl, WariantFormularzaDekl.

Z uwagi na fakt, że pole Miesiac w elemencie Naglowek jest obowiązkowe, podatnik przy korekcie deklaracji JPK_V7K wskazuje ostatni miesiąc kwartału, tj. odpowiednio 3, 6, 9, 12.

W nowej strukturze JPK_V7 jest nowe pole P_ORDZU, w którym wpisujemy uzasadnienie przyczyn złożenia korekty. Pole to zastąpiło dotychczasowy załącznik stanowiący wyjaśnienie przyczyn korekty deklaracji.

Ważne!
W nowej strukturze JPK_V7 jest nowe pole P_ORDZU, w którym wpisujemy uzasadnienie przyczyn złożenia korekty.

Ważne!
Od 1 stycznia 2022 r., niezależnie od tego, jaką część JPK_V7 korygujemy, nie musimy składać tzw. czynnego żalu. Dotyczy to również korekty starego JPK_VAT.

Podstawa prawna: § 1-11 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług - Dz.U. z 2019 r. poz. 1988; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2382

Joanna Dmowska, Ekspert w zakresie VAT

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Biuletyn VAT

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowości w KSeF: faktury papierowe czasowo poza KSeF, faktury konsumenckie, złożone załączniki. Konsultacje Ministerstwa Finansów

W dniu 18 lipca 2024 r. w Ministerstwie Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur zorganizowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Przedstawiciele MF podsumowali dotychczasowe prekonsultacje zmian w zakresie obowiązkowego KSeF. Eksperci Ministerstwa Finansów zaprezentowali też propozycje rozwiązań biznesowych tj. wymianę środowiska KSeF na docelowe, wdrożenie załączników i aktualizację struktury e-faktury,  a także planowane rozwiązania i nowe funkcjonalności KSeF.

Nowe dane o wynagrodzeniach Polaków. GUS odsłania karty

GUS opublikował dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2024 r. Przeciętna płaca wyniosła 8144,83 zł. Wzrost okazał się niższy od prognozowanego przez ekspertów. Mamy też nowe statystyki dotyczące zatrudnienia.

Podatek od nieruchomości od obiektów sportowych. Będą zmiany od 2025 roku. Czy podatek obejmie place zabaw?

W ramach analiz opublikowanego projektu zmian w podatku od nieruchomości, chwilę uwagi należy poświęcić obiektom sportowym. Jako że standardowo ich wartość nie należy do niskich, ewentualne ruchy w tym zakresie, mogą generować istotne skutki podatkowe. Aczkolwiek, akurat w tym obszarze, MF zaproponował też trochę korzyści. Niekorzyści też.

Większe sumy gwarancyjne w OC posiadaczy pojazdów i rolników. Jednolity formularz zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia. Rząd przyjął projekt nowelizacji

W dniu 16 lipca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która ma dostosować polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących ubezpieczenia OC za szkody, które powstały w związku z ruchem pojazdów mechanicznych. Projekt ten przewiduje m.in. zwiększenie minimalnych sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych a także rolników. Czy w związku z tymi zmianami wzrosną ceny polis OC?

REKLAMA

Drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Najwięcej na płyn do e-papierosów, aż o 75 proc.

Rząd chce wprowadzić drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Ich skala ma być kilkukrotnie większa, niż zakładała mapa akcyzowa. Już w 20225 r. akcyza na wyroby tytoniowe ma wzrosnąć: o 25 proc. na papierosy, o 38 proc. na tytoń do palenia oraz o 50 proc. na wkłady do podgrzewaczy tytoniu. Będzie podwyżka również płynów do e-papierosów, na które w 2025 r. akcyza wzrośnie aż o 75 proc.

Zakup sprzętu IT? Czasem lepiej wynająć. Na czym polega DaaS?

Na czym polega model biznesowy Device as a Service (DaaS)? Komu i kiedy się opłaca? Co sprawia, że jest to rosnący trend nie tylko w polskich firmach?

Twój biznes działa dobrze ale pieniądze gdzieś wyciekają. Ekspert podpowiada gdzie szukać przyczyn i źródeł wycieków

Takie pytanie często zadają sobie przedsiębiorcy, którzy osiągając spore przychody, realizując duże i zyskowne projekty nagle stwierdzają brak gotówki na koncie. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie są pieniądze? Na te i inne pytania odpowiada dr nauk ekonomicznych Elżbieta Sobów – specjalistka ds. finansów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem.

Korekta podatku naliczonego: kiedy trzeba rozliczyć fakturę korygującą

Jak należy rozliczyć faktury korygujące? Podatnik będący nabywcą zgłosił reklamację oraz otrzymał mailową odpowiedź, w której sprzedawca uznał reklamację i wskazał kwotę korekty. Wiadomości mailowe są z marca 2024 r., a korekta wpłynęła w kwietniu 2024 r. Podatnik odliczył VAT naliczony z faktury pierwotnej w marcu 2024 r. Czy korektę należy rozliczyć w marcu 2024? 

REKLAMA

Prezesa skazano za zaległości podatkowe spółki. Ale to sąd popełnił błąd

Samo tylko objęcie funkcji prezesa zarządu spółki nie może powodować automatycznego przyjęcia na siebie odpowiedzialności karnej za cudze działania. Tak uznał Rzecznik Praw Obywatelskich, informując o wniesieniu skargi kasacyjnej na korzyść prezesa spółki, którego sąd skazał za nieodprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy, powstałych w okresie gdy nie objął jeszcze funkcji.

Podatek od nieruchomości obejmie nawet panele fotowoltaiczne. Takie zmiany już od 2025 roku

Zmiany w podatku od nieruchomości zmierzają do opodatkowania urządzeń energetycznych, np. paneli fotowoltaicznych. Budowle mają być opodatkowane jako całość techniczno-użytkowa. Podatkiem od nieruchomości (inaczej niż obecnie) już od 2025 roku objęte zostaną więc wszystkie elementów farmy fotowoltaicznej (w tym panele).

REKLAMA